Bugünden 1930'a 5.329.968 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

tt J B T 1977 BA ffniHiıııııııııııııııınıııııiHinııııııınnıinmnıııııııiHnıuıiMiıuııııımıııııuırınni[iııııuııııııi!iıuııııııırınıi!nninıi!HiHmnmınmıtn| çiftçilerimizö HİNTTAŞ Hrtit Ziraat ve 'Nebati Yağ Sanayii A.Ş/den biiyiik imkân Petrol üretimi düşen İran, savunma giderlerini azaltacak NEW YORK Suudl Arabistan ve Blrle•lk Arap Emlrllkleri"nin OPEC üyesi diğer ülkelertn alöıklan karara uymayarak petrol 11ystlanna yüzde 5 oranında zam yaprr.alanndan sonra petrol üretiminde önemli ölçüde azalma görülen îran'ın, s&vunma giderlerini azaltabılecegi bellrtUmektedir. e.a.'nın bıldirdiğine gore, «New York Tlmes» gazetesinde bu konuda çıkan blr yazada., îran'tn, petrol Unstimırun önümUaielu aylarda da düşüs gösterecegıni gö2 önüne alarak, ABD'den satın almayı p'.anladığı askeri araç ve gereçlerin bir bölümünden vaageçebileceği de öne sürülmüstür. .F Iran hllkümetinin ABD'den satın alacağı 16, a v a uçaklannın bedellnl petrol ü rünleriyl« ödeme yolunda çaba hareaadıgıiü bellrten gazete, petrol üretiminin düşmest yüzünden tran savunma Dütçesmln 12 müynr dolardan 11 milyar dolann altrna dustüğUnü ve Şanbah&r Denlz ÜssU Inşaaünın da. durdurulduğunu bildtrmiştir. Gazeteye göre Iran Şahı, Savunm» Bakan Yardımcısı Hasan Tufanyan'a savunn» tonugunda eldeld imkânlarla yeünilmesi gerektiglnl söyiemiş ve <iflâs, blr askeri bozgnndan dah» kötü sonuçlar dogurabüir» dejnıştlr. Bu arada Beyrut'ta yayınlanan El • Err»«r gazet«si, tran petrol üretimlnde geçen ar*Ult ayına göre üçt« bir oranında blr düşüa meydana geldüjtni açıklamıştır. Mısır'da gösteri ve grevleri yasaklayan kararname için referandum yapıldı KAHtRE Mısır Devlet Ba?karu Enver Sedat tarafından çıkanlan ve gösteri, grev, sabotaj gibi eylemlere girişenlere ya da bunlan destekleyenlere ömUrboyu hapis ve loirek cezasırta kadar varan agır cezaîar verilmesini ön gören kanun güctlndeki karamam t İçin bürün Mısır'da dtin reîerandum yapılmıştır. P?ferandum sırasında çıkabllecek olpylara kar sı ünceden gereken tedbırierin alınmasıyla Ilgill olarak tüm iV.er deki Emniyet Müdürlerlnin başkentt« bir toplantı yaptıklannı bfldiren Kahire radyosu, referandumun sonuç'.armın bugün Içısleri Bakanligı tarafmdan acıklanRcatnnı belırtmiştir. Referandum için açılan kampanya sırasında Mısır basm ve jayın organlan, halkı sandık r>aşma gıtmeye ve olumlu oy kullanmay» çatırmışlaT, aynca tktidardaM Mısır Sosytlist Partlsi yetkilUeri ceşltli kentlerde mitingler dlizenlernişlerciir Ancak muhalefetta tou konuda nasıl bir tavır takındıSı konusunda bir açıklama yapılmamıştır. Btı arsda Llbya Kadyosu, Pransa'daki Mısırlı aydın ve öfrencüsrin, «îlerici Yurtsever Tophıluk» adlı blr ÖrgUt kurduklannı ve Enver Sedat rejimine karşı mücadele edeceklerini l l nı MldinrJştlr. öte yandan Enver Sedat, şi Sahili Cumhurbf^isanı'nın K»hire'ye gelen bir özel temsücisiy> görüşrrüştür. Gözlemcüer, Püdişi Cumhurbaşkanının geçen haf ta Cer.evre'de Israil Başbakanı îzak Rabhıie bir Rörüşme yaptıpım ha'ırlatarak, Kahire'deki görusmenin bunurla ilgili olabilece ğini öne silrmüşlerdir. (Dış Haberler jervlsl) Sirketimizin sermayesini 70 MİLYON a çıkarıyoruz AKDENİZ ÇİFTÇİSINE MEMLEKETİMİZ EKONOMİSİNE BÜYÜK KAZANÇLAR SAGLIYACAK ŞİRKETLMİZE ORTAK OLUNUZ TAMAMI ÖDENMİŞ 10.000.000,TL.smdan Suriye Güney Lübnan'daki birliklerini çekeceği konusunda İsrail'e güvence verdi TELAVtV Suriy» ttnin, Güney Lübnan'a giren askerî blrlikierlnın kademeU şekilde geri çekilecekleri yolunda ABD aracılıgıyla İsrail'e gtlvence verdigl açıidanmıştır. Israll Radyosu taraftndaa yapüan açık lamaya göre Suriye, birliklerinin lç savaa aırasında çarpjşan taranann ellndeki a«ır silâhlan toplamak amacıyla bölgeye girdiklerinl ve bu görevi tamanv ladıktan sonra kademell olarak çekileoeklerinl blldlrmiştir. R&d yo, •ö» konusu açıklamayı, tsr«ü r««mi kaynaklanna dayan»rak yapüğını bellrtmistlr. öte yandan Beyrufta yayınlanan ElEiıvar gaıetesl, LUbnan'da kurulacak yeni düzen nusunda taraflar araaında henuz rörUs btrUgi »aglanamadıgını bü dirmiştir. Gazeteye göre Ulkedeki 18 topluluktan kimisl lederasyon. kimisi konfeder&syon, ki mist d» adem1 merkeziyet esanna dayalı btr yönetim kurulmanra îstemektedİT. Bütun top luluklan memnun edebilecek bir yönetlm biçiminin henus gapt»n.Trnunı» oldugunu belirt«n ga•ete, bu yUzden bunalınun sona •nnediglnl bildlrmlstdr. (Dif Haberler Serrlai) Ortakpazar ülkelerinin ardından ABD'nin de Rodezya'ya ekonomik ambargo uygulamasi bekleniyor WASHtNGTON Ortakpeaar ülkelerinin ardından Amerika'nın da Royezya'ya ekonomik ambargo uygulaması beklenmektedir. Amerlkan AP Ajansının haberlne gdre ABD Dışişleri Bakanı Cyrus Vance, ABD'den Rodezyaya. ihracata olanak veren yasanın ıptali için en losa saunanda gerekü (rirlşimlerde bulunacaktır. Bu konuda blr açıklama yapan Cyrus Vance, Rodezya'ya tüm IV balatın durdurulması konusunda Baakan C&rter'ln onayını aldığını söylemiştir. Göslemciler, yeni ABD yonetiminln bu karanıun Rodezjadakı siyab çogunluk yönetimınden yana olanlan güçlendireceguu ve lan Smltb hukUmetlnin düşügünü hıılaadırabilecegini li mislerdir. Dünyada Bugün Zorlu Çağlayangil Diplomasisi Aü SiRMEN MCrtln Dı^şlerl Bakanı thsan Sabri Çağlayangil, Bakanlıgı bütçesi ile ügill eleştirL'eri yanıtlarken Denıirel mantığının çok çarpıcı örnekîerini de vermiştlr. lhsan Sabri Bey'in »özlerindcn seçmeleri birlikte okuyalun: Bizim kâfl derecede ortağımız var, blr de mulıalefeti dıs poliUkaınıza ortak edetneyiz. Devletl eleştlremczsinii; küçük düşüremezslnlı, hükümeti eleştirebiiirsiniı ama küçük diişüremezslniz. Bu memleketin yuksek mentaatierini pazara çıkarrms blr hiiküraet Kelmemiştir gelmejeccktir. Denktaş ile Makarios'un huluşmasının dış füçlerin baskısı iie yapıldığını nereden çıkarıvorsunuz? Hançi delile dayanıyorsunuz? Bu £Örüşmenin Hashiıiftoo'da hazırlandığını ileri sürmek kcndi kcndine suikasttır. lapısuun tüm onaylayamadığunız yanlarına karşuı. ylne de 1971 sonrası Demirel'indeıı çok ayrı oldugunu sar.riıgımız ÇağlayangU, sonunda tam bir küri.U Demirel olup çıkmıştır. Şu »özlere blr bakın, tepeden tırna&a alasuleyman. Acaba bangl mulıalefet, sayın (.^lavaneilin uyduiuk politikasına ortak olmak istiyor da, ha^.Tet reddediyor bunu dersinlz? Devletin eleşürilmesl ile ilpill söıler de ilginçtir. Devletin küçuk duşürü)eme>ec«ğl, hakaret konusu edllnıej'ecegi, yasalarla saptanmıs blr nokta. Ama dcmokntsUerde partUer devletin yapısı ve Unımı üzerinde biijük aynhklar Içinde olabtlirler. Oemokrasloin temel nederıidir bu. Sağ parHler, dcvletleri haklm sınıflann baskı aracı ballne getirmeye çalışırlarken, sol partiler siyasal yelpaze içindeki şerleline göre onu az ya da çok. göreceli olarak ya da salt emekçilerin örgütü ballne getirme>i amaçlarlar. Çağiayangil ve DemlrePln mantıjı bu gcrçeği ortadan kaldırma>,ı. kısacan demokrasinin temel koşulunu yadsımaya yöneliktir. Denktas, Makarios göriişnıesiııln ABD tarafmdan harırUndığını tüm buyük Amerikan gazetelerl ve onlarla birtikte Batı basını da her gün yazmaktactır. Ne dersiniz acaba Amerikan ve Batı basını da MC'ye iftira kampnm asına ıııı katıimıştır? Bakınn New Y'ork Tlmes'a, bakiDiz VVashineton Po.st'a, bakınıı L.S. Newı and H'orld Reports'a hepsl CağlayancU'ln sozlerlnl yal&nlayan ve ABO Dışişleri Bakaniığına yakınlıgıyla tanınao nzmaıü»rın kalemlerinden çıbmış yazüarls doludurlar. Hele VS. News and World Report'da MC iktidan İçin dıı politlkada tutarsızlıklann en biiyıık örneği olacak idJialar yer almaktadır. Derginin belirtüğine gore, Ankara, \Sashington'a Türk • Amerikan aıüaşması imzalandiğı takdlrde, Kıbns sprunanun hemen çözüme ulaşacığını bildirmiş. Böyle bir girişimln akü almazbğuu tanımlamaya sözcükler yetmez. O MC iktidan ki ayiar boyn «Sen Kıbns sorununda ödiin ver, ben de anlaşmayı KongTe'den geçireylm» diyen VVaslünçton'a «Yok, Kıbns sorunu Ue Tiirk Amerikan illşkllcrini blrblrlerine karıştırmaınak gerek, bunlar Ikisi de ayn ayn konnlardır* dedikten sonra. kalkıp yüzde yüz tcrs görüşü benimseyerek, «H3di « m ı n , sen önce anlaşmayı geçlr, ben de »öı veriyorum Kıbns sorununu çözeceğim» diyor. Bütün burdardan daha korkuncu önceki günkü gazetelerde açıkJandı. MC TürMye ile Sovyetler Birliği arasmda lmzalanması kararlastınlmış olan siyasal belgeyl imzaiama konusunda sa\saklama yolunu tutmuştur yeniden. Demirel İktidan belge konusunda, Carter'in özel ten.silclsi Clifford'un raporunu beklemekledir. Nitekim bu yüzden Cağlayanfll"in Sovyetler Birllği gezisl de ertelenmiş bulunmaktadır. Dışişleri Bakanlığvnızın erteleme için tarih konusunda bir anlaşmaya vanlamadığı yolundakl sçıklaması da lnandıncı olmaktan çok ama çok uzaktır. Dururo gerçekten Içler acısıdır, bağunsız blr ülke olm u ı gereken Türklye, bağunsız bir ülke olan komşusuyla lmzalamayı kararla$tırdığı belge içln, ABD'nin tutumunu, tepkislnl beklemektedir. Bu da kısacası, dış Uişkilerimizl ABD'nln tepldlerlne, tutumuna göre düzenlememiz atüamını taşımaktadır. Zorln döneminde de böyle Idl durum. Türklye Bandung'a gldlp gitmeme konusunda, komşulanyla Ulşkllerinde, Birleş.miş MlUetler'dek) oylamalarda hep ABD' nin tepkislni beklerdl, ona göre blr çizgi saptardı. Şu anda görünen de Ça^LayanjriJ dlplomasisinln Zorlu diplomasisine çok benıer bir doğrultuda olduiudur. Zorlu döneminde Menderes Hükümetl Türklye'nin yüksek meniaatlerinl pazara çıkannıştı. Aman yanlıs anlafümasın! Biz yasalara saygıuyn ve savcUan boş yere nzüp, yormak istemeyi». ÇağlayangU dlplomasisi Ue Zorlu dlplomasislnl karşüaştmrken, yatnız ban benzerUklere dokunmak Istedik. Voksa Demirel Hukümetinin de, Menderes Hükümeti gibi Türldye'nln çıkarlannı pazara çıkardığmı kimse ilerl süremez. Demirel Hükümeti, TürHye'de can ve mal güvenliginl en lyl koruyan, devletin küçGk düşüriilmemesine büyük özen gösteren, Türldye'nln menfaatlerlnl pazara çıkarmsk ne kelime, onlarm üzerine titreyen bir arslan Iktldardır. Vaa nu bunun başka türlüsü. Antalya'dan Hataya kadar Akdeniz sahilbandında olan çiftçilerimiz gelin, ortak olalım HİNT YAĞININ KULLANILDIĞI BAZI YERLER s * • Sentetik Jet, Motor Yağı ve Grt$ yapımtnda, *Hidrolik yağırun yapımmda, *Deterjan ham madde&inde, *Tiirk kırmızuı, Derieilih ve Tekstil tanayiinde, *Boya ve Matbaa mürekkebi yapımmda, •Vylon plastiği untezinde, •Kozmatik, Sabun ve iiaç sanayiinde, STarım alamnda, Azotlu giibre hazırlanmamda. HİNTTAŞ HİTİT ZİRAAT VE NEBATİ YÂĞ SANAYİİ A.Ş. 100.000 Ton/Yıl KAPASİTELİ HİNTYAĞI, 200.000 Ton/Yıl KAPASİTELİ GÜBRE (Hintyağı küsp«sinden) Fabrikalarını Tarsus'ta satın aldığı 110 dönümlük arsaya kuracaktır. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik ve Uygulama Genel Müdüriilğü'nün 3038 numaralı ve 13.12.1976 tarihli teşvik belgesi ile sirketimizin 250.000.000. TLJık yatırım tutan için, % 30 (YCzde otuı) yatınm indirimi % 100 (Yüıde yüz) gümrük muıfıyeti 6.000.000. Dolar yatırım için döviz, 90.000.000. TLIık uzun ve orta vadeîl kredl öngörülmüştür. ÜRDÜN KRALiÇESi ALiYE, UÇAK KAZASINDA ÖLDÜ AMMAV Ürdün Kralı HUseyin'in e»l Krslio» AUye, önceM gün Ulkenln Güneyinds meydanm gslen blr uçftk ^fyyffiiMiy ölmüfl tür. Kr«l HUseyta, eşinln bir ha»t«n «iyaret İçin Tftilaya glttigtni ve dönuşte kendisini geüren uçagm ftrtınay» y&kalanarak düşttigünU söylemlştir. Kral, uçakta bulunanlarclan niçbirinin k&zadan sag çıkmadıgıru söziertne Carter denedi ve bir nükleer saldırıdan ABD Başkanını uzaklaştıracak sistemin çalışmadığı ortaya çıktı WASHÎNGTON Blrleşlk Ame rlk» Cumhurbaşkanı Jimmy CaJter geçen hafta beklenmedik blr anda. bir nukieer alârm gırasında kendtsinin Beyaz S&ray'dan en kı sa z&manda ujaklaşmasını sağLayacak sistemi harekete geçlrmi* ancak bu sistemin islemedlğinl hayreüe görmüştür. •pj.irıtn Cart«r, ulusal güvenltkle ilgüi daaj^manı Zbignien Brse rinski'dea, günün ve gecerun aer saatinde kendisini Washington'dan birkaç dakü» uzaktakl Fort Ritcbie'ye götürmek için harar bu lunması gereken helikoptert çagınnasını istemlşUr. Fort Ritchie' de, nükleer saldınlara dayanıklı öael bir konıgan bulunmaktadır. Ancak, çagnlan helikopter daklkalarca gecikrneden sonra 3eyaı Saray'a ulaşmıştır. Uzmanlann besabına göre, bu gecikme düsman fUzelerine Wasbington'u yok edecek vakti sağamaktaydı. Başkan Carter'in bu hafta «onunda, nükleer alârm sisteminin bir başka cesidini deneyecegi bildlrilmektedlr. (a.a.) Ortak olmak isteyen herkes, kaç hisse senedi alacaksa % 25'ini peşin, bakiyesini de idare heyetinin alacağı karara göre ödeyecektir. Ortak olmak isteyenler taahhüt ettikleri bisseterini peşin olarak daödeyebilirler. Ortak olmak isteyenler; GENEL MODÜRLÜK : Mersin Caddesi No :12 Te! : 1975TARSUS BÜRO : Çankaya Mahallesi 149 Sokak No : 4 Tel:2135MERSİN ŞUBE : Karan Işhanı Tel : 241 ANAMUR Adreslerine taahhüt ettikleri hisselerin % 25'ini makbuz mukabilinde ödeyebilecekleri gibi, aşağıdaki bankalartn Tarsus şubeleri nezdindeki şirketimiz hesaplarına yatırarak da diğer işlemlerin tamamlanması için alacakları makbuzun bir nüshası ile isim ve açık adreslerini sirketimizin Mersin Caddesi No : 12 Tarsus'daki Gene! Müdürlüğe postalamalan rica olunur. BİR HİSSE SENEDİ 5.000 TL DİR Bütün hazırlıklar bitirilmiş olup, HİNT YAGI AGACI ekecek çiftçilerimizle bir taraftan mukavele yapılırken, diğer taraftanda makinalann ithalî için ilgili Bakanhklarla temaslannuz siirdüriilmektedir. ÇOK YÖNLÜ YARARLILIGI KOLAYCA GÖRÜLEN HİNT YAGI'NIN MEMLEKET EKONOMİSİNE MlLYARLARCA LİRALIK KATKISI OLACAKTIR. SOVYET UÇAK MODELLERİ YARATICISI İLYUŞİN ÖLDÜ MOSKOVA ÎMnci Dünya S»vaşında kullarulan avcı uçaklarından giInümüzUn roodern yolcu jet lerine kadar 50'den fazla Sovyet uçak modeîlnin yaratıcus olan Sergey tlyusin 82 yaşında ölmüştür. tlyusin'ln U 2 modeU iklncl dünya savaşmda Un kaz&nnus ve Alman kuvvetleri 11 2'yi «Uçan «ol'dm» olaralı adlandırmıştı. Savaştan bu yana «tl» harflerl bir dizi rolc'J uçağının kuyruguna yazılmıştır. Bunlardan sonuncusu «tl 86» hava otobüsünün deneme uçuslan tamamlanmı? ve Sovyet Aeroflot havayolunca hlzmete konmuştur. tl 86. 350 yolcu taçımaktadır. SAYJN ÜYEMiZ FMk Mühendisleri Odası VIII. Dönem Genel Kurul toplanüsı 35 şubat 1977 <ruma günü saat 14.00'de TMMOB. toplanu salonunda yapılacaktır. Tüm Uyelerimizin, genel kunıla katılmalan duyuru'ır. VTJ. Dönem Tönetiro Kuruln TMMOB toplanö salonu Konur Sokak No: 4 Tenlsehtr/ANKARA (PoyrMİ»r. 352/1438) Toplanti yerl: BANKALAR BANKA ADI ı AKBANK İSTANBULBANKASI IŞBANKASl SUBESl TARSUS TARSUS TARSUS HESAP NO 469 872/1 BANKAAOI ı SUBESl TARSUS TARSUS TARSUS TARSUS HE5AP NO 200628 I 0710.000513 363 I 754 j Tekel Istanbul Bira Fabrikası Müdürlüğünden Fabrikamıı tevsil lnsaaö tçtn gerekli ve ernniyet sahasmdii bulunan ceman 869, 50 M3 yüzölçümUndeki gayrl menkuller istimlâk edüme»! lçta 165.19T7 günü kıymet takdiri yapılacagından asagıda adlan yazılı olan mülk sahiplerinin belirll âdresleri bulunamadıgindan b« tarihte araölerinde hazır bulunmalan duyurulur. Şlşli Cumhurij'et Mahallesi Evranoızade, Silâhşar ile Düzoglu Sokak tapuda 144 pafta 2081 no.lu ada; A 1 sayılı parselde Raziye Aytok, Kâzıl Algül, Algul, Selâm Algül ve Mazhar Algül. Rahl Karacabey Harası Müdürlüğünden 1539 PAMUKBANK OSMANLI BANKASI T.C. ZİRAAT BANKASI YAP1 KREDİ BANKASI Süt Satılacaktır. 1 Haramızm 1977 mali yılı iç:nde lstihgal edeceği tahminen bir mllyon UuyÜzeUibın ütre lnek sütü açıi artbr. ma ve pazarlüüa satışa çıkarünuştır. 2 Satıs 14 Şubat 1977 Pazartesl günU saat 14^0'da Hara Merkezınde yapılacaiur. 3 SUtün beher lıtresıne (4(iQ) kurus muhammen bedel konmus olup geçıcı teminat (163.750.00) llradır. 4 Bu «atışa a:t ?artname Ankara, îstanbul, îzmlr v« Bursa Vetenner Müdurlükleri üe Muessesemizde görülebiliı. îlin oHırmr. (Basm: 11145/1431; (Panorami reklam: /1431) HEUEF, DEV BİR DENİZ GÜCÜ! TÜRK DONANMA VAKF1ISIA YAPACAĞINIZ YARDIMLARLA BU EıEDEFE ÜLAŞABiLlRiZ. YARDIMLARINIZI BEKLİYORUZ. T SAKATLAH DERNEGÎ tSTAi\BUL ŞUBESt TU: 21 88 82 B 2 sayılı parselde AH Rıza ofSlu Ahmet Sudi Dinckol C 7 savıiı nar«plrip Ahrüc SuTiVurlu İle Lusia Sunlnırlu (Basm: 11740 H44)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog