Bugünden 1930'a 5.329.968 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

CUMHUKim 29 lUSAN V. Milli atlet ve Balkan şampiyonu M. Yurdadön 8 kişilik bir grup tarafından dövülerek hastanelik oldu KOCAELÎ'NDE FÎNAL PÎRÎMİ: 30 BİN LÎRA • KOCAELiSPORLU FUTBOLCULAR TRABZON 6AUBiYETi ÜE 16.50<rER liRA PARA KAZANOıLAR. MAÇTAN 1.5 MİLYON ÜRA GELiR SAĞLANDf. • DAHA FARKLI BiR YTNGiYI KAÇIRDIKLAR1NOAN YAK1NAN ANTRENÖR AR. «BiZ DuYÜK KONUJMUYOffJZ, BÜYiK FUTBOl OYNUYORUZ. D60İ. »por tarihine rckor olarak geçmistir. Bu maçta 30 50 lirs olan büetler teberrulu nlarak 100300 lira arasında satümıştır. Kocaelispor çalıştancısı Muhterem Ar, Trabzonspor galibiyetinden sonra gbrüşierini şöyle açıklamıştır: «Galip gelmek için sahaya çtktık ve kazandık. Futbolculanmın hepsi rar güçleri ile mücadele ettiler. Eğer biraz sanslı olsaydık finai için büyük bir avantaj elde edebilirdik. Fakat biz Trabzonspor gibi büyük konuşmadık ve konuşmuyoruz, biz büyük futbol oynuyoruz. » Trabzonspor çalıstıncısı Abmet Suat öryaacı iae çöyle konuşmuştur: «Zorlu btr m»ç olthı. Gerçegl söylemem gerekirse yeniiecegimiisi sanmıyordum, Ancak. topun vu rarlak olduğu bir kez daha ispatlandı. Kocaelispor gerçekten güwl bir futbol sergiledi ve palibiyetl hak eui. Fakat, TUrkiye Kupası'r.da finali biz oynayacagız. Rakibimize, kendi sahamıai» en az ikı fark yapacağra.» Trabzon muhabirimiî Mithat Hüsenn Çebi'nin bildirdiğine g<> re Trabzonspor Genel Kaptanı Süha AJcçay «Kocaelispor'un bu galibiyeti rur atlamalan için yeterli değildir.» demiş ve söyle konusmustUT: «Kupa'da yan final röransı çok 7»vkli vç hsrscanl: geçecpktir. îzmit takırr.ırı bu başans;nt5.an dolayı kutluyorum. Ancak biri üT.en taraf Trateor>spor'un b:r 2. Lig takımına yenilrcesidir.» ÎZMTT, (Şükrfl TÜKSEL bfldlriyor) Kocaelispor'un yan finalin ilk maçında Trabzonspor'u 10 yenmesi îzmit'te sevinçle karşılanmış ve taraftarlar gece geç saatlere dek yönetici ve futbolcular lehinde gösteri yapmışlardır. Kocaelisporlu futboKulara Trab zonspor galibiyeti için süper prim verümiş, ttır atlama primı de 30 bin lira olarak açıklanmıştır. Taraftarlann açtıgı prtm kam panyası sonucu futbolculara 10ar bin lira verilmiş, Yönetim Kurulu da 1530 liralık normal prime 15'er bin lira Szel prim eklemiştir. Böylece fufbo'cular Trabzonspor galibiyeti için lö.SOO'er lira aimışlardır. Kocaelispor • Trabzonspor Türkiye Kupası yarı final ilk maçmı tzleyen 20 bin fcşinin ödediği 13 milyon liradan fazîa ücret îzmit ANKARA Balkan Şampiyonu miUi atlet Meh tnet Yurdadön, önceki güa saat 15.00 sıralannda, be raberinda teyzesinin kızı olduğu halde, sekiz kişilik bir gnıbun saldınsma uğramış, leci şekilde dövülerek Devlet Demiryollan Hastanesine kaldınlnuştır. Saldırganlar. Balkan Şampiyonu atlet Yurdadön'ü önce ayakları altına alarak tekmelemişler, daha sonra da ellerindekl muştalar Uc rastgele vurznaya baslamışlardır. Suratmın sol tarafı moraran v» vücudunun muhcelif yerlerinde tekme izleri bulunan Mehmet Yurdadön, kendine geldiğinde şöyle anlatanıstır: «Yarumda teyzemin kızı olduğu halde Bahçelievlerde yürürken, bir grup saldırganın hücumuna uğradım, saldırganlar, beni, önce yere yıktılar, daha sonra rastgele tekmeler ve ellerindeki muştalar ile vurmaya başladılar. Eğer ayafa kalksaydım beni öldüraıeleri işten bile değildi. Eu arada, teyzemin ki2mı da leci şekilde hırpalamıslar.» Kocaelispor'nn şamplyon adavı Trabzonspor'u yen mesi kentte bayrajjı havası raratmv, fntbolculars ANNESt ÎKİ KEZ KALP KRİZt GEÇİRDt (Fotograf: Ctnnhuriyet) Balkan Şampiyonu atlet Mehmet Yurdadöntin süper prim verilmlştir. Fotoğrafta karçılaşmadan bir orta «lan savaşımı. bir grup tarafından saldınya ugradığını ögrenen annesi, iki kez kalp krizi geçirmı? ve hastaneye kal dınlmıştır. Boktorlar Yurdadön'e ve aımesüıe bir hafta kesin istirahat vennlslerdir. (a.a.) Dünyanın bir numaraü futbol adamı Herberçer, Dini Ue birlikte... Beşiktaş Futbo! Okulu seçmeleri çarşamba günü Boşıktas Futbol Okulunun 197778 dönemı seçmeleri 4 mayıs çarşamba günü başlayacaktır. 19 mayısa dek çarşamba günleri sa at 913. cuma günleri de 1318 arası yapılacak seçmelerle futbol okulunun 3. dönem kadrosu oluş turalacaktır. Halen 7 grup üzerinden 107 kişi ile çalışan Besıktaş Futbol Okuluna bu kez 1961 ile 1967 doğumlu arasındakiler a lînaeaktır. Teknik Direktör Ser pil Hamdl TUzün seçmelere kaMimak isteyenlerin futbol malzemeîeri ve nüfus kâğıtlan ile bir likte Akaretler'deki Beşiktaş Fut bol Okuluna gelmeleri gerektigi nı jildirmiştir. Herberger öldü EKİPLERİ TANITIYORUZ Amatörlerde Tertip Komitesi Altınay'ı hükmen yenik sayarak 2 puanını sildi Fehmi ÖZGÜLER Tertip Komitesi Bncekl haftalarda yanda m lan S. Kulespor Alün&y maçını karara bagladı ve S. Kulespor "u hükmen galip g&ymış ve Altınay'ın ikl puanını silmiştir. 15. hafta sonunda puan dagıiımı şöyle oldu. (A) GRUBU: 27 12 13 1 1 38 Levent : 15 13 24 1 39 4 Isk. Paşa : 14 ın 4 1 39 13 24 Isk. Paşa : 15 10 19 0 11 9 19 5 Fethlye : 14 7 19 8 13 Langa : 14 5 2 19 16 6 4 Beylerbeyi : 15 5 24 3 7 23 13 Boğaziçi : 15 5 21 3 8 21 11 4 Adalar : 15 12 10 3 4 8 34 29 Mimarsinan : 15 37 8 10 24 3 2 Karagümrük : 15 14 7 3 1 11 33 Hilâl : 15 4 11 45 1 2 12 B. Boronkay : 15 Akınal: "Finale biz daha yakınız, Türkiye Kupası yarı finalinin ilk maçını Ordu'da 3 2 kazanan Beşiktaş'm Başkam Gari Akmal «Bu galibiyete ragm«n kesin konuşmamak gerekir. Futbolda herşey olabilir fakat finale biz daha yakınız» demiş ve talnmda kardeîlik havasının doğmastna da serindiklerini bellrtmistir. Akınal şöyle konuşmustur: «Futbolculanmıza gereklı güvenin gelmesi memnuniyet vericidir. Biz gnlibiyetten çok takımda kardeşlik havasınm doğmasına sevin dik Futbolculanmız, birbirlerine inanmarjn, yardımcı olmantn neler yapabilecegini gördiiler.» Gazi Akınal. maçtan sonra birkaç taskın Ordusporlu taraftann çıkarttıgı olayı ürün^ü ile karşıladıklannı da söylemiş ve tribünden atılan taşla başı yanlan Ahmet'in durumunun agır oimadjğını açıklamıştır. Orduspor, Turkiye Kupaji yan finalınde Besü:taş'a yenilerek son ikl yıldır eahasmda ilk kez maç kaybetmiştir. Avrupa Gençler Voleybol Şampiyonası fstanbul Grubu maçları bugün başlıyor ANADOIU SPOR SİTESİ'NOE YAPILACAK 5AMPİY0NA ÜÇ GÖN Sl'RECEK. TAKIMIMIZ İLK MAÇINI BUGÜN İSPANYA İLE 0YNÜYOR. Avrupa Gençler Voleybol Şampiyonasının îstanbul grubu ele me maçlan bugün Anadolu Spor Sitesi Salonunda başlayacak ve üç güD sürecektîr. Genç Takımımızın da içinde bulırnduğu bu grupta Belçika, Yugosla\ya ve Is panya, ilk ikiye girip final gnıbuna ytikselme mlicadelesi yapacaklardır. Gençlerimiz bu maçlara; lsmet, Serdar. Zeki, Ahmet, îhsan, Cem, Can, Faruk Saran, Faruk Bayır, Ekin. Mehmet, Le'.'ent ve Alp'ten kunılu kadrosu !!e hazırlanmıştır. Tlk maçlarmı da bugün İspanya ile yapacaklardır. Maç saat 20.00'de baslayacaktır. Genç Takım çalıştıncısı Cahit Erdoğuş, grup maçlannda amaçlannın en az ikinci olarak final grubuna yükselmek oldugunu söy lemiş, «îspanya'yı yenecegimizi umuyorum. Bizim için en önemli rakip Belçika'dır. Onu yendı gimiz takdirdf, Yugoslavva'ja ye nilsck bile ikinei olarak finale ka lab'lınz» demiştir. Gençlerimizın bu maçmdan ön ce saat 18 30'da Belçika • Yugoslavya karsılaşacaktır. Takımımız yann akşam Beiçikn, pazsr aksamı da Yugoslavya öniirp çıkacaktır. Dtinya futbolunun onde gelen isimlerınden biri olan ve F. Alman futbolunun miman olarak arulan Herberger. dün ögleden sonra geçiröUği bir kalp krizi so nucu. hayata gözlerini kapamıştır. Dalıa önce de iki *PZ kalp krizl geçiren Herberger 1936 1P54 yıl lan arastnda Federal Alman;.a Milli Takımı bsşantrenörlügünü yapmış. federal ligin kurulma sında önderlik etrni? ve Alman futbolunu altın döneme ulaştırmıstır. 1954 yılında Almanya'ya nir Dün;.^ KTipası kazand'.ran ve dünyanrn gelmiş geçmiş en bü >ıık futbol adamlanndan b:ri olau Herberger. geçrnlerde 80, yas stinünü kutlamıştı. FENCRBAHÇE USKI Dilek özrüksel: (1963 dogumlu. bir yıldır sarracç oynuyor, ortaokul 2. sınıf ögrencısı ı Nazan Edlzer: '15 ^asında. Lise 1. sıruf öğrencisi, 2 yıldır satranç oynuyor.) Nur Anoğlu: «3 yıld;r satranç oyauyor. 15 yaşında lise 1. sınıf öğrencisi, turmıv&nın 23 nisan 1 mayıs tarihleri dişında yapıldıgı an üginin daha da trtacajHnı söylüyor) 8elma Kocatas: f8 aydır satranç oynuyor 17 vasında lise 1. sımî hgrencisi) (B) GRüBU: S. Kulespor Şişli Çatalca Beykoz Istiklâl öirjekspor Defterdar Altınay Küçükköy : 15 : 15 10 : 15 : 15 : 15 : : : 15 15 15 15 ın 5 3 0 8 5 8 3 5 fi 2 2 2 4 5 31 29 21 23 7 4 15 25 2.3 21 16 "D. Almanya'yı gördükten sonra Arjantin için ümitlendim,, Bt'KRES Dürs;» Kurıası Eie me Grubundald n>jdbimiz Dçmok ratik Almarıya Bükres'te Romanya ile 11 berabere kalırlcen, bü yük form düşüklüğü içinde oldufunu ortay» koymuştur. Maçtan sonra takjmım eîeştiren teknik direktör Buschner, «Şu arada takımım gerçekten formsuz. Fakat Dünya Kupası elemeieri bizim hedefimiz. Bu nedenle kendimizi eylül ayında fonna sokacak şekilde bir program hajnrladık.» Demokratik Almar.ya Teknik Direktörü Buschner, bu maçta, iki de futbolcu denemiî, ancak bualardan sadece birisini begenmistir. Bu oyuncu orta saha oyuncusu Müller'dir. Bükreş'teki bu maçı lzleyen Avusturya antrenörü Senekowitsch ise «Demokratik Almanya'yı Romanya önünda gördükten sonra, Arjantin'e gitmek için lylce ümitlendim» demiş ve Doğu Almanya'nın formsuz oldugunu, özellikle ileri üçlüdeki oyunoılan n kendilertnden beklenileni veremediklerini sözlerine eklemiştır. AVtTSTURYA MALTA TARIN KARÇItAŞIYOR VİYANA, (önder GÜRMAN bildiriyor) Yann Salzburgda Dunya Kupası eleme grubundakl maçıru Avusturya Ue oynayacak olan Malta Millî Futbol Takımı Viyana'ya gelmişür. Yann ki maçta Avusturya'nın farklı o;r yengi alacafcı tahmin edılmektedır. SAHAKYAN NUHYAN liSESi 8 4 6 4 6 5 7 11! 5 4 4 21 • 23 30 17 21 14 24 12 2T17 28 28 33 9 15 15 17 17 18 n 14 12 12 9 7 m 16 Tuzla Çıksalın (C) GRUBr: K. Ayasofya K. K. Zara Acıbadem U. Soganlık Haydarspor Küçükpazar Sakarya Altmyıldız Cerrahpaşa Sİ1İVTİ Anâdolu 15 15 15 15 15 15 15 3 1 1 10 4 3 5 5 4 2 fi S 6 3 0 5 4 3 9 9 9 1 22 11 12 30 26 23 24 24 21 24 20 18 15 13 Murat Haçikoflu: ı Lise 3. smıf öğrencisi. 4 yıldır satranç oynuyor.) GarbiS'Yakupyaın '3 yılnır satranç oyJi'jyor. Lise son sınıf cSrencisi) Antronik Kösedag: <Use 2. sıruf ögrencisi. turnuvanın 115 subar. tarihlen arasmda yapümasını istiyor. 3 yıldır satranç oynuyor.) Hayh Dfkme: (2 yıidır sstranç oynuyor, turnuvanın kendisî için çok yararu oldugunu söylüyor.) 24 20 19 18 15 14 18 12 11 9 3 26 (ST. ERKEK USESi Can Yurtarven: (17 yasında lise 2 sıruf öğrencisi, Satrançm zihın geüstirmesınde aynca uygun boş zamarüannı d«ğer'endirmesirde çok vararîı bir ovun oldugunu söylüyor) Can feği: (4 yıldır satranç oynuyor. 13 yaşında ortBOkul 3. sınıf öğrencisi. gasetemiztn düzenlemis oldugu bu tumuvanın çok faydalı oldugunu söylüyor.) GALATASARAY LİSESİ Can Arduman. Levent Şumnu, Celil Tekintür. tîmet Baratav. PLEVNE LİSESİ Recep Korkmaz, Ramazan Güler. Ayhan Küıç, O m a l Üstündag. SAlNT BENOtT LtSESt Haydar Tüzemen, Murat Fırat, Füret Mısırlı. Gökhan Öncül. SURP HAÇ LtSESt Kirkor Canbeden. Ohannes Adıyaman, v Mes • :."!unm. Sii'crii Ataklıgan. SAt.VT JOSEPH LtSESt ÖzdaJ Şener. Hasan Sanama, Sait Dsmirdağ, Sabri Arca. ÜSKtDAR LJ8ESİ Yalçtn yaçin. Eren Demirel, ismaH Razer. Kmanullah Hızel. ROBERT LtSESİ Cengiz Kunt. Msrk Graham, Sami Mlsulam. Lari^ Mırrahi. KABATAŞ LtSESİ Adnan Sendur, Necdet Sentörk, Ender Ankara, Şahin Aktaş KADIKÖY ANVDOLD LtSESİ Vasfl Gücer. L»fent Zaim, Serdar Erlsen. L<"wnr KaTaalp. VEFA LtSESİ Tayyar Erten. Cüneyt Diri, Feza GUler, Ekrem Tanyolaç. BİTTt ın 3 2 3 3 fi 15 ;S 7 7 6 6 I. U. S. K 15 15 7 4 4 4 8 6 A 9 28 19 18 15 15 Ayvausaray (D) GRUBU: Daruşşafaka Alemdar Kuruçeşme Sanyer Yeşildirek Çamlıca K. M. Paşa Sehremirü Gökspor Kasımpaşa Özfatih Taksim (E) GRUBU: Tepebaşı Çınarspor Selimiya Vefa Tarabya Beyoğluspor Vardar Kunruluş Bozkurt Fatih R. Hisar Kanlıca (F) GRUBl": Alibeyköy Hasköy Ayyıldız K. Burnu Galata P.T.T Güzelhisar Şile Çelikspor Altmordu Üsküöar Enıinönü 15 15 15 15 15 15 15 15 15 • 15 • 15 3 0 3 3 0 2 1 3 1 12 2 2 3 9 37 30 29 27 32 32 9 11 11 13 11 11 9 <\ 24 23 21 19 18 12 10 başlayacak Avrnpa Şampiyonası grup eleme leıiade İlk maçını tspanya ile oynsyacak olan Genç Voleybol Taknnııraz... (Fotofraf: All ALAKTJŞ) ıs 15 8 4 4 4 4 S 2 4 2 3 5 5 7 9 9 10 24 33 24 18 18 17 12 17 0 29 28 23 23 22 25 17 12 11 14 14 10 2 1 15 15 15 : : 15 13 15 : : : : : 13 15 15 15 15 n 11 2 0 4 fi 14 32 24 23 23 33 45 5 10 9 17 ıs 18 10 7 8 0 m 15 0 1 2 26 22 21 8 R 7 7 fi 7 4 4 1 15 5 5 5 3 3 fi A 9 8 9 7 10 n 2 4 ıs 16 19 ıs 17 15 14 10 2 7 26 25 32 10 10 9 7 15 : ; !!> *5 2 10 11 9 9 fi fi 3 5 2 fi 3 3 4 2 1 2 5 3 25 28 5 3 5 14 18 13 15 23 23 ^7 2fi j n 3 fi fi 7 ;s : is : 14 ; : 14 : 15 : lî n 24 IR *n 23 19 25 24 24 21 15 15 İT 13 9 8 7 3 e 5 4 3 14 17 18 13 13 9 14 : : : : 15 15 15 15 ın 12 2 n 33 Amaför Lig'de dün 4 erteieme maçı oynandı îstanbul 2. Amatör Futbol Lig'ine diin oynanan dört er"*leme maçı ile devam edllmiş. Boga ziçı. Mimarsinün'ı 20. Şişli, Alnnay'ı 31 yenerîerken. Ayyıldız Şile. T0, Isk. Paşa Lan ga 11 berabere kaînıışlardır. îstpnbul 2. Amatnr Futbol Ug'inin 15. hafta smda tsk«ıdenwîf'mn Beylerbeyi'ne 2n yenilme sir.den sonra yenılgi almayan takım sayısı dörte düşmüştür. ADAPAZARl (Murat ÜYGtrN bildirlyor) Avrupa şampiyonası serbest güreş milli takım seçrnelrri Adapazarı kapalı spor ?alonunda yapıi mış ve karkaşalık içinde sona ermistir. 252fi28 nisan tarihleri arasında yapılan Mi! 11 takım seçmelerine s 1 ! pporcular çagınlmıstır: 52 kilo: Kâmil Özrtag fTOFAŞ) 57 kllo: Fevzi Kökoglu (M.T.Ai 62 kilo: Nıi'ettin Kıırt (TOFAŞ) 74 kilo: Resit Kr.r?bac?.k CTOFAŞ1 S2 kiîo: Mehmet zun (ŞekfrspoD 90 kilo: tsmail Temiz (M.T.A> f 100 kilo: Me'irre Güçlü (TOFAŞ) Ağır: Alâaddin Yüdırım (TOFAŞ). Serbest Güreş Seçmeleri kargaşalık içinde sonuçlandı nkaralı Hhn sporseverlerl 30 nlsan cumartesi günü, öğleden sonra Ankara 19 Mayıs Stadı Içtndrki atletizm tesjslerioe çağınyornz. Spora hasret başkent için, spnrların en ffÜ7elinde, npfes bestci bir mücadeleyl iıiemeleri için. Balkan Atletinn Şampiyonssı sezontı cumartesi günü, mDbteşem btr yarışla acdacak. Mehmet Yurdadön, Mehmet Tİimkan ve Ssdık Salman 5 bbı metTede kapışacaklar. Atletlımin seyri en frözel ranslanndaD biri, betkl de birincisidir 5 bin metre.. Yıllardan beri Tiirklye'de Tastlanmadık bir şekilde en iist düzejde atletleıin yanşmasına sahne olacak bu kez. Mehmet Yordadön Balkan Kros fiçöncfisü... Sezon başında tam formnnda değildi. Ama gecen hafta İMN) metrede 356 kostaktan 15 dakika sonra 5 bbıde tek başma 14.40 yaparak, fortn yolanda oidüğurrn ispatladı. Sadık Salman genç neslln en büynk atletlerinden biri. Balkan Şampiyonu. Bu kez ağabeyleri Ue kapışmaya, bflyükler srasmda da yeıinl belll rtmek içln ranşacak. Türldye'nfn en hırslı, yanştan en korkma.Tan adamlanndan biri Salman. Mehmet Tümkan. kapalı salonda S bin metre Türldye rekorunn kirarak başladı sezona. lspanyadan gene bir kapalı 3 bin metre rekoru Ue d&ndü. NeJat Kök üe aylardan beri bnyük bir htrsla calışıyor. Türkiye'de yapılacak Balkan Ovtnüannda kiirsüye çıkacağun* tddiası var, bu öldürücü çalısma tempo* sımu sağİTyan hırsın ardında. Kim kazanır somsu önemli deftl.,. Kim kazaıursa karansın... Önemll olan. basından sonuna nefes keseceb bir gfizel yans olmajn. Pazar günü Ankara'nm atletlzm eahasmda olun... Balkan Atletizm Şampfyonası bu yıl Ankara'da yapılacak. Bu »•anylarda Ayyıldi7.1ı formanın »eyirciye ihtlyacı olacak. Daha yola çiKarkcn. atİPtlertn yam başında oldugutnura gösiertnemiz gerek *«* Balkan Atletizm Şampiyonası 9 1 1 eylül tarfhlerinde Ankara'da yapılıyor. Federasyon seronn venl acıyor. Onnn ardından program ne blllnmJyor. Veli Ballı Içln Bana başvnrsaydı fönrlerirdim» dlyen Federasyoo Başkanı Erol Zorln'ırnn bn ker. kimsenln hasrurmasını behlemeden pTnsraro r toplamları bir elln parmaklannı ren atletlerfmİTİn yansmalarda form» 1 glrmelertnin tedbirlnl alması gtrek. Balkan Atletlzm Şampiyonasınds fcfirsüde atlet görmek fstiyorsaiı, Ekrem Özdamar, Mebmet Ynrdadön. .Mehmet Tümkan. Sadık Salman. Senntt Timtırlenk lçm yurt dışmda wr1 yansmalar şimdlden ayarlanmalı. Repsl de lıürsüye cıkabüece^ eüçte bn be$ atietimlz 15 hazirana kadar yurt içl yanslar ve antrenmanlarda ılikkatl« iılendlkten sonra, 15 haziran 15 temmuı arasını. her hafta yarışmak firere. mrt dışında geçirmelller. 15 t>mıntn 15 ağnstos arası, yurt İçinde, yöksek bir Balkan Oyunlanndaki rakJplerlmls, Yunanistan. Bulgaristan, Yugoslavya ve Romanya atletlerlnin yaz programlarını şöjle bir incelenıek yeter aslında. birim yazdığımız programm ne kadar corunln oldugunu görebilmeb için. Balkan Oyunlannda bayrafunızı <ilrekte görmezsek, »Niçin» diye kimse sormaya kalkmasm diye, ba yazıyı dört »f önceden kaleme aldık. GElfliM VEli BAUI'YA... Nprdeyse partilerlmizin kontenjandan adav göstermedikleri kaldı. Neymiş, Veli BaJlı Boston Maratonnnda ikinci olmuş. Dostlar, Boston Maratonunda İkinci olmak önemli ber şeydir. Ama hepsi o kadar Iste .. Bir mucize, bir efsane değildir. Neden mi?. Çünkü Boston Maratonu dünvanın en büyük değil, en kalabahk maratonudur. 19 Mayıs Maratonunda 30 bin kişi koşrursak, bunu kazanan dünyatun en büyük atletI mi olacaktr yani? Jack Fultz diye birisini duydonuı mu hiç, maraton piyasasında?. Ya da, Neil Cusack'ı?. Duymadı isenlz söyleyelim. 1974 ve 1976da Bosto» Maratonunu kazanan kişller bunlar... Bu yılti koşuya. Olimpiyat altıncm Drayton dışında önemli tek atlet finnedi. O da eeçti bizim Ballıyı. Bir çünkü daba. Boston Maratonunda ikinci olmak. bu ülkede öyle sanıldıjh Kibi büyük blr propaganda d» saçlamaz. Baktık Amerikan gazeteleıine... «SürprU adam Veli Ballı. gerilerden hızla gelip ikinci oldu» diye yazılann içinde tek cümle tle geçiyor adı. Peld, biz niye bu kadar büyütüyoruz bu isl... Cumhurbaşkanuun kntlama mesajlan, partl liderlerlnln övgüleri . flazetelerin günlerce manşetlerl... TRT de bir numaralı baberlcr... PeM Veli ya Boston Maratonunu kazansaydı. hatta hatta Olimpiyat Şampiyonu olsaydı ne yapacaktik?. Basarıyı degerlendirlrken ölçüyu kaçırmak kadar lararU bir yöntem yoktur. Mehmet Yurdadön Balkan Şampiyonu olunca, bizim şişirmemiz rüzflnden blr seron kayorttl. Şlmdi Veli BallıVj PI MrllH Ue çokertme yanşındayır. Olmaz... Yazıktır vp ayıptır... Veli Ballı Boston Mır'tounnds Udnd oldn. Bravo Veli Ball) îfte hepsi bu ka<iar!» Ankara'dan Notlar Beckenbauer'siz F. Almanya K. irlanda'yı 50 yendi Atletizme çağrı!.. H ı n c a l LTLUÇ verde. ımıhtemelen Uludı^'da lıamp ve »ntrennıan üe geçinlnifli. 15 afustos yeniden yurt dışına çıkıp 3 hafta sonu, Avrupa'da devlerle yarışma döneminin baslangicı olmalı. Bu yarışmalarla form trafiklerinl her hafta biraz risha ynksrlten atletler eylöl basında. bir haftaljK Bursa kampından sonra. ransmalardan kısa bir SÜTP flnce Ankara'ya alınıp. Balkan Orunlan İçin piste sürülmeU. Zorln Federasronunun Türkiye'nln bn beş büyukleri itin. bövlc hir progratnınm ve aynlmıj psrasmın nidngımo ( samnıyonız. Gerçl <'.prİPr5P Tanarlar, »ma IstemezleTsç. hn kp? avni orjanizasyona. bn atlet'erin t"ilçeleri, y» da tnlflpîerl girmek zonınrlsiir. Avrupa Judo Şampiyonasına katılmıyoruz MÜNtH, (Yılraaz AKAR bfldiriyor) Federal Alman Milli Ta kımmın 7 yıl sonra ilk kez Beckenbauer'siz oynadıgı maçta Kuzey îrlanda'yı ikinci yanda attıgı pollerle 50 yenmesi ülkede büyük sevinç yaratmıştır. Bu maçta, Beckenbauer'in verinde o>Tiayan Kaîtz. çıkardığı sahane oyunla seyircilere «împarator»un yokluğunu hissettirmemistir. Öte yandan adı çike oiayırıa kanştığı için 6 yıldan ben v:'.usal takunda yer verilmeyen Fischer de attıgı 2 golle G. Müiler'den sonra Almanya'nın ikinci büyük golcüsü oldugtmu kamt lamıstır. îîk yansı golsüz biten bu karsıla^mada Federal Almanya Milü Takımımn gollerıni Fisciıer (2 • . G. Mffller. Bonhof ve Flohe atmışlardır. Federal Almar.ya. yann Belgrad'da Yugoslavja iie karşılaşa cak tır. Akdeniz luru'nda Silifke Anamur etabını Szurkovski kazandı to. Judo ve taekwando da ^edsrasyonu Başkanı Cihat Uskan, Avrupa Judo Sampiyonasma katılmajacaklarmı açıklamıştır. 'ıjdo Millî Takımı elcmanlarının yansının sakat ve yansmın da formsuz olduğtmıı ileri süren U?kan. bu nedenlç katılmayacak lînnı söylemiş ve dsha çok senç lere önem \erilecegini belirtmiş ANAMÎ.B Akdeniz B:s.k:«" Turunda 135 kilon^trelik Süifke Ansjnur etabını yine Dünya Şam pıyoîîu Polonjaiı bisikletçi Eysart Szurko^sld kazanrruştır. Bu etafcı 3 saat 57 daküsa 57 sanıyede bitiren Folonyah, 4'.. kilometreden sonra 12 kişilik gruptan kaçarak 'ek başına 95 kiiometre giderek büyük bir başarı sağîamış ve birinciîigi îimdicieıi güvence aluna almıştır Sr,ırkowski'nin ardından 4 Polonyah VP 4 P/> man^ah ıls finişe kalkiuı Kliçükbakırcı Ü3 sekizioci rlmuştur 2 Mwrar. 1 Almstı bisikîetçi ile "oirükte A takımından Nazım Ya.^a, y=n5i terketmişlsrdir. FTAP FERDt SIRALAMAS1: 2 Tadeuçz CPolonya), 403.05: 1 Jrençusz •^'slçezak (Polonya), 4.03.03; 8 Erol Küçük1>akırcı 4.03.C5. GE.VEI, FERDt SIRALAMASI: Srorkovski (Polonya), 7.31«7; 3 Thedor V»«île fRomarya). 7.37 20; 3 Erenelusz Valçzak (Po lonya), 7J37.30; 8 Erol Küçükbakircı (Türkiye), 7.41.25. II Fatih Örwen fTurkiye). 7.41.50; 16 Halük Günözgen fTurkiye B), 7.59.01. ETAP TAKIM SIRALA.MASI: 1 Polonya, 12.04.07; 2 E^man.a 12 09 15; 3 Tür\iyc A 12 24.09: GENEL TAglM SIRALAMASI: 1 Polonya. 2C.47.37. 2 Romanra. 22.55 3ö: 3 Türkiyft A. 23.19.27: Bur>in Anamur Alan;.a arasındaki 127 idlometrelik etap koşulacaktır.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog