Bugünden 1930'a 5.321.106 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

CUMfflfltlrn öncelerl «Doğal haklar» adı verllen çsgımızda «Dokunulnıaz devredılnıez ve vazgeçilmezı olaralc nltelenen temel haklar ve özgürlükler için çetin savaşlar veıılını^tır Nıce savaşçı olmüş, nicelerl zındanlırda çürümliştür bu uğiırda Ama ne baskı ve /ulum ybntemlerının insafsızca ujgulanması ne da olüm korkusu durdurabilmiştlr, öz gürllik savaşlannı. Kımı ülkelerde ozgüılükler tabanın katkısı ve katılması ıle kazanıldığı, yani kurulu düzene baş kaldırmn hilktan geldıgı ıçın, bır kez elde edılen haklar ve ozgüılükler bir daha gerl verılmemıştır Bu orgürluk ve bagımsızlık blr çagdaşlaşma savaşı ıoinde geçen Atatürk donemlnı ötekilerin dışındu ve üstündo tutarsak bızde de aşağı vukarı 1011 yılı bulan bır larıh surecı ıçınde zaman zaraan parlayıp sonen ozgürlük savaşlan venldığint goıüyoııu Ne var kı bunlaıın hiç bıri halktan gplmedıgı halkı rtayanmadıgı, hatta onun bilgısı dıcındd kaldıgı ıçın clde edilen dzgürlükler korunnmamı^tır 21 EKIM 1976 OLAYLAR VE GÖRÜŞLER 1961 Anayasasına Doğru Muhittin TAYLAN Duruma geriei gllçler eğemen olmuş, herşey teıs yli/ olımı^tu bııdpnbıre Sıkıyönetım yüriir lüğe girmış Anayasanın değlştirllmesl hazırhkla rına başlanrnıştı uzguılükler ve haklar kısıtlanı jor, dogal hakım kuralı ozel mahkemeler kurul masırıa elverlşll hale getırılıyoı ve yargı yetklsl «nnııldnıynıdu Sankı ulkedekl kargaşanın suçlusu Anayasd ıdı Gerçekler ve metınler yazıldı Ve Anayasa değı^tırıldı Oyle ki hakim gUvencesinı sağlayan kuralın karşısına onu zedeleven, bagı 1 1 sız mahkeme kıvıamının karşısına bağımsızlığı /edelenmıs mahkeme kuran, yargı yetkisini beıırleyen kuralın karşısına bu yetkiyl kısıtlayan kuıallar konulmuştu Anayasanın ozU örselenmış ve zedelenmıştı Ustelık umulan huzur da gelmcmıştl ülkeye O gıınden bu güne aıle toplantıla rından tutıımızdi sıjasal partl çahşmalarına bl lım adamlarının ve aydınların yazılarına ve yapıtlanna vanncaya kadar bu değışlklikler tartısılmakta ve eleştırilmektedır Açıkça söylenecek olursa değısıklikler ne halk kesımlnde ne avdınlar çevresmde destek f?ormüştUr. Türlc halkı baskı ve sıkıyonetiın tehdıtlerınden korkmavacak, seçim yatınmları ve hayalı temel atmalarla uyutulamayacak bir bilince ulaşmıştır Haklarının ve özgUrlUklerinin kısıtlarunasına artık izın vermeyecektır CHP nln W l genel seçlmleıınden en güçlü sıyasal partl olarak çıkması bu bılınslenmeyl kanıtlamıyor mu 7 Anayasarun 96 maddMinin 1*99 sayılı yasa ıle değıştlrılen 4. fıkrası 1 1 » tutulan ja da yakaUnan kimsevı hakim önüne çıkarma stlresının 48 saatl, DGM görev alanına giren suçlarda yisa ıle behrlenen ve topluca ışlenen sııçlarla sa vaş ve sıkıjönetlm durumlarında 15 günti geçme \ecegi belııtılmıştır Değişiklik dnerısı ıle DGM ıle ilgili kurallar metınden çıkarılmakta ve sUreler 48 saatten 24 saate ve 1 " > gtlnden 7 güne ındıı ılmektedır Suçlu sanılan kişiler arasında sııçsuz olanlar da bulunabılir Suçsuz bir kıms»ıv.n hakım kararı olmaksızın günlerce o2gürlükten yoksun bırakılması hnklı bıı nedene bağlana nıaz Kışi dokunulmazlıgının olabıldığınce az 7aıar verecek bıçımde smırlanma«nı hedef tutan bnerinın sağlam gerekçelere dayandığı ortadadır. 1961 Anayasasının 32. maddesl Ile dogal yarBi ılkesi benımsenmlştlr Bu kural deglsiklikten unre Anayasada şöyle belirtılmistlr «Hiç kimse tabu hakimınden başka bir merci önüne çıkarı Iama7 Bır kimsevl tabil hakiminden başka bir m*r rt onUne çıkarma vonucunu doguran yarın yetkisine sahip olagantlstU mercller kurulamaz > Sosyal Devlet Parlamenter dü'one geçiş olarak andığımız 1946 glri^lmi, uluslararası zorlamalar dısında, bır ozgürluk savışıirıın bır devıımin s>onucu değıldıBu gırlşıme bdşvuruluıken demokratık düzenin kurallau konuhnadığı, kurumlan getlrilmedigı içın de iktıdan ele geçlıenleı hem bu düzenı getırenlere hem de halka çlle çektirmışlerdır. 19501960 döneml, hakların ve özgurlüklerın kısıtlanmasından başlayarak yargı yetkisinın gas pına, devlet radyosunun partlzanca kullanılmasına, jurttaşların şımdı olduğu gıbı repheler» bolünmesına vaıan hukuk dı?ı davranışlarla doludur Bızı 27 Mayıs 1960 devrımine sürükleyen de bu davıamşlardır Amacına ulaşmış sayılnusa da yeni düşün akımları bu devrimle gelmiştır sotyal ve sıyasal jaşamımıza Mukemmel blr Anayasayı Kurucu Meclısten ve halkoyundan geçirerek yürürlliğe koyan bu devrlmdır Yokluğundan yakmdığımız haklar ve özgürlükler birbir sıralanmıştı bu Anayasada. Sosyal devlet TUrklye Cumhuriyetinin nltelıklerınden blrl, sos yal ve ekonomık hakların sımgesl olmujtu. Bağımsız yargmın tUm koşullan Anayasada yer almıştı Yasama çalışmalarında yararlı olacağı düşünUlen Cumhurıyet Senatosu, TBMM'nm bır kanadını oluşturacakiı Anajasa Mahkemesl adı verilen bır yuksek yaıgı orgam yasama ışlemle rlni denetleyecektı Kısacası, demokratlk dtizenın işlerlığını s,aglayacak koçullann tlimü bu Anayasada vardı Sanıhyordu kl demokratiıc laık, sosyal hukuk devletinln çarkları bir ke/ aşlemeye başlayınca herşey düzelecektır. Ne ya zık kl kısa süren koalisyon lktldarlan dönemint izleyen 1965 gcnel seçımleriyle, ylne eski duzen yanlısı blr lktldar geldt işbaşma. Bozuk düzenin blzl blr kez daha askert müdahaleye sUrülc ^ e n tutum ve davranışlarını hepımiz biliyoruz. 12 mart muhtırası Ile yenlden umuda kapılmıştı lyl niyetll yurttaşlor Oyle ya, muhtırada Anayasanın uygulanması gereğinden soz edlllyordu. Bu uyarmın bundan sonrakl lktidarlarca gÖ7den uzak tutıılamayacağı lzlenlml bellrmlşti yüreklerde Bu lyimserllk 15 günden çok sürmedl. dece lsçllere tanınmıştır BiHyoruı kl 46 ve 4 T maddelerdekı deglşiklıkten önce de kamu gnıe^lıleıının kuıdakUn sendıkalaun toplu solzeşme yapma ve RILV kararı verme yetkilerı joktur Kapalı rejim bu kadarını da kamu görevhleri İçin tok gormuştU CHP bu maddeler ıçın verdlgı değişiklik onerislnde lşçi nıteliği taşımayan kamu gdrevhlerlnl eskisinden daha ilerıu bir gorüsle işçilerimlz glbi toplu sözleşme ve grev hakları ıle donatacak bir siyasal terclhl benimsemiş bulunujor Bir bakalım ikıde bır batı demokrasılerı diye örnek gusterilen Ülkelerde kamu gorevlılerıne bu haklan yasaklayan blr Ulke var mıdır9 Bizim sağcı düzen yanlılanmız drnek gösteremezler ama aanırım bu önerıyl <lü?e 1 düşmanlıgı olarak nitelemektcn de kendıleılm alamazlar. Anayasanın 117. maddesl lsçikamu görevll«1 ayırımına açıklık getirmek, 119 maddesi de kamu görevlllerinın sendikalara Uye olmalannı >asakla>an kurallardan arındırılmak İçin degıştlrilecek maddeler arasında yer almışlardır Bilındiğl gıbı, Anayasanın \M maddeslne DGM ıçın 4 fıkıa bırden eklenmlştir Bıınlaıı bi ıer birer göstermek yerlne bunlara bakılarak ya pılacak eleştirileri kısaca belırtmek lsterım . PENCERE Ayçiçegi afelı Tohumlar TJzunkOprO BölgP Tpmollrlil Kpmalcttin Durucalı, SUleyman Demirel e Konderdiği \ »71nın lur orneğinl de bana yollamış İİRİ çcklcl \.171 şo^lc «Kamuoyunun da izledlği glbl. Sayın Buç>bakanıınu tp lpvızyonda vermış bulunduğunıı? detneçte ulkpınızde anı çeği üretıcısı koylülerın ayçıçegınl satışta hıçbıı zarara ın' lamadığını ve mağdur olmadığını hıçbır koylu vatanda^tin taban fıvatının altında ayçıçeğı alınmadığını beyan etmış bulunmaktasınız Y Olayın gerçek yönü bu değildir. Ben kendim ayçıçeği Ureticisiyim ve aynı 7amanda Uzunkoprü îlçesi Yağlı Tolıumlnı KooperatUi BoİRe Tem silcisiyim Bölgemizde ayçıçoRİ Ureticilerinin vüzde H O ' ı üıünunu labon Iıyatının çok çok »llında almı«î bulunmak ta ve halen de satmaktadır Yağlı Tohumlar Kooperstı finln alımda gereken oıganizasyonu yapmamssı urctıri köylüyü yine tpfeci tüccarın kucağına itmış ve Uretici Urü nunu beş llranın çok altında bır fıyatla satmak zoıunda bı rakılmıştır KoylUnlln ekonomik örnütü olması İçin kurulan Y ıglı Tohumlar Kooperatıfi bugün bllytik tüccarın, clısi bifımlı tekelci yağ sanayiinın, ve bunlann Ulkenıızdekı temsllcılerı, ışblrlıkçılerl olanlarm orRnnızatorü dıırumundadır Ay rıca yaptığı bu göre\le buvük tücoarların sanavn ılerın ayçıçeği alımındakı zorlukları ve masrafUrı ortadan kaldı ran bir kuruluş durumuna gelmıstlr Artık büyük turrar \e sanavıcıye, koylunun nyagına gıdıp ayçıı,pftı toplamak zor gelmekte \aglı Tohumlar Kooperatıfının toplamıs \e depolayıp muhafaza efmiş bulunduğu njçiçeğını Istedıftl koşullarda almakta, bo\lece bir surü masraftan kurtulmaktn, masrafı dolaylı yoldan üretıciye yuklemektedlr Bu kuıuluşlar büyük sermayenın yan örgütü gibi çalışmaktadır. Ayçiçeğl ahmında bugün llk kez «analız» adı altında venl blr uygulama ile köylü karşı karşıya bırakılmıstır Bu gün yüzde l'den yüzde 3'e varan «analİ7» adı altında bir uygulamft yapılmakta ve en yoksul ayçlçeği Ureticlsınden bile 500 TL 'yi geçen değerde ayçiçeğl kesilmektedır. Ürünllnü satmak için blr hafta sıra bekleyen üretkilerın traktorlerinden bu vıl vollar ge(,ılnıe/ durunıa gplmıstır Kooperatıf yonetlrılcrının keyfı uygulaması her alanda olduğu gı bl bütün vurdumduymazlığı ıle devam elmekte olup, koy İU büyük zorluklar ıçinde bırakılmaktadır. Biz Kıbrıs savaşı donemlnde de malımızı sattık; hem de taban fıyatının çok Ustünde ve hiçbır yasa dısı uygulama ıle karşılaşmadan Oysa bugUn köylü ıstırap ıçlndedlr • Bozulan Yargı Birliği DGM'nin kurulması ile yargı blrliği bozıılmuştur Bu mahkemelerle sivil gıkıybnetım duzenı getlrılmek istenmıştlr Doğal yargı 50lu verine olağanüsttl yargı yolu açılmıştır DGM hakimlerintn ve savcılarının atanmasına Klyasal ıklıdarlar el atmak yetkısine sahip olmuşlaıdır Ilakımlerl ve savcıları Uç yıllık bir süre için ıtandıklarından hakimlık gtlvencesinden yoksun durlar Hakimleri güvenceden yoksun mahkeme Ier bagımsız mahkeme sayılamaz. Soylediklerım sıyasal parti yönetlcllerlnin, bilim adamlarının, yazarlann, hatta sade yurttaş ların llzerinde blrleştikleri ortak düşüncelerdır Kuşkusuz bunlara daha başka eleşttriler de eklenebılu Cephe ortakları DGM lerln kurulmasında ummadıkları bır dırenişle karşılaşmışlardır. Yasama meclıslerinin kamuoyundakl tepkile rın dışında kalablleceğı düşünülemez Bu nedenlerle DGM yasası TBMM'nin ikl kez uygulanan olağanüstü toplantılarında da çıkarılamamıstır. Bundan sonra 5 asalaşacağı kuşkuludur Anayasanın, Anayasa Mahkemeiınin yetkllerl nl belırleyen 147 maddesi de değlştirilenler arasındadır Bıllndıftı gibi Anavasa Mahkemesi, Anayasa değişikliklerinl öngoren yasalann da \najasay<ı uygunlugunıı denetlemekte idi Bunu kendilerl için tehlikelı sayanlar maddeyi degi^tl rerek Anayasa Mahkemesının yetkislni bıçim kuralları 1le sınırlamışlardır Bu degişıklige gdre Anayasa Mahkemesl. Anayasayı değiştiren blr ^asayı sadece bıçim sakatlığı açısından lptil edebılecek, ozden ve esastan lptâl edemeyecekiır CHP bu maddenın eski metin glbl düzenlenmesinl önermektedir. Sağcı çevreler Anayasanın 114. ve 147. msd delerınde yapılan değlşikllkla umduklan sonuca ulaşamamışlardır Bir başka yazıda, Anayasa Mahkemesinin, değişık 147 maddeyi rasıl yomm ladığını, Danı«jtayımızın da değişik 114 maddejı nasıl uyguladığını açıklamava çalışacağım. Yasal Yargı Yolu Bu maddede yapılan degişlkllkla «dogal yar RI» llkesl yerıne «yasal yargı yolu» dlyeblleceğlmız bır kavram getirllmlştir Daha dogrusu dogal sargı yolu yasal yaıgı voluna donlıştürülmuştur Şlmdıkı metnin ozel gerekçesinde önce kı ıle şımdıkı arasında bır fark bulunmadığı söy leneduısun, yasalarla doğal hakım llkesini zedeleyen mahkemelPr kurulmuştur CHP önerlsl yasalaşırsa doğal yargı yolu yeniden ıslerllk kaza nacaktır. Anayasanın 46 maddeslnda sendlka kurma ve sendikalara Uye olma ve çıkma haklan duzenlenmistlr. Değışiklikten öncekl metlnde çalı«anların tümU İçin tanınmıstı bu haklar. Değişıklıkle kamu gürevllleri kuralın kapf.amı dışın da bırakılmıstır. CHP bu hakkın ttun çalışanlar için tanınmasmı önerlyor Yasalaçırsa memur sendikalan yeniden kunılabilecektir 47 maddede toplu sözleşme ve grev haklan belırttlmıştır Bu haklar şimdıkı kurala gdre sa Anayasada değişiklik Siyasal alanda demokratlk hukuk devletlnti en guçlü savunucusu olan CKP kapalı rejim döneminde değıştirilen Anajasa kurallarından 8' ının 1961 Anayasasına gore değiştirılmesinl amaç layan bir onerlyl blr süre dnce yasama meclislerine sunmuş bulunuyor. TBMM'nin bugünkü antmetiği ve sağcı siyasal partilerln tutumu goz onUne getlrilince bu ünerlnin yasalasma, olanagı vardır denemez. Sonucu ne olursa olsun önerinin önemi 1961 Anayasasına dönme poUtikasuıın açıkça belirlenmeslnden ve kamu görevlilerlne 1961 Anayasasının sağladığının da Ustünde sosyal güvence tanınmış bulunmasmdan doğmaktadır Şimdi bu değişiklik önerlsine madde sıra na gore kısaca bir göz atalmv Madem ki büyük nennayrden yana blr lktldar başımızda; ışlrr boyle yiırüyecektlr. Tarını keslmlnde şu clkenlerden oluşan blr mekanlzma çalışmaktadır 1) Üretici, 2) Aracı tttccar, 3) Banka, 4) Kooperatlfler, S) Fabrikator. 6) tthalstçılhracatçı, 7) Siyasal lktldar. Şlmdi bu etkenlere bakalım: En biıyttk karar orgam ve taban flymtlsnnı saptayan hükümettir. öyleyse büyük emrl verrn organ klmden yana? Blr kez bunu İylce bellemek, gormek gerekdr. Ithalatçı ve lhracatcı, hııkttmetln yanıarındadır. Sözgellşl tUtünil koylüdrn ucuza kapatarak dışarıya satıp kâr etmek Ihracatçmm işlevi; ulkedekl yağ bunalımında dışardan yağ Ithal etmek Ithalatçının lşlevl Runlarla üretici kövlünün çıkarlun çatıams ve çellşk) dıırumundadır. Bankalar, sermaye sınıfının elinde ve «ermave sımfı Iktldannın denetimlndedir. Aracı tUccar, bu bankaUrdan IstediRi glbl kredl alır: köylttnUn karşısına guçlu çıkar. Fabrikator, sermaye sınıfının uzantmdır. Ulkedekl her yağ darhğı, karaborrtası, latlıği; fabrlkatbrbn ekmegine yağ sUrecektir. Üretld köyluden yana olması gereken çoğu kooperatlf. bu mekanlzma içinde »ıkışmıştır. Blr Ulkede «Ivasal İktidar halkın elinde olmadı mı, kooperatlflrr halktan ran» Işlemekte bttyük güçlükler karşısında kalır; üç kâğıtçıların ve çıkarcıların eline Reçer. Çünkü kooperatlfler, enlnde nonunda bankalara dönttk çalışırlar; bankalann musluğu lermayeclnln elinde oldu mu, kooperatif yonetimlndc aracılar türeylverlr Demek kl Iştn pfif noktam «ılyMuıi Iktldardır. Eğer bu Aİyu&l lktidan ttretlel köylü değlştlremeue, bep köşe kanmaca oynayacak, hrp sömitrülecek, malınm ve emeğlnln değerinl bulamıyacak. Tek kurtulu^ yolu, koylünün, lşçlnln, emekçlnln, dsrgellrHnln kendlnden yana blr Iktldan Imrmasıdır. O zaman bankayı da, fabrikatörü de, Ithalatçı ve Ihracatçıvı da, aracı ve tefeclyl de halktan yana çizgide hizaya getirmek olasıdlr. "Danıştay Benim,, OKTAY AKBAL Evet Hayır POLÎTİKA VE SEKS Para, din vt sekı lşlerinin politikada at oynattığı bir dönemd» yaşıyoruz. Uzak Dogu'nun Japonyasmdan Uzak Batı'nın Amerika' sına dek rüşvet, glzli seka illskılerl, metres hlkâyeleri, dln adamlarının politikada etkinllklerınin sürüp gltmekte olusu demokrasilerin seçmenlerinl UrkUtecek, katalarım çarşamba pazarına çevirecek boyutlara vardı. skandallar serisenin dünyayı sarsaa baş olayı, VVatergate'in («Su Kapısı» demek) kanatlarının açılması ile başlamıştı. Arkası hâlâ geliyor. Çoğunun kökenl Amerika'da Japonya'mn, Hollanda'nın, Almanya'nın ve daha kim blllr kaç Ulkenln önemll politika, ve yonetlm, is hayatı klşilerlnın çamaşırları henüz yıkanmamış duruyor. Politikada din ile seksin bir debaşka çeşit, bildiğimlzin tersln* diyeblleceğtmiz bir llişklsi de varmış anlaşılan Bunun da son «rneğlnl gene Amerika'da görüyoruz. Başkanlık seçiml İçin yarışan Jlmmy Carter ile llgill blr olay dolayiilyle. Fazla dlndar tanınmak da meğer politikada lyl bir şey degllmiş. Bu Ulkede devlet kadar gtlçlU bir dergi yayınlanır. GUzel baskılı, aylık bır dergi. îçinde kadın vücudunun fotograf merceğl ile baskı tekniğinden geçtlkten sonrakl çeşitli kbşelerden aiınmış resımlerl bulunur sajfa sayfa. Adını yazmama gerek yok Naireddın Hoca'nın hlkâyesinde olduğu glbl bilenler bilir adını. Bilmlyenlere do onun reklâmını yapmak bana dilşmez. Bu dergi kimilere göre «pomo», kimilere gore «sanat. yapıyor. Bence ikısını de yaptığı yok; sadece para yapıyor. Ama lçlnde çok ciddl ya?ılar da çıkar Einstein glbl bllım adamlarının, Bertrand RU«Jsell glbl filozotlann ya?ılan çıkmış bana denildiğine göre. Beş altı yıl once Amerlka'dald savcılardan biri bu derginin dalına blnmişti. «Blr ihtlyaca karşılıktır» dlye onu savunanlar olduğunu bılıyorum Sonra ne ol Nlyazi BERKES du, bllmlyorum. Hlç blr sej olmadı galiba, çunkU dergi hali çıkıyor Hem de nasıl' Şu yakınlarda kendi yaym tarihlnın belki en bUyük reklftm sansaslyonunu yaptı Kaf/ım ayında çıkacak olan sayısı henüz yayınlanmadan Kuşkusuz 35 mllyonlult baskısi blr kaç gilnde bitecek. Carter seçilirse nasıl olsa heplmiz öğreneceğiz lster istemez. anıstay benlm» Blngol Emnıjet Müdttrü büyle detnls, kendltlne uıahlan dilekçeyi vırtarak parça purç» etmtş. Sonra da dllekçe sahlbinl polıslerine tesllm ederek blr gttzel dövdürmüt... Blr olajuk Yurdıın uzak bir koşesinde olııp blten nlce acı olaydan bır tanesr Hepslm bllemlyonızv duyamıyorııı. BIİRCk de, duysak da, yazgak t'a, ne oluyor? Etkiai azaldı bu glbl oJaj ların. Ha, demek öjlo olmus, vah vah, ne ırürtlere kaldık! demektcn başka blr sey Relmiyor halkımızın ellndcn. Hemen ıınutuvermek o acı olayları Derken btr yenisl cıkıynr karşımıza, bir bnrekl sillnlp gidiyor. Hattn yasaları uygulayanlar bile hatırlamaz oluyor bir takım kanlı olayları. O kadar hatırlama7 oluyor kl s1z yazdıgınızda, hatırlattığinızda çaşırıp kalıyor, slze soruyorlar «Nedlr bu olay, nerde oltnuç, ne zatnan°» Evet, ecçen Rün Ankara Savcılığından bana böyle sorular «ordular. Ankara'da Tunalı Hllml caddeslnde blr mühendisle oğlunu koınando adı verllen blr takım gençler ddvmiişler, bıçaklamışlardı, yaz ffünlerlnde Blr gbrgü tanığı da bana yazmıstı ROzıtnün oniinde olup bitenlerl Ankara Savcılığı aoruyor, «Nerde olmuş bu olay, ne zaman olmus, mühendlsln CHP' II oldugunu yazmışım, ncrden blllvornııışunı bana olavı anlat<tn klşl klnunts?» Oysa ben o yazıda yetkilllerden soruyordum, «O kanlı olayın sanıklaıı, gıipegündüz cadde ortasında adam doven, bıçaklayan kişiler nıye hâlâ yakalanmıvdı?» dlye! Başka ülkelerde böyle olaylar sürup glder rte hlç bir HUÇIU cezalandırılmazsa, oralarda hukümetlcrln düşeceğinl, Adalet, Içlşleri Bakanlarının görevlerinden çeklleceğinl yazmıstım. Böyle Iken, aradan ikl ttç ay geçtlkten sonra Savcılık benden ogrenmeye kalkışıyor: olay neymis, ne zaman olmuş, kim gormüş? Ga7etede okuyorum, Bingöl'de TÖBDER Başkanı Karasungur, Danıstay kararından sonra Kmnıvet MUdürlUgüne telefon eder, dcrneğin açılmasını lster. Mtidiır de VKZUI olnrak başvurulmasını bıldlıir. Karasungur, elindc dilekçe ile Lmnlyet'e glder, mıldüre dilekçeyl sunar. Mudur yukarda anlattıgım gibt davranır, yanl dllekçeyi yırtar ve şu unutulmayacnk özdeyişl sbyler: «Danıstay bpnim». Sonra da TÖBDKR Başkanı Müdürlüktc lylce dovblür, o kadar ki sonunda koma>a glrer, Dl\arbakır Devlet Ilastaneslne kaldırılır. Bekieycllm olayın nasıl sonuçlanacagını7 Klm llfrllenecck bununla? Yalnız TÖBDER Genel Merkezl, birkaç tlerici kııruluş, beş on aydın Blr ogıetmenin, bir dernek başkanının \nnal blr isteğin gerçekleştirilmesini istemesl lşte boylc kaışılanıyor Anadolıı kentlerinde, kasabalannda Devlet benlm, Danıştay benim, herşey blziz, slz ezilmek için yaratıldınız, biz hııkmetmek için, iktidar mademkl MC'dedir, blzler, MCnin adamları olarak hcrşeyl yapar, yasalara rneydan okıır, Danıstay 1, Yargıtay'ı AııayaiH Mahkcınesini, Cıımlıuriyet ilkplerinl, Aııanayasuvı falın dlnlenıez üslun kimseleriz! Scn \as.ıl bir konuda dllekçe ml gctlrılln, yersin dayagı hastanclik "'urMin! Bunu goren ba^ka blr kimsc atılamaz ortaya. «Blz iı ...lıyız, yasa bizden janadır» dlyemez . Hesap hu' Korkulma, slndirme, yıldırma! BU>ttk kentlerlıı cadde ortalarında yol keiilirsc, gençler dövülurse, bıçaklanırsa, hiç birinin de «ervek sııçluları buiunmazsa, artık siz duşüniln Anudoluııun u/ak mı uzak yerleıinde olup bttenlerl? Kendlnl Danıstay sanan bir takım yetkl nahlplerinl, onların eltnden halkın ncler çektiğlnl? MC lktldannuı blr takım sorumsuz klşilerl, yetkl yeriııdekl sorum sahlbi kimseleri yanlış yollara iteledller. Blzler arkandayız, seni koruruz, goster kendlnl! dljorek O sorumsuz pulltikacılar blr anda yok olurlar, blr anda destek olmaktan \azgeçerlcr, çekillverirler blr yana, slniverirler, ortada sipsivrl kalır o müdurler, o yoneticller, o sorumluluk sahibl gbrevlller? . Tum hesap da onlardan sorulur günü gellnce Geçen gun gazeteye birkaç genç (teldt Blrlnln dudagı pa^ lamış, başı yarılmış. Suçu neymlş? Beyazıt'tan, Lfllell'ye lnerkcn ordakı bir kahvede toplanan sağcı aelikanlılar elinde devrlmcl blr gazete görmüşler Hemen ctrafını alıp dövmeye başlannşlar. Birc on' A>agı da olmuyor, İHe de bire on, bire >lrml olacaklar, teke tek çıkamıyorlar ilerl düşunceli genvleıın karşısına Ceplerde tabanca, bıçak, ellerde zlnclr, sekiz on kişi birden saldııacaklar Sırtlarını ML'nm koru\utu Kuçlt'iıne dayaınanın lahatiığı, guvenlyle Vur babam vur! llerlci, Ataturkçu, devrimci (cazetcleri, dergilerl, kltapları okumak MC'cl partizanların gozunde en buyük suçtur Yasa güçlerl yakalarına yapışmazsa, japışamazsa, zorbalık elbette kol gezer, cadde ortalarında «Danıştay benim» Boyle konuşabilen blr Emniyet Mudüruııü bir gün bile «orevde tutmanıak gcrekmez mi? ben kim•In kı böyle konıışabillyorısun arkadaş? Amı lçlşleri Bakanı, Başbakan da kendıni Danıştay'dan üstte çormuyor mu? Danıştay'ın kararlarmı uygulamamak için bln dercden su getirmlyor mu? Balık baştan kokar derler ya, bu da dyte Bakanı, Başbakanı, Danııştay, ^arıtıtav, Anayasa Mahkemesinl hiçe sayarsa, blr tnüdur de kalkar «Danıştay benlm» der D SEKS SIKINTISI (EKENLER SözUnU ettiğim olayla ilgili havadısleri llk okudugum zaman bu açıkgöz derginin nasıl olup da bu tecrubeuz, sa£ görünüslü adayı bu damsmanuzman çevresinden kaçırıp kafeslediğlne şaşmıştım. Ama bu sanım üogru değil gibi. Mr. Carter'ln kendisi, unladığıma gore, buııları atlatıp dergi ile ılişkı kurmuş, kendi Isteğı ile blrbuçuk saatlik, teype alınan bir konuşma yapmış. Mr. Carter Amerıka'nın doğusu, batısı, yukarısı asağısı, beyazı sı yahı, zenglnl fakırı demeylp herkeso kendlnl beğendirme yolun da gıttığl halde, Mr Nixon'dan agzı yanan halkın UzUntulerini gı dermek çabası ıle namus, ahlak, dürusUük, Iman, liderlık gibi seylere fazla kaçtığını düşünmüş olacak kl seks sıkıntısı çekcnle rın yüreğine de bıraz su serpmek lstemlş Sanıldığı glbl çağdışı gö rüjlü bır dlndar olmadıgını en 1yı bu seks konusunda gösterebi lirdı Genellikle seks ve evlllik dı»ı ılışkller konusunda nice libe ral görüşlü olduğunu da bellrtmek lstemis. •ını nasıl aklayaca&ını bilemlyor Time derglsinin seçim baro metresıne göre sayın Carter bır hafta içınde Ford'a kıyasla sağladığı öncelikten hayli ka'botmıs Economist dergisi onun kazana cağını gene de ummakla bera ber, «O, bu gafları ile glderse zor kazanır» kanısında. Jlmmy Carter danışmanlan atlatmakla blr çuval lnciri berbat mı ettl boşu bosuna? ÇUnkü kl ml uzmanların iddiasma göre adı nı vermedığim derglyi en az oku yanlar Mr Carter'ln yaranmak istediğl gençlermlş. Bu glbl saçma şeylere bir de seçim öncesl demagoji gtlrUllule rlnl katın. Halk iyice sersemleştırılmiş, kafası karıştırılmış du ruma getırilıyor Kim, hangl par tiye, hangl programa ya da ide olojlve oy vereceğlni bilemez ol du Bu vüzden stlrell, belırli, oturaklı hUkümetler kurulamıvor demokrasileıde SEKS DERGiSi Olay 9u: Bu seks derglsl, Jlmmy Carter ile yapılmış uzun bir konuşmayı yajınhyor Bunun herkesi şaşırtan yanı da şu Bu başkanlık adnyı Amerlka'nın çok dmdar Güney bölgesınln, çok dlndar bır allesinden gelen, dındar blr klşi. Politıka görUşünÜ anlatmak için seks dergisi olmakla ün kazanmış bır dergiyl ne münasebetle seçmış' Amerika'da (ve şlmdl oranın etkisi İle başka yerlerde) seçim lşleri çok lncelikll bır .fen» olmuştur Bu fennln uygulamalarının kurallarını bılen uzmanlar var Oy yoklamalan, kamuoyu barometrelerl gibl teknlklerle seçim işlerini bu uzmanlar yürütur. Blr de damşmanlar, aktl hocalan var. Asıl lşleri sanki bunlar yürütüyor. Adayın kendısl adeta onların oyuncağı. Onların direktiflerl, görlişleri, demeç hazıılamaları olmaksızın aday adını atamıyor. Mr. Carter' in de çok kalabahk blr ıızman ve danışman kadrosu var. Örneğin, Mr Ford'un Dr. Klsslnger'i gibt onun da bir jaman dışışleri U7manı var O da Avrupa kttkenlı. Almanya doğumlu değll de Polonya kokenli O da profesor. Harvard'dan değll de Columbia dan Konferansları ve yazılan ıle tanınmış bır klşi. Komunizm, Sovyetler ve Detant Uzerine çok esaslı gorüşlerl var. Dr. Kissınger'e rahmet okutacak boyutlarda. Polonyalı adında btrçok • 7 > harfı olduğundan yazılışmı ve okunuşunu kıvıramıyorum. Mr. DEHSJTLI YORUMUMA Fakat Mr. Carter bu lyl njyetlni gustereyim derken dinl bU tün Hıristiyanları dehsete dUşilre cek blr yorumlama yaptı. Kutsal Kitab'ın Matta înclll'nln 5. babı nın 2629 âyetlerinde (TUrkçe çevıriye göre) Isa Mesih şöyle der «Zina etmlyeceksin denildiğı ni işittlnlz. Fakat ben slze derını kı bır kadına şehvetle ba kan her âdem zaten yureğlnde o nunla zina etmiştir Ve eğer sağ gözün sürçmene sebep oluyorsa onu çıkar ve at . çunkU senin Içın âzandan blrlnln yok olması blltUn bedeninin Cehennemdo yanmasından iyidir». Genç baş kan adayı, kaç yüzyılın lngılizcesıvle çevrllmiş bu sözler Uzeri ne argohı blr Amerikan lngiliz cesi ile şöyle blr yorumlama yap tı «Bir klşl blr kadma şehveüe bakmakla onunla zina etmiş o lur diyor tncil Ben çok kadına şehvetle baktım Tanrıya lnandığım, kendlme güvendiğlm halde Ama gene de zina işlemışlm demek Karınıdan başka kadınla vntmadım ama gene de gunah kar sayılacaksam demek kl Isa Mesih bizden rapamıyacağımız şeyler bekliyor. Kimilerl kanla nndan başka kadınları yor sa ki7maya ne hakkımız var'» (Kokta'ların yerlndeki sözcUğü koymama mevzuatımız elverişlı değil) Bu nokta nokta sb/cüğün ardından bir sunturlu nokta nok ta daha Ve bunlan ağzından kaçi rarak söylemışe de benzemiyor Jimmv Carter (sonraları bu nok talı sozoüklerl «sövlediğimi ha tırlamıyorum» diyorsa da dergi konuşmayı teype almı», yas tah taya basmamak için) \blculugunuz Uzak Doğu'ya ise havayolunuz FanAm'dır. murat dersanesl OZEL 264846284849279027 C«mberlit«flttanbul ÜNh/ERStTE YATINLARIİCİN BROSÜR ISTEVİNtZ TEMEL FEN EGİTİMI ILE ÜNİVERSİTEYE HAZIRLAMA DILEDIGI FAKUU tYh . GIREMEYfcN VE BEKI.EMELI OGRENCİLERE 15 EKIN (Motif B70) 11878 VEFAT Ünlverslte Camiamızın büyük kaybı, değerll lnsan, Antalya Tıp Fakultesl Dekanı, Prof Dr. Turkiyc'den PanAm'la hareket eder, Tokyo'ya hatta Sidncy'e* PanAm'la vanrsınız... Dılerseniz dünyanın çevresini dc dolanırsınız, gene PanAm'la... Bır havayolundan ötckine aktarma yapmak kulfetine katlanmadan. PanAm'ın Uzak Doğu seferinin avantajlarından bındir bu. CARTER'IH JAHSI Gazetelere, uzmanlara, danış manlara ve doğal olarak halka dert oldu bu olay Ünlü Was hıngton Post «Ne olmuş sanki? Çogumuz bu çeşit konuşmalar vapmıyor muyuz'» di'or Ama, Carter ın üyesl olduğu OUney Baptıst mezhebının lncücılerlne (Rvangelistlerine) göre bu akü alacak bir lş değll Cumhurbaşka nı olacak bir adam nasıl kalkaı da seksüel şehvetl zlnayı yasak layan, tızvunu kesip at diyen Kutsal Kltabı savunacak yerd» onun vasakladığı şeyi doğal bu lur? Bayan Carter de guo duru ma dflstlı Gayeterllpre kadınlar.) şehvetle bagtığını söylejen koca Niyazi SEZEN'İn Cenaz» merasımi 21 Ekım 1976 Perşembe günll saat 11 00'de Ankara Tıp Fakültesi Hastanesinde yapılacaktır. Merhum. Maltepe Camıinde kıhnaoak ftğle namazını müteaklp ebedi istirahatgâhına tevdl edllecektir Kendisınl sevenlere teessürle duyurulur. ANKARA TIP FAKÜLTESt DEKANUÛI (Basın 2S494) 11875 Dümarun en tecrübeli hav^olu Sevahat Acentemze danışm. PanAm Adana, Tcl 17 071 'Teleks: 62 163 PanAm Ankara, Tel • 18 21 7074 PanAm Istanbul, Icl 47 45 30/Tclek» 22 694 TanAm Izmır, T c l . 13 34 72 / Teleks : 52339 m Uzalc Tifijfıı itftrl t/r/ JRjrajf DtMıl, Bangkol, \e Hong Konfa da ulaşlırnor. Hedef Dev Bir Deniz Gücü Türk Donanma Vaktına Yapacağımz Yardımlârla Bu Hedefe Ulaşabiliriz (Manajans J488/U863) ^M^jğ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog