Bugünden 1930'a 5.321.106 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

OIMHURlrET 3 0 HAZİRAN 1975 B£$ 1 mayıs gecesi afış yüzünden bır öğrencinin öldürüldüğü olayla ilgıli dava başladı Zıncırlıku.vu da 1 Mavıs gecesı DİSK afışlerım jırtan \e venne MHP sloganlarını \azanlarla bun lara müaahale edenler arasmda çıkan çatışmada bır ögrencımn oldurulmesn le ılgılı davaya ÎDGM de cıun başlanmı^tır Dünkü nk duruşma sonucun da her uçu de Ağaç Iş Sendıka »ı uyesı olan samklardan haklannda 2 5 >ıl agıı hapıs cezası istenen Rıfat Kendırııg'l ıle Mu zaffer Akvol tahlıve edılmışler 24 yıl agır hap«ı ısfenen uçuncu sa nık Yus.'f Ertan Isteklı nın ıse tutukluluk halmın de\amına ka rar venlerek durusma 33 Tem mı.z saat 14 e ertelenmıstır Savcının iddianamesını okumaS'ndan sonra sorgulanna geçılen sanıklar, çatışma sırasında taban ca\U vurularak oldürulen Tımur Demır adlı ogrencıyı kendılen degıl, olay yerıne daha sonra gelen MHP'lilerın vurduğunu soylemışler «Onlar kendı kendılen nı vurdular» demışlerdir Samklardan Yusu/ Ertan ıstek lı sorgusu sırasında olayı şoyle anlatmıstır • 1 ma\ıs ısçı ba\ramı nedennle ar«.adaşıarımla Ankara dan lstanbula geldık Bajıam bıttık tsn <=onra BevoSlu ndakı Çıçek pa sajma gıtt'k Orada ıçtıkten son i ra Levent te oturan aıkadaşırru • snn nıne gıtmek Uzere vola çı'.tık Zıncırlikuyu'dan geçerken *e sadufen volda afış sokenien go'auk Arkadaş.m Rıfat Kendırlıgıl dmarlardan Dısk'ın afışlerım çıkarıp venne MHP jazmaja baş layan »damların vanlanna gıderek niçın \e neve yırtn orsunuz dıve sordu Onlar da ellerındekı bova kovasını onun kafasına geç'rdıler Cevaplfin bu oldu Ben arava avırmak ıç.n gırdıın Onlardan bırısı bana saldırdı Bu sı rada >ere dustün Gece karanhktı Iki el sılah sesı dmdum Panıge kapılıp kaçrım Kımın kımı oldurduğunu bılmıyorum • Sanık îsteklı. bu arada, \akalandık'an sonra polıs labarataarında yapılan te^kıkte ateş e f medıtının ve slâh kullanmadıgınm teabit edıldigını de soylemıstır Difer sanıklar Rifat Kendlrhgıl ve Rıfat Akvol afış vırtıp MHP'nın sloganlarını vazanlara kavga ederlerken ıçlennden bırının ıslık çaldığını onun uzerıne 2 3 kı şilık bır yardım ekıbının geldığıru bu sırada yardıma gelenlerden bırının tabancasını at«şledıgını soylemışlerdır. UZUN SÜREDİR ÖNLENMİŞ OLAN "ŞARK ÇIBANI,, URFA'DA YAYILMAYA BAŞLADI URFA 1950 \'Uaıındfl hajlatılan toplu ılâçlamalarla sardtı rülen hajere muı adPle«, sounc1* onil ahnan ünla «Şark p.san » Urfa Merkeznrte jenıden gorui meye başlamıştır 1950 yUIarına kflriar rz c l !.< ? Urfa, Marcıın ıe Dı\ar ı&ı^' dn hemen tum vatanda^Iarda çorı len ve o zamana ^adar 'f^n.\>^, bıle yapılamajan Şark çıb 'nı bu >ıllarda başlatılan etkın ! <ı=e e mucadelesı sonunda kav > ı'nı s ve bır daha enr ılmemı^tı Şark çıbanı, tropıkal bır cms sıvrısıneğın vucudun goru'en jerlerını (orelhkle ^uz ve kollarıı ısırrnası ve açılan \aranın dana sonra cıltte onartfmaz ızler bırakmasıvle meydana gelmektedır 25 yıldan ben gorulmeven bu çıbanın son ıkı \ıl ıçınde \enıden Urfa Merkpzmde ınejdana Mehmet MERCA\ çıktığını doğruıavan Harran^apı Sağlık Ocagı Tabıbl Dr Ahmet Melık şımdıve kadar ellı dolaymda \ak'a sapt?dıklanm bu ı,ıbanı \apan Lajns manja trıopıka» cmM «r rısıneğın şehır ıçmd^kı ahırlarda ureme olanağı buldugunu bu ahırların kaoatılınası ıçın çalışıldığını srtylenrştır Harrankapı ve dığer kenar mahallelerde ç'banm gorulmesnle beraber japılan taramalar sonunda «ehır mcrkezinde 30'dan fazla ahınn saptandıgim hastalığı vapan sıneklprin bu »hırlard» mvalandıjmın gomldüjunu belırten vetkıhler ahırlann kapatılması ıçın zaman zaman vapılan jprışımlerın nufuzl'i ^»hıplen tarafından engeüend'gını de soylem.ş lerdır m«kt# t.ra >'"• •"•'H " i " oOn Son oiarak I! Hılzıssıhha K J rulu tarafından kapatılraalan ra doktora bııs\unılm«kta i^e de açılsn \aramn fertt>vısı .numkurı ıçın 15 giinluk sure venlen ahır ların » iUtİBk^ •~e*< den kaldınl olm2maktadır Z»mar)ir<da dokto ra havTiru'd'iSiı '»kd'Me <sr» ı? ması gen tığını sa'iunan rioktor lar sehırce • çevrede »tkılı bır bırakmadan tedavı edıl»bıhr. demısr.r onermıslerdır Harramtarı Sajlık Ocagı Tabı bı D. Ahnet Meak adı geçen sı nek tarafhıdan ı«ınlan vatandas ların tedan ıçm doktorlara çok geç baîvurduklanndan >akınmii «Sınek farafırdan ısınlmıs \er n ftır ^üre a vı»rnıp> e«ı çr*u keı atanoas' ald^ maktadır Bu vuden zamanında ooktora SSfC Genel Kurulunda ışçı ve işveren temsılcileri Sosyal Güvenlik Bakanı'nı eleştırdiler A\K\R\, (Cumhurhet Buro«u) SSK Genel Kurulu çalışmalarına dün de devam etmıs toplantı da Mudurler Kunılu'nun wçı \t ıs\eren kesımı uvelen jap*ıkla rı konuî'nalarda Sosyal Gmenli Bakanı Mahır Ablum u e'estır mışler Bakanlıgm Kurumu vesa \et al'ında tu'maja çaUstıgını soylemjşîerdır Jrludjrler Kurul \ nun ışçı kesı mı temsılcılennden EKrem Özkı lıç, BaKan Ablum u ışçı memar a^rırrında çe'ışkılı dn\ramşlaraa bulunınakla suçlamıj ış\eren ke sımmden RefıK Ba\dur ıse ışçı memur avrımı korusunda baka nın a]kış toplarra peşmde oldu funu mert \ e yureMı b r muduru harcddıgını, soslemıştır Bakan 4bium ısc Bakaniığının SSK uzennde bır \ası gorevı yap t g nı bclııtmış ışçı memur aj rımı konusunda da «miıîttesep haklara ve jargı organlaıı karar larına uvmaktan başka nıçoır şey japmadık» demıştır Bakandan sonra soz alan ışçı kesınınden Den Iş Seursıkası Genel BdSkanı Mustafa Şahm SSK TeşkıUt Kanunu n 'n değiş tıi''mesını \e kurum denefımınm genel kurula bırakılmasım drer mi5tır OISK'IN AÇIKLAMASİ ÖTP >andan DtSK Genel Ssk rPterı Mehmet Karacs, DISK'm SSK Genel Kurulu na bır kez da ha cağrllmamasırı kınamış «ışçı stnıfımn gerçek scnd'kal orgutu olan DtSK'.n bu genel kurula da. \et edılrnemesı SSK vonetımının antı demokratık nıtelıgmi vur gulamaktadır » demıştır SSK'nm demokratıkleşfırılme smın \e ozerıclığe kavuşturulma sının ancsK ışçı e'nekçi ve de mokrası duşmanı MC ıktıdarımn demokratık \oldan dusurulraesıy le gerçekleşoı eğını belırten Kara. ca, «SSK nın 31 Genel Kurulu ışçı sınıfımızın Sosyal Sıgortalar Kurumuna ılışkın bu ıstenıİ3rının hıçbırısmı cevaplarruvacak teısı ne işveren ve ıktıdar ılışkısın n sınıf uzlaşmacısı Türk Iş yon" tımıyle butünleşmesını bır kez daha sergıle^ ecektır » şeklınne konuşmuştur. TANiLLi DAVASINA OEVAM EDiLDi İstanbul DeUet Gmenlık Mahkemesı nde «urdürulınekte olan Ingarlık T arıhı davasının dunku durusmasında Avukat Ahmet Kerze ^e Gulçın Çavlıgıl sa\unmalannı yapmış ve sanık Doçent Server Tanıllı nın beraatını ıstemıslerdır Bu davada Sa\cı ^na^asa DoÇfintı S<ner Tanıllı nm Şışlı Sıyasal BıLmler Yuksek Okulunda okuttuğu .Ihgarlık Tarıhı. ders kıtabmda komumzm propaganda sı \aptıgım ılen surnıektedır Savcı gerek ıddıanamesmde gerekse esas hakkındaıcı mutalâasın da \navasa Doçentınıtı iü ; ndan az olmamak üzere hapsıru Isteme<tedır Avukat Gulçın ÇaylıgU savunmasmın sonunda Doç Dr Server Tanıllı bır bılım adamıdır Anayasa nın kendısıne tanıdiKi bılım ozgurlugune dayanarak. bı' limın gereklerıne, bılım adamın1 dan beklenen vecıbelere de uvarak kıtabını yazmış ve derslermı vermiştir» demıstır Duruşma 27 temmuza ertelenmı*{ır. ı Üniversitelerarası Kurul Başkanhğına Prof. Özgüç seçildi Üniversltelerara«ı kurul toplantısı dun sona ermıs ve kurulun oaskanlıjtına Ankara l'nıverîitesı Rektoru Pıof Dr Talısın Ozguç seçJmıştır Ege Ünuers'tesı Rektoni Prof Dr Vecatı Akgun başkanlıgında oncekı g\in toplanan Ünıversıte lerarası kurul ' urt dışınria K^a nıınıış aKademık unvanlann ona\ lanmaM, yenı kurulan ünıver3ıte lere ogretım uyesı saglanması ve unıveısıtelerarası seçme sın»\ n la ıİRjli kon'ilar goruşulmuşttn Doçenthk amavları ıle ılgılı ba zı duzenlemelenn de gozden ge çırıldığı toplantı sonunda Üir.er sıtelerarası Kurul Bajkpnlıgına Ankara Ünıversıtesı H«kforu Prof Dr Tahsın Ozguç, baskan \ardımcılıgına ıse Sams ın 19 Ma vıs Ünıversıtesı Rcktorıl Proi Dr Tahsın Tuncalı seçılrruş'ır (av) FRANSIZ KIZ LİSESİ GIRIŞ SINAVINI KAZANANLAR BELLİ OLDU Fransız Kı? L «esı Notre Dame de Sıon un gırış sıaavuu kazananlar belü olmtış'ur Açıklanan Iıste soyledır Aylın Beroervan Eli7ahet Abraham Emıne Oriem Aydın ta^baş Ece Go'. A>?e ^ asf\e L'm Ajşe Ba'azıtoglu Zeynep Digdem DiK/.a a NI Er\ev A\ça Olut \eşım Nemık îsfen d.:ar Serıa ibba^of ı Bema Elmastaş, A\şe Ye«ım An. Ser la Başarnn Ze\Tiep N'urdan Peferogm S oel Benso\, Mun.re Samımı, Elıf Yılmaz Talın Boduroğlu Sabme Şebnem Vu lu'kan Kubra Örsoy Avşe Ebru Yazıcîoglu. Şevldje Gülgun Bar^ın Ave Gulav Ozturk Suzet Levı, F!ıf Arıpınar, S«na AydoÇan D le'< Gunav Ssmiha Betıgul Eğrıboz Fılız Bılşe Doret Baroka": Jale Tanaip A\şe Feray Aicsüt Serpıl Ela' E« n Mara«hogm A'şe Galru Yaşaroğlu Haf)Ea Aı»v Seleı A'ÎU Fatura Bnkem Bozkurt Em r.e Seda Tuzemen C?nıl« Scrra Karar ' o *lu Hulıa Teıaki 7evn<>rj Ekener, Goncajül ^ * r Sed»f \car ^v^e Fdm:n Arse Gaye Frsov Leyl» De nvrbaş yi'ııfer T>i6<"u Bskır \\«» B ırcıı Macakaotan Zehra Merve Gurkavnak Zevrıep Ece. Hâmıde Tuba Be^karde* Ber na Özak'irı Sababat Dcnı? One< H»tıc«> Ar?u Hurba^ Zel'h* Fıtçjr Baba Denız Benba SeMİay Saral, Sehap Baykul, Bır gul A< YEDEKLER Sıla Çet'jı. Naıie Karmona FaTna Belms Öftül Venwıa Sofjalı Ftında Tohmer, Üîkü Zevncp Er*oy H a t ' « Ekın Orak. G>la Kamhi Munıfe Yasemın Kalavcıojlu Suzan Gurgin Noga Paiaçı, Gulriz Gülderen, Ayla Gulçın Çayrr Arru Ipek uoglu "mar özgen, Flıf Evm Elıf özturk Medıha Demz Koç kan Den z Kenber. Derya Onum Yeşim Elbirlı.î Zevnep Aslı Akguç Den a Tanboga, Banu Beller B'nnur Karaevlı. Cumhurbaşkanı'nın 2. kez gerı çevirdiği orman affı yasası yeniden görüşütecek 4VK1RA fCumhamet Biıroıul Cumhurbaçkanlıgı tarafından meclıslere ıkınrı k(r gonderılen bazı orman suçlarmın affına ^e bunlarflaiı du^aii ıaare şahsi haklanmn düşürülme «ıne 'Iıskm kanunun ven der gnruşulmesi r'imnumet Sena'o < ınun dunk ı otarumurdf uzun usul tartışmalarından sonra kabul edılmıstır. İKı KONUDA ARAJIIRMA Cumhurtyet Senatosı nun dunkü oturumunda, Sanavi ı» Tekrnolojı Bakanlıgınca IP?:> • 19T« vıllarinda ^enlen teşvık re ayfrulama belgelerıne v PTT Genel Mudurlugunun bazı arsa »lımlan nedenıyle ugnwsrı zararlara ılı?km Erzıırum Senato ra Hılmı N*albantoglu'"'iT Senato ara$tırması ısı.ejen önergelerı de ojlanarak kabul eriJmıj'ır YENİDEN GORÜ^LECEK Daha sonra baz! otnan suçlarmın »ffına v» bunlardan doğan ıdare \t şahs! hsklann düşürülmesine ıllş'on Cumhurbaskanlıjınca ıkıncı ke' goruşülmek uzere parJamen'oja Ron derılen vasa ıle ılgılı A"3vasa ve Adalet Komısvonu raporu okunmuj f ur Rapor Uzerirde çok sayıda CHP11 \e APIı üye S07 almışt'r AP'li üyele» CumhıırbaşkanU^ınm bır vasaiı ıkm oı ker gen çeviremevecesını ^e meclıslere gönderılemevece Jını one surmusler CHP lı uyeler ıse kar^ı gomş\i sa%'unmuşIs'dır Uzun tartısma'ardan sonra Arayasa ve Adalet Komis\o nu rtporunda belırti'en jasanın yeniden gonisulmesine ılışkm gorüş vapılan oylama sonunda kabul edılmıstır. Baskan vakit geç'ıjı ıçın, gündemde görüşulecek baçka konular oımasına ragme" r^jrıımu bugune ertelemlsfır iiııınııııııııııııııııııııııııııııııiH^^ EN SON DEGDIKIİKLERIYU 657 U Y I l l Hıfzı Veldet Velîdedeoğlu Devlet Memurları Kanunu IKINCI BiSKI Fıyatı 2 0 Ltra rtdemell tsteme. Posta Kurmu 174 Beyazıt rSTA.VBUL. Gen Daf.: SERHAT • Nîrlıbahç* Sok C4 l galoglu Ete Datitım: DATİC D*rley*n: h. JUMU TURKE} DEVİRDEN DEVİRE 3 BEKLENEN KITAP Pazarlama Yönetimi Seminer Notları Fıatı 4 0 , I I . I 0 Işletme Fakultesı Pazarlama Enstıtusu bilgi yayınevi DERGÂH KITAPÇIUK Yeni çıktı iUc defa Aydınlıkçı şair Aydınlıkçı yazar 2 Kurulua yıldönümünde (21 Hazıran 9 Temmuz) arasında ürkiye'de lUatserifba\i:iırt: NAZIM HİKMET Indırimli Satış yapıyor Aradıfınıe her kıtap DERGAHTA hulunur. »ınkara Cad Vo 8i Sırkeci • ÎSTANBLL AYDINLIK DERGISINDE YAYINLAN" MIŞ BÜTÜN ŞÜR \ E YAZILARI. TÜIENGIL'IN BUI UNAN KITAPLAHI • • • A • • 0 Turluvenın Karayoiları, tabevi), 12 5 lıra 1961, tElıl Ki Zıja Gokalp Üzenne Notlar, 1964, 2 b , (Varlık Yayınevj), 5 lıra \grı Dagmdakl Horoz, 1968, rı), 5 lıra (Çan Yayınla Sorunlan, Yayınlan), ONCE ÇEŞITLÎ KIŞILERIN HAZIRLUDIĞI KITAPLARIN\ AI INM.\MIŞ \ \ Z I L V R . DEMZ GEZMIŞ, YUSUF ARSLAN, HUSEYİN LNAN, Mucadele ?unleri, yakalanışlan, mahkeme gunleri, olum oncebi ılettıklerı haberler, son scvlerı, son mektupları, ınfaz jjecesı, ınfaz sonrası Denız, Yutuf \e Huseyın'ı kurtarma gınşımlerf, tarıhı goıuşmeler . Belgcler Hukuk ve bılım adamlarının I.THkO Davisma ılışkin B\ŞLVNAC\K KITAP. HİKMET OKUMAÎ \ 1LK BUTUN KIT\PÇILARDA. FIYVn .20 TL. UUQ P K 57IST. Dağıtım ISTANBUL\NKARAIZMffi G E D A. J gonışlcn Kırsal Türkıye nm Yapısı ve 1975, (Gerçek Yayınevi), 20 lira Temeldekı Çatlak, 1975, (Çagdaş 15 lıra Ç A Ğ D A Ş Y A 1 I N L A R I Ve uç gencı hayatlarsnın çejıtlı donemlerındegosterır ofset album... Ataturk'ü Anismak ve Tamamlamak, 1975, t \ arlık Yayınevi), 15 lıra Sosval Bilımlerde Araştırma ve Metod, 1975, 3 b . (tktısat Fakultesı Yayını), 10 lira. NECATÎ CUMAU FtYATl: 15 LÎRA tSTEME ADRESJ: Ç.4GDA5 T4TINLAR1 Halkerı Sokai, 39/41 Cagaloglu / ÎST SENiN İÇİN EY DEMOKRASi Belli başlı kitapçılarda ÇAĞDAŞ YATTNLAR1 Pazarlama Yönetırm Yaıan Ph KOTLER C. I, 531 say 90 TL C. II, 615 sa> 90 TL Mıthatpaya Cad. 10/B Ankara Tel: 18 13 72 DARAĞACINDA FIMN Nihat Behranı Gencl ve Tek Dağıtım Şıirimizde Öğretmen 9 ÖSretmenlık ü?enne vazılan «ıırlerın tümU Lç cılt Her cılt 1" Tl. 9 sıır,mi7de Öğretmen 12 Mart donerrunde jargılandı iargıç «Her oğretmsnln kıtaplıgında bulunmasında ^arar var Ogretmenın çilesını Ulusumuznın durumunu anlatan sıırler le dolu » Dıje akladı 9 Pu mtahın gelirinın tümU TÖBDERe hı rsKilmıştır • Kıuccılaröan »rayınız Bulamazsanız ruta n K»<jar PTT pulu iie P K « L'ŞAK'tan ıstı \ebilrsiniz Kıtapçıların \e drgutlenn toplu ıteKİerı ındırimlı \e odemeiı göndertlır. BIR NE5UN DRAM1 HtSAMETTtN TLĞAÇ Piyatı: 20. TL. tsteme Adresl Ç^GDAŞ 1A\INLAR1 Halkevi Sok. 39 41 Cagaloğlu / İST. tst 4slİTe ı Hukuk Hitdml Babattin K a n tat Aslive S Hukuk Hakuri Irfarj Oonmes AÇIKLAMALI İÇTİHATLI MAY YAYINLARI Trafik ve îş Kazası Tazminatı ve Sigorta (Rücu) Davaları (GENEL VE SOSY4L SİGORTA) rannlanmıstır Kıtap ddrt bolumden ulusmak tadır 1. Bblnm: TRAFtK R.\Z4SI lAZMtNATl n. Bolum: fetGORTA (RLCt) n * \ 4LAR! III. Bölüm: tS KAZAM TAZM1NU! IV. Bdlum : SOSYAL SU.ORTA (RtCLl) DAVALARI A?nca: Kıtabın sonunda f Işçı Saflıfı vt Iş Guvenlığı Tuzuguı ıle malulıyet tesbıtıne yarayan (Sosyal Sıgorta Saglık Isıemlen Tuzufu) yer almaktadır Kitap 8'») sa^fa « lükj dltlj olup fıj'atı 150 lıracır Yazarlarmdan odemeil oiarak ıs tenebılır. CFV1MAY BahMİı cad 19 Cagaloglulstanbu! Kitabm geiiri ce?ae^lerindeki devrimcilcrc bi'akıimıstır. ÇAĞD4Ş TATIVtARI INSANO YOKUUR Hıfn \eldet VELtDEDEOGLD Humen D Yansıtan, Denemeler, Yazann Yasam Övküsu ve Bıblıvog rafvası. Fıyatı 20 TU tsteme Adresı: C^OnAS VAYIVLARI Halkevı SOK !9 41 Cağaloglu / ÎST. Hilonet ÇFTİ.VKAT* Türkiye Gerçeği TDK 1976 RrJportaı Oıl Ödulu15 TL. ATLAS» TUYIM.VK! YAPILARINISI, SÜ VE BUHAR YALITIMLARI Yazan: Muzaffer ÖZER Sıhhatll, ekonomlk ve kusursuz japı ıçın 432 savta, 14» şeKU, 74 tablo rtesap ıe örnekler Hatı 75, TL. Kitapçılarda bulunur Ödemelj gonderllır. Ibieme Adresl tstanbul Peledıves! Maklne Vuaur Muavını Saraçhane'tbTANBUL
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog