Bugünden 1930'a 5.320.785 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

• Sahibi: Cumhuriyet MathHanhK vt G«zPtecilik T.A Ş adına NADtR NAOİ • Genel Yayın Müdürü: OKTA* KURTBÖKE • Sorumlu Yazı İsieri Müdiirü BÜl.ENT DtKMENKR • Basan ve Yayan : CUMMl RİYET Mıtbaacıtıft ve Gazetecilik T.A.Ş. Cağaloğlu, Halkevi Sok. No 3941 TfcLGRAF ve MEKTUP ariresı: CUMHLKIVK1 Posta Kutusu ISIANBUL Istanbul No: 24» f»l I M U M D Î V C T BASIN AHKAK VASASINA Telefonlar: 21 42 91) 22 42 M 6 22 42 97 22 42 98 22 42 99 * BIKOKAK: AnSaıa. A'atur* Pulvan Yeneı Apt Yenışehır. Tel: 177477 2537ı»] • tZMİR Hallt Zıy» Bulvarı No «.?. Kat i. Tel SV>W 24709 • GÜNEY ılierı: AUturk Cad. Ugurlu Pasaj, Tel.; 1455U 19731 ABONfc ve fl.AN Aytor ız b i l Yurnçl »4U 270 135 4ö Yurtaisı 81(1 4 S 202 67.50 U Ülke grupıarına ve ağırlıgına EÖre, uçak fartcı OKUVUCU tarafından ayrıcs ödenlr. Baslık (Malttu» „. .„ ... „ ... 2 a 1e ı sayta (Santtml) » .„ „ 4.. &. 6 Sayta (Santınul .» «. Ölüm Nışan Yann Kayıp Meviıa leşe&KUr (5 Santım) Nıkan Evletıme Dugum Havatt ıKeümesı) ... „. ... (Kelımesı) ... . „ . . . „ . ^ ^ „. ... . . ... . 3iıu 723 «. 3. l«12ü 5 D Ura S SAYGON'DAKÎ (Baştarafı 1. Sayfada) Saygon yakmındaki bir askeri üsten havalanmasından hemen sonra Saygon nehrinin üzerine düşmüştür. Nehrin aktığı kanalın iki yanına çarpan uçak, fazla havalanmadan düştüğü için yüze yakın focuğun kurtulrnası mümkün olmuştur. Dünyanın en büyük nakliye ucağı C5A tipi Galaxy'nın hangi nedenle düştüğü açıklanmarnışîır. 1970 yılında servise giren Galaxy C5A nakliye uçağmın bu ikinci kazası olmaktadır. Birinci kaza, geçen yıhn eylül aymda ABD'de meydana gelmiştir. Bu arada gozlemciler bu uçak kazasının dünya uçakçılık tarihinin dördüncü büyük kazası oldu|unu belirtmişlerdir. Dünyanın en büyük uçak kazası geçen yıl îürk Hava Yollarına ait DC10 uçağmm Paris yakınlarında düşmesiyle meydana gelmiş, bu katada 345 kişi hayatını kaybetmiştı. Çocuklar uçağm kargo kısmının iki yanmdaki bölmelere yerleştirildiğinden alttakiler ölmüş. üsttekiler ise genellikle kunulmuştur. Kimi başsız çocuk gövdeleri. uçağın düştüğü yerin yakınlarında jamura saplanrmş olarak bulunmuşvur. Son alınan sonuçlara göre. uçak l?ki 305 kisiden 180'inin akıbcti bılinmemektedir. 100 çocuk ve 1520 büyük de kurtarılabilmişUr. çen haftaya kadar diplomatik iiişkilerinı sürdürmüştü. Vietkong geçici devriro hükü meti, Güney Vietnam'da son ilerlemeleri sırasmda kontroila rına geçen bölgelerde ahı milyon insanın yaşadığını bildirmip ve iki tnilyon çocuğa Birleşmiş Milletler çocuk fonunun yardım etmeslni Istemiştir. Güney Vietnam'ın nüfusu Î0 milyon civarındadır. BM merkezind'ekl Unicef yetkilisi, Cenevre'deki Güney Vietnam geçici devrim hükümeti irtibat bürosundan Unicefin Ccnevre'deki bürosuna bu yolda bir mektup verildiğini ve Unicefin Güney Vietnamlı çocuklara yiyecek. giyecek, ilâç ve vitamin yardımı yapmasın:n istendişini bildirnaiştir. Bu arada BM çocuk fonu, çoğunluâu Asya ve Afrika'da olmak ü?ere, 197576'da gerçekleştirilecek sekiz büyük yardım progranıı için 50 milvon dolar ve 140.000 ton yiyecek saftlenması amacıyle harekete geçtiğirvi açıklamışrır. L'nicef'in projelert içinde bulunduğumuz iktisadi bunalım dan en fazla etkilenen ülkeler'e doğal afetier ya da iç karışıkhkiarın etkilediği tilkeîerin çocuklannm acil ihtiyaçlarını kar şılama amacı taşımaktadır. Çin Hindinde 1973 yılında başlatılan 44 milvon dolarlık yardım programının tamamlanabilnıe'si için yedi milyon âolara daha ıhtiyaç olduğu belir. tilmişîir. Unicef. Çin Hindinde savaşan her iki tarafla da temasını koruyabüen sayılı ııluslarara?l kııruluşlardan biridir. Öte yandan, bir haftadır Saygon'da bulunan Amerikan Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı General Fredericfc Weyand bugün ABD'ye dönerken gazetecilerle yaptığı konuşmasında GUney Vietnam'ın Kuzey Vietnam ve Vietkong kuvretlerini hâlâ yenebileceğini söylemiştir. General Weyand. «Eğcr Amcrikalılar Günry Vietnam'ı lâyık olduğu şekilde dest*klerlerse OünpT Vietnam ordusunun TSnemiveceji hiçbir düşman bulunamaz» şeklinde konuşmuştur. Babüroğlu trafik kazasında yaralandı ANKARA. (ANKA) Irmak Hükümetinde İmar İskân Bakanlıgı yapan Kontenjan Senatörü Selâhattin Babüroğlu önceki gece bir trafik kazası geçirerek agır yaralanmıştır. Bakanlık mensuplarıyle birlikte veda yemeği yedikten sonra özel arabasiyle evine hareket eden Babüroğlu, Kolej yakınlarında arkadan hızla gelen bir taksinin çarpmasına maruz kalmışnr. Babüroğlu'nun arabası ilerideki bır dolmuşa bindirmiş ve kazada Kontenjan Senatörünün bovun kemiği kınlmıştır. Hacettepe Hastanesinde tedavı aluna alınan Babüroğlu'r.un durumunun iyiye yöneldiği bildirilmiştir. (Baştarafı 1. Sayfada) Ahnet Andiçen. Mansur Bayram ıe?ki AP Bolu milletvekili) ve Muhüs Ortak. Bankanın kuruluşu 1958 vümda Şarki Karaağaç adı altında kurulan banka 1962 yılında statü değişikliğiyle ad değiştirerek 600 bin lira sermaveli Sağlık Bankası Anonim Şirketi olmuştur. Av. Osman Baysal'ın yönetim kurulu başkanı Dr. Halit L'zer'in yardımcı seçilJiği ilk genel kurul toplantısmda üyeliklere ise Dr. Sadettin Bilgiç, Dr. Sabih Kasıkçı, Ahmet Andiçen. Nihat Bayramoğlu, Ferit Apa, Rafet Yardımcı ve Muhlis Atah getirilmiştir. Yönetim kurulu üyelerinden Dr. Halit U?el. genel Tnüdürlük, Fikret Oraz ise genel müdür yardımcılığına atandıktan sonra, banka hayli ilginç eirişimlere sahne ol muştur. Ge'.ismeler 1970 yıh ocak arına deggin olaysız bir biçimde gelişirken.. bankalar yeminli mu rakıolarının bankanın kurulusundan bir rıl sonra verdiVlerl mporlar bile hasır altı edilmiştir. Malive Bakanhğı denetçilerin ce düzenlenen ve yetkllilerce in celenen 12 '122 sayılı raporlann birinci sayfasinda banka vönetim kurulunun tüm kararlannı Şarki Karaağaç yerine Ankara'da alrTıgını. ba7i islemlerin plden Ankara'da vürütüldücü ve bundan merkezin haberdar eciiİTifdi&i üaotanmıstır. Ancak bımlann hiçbiri banka vfineticilerince önemsenmemis bu arada bankanın Genel MüdürlüSil îstanbul'a tasınmıstır. Beyoğlu"nda Balo sokakta Balo apartmanımn ücüncil katım kiralayan Banka Genel Müdür Yar dımcısı Fikret Uraz'ın mahkemeye verildikten «snra S. Karaağaç Asliye Hukuk HâkimlİEine verdigi HUeVfe srMed''" • Davalılar Şarkî Karaağaçta kru rulmuş olan Sağlık Bankaîinın Yönetim Kurulu üyeleri. Başkanı. Genel Müdür ve yardımcısı, va tandaşlardan aldıkları mevduat şeklindeki paralan bankanın kaça ve hesaplarına ugratmadan zimmetlerinç getirmek usulsüz temınat mektubu ve avanslar vermek suretiyle faiz ve masraflanyla bir likte toplam 6.040.834.16 Ura borçlandınlarak bankayı borçlu haJe getinnislerdir.» OLAYLARIN ARDINDAKİ Ölü olarak bulunan (Baştarafı 1 Sayfada) dolar olay çıkarmışlardır. tstanbul'da 100'e yakın koman do Necdet Dumanay'ın devrimci öğrenciler tarafından öldürüldüğünü ıddıa ederek îstanbul Üniversitesi merkez binasırtda derşhanelerin bulunduâu bölümü işgal eîmi^lercrir. Kocıandolar dağlttıkları bildiriler de. «Şurası iyi bilinmelidir kı, dnktrineı Türk rnilliyetçiliği Tüxk milletinin kurtuluşunun tek yoludur ve bu yolda bizi hıç kimse durduramıyacaktır. Bu yolda şehit olar.lann ve Necdet Dumanay : ın katillerine teker teker h»sap sorulacak ve İnnkarnı alınacakrı;» demişleıdir buiunmak istemişlerdir. Polisin engellemesı sonucu sağcı ftğrenciler, gece kaldıklan >urrlarda meşaleler yakarak gösterilerini yurtlar içinde sürdürmüşlerdir. GERÇEK Bunalım Bitecek mi ? (Ba9»ran l Sayfad») S Demirel'in cephe hfikümeti (fölfpll söylentiler ortamında güvenoyn sactayacak bir düzrre uteşabilmijtir. DP'nin onaylanmıyaeak yönteralerle parçalanm a n demokratik defrr rartılanrnırd» yaralar açnuntır. 4 Parlamentoda üç öyesl bnlunan ve komando eyleraleriyle iliskileri dikkatl ctkrn MHP*nin Demirel Başkanlıcındaki crobe ksbtnrsinde bir Başbakan Ynrclımrılırı ve bir Devlet Baksnlıpı »Ima.tı. kıışkulan hesleve^ek ötıemli kanıtlardan biri olarak ROTolnıüştfir. Ankara'da Ankara'cıa kendilerine komando» adı veren gençler, dün sabah, Gazetecılik ve Halkla İlışküer Yüksek Okuiunu basmışlardır. Okulcia çıkan olaylarda iki öğrencı yaralannıış. dokuz komando (rözaltına alınmıstır. Okul yöneticilerinden Cevdet Perin'in verdiğı bılgıye göre. olsylar, sabahın erken saatlerinde kantinde başlamıştır Ko mandolar burada toplanarak marşlar söylemeğe başlamışlar, daha sonra koridorlarda, kendılerinden olmavan öğrenci grupUırına bıçak. ıop ve özel sopalarIa saldırmışlardn. Komandolar bu arada kendilermı sükünete çağıran okul müdür muavıninı de tartaklamışlardır Olaylar, okul yöneticiierinm çağirdıgı toplum polisınin gelmesıyle bastınlmış. ancak, Hüseyin Fidan ve Hüseyin Akşit adlı ıkı öğrenci ağır şekılde yaralanmış tır. Bu arada, olay çıkaran komandolardan dokuzu da yakalanarak »özaltına alınrr.ıştır DemirelBilgiç Sağlık Bankasında yolsuzluk olayınm ortaya çıkanlması Dr. Sa dettin Bilgiç ve arkadaşlannın 1S70 yılı ocak aymda AP Genel Başkam Süleyman Demirel'e karşı e3"lemlerinden sonra olmuştur. Bu eylemden sonra, Maliye Bakanlîğının müfettişleri Sağlık Ban kasmı sıkı bir denetimden geçirmişlerdir. 1973 seçimlerinde ise. Dr. Sadet tin Bilgiç'in Sağlık Bakanlığı yol suzluğuna adı kanştığı APIilerce tirajı düşük bir dergide ilk kez ya zümış, Isparta yöresinde seçimler cfen önce binlerce dergi parasız olarak dağıtılmıştır. .Maden Fakültesinde Şavşat suyuna uçan takside altı kişi boğuldu ARTVtN Şavşat yakınların dan geçmekte olan dereye düşen takside altı yolcu boğularak ölmüştür. Kütahya trafiğine kayıtlı olduğu anlaşılan ancak, plâka«ı tesbit edilemeyen şoför Nurettin Güler yönetimindeki otomobil Pavşat'tan Ardar.uçkapı köyüne giderken rot çıkması sonucu Şavşat suyuna uçmuştur. Kaza sırasmda taksi şoförü Nurettin Güler ile birlikte köydeki düğüne gittikleri bildirilen yolcular; Osman Gündüz (28'), Seyfettin Çelik (45), Zülfikâr Çelik (35), Ayten Çelik (19) ve Yahya Çelik (22) boğularak ölmüşlerdir. Suda yapılan araçtırmalar so r.unda Nurettin Güler ve Osman Gündüz'ün cesetleri bulun muştur. Kıbns Türk l tarfada) ri Turgut Mustafa. Fatma Raşit ve Mustafa Akıncı dün veıdikleri or tak demeçte «Başkanlık diktator yasını öngören bu Anayasal s'.stem, toplumumuz gerçeklerine ters düşmekte ve barış hareketi ile yabancı egemenliğinden kurtanlan toplumumuzun deraokratık geleceğini ciddi olarak tehdit etmektedir> demişlerdir. 39 esas ve 6 geçici maddeden oluşan Anayasa taslağının hazırlan masmda 12 Mart sonrası Nihat Erim kabinesinin Adalet Bakanı Prof. Suat Bilge ile Prof. Şeref Gözübüyük'un katkıları olduğu öğrenilmiştir. Yazıh demeç veren Kurucu Mec lisin üç üyesi dün öıetle |U görü şü «avunmuşlardır: «Devlet Başkanının görev süresi nin 7 yıl olduğu ve ıbir dönem, iki dönem başlcanhk edebilir) sek linde bir smırlandırma söz konusıı değildir. Ba'bakenın Meclis dışından atan ması da Anayasada yeraldığtndan a>Tica kabinenin göreve başlamak üzere güvenoyu alması gerektiğine Uişkin bir hükmün bulunmamasmdan dolayı dısardan atanacak bir Başbakan ve onun Meclis dıçuıdan kurabileceS bir hükümet. Meclise ragmen calışmasını sürdürebilecektir. Bakanlar Kurulunun Devlet Başkanının başkanlığında loplana cağı hükmü getirilirken kabinenin ise vatan hainliği suçu dışında herhangi bir sorumlulugu yok tur. Asker. sivil tüm kamu görevli lerinin Devlet Başkanı tarafından atanabileceği hükmü. Anayasada yer almaktadır. Böyleee Anayasa Mahkemesi ni te'iğinde olan Yüksek Mahkeme Başkanı ve üyeleri, bükümet üye leri tarsfmdan atanacak ve Devlet Başkanınca da onaylanacaktır. Devlet Başkam. Güvenlik Kuvvetleri ile ilgili atamalan da ken di<;i yapabilecektir. Başkana aynca MecU«i feshetme yetkisi de \«rilmektedir.» Anayasa taslagınm Kıbns Türk Federe Devleti Başkanının göre» ve yetkileriyle ilgili 25'inci maddenin 3'üncü fıkrası ise ilginçtir. Bu fıkrada şöyle denilmektedir: • Devlet guvenİTginin tehlikeye düşmesi ve Anayasada yeralan kuruluşlann işleyememesi hallerinde Kıbns Türk Federe Devleti Başkanı Kıbrıs Türk Federe Devleti Bakanlar Kurulu Kıbns Türk Federe Meelisî Başkanı. Kıbns Türk Federe Yüksek Mahkemesi Başkanı ve Kıbrıs Türk Federe Devleti Başsavcılığının gönişleri ni alarak i;tisnai ve eeçici olarak gereken tedbirleri alır.» Görüldüğü «öbi Devlet Başkanı, Meclis Baskrnı dısında kendi ata dığı kişilerle eörüserek «istisnai ve şecici olarak gereken tedbirle ri almnkta> serbfst bırakılmskta ve bunların k\ıl!anılmasının den« timi konusunda herhangi bir hüküm getirilmem^ktedir. Sabotaj olasıhğı U"ashington'da askeri kaynaklar, uçağın bir sabotaj sonucu düşürülmesi olasıhğımn kuvvet kazandığını ileri sürmektedirler. Çocuklaım uçağa bindirilmesi sırasında alanda hüküm süren büyük karışıkhk bu görüşü kuvvetlendirmekîedir. tlgiiiler uçağın kargo bölümünden kuyruğuna giden bir geçide bu arada bir paüayıcı madde yerleştirümiş olunabileceğmi iddia eunektedir. Bir iddia Paris kaynaklı bir haberde. ise Saygon'da meydana gelen kazayla geçen yıl Paris yakınlarında Türk Hava Yollarına ait bir DC 10 uçağında meydana gelen kazanın nerlenlerinin aynı olduğu bildirilmek tedtr. Her iki kazaya da, uçakların kapılarındaki bir hata neden olmuştur. Olaylann gelişimi «Bankanın merkezi ilk olarak Ankara'ya getirilmiş. daha sonra ise buradan yönetim lcurultı Ankara'da hırakılmak stıretiyle Genel Mürtürlük tstanbul'a getirilmis t ir. Buralarda yogıın bir çalısma devresine girisilmiç ve Anl.ara'da vaoılan toplantılar ve îstanbul'da vapılan çalı«mnalsr davalı yöne'im kurulu tarafından adım, adım izlrnmiş, hatta. Yönetim Kurulu Başkanı Av. Osman Baykal tarafından ödeme li olarak vıldınrn telefonla tstanbul bürosu ÜP irtibat temin edilmek suretivle görilsmeler yarjılmıs ve talimatlar verilmis. toDİansn oaralar alınan c?Werin bedelleri ait olduğu bankalardan tal'til edi'm»V tizere Ankara'\a eötürülmü^iir. Banka adma S. Karaağac merkezine pelpn evraklsr Merkez Sııbesi Miiiürü Ahmet Önal ile Mus'afa A4alar tarafından teslim alınıo Ankara'dîi bulunan yönetim kiırulu ilc îstarbul'da bulunan Genel Müdürlüge iletilmis ve merke?e selen müfettişlerden durum eir'enmek sureti ile gizliee bnralarda çahsmanm tievamı saSisnmıs. bankanın gelişmesir» r'»1'»'imı«+ır Kamboçya Kamboç Başbakanı Long Borek ise savaşı sona erdirmek iiçin Kızıl Kmerlerle her an için barış görüşmelerine başlamaya hazır o'.duklarmı açıklamıştır. Long Borek, Pnom Pen'de yaptığı açıklamasında ttHiçbir zaman teslim olmayacağız. Ancak savaşı sona erdirmek için de asi kuv\'etlerle seçtikleri bir, ya da birkaç temsilciyle görişnıelere oturmaya ber an .için bazırız» şeklinde konıışmuştur. Ancak Prens Sihanuk. böyle bir müzakeıeye girilmeyeceğini dalıa önce açıklamıştı. Yeni Hükümet Öte yandan, Başkan Van Tiyö'nün isteği üzerine Güney Vietnam kabinesi dün istifa etmiştir. Hükümetin istifa ettiğini bir televizyon konuşmasıyla bizzat Van Tiyö'nün kcndisi açıklamıştır. Yeni Hükümeti kurmakla, Van Tiyö taraftarlarının egemen göründükleri Millef Mec'.isi Ba^kanı Nguyan Can görevlendirilmiştir. Saygon Hükümeti önceki gün yaptığı bir açıklama üe Devlet Başkanı Van Tiyö'nün istifasını istemijti. Öte yandan. Saygon'da Devlet Başkanı Van Tiyö'ye karşı yeni bir darbe girişiminin önceki akşam bastırıldığı bildirilmiştir. Ys, pılan resmi açıklamaya göre. darbe girişimi eski Ba§bakan Kao Ki ye yakın subaylar terafından yapılmıştır. Aralarında yüksek rütbeli subayların da bulunduğu yedi kişi tutuklanmı^tır. Siyasal gözlemciler durumu sallantıda olan Devlet Başkanı Van Tiyö'nün bu o layla birlikte ordu içinde kendine karşı gittikçe yoğunlaşmakta olar. muhalefeti de temizlemek is tecügini öne sürmektedirler. On bir gün önce bir darbe girişiminin daha bastinldıgı açıklanmıştı. Vapurun çarptığı motor battı mürettebat ve yolcular * kurtarıldı Denizcilik Bankası şehir hatlarına ait kaptan Mehmet Karabay yönetimindeki 66 nolu Bogaziçi vapuru dün saat 18.30 sıralannda Beşiktaş iskelesi yakınlarında Ramazan Dedetaş'm kullandığı Caferoğlu yolcu motoruna çarparak batmasına yolaçmış, olayda denize düşen 4 yolcu kurtarılmış ve can kaybı olmamıştır. Üsküdar Beşiktaş seferlnl yapmakta olan Boğaziçi vapuru, Beşiktaş iskelesi önlerinde Üsküdar'dan Beşiktas'a yolcu taşıyan 7 tonluk Caferoğlu yolcu motoruyla çarpışmıştır, kaza sıra=ında motorda bulunan 12 kişiden 81 Poğaziçi vapuruna a'.ın mış. d'iğer 4 erkek yolcu da denize düşmüştür. Kurtarma çahşmalan sonunda denire düşen 4 yolcu da vapura alınmıştır. Olayda Caferoğlu motoru ise batrmştır. Kazanın dikkatsizlik ?onucu meydana geldiği öne sürülmüş, olayla ilşili soruşturmaya başlanmıştır. Özel sektörün (Baştarafı 1. »arfada) nınrîak! son itfa vadesl beş yıldan aşağı olamaz Gerektiginde tahvüler «fa tablosunda bellrtilen müddetten önce de ödenebilir Bu husus tahvillerin satısa arzı sırasında tahvil alıcllarına duyurul mak ve taahhüt edilmek suretıyle saglanır. Ancak, müddetinden önce ödeme taahhüdJnün, tahvillerin satışa arzından İtıbaren İki yıllık bir süreden sonrakl devreyi kapsamasi ve iki yıllık süre içinde de işleyen faiz ve normal tasfiye takçitlerinden başka bir ödemenin yapılmamaşı esastır. 8 özel sektör kuruluslarınca ihraç olunacak tahvillere ihşkin faiz. satış süresi, küpur adedı, tavassut eden banka veya bartkalar, varsa gamnti veren banka veya tnüessese, satış süre^ı \çinde satışa arzedtlecek tahviller toplamı ve şirketçe çereklı görülecek diğer hususların, Istanbul ve Ankara'da yayımlanan yüksek traılı ga2etelerle ve ayrıca şirketin lüzumlu göreceği diger ıllerde alıcılara tlânı zorunludur. tlânların birkaç defa tekrarı halinde. her iiânda kârı da belirtilen husu=lar yer alacaktır.» Bağeılar bankası Bir ara yani. hariran 1P62 tarihinde bu paralardfln yapılan tediyelerle ortaklardan devren satm alınan Ba6cılar Bankasma ait 3 milyon lira deiierindeki hisse senetlerinin taksiminde şahsî menfaatler ortaya çıkmı$, ve carpışmaya başlanmıştır. Artık iyi niyetler ortadan kalkmış ve şahsl menfaatler ortaya çıkmıs. ve bu suretle vukubulan ihtilâflardan dolayı korkular ortalıpı sarmış. ve herkes kendini kurtatma gayesine düşmüs ve ihbarlara başvurmak suretiyle kT.ırtulmaya çahşılmıştır. îşte talihsir bankanın ve personelinin başma bu suretle felâketler doğmuştur Maçka Madcn Fakültesi ile Çapa Öğrenci Yurdun'da dün sabah yeniden bazı olaylar olmuş; sağcı olduklaıı söylenen iki öğren ci yaralanmıştır. Maçka'daki olayın tamamen bir tertip olduğunu söyleyen bazı öğ i GüvenovTi konusunda re>rrenciler «Olay tamamen komanrilerarası kuşkulu pazarhklarm dolann tertibidir. Devrimci öğren kapısını açan ve bn volda eercilere önce onlar saldırıda bulun oekten elestiriye lîvik davranısdular. Kargaşahkta bir öğrenci lara tirUifın cephecilere Virsı şim merdivenden kaydı ve düştii» de«li aynı silâhlarla karsılık "ertne mi"=lerdir. eçiUmleri mübah sayılmaktadır. Maçka Maden Fakültesinde mer BSvIece cephe hükümetinhi çiidivenden düşerek yaralanan öğ\cnslzlik ovu ftlması. demokrarenci, karakolda. kendisin: döven sinin kurtanlmasıvla esdeeeTİI lerin. Osman Yıldız. Mustafa Gök bir anlam kazanmaktadır. Hüer, Coşkun Tarlabaşı ve Ahmet kiitnetln dısında kalan »ivasal Yerlikaya olduğunu iddia etmişcarti politîkacılarının Işlediçl tir. Polis tarafından karakola göhsva budur. türülen dört öğrpnci ise. olay sıBStün isaretler MiUiyetçi Ceohe rasmda kendilerinin derste olduk Hükümptinin ciivenoyu nlsa bile lannı, kavga ile kesinlikle ilgileri ülkedeki sivasal bunalım» son nin bulunmadığmı, şikâyetçi dur •vfemeyecejjinl, hatta h&» fitecerumundaki öğrencinin, arkadasla ğin? göstermekedir. rmın hareketlerini örtmek için • * * bu davranış içine girdiğini belirt mislerdir. Dört öğrenci, olay sırasında derste olduklarmı saptayacak tanıklarmın bulundugunu da (Ba«terafı 1. sarfada) söylemişlerdir. Tanık olarak dinkaramsarlt&a düşerse ve b\ı ge lenen Maden Fakültesi ögretim nel bir kan>msarlıga dönüsurse, üyelerinden Docent Doktor İsteo zaman TürMye'nin tam üveiimi Ünsal ile Dekan Yardımcısı Şi söz konusu dejildir» dernişNahit Kumbasar. suçlanan öğtır. rencilerin olay sırasında derste Mugnozza. son Ttirkive • tn bulunduklannı söylemişlerdir. filtere ticari anlaşmaîlıgi koÇapa'da nnsunda «iorulan b'r !=oruva da «îngiltere'nin ithalâtını durdıırÇapa Öğrenci Yurdu önündeki ması sibi bir rlurum voktur. Bü olayda döğtildüğünü söyleyen ve tün Avnıoa tilkelerinde oldusu sağcı oîduğu bildirilen öğrenci 0bi. İneiltere'de de rizellikls Arif Güngör, tanımadığı kişiler f pkstil sanayiinde bir issizlik vartaraiından saldırıya uğradığını; dır. Bunu dikkate alan tngiltekaçarken de arkasuıdan süâh are ithalâtmda sadere kontenian tıldı»mı belirtmiştir. Olay yerinbplirlemi$ olmaktadim cevabını de boş bir kovan bulunmuş, vermiştir. ancak silâhm da kimlerin attıgı saptanamamıştır. Avrupa Topluluklan Komisyonu Başkan Yardımcı:! Carlo Baskı Scarascia Mugnorza basın top Sınavlara girmeme ve derslerl lantısmds Türkive'de bulundufcu boykot görünümü vererek, öğsüre içindeki eörüşleri hakkm rencilere. komandoların son günda bilsri verirV:en, CHP Genel lerdekt baskısmın artüğı; bu araBaşkanı Bülent Ecevit. eski Sa da bazı ögrencilerin derslere girvunma Bakanı Hasan Işık'la ko mek istemelerine karşılık, «Siznustugunu. avnca AP Senatörü ler bizim safımıza geçmezseniz KSmran tnan. Dısislert Bakanı hakkınızda iyi olmaz. Bizim dürağla\angil ve vakit bulunursa zeyimizde hareket edeceksiniz» di Başbakan Demirel ile de birer ye tehditlerin başladığı öğrenilpörüşme vapaeagını bildirmls miştir. Bu nedenle bazı ötrencitir. ler, velileri tarafından fakültelere «Komısmaktan çok dinleme gönderilmemiştir. ye seldigini» belirten Mugnozza, Meşaleler yakıldı penel olarak OrtaknaTOr • Türö t e yandan. Ankara'da ölen ögkive ilişkilerine deginmis ve Türkiye ile Ortakpazar arasında renci Necdet Duruman için Trabki ticaret dengesinin Türkiye zon, Maraş ve Sakarja öğrenci >urtlannda kalan sağcı öğrencialevhine açıfe vermesini önce paler, önceki gece bazı gösterüerde rasal, sonra da yatınm mallan i^hal etme zorunluluguna bağlamıştır. Vatandaşa da saldırılıyor Ote yandan komando saldırganlığı kışilere de yönelm:ş MHP milıtanlan «Currüiuriyet» ve «Milliyet» gazetesi okuduklan gerekçesıyle sokaktaki yurtdaşlara da uluorta saldırmağa başlarmşlardir. Önceki gün Mustafa Yüzbaşıoğullan ve Vedat Öner adlarındaki mühendisler, Hanımeli sokakta, onbeş kadar komandc nun saldırısına uğrayarak rurpa lanmışlardır. Etibank proje ve tesis dairesinde görevli mühendisler, paydos saatinde işyerlerinden çıkarak otomobillerıni park ettiklerı yere yürürlerken, bır komando grubu YüzbaşıoğuHannın elmdeki «Cumhuriyet» ve «Milliyet» gazetelerinı görmüş ve iki mühendise «Bu gazeteleri okuduğunuza göre komünistsinız» dıyerek saldırmışlardır. Belediye hastanesinin önünde cereyan eden olayda, mühendisler yaralanmıştır. flET o Malatya (Baştarafı 1. Sayfada) maddelerine göre «gızlı örgüt kurmak; komünizm propagandası yapmak, sosyal sınıflari birbirine kışkırtmak» suçlanndan ceza uygulanması istenmekte dır. Erzinean samklan DtYARB.VKlR. (Ziya AKSOY BildiriyoT) Diyarbakır Devlet Güvenlik Mahkemesi Savcılığınca Erzinean olaylanyla ilgili olarak sürdiirülen soruşturmanın tamamlandıfı bildirilmiştir. 197 sanıktan iddianamede 102'si hakkmda TCK'nun 141. 173. 311, 258, 145 ve 148. maddelerine aykın davrandıkları gerekçesiyle yargılanmalan istenmiştir. 95 sanık hakkında da delil bulunmadıği gerekçesiyle takipsizlik kararı verilmiştir. Diyarbaku Devlet Güvenlik Mahkemesi Savcısı Kemal Bektaş; haklarında 8 ilâ 15 yıl arasında değişen hapis cezalan iste nilen 102 sanıktan 74'ünün tutuk lu, 28'inin ise tutuksuz yargılanmak üzere mahkemeye sevkedildiğini Bçıklamış, duruşma günlerinin mahkemece saptanacağını söylemiştir. Ford'un eleştirisi Öte yandan, dün sabah Washmgton'da bir basın toplamısı düzenleyen Başkan Ford, Güney Vietnam Devlet Başkanı Van Tiyö'yti ve yönetim biçimini sert bir dille eleştirmiştir. Van Tiyö' nün savaşta etkisiz kaldığını belirten Ford. ayrıca GUney Vietnam'a askeri yardımın arttmlmasına iüşkin kararı engelleyen ABD Kongresine de çaîmıştır. Başkan Ford'un da devreye gırerek Van Tiyö'yü dozu gittikçe artan bır biçimde eleştirmeye başlamış olması. Güney Vietnam Devlet Başkamnı ÂBD'nin îyice gözden çıkarmış olduğu yolunda yoruınlarimaktadır. Nitekim, Güney Vietnam Geçici Devrim Hükümeti Dışişleri Bakanı Bayan Ti Bin de, önceki gün Paris'te yaptığı açıklamada, Van Tiyö'nün çekilmesi halinde müzake reye yeniden oturabileceğini açıklamıştı. Bu gelişmelerin Van Tiyö'nün durumunu korumasını hayli güçleştırdigi kanısı egemendir. Başkan Ford, Palm Spnnş?' deki evinde düzenleüiği ve televizyondan raklen yayınlanan besın toplantısınaa, ABD'nın Füıpinler ve Tayland'ın savunma?ı için vermiş olduğu taahhütlerirve =adık kalacagmı ve Asya'dakı lirferlik rolünü koruyacağını siiylemiştn1. Başkan Ford, Filipinler ile Tayland'ın GüneyDoğu Asya'daki son durumu Amerika'nın kendilenı.i terkettiği şeklinde yorumlamamalarını ıstemiştir. Filipinler Devlet Başkanı Ferdinarvd Mar cos GüneyDo|u Asya'daki son geli^meler üzerine, ülkesinin ABD üe ili.şkilerini yeniden değerlendireceğini söylemiş, Taylsnd'ta yeni kurulan hükümet de bütün Amerikan askerlerinin ülkeden çekilmesini ve askeri üslerin bir yıl içinde kapatılmasını i^temiştır. Beledîye çöp toplamak için yılda 120 milyon lira harcıyor Belediye Başkanı Ahmet lsvan. «Dünyanın hiç bir yerinde günün koşullarına uymayan, çağ dışı yasalarla yönetilen aciz Belediye yoktur. Türkiye'de he le tstanbul'da niçin olsun?» demiştir. Fatih ilçesine mensup 69 muhtara karşı bu konuşmayı yapan Belediye Başkam İsvan daha sonra dertleri dinlemiştir. Muhtarlar, kanalizasyon soru nunun Öncelikle ele alınmasını, kütüphane açılmasını, yolların asfaltlanmasmı. çocuk bahçeleri kurulmasını ve sokak lambalarımn çoğaltılrr.a'inı ıstemişler dir. tsvan. olanaklann kullanılacağı vaadinde bulunduktan son ra yaptığı konuşmada «Çöplerin sokağa dökülmemesi için halkı uyarın. Yılda 120 milyon lira çöp için harcıyor, bu hizmetin karşıl'.ğıncîa haiktan bir kuruş ücret almıyoruz. Bir de temizlenen .vere çöp dökülürse yapılaa hizmet boşa gitmektedir ve gidiyor> demiştir. «Türk lirası dolara baglı olduğundan ve dolarla birlikte değer kaybma ugradıgmdan Tür kiye'tıin Ortaküazar^a ticaret dengesi aleyhe dönmüştür» diyen Avrupa Parlamentosu üyesi ve Avrupa Toplulukları Komisyon Ba$kanı Yardımcısı, «Turk tan m Oriinlerine Ortalrpazar'ca uypulanan tâvizler gelecek yıl yeniden gözden geçirilecektir ve iyileştirilmesi voluna gidilecektir» demiştir. Mugnozza. Türkiye endüstrisinin Ortakpazar ülkeleri endüstrileri ile rekabeti konusunda sorulan bir soruya «Aslmda karamsar olmaya gerek yoktur. Ancak bu karamsarlık genel bir hale dönüsurse ve Türkiye sanayileşmede geri kalacağına dair olan karu yaygmlaşırşa Turk:ye'nin Ortakpazar'a tam üyelijti söz konusu olmaz. Rekabetın yararlan ve zararlan vardır. Bunlar politik düzeyde geliştiril«^k konulardır» cevabını ver DP teşkilât Suiistimaller Şimdi ise, bütün tedbirleri *lan ve ytlrtiten da\ah yönetim kurulu (bizim habcrtaıiz yoktur, bu suiistİTnali personel yapmıştır) diye reltenmekten dahi çekinmeden. savunmalannı yapmak ta ve suiistimaü personelin üzerine yıionaktadırlar. Davalı yönetim kurulunun yönetimi ve denetimi altında bulunan bir müessesenin personeü tarafından aylarca, yıllarca bu $ekilde bir muamelenin yönetim lcurulunun malumatı olmadan ve talimatı bulunmadam yürütülmesi mümkün müdür?. Bunu hiç bir surette düşünmeden yağ gibi olay larrn üstüne çıkan davalı yönetim kurulunun bu hareketi utanç ve iğrenç vericidir. Eğer ben herhangi bir menfaat gayesine düşmüs olsaydım. Osman Baysal tarafından bankadan çeki len çek l>ede!inin zimmetine geçirilmiş olmasından ve Ali Nejat Besener'in 750.000 lira yatırd'.eı halde bilâhare karşıhğı Bağeılar Bankasmdan almacf": veya aluımış bulunan hisse senetlerinde verilmek vaadiyle 781.U0O lira fazla sı ile defterine işlenen 1.531.000 li radan ben de istifade etmeye çalı sırdım. Ve bunlardan bir hak talep ederdim. Kaldı ki. 750.000 lira Raybank'tan alınıp. Ali Nejat Be sener tarafmdan bana teslim edil mişti. Bunu hiç bir surette teslim etmezdim. Fakat benim gayem bir suiistimalin içine girmek değil. bir müessesenin iyi niyetlerle kalkınmasmın temini idi. Bunu hiç bir surette kimse inkâr edemet. Aksi ni ispatlavamar... > tnsaooğli (BaşUrafı Spor'da) Aygün tarafından sağlandı. Bu dereceyı dünya 194] vılında geçmişti. Milliyetçi (Baştarafı 1. sayfada) fina aönül verdiğini» söylemiştir. CHP'ye hiçbir şey bekleme den girdlğint açıklayan Ha?an Değere ba|)ms:z Çank:rı M:lletvekili Mehmet Ali Arsan'dan da ügi çekıci bir telgraf gelmiş tır. Arsan Değer'e gönderdiği telgıafta şöyle demektedir: • Konuştuğumuz gibi alınan kararlara aynen katıhyorum. Sizi ve Kemal Gönül'ü yetkili kıldlm. Saygılarımla.» Hasan Değer CHP'ye katılma dan önce TBMM'de CHP gTup yöneticileriyle bir görüşme yap mıştır. CHP milletvekillerinderk Orhan Birgit. Ali Topur ve Ahmet Şenerin kimi doğulu milletvekilleriyle görüşmeler yaptığı sövlentileri dolaşmakta, bu arada CGP'li Ağrı milletvekili Rıza Polat'ın CHP'ye gireceği belirtilmektedir. mıstir. Sırıkla Atlama Dünya Rekorlan gelişimi Sırıkla atlama d ü n y a r e k o r l a n , metal sırık ve c a m elyafı sırık ol trıak üzere 2 d e v r e d e i n c e l e n m e k tedir. Metal sırık dönenıinde dünya r e k o r u 4 m. 80 ile Don Bragg'e ait tir Daha sonra cam elyafı ile sağlanan sırıkla atlpma r e k o r l a r ı nın geli'imi şöyledir: Dumlnpınar (Baştarafı 1. Savfada) Hilmi Fırat ve Kuzey Deniz Saha Komutam Tümamirâl Fahrettin İçmez de katılmıştır. Deniz Kmverleri Komutanı törende yaptığı konuşmada, «Hiç kuşkusuz bugün aziz hatıralannı saygıyla andığımız deniz şehitlerimiz, ayni mesleğin mensuplan olmakla gurur duyduğumuz bizlere, vatan sevgisinin cesaret ve kahramanlığın vatan uğruna ölraenin en güzel, en somut örneklerini vermişlerdir» demiştir. Nara Deniz Şehitliğinde saat 9.30'da başhyan anma töreninden sonra Dumlupınar denizalt^ının battığı yere de gidilmiş, burada denize çelenkler atılıp saygı duru "•"•da bulunulmuştur. Ozansoy'un cenazesi İstanbul'a getirildi ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Cumhurbaşkanhğı eski genel sekreterlerinden UNESCO'daki Türkiye Büyükelçisi şair Munis Faik Ozansoy'un cenazesi dün yapılan törenlerden sonra toprağa verilmek üzere tstanbul'a gonderilmiştir. Ozansoy'un Maltepe Camiincle yapılan cenaze törenine uzun FÜre müsteşarlık görevini yaptığı Başbakan Süleyman Demirel, Başbakan Yardrmcısı Turhan Feyzioğlu bazı bakanlar, generaller ve büyükelçiler katılmışlardır. Süleyman Demireî, cenaze na mazından önce beraberinde AP Genel Başkan Yardımcılannrlan Sabit Osman Avcı olduğu halde camid* cuma namazını kılmıştır. Iraklı (Baştarafı 1. sayfaria) lunan Üzümlü köyümüz» tecavüz eden Iraklı milisler, buradaki vatandaşlarımıza saldırmaya yeltenmişlerse de püskürtülmüşlerdir. Devamlı olarak; Türk makamlarına başvuran sınırdaki Kürtler her an Irak asker ve milislerinin girişecekleri toplu imha hareketleriyle karşı karşıya bulunduklarım, kendilerine Türkiye'ye iltica hakkı verilmesini, ya da Tür kiye üzerinden îran'a geçmeleri ne izin verilmesini istemektedirler. Pekin Çin, Sovyetler Birliği'nin sür günde kurulan Sihanuk hükümetini tanıma kararını «ÜmitHz bir siyasi kumar» olarak nitelendirmıştir. Yeni Çin Haber Ajansı. Sovyetler Birliği'nin ani cîen sürgündeki prensten yana dönmesinin, bu büyük devletin halk devrimlerini sözde desteklemesinin iyi bir Brneğl olduğu ( u belirtmiştir. Moskova, Pno:n Pen'deki Lan Nol rejimi ile ge Harç parası Sağlık Bankası Anonim Şirketi denetçileri adına Av. Ali Bal'ın açtığı dava 6 milyon lira olup ban kanın harç parası otmadığından ötürü 10 bin lira üzerinden açılmıştır. S^S]ık B?nkası Anonim Sirketi Yönetim Kurulu üyeleri ile Genel Müdür ve yardımcıları 1 ı hakkmda deiet'"' '"r*>. öne siirülen suc S. " aiaç A«'ive Hııkı.ık 'T'"irc! Mahkeınesi sıfatıyla) jöjledir: 1961 1W? 196? 1%2 196X 1963 1963 1963 1953 1963 19S3 1963 1964 1964 1964 1966 13fit) 1967 1967 196» 1969 1970 1970 1970 197? 1972 1972 1972 1972 197S 4 m S3 4 m 89 4 m 93 4 m 94 4 m 95 Pennel <ABD' 4 m 97 Sternberjş lABDı 5 m 00.3 Stenberg (ABD> 5 m 047 Sternberg <ABD. 5 m 08 Pennel (ABDı 5 m 10 Pennel <ABD» 3 m 13.6 Pennel < ABD) 5 m 20 Pennel (ABDi 5 ra 20 Hangen (ABD) 5 m 23 Hansen (ABD) 5 m 28 Seagren «ABDı 5 m 32 Pennel (ABD) 5 m 34 Seagren (ABD> 5 m 36 Wilson IABD> 5 m 38 Seagren (ABD' 5 m 41 Pennel (ABD* 5 m 44 Kordwig (D. Alm. l 5 m 45 Nordwig <D. Alm. t 5 m 46 Papanicolau (Yıın..' 5 m 49 Isaksson 't?vec* 5 m 51 f S m 54 traksson ' svec> i m 59 İ.«3kssor 'İSVPC 'î m 59 Seagrep 'ARD' Seaerpn • » PD 'Tt K3 BoberL, tABD 5 m 03 Davis f A B D ' Velse? ıABD> Tork ıABD> M'kııla ıFın< Pennel ' A B D l RCD zirve (Baştarafı 1. SayTada) Sabah saat 10.00'da bir araya ge len üç ülkenin Bakan ve diğer yet kilileri Korutürk'ün kalkınma için bölgesel işbirliğinin güçlendirilmesi yolunda vaptığı öneriyi ele almışlardır. Verüen biigiye göre, 1976 yılı içinde RCD çalışmaları Devlet Başkarüarı seviyesinde ele alına caktır. Bu arada gazçtecilerîn sorulannı cevaplayan İran Dışişleri Baka nı. Halatbari, ayrıca yr^ancı işçi konusuna da değinmiş, tTürkiye' den gelecek çok miktardaki kalifive işci. Iran'da rahatça if bula bilir> demijtir. (Baştarafı 1. sayfada) «Zorlamalarla ve gezen ve yüzen oylarla» kurulrfuğu hatırlatılmakta, aynca parlamento kuralları ve siyasal ahlâk kurallarma aykın bir nitelik taşıdığına işaret edilerek, «Teşkilât Meclisimiz bu tarzda kurulan bir hükümetin memleketimizi daha da içinden çıkılmaz buhranlara sürükleyeceğinden endişe duymaktadır» denilmektedir. Teşkilât Meclisi bildirisinde ayrıca, son ayrılmalarla partinin artık her türlü «Velayet, vesayet, ipotek ve ambargodan kurtulduğu. da ifade edilmektecfir. Bildlride özetle şöyle denilmiştir: • Partimizden istifa eden dokuz milletvekUi, istifa gerekçelerini, kamuoyuna ortak bir bildiri üe açıklamışlardır. cAğaçtan düşen elma zedelenir ve çürür.» misali. istifa eden ve istifa gerekçe ve fiilieri ile kendi kendilerini mahkum eden bu eski arkadaşlarımızın peşinden herhangi bir beyanda bulunmaya lüzum görmüyoruz. Çünkü bunlar hakkmda kamuoyu hükmünü vermiştir. Hükümet buhranı münasebetiyle memleketimizde her şahıs, her organ ve her devlet kuruluşu büyük bir imtihan geçirmiştir. Ve geçirmektedir. Sayın Curnhurbaşkanı'nın. milletin genel tasvibine mazhar olan 1 Mart 1975 tarihli Radyo ve Televizyon konuşmasındakı. azınlık hükümeti, cepheleşme. ror lamalar, gezen ve yüzen oylarla kurulacak hükümetler hakkındaki düşünceleri. bugün unutulmuş du rumdadır. O gün kendisine. siyasî nezaket kaidelerini de çiğniyerek karşı çıkanlann, bugün Sayın Cumhurbaşkanı'nın müsamahasını istismar ettikleri de gözden kaçmamaktadır. Bugün güvenoyu isteyen hükümet zorlamalarla, gezen ve yüzen oylarla kurulan ve parlamento teamüllerini ve siyasî ahlâk kurallannı hiçe sayan bir hüviyettedir. Bugün Türkiye'de hükümet buhranmı gidermek maskesi altında, demokrasimizin bünyesinde telafisi mümkün olmavan yaralar açan bir siyasî ahlâk buhranma siiıüklenmış olmanm ciddî endiseleri yaşanmaktadır. Bu durum milletimiz ve gelecek nesiller terafından ibretle üzerinde durulacak bir durumdur. Teşkilât Meclisimiz, bu tarzda kurulan bir hükümetin memleketimizi daha tte içinden çıkılmaz buhrsnlara sür.;kleyeceğinden endige duymaktadır.» Dünya enflasyon (Baştarafı 1. sayfada) kestirmeden doğru teşhislerle ve doğru tedbirierle eğilen bir dokümandjr, koalisyon protokolu.. Hükümet programmda inikâsını bulacaktır. Hükümet programıru tenkid edenler, gerek Meclis'te gerekse Meclis dışında düçünceJerini yine söylemeye devam edeceklerdtr. Biz. ülkeyi yokluktan kurtarmaya çalı»ıy> ruz. Bunun erken seçimle ne alâkası var. Ülkenin evvelâ yokluktan kurtulması lâzım. biz, ülkenin bir daha büyük yokluklara maruz kalmaması tçin uğraşıyoruz. Bunun erken seçimle ne alâkası var. Biz memlekette huzur. güven olsun tstiyoruz Bunun erken seçimle ne alâkası var. Biz Türkiye'de takir fukaramn büyük tıayat sıkmtısi içinden kurtulmasını tstiyoruz. Burun erken seçimle ne alâkası var Bu, Türkiye'yi idare edenlerır en başta gelen görevlerinden dir. Bi2 bu görevi yapacagımız: söylemişiz. bunlann, seçimle U gilendirilmekten ziyade Ulkenir dertlerini bilen ve bu dertler* çare bulmasını bilen bir siyas doküman olarak değerlendiril mesi daha dogrudur» TürkYunan ilişkikri « rurk Yunan Hışlaleri kc nusunda görüşünüzü almak mümkün mü?» « önümüzdeki günlerde daha açık, geniş söyleriz. Türk Yunan ilişkilerının durumunda, bugün bir değişiklik yoktur, na sıl devraldıysak. o durumda du ruyor.» « Dünya üakı enflasyon, Türki ye üzerindekı etkilerinı nasıl önleyeceğinizı söylej'ebilir mısini? « Türkiye'deki enflasyoa, dür yadaki enflâsyondan çok daha şiddetli.. Biz, enflâsyonla savaşmak, işsizlikle savaşmak, pahahlıkla savaşmak, yoklukla savaş mak için hükümet olduk En • flâsyonla, b:r numaralı mesele diyebileceğimız şekilde mücadeIe edeceğiz. Enflasyon bu üikenin fıkara zümrelerinı e?en ve ekonomismi çıkmaza sokan bir durumdur. Biz zaten dünyada enflâsyon şampıyonu olduk, 1974'de, dünvamn en pahalı mem leketi biz olduk 1975'de dünyadaki verımızı bıraz geriye kaydırmak için elimızden gelenı ya pacağız.»
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog