Bugünden 1930'a 5.329.968 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

• Sahıbl: Cumhunyet Matbaacüüc ve Gdzeteulık 1 A Ş adına „. ... ... . NAJJtR NAUt • Genel Yayın Müdürü ^ OKTAY KURTBOKE • Sorumlu Yazı Işleri Müdurü BULENT DİKMENFR • Basan ve Yayan CLMHLRİVO Matbaacılık ve Gazetecüik T.AJŞ. Cağaloflu, Halkevi Sok. No. 3 9 4 1 ve MEKTUP adresı CUMHURİYfc.1 1STANBLJL Posta Kutusu Istanbul No 24» relefonlar. ii İZ 90 22 42 S* ztavn zttzm ztam IAAHHL1 tl)KK * • KUKULAK. Ankara Atatürk Bulran Yeneı Apt j . Yenişehır Tel 177477 2557U1 • tZMÎH Haııl Zıy» Bulvan No 65 Kat 3, Tel 131230 124709 # ADANA * Ataturk Cad. Ugurlu Pasaj, Tel: 1455U 19731 , CUMHURİYE7 AHONfe. rc İLAN AVLAK: U t 1 1 Yurtıçı S4U # 0 US 4İ Yurtdışı wwı 41» MtJA) KiJbO Ülke eruDianna ve afcırUSına Eore uçaJc tsrfcı okuvucu taralından aynca ftdenır.. 2 « «e ı •3»y1a <SanUnu> l/V • 4, & ( »ıayt» thamınu) . . „ 140 ölUm Mevlia leseKicuı (» Saotlml) « > M Ntşan NiKaft Evlenme Doguna 250 Yaym Ha^»rı (KtUMfcSl) «. 4. Kayıp (KJCUMLSİ) ... .» t« (MAKTUI İS«J U» T A K V İ M Güne» 7 1» Akşam 17.12 n OCAK Ogle 12 25 Yatsı 18.47 Ikındi 14.36 Imsak S.38 Diyanet îşleri muş, ancak Cumhurbaşkanı Dlyanet Işleri Başkaiının seçımle gelışıne ılışkın maddeye nır*a ederek tasan/ı gerı çevırmıstı Dunku gorü^meler sırasmda 20 maddeden başka vıne seçımı oneren 11 madde de metınden çıkarıimış, tasanda ufak bazı defışıkJıkler de yapumıştır. Meclısm dunku bırlesunınde 160 kışüık AP grubundan 1012 kışının oturumda bulunup, onların da bazılannın CHP ıle bırlıkte oy kullanmalan koaîısyon ortagı MSPlılerı sınırlendırmıstır Meclıste kabul edılen tasannm bır maddesıne gore, vekıl ımamlar kadroya alınmakta, devlet (Baştarafı 1 savtaıla) yararlandıklan mştay Genel Kurulu karan gere memurlannın fcıne gore, hareket edılmıştır Bı hakiardan yararlanmaktadırlar Başkan tasannın maddelerını lındığı gıbı 633 Sayüı Kanun Diyanet Işlen Başkanının yuksek ovladıktan sonra tasannın tumü dın oğrenımı gormesını şart koş nün açık oya sunulacağını bılm&ktadır Bu doktorun Tıp Fakül dırmış, ancak vakıt gecıkmış butesı tahsılı, hakımın hukuk tahsı lunduğundan açık oylamanın buyapılacağını li gormesı gereğı gıbı bır gerek gunku bırleşımde soylemıştır. tır Bız, Danıştayın bu \oldaki karannı tatbık etmek ıstıyoruz Tasarı ıle ıl?ılı olarak son soSayın Cumhurbaşkanımızın da bu zu alan MSPlı Alı Acar, Meclıskararı tasdık edeceğınden şuphe te japılan bu değışıklıklenn bemız olmadan tasdıkını beklıyo natoda duzeltılecegını umdugunu ruza bıldırmıştır. Mıllet Meclısı dün aynca 111 Gmptaki tarfışmalar sayüı askerlık jasasmda değışıkMSP Grubunda Karataş'm ka lık yapan ve yurt dışında çalışan rarnamesının Başbakan tarafın Işçılerın askerlık ışlemlennı 29 dan Turkeş'm de ısranyla surek jaşına kadar erteleyen tasarıyı da 11 lîlenmesı ve olumlu bıçımde kabul etmıştır. Buna gore, ışçı•onuçlandınlması ele alınmış, ba ler Turk Konsolosluklanndan ala «a üyeler «Bızım bakanlarınuz ne caklan ışçılık. durumlarını behryapıyor'' Diyanet Işleri Başkanı leyen bır belpe ıle doğrudan doğneden değışmedı, Basın Yayın ne ruya veya konsolosluk aracılıgıyden Devlet Bakanlığına bağlan la şubelenne başvuracaklar, onmadı)» şeklınde sorular yonelt lann son yoklama, celp ve sevfc, mışJerdır MSP Mılletvekıllerın gıbı her turlu askerlık ıslemlerı den bazılan Deımrel'ın «kendı ıv 29 yasını tamamladıklan yılın tedıgı şekılde uygulamalar yap Aralık ayı sonuna kadar Milli Satiğını. MSP'nin ısteklerını kabul vunma Bakanlıgınca ertelenecekeder gibi gozüktip askıda bırak tıı tığını soylemıslerdır Bu arada Meclısın dunku oturumunda ka Hüıamettın Akmumcu'nun, «Bı bul edılen diğer tasarılar arasınrim şartlanmız ne şekılde takıp da, Turkıye ıle Surıve arasında edılıyor ve uyeulama safhası ne emlâk sorunlarının çozumlenmemerkezdedır' Bunu bakanlanmı sıne üıskm sozleşme, Yugoslavza sormaktan korkar olduk» de ya'da mılllleştırılmıs bulunan dıjı oğTenılmıştır Akmumcu, Turk vatandaşlanna ait mallann CHP ıle yapılan ortaklıkta da tasfıyesıne ılışkın jasada yapılan MSP ısteklennın aynı bıçımde değışıklıkler, 12 yıldan fazla hatrerçekleştınlemedığını belırtmış» pıs cezasına çarptmlıp da aftan «HuJcümette kalmalı mıvız, gıt yararlanmıs olan şoforlerın yenımelı mıyız'' Bunu burada sora den ehlıyet alıp mesleklerını yacak değılız Bu genel ıdare kuru pabılmelennı ongoren yasa onerılumuzun kararına baghdır Ama, len vardır »artlanmızın ne olduğunu da buSenıfo araştırması raya getırelım» demıstır Bazı Öte vandan Cumhunyet Senamılletvekıllen ıse Içışlen Bakanırun tutumunu eleştırmışler, Baş tosunun dünKÜ bırle»;ımınde CHP Sıvas Senatoru Htıseyın Ozturk' bakan Yardımcısı Turkeç'ın sıkı ün oğretmen kmmına ılışlun Seyönetııjı ilân etmek ıcın zemırı nato araştırması onergesı kabul aradığını, Asıltürk'ün buna dıren edılmıştır medığıni, hattâ âlet oldugıınu soylemışler, «MSP sıkıyonetımı Özturk'tın bu konudaki oneristeyemez desteklevemez, ne zagesınde tayın \e açığa alınan ofman sıkıyonetım gelse, açıktır kı, retmenler ve bunlar hakkında uy MSP tabanı ıle uğraşılmaktadırj» gulanan ışlemm yasallığı konuşeiüınde konuşmuşlardır. sunda araştııma yapılması isteOrgutfeki kaynama nılmıştır 11 uyeden oluşacak olan Senato Araştırma KomısyoMSP parti orgutunde de çeçıt nu, ögretmen kıyımı konusunda 1 kaynasmalfcriB ve tepkılerın 1 incelemelerde bulunacak ve IJae meydana geldıgı belırtumektedır. nrl.yacağı raporu Senato Gecel Mıll«twekıllerln« ereilhir) baskısının arttığı pek çok ıl ve ılçe mer Kunıluna sunacaktır Dun toplanan Senato'da bu kezınde AP'lılerın tabana hakım bnerge kabul edıldıkten sonra olmava başladıklan, genel merke Senato toplantısı persembe guzm bu konuda cıddi tedbırler alnune bırakılmıştır. ması gerektiRi yolunda onerıler gelmıstır Istanbul örgütunden bır yetkılinın ıse MSP Genel Baş. kanıyla gorüstügu, ve AP'nin par Sağlık tl örgutü Uzenndekı tutumu konusunda açık bır tavır içıne gırihizmetlerinin lerek koalısyondan aynlmalannı istedıgl, ofrenılmıştır Mıllet Mec lısı Grubunda gıderek sertleşen devletleştirilmesi, tartışmalann temelınde tabandakürtajın serbest kı huzursuzlugun rol oynadıgı, partı yonetımımn Ise soruna çobırakılması zum bulmaya çalıstıgı tfade edümektedır (Baştarafı I «avfada) bölümü ve CHP'lılenn oylanyla metınden çıkarılmıştır Dıjanet îşlen Başkanı buna gore, şımdrye kadar olduğu gıbi Başoakanın onerisı ve Cumhurbaşkamntn orayı ıle Bakanlar Kurulunca atanacaktır AP'lılerın bu konuda CHP ıle bırhkte dsvr&nıp oy kullanmalan, MSP'lılenn tepkısıne yol açmıştır Diyanet Işlen Baskanının seçi ınıne ılışkın tasarı, geçen donem Meclıs ve Senatodan geçıp Cumhurbaşkanının onayına sunul Maraş'ın (Baştarafı 1. uhlfedej Valinın Miltri Kahramanmaras Valısı Yıgıt Kızılca Anadolu Ajansına dun aksam yaptıgı açıklamada ilçede çok sayıda kolluK kuvvetı bulunmasına rağmen çatışmalann bır turlu onune geçılemedıgını belırterek şunları soylemıştır Koylerden gelenlerle. çatısanlann sayısı 56 bını buluyor Alınan tedbırlere rağmen çatışma devam edıyor Ilçede sukunetı sağlamak ıçın butün gucumuzle çalışıyoruz Bu arada ılçeye takvıye polıs ve jandarma bırlıklen gelmeye basladı» Savtı ne diyor! tlçe Savcısı Ramazan Dokumacı TRT'ye verdıŞı demecınde olaylar sırasında otomatık sılâhlar, kesıci aleıler, tabanca taş ve sopaların kullanıldığını soylemıstır Olaya Adana Devlet Guvenlık Mahkemesı el koymuştur. CHP'Lİ ÜNSAL (Bastarafı 1. savfada) kam'nı eleştırmesını kınamış ve CHP'nın kararnamevı ımzalamaması ıçın Korut jrk e baskı yapmak ıstedığıni ancak bunu ba saramadığını ılen surmüstür AP' lı (ıyenın bu sozleri üzerıne, oturduğu yerden ayağa kalkan CHP Erancan senatoru Nıyazl Ünsal, «%>aban Karatas bır Ata türk düşmanıdır. CHP olarak bız elbette bovle davranacağız» demıştır. Ünsal'ın bu sozlerıne AP'hler «Ama, atama yapıldı. Ne baber, artık ne konuşuyor sun» dıye karşılık vermısler, Unsal da, «Bir Atatürk duşmamnı TRT başına getıren kımse de Ataturk düşmanıdır» bıçımın de konuşmuştur. Ünsal'ın cevabı APIılerce bır kez daha tepkıyle karşılanmış, Yucel Dınk «Cumhurbaşkanı na hakaret ettı, zapta geçın» dıve bağırmıştır. Paşkan Ismet Sezgm, «Hayır boyle bır şey soylemedı, ben duyma dım» devınce, Lnsal ıkıncı kez ayağa kalkmış, masaya vurarak, «Hayır sovledım Yıne soyluvorum Bır Atatürk duşmanını TRT basma getıren fcimse o da Atatürk düşmanıdır Şımdı Ça lışma Bakanlıgı butçesı goruşulüyor Onlann butçesi geldıfinde yıne konuşacağım» demıştır. Daha sonra gazetecılenn yanına gelen Unsal, gazetecılere Karataş'm Ataturk duşmanı Oldu ğuna daır elınde belgeler bulun duğunu ve bunları kamuoyuna açıklayacağım soylemıştır O sı rada komısvonun AP'lı ve MSP' lı uyelen ortak bır onerge vererek Ünsal'ın cezalandınlmasmı istemişler, ancak Başkan Sezgın boyle bır yetkısı olmadığını hatırlatarak, durumu Mıllet Mec lısi Başkanı'na ıletecegınl bıldırmıştır. Polisin açtıgı (Bastararı I oarfada) şıtpaşa Mezarlığmda toprağa verılmıştır Cenaze toren'ne, Ozkan aılesı, yakınlan ve Atıllâ Ozkan ın devrımcı arkadaşları katılmışlardır. Arkadaşlan cenazeyı eamıden mezarlığa kadar ellennde taşırlarken «Katıl polıs», «Katıl ıktıdar», «Kahrolsun polıs ve faşıstler. «Bağımsız Turkıye» dıye bağırmışlardır Sunnetli cıktı Bu arada Atıllâ Ozkan'ın, sunnetsız ve donme olabıleceği yolunda bır tstanbul (razetesınde çıkan haber Ozkan aılesıni üzmuştur. Nıtekım dun gencın eenazesi vıkanmadan once babası müteahhıt Hasan Ozkan ılgılılere başvurarak bır tespıt vapılmasını ıstemıştır Bevoğlu Beledıye Ima mı tzzet Yeşılbaş, Emırgân Muhtan Rıza Yalın ve ıkı tanığm daha katıldı*ı mcelene sırasmda aşağıdaki «Gorgü zaptı» hazırlanmıştır • Emırgân. Konıvolu Sokak No3 6'da ıkamet eden Hasan O?kan Zevtınburnu olayında öldurulen ve cesedı Emırgân gasılha nesırde bulunan oğlu Atıllâ Ozkan'ın sunnetli oluo olmadığının tespıtıni talep etmıstır. Yapılan Incelemede aşağıda lm zalan bulunan bızler, heo bırhkte Emırgân Camisi gasühanesıne pttık w 19 11976 tarih ve dip koçanlı sıra no 63 Adli Tıp' tan verilen gomme ızın kâğıdında ismi yazılı olan müteveffanın babasının da huzurunda oğlu olup olmadığını ve adının gasilh;>ne taşı üzerindeki ölünün Atillâ Özteveffanın oğlu oldugunu bevan ettığinden cesedin üzeri açıldı ve sünnetll OIUD nlmadı*ına bakıldı Sunnetli oldıığu görtılerek is bu jröreü zaDtı mahallındp tanrtm edılın okunarak ımza edıldi 20 1 1976. Baba Hasan Özkan bu haberi veren ve vavanlar hakkmda davacı olaroihrn sovlemıştir kan OIUD olmadığını sorduk Mü ECEVÎT (Bastarafı 1. sarfada) lumuz yoktu Bugtın ıktıdara gıdıyuruz ve eşıgındevız » Gorupeler Grupta bazı uveler ozellıkle Mustata Ok bulevman Mutlu. Nıhat Saltuk ve Reşu Ulker otur duklan verden sorular voneltmış ler oncelığı volsuzluk olavlarına değıl, faşızan baskılara vermenın onemını belırtmışlerdır Reşıt Ülker Genel bekreter Eyuboglu'na vonelttiftj bır soruvla «Hukuk savaşı vapacagız Faşızan olavlan sergılevecegız Bel gelenmız tılmlerımız fotoğrafla rımız var mıdır' Somut kanıtlar toplanmış, dosvalanmış mıdır' Bunun ıçın bır komısvon kurma vı duşunuvor musunuz'» dıve sor muş Evuboglu «Genel Merkez ve Grup bel?elerı toplamı^tır her lıazırlıgımız tamamdır» vanıtmı vermıştır Evuboglu vanıtlan arasında «Olaylar her gun bovutlar kazanmaktadır onlan da her gun adım adım ızhyor ve belgeler topluyoruz» dıye eklemıstır metın yenne ülkede İ btnsı gt C çekieştırebıiecek nukuınet lcu ma umudumuz olmasa elbett daha serbest hareket edebılırı Fakat Meclıste sonuc almanı eşığıne gelmış olmamıs bizü duygulanmıza hakım olarak ço dıkkatlı davranmamın perektır vor Sırasıyle elbette bütün dı netleme mekanızmalanru hare&< te geçıreceftız Genel Merkezle Grup Yönetl» Kurullan Meclıs ıçı denetım ç. lışmalarıyle ılgılı olarak bır ço bılgıler toplama çabası ıçıne gıı mışlerdır Fakat bunu daha sı temlı bıçımde yurutmekte, konı şan bazı arkadaşlanm gıbi, bı de yararlı gorüyoruz Demokrs tık hukuk devletını tehdıt edeı kamu vıcdanında tedırgınlık v tepkı uyandıran olayların belgel rını daha genış ölçude toplama ve değerlendırmek üzere bır kc mısyon kurmayı kararlastımu bulunuyoruz » Ote yandan, gundem dışı s» alan îstanbul Mılletvekılı Reşı Ulker sarsılan guvenlık ve 1 huzur konulanna ılışkın yapılaı çalışmalardan memnunluk duydı ğunu belırtmış, bu konuda yurt taşm CHP'den yapabilecefindeı daha fazla şey istediğme isare ederek yapılacak ginşımler lçlı daha çok bılgi toplanması gerel tığıne değınmiştlr. Ülker bu ne denle bir «olaylan izleme komi' yonu» kurulmasını da önermis «Bunun adı hukuk savaşı olma lıdır» demıştir Afyon MilletvekiU SUleymaz Mutlu da bır konuşma yaparaı aynı konuya ılişkm goruslerın açıklamıştır. MSP, Korntürk'ün AP grubunun fepkisi AP Meclıs Grubu adına Grup Başkan Vekıll Oğuz Ajgun, Nıyazı Ünsal'm Cumhurbaşkanı'nı Ataturk duşmanı olarak nıtelemesı üzerıne bır demeç vermış ve «Bu çok çırkın tecavuzu şıddetle telın ederız» demıştır Aygun demecınde şoyle demiştlr «Istıklâl Marşı, Bavrak ve Cum hurbaşkanlığı her ttlrlü polemiğın ustünde hurmete mecbur olduğumuz uç kutsal varhfımızdır. Devletı temsfl eden Reısıcumhurumuza parlamento çatısı altında (Ataturk duşmanı) dıye tavsıf edılerek yapılan çok çırkın tecavuzu AP Mıllet Meclisi Grubu olarak şıddetle telın ederız Iktıdar olma hırsı ve psıkozu ıçınde bu derece hareket, soz ve tavırlanmn olçüsunü kaçıran bazı CHP'lı parlamenterler artık akıllannı başlarına almalıdırlar» CHP heyetı Maraş'ın Pazarcık ılçesmdekı olaylan yerınde ıncelemek uzere CHP G«nel Merkezınce bır heyet gonderılmıştır Heyet, Ankara Mılletvekıli Sabahattın Selek, Istanbul Mılletvekılı Reşıt Ülker Maraş mılletvekıllen Oguz Soğutlu v e Mehmet Özdal dan oluşmaktadır Olayların gelijmeıi Pazarcık ılçesmdekı kanh olay lar, Ulku 1 Derneğı onunde pazar gunu bır dınamıtın patlaması ıle başlamıştır Komandolar bınaya dınamıtın TÖBDER üyesi lkı ogretmen tarafmdan atıldıgı iddıasında bulunmuşlar bu ıddia üzerıne de polıs ıkı oğretmenı, gozaltına almış, daha sonra da bu ıkı oğretmen tutuklanmıştır îkl öğretmenın mahkemeye ve rılışı sırasmda komandolar şehır ıçınde gosterılere başlamışlar, CHP ılçe bmasını tasa tutmuşlardır Olaylar kısa zamanda gelışmiş, bu sırada çevre koyler den otobuslerle bazı gruplann ılçeye geldıgı gorulmuştur. Konus.malar CHP Ortak Grubu toplantısından sonra Kastamonu Mılletvekılı Grup Sozcusü Vecdı llhan vaptığı açıklamada Genel Başkan Bulent Ecevıt'ın Gruptakı konuş masını ozetl»mıştır Vecdı tlhan' ın yaptığı açıklamaya gore Ecevıt dzetle sunlan sövlemiştir «TBMM'nın çalışmava baslaması üzenne parlamento içi denetımle ılpılı olarak hazırlıklarımızı hızlandırmıs bulunuvonız Bu konuda çalışmalarımızı sonuclandırmadan ve kesin kararlara varmadan önce kamuovuna herhangı bır açıklamada bulunmavı doğru bulmamıştık Cesıtlı olasılıklar üzennde dunıluvordu Fakat basında çıkan vorumlar ve haberler vavgınlaştığı içın. bu konuda huzurunuzda bır açıklama vapmavı uvgun eörüvorum. Parlamento içı denetım mekaruzmasını öncelıkle bir vandan toplumumuz içın buvük huzursuzluk nedeni olan volsuzluklar üzennde ozellıkle Başbakamn yakınlan dolavısivle ileılı bulun duğu volsuzluklar Uzennde. bır vandan da reiımı tehdıt edıcl ölcülere varan ıc guvenlık konulannda işletmevı uvgun buluvoruz Yolsuzluklar konusu üzennde durdukca. bunun sadece bır sivasal sorumluluk nedeni olmayacağı. cezal sorumluluk aramavı Kerektirecek bovutlara da vardığı kanısına ulastık O nedenle bu konuda bncelıkle bır Meclıs soruşturması vermenın daha eerekli olduğu düşuncesı bazj arkadaşlarımıza hakım oldu Tabiatıvla bu. Meclıs soruşturması dışında oteki parlamento ıçı denetleme vollanna basvurmavı engellemivecektır Meclıs soruşturması konusunda bilındiğı »ıbı Grup karan alınamıyor. Onun içın huzurunuza bır karar ttasacifi ^«tıreaek <j|uıxunda d^Jı , lırn, Tajtat. bu. konııcla bai arkadaşlanmızın vaptığı çalışmalar tamamlanmıstır. Çalışma baslıyor îlçe merkezınde gostenler sürerken bır anda çatışma patlak vermış ve buyük bır kalabalık taş, sopa ve tabancalarla bırbırlerıne gırmıştır Bu arada güvenlık kuvvetlerı olaylan kısmen on lemışlerdır Ancak komandoların dıln dıger bolgelerden otobusler ve mınıbuslerle getırdıklen kısıler olayın yenıden bujumesme yol açmıştır Dun sabah 11 sıralarında savılan 5 6 bın kadar kişı yenıden bırbırlne gırınce ılçe merkezı bır anda savaş alanma donmuş, ozellıkle sol eğılımlı kışılere aıt ısyer len, evler ve araçlar tahnp edılmıştır Tahnp edılen yerler arasında CHP ılçe bmasnup.4£j*ıîuhduğu <S|renılmıştır.*~ * * Demirel (Baftaralı 1. «ayftda) kanına kendı dedıklerinl vaptıgı ölctide tarafsız kışı olur» nhniyetıne sahıp olduğumı one surerek, coyle devam etmıştır •CHP, Sayın Cumhurbaşkanım saldırgan tutumuyla manevı baskı altına almaya kalkarak, bugunkü hükumetın hızmetlerıne engel olmak kendı ıstedığıni ve dedığıni yaptırmak peşındedir. Saym Cumhurbaşkanmı ısteğıne alet edemeyınce de derhal saldırıya geçmış bulunmaktadır . CHP'nın, ^Bır gun dahı devlet memurluğu yapmamış sosyalıst ve Marksıst oldugunu ılan eden kımsejı TRT'nın başına oturtmak. çabasında oldugunu one suren Demirel, vasaların bu ısteklerın yenne gelmesıne engel oldugunu belırtmıştır Demirel şoyle konuşmuştur «CHP Genel Başkanı ne kadar feryad ederse etsm, Cumhunyet hukumetı TRT'nın taralsızhğı ve Anayasa'nın 121 maddesmdekı ilkelere sadık kalması sağlanacaktır Tutum ve davranışıyla Anayasavı zedeleven de, demokratık kuralları çığneven de Anayasa'nın kurduğu düzenı tahnp edenlerle ışbırlıgı yapan da CHP Genel Başkanıdır > (Baştarafı 1. sayfada) sı tatıl bahane edılerek, 19 şubat 1976 gunune kadar kapatılmıştır ODTU de normal şartlarda 2 şubat 1976 gunu yem doneme başlanması gerekırken, yenı donemın 19 şubat 1976 gunune ertelenmesı, esas olarak MC Hukümetının unıversıtelerı kapalı tutma polıtıkasmın bır sonucu dur Bu polıtıkaja gore, faşıst ışgalın gerçekleştırılemedığı, va nı, ılerıcı yurtsever ofrencılenn çogunlukta oldugu unıversıtelerdekı devrımcı potansıjelı duşurmek ve dagıtmak ıçm, bu unı versıteler uzun surelerle, sudan sebepler yüzunden kapatılıv or. Bugune kadar ünıversıtemızde oğrencılerın orgutlu, doğru ve ka rarlı mucadelesı, unıversıtelerımı zın kapatılmasını onledı Fakat ünıversıte yonetunı normal zamanda başdramadıgı bu ışi, donem arası tatılmı fırsat bılerek gerçekleştırme yoluna gıtmıştır Ünıversıtemız donem arası tatüı maskesı altında oz olarak onbeş gün kapatılmıştır Ünıversıte yone tıcilerinın bu kararı, onların han gı smıflarm hizmetınde oldukları nın açık bır belgesıdır. Unıversıte yonetımı, bu karan ala rak açıkça MC Hükumetının poUtıkasına hızmet etmıştır Bugünden şunu da soyleyebılıyoruz Üniversıtemızın 19 şubatta da açılacağı şuphelıdır. Bugiine kadar çeşıtlı defalar ODTÜ' nün kapatılması ıçın gınşımlerde bulunan bazı mıhraklar, bugunu fırsat bılerek, açılışı dah» da gecUct»rrnfk ıçın yenı saldın've tertajflere ^ınsebılıı ler. ODTÜ oğrencılerı olarak yenıden tezgahlanabılecek oyunlara asla müsaade etmeyeceğız Bunun ıçın temsılcl ve ogrencl arkadaşlar ünıversıteden ayrılmayacaklar, sınavlan bıttığı içın memleketlerine gıdenler de en kısa zaman ıçinde gerı doneceklerdır. Tum arkadaşları tezgahlanabılecek bazı oyunları onlemek ıçm en kısa zamanda okula çağırıyoruz » ODTUde MBO'nin fepkisi Mıllî Blrlık Grupu Başkanvekıli Mucip Ataklı'nın ımzasıyla dün TRT Genel Müdürluğune yapılan atama ışlemiyle ılgılı olarak şu bıldıri yayınlanmıştır «Yargı organlannın kararlanna rağmen TRT Genel Müdurunun atama kararnamesının onaylanması, Anayasamızın hukuk devletı ılkesını ve Cumhurbaşkanı' nın andını zedeleyıcı bır matuyet arzetmektedir. Anayasamızm korunmasında, başlıca güvencelerden bırı olan o yuce makamın temsıl ettığı devletın nıtelığınde taşıdığı hukuk ılkesme aykın bu tür uygulamalara âlet edılmesını, kaygı venci ve çok sakmcalı bul dugumuzu belırtmek ısterız » 10 gun içinde sonuç Hasan Özkan' «Oölum, planlC olduruldu» Hasan özkan avnca, oğlunun öldurülmesını kmamıj ve «Oğlum olduğu ıçın değıl, boyle planlı kahpe''e vurulmuş olduğu ıçın, bır genç oldüğü içın, oldürenlen saldırtanlan lanetliyorum» demiştır Olaydan sonra Zeytmburnuna gittiğini ve çevre sakınl»rı ıle gorüştüğünü belirten Hasan özkan «Komşulann, evden hiçbir müdahale olmadığı halde polisin yaylım ateşıvle saldınva geçtiklerını gorduklerını» ılen surmuştur Gençleruı evınde bulunan silfthlann bır «DOIIS oyunu» oldugunu kaydeden Ozkan «Bır oğlumu oldurduler, otekıne de işkence yapıyorlar Bu ne zulum. ^dur» dıye konuşmuştur. özkan. tm arada,'polisln kendıiıöe ceriazeyi devnmcı oğrencılere ver." memesı ıçın baskı yaptıgını da bıldırmıştır Senalo arajtırması önerildi CHP Adana Senatoru Kemal Sarnbrahımoğlu, Şaban Kara taş'ın kararnamesının onaylanması üzerlne Cumhurıvet Senatosu Baskanlığı'na başvurarak, ata manın ve onayınm yasallığına ılışkın bır araştırma açılmasmı istemıştır. Atanıanın Anayasava ve TRT Yasası na aykın oldugunu belirten Sarnbrahımoğlu, Senato araştırması ısteyen onergesınde şunlan belırtmıştır «TRT ybnetımının tutumu ve TRT Genel Mudurunun azlıyle, yenı genel müdurun atanmasının hukuka ttygUBİugu ve vjrgı ^ lannı takıbıçdekı hukuk ^ yontemler, «{uruplann oranlannda bır komıs\on teşkılı ıle Senato araştırmasını zorunlu kılmaktadır Saym Cem Ipekçı'nln azlınden bu yana ve ozellıkle son günlerde TRT'nın vaymlannda ta raflı bır tutum goze çarpmakta dır MC ıktidannı oluşturan ve Meclıs ve Senato da grubu dahı bulunmayan partılenn lıderlerınin ve sozcülenmn konuşmalanna Meclislerın en bUyilk partısi CHP'nin lıder ve sozculerıne avnlan zamandan çok daha fazla zaman aynldıgı gıbi, MC sozcü ve Genel başkanlarına canlı yaym ımkânı tanındığı halde CHP' mn llderlne dahı bu ımkân tanınmamaktadır » CHP'nin Demirel hakkındalc Meclıs soruşturması 8nereesi hı la Meclise verllecek ve komlsvo nun seciminden sonra iç türük takvimıne ertre 10 eün lcinde to nuc ahnacaktır CHP'nin koml* vona eöstereeefH Uveler sorustuı ma onergesıne imza atmavacak lardır CHP'nin Demirel alevhlne T » receğı Meclıs soruşturma önergesınden sonra kurulacak S o rusturma Hazırhk Komisvonuna CHP'nin aftır tonlannın Uye olarak Birecekleri n&renılmistır S» rusturma Hazırlık Komısvonu nun Uveleri arasındrt CHP11 e«*1 Bakanlardan Denız Bavkal Ero] Cevikçe ve tsmaıl Hakkı Bırler de yer alacaklardır. Karakış (Bastarari I. nsrfada) raeril kövün* dtisen cıB. Clcele ailesınm yedi Uyesınm dlümune sebeo olnıuetut Oncekı saban erken saatlprne mevdana eelen olajda dağdan kopan buvük bir çığ, Çıçek aılesının oturduğu evin üzenne duşmuş, AU Hıdır Çıçek, Adıl« Cıçek. GU1 Clçek, Musa Çiçek Bedriye Çlçek. Salıha Çiçek ve GUlfiye Çiçek Blmüşlerdır. Avnı aıleden AU Çlçek (11) ise. bir sans eserl olarak ölümden kurtulmuştur. Olay yerine kurtarma ekıplerinln gönderildıgi bildirilmıştir. AncHc, bölgede kar kalınlığının 2JS metreyi bulması nedeniyle çığın sebep oldugu etkilerin temlzlenmesinin çok güç olduğu belirtümektedır. Ankara İlntversifesi Ankara Unıversıtesi Senatosu koşullar elverdığı takdırde, 1 Mart 1976 tanhmde oğretıme baş lanacagını dun yaptıgı toplantısında kararlaştırmıştır Anxara Unıversıtesi Senatosunun somestr tatlli ve somestr sı navlanna ılışkın olarak aldıgı kararlar şoyledır «Ankara Unıversıtesmde 26 Ocak 1976 gununden ıtıbaren somestr tatılıne gınlecektır Koşul lar elverdığı takdırde ogretıme 1 Mart 1976 tarıhınde başlanacaktır Ancak ünıversıtede can gü venlığınm ve oğretım ozgürlügunun sağlanamadıgının veya ortadan kalktığının tespıtı halınde ogretıme yenıden ara verilecektır Somestr sınavlan veya fakültenın nıtelığıne gore eksık kalan zorunlu oğretım çalışmalan 16 Subat 1976 gununden sonra fa kultelerce tespıt edılecek tanhlerde ılgılı fakultenın takdınne bağlı olarak yapılabılecektır Somestr sınavlarının veya eksık kalan zorunlu oğretım çalışmalarının başlama tarıhı ılçılı fakul telerce avnca ogrencılerımıze duyurulacaktır » önerildi ANKARA, (CamhuriTet BQro«n) Sağuk re Sosyal Yardım Ba. (B»îtamfı I savfada) kanlığı Bütçesi gorüşmeleri sı> rariş olaylarryla Ege Ünıversıterasında söz alan CHP'ü Komissıne yapılan saldırı arasmda bag yon Uyeleri sağlık rıızmetlennln kurmaktadır. devletleştınlmesınl ve trürtatm Ege Unıversıtesi olaylanna adı fcarışan sanıklann arasında Kı serbest btrakılmasuu Istemıslerdlr. rıkkale nufusuna kayıtlı bulunan Komisyonda söz alan Halil ların çok oluşu, bunlann Tanş tplık Fabrıkasıyla uzum ışletme Gbral (CHP) kurtaj nedenıvle kadınlann saghklannın kaybolterınde gorevü bulunmalan DGM' dufu ktlrtajın bır ticaret lconuıın soruşturmayı bu nedenle desu oldujru ve aslında gizli ola, ^ışik bır açıdan değerlendırdlgi rak doktorlann Irtlrtai vaptıklabüdırümektedır. nnın herkesça blllndlfmi öne Reıim çektırmemenin nedeni •ürtnUstUr DGM'de soruşturma sırasında Göral. «Tehlıkelerle dolu olan ^raklann ozel komandolarca kobu volun kaoatılma^i icın vsnal unmaları tum gazetecılerın sa açıdan trürtaı serbest DıraJalmaona gırışlermın onlenmesı, poUdırı demlstlr isın bunlara salt seyırcı kalmaPivasarta 2$ bfn runsat, buna arının nedeni, Tarış Iplık Fabkarsm 6 bln tlAç tnıiundu$unu nkası olaylannda DISKe baglı s«vleven CHP'lı Mettn rtizıin, [•«kstıl Sendıkası uyelerının uzerTurkJye'öe ölümlsrln eo*Tinun enne bıçak, sılâh ve muştayla ilâçia tedavt edtlebilen hastalaıdıranların duruşma salonunda julunduğu ıçm ortaya çıkmıştır. müştür. «Tesadüfen vasadığıEyuboğlu'nun sorusu nıız ulkemızde hastalıgımızı öte yandan Ankara Buromu yaslılığırnızı somüren, kanımızı emen bır düzen var. önce sınır run Jıaberıne gore, CHP Genel hastalığının propagandasını yaSekreten Orhan Eyuboğlu, Içışpıp sonra sınır ılâçlannı pıyalen Bakanı Oguzhan Asılttirk tasaya suren kapıtalıst duzenın rafından jazılı olarak cevaplan pençesmden halkımızı kurtardınlması ıstemıyle \erdıgı bır m3İıyız» dıyn Tuzun, sağlık onergede, Başbakan Yardımcısı hızmetlen konusunda tam bır Turkeş ın Izmır dekı bır saldırı somuru duzenının varlığını one olayı \e olavla ılgılı olarak Jansurmuştur. darma Komutanı hakkmdakı ıddıaîanna katılıp katümadıgını AP'lı Sedac Akay ozellıkle Bormuştur. hastabakıcılardan yakmmış, E vuboğlu orergesınde Tur. «Hastabakıcılan ve doktor yardımcılarının cahıl kışılerden okeş ın son basın toplantısında luştugunu one surerek, bu kı^ıJandarma Komutanı, CHP Gelenn ış japamaz durumda olK^şırı dereceae solcu bır Eceduklarıru ıddu etmıştır. Akay, nı «Aşın derecede solcu Dir Ece buna çare olarak yardımcı pervıtçı» oldugu jolundakı ıddıalasonelm daha ı\ı eğıUlmesı uze. rıra yer vermekte ve şu soruları rınde durmuştur. joneıtmekted'r Selahattm Baburoglu (CHP) «Izmır de bugune kadar meyhekım vızıtelermde bır tavan dana gelen oırçok olayların, o saptanması gerektıâını \e boyarada Ulku Ocakiılarla ılgılı son lece doktorıarın alabıleceklerı ola\m suçlusu gıoı gosterılen Jan ucretlenn sınırlandırılmasını ısdarma Komutanının tutumu hak temış, hastaivn''lerde ve d skmdakı ıdaıalarına Bakanlıgıruz panserlerde bar ımsızlıktan vakatılrıakta mıdır'' kınarak koıııvu dış sorununa Katılmakta ıse bir jıldan berı getınnış ve < Do^r sermayelı kendı tıakkında ne gıbı ışlemler 9 dış polıklınıklennın» kurulmasıjapılmıştır nı onermıştır Sozu ed''en Jandarma Komu. taru gorevınaekı başarılar do!:» Suleyman Genç (CHP) ise sağvısnle Geralkurmaj dan taktır. lık nızmetlerınden fıalkın eşıt 1 name aldıgın basma sojlemışolarak yararlanmddıgını bu a ^ tır Böyle bır taKtırname \erıl. landa buyük bır somuru olduguIPIŞ mıdır? Venlmış ıse, metnı nu one surerek sağlık hızmetle9 nedu nnın devletlevtınlmesını onermıştır Ilâçların da devletçe paSozu edılen Jandarma Komu. rasız saolhnma«ı >prt>l'li'Tinı be tanını CHP Genel Başkanının >o lırten Genç, «Insan sağlığı an nettıgı Komutanın soyledıklerını, nıp satuan oır nıetadıı bu kaGenel Ba^kapımızın \e arkadaş. pıtalıst duzende Kışıler kendı lannın sojİRttıgı volunda Basgelırlerıyle sağlık hızmetlen el bakan Yardımcısı Turkeş'm ıd9 de edememektedırler Onun ıçın d'alaıına katuuor musunuz Ka< de saalık hızmeflerını devletleştılı\or ;anız bu ıddıaların kanıttırmek gerek» deııuiUr. lan ve belgelerı nelerdır» DGM «Karamame imzalanamaz» Karataş'm TRT Genel Mudurlugune atanması üzerıne gorüşu sorulan Türk Hukuk Kurumu Başkanı ve Kurucu Meclıs'te Anayasa Komısyonu Sozcusu Pro' Dr Muammer Aksoy şoyle demıştır: «Sorunun hukuksal ve slyasal jonünü ayırmak gerekır 1) Hukukî bakımdan sorun açıktır Cem îpekçı'nın görevden uzaklastınlmasına ılışkın kararnamenın vürütulmesını önce durduran, sonra da iptal eden Danıştay kararlan varken, hukuken îsmaıl Cem tarafından ışgal edıltnekte olan TRT Genel Mudurlugune, bsşka bır kımsenm atanmasını öngoren bır kararnamevi saym Cumhurbaşkanı ımzalayamnz tmza'arsa bu karamame hukuka aykın ve sakat olur (Danıstay kararlanndan sonra TRT Genel Mudurluk makamı. nın boş sayılamayacagmı ve îsmaıl Cem'ın Genel Mudurluk sıfatınm devam etmekte oldugunu, 1965 jılında en açık bıçımde belırtenlenn başında, Idare Hukuku Profesoru Fevzıoğlu bulun. makta ıdı Bu gerçeklerı hem meclıs kursu«sunde ve hem de Turk Hukuk Kurumunun duzenledığı semınerde en kesın bıçımde açıklamıştı ) Anavasa'nın 132 maddesı ge regınce, her makam gıbı sajın Cumhurbaşkanı da, mahkeme kararlarına saygı gosternıekle zorunludur 96 maddedekı vemı nı de, kendısıne Anayasava avkırı hıçbır karamame altına ımza atmama kaçınılmaz gorev ını yukler 11 ve 12 sayılı Kanun nıtelığındekı kararnamelenn Mcclısçe reddedılmesı, îsmaıl Cem'ın durumunda, kendılığmden hukukı bır degışıklık yaratamaz Buna dayanılarak îsmaıl Cpm hakkında alınmış yenı bır ıdarı karar yoktur. 2) O kanıdayız ki, sayın Cumhurbaşkanı kararname ımzalanmadıgı takdırde 'stıfa edeceğı bıldırılen hükumetın bu manevı baskısı karşısında, «Zaten duşmek uzere olan bır hükumetın o duşmesının m<»n vı sorumlulugu» üzerıne alma* ıstememıstır Kanımızca, saym Cumhurbaşkanmı hukuka ajkın bır bıçımde zorlajan bır hükumetın bu tehdıdı, ıster cıddı olsun, ıster blof olsun, sayın Cumhurbaşkanı, ıstıfasına bahane arayan bır hükumetın bu voldakı hukuka aykırı davranışına prım vermemelıydı» Hukukun geregını yenne ?etırerek, «Tarıhsel bır görevı ıfa et. menin demokratık jaşamımızda uzun vadede saglavacağı olumlu sonuçlan jeğlemelıydi Bu durum karşısında jıne Danıstay a basvurulabıleceğı kuşkusuzdurj» Afao» AP Genel Sekreter Yardımcısı îhsan Ataov Ecev ıt ın demecıne cevap vermış ve «Mıllıvetçı hukumetın TRT'yı mıllıyetçı bır başa kavuşturmuş olmasmdan çıle den çıkan ve ne yapacağını şaşıran Ecevıt, Çankaya'M kendı emrınde bır makam sanarak tehdıt ve baskı altına almak ıstemıştır » demıstır Ataov soyle devam etmıştır «Anavasa çızgısını aşmadan Cumhurbaşkanı porevını vapınca CHP Genel Başkanı her gorev ya pan yetkıhve takındığı tavn Cum hurbaşkanımıza da takınmıs devletın bu yuce makamını, devlet yıkıcı anarşıstlerın hımaje mercıı sanmıştır. TRT nın başına dıplomasız >e teneksız bır sosyalıst degıl pro fesor olan bır mıllıyetçi gelmıştır Buna saldırmak değıl sevınmek ve ovünmek lazımdır » Silâh alıs (Baştarafı 1. sahıfede) Leıber'm bu arada askeri tesıslerı de gezecegı, yetkılılerden gereklı bılgı alacağı büdınlmıştır. Leıber'm ulkemızi zıyaretl sı. rasında ozelliKİe daha once ıkı ülke teknısvenlen duzejınde surdurulen «Leopard tank, zırhlı araç motorıze araç ıle uçak. sava sılahlannn Tıırk sılahlı kuvvetlerıne venlmesuıe ılışkın çalışmalann sonucu bır «protokob> ıle duz"nıenecektır Ote vandan NATO Nukleer Planlama Grubu toplantısı sırasında Melen ıle Leıber'm bır «ongoruşme» japmalarının soz konusu o'dugu ve burada ozellıkle Turk savunmasının Alman malzemelerı ıle hangı b'çımde karşılanacagı ıın konuşulacagı bıldırılmıştır Almanlar, genellık le vurucu guce sahıp> sılâhlar vermekten kaçındıklan ıçın Turk savunma yetkılılen daha cotc «zırhlı aıaç ıle uçaksa^ar sılâhlar. uzennde çalışmalarım j urutmuştur «•• Dışişleıi (Baştarafı 1. sayfada) Turkıje ıle ABD arasındakı savunma işbırlığını jenı esaslara ve yenı bır dengeje oturtm£k amacıyla başlanmış olan muzakereler devam etmektedır Yenı ışbırlıgı saglam ve müsteakar bır zemınç ve aynca bu ışbırlığıni güvemlır bır temınata bağlajan jenı bır anlaşnıa ortaja çıkmcaya kadar tesısleıın dur durulan faalıjetlermın başlatıl maması hukunetçe kaıar altına alınmıştır Bu husus gerek Sa\ın Başbakan geıek Sayın Dısısler' Bakanı tarafından muhtel'f vesılelerle mükerreren açıklanmıs tır Bu tutumda herhangı bır değışıklık yoktur » Öte yandan Amerıkan sefaretı ne >akın çevreler, 41ba\ ın vaotıgı konusmada anlaşma oldugunu soylemedığını yakında anlasma olabıleceeı umıdını "Iıle getırdığını one surmuşl rdır. Yarın (bugün) sabahtan ltıbaren Mıllet Meclisi Yönetim Kurulu Bürosunda isteven bütun Gızli örçut kurdukları iddıa arkadaşlarımızın ımzalanna açısıyla polıs taafından basıian ev. lacaktır » de oldurulen AtıllA özkan'm, SaCHPIi parlamenterlerln yolnyer Lısesı son smıfından bekilgıli soruşturma lemelı olduğu bıldirilmıştır. Po suzluklarla önergesinı, bu sabahtan itlbaren lısın baskını sırasmda lıse meokuyup, ısteyenlenn lmzalannı aoınu olan kardeşı Alı Vasıf Özkan ıle bırhkte Seyfı Cansu, Mus atabıleceklerıni belirten Eeevit daha sonra şöyle demlstlr: tafa Yapışkan \e Hasan Aksu «îç guvenlık konusu ıle ilgıli da yakalanmıstı DGM Savcuığıaraşurmalanmız dennlestikçe na verılen bu kısıler dün on soyenl olaylar üzenne eğılme zoruşturmanm genışletılmesı ıçın 1 Şube Mudurluğune ıade edıl runlugy ortaya çıkmıştır. Çünku, iç güvensizlık toplumun pek mışlerdır Dün polisin yaotığı araştırmada, bu kısılenn Dısçıçok kesimlennı Ugılendirecek lık Fakültesı oğretım uyesı Prof boyutlara varmıştır. Bu nedenle Nun Mugan'ı, 26 ağustos 1975 ta bu konudaki çalışrnalanmız belrıhlnde evıne gırerek sılahla teh kl bir süre daha sürebılecektır. dıt ettiklerı ve 37Î0 lıra aldıklan O çalışmalann sonucu •lındığı bıldırılmıstır Polıs, aynca, bu vakıt, bu konuyla ilgıli nasü bır kısılenn İstanbul yoresınde banparlamento ıçı denetleme mekaka soygunlarına katılıp katılmanızmasını harekete geçirebllecedıklannı da araştırmaya başlağımızi de aynca takdırlerinlz* mıştır. sunacağız > Bu arada kamuoyundaki sabırsızlığı, tahammülsuzluğu ve bekleyısı dile getıren Ecevıt sozlerını şovle tamamlarmstır: (Baştarafı I «Bız bır yandan kamuoyunun fi tarafından yapılması gereken bızden haklı olarak bekledıklesavunma kuruluslannı bunvesmrıru yenne getırırken bır yandan de toplaması ilkesıne dayandırılda Meclısteki olanaklan dıkkatması planlanmaktadır. le gozönünde tutmafc zorundayız Çünkü, kesın sonucu MecDif kaynaklara bağımlılık lıs't* almaya çalısacağız. Pek çok klmsenin tahammülünün Hazırlanan savunma sanayu taşma noktasına geldığini bıl stratejısınde dıs kaynaklara ba mekle bırhkte, bız kendı taham ğımlılıgm azaltılması geregıne de mul gucumuzu zorlamak ve duyişaret edılmekte ve yardım yogulanmıza hakım olmak duruluyla alınan savunma sııah ve mundajnz Yaz aylan bovunca gereçlerının her zaman Sılahlı gerektığınde zorbalığın üstune Kuvvetlenmızın harekat planlanna uvgun olmadığı, aynca bayılmadan vürudük. Ama şımdl zı sıyası olaylarda ambargo uygorevımız ve sorumluluğumuz «rulaması gibi nedenlerle bu yaröncelıkle Meclıstedır. dımlann gelişinın kesmtıye uğEger, Meclıste kesın sonuç alradığı belırtılmektedır. Aynca, ma umudumuz olmasa, bu hukuçeşıtli ülkelerden alman sılah ve malzemenın standardizasvonu bozduğuna ve dövız darboğazı yarattığma da dikkat çekılmektedır Stratejıde savunma sanajıının ancak mıll sanayı ıle butunleştığı takdırde yasavacagı ve savunma sanayıı ıle sanayıleşmemız arasında uyum saglanması gerektığı de belırtılmektedır. Teknolonk gelışmelerın savunma sanayu imalatmı kısa sure de demode hale getırdıjıne dıkkat çekılen stratejıde ayrıca, savunma sanavıımızın mıllı sanayıın teknolojık gucu olçusunde gelışebıleceğı belırtılmektedır Soruıturma Oonarak ölduler Erzurum'un Hınıs llcesine baJU Karaçoban kövunden, Gündüs koyüne gıderken Kalil Şenol •• Nurettın Şengül adlı kisılerin donarak dldükleri bildinlmistir. Sivas'ın Hafik llcesine bajfll Karlı koyunden tlyas Kara da donarak ölmüştür. Amasva'mn bir koyünde d« bif kovlü yurttasın donarak oldu£ü haber venlmiştlr. KıHepe'de 3 feknlıyen mahsur îzmıt'ın 14 kılometre uzağmda kurulu bulunan Keltepa TV verıcısınde bulunan üç telcnlıyen ıle bır bekçıden dort gunden beri haber ahnamaması Uzerine, 15. Kolordu Komutanlığında helikopter istenmişUr Keltepe'd» telsiz ve telefon bulunmadıjından teknisvenler ve bekçl ile karayolu ile ulaşım sağlanıyordu. Karavolunun da 3 metre ytiksekliğindeki kardan kapalı olması Uzerine, teknlsvenlere havadan vardım yapılması kararlaşttnlnu» tır. Savunma Esenboğa'da JIÎ Yoğun sıs nedenıvle Ankara Esenboğa Havaalanından dun sabah yapılması gereken uçak seferlen ıptal edılmıstır Uçak seferlen, sısın oğleden sonra dağılmasından sonra gecıkmeü de olsa yapılabilmıştır. Göğü ısrtamazsrnz. İZOCA/Vl ACI KAYBIMIZ Cok kıjmetlı aıle buyuğumuz Muvesser Alptekın ın eşı Dr Gulten Şenturk YUK sek Kımva Muhendısı Gulen Gurkan, dıs doktoru Avten Gultekın ZejTiep ve Zekı Alptekın ın sevgılı babaları, Dr Huseyın Senturk, Yuksek Kımya Muhendısı Sel çuk Gürkan ve Asıyo Alptekın'in kıymetlı kayınpeder. len, Hale, Korhan, Volkan'ın sevgıli dedeıerı, Artvın eşrafından emekli oğretmen (Baştarafı 4. sayfada) de kocaman bır tavşanid gslflı Anası tavşanı bır guzelce pışırıp oglunun ılk avına amcalaruu ça gırdı Amcaları avratları, çoc.n lanvla yemege geldıler. Buyjka na gelmedı Bırkaç gun sonra da tbraMm amcası ona uç yaşında bT Arap ravı armağan ettı Hasan Arap tayına da tu'^k kadar sevındı Sevıncmden bırkaç gun de tay ıçın gozleune uyl.j gırmedı. Yılanı Öidürseler Ahmet ALPTEKIN 20 1 1076 tarıhinde vefat etmıştır Tanrıdan rahmet dı lerız A I L E S t Çatamzı İZOCAMIa kaplatiTMZ. <L.ratıka 'Maıı 7S/S89) ¥ A R I H : LtUİ. ESKE VE HALıL
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog