Bugünden 1930'a 5.330.929 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

CUMHURÎYET 21 / jıstos 1973 BEŞ DP'li Evliyagi?, Bayar'm AP'yi ele geçirmek ıstediğini, ama gene Demirere yenileceğini söyledi LNKARA, (ANKA) Detuokık Partı Ankara mılletvekıli :det Evliyagü, AP Genel Baş u Suleyman Demırel'in eski Tiokratlardan hıç bırinın Mec 3 gırmesıni istemedıginı one muştur. Evlıyagıl, dun mı ko la verdığı demeçte, AP*den se or adayı olacak eski Deoıok' lardan hıç bınrun Demırel'ın tegıra gormeyeceklerinl savuak şoyle demıştır. AP Genel Başkanı Denurel i Demokratlardan bır tan^sıbıle seçılmesıru ve bu suıetle ıel Başkanlığınm tehlıkeve gıı sını ıstemez. Celal Bayar ıse ı Demokratlan Adalet f ı m jen Meclıse sokmak ve Ada \ Partısı'nı ele geçırme paiariı ıçındedır. Bu nedenle, DenıoK ratık Partiden beklenmedık bir anda kopmuştur. Ama o da basa nya ulaşamıyacak, Demırel, Bayar'ı bır kere daha yenılgıye uğratacaktır. Sonucun böyle oıaca ğını çok yakm bır gelecek'e. Lep beraber goreceğız.> Cephe Hükümeti, kamu yatırımlarmın gerçekleşmesinde başarısız kalıyor (Cumhurivet Haber Merkezi) îcraat yapma gerekçesıyle nükümet gorevını üstlenen MC partılennin kamu gınşımlerının yatınm programını gerçekleştırcnede, onemlı olçude başansızlıkla karşılaştıklan bıldırılmektedır. Ilk altı aym sonunda, yıllık vatırım programının ancak uçte bınnın gercekleştınlmesı bu başansızlığı gostermektedır 1975 yıh ıçınde kamu gmşımlen ıçın 30,5 mılyar Iıralık bır yatınm programlanmışken, ınşaat mevsımının önemlı bır bolumünu de ıçeren hazıran sonuna kadar ancak 10,5 mılyar Iıralık harcama yapılabılmıştır. Kamu gınşımlennin yatınm programı, 1975 yılmda genel ola rak, aksamıştır Sumerbank ve BOTAŞ gıbı bırkaç gınşımın dışında dıger butun ışletmelerın hazıran sonuna kadar japabıldıkleri harcamalar, yıllık progra mın üçte bınnden az olmuştur Motor ve makma sanayıl yatırımlannı yapmakla sorumlu Makına Krnıya Endustrısı Kunımu nun vatırımlan, dıkkati çekecek ölçude düşuk düzeyde kalmıştır Yatınm programı aksavan ısletmeierın b rısi de Türkıye Elektnk Kurumudur TEK ıçın 197o vılında 4 1 mılyar lıralık va tınm programlanmasına rağmen ılk altı ayın sonundakı harcama toplamı 1 6 mılvar lıra olmus tur E'ibank'ta ı 6 mıl\ar Iıralık proçrama karşıhk 480 mılyon lı ralık harcama vamlmıstır PET KIM ılk altı av sonunda 230 mıl von lıralık harcama yapmıştır 1975 program vatınmı ıse 550 mılyon lıradır. Yıllık vatırım programı 12") mıivon lıra o'an Petrol Ofısı al tı a\ sonunda 50 mıhon lıra harcamıştır TPAO'nun, 6 3 mtlyar lıralık programına karşıliK 2 6 mılvar lıralık harcama yaptığı saptanmıştır Avrupa para pıyasalarından 150 mılvon dolar borç para saglanan BOTAS ıse ılk altı avın sonunda 1 9 milyar lıra harcamıştır. Irak ıle Iskenderun arasında petrol borusu doşemeyı amaclayan BOTAS'ın 1975 yılı vatırım programı 4,2 mılyar lıradır. Turkıve Komur Işletmelerı de 1 mıhar 50 mılvon liralık yatırım programının uçte bınnın de altında kalan 3O0 mıhon lıralık harcama yapabıl mıştır Ticaret Bankası Elmadağ şubesinden oyuncak tabanca tehdidi ile 89 bin lira alan genç kaçarken yakalandı Turk Tıcaret Bankası'nın Elmadağ. Istanbul Bankası'nın ıse, Sakarya şubelen, dün soyulmak ıstenmıştır Her ikı olayda soyguncular çald'klan paraları kaçıramadan ele geç nlmışlerdır nız havaya uçarsımz» tehdidinde bulunmuştur. Vernedarı şılâhıyla tehdıt eden sovgunculardan Fıkrı Aydenız 65 500 lıravı bır çantaya koyarken veznedar ve muştenlenn anıden harekete geç mesı sonucu tabancasını ateşlemesme fırsat bırakılmadan e'e geçırılmıştır Bunun uzeme kapıvı beklenekte olan dıSer sovsancu Reşt Altmtaş 'se kaçmıştır Altmtaş ın ıçınde borrba oldugunu bıldırd s»ı paket n ıçmden bır kul tablası çıkmıştır. o Istanbul'da Dpsavaş m nazesi »kerî törenle ıldırıldı ı\KARA Yuksek Askeri Şu tarafmdan, 30 ağustos 1975 ta ınden geçerlı olmak üzere OrleralLğe terfı e"tırıldıkten sonÇorlu'da havata gozlenni yun M'that Kopsavaş ın cenaze dun Ankara da askeri torer.le dırılmıştır Iıthat Kopsavaş ın cenaze to ınde, Cumhurıvet Senatosu fkanı Tekın Arıburun, Başba ı Suleyman Demırel, bazı Ba ılar, Kara Kuvvetlerı Komuta Oşeneral Eşref Akıncı, Hava vvetlen Komutam Orgeneral ıın Alpkava Mıllı Guvenhk rulu Genel Sekreteri, Askeri ra uj'elerı Generaller, Amıral ve juksek rutbell dığer su 'larla aılesı efradı ve kalaba bır topljluk hazır bulunmuşCopsav aş, Cebecı Şehıtlığınde ıraga verılmıştır. SAHTE ÖĞRENCİ KARTI YAPIP SATAN BİR KİŞİ YAKALANDI TMGT nın uluslararası oğrencı kartının sahtelennı yapıp, yaban cılara karşıhğında 100 lırava satan Pevzı Zaım, Interpol taratmdan jakalanarak gozaltına alın dığı açıkıanmıştır OzellıVle Sul tanahmet çevresınde faalıvtt gos teren Fevzı Zaım ın bugune dek yüzlerce kart sattığı ıddıa olun muştur. TMGT, olavı once kendı yonun den ıncelemış, Sultanahmet çevresınde uluslararası oğrencı kar tınm satıldığını gornıuşlu TM GT ılgüılen sahte kart satanm vakalanması ıçın Mall Polıs împr pol grubura dunımu bıldirmış tır Interpol grubunun üç gun süren ızlemesı sonucu sanığın Çemberlıtaş'ta bır otelde kaldığı nı, kartlan gecelen otel odasın da duzenlıyerek gunduz satışa çı kardığını saptamışlardır. Asker kaçagı oldugunu soylıven Fevzı Zaım, «Ben bu belgelerı, mühür kaşe ve otekı araçlan Almanya'dan gelen Ibrahım adında bırınden aldım Bugune kadar beş adet kart sattım Benım mesleğım t n kotajcıhktır» demıştır. Yarım mılyon liralık kaçak masa örtüsü ele geçirildi Mah Polıs Gumruk Grubu deteutıflerı oncekı akşam Cançt1lıevlerde yaptıkları bır baskın sonucu yurda kaçak sokulm.ş olan yanm mılyon lıra degerın de çeşitll renk ve bovda ışleme li masa ortusu bulmuşlardır. Bahçelıevlerde bulunan »Can Taksı Yazıhanesı ne son gunler de bazı şuphelı Kisılerın sarıp çiAtıklannı saptpvan po'ıs, yazı haneje bagh t ık^ılerı ızlemış ba arada kaçak eş>anın bu taksıler le taşındıgı ortava çıkanlmışar Şebekenın uç kışıden oluştugu na da deçınen ılmlıler, «Özellıkle son gunlerde TIR kamyonları yurt dışmdan çok sayıda kaçak eşva ve sıgara getırmege baş lamışlardır Son olavda da bu durum ortaya çıkmıştır. Ancak TIR kamvonunun plaka ve sa hıbı saptanamamıstır Şebeke nın şefı durumunda olan ve A rap Cemal adı ıle tanınan Tahır Cemal Yeniveşıl kaçak malı evı n.n deposuna saklayan Cengız I şıkkava ıle ortağı Zıyfu Kaya gozaltına almdı Soruşturma sur durulmektedlr» demışlerdır. Turk Tıcaret Bankası'nın Elma dag Şubesıne dün saat 16 40 sıralannda gıren 20 jaşındakı Cezrrı Antıcı, ellndekı tabanca ıle leznedarı tehdıt ederek, kasada bu lunan paraları kendı^ıne vermesını ıstemıştlr Veznedardan al diğı 89 900 lırayı beraberınde getırd'ği bır kese kağıdına koyan soyguncu, daha sonra bankadan hızla dıyan çıkmıştır. Bu arada sojguncu kaçarken, kese kâpıdma kovduğu paralardan 30 400 lıravı banka önunde duşurmuştür. Memurlann dıçarıva fırlaması uzerıne olay yerlnde sorevli olarak dola^makta olan ElmadajŞ karakolu polıslerınden Celâlettın Pala. soyguncu Cezmı Arıtıcı'vn kovalamava ba"= lamış ve trafık polısı Ramız Anıt lı'nın da varriımnlf Açık Hava Tıvafrosu onünde yakalamayı ba şarmıstır Hf»r ikı poh^ de onre Cermi A'itın'n.n soygunda kullaidıgı tabancavı u'e'ınd°n alm'şlar ve f bunun bır ovuncak abarca olH gıiu oormuslerdır L'se 2 den av nldı s 'nı belırten sanık ıfadesindp «Parasız kaldı£"n ıçın banka so\ma\a kirar verdrn» demıştır UNESCO Yönetim Kurulu belli oldu UN'ESCO Turkıje \IıîI< V **<>%• yonunun 14 Genel Kurul oturu mu dün yapılan veni Yönetim Ku rulu secimı ıle sona ermiştır Dev let Guzel SanaMar Akademisı Kon ferans Salonunda başlayan ve Uç gun suren toplantı sonucu yenı Yonetım Kurulu oy sırasma gore aşagıdakl üyelerden oluşmu^tur Prof Bedrettın Tuncel Pof. Afet tnan, Prof Enver Zıva Karal Haldun Taner, Irtan ŞahınYaşar Önen Prof Ali Rıza BerSahır Sılan. Dr Muıgan Cunbur, Prof Cavit CThan Tutençıl Prof. baş Prof Suat Smanoğlu, Celan kem, Fatma Basaran, M Ra ıf Inan, Prof Ferıdua Akozan ve Prof Emın Bılg'ç Sakarya'da Güneş özlemini gideriyorlar Turkıve<,e şelen tunst savı sınaa artış olurken buna para Iel olarak tunst başı harcama da da gelışme gorulmektedır Ancak bu gelışım gorünüşte kalmaktan enflasyondan arınmıs sabit fıyatlar karşısında bu harcamanın gerıîedıği ortaya çıkmaktadır Turızm ışletmecüerının de yakmdıkları bu değışlme başlıca nedenın kısa sürell konaklama yanında turıstlerın ken dı araçlarıyla sejahat etmelerı \ e araçlarmda konak'amalan gdstenlmektedir Batının çoğunlukla dar gelırlılerınden oluşan bu tunstler fotografta goruldugu gıbı hem ulaşım. hem de ko naklama amacıyla kullandıkları araçlannda avnı zamanda guneş ozlemlerını de gıderebılmekte dırler. Istanbul Bankasının Sakarya ŞubeM de, dun iki kışi tarafın dan sovulmak ıstenmıs veznedar dan sılfth zoruyla 65 500 lırayı alan sarıklardan 11, paralarla bırl'kte vakalanmıştır «aat 11 ^ sıa'annda bankava musterı gıbı gıren Fıkn Aydenız v^meye gıderek silfthım çekmiş, dı»er sovguncu Resit Altıntaş da kaoıvı tutarak, «Bunun icinde bomba var Kıpırdarsanız hepl ALTIN Hamıt A/ır Napolvon tngılız 24 ayar fim 8 5 623 i3i 570 vfO 670 lf*0 810 US 84 85 85 00 GÜVEN YAY1NEV1 ««•««•mviMiLin Ş4HFSFR RUMANLAB YENt KtTABINI SU\\R K\DER YOLCULARI (Daphne Du Mauner) 2 baskı Daphne Du Maurıer'nın Rebeka yı golgede gırakan en guçlü esen Bu dizide çıkan kitaplar: Keiıvon) 3 ŞAKKISJ (T CaJd*ell) i baskj GUNAHKAR RLHI.4R (DH Lawrence) 2. Baskı ŞAHAVIK (P Buck) 3. baskı KADLR YOUtLAKI (T Du Mauneı) 2 Dasla BUYt'K OlfcL (Vıciu Baum) All.AMVll^ roPRAK (Andıö Mauroıt) &KM SLVMEK RADFRtM (Slnclaır Le^ıs) 4 baskı Hl M!>ALUA (N Shute) 3 baskı ^>ABAB İ1LDIZ.» (A J Cronın) 4 NOIKh UAME'IN K4MHLRU (V Hupo) i. CmsJa 1KU!\UJ!.R <A Mauroıs) i CENNKT İOLU (J. feteınbeck) 3. baskı VALSA UAVE1 (M Drumes) 2 baskı BIK (.OLGEM.N 4KULNÜAN (F W Kenyon) Mİ^AREK TOFRAK (Fearl Buck) (B Trovat) ŞArOUAKl KAD1N (A. Bronte) IRMAKTAN OTEVE (£.. Hemınguay) 2 baskı KAZAKLAR vL. lolstoy) t oaskı AJLE U^VRLsl (A Mauroıs) BIH ACI İJAKKI (A J Cronın) 4 baskı VARL1K İUKLCK <E Hemıngway) HARP Vh s t L H lU lolstoy) 6 o<ıskı Kt^NAK M^H^LLİ!. (J. bteınbeot) ALEV ALtV F W K.envon) 4S;K Vt ()l l M (W Faulkner) tiEKMINAL (F /öla) HHC1 MLRAT (L lolstoy) HZ. SCLEYMAN'IN HAZINKLER1 (H Rıdder Haggard) K1KMIZI VL &İYAH (Stendnal) StLAHLARA VbDA (Hemıngway) 6 Oaskı GİJRUrr BABA (Balzac) (Cronın) 5 oaskı DIKIIllj (Toıstuv) a DdsB Aî?h OIOUIM (b eıntıen K ı uaskı A^KIN B U I M İ (G tlı.ıt ı BIR *»K Lt.Kl \ * (Cronın > i o,ısio 1HTIRA5» L N d l M t.Kt (KenyonJ i. • • • • • • H4YATA (Cıonın) A. baskı ÇANLAR KlMlN IÇ.IN CALIYUB (Hemıngway) DESIKKb (A. Seluuto) IİAAP VE SITH (L irittoyj ı oaskı (5L'L BAHCEM (F Barcıay) YEŞİL ALEV (F Yerby) GENEL UAGITIMBATb^ ve OCAK KtTAP Isranbul Cagaloğlu Yotcuşu YAYIN HAYATI EtLtMSEL DIZISİ : İNCELEME NAY YAYINURI R O M A N D t Z t S t \RKADAŞ1>\1 CHE CılibVARA Rıcardo Rojo 2 Basım YAMLüAMA \rE GERCEKLİK Chnstopher Caudwell ntHEN\lF fit!M IGU Mıkıs Theodorakıs V1MMI rtTACAKİslN Lapıerre/Colllns 3 Basım (•M UılN Ç"BA\LARI Jorge Araado r*RCIN KOKULII KIZ Jorge Amado bLlSE YADA GERC.EK VAŞAM Claıre EtcheroUl CtNSEL DEVRISt VVUhelm Relciı • CtNSEL POLİTIKA Kate Mıllett O KADIN Sımone de Beauvo«r 4. Basım • BİR GFNL K1Z1N ANILARI Beauvoir 2 Basım • KAIJIM lGlMIN Beauvoır 2 Basım • KONUK KIZ Beauvolı i. Basım • \AIJMZLAR Zaven Bıberyan PAYEL YAYINEVI PJt. 889 İMA.NBLL OLAYL1 YILLAR ve GENÇLİK Harun Karadenlz SOL KAVGASI Mehmed Kemal TLRKİYEDE SOS\ALİZM T^RtHtNE KATK1 Cerrahoğlu S\VA!> ÜZERtNE Clausewıtz EKÜNOMt, POLITİK Oskar Lange GENÇLER tÇİN TEKNtK TARIHt Larsen SOSV *LİZME GtRtS Huberman Sueezy SOSYALtZME GEÇİŞ Sweezy Bettelheım KAPITALtZME GEÇİŞ Dobb Sweezy EKONOMt POLlTÎGtN ELEŞTtRtLMEStNE KATKI Marks BlıYtMENtN EKONOMt POLİTtGt Baran SO^YOLOJt ve FELSEFE Marks POisYALİZM ve SOSYAL MÜC4DELELER T*RtHt Max Beer SOSYALtST GÖZLE SAN4T ve TOPLUM Frevılle Plehanov EMEGÎN TARtHÎ BarTet ÎNSANLIĞIN T\RİHt Rıbard AZGELÎŞMİŞLÎGİN MEKANtZMASI Albertuıi GUNEY AMERtK.* GERÇEĞt Günter TEK BOYUTLU tNSAN Marcuse SOVYE1 MARKStZMl Marcuse 1917 RUS DEVRlMt Françoıs Coquıen KARL MARKS ve tŞÇt SENDİKALARI Lozovsky SECVIE YAZILAR Lenın TLRK HALK H\REKETLERt ve DEVRtMLER Çetın Yetkln GIZLt DİNLEME Enıs Coşkun DTNtN TIRK TOPLUMLN'4 ETKIl.ERt Muzafter Sencer TtTlKtVEDE SIHSAL PARTILER Sencer TTRRIIEDE ^IMFSAL Y4PI ve SOSYAL D4VRAN1ŞI.AR Sencer T4RİH BOYINCA lLERt GERt K4VG1SI Elıçın SLNDtKAri! AR re POLÎTtK* Kemal Sulker FAStZME KARŞ1 BtRLESİK CEPHE Dlmıtrov g t 1 R D t f t S t MAPLSANE^IDFN «IİRLER Dınamo Sl R(.l V »ttKl hK\ Dınamo OZAN IM)LU *\AIX)LU Insanı VTJR AftANIN BAŞ1NA lhsa.nl Makslm Gorkı'nın romanlan: ANA Onbirlnd baskı ÇOCUKLtGUM BENtlM Ü\f\ERSİTELERtM EKMEGtMt KAZANIRKEN C*SIS KLtMSAMGÎNİN HAYATI (GENÇIİK Y1LLARI» MOSKOV\ ÖNLERÎNDE Aleksandrovıç Bek TUTt'N Dunov İNSANLARI SEVECEKStN Remartjue GARP CEPHEStNDE \ E \ 1 BtR ŞEY YOK Remarque DOVUS YOLL Remarque BITMEYEN KAVGA Stetnbeck BUNA $AFAK Dt\ORLAR Robles CEM SULTAN OLA\1 Mutavçıyefa KLTSAL İSYAN Dlnamo KUTSAL BARIŞ Dlnamo SAV4Ş ve ACLAR Dlnamo ÖKSÜZ MUSA Duıamo MLiSA'NIN MAPUSANESJ Dınamo TEStL GÖLGE Bılbasar EVLERDEN BtRt Orhan Kemal ÎMPARATOR Erol Toy KÖRDÜGÜM Erol Toy AC1 PARA Erol Toy AZAP ORTAKIARI Erol Toy SARAGÖL ömer Polat MAH'VIUDO İLE HAZEL ömer Polat GtZLİ EKMEK Stmmel FIRTINA ÇOCDKLARI Komaros VE ÇELÎGB SÜ VERtLDt Ostrovskı KWR(.A COCUKLAR1 Ostrovskı SLÇ BANKAS1 Dıennet ALLAH^IZ GfcNÇLtK Horvart BtR ÖLÜNt)N DEFTERt Bulgakov ARAR^NIN SCRÜCÜLtRt Patnofc «rhıte PETROL Sınclaır ŞİKA(r<) MKZBAHALARI Sınclaır Y»YlNLARI IbTANBüL LebibYalkın YAYIMLARI • • • • Muessesemu X yUtlaD oeri asagıdaiü tnevzularda oe&nyatına devaro etmektedlı. VERGI «47 ClJt) IŞ »e SOSYAL SlüORTA (55 Cüt) BAG KUR t6 Cüt) KAMBIYO <S Cllt) MUN1AJ (7 CUt) IHRACAT (8 CUt) TURIZM (8 Cllt) GUMRUK U9Cüt) AVRUPA EKONOMÎK TOPLULDGü (3 Cilt) Cıltler muntevtyaa föyvolant şetüınde bazırlanmıstu Degışıkllkler metne lşlenereS en sert şekılde abonelere göndertlmektedır Tatbık edılen bu slstero sayesınde mevzuat nutruki canlılıgını muhaiaza etmektedır Cıltler, Ugıll fcanun tüzui, <r& netmelik, karamame, teblığ (genelge) ve yüksek mankeme kararlarını thuva etmektedır. Daha razla bllgi tçın aşagıdaki aüresımlze müracaat edılmesınl veya ÜCRETSİZ bro şurumürun istenmestol nca edeni. babpazan Dursun Han Rjıt: 3 ISTAMBLIL Tel 43 03 68 (ikı hat) KİTLE Hl/tlUı ANLAY1ŞI Wühelnı Reıch SIIÇSLZLAK Hoaard Fast 2 Basım VE GOZYAŞL.4RIMZ1 TirruN Mıguel Otero Sılva SAVAŞ AMLAR1 Che Guevara 3. Basım oncü kitabevi • tSVA.NO «KOMÜM GÜNLCĞü» Jules Valles. . „ . » . „ İ5. • B t R l N d KNl'ERNASYUNAL Jacques Duclos (1971 LENtN NÎSAm 1975 mayıs KARL MARX ÖDÜ LO) „ 20. • ATKŞ Henn Barbusse (GONCOURT EDEBÎYAT ÖÜÜLO) 3O • K%OIN VE MARKbtZM Marx • Engels Lenın btalln „ 20. M4RKSIZM • LENİMİZMİN İDEOLOJÎK VE POLtTtK Uuşmanı: M4OİZM Bilim îşçılen ıs. • Çağdaş Yayınlarınııı 8. kitabı • • TÜRKtYE'DE tLK SENUİKA «Sankışla'da 1932» îbrahım Topçuoğlu ... 10. • BABEL'F «Hayatı, Eserlerl ve Slyasal Savunması» Josette Lepın 15. • MEVLANA (Büimse) gerçekçillk açısın • dan Varoluş Felsetesi) Nenman Hıkmet 15. • SİVASİ Dr^CNCE HÜRRİVET1 VE 1961 îTRK hfs\. XAsA!5İ Bülent Tanör 15. Lebib Yalkın YAYIMLARI l!» HDKUKÜ, SÜSYAL S1GORTA ve BAGKUR Konularına aıt foyvolant şeıc lındekı mevzuat, aşağıda yazılı 5 serıde toplanmıştır. Senlerın herbınne mustakılen abone olunabılır • Yuksek Mahkeme Kararlan (15 Cilt) ve 1 Cılt Fıhrist • Iş Hukuku (16 Cllt) • Sendıkalar ve GrevLokart (6 C It) • Sosjal Sigorta (17 Cılt) • B^GKUR (6 Cılt) Serıler, ana kanunlarla birlıkte ek ve Ugıll kanunlan, tuzük, yonetmelık, karamame, genelge, umumî vazı, dış munasebetle'lmızle llgılı mevzuat. mılletlerarası anlaşmalar ve dlğer mtiteferrık meizuata ihtlva etmektedır. Salıpazan Dursun Han Tel : 43 03 68 (ıkl hat) Anf Hıkmet PAR Planll YAZMA SAN<\TI KOMPOZISYON 20 SAİR ve YAZARLARIMIZ NASIL YAZIYORLAR 25 Mİ\NETOGLU Kitabevi DUYURURKıtabevimlre EMANET kıtap hırakan YAZAR, ŞA1R ve kıtapçıların en eeç 1 eylul 1975 güntfne kadar gelm kıtaplanm ve hesaplarını almalarını nra ederız. Tel 26 20 82 «AKKVDtb» Su pyman ^anın TAR ın Toplumru ^ıırıerı Istanbul Topkapı s lar P K. 14 Prof. SEHA L MERAY • !z DCSÜMÜ Balaban 16. • AYÜ1NLIK Henn Barbusse 12 50 • SUVYET ŞAtRLERl ANTOLOJtSİ 67 ijaır (Beraat ettl) ... 15. 0 ALO EKMEGt Dursun AKçam 7.50 • (.AKIBÎN HüKOZU Rıfat Ilgaz 10. • KARA KILC1K Rılat ngaz .. . 5. • PI1RAKLI MbMLEKbT Kaşaran . . . . . 6. • KhHKOUl'CTlON'Iar JMer^edngiu ( Kırdçlan Btçer ken Barış Gmercınll Bala f ban (HarralUt ikuzlPr Nesımı O r akçı Işçlleı Har mrfnoa OktVle/ Sabanda Okjzler) aoRı 2 çe^ıt oerer) .. i. ÖN( (1 Kll \Ht VI 1 abıatl CaO No H Cagaloğlu lstanbul İn§anca Vaşamak 15 Lfrea ¥ILDIZ YAYINLARI FORL'MUNDA SANAT ^ E fcDEBÎYAT r7hRT\l KONL'S'VIALAR IMAO ^ l l ( i \ ( , «Dpvrimeı KuRür genlş halk vıâınlan ırın devnmın güçlü bır sılanırtır Devnmci KUltı r npvımrlen fınce devnmın ınpr.ı ııK nazırlıgıdır: Devrım sıraeınia da devnmın eenel cpnfies' çın apreklı ve onemii nır rporıprlır • 1«iımp *rtrp«.ı Ankara cad. ^ı^rio' Ivpını lürrla Kat 4 Istanbul İsteme adresi: ÇAĞDAŞ YfiYINLSRî Cagaloğlu Halkevi Sokak Na 39 *\
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog