Bugünden 1930'a 5.320.785 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

ALTT CUMHURİYET 14 Mayıs 1975 40 YIL ÖNCE CUMHURiYET 14 5 1936 GÜNÜN ÇEŞtTLÎ OLATLARINDAN AJanslar, îngıltererın Habeş meselesmın üzennden bır sunger geçırmek nıyetınde olduğu nu haber vermektedırler Mılletler Cemıyeti ıse Italja'ja karşı alınan tedbırlerın değıştırılmesıne taraftar olmadığım ve ltalya"yı Cemıyetten kaçırmak istemedığım açıklamıştır Italvan ordusunun, lngillzlere kiralanımş olan Vallega bolgesmi ışgale hazırlanmakta oldu ğu gibı Ingıltere de Adısababa elçısıni gen çagırmış bulunmaktadır Haber aldıgımız» gore Müref te'den sonrs Mardln va Adans çevrelennde Amenkalı muhendıslerden Mr Kesh ve Mr Rus sel ın yaptıklan sondajlar sonun da çok venmlı petrol damarla nna raslanmıştır Yunanıstan'da ılan edılen umu mı grevn dun gece sona erdı ğı b'ldmlmektedır Sofya'dan gelen haberlere göre Bulgarlar vuzlerce mılvon le ralık harp raalzemesı alnava karar vermışler bu arada Mıllı Savunma Bakanının da bir ta kım yolsuzluklan meydans çıka nlmıştır Londra'dan alman bir habere gore de dun Mareşal Lord Al lenbv vefat etmıştır lktısat Vekaletınce aknan ba«ı tedbırler sayesmde pamuklu fıyatlarında indırım yapılmıştır Buster Keaton'dan Jerry Lewis'e uzanan güldürü sineması yeni bir oyuncu kazandı GULDÜRURKEN DUŞUNDURMEK YANINDA INSANI KORKUTAN ÜZEN, ENDIŞEYE SEVKEDEN BIR SANATÇI BULMACA 80LDAN SAGA1 Kapanduygu 3 Katv f & s » Sinırli kımselere verilen lslm 3 Atlas Okyanusunda bır aysberg'e çarparak batan genunın adı 4 Yapıtn ışlert Bır nota 5 Tersı bır erkek isrru Nığdenln bır ılçesı 6 Tersl herhangı bir kuvvet alanından geçtigı varsayılan kuvvet çizgilen 7 Tersı ıstelc Tersı ındyum cısmının sımgesı 8 Kanşık renklı Tersı Akdeni* bıtkı ortüsu 9 Doğu Karaderuz bolgesınde bır ılçe 12 M»rt âonemının basbaıcanlanndan bıri nın soyadı YTKARIDAN AŞ4GIYV 1 Diizeni degıştırmek üzere zor kullanarak yapılan genış halk davranışı 2 Sureklı Suçu bagışlama "S Bır ılımiı. 4 Tersı bır goı rengi Ar 5 6 789 tırma, katma 5 Sergi rutelı gıni de ta$ıyan buyuk pazar 6 Turnusolun mavı rengını kırmızı ya çevırmek ozellığınde olan ve bilesımındeki hidrojen yerme m» den alarak tus meydana getire bilen hidrojenli biteşik Aklı yatmıs, inanmış 7 Bayr&mlarda resmıgeçıtler sırasmd* altından geçüen stlslU anıt Tersı su (eskı dıl) Tersı üâve 8 Tersı bızmutun sımgesı Sonuna sessız bır harf getırildığınde bır emır olur Tersl bir meyva 9 Kararsuüık. DÜMKÜ BULMACANIN ÇÖZTMt: SOLD*N SAGA: 1 Melıksah. 2 Esik Akaç 3 Ler ikıli * Amlp adıN 5 Kasket 8 kA nl 7 Orta Tere 8 laeM Irat 9 tpsala zE. YUKARID4N AŞAGIYA: 1 Melankoü 2 eşeM araP 3 Lınk teS 4 İK Panama 5 Sı 6 Şakak tıA 7 Akldeler 8 H»lit raZ 9 Çin Met«. WOODY ALLEN: "BOYUM 1.70 m. ROYAN SİNEMA FESTIVALİNDE YILMAZ GÜNEY, TÜRK SINEMASININ EN BÜYÜK OYUNCUSU VE YÖNETMENI OLARAK TANIMLANDI (D19 Haberler Serrisi) Afnque Asıe dergısi, son sayısında, Fransa'nın Atlantık Okyanusu kıyılarında Royan kasabasında 30 nısan 1 mayıs tarıhlen arasınaa duzenlenen Ortadoğu Sınema Festıvalınden sozederken, Festıvalın en onemlı olayı olarak Turk fılmlerının gostemını tanumlamıştır Yazıda Yılmaz Güney'm «Dmut», «Ağıt» \e «Arkadaş», Barbro Karabuda'nın «Bebek» fılmıne ışaret edılmekte Yılmaz Guney «Turk sınemasımn en buyuk yonetmen ve o;uncusu olarak ta rumlanmak'a ancak Guney ın bu gun, polıtık nedenlerle tutuklu oldugu belırtılmektedir Yazı dalıa sonra Mısır sınemasından sozederek çok ıvı fılmlerın yanısıra çok kotulenne de rastlandığım Alı Şubası nm «Kış» fılmının Mısır mıllıyetçılığmın. karşılaştıgı guçluklen dile getır I dıgını belırtmekte, «Tuha'mn hü J zuılu şarkısı», kentlı ve kojlu Mısırlının yaşamını dıle getıren Attıat El Abnudı'nın «Çamur dan at» fılmlennı ovmektedır An cak bu kısa metrajlı fımlen u zun metrajlı vasat fılmlerm ızledıgı belırtılmektedır Asya •« Güney Amerflca'dftn sonra, bu yıl, Festıvalın Ortadogu ülkelenm konu edındlğırn bıldıren yazıda, gerçekte füm göst« rılennın, her fılm sonrası, dıınyanın dort yanmdan gelen düşünur re eleştırmenlenn sıyası ve sosyal tartışma ve ıneelemelerine bır bahane olusturduğu bu açıdan Festıvalın bir semıner sayılabılecefi belırtılmektedir 3 serbest gazetecinın Dofar'da çekmış olduklan ve Basra Korfezmın gerçeklenni gozler onune seren fılmler ve Irak'ın Baas reumının bır ovgusü olan «Irak Bır devrlm İçın ikl banş» fılminın dıkkatlen çektığı beürtılen >azıda Rojan Sınema Festıvalının amacının Uçuncu Dunya tılk»lenn. tamtmak oldugu bıldınlmektedır. OLSAYDI POLİS VEYA GANGSTER OLURDUM,, Woody AUen Paris tr «Polls vrva ganester olmsyı yef tatardım* dlvor. nı yetenekli buluvorlar Ama ben kendı kışılığımden başka bır se y\ oynamakta o kadar jetenek sızım kı » Sınema dunyasınm bu yalnız adamı bugunlerde 40 yaşını ta mamhjor \a';antısından mem nun mu 9 «E\et ama bovam en az 1 7(1 olsa\dı herhalde palıs \e\a gangster olmajı jeg tutar dım. dı\or »SİNEMALAR ANTCMtA (64 16 861 ı Bırakın Yaşaylım CUneyt Arkın 2 Fufbolcunun Sonu Rıchard Harns Romy Schneıder AS (476315) Beş Erkeğe Bır Kadın Lando Buszanca Santa Berger (R t 1 ATLAS (440835) Balavı Kattlleri Burce Lail Anna Kotzu (R I ) DÜNYA (499361) Taş YUrekU Rattt Charles Bronson (R P 1 ELHAMR4 (4422361 Seks Lokumu (Üvev Anne) 4 Rey K Justıce (3 Haftai (R T ) FÎTAS (4993611 Denı« Ejdert Chung Po Chal IPT1 ÎDÎL (4fi 0 » "Mi • 1 Kısmet Ne?e KarabfV < cek tzzet Gunav 2 Battal G a a nin întıkanıı Cüneyt Arkm ÎNCt (4045951 ı Sevda Yolu N Karaböcek, 2 Kadın Ha>ır Derse H Koçyığıt KENT (4777621 Hızmetçı Kız Tlunla Jacorson Sjance Angılde (R 11 KEREM (46 70 91) 1 Arkada? Tılmaz GUney 2 fvanta Yok Behçet Nacar K3RVAN (4665011 1 Buvuk SOTp» * P. Tkan 2 Dell Deli Tepell A Poyrazoğlu KONAK (482606) Hayaletlerln Donujü Tony Kendall (R î ) MIST1K (4615141 1 Altın «^dam M Ptccolt, 2 Susuz Kartallar H BuchhoİB ÖZLEM (404733) 1 Kadınlar Hayır Derse H Koçnğıt, 2 Savılı Kabadayılar S GUney TAN (48 07 40) 1 Yılan Soyu, î Adsız Kahraman R T StNEPOP (442422) Seks Gemısi E Feneeh E Thulın (2 Hafta). ( R t ) SfTE (476947) Dınamık Kardeşler Bill Ncotdy Rober* Cılt fR î 1 ÇAN (406792) Alrranva1] Yanm Kadır înanır TENİ MELEK (444288) Beş Erkeğe Bir Kadın Beyoğlu 1 64'luk boyuns gore oldukça uzun pardesusu, genış ve düşük kenarlı şapkası, blucın pantalonu ve aşırı derecede mıyopluğunu ortaya ko>an gozluklenyle kotü bır Humprey Boğart taklıdl Lando Buzzane* Santa Berger (R î ) •ftoody Allen TTLDIZ (476342 i 1 Tornavıda Yaşar T KoBu küçuk adam Buster Keaton rel. 2 Elıf ıle Seyda F Hakan dan Jerry Levus'e uzanan guldüYUMURCAK (402227) 1 Çıllı Yavrum C'Uİ n i sınemasının jenı volcusudur A Poyrazoğlu, 2 ölum Yolcuları E PusFılmlerının yapımcılık dışında kullü herşeyını kendısı ustlenıyor buKadıköy yuk ustalar gıbı Senarjosunu vaBÜLVAR (2135781 1 Arkadaş Y Guney 3 zıyor, oynu\or vonetnor \e bu Ma\ı Boncuk E Sayın arada en onemlısı seyircılen HAK^N (234233) Kadınlar H s u r Derse Hülya guldurujor Koçvıgıt Murat Sovdan Wood\ Mlen ın gulduni sana ÎPEK (222513) Günah Cennetl George Scoot tında ısım japmış butıln sanatçı (RT1 lardan ayrılan bazı \anlan \ar MARMARA (2238fiO) Hayaletlerin Donüşü Tony Kafasmda kapkara fıkırler taşı Kendall ( R T ) yor, Guldururken duşundurmek MURVT (240556) 1 Kadınlar Hayır Derse yanında, ınsanları korkutuyor, H Koçvıgıt, 2 Izın \ Balkan uzuvor, end'şelere seikedıvor RENK (211525) 1 Yazık Oldu Yannlara, 3 Fılm eleştırmenlerı tarafmdan Mahpus T Şoray «Son derece yeteneklı» bır ovun ŞAF\K (2225131 Kalaharl Yolculan S Baker cu olarak tanımlanan V, oodv (RT ) Allen ın gerçek adı Allen Ste".ard YILDIZ (211137i ı Ba.ayı Katılleri Burce Konıgaberg Şu sıralarda P a n s e Laıl, 2 Amansızlar $0 km. uzaklıkta uzerınde çalıs ftgl itonTtlmlnın adı ıse "fcHsk \e CjttYu) Bftaıın fcjkusunu fclŞ l ı ı n A S (36 60 50) Madlen Seks OyuriSfcı G«seye hatta yapımcısına bıle rard (2 hafta) açıklamayı kabul etmıjor SadeKENT (36 96 12) Şehvetli Vücutlar Zeudi Ance bunlan sovluvor bu konuda va Ennko Manya (Rt) «Bu fılmde aşk \e olumden S3z SCR (23 67 12) 1 Seks Raporu 2 Day*n edeceğım » Otlum Davan Yıldınm Gençer Woody Allen'ı tebessum ederIST^NBUL (21 23 67i ı 002 Kelebek, 2 Gun ken bıle kımse gormemış şımdı dala Çıplaklar KralıçeM ye kadar Bu yuzdpn Buster Kea OCAK (36 3, 71) Kadınlar Hayır Derse Hül ! t o n a benretılıjor Çok az sanat ya Koçvıgıt, Murat Sovdan (R) t çı kendısını guldurebıîmış hava OPERA (36 08 ; n Dajan Oglum Dayan Yıl | dınm Gençer (R) j SÜREYYA (36 06 8t) Şehvetli VücutlâT Zeudl Araya, Enrıko Marıya (RÎ). tında Bunlardan blri de Buster Keftton Buna rağmen ondan şoy le bahsedıyor «Buster Keaton m u ' Çügıncasına hayran degüım ona Sonra sessız bır fılmde o\ namak kadırüarla sevışmek gıbı bır şey» Kendlsıni «çok yeteneklı» bu lanlara karşı ıse şunlan soylu yor Allen «Beyaz perdede ken dı gerçeklerıme çok yakınım Be "Haşhaş,, Sydney Festivaline gönderildi 'Roma Şehrine Bakış,, ile 'Mutfak 75,, sergılerı açıldı tZMtR KulHirpark n fuar sezonu dışında da canlılığını <torujabılmpsı içın vapılan gınşımler ılk olumiu sorneunu vernı^ ve Kulttıpark da «Roma şehnn» bakış» ıle «mutfak 75» serg'.ler. açılmı^tır. îzmir Beledıve«ının onculuğimde. Itahan Konsoloslugu ıle rs pılan temaslar sonucu tuarda bır «Roma şehrine bakıs» « r ° ı sının açılmasi lt«TarlBsPa'rtMisti * • Sergj Itahan Konsolo*lurm»n maddt katkılan ıle aun pece «çılmış ve katılanlar tarafuidan buvük ılgı gormuştur Beledıve Başkanı thsan Aljnnak ttalvan KonsoloslııŞu ıle zınsılen bu ılk faahvetın tznrr içın buyuk bır adım olac^tnı sdylemış «Hedefımız tzmır 1 vabancı ulkelerde tanıtmsV: do?'luk bağlannı kuwetlenriı~mek ve ılk olarak ttaH'a'da olma 5 u?e re dığ=r Avrupa kentl°rınrt" Izmır şehri sergılerıni açmaktırj demiştır TİYATROLAR ALİ POYRAZOĞLU TÎTATROSÜ DETTEME SKRNESt (49 56 52) Istanbul'da Bugün Salı 21J0, Çarşamba 18 30 (halk). Perşerabe, Curaa 21 30, Cumartesı 15 30 21M, Pazar 15 30 18 30 ÇEVRE TIYATROSU (A Erbulak M Serezll) (25 01 78) Utanmıyonım Uşuyorum Pazartesı hanç her gece 2115 Çarşamba, Cumartesı, Pazar 18 30 G. ÜLKÜ G ÖZCAN TÎYATROSU (46 80 91) Gonlnmez Kaza Pazartest hariç her gece 21 30, Çarşamba 16 00 Cumartesl, Pazar 18 00 KADIKÖY TÎYATROSU NEJAT UYGUR (37 15 97) Şevtan Pazartesl hanç her gece 2130 Cumartesi 18 30 (matıne), Pazar 1515 (matıne). ORHAN ALK^N TİYA.TROSU (Kadıköv îl'de) Beklenmeven \îısafır Pazartesı hanç her gece 21 30 Çarşamba 15 00 (halk) Pazar 18 00 (matıne). S UZTAV P KOŞ^.R TİY4TROSO (47 56 Vi) Turkan Suıtana Ne Oldu Pazartesı Salı hanç her gece 21 30 Çarşamba 15 30, Cumartesı, Pazar 18 30. ŞEHiR TiYATROLARI FATIH (26 53 80) Goç (Cevat Fehml Başkut) Pazartesı dı^mda her gece 2100 Pazar matlne 15^0 HARBÎYE (40 77 10) Yabancılar (Hidavet Sayın) ] Pazartesı, Salı dısında her eece 21 00, Cumartesı. Pazar 15 30 | KADIKÖY (36 31 21) Cunri (MoUere) PazarStLİFKE (CıımhurİTPt) tesı Salı dışında her gec* 2100 Cumartesi, Geleneksel «Süıfkp Festıvalı 1 Pazar matıne 15 30 ' nm çe\rede buvuk ılgı gormesı ÜSKUDUÎ (33 03 97) Mavl Yapraklı Er (John uzenne onumuzdekı rllaria Guare) Pazartesı Salı dısuıda her gece 21 00 Pazar matıne 15 30 ' uluslararası hale getırninesı ıçm Y E M KOMEDİ (44 04 09) Ovun Nasıl Oynanma ' çaba gostenlmekte oldugu açık lanmıstır lı CVasıf Öngoren) Pazartesı Salı dışında her gece 2100, Cumartesi, Pazar 15 30 matıGeçen yıl oldugu gıbı bu vıl ne da 20 mayısta baslavıp altı gun surecek olan fes f nalde ozell \ ZEYTTNBURNU Düğün Ys Da Davul le folklora buvuk onem venl (Haşmet Zevbek) Pazartesi Salı dışında her gece 2100 Cumartesı Pazar matine 15 30 mıştır Sergıler folklor go^terı len denız eglencelen tarıhı v? DEVLET TÎYATROSU (44 31 91) Suçlular Cafl turıstık gezılerle konferans Suçsuzlar Çagı Pazar Pazartesı hariç her konser, Turkmen guzeh festıv»! gece 20 30 Cumartesı, Pazar 15 00 matıne. ses, kral ve kralıçesımn de seçı BAYRAMPAŞA (254328) Bu topragm Insanlaleceğı şenlıklen Sılifke Beled. n Pazartesı Salı 2100 Cumartesı 15 30 yesı ıle Sılifke Turızm Demegı Perhat ıle Şınn Çarşamba, Perçembe bırlıkte yurutecektır. Cuma, Cumaresı 2100: Pazar 15 30 21.'JO. Geleneksel "Sılifke Festivali,,nin uluslararası hale getirilmesi içın çaba gösterıliyor AYHANIŞIK ÖNCE JAPONYA, BREZILYA VE DAHASONRA GRÖNLAND'DA FİLM ÇEVIRECEK Ptı vıl «Hashaş» filmıjle yapımcılıga başlayan yırmıdort yıllık sınema ovuncusu Avhan Işık, onumuzdekı aylarda Avus tralva Japonya, Brezılya \e Gronland'da dort fılm çenrecegı nı açıklamıstır Yılın en ıyı ışını vapan fılmlerden bın olan «Haşhas» 1 16 hazıran 1975 gvın len arastnda yapılacak Sydnev Uluslararası Füm Festıvalı ne gondenlmıştır Yapımcı \e ba? ojuncu olarak bu şenlığe katılacak olan Ajhan Işık, Avustralya'da %asavan Turkler içın dıizenlenecek bırkaç konserde sar kı da sovleyeceh.tır Bu gezıden ^ararlanmasT duşunen sanatçı Avustralvada ve donuşte uğravacağı Japonva da ikı avn fılm cevıreceıctır Bu dış çekımlı fılm len bın Brezılva'da, obürü de Gronland'da çevıreceğl ıkl fılm aaha ızleyecektır. S\dnev \e Melbourne'da b:r film çe\ıreceğıni so\leyen A\ han Işık gezı ıle ılgıli olarak şunları so\ lemıştır «Senaryosu dışarda yanlan bu fılmde Avustrahalı ve Turk in ssnı var Okyanusya'va gıden bır Tuık lşçısının gerçekçi jon 24 yıllık ginetns oruncuan Ayhan Isık. «önumuzdekl şubat ayınd* Brezıljaya gıderek ünlü Rıo Kamavalı nm dekoru lçınde bır fılm çevırecegim «Sıyah Orfe» fılmi gıbı karnavalla kansan, onon goruntusü ıçınde. Bunun içın de Rıo de Janeıro'dakl dost larımla eşımm akrabalanyla şımdıden vazışmalara gınstim. Yıne onumuzdekı kış aylannda Gronland a gıderek, buzlar ulkesmde bır Türk adamının se rmenlerıni fılme çekecefun. Eskımolann ganp vaşantısı da belgesel bır gorunüm içınde fılmi değerlendırecek Kopeklenn çektığı kızaklan süren sakallan buz tutmuş bır Avhan Işık, Turk sevırcısi ıçın elbette kl ılpınç gelecektır Kayıp kızını ara\an bır babanın oyküsünü anlatacağun bu fılmde Işte hem konulan, hem yerleri \e lokalleri dışan kaydırarak, bu dar kabufcu kırarak yenı bır anlavıs getinyonım Türk filmcılı^ıne Şımdı onümde şu ikl gerçek sıralanıvor Turk sınema 'i dışarna çıkmak zorundadır. Bunun içın her olanağı demvecektır Ovuncular, kendi fllmlerını kendı yapacaklardır Ancak o zaman amaca enşılebilir » ler,\le doğal gorüntuler içındekı jaşantısı Yme msansal bır konu>a davanıjTDr ozu Dış pazara çıknıa yollan denenecek. A^ustraKalı bır kameramandan \ ararlanacağım bunun içın 1kıncı fılm ıse Tokvo da baslajacak Bır Turk erkeğıyle Japon kadmının olumsuz aşkını anlatacak Adam sonunda ı^endı ulkesının kadmım ozleyecek \e gerı donecek Fılmde Geysalar, Gınza Caddelen, Tokyo lımanıa rı kıraz bahçelen, Fujı Yama, gorkemlı Uzakdogu yer alacak. ^^anturu bol ama ınsansal yonu agır ba^an bır vamt olacak. Bu fılmı Mı Ugur goruntulevecek Kalan Dolumler Istanbul da bıtırılecek Ikı fılmde de bel'rli t^pler verıne, lokal msanlara ver \erecek, verel kışıleri ovnatacagım Yanı seyırcı benımle bırl k te dolaşacak bu yerlerde ome6m Avustral va Japonva ırsanını *an'\aca«. Çımacısı poli"îi, serserısı, balıkçısı, kumarbazı, mılvonen fahışesi hep yabancı, ama gcçek vasavan kışıler olaoak Beigesel bır dızl gıbı çekılecek Halk bunu anjor, fakat soyleyemıyordu. Şımdi bunu ger çekleştırme yolundayım » Daha sonra vine Kültlırpark d^ «mutfak 75» sergısi açılmıştır, tamamen verlı mamul mutfak esvalannın tanıtıldıgı sergi ozellınle hanımlar tarafmdan buyuk bır ügı gormüştür. Bekir Yıldız kitaplarını imzalıyor Hikâyeci Bekir Yıldız bugür saat 19 00'da Boğazıçi Ünnersı tesınde kltaplannı lmzalayacakbr. Sımdıye kadar 10 hikâye kitab ravmlamış olan Bekır Yıldız, ka çakçı Sahan adlı kıtabıyle Saii Faık Hikâye Armağanını kazan mıştı. Bugun Bogazlçi Ünlversltesi H yatro salonunda OKurlara kıtap lannı ımzalavacak olan hiKâve ci Bekır Yıldız, okurlann sora caklan sorulan cevaplandırara! bır sohbet toplantısı da yapa caktır Boğazıçi üniversıtes! TivatT< kolu aynca Bekir Yıldız'ın hıka yelerınden oluşan bır oyunu d, sahneye koymaktadır. TELEVİZYON 17 59 *ÇTLIS VE PROGRAM 18 00 KORKLSIZ K4HR*M4V «Kral Arthu'un Kılıcı> «Kral Artnurun kılıcını golde bulduğunu sovleven Prens John yanlısı bır soylu, bu kıîıca sahip olduğunu \e kral olacağını halka 11 an eder Ancak Ivanhoe bu olavın yalan olduğunu ispat eder 18 25 GÜLER ILZLE, T*İTU DtLLE: Çocuga yönelik eğıtıcı ve eflendıncı konular. bır aılenın yasamı içmde dramatık olarak sunula\or 10 30 ZEKİ ÇETIN SÖYLÜTOR ' Saydejledl bu gonlümıl bır gozleri ahu Ateşi suzan 1 fırkat yaktı cısm ü canımı Severım her gılzelı senden eserdır dıyerek Bır dunya jarattım valnız ikımız ıçm Erkilet guzelı bağlar bozuyor. 19 4S DÜNDEN BLGÜNE «Balkan \e 1 Dunya Sa^aşları» 1<1S7 H 4 V * DIRCMU 20M HABERLER (E Oyal A Kardüz) 20 40 TOPRAK VE INS4N «Masalların Gerçeğı> Bır kurban baj ramında Urfa %oresınde geçen olay larda efsane ja da masal dunvasının gerçek oysuierı yansıtılıyor. :ı 33 01 A Y ^endıka seçiminde referandum sendıkaclar \e vetkılıler konu uzerında tartışıjorlar V. H NAKLEN T*Y1N \vrupa Kupa Galıpleri final karşılaşması olan Ferençvaroş Dmamo Kıev maçı Isvıçre'nın Basel ken tinden naklen yayınlamjor 23 H G t N E BIK1S 00.05 PROGRA.M VE KAPAMŞ 04 55 05 00 05 02 06 00 06 02 06 40 06 45 07 10 07 30 0"4fl 09 00 09 02 10 0O 10 01 10 21 1100 1101 RADYO Tnı 1 r • Açılı? ve program Kısa haberler Turkuler ve 0 havalan Kısa haberler Gunaydın Koye haberler Bolgesel gunaydın Bolgesel jayın Haoerler Sabahtan sabahs Kısa haberler Kadın dunvası Kısa haberler Arkası yann Bolgesel yayın 11 15 1135 12 00 12 10 12 55 13 00 13 13 14 00 14 02 15 00 15 25 Toprak ve insan Bu akşam 2d 55 ten ıtıbaren ızleyeceğımız TOPRAK ve İNSAVda Urfa voresmde bır kurban bayramında geçen olaylar ele alınmakta ve masal dunjasınm gerçek ojkusu dıle getınlecek Gurol Sozen ın yapımını yaptıgı programda masal dunyasınm jaşantısı ıçınde gunlennı Mtıren Urfah koy luler anlatıyorlar ojkulerı Bır masalın gerçek vaşantı\la ıhşkısını obıektıfe ge tıren bu vapıtın bır TV de sınema kaaar ılgı toplajacağı sanılıjor. İÎ40 16 00 16 05 1S20 16 45 17 02 Kısa haberler Turkuler r 00 S Teğmen'den garküar Çeşıtli müzık Bolge haberleri Oğle uzerı Radjo TV program haberleri Haberler Oyun havalan Kısa haberler Sızlerle bırlıkU Kısa haberler Turkuler Şarkılar Bolge haberler! Mustafa Gece'vatmaz Turkçe sozlü" hafıf müzık Çocuk bahçesl Kısa haberler Akşama doğru 17 50 Bolgesel yaym 19 00 Haberler 10 30 Bolgesel yayın 20 45 20 50 TRT III 06 55 Açıüş v program 07 00 Gune başlarken 08 00 Sabah muzıgi 09 00 Plâklar arasında 10OO Gunun konsen 1100 Bır solıst 1130 :oi5 21 00 21 02 22 00 22 02 22 T2 22 40 23 00 2T10 23 10 2? 35 24 00 0100 Bu yurdun sesi Tanhten yanküar Beslenme Kısa haberler Konuların içınden Kısa haberler Folgesel yaym Turkçe hafıf müzik Turkuler Haberler 01 00 Bolgesel yayın Şarkılar geçidi Turkuler geçıdl Kısa haberler 12 30 13 00 13 30 14 30 15 30 01 0504 55 Gece yansı Kısa haberler TRT '• 1 •• 08 00 Gun başlıyor 09 00 Haberlerm ıçiden 09 30 Bale muzığı 10 00 ÎKI solıstten şarkılar 10 30 Onlar da bızım çocukları 11 no 11 30 12 00 12 30 12 50 1n 13 00 13 15 13 30 14 00 14 30 15 30 ifiiO 17 00 17 30 18 (»0 1R30 19 00 noo mız Onculer ve oykuleri Halk ozanlan geçıvor Konumuz kooperatii Arkası varm Hafıf muzık Haberler Ögle muzığl Haberler gelışiyor Radvo 1le Ingilızce tkı solıstten turkuler Ikı solıstten şarsılar Konser saati \urttan sesler Melodıler geçidi Erkekler faslı Mektupla oğretım Gençhk Haberler 19 30 Hafıf müzık 19 45 Bır sorun : o i 5 Bır solıstten şarkılar 20 30 Bugün 21 15 Radvo tiyatrosu 22 15 Türk sanat müzigl amator topluluklan 22 45 Çagdaş sanatçılanmıa 23 15 Bır romanımız v»r 23 30 Haberler 23 35 Turk müzigi solistler geçıdl 24 00 Kapanıs. 16 30 18 00 18 30 1900 Dunden yarına 20 00 Bir konser 2130 Lâtın dunyasından muzık HazırlavanAkın Ajlan Aksel 22 00 Caz albümu 23 00 Gece konseri 2400 Gece ve müzık 0055 Program ve kapanıs Anne Marie Davıd Dıskotegımızden Hazırlayan Renın Gul Ogle konseri Çeşıtli hafıf muzik Hazırlayan Bernn Dıkmen Bır bestecı Senfomk muzık Hazırlayan: Nural Içsel Gençler tçın Hazırlayan Dogan Turuanoğlu Konser saati Caz mılzıği Bır albüm
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog