Bugünden 1930'a 5.326.232 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

• • • • Sa'nibi: Cumhuriyet Matbaacılık ve Gazetecilik T.A.Ş. adına: .. " NAZİME .NADİ Genel Yayın Müdürü: OKTAS KURTBÖKE Sorumlu Vazı îşleri Müdürü : BÜLENT DtKMENER Ba?an ve Yayan: Cl'MHl.RlYET MATBAACILIK ve GAZETECtLtK T.A.Ş. Ca»aloğlu Halkevi Sk. No. 3941 TELGRAF ve MEKTüP adresi: Comnnriyet Istanbul Posta KuUi.su: Istanbul No: Z4S Telefonlar : 22 42 90 22 42 96 22 43 97 23 42 98 33 42 99 * * ^ BASIN AffLAK YASASHVA . ./ UYMAYİ TAAHHÜT EDEK B f j R U L A R : ANKARA: Atatürk Bulvarı Vener Apt. Yenisehir, Tel: 12 09 a» 12 95 44 • tZMİR: Halrt Ziya Bulvarı No. 65 Kat 3, Tel. 3123024709 # GÜNEY İLLERî: K.Köprü 34. S. No. 40 • ADANA, Tel. 145501393419731 ABONE ve tLÂN lî 6 3 1 Avlık Aylık Aylık Avl:k lurt ıçı 360. 180. 9ü. 33. l u r t dısı 630.315. 157.50 52.50 Başhlc ( M a k t u ) 2 ve i Savta ( S a n t i m i ) o. > « ı ; a ı b « ı , ı n i ' , ' ... ... 4W. Lira 95 » İIKI » 4. 5. 6. Sayta (Santlrni) * • Oltlrtı Mevlıö leseltfür (5 Santijn) ... 150 » Nişan. Nikih. Evlenme. Dogurn 1S0 > oııırr. Mevlid. Teşekkiir 23 (5. Santlm) ... 200 » SAYIS1 100 KURUŞ ATINA'YA GÖRE (Baştarafı 1. Sayfada) ru kesinlikle bümiyorum» dediğini nakletmiştir. BBC muhabiri Tonge'nin bildirdiğine göre, Cenevre görüşmelerinin ikinci bölümilnün gelecek hafta perşerabe günü başlayabilmesı ıçın ilk görüşmelerĞe alınan kararların önce yürürlüğe konmasının gerekli oldugunu Yunanistan Dışişleri Bakanı Mavros ifade etmiştir. Öte yandan, Yunan Hükümeti, Türk Silâhlı Kuvvetlerinin Kıbr.s'ta ateşkesi ihlâl ettigini iddia ederek Yunanistanın Cenevre Anlaşmasını geçersiz sayacağım da bildirmiştir. Nıtekim, Yunan Hükümetinin bu iddiası ve Cenev re Konferansının ikinci bölümüne katılmama yolundaki tehdidi Atina radyosu tarafmdan da dün yayınlanmıştır. Radyonun bu hayapmak suçundan kovuşturm»açılmıştır. berine kaynak olarak hükümet yetkilileri gösterümiştir. Yunanistan'daki resmi çevreler, Cenevre Konferansının ikinci bölümünün tehlikeye girdiği yolundaki haberleri Atina'daki yabancı ajanslara da kaynak belirtilmemesi koşuluyla sızdırmışlardar. BBC'nin Atina muhabiri Da\id Tonge'un bir haberine göre de, Karamanlis Hükümetinin, Türk Silâhlı Kuvvetlerinin Kıbns'ta kalmasını kabul etmesi askeri cuntanın bir bölümü tarafından «ihanet» olarak nitelenmektedir. Bununla birlikte aynı haberde, «Türklerin adaya çıkmasına yolaçan eski yöneticilerin boylesine suçiamalarla sorumluluktan kaçma çabası içinde olduklarına» deginilmıştir. öte yandan, Atinada, resmı çe\Tede Cenevre Konferansının ikinci bölümünün tehlikeye girdiği yolunda bir hava esmeye başladıği sıralarda. seferberl.k sonucu silâh altına alınan yedeklerin terhis i?lemlerınin yavaşla'ıldığına ilişkin haberleri yayılmıştır. Oysa Cenevre anlaşmasının imzalanmasından sonra Yunan Hükümeti resmı bir açıklamayia seferberlık tedbırlerinin kaldırılacağını ve sılâh altına alınan yedeklerin terhis edilecefini bildirmişti. Bu açıklam: sonunda, daha önce silâh altına alınan 200 bin yedegin bir bölümü terhis edilmişti. Arıburun'la Ekşi, Barış Harekâtı ve Cenevre başarısı nedeniyle hükümeti kutladılar < Cumhuriyet Haber Merketi) Cumhuriyet Senatosu Başkanı Tekin Anburun ile Millet Meclisi Başkanvekili Memduh Ekşi, Başbakan Bülent Ecevit'i, Kıbrıs Barış harekâtında ve Cenevre Konferansında kazanılan başanlardan dolayı kutlamışlardır. MP Genel Sekreteri Hayrettin Çiçekdag da, Türk Silâhlı Kuvvetlerinin ve Türk diplomasisinin, Kıbns Barış Harekâtı ve Cenevre deki siyasi başarı nedeniyle partisinın şükran ve takdirlerini bildiren bir mesaj yayımlarruştır. TTK. DONANMA VAKFINA 2,5 MİLYON BAĞIŞ PULU BASTI Türk Tarih Kurumu Basımeri, Türk Donanma Vakfı'na 5 ve 10 lira degerinde 4 renkli 2.5 milyon adet bagış pulu basmıstır. Pullann bütün masraflannı Türk Tarih Kurumu Basımevi Ustlenmis ve Türk Donanma Vakfmdan basılan pullann «bağış pulu oiarak kabulünü» düemiştir. Aynca, Türk Donanma Vakfına para bağışında bulunmak isteyen yurttaşların bu isteklerini karşılamak üzere 10,25 ve 100 liralık, yüzerli üçbin cilt renkli «bağıs makbuzu» da Türk Tarih Kunımu Basımevince basılmış ve Vakfa bağış olarak tesüm edilmiştir. Resimde. Türk Tarih Kururmı Basımevinin, Türk Donanma Vakfı'na bağış olarak bastığı pullar görülmektedir. Eıbakan (Baştarafı 1. Sayfada) Kıbns'ın yeni statüsü ne olacaktır? Bu hiç şüphesiz ki, bir milli davadır. Bu hususta bir takım temel esaslar ve prensipler düşünülmüştür. Bunların detayları ile tesbiti hükümet olarak önümüzdeki hafta içerisinde yapılacaktır. Bundan dolayı, hükümet olarak çeşitli detaylar hakkındaki görüşümüzü henuz tesbit eunedigirmz böyle bir anda «hükümet içerisinde görüş aynlıkları vardır» şeklindeki sözlerin hakikatle bir alâkası olamaz. Kıbns konusu mılll bir konudur. Bu konuda, Türk milleti olarak razı olabileceğimiz husus lar vardır, razı olamayacağımız hususlar vardır. Bunlann detaylı olarak çizilmesi önümüzdeki giinlerde olacaktır. Bu hususta hükümet olarak ana çerçevemiz vardır. Bu çerçevemizi önümüzdeki günlerde olgtsnlaştıracağız. Kıbrıs'a mutlaka yeni statü verilecektir. Bu yeni statüde bir daha Enosis'e dönüşmeyecek bir kesinlik şarttır. Bunun nasıl tees süs edecegi hususunda hükümetin temel görüşü mevcuttur.» Erbakan. bir gazetecinln. «Hükümet kanatları olarak Kıbrıs konusunda tam bir uyum içinde misiniz?» şeklindeki sorusunu da şöyle cevaplamıştır: «Bunu ümıt ediyoruz, gayet tabii. Biz sadece hükümet içinde değil. bütün millet olarak aynı temel çözümde ittifak içinde olacağımıza kaniyiz. MSP olarak, milietimızin arzusuna uygun olarak. Kıbns'ta nelerı kabul edip, neleri kabul edemeyeceğimizi çok açıkladık. Bu açıkladığımız hudutlann içerisinde kalacağız. Hukümetin de bu hudutlann içerisinde kalacağını ümit ediyoru*. Bizim, hükümet oiarak önümüzdeki hafta içinde oluşturacağımız karar, 40 mılvonu tatmin edicl bir karar olacaktır.• Erbakan bir başka soru üzerine de, «Turkler, idarelerinde tonuna kadar nıuhtar olacaklardır. Başka türlü Kıbns'ta bir kararlı çözüm meydana gelraesi mumkün değildir. Bunun çekii üzerinde oturulup, konuçulacaktır. Temel ve öz değıştirüeme.r.» demiçtir. Ankara'ya gelen (BaşUrafı 1. Sayfada) rava köylerinin ateşkes anlaşma sından sonra almdığı gibi, gülünç bir iddia bulunduğunu belirterek şunları söylemiştir: •Türk askeri meskun yerde harp ehnemiş. harp etmemeye çalışmış. can 1aybı olmasın diye bun ların etrafını aramış ve ondan sonra inzibatı ile şehre rgirmijtir. Yahut kasabaya girmUi Bunlar, kasabaya giriş tarihini ele alıyor. Halbuki hiç alâkası yoktur. Lafta ve Karava Türk askerinin adaya ıyak bastığı gün Türk idaresine geçmislerdir. Diğeri tamamen roçma iddialardir. Eğer Cenevre anlasmasmı bozmak veya Cenevre toplantısını yapmamak için bir vesile anyorlarsa vesile çoktur.» Denktaş. Adadaki son dunım hakkında bilgi isteyen bir gazeteciye. göryaşlarını tutamayarak sunları söylemiştir: • Kıbrıs Türkü. şehitlerini tazinıle anmakta. onlarm acısıyla yanarken, kurtuluşunun verdiği bajram havası içinde yaşamakta dır. Büyük Türk ulusuna ve kah raman Türk Silâhlı Kuvvetlerine karjı minnet duygııları ile yanm»kta, dolup tsajmaktadır Huzu runuzda 11 >nllık esareri. insanlık dışı davranijları nihayet bir hamlede yok ettnesini bilmiş olan hükümete, sayın Basbakana. Türk ulusuna teşekkürü bir vazıfe bilirim.» netimi Yürütme Kurulu Başkanı olarak.. Bu bakım dan onlann so runlan bizim de sorunlarımızdır. Her konuyu rahatlıkla konuşabiliriz, görüşmelere ise bu konu ile i.gili herkes katılabüir. Mesele bizim meselemizdir, aranuzda ya bancı yok. » demiştir. Kıbnsü gazeteciler Bu arada Kıbrıs Gazeteciler Cemiyetince Başbakan Bülent Ecevit'e gönderılen mesaj da, «Türk Kıbns'ın tarihine yeni bir sayfa yazdıruz. Yunan'ın megalo ideasını gömdUnüz» denilmiştir. Mesajda Türkiye'nin Kıbns'ta giristiği harekâtla hukümetin bu harekâtı izleyen azimli tuturnunun Adadaki Türk toplumuna güç verdiği de belirtilmiştir. Mesajda daha sonra söyle denilmiştir: Kıbrıs Türk basın mensuplan, «Adamızın çeşitli bölgelerinde evlerinden uzak, vahşi Rum • Yunan silrülerinin silah tehdidi altında çok güç anlar geçirmekte olan binîerce soydaşımızın, anavatanımızın gayretleriyle bir an önce zulümden kurtarılmasını beklemektedir.» Eski kralın danışmanı THA'nın bir haberine göre, Yunanhtan Baybakanı Konıtantin Karamaniis, dün Dışisleri Bakan Yardımcılığına Kıbrıs Işleri uzmanı ve eski diplomat lardan Dimitrios Bitsios'u getirmiştir. Elli dokuz yaşındaki Bit?ios, 1967 darbesinden önce Birleşmiş Milletlerdeki Yunan Daimi Delegesi ve Kral Konstantin'in d« siyasi rfanışmanıydı. Konstantin'in Yunanistan'dan gitmesinden sonra askeri cunta Bitsios'u yeniden Birlesmiş Milletlerdeki Börevine »tamış ancak Bitsios İS^ yılında Istifa etmişti. Görüşmeler bugün Denktaş ile ricevit arasınd» ön görUşme dün yabancı konuk lar köşkünde yapılmıştır. Ancak Denktaş"la Ecevit arasındaki resmi görüsme bujrün vapılacaktır. Tutsaklar konusu Denktaş, 1 saat 45 dakika «üren görüsmeden sonra, «Sayın Basbakana Kıbrıs'taki durum hakkında ayrıntılı bılgi verdim. Fikir teatisinde bulunduk. Yarın (bugün» yeniden temas edeceğiz.» demiştir. Bir gazetecinin, Limasol'da bir stadyumda tutuklu bulunan 1750 Türk' ün ne olduğu yolundaki sorusuna karşılık Denktaş, «150 tanesini dün tahlıye ettirdik. Diğerlerinin derhal tahliyeleri için çaba harcamaktayız. zannedersem başaracağız» cevabını vermiştir. Emekli subaylar Türk Silâhlı Kuvvetleri Emekli Subaylan Cemiyeti Genel Başkanı emekli Hakim Tümgeneral Faruk Aldemır'in baskanlığındaki cemiyet yönetim kurulu üyeleri. dün Gülhane Askeri Tıp Aka demisi ve Eğitim Hastanesi'ne giderek, burada tedavi gören Kıbns barış harek&tı gazüerini ziyaret etmişlerdir. Emekli Tümgeneral Aldemir'in başkanlıgındaki yönetim kurulu üyeleri, gazilere «Gazanız mUbarek olsun» demiş ve cemiyetin bütün üyeleri adına «Acil şifalan» dilemişlerdir. Tasfiye devam ediyor MHP sözcüsü Öte yandan MHP Geneî Sekreter Yard'ımcısı Yozgat Millet vekili Ali Fuat Eyupo*lu, dün baslna verdiği demeçte, Cenevre Anlaşmasındaki bazı mad delerin tefsire muhtaç ve Makarios devresinin sözde meşruiyetine dönüşü ima eder tarzria olduğunu ileri sürmüştür. Eyüpoğlu, «MHP olarak biz Ada'nın huzuru ve Türk devletinin güvenliğini en azından Ads'nın tak?imino"e görmekteyiz. Bu yola gidilmeyip sözde federatif sistemle yetinmek Turkiye ve Yunanistan için yeni badireler hazırlamak olur. Oyalayıcı tedbirler değil, kesin e açık sonuçlar gerekmektedir.» demiştir. (AATHA) öte yandan Yunanistanın yeni sivil hCkümeti, askeri rejimin zamanında iş başına getirilen yüksek dereceli cfevlet memurlarına karşı açtığı tasfiye kampanyasını dün de devlet bankalarına yaydırmıştır. Bir kararname ile, devlet korttrolu altındaki bütün bankaların genel müdür ve genel mudür yardımcılarına işten el çektirıldiği açıklanmıştır. Başbakanlık Bürosu, Merkez Bankası Başkanhğına, eski İkti"=adi Koordinaşyon Bakanlarından Panyotis Papaligunas ın getirildiğini bildirmiştir. Eski başkan Konstantin Papayannis ise başka bir göreve verilmeK üzere açığa alınmiştır. Karamanlis Hükümeti bu haf ta başında da. bütün eyalet valilerini azletmişti. Eski rejimin kuvvetli adamı, askeri polıs şefi General Dimitrios Yoannid'is ise, cuma günü, kendi isteSi ile altı ay için fiili hizmetten ahnmıştır. Yoannidis'ın, izin süresinin sonunda emekliye aynlacağı sanümaktadır. Denktaş Sancar Denktaş, saat 14.30'da ise Genelkurmay Baskanı OrReneral Remıh Sancar'ı ziyaret etmiştir. Bu ziyarette Kara Kuvvetieri Komutanı Orgeneral Eşref Akıncı ile Deniz Kuvvetieri Komutanı Oramiral Kema! Kayaran da hazır buiunnıuşlardi/. Yanm saat süren fcöruşme^«jı sonra Denktaş Genelkurmay Başkanlığından ayrılmıstır. Ecevit'in açıklaması Denlctaş'ın gazetecilerin sorulannı cevaplandırması sırasında Başbakan Ecevıt de kısa bir açık lama yapmış. ^Ba^an ortak başa rımızdır. Türkiyenin ve Kıbrıs Türklerinin ortak başansıdır. Ye ra aydınhk günlerin eşiğinde sayıa Denktaşin degerlı kişUiginde Kıbrıs TUrklerini kutluyorum. Esenlikler ve siirekli özgürlükler diliyorum» demiş, şunlan eklemiştir: «Saym Denktaş'm, Cenevre gö rüimelerinden önce degerli gözlemlerinden ve düsuncelerinden yararlanmak olanafmı bu.acagız. ÇünkU Kıbrıs için saptanacak nihai çözüm bizim açımızdan herşeyden önce Kıbns Türklerinin kabul edebilecegi ve isteyeceği bir çözüm olmalıdır. Bu bakımdan sayın Denktaş bize ışık tuta caktır.» Bir yabancı gazetecinin yönelttigı «Yunan Dışişleri Bakanı Mav ros'un, Cenevre'ye gitmeyeceğine dair bir haber aldık. Ne dersiniz?» sorusuna Ece\it, «Biıe böyle bir haber gelmedi. Sayın Denktaş'la konu^tuktar. sonra ha reketimizı tayin edeceğiz» demiş tir. ^Karaoğlanoğlu yolu Sakarya'ya bağlı Sapanca ilçesi Belediye Meclisi bir karar ala rak üçe merkezinde yeni yapılmakta olan Kumbaz yolunun adı nı «Şehit Albay İbrahim Karaoglanoglu yolu» olarak degiştirmiştir. Meclis bu kararını oybirligi ile almıştır. Denktaş Klerides görüşmesi Öte yandan Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Glafkos Klerides önceki gece «Yeşıi Hattı» geçerek TUrk kesiminde Cumhurbaş. kanı Yardımcısı ve Türk Yönetımı Yürütme Kurulu Başkanı Raııf Denktaş ile bir görüşme yapmıştır. Bîrleşmış Mılletler özel temsilcisinin eşlik ettiğı görüşmeyle ılgili olarak herhangı bir açıklama yapıimamıştır. Lefko^s'dekı iyı haber alan kaynaklar, Klerıdes'ın Adadaki Türk toplumuna geniş kapsamlı bır muhtariyet tanımaya hazır olduğunu bildirmektedirler. Aynı kaynaklar, Klerıdes'in 8 ağus:os ta Cenevre de başiayacak oian görüşmelere, Kıbns'ın bağımsızlık ve toprak bütünlüğünü, Kıbrıs sorununa bulunacak süreklj bir çöziim gerçevesı ıç:nde savunmak gayesiyle katümak arzusunda olduğunu belırtmektedirler. Bilındiği gibı aynı görüşmelere Denktaş da katıiacaktır. Klerides'in takındığı bu rutum Adadaki siyasal gözlemciler tarafından, Kıbns Rum toplumu açısmdan 180 derecelık bir dönüş olarak nitelendirilmektedır. Gerçekten de, Türkiye'nin Kıbrıs a mudahale zorunda kalmaşından önce Kıbrıs Rum toplumu, Adadaki ikı toplumun eşitliği ilkesini sürekli olarak reddetmekte ve «Üniter Devlet» ilkesı üzerinde israr etmekteydi. Güvenilir kaynaklara göre, Klerides'i şimdi en çok endışelendiren husus, Kıbns'm Türk ve Rum toplumları arasında coğ rafi bakımdan taksım edilmesi ve her iki toplumun kendilerine aynlan bölgelere nakledilmeleri sorunudur. Bılindiğı gıbı, bu formül Rauf Denktaş tarafından ortaya atılmış ve Denktaş, hafta başında yaptığı açıklamada, Adadaki bütün Türklerin, kendilerine tahsis edıiecek Adarun Kuzey kesimine nakledilmesı gö Ni;ünü savunmuştur. Bu durumda, Türklerin elinde bulunan Gırne, Kıbrıs Türklerinin başkenti olacaktır Bağışlar sürüyor Öte yandan Silâhlı Kuvvetlere bağışlar devam etmektedır. Balıkesirin Ören köyünde evlenme hazırhğı yapan bir çift. düğün töreninde harcıyacakları 15 bin lirayı Silâhlı Kuvvetler Güçlendirme Vakıflarına bagışlamışlardır. Ankara Valisi başkentte bafışlarm 60 milyonu buldugunu, ilçe ve köylerde bugüne kadar 10 milyon üra toplandığmı açıklamıştır. Manisa'da ise. toplanan paralarm 4 milyon lirayı geçtigi bildirilmistir. Teodorakis Bu arada ünlü besteci Mikis Teodorakis Yunanıstan'da ciddi bir siyasal güç olarak yeni bir sol hareketi başlatmak amacmda olduğunu söylemiştir. Uzun süren sürgün hayatından sonra ülkejine dönen Teodorakis <Quotidien de Paris» adlı gazeteye Korent yakınındaki evinde verdıği bir demeçte, Karamanlis hareketinin dinamik bir akım olduğunu, ülkenin geleceği bakımından bu hareketin desteklertmesi gerektiğinı belirtmış, bununla beraber ordunun ani bir hareketi karşısında Karamaniis'in dayanamıyacağını. muhtemelen Allende'nin akibetine ufrayacağını söylemiştir. Besteci, Yunanistarv'da başlatacağı yeni sol hareketin gücünü geleneksel siyasi güçler, sendikalar. belediyeler ve aydınlardan alacağını belirtmiştir. Limasol (Baştaralı 1. Savfada) Rumlar, Türk bölgelerinde yagma ettikleri evleri, daha sonra ateşe vermektedirler Rum ve Yunan asterlerinm barış gücü elbise ve şapkalarından sonra şimdi de mücahitlerin üniforma ve şapkalannı giydikleri, Türk bayragı taşıyarak sızma hareketlerine giriştikleri saptanmıştır. Tebliğ metnı şöyledır: «Madde 1 Türk parası kıynıetını koruma hakkında 17 sa(Başyazıdan devam) yılı karara ilişkin Seri: V No: 3 Başlangıçta müdahalemizi hak sermaye hareketleri teblığmın lı bulan Le Monde, sayın Kara 35'incı maddesı aşagıdaki şekılmanlis iş başına jeldikten sonra, de defiştirilmıştır şimdi Adadaki askerlerimiıle Türkiye'de mukim gerçek ve Kıbns'ın bir bölümünü «rehine» tüzel kışilerin dışandakı serolarak elimizde tultoğumuzu, vetlerı (Sermaye ve gelirler daasıl makMdımızın federal bir po Mıl) Türkiye Cumhuriyet Merkez litik doku görüntüıâ arkasında Hankasınca alım ve satım konu«gercek bir yavru Türkiye Cum su yapılan Itonvertıbl dövizlerie huriyeti» kurmak olduğunu iddia ediyor. Oysa diye ekliyor Le Mon vurdumuza getirüebihr Ancak, söz konusu servetlerın de: «Kıbrıs'ta TUrk toplumunun nöfus varlığı Rumlara kıyasla herhangi bir şekilde döviz olarak çıkanlmasına servettn buyüzde 18 kadardır. Avrupanın bır lundugu memleket mevzuatımn çok iilkelerinde böyle azınlıklar müsait olmadığınm knnsoloshıkyaşamaktadır. Eğer her devlet komşu ülkrlerdeki kendi azıniığı ça tasdikli resmi belgelerle tevsiki halinde aşağıdaki şartlarla nı korumak bahanesiyle aynı istekleri ileri sünneye kalksaydı, müsaadenın venldigi tarihte liberasyon listesinde kcayıtlı maldünyauın hali nice olurdu.'» lann ithali suretiyle Türkıye'ye Gerçekleri gt>rmem«likten ge getirılmesine T.C. Merkez Banlen, Urihsel. sosyal, siyasal ko kasınca izirı verilebilir. (Bedelşulları bir yana iten bu tek yan siz ithalata. göçmenlerin ithaialı sakat düşönceyi Le Monde «i tma ait hükümler mahfuzdur). bi ciddilijH ile tanınmış bir gua) Getırilmesı istenen servezrteye hiç yakıstıramadığımızı tin. Türk parası kıymetini kobir daha söylemek zorundadıyz. ruma hakkındaki karar ve tebKıbrısi küçük bir Türkiye liğler geregince Türkiye'ye getiCumhuriyeti yapmak ıstedijrimiz rilmesı mecburı dövizlerden oliddiası olaylann ışığı altında ha madığının vada kalmaya mahkumdur. Tam b) Servetını Türkiye'ye getırtersine, Kıbrısin Yunanislan'a kamek isteyen hakkındaki, herhantılarak Megalo Idea'ya doğru bir adım daha yaklasma çabalan yıl gı bir şekilde, 1567 sayılı kanun lardan beri sürüp gitmektedir. ile bu kanunun ek v« tadillerins Geçen yüzyılın sonlannda Rumlar göre takibata tevessül edilmela aşağı yukarı yan yarıya olan m:ş oldugunun cı Servet sahibinm Türkiye'Türk nüfusu her türlü baskılar, zulümier. kalliamlarla aaUa azala de vergı mükellefi bulundugubufttnkü orana düşörülmüştür. nun, Türkiye'deki daimı ilcametYüzde 18 mi, 20 mi, 25 mi. önemi gâhsnm ve ıs adresinin. isbatı. d) Müracaat tarihinde seryok. Onemli olan, bugün orad» vetin mevcut oldujunun, ser» yasayan sovdaşlanmmn can, mal vetin bulunriuğu memlekette ve insanca vaşama haklarının vergi mükellefiyeti mevcut ise, güvence altına alınmasıdır. Büservetle İİRİİİ olarak müracaat tün iyi niyetlerimizr rağmen butarihine tekaddüm eden 10 «egüne kadar bu hasus gtrçekleşne içinde veriien vergilerin kon tirilfmemiştir. Hansi Avrupa solosluklarımızca tasdikli maıcdevleti komşu bir ülkerie yasabuzlarla ve bunlara ılâveten yan kendi azınlığının kıtır kıtır Itayrimenkul mallarda tapu »ikesilmesine göz yumabilir? cil kayıtlanna ait belgelerin ibLe Monde'un görmekten kaçınrazı. dığı bir başka trrçek de «udur: Kıbrıs kıta Yunanistanmdan 1000 f) Ithalâtm servetin bulunkilometre, Türk toprağından İM duğu memleketten yıpılmasl sadece 65 kilometre uzaktadır. ve îthal malının o memleket Bu Ada Apadolu'nun doğal bir menselı olması. gereklidir parçasıdır. Buna coğrafi bütüng) tthalât yönetmenligine llilük derler ki ulnsal savunmamıı «ik liberasyon li'tejinde kayıtaçısmdan nüfuş oranına kıyasla lı mallard»n (mal grubu) her çok daha büyük bir önem taşır. blri $ 50.000'dar» fszla ithaline Ren ırmağının sol kıyıları da mii«aade edilmez. dostumuz Fransa besabına ben(Komple te«is ithali halintf» zer durumda sayılabllir. Orada birimp iblâS edilir) da ana dili Almanca olan yüzbinh) tthalât yönetmeliginin. 1 1 lerce Fransız vatanda.şı yaşanıakberaivon listesindekı malların tadır. Bu yerler Almanya'ya gekarsılarında yazılı tahditler ve çersr Kransa'nın devlet olarak belirli merci'erin tzni. ithal müvarlığı daima tehlikeye düşer. Ve saadejinin kullanma süresi. uz« Fransa hiç bir zaman doğal sını tılması. nakdi teminat istenmerı olan Ren ırmağının »ol kesisi. tpminatı ırat kaydpriilmesi, mini Almanya'ya bırakamaz. i'halâttan önce fivıt tescill. yeOerçi Yunanistan Almanya deni mal ithali ile İİ2İIİ hükiimleğildir. Karşı karşıya kaldığımız r: bu çeşit ithalât için de uyguzaman bizimle kolav başa çıkalanır. maz. Ama bir başka dcvletin ya da Bu voîdan kullanılmıj mal devletler grubunun uydusu olarak etrafımızı çeurirse bizim de İthal edilemez. Bu çejit ithal müsaadeleri cilt ulusal varlıgımız tehlikeye tirer. ve sen nıımaraları fakip etmek Le Monde anlamalıdır ki iinleüzere 5'er nCsh» olarak düzenmek istediğimiz işte bu tehlikelenir. dir. Bunu ona re dünya kamunrunt anlatmak (örevi de başta ilçili servisleruniz, bepimize düşer. NADIR NADI (Bastarafı 1. Sayfada) tulmuştur. Eski cuntanın kuvvet li adamı olarak bilinen General Yoannidis. Kıbrıs'ta Makarios'a karşı düzenlenen darbenin planlanmasında da başrolü oynamıştı. Bu arada Yunanistan Gizli Polis şefi ile Atina Emniyet Müdürünün de görevlerinden uzaklaştınldıkları açıklanmıştır. Biraz Erken Değil mi? Bedelsiz ithalât (BaşUrafı 1. Sayfada) ,'apılacağı ayrıntm olarak Maliye Bakanlığı tebliğinde yer almaktadır. Tebliğ metni 1 ve 2. nushalar, doğrurfan dogruya Ugilı gümrüge gonderihr 3'üncü nüîha müsaadeyi veren T.C. Merkez Bankası Şubesı tara fından idare merkezine göndeni'r. 4'üncü ve 5'inci nushalar, ügi^i T.C. Merkez Bankası Şubeıi nezdinde saklanu. Ithalâtın yapılmasmı müteak'p 5'inci nüsha ilgili vergi dsıreı.r.e gönderilir. îlgiliye verilen ithal müs»ade«inin. ithalât sırasında her ikı nüîha^ının d» G'imrülc trl»re*ın« levdii gerekir. Gümrük Idaresi yapı lan ııhalan kendısınc tevdı edilen her iki nüsha ithal müsaad*«i üze rine yazdıktan sonra, ithalitın ıkmalini müteakip 5 i; günü içinde bir tanesini müsaadeyi veren T C Merkez Baknasına gönderir. T.C. Merkez Bankası şubeleri v»o'.an ithalât ile ilgili olarsk idare merkezlerine ve ilgili vergi dairesine bilgi verirler. Süresi içinde fiilen ithılatı yapılamayan. kısmen veya Unmmen kullanılmayan ithal mü»asd«!>ri iptal edilmis sayılır. Müraoaat tarihinden itibaren 5 ay içinde ıst«nilen belgeler ibraz edilmediii taic dirde, bu talepler de incelenemez.» Bakanlar Kuroln (Baştarafı 1. Sayfada) rini hızlandırmak için Bakanîa". icabında kendi yetkilerinde bulunan bu 300 birimlik yan ödeme haklarmı kullanabileceklerdir. Personel içinde iyi çalışanlara da yıne Bakanlar, yan ödeme yapma yetkisine sahip bulunmaktadır.» Özel sektör gibi Erbakan, bu listelerde belirtilen miktarlann ençok mıktarlar olduğunu. sıfır ile bu miktarlar arasında bakanlıkların ve kurumların yan ödemeleri dUzenleme yetkileri bulunduğunu da bellrtmiş ve, «Böylece personel kararnamesi tatbikatına şimdi yeni bir elastikiyet ve hakkani ve daha adil bir çözüm getirme tatbıkatı başiayacaktır. Çalışan ve çalışmayan arasındaki fark gözetilecek, eleman bulunamayan böl gelere eleman göndermek için icabında, devletin bakanlıkların, kurumların daha fazla ücret ödeme yetkileri ve ımkânı olacaktır. Özel sektör müesseselerinde bulunan canlılık ve dinamızm, şimdi devlet mekanizmasının içine getirilmiş bulunacaktır» demiştir. 1 hazirandan Yan ödemelerin kazanılmış hak niteliğinde olmadıjını belirten Erbakan, açıklamasını söyle tamamlamıştır: «Karamamemızde, 1 şubat ile 1 haziran tarjhleri arasında teknik ve sağhk personeline eski kararnamelerle verilen yan ödemelerin yürürlükte olması, 1 hanran tarihinden sonra ise yeni kararnamenin öngördüğü haklarm tanınması esas alınmiştır. Ayrıca. kurumlar süratle kendi personellerini bu yeni esaşlara göre tanzim edecikler ve o personel 1 şubatla 1 haziran arasında eski, 1 haziran tarihinden sonra da yeni esaşlara göre haklannı alacaklardır.» Genaral Yoannidis Bafı Almanya (Baştarafı 1. Sayfada) gunsuzluktan geçersizlıjıne karar vermiştir. Aynca, Bavyera Eyalet Devleti, Türk işçısinin masraflannı da üstlenmekle yükümlü tutulrnuştur. Yargı açıklamasında, Anayasa Mahkemesi hakimleri söyle de mektedirler: Tam federasyon Kıbrıs Cumhurbaşkanı Yardım cısı Denktaş, Türkiyede müzakereleı tamamlanıncaya kadar kalacağını, temaslannın uzarnası halinde Kıbns'a ugramadan Cenevre'ye gidebileceğiru büdırrm?, «Kıbns için nasıl bir düzen, nasıl bir otonomi düşünüyorsunuz?» sorusuna şu karşüıgı vermiştir: «Bu Klendes ile bizim uzun zamandır üzerinde durduğumuz konudur. Mahalli bir otonomi dü şünüyorduk. Fakat Kıbrıslı Rumlar bir yıldırım hr.rekâtla üç saat içinde bütün Türk bölgelerıni sılâhlı birlikleriyle kuşattılar. Bu yeni bir dunım yaratmış oldu. Şimdiden sonra düşünebileceğimiz tam bir otonomi olabilir.» Dışişleri Bakanı ruran Günrş ae, otelden ayrı'.ırken Cenevre Konferansına. konlerans günü ve va bir gün önce gideceğini bilf.irmiştir. Güne* 'Görüşmelere tcevit. Denktaş ve sizden başka kimse katılacak mı?» sorusuna «Kıbrıs'taki Türk toplumunu ken dimizden ayırt etmiyoruz. Sayın Denktaş burada iki sıfatla bulunuyor. Kıbns Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak ve Türk Yö Mavi ambalaj kâğıdı karaborsası yapan bir bakkal yakalandı Kıbns'a yapılan çıkarma sırasmda Istanbulda yspılan karartma uj'gulamasında fırsa'tan yararlanarak karaborsacılılc yapan bir Rum yakalanarak gözaltına alınmiştır. Sişlı, Osmanbey Halaskârgazi caddesi No: 192'de kırtasiyecılik yapan Rum asıllı A\iam Değirmencioğlu'nun karartma uygulaması sırasında ampul ve otomobil farlarını kamufle etmek üzere kullanılan mavi ambalaj kâğıtlarını daha önce 75 kuruşa aidıgı halde, 200 kuruştan ve daha yüksek fiyatlardan sattığı Söptanmış ve yakalanmıştır. Yapılan soruşturma sırasında A\Tam Değirmencıoğlu'nun birinci sınıf bir tücxar kadar satış yaptığı halde faturasiz satıslann dan dolayı her yıl Maiiyeye düşük beyanda bulunduğu da saptanmış ve jüz binîerce liraiık vergi kaçakçUığı yaptığı ortaya çıkmış. hakkında Sıkıyönetim b:ldirilerine aykın davranışlarda bulunmak ve verp kaçakçılığı Bayındırlık Bakanlığı Müsteşarlığına, Atabek Tekel Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığına da Benekay atandılar Karar «Bir ' sınırdışı kararınm bürün hukuk! yollar denenmeden derhal uygulanması çok önemli bir kamu yarannı gerektirir. Bu yüzden yabancılar daireleri ila mahkemeler, derhal sımrdıs» kararlannın bir daha düzeltilemeye cek sonuçlannı her zaman düşün melidirler. Çünkii. «ıınırdışı edilen yabancı, biitün kisisel ve mad dî varlığını Federal Almanya'ya bağlamış durumdadır ve smırdışı karanyla ^njrduna dönünce oradan hukuki sa\nınmasını yapamaz.» Federal Anayasa Mahkemesinde bu dâvânın dosya numaracı 1 BvR 75/74'dır Limasoldaki Türkler Öte yandan Kıbrıs'a Türk barış harekâtınm başladığı günden beri Limasol'da bir futboî sahasında yakıcı güneş altırıda »ç ve susuz bırakılan 1800 sıvıl Türkün Limasol'daki okullara nakledîlmesine nihayet başlanmıştır. Görgü tanıkları, TCrkleri.n nakledildikleri okullardaki sınıfların yatakhane haline getirildiğini ve nakil ışlemınir, Cluslararası Kızılhaç Örgütünün kontrolünde yapıldığını betirtmişlerdir. Iki haftadan beri futbol sahasında bulunan Türkiarin nakledilmesi, Türkiye'nin BM Genel Sekreteri Waldheim ve Kızılhaç Örgütüne yapfığı girişim ler sonuncia eercekleşmiştir. Samson (Bastarafı 1. Savfada) mamen destekiedıgını Kayüettıkten sonra. Kendısı ile darbeyi yapan subaylarin çogunun Türk. ler'.e çarpışmalarda öldüğünü ileri sürmüştür. Nikos Samson. Makarios'un devnlmesı>le sonuçlanan darbenin 25 Yunanlı subay ve 5 Kıbrıslı Rum subay tarafından tertiplendiğıni açıkjamıs ve darbeden Önce kendisinin Atina ile irtibatı bulunmadiğını iddia etmiştir ANKARA, (Cumhuriyet Büro»u> Bayındırlık Bakanlığı Müsteşarlığma. Yapı İşleri Genel Müdürü Aydın Atabek getirilmiştir. Atabek'ten boşalan Genel Müdür lüğe de Hüseyin Sükrii Özsüt atanmıştır. Gümrük ve Tekel Bakanlığı, Müsteşar Muavini Burhanettin Başsaraç aynı Bakanlığın Mtişavirlik kadrosuna getirilmiştir. Boşalan Müsteşar Muavinliğine de, Gumrükler Başmüfettişi Yah ya Benekay tayin edilmiştir. Gumrükler Genel Müdürlügü Yardımcısı Yılmaz İsmailoğlu da, aynı Genel Müdürlügün Baş jtırdımcılıfına atanmıştır. Gümrükler Genel Müdürü Enver Baş kaya da. Bakanlık Müşavirliğine nakledümiştir. İç savaş patlar Samson, Makarios"un Ada'ya dönmesi halinde Kıbns'ta Rumlar arasında ıç savaş çıkabıleceğini belirtmiş ve «Ada halkınm yüzde 6O'ı Makarıos'u lstemivor. Makarios, efer ülkesini zerre kadar seviyorsa Ada'ya dönmemelidir» demiştir. KAYIP ARANIYOR Bent ve kızım Funda Soylu'yu terkeden eşim Amerika (Bastarafı 1. Sayfada) ha karşı meydana geldiğini töy lemışlerdir. Istanbul liman ıigüileriüa «Lash Espane»nın 21 temmuz tarihınde Haydarpasa antrep>> ları önün* yanaşacağı bildirilmiştir. Ancak günlerce beklenmesine rağmen, gemı 28 temmuz günü Istanbul limanına gelebilmiştir. Verilen bilgilere göre o günlerde İşbaşında olan Yunan cuntası, Kıbns'a asker çıkardığımızı haber alır almaz, Türkiye'ye savaş malzemesi getiıen gemiye elkoymuştur Gomide bulunan ötekı vük Havdarpaşa limarvına boîaltılmıştır. Seyir beleelerine göre Gölcük'e de gitmesi gereken «Lash Ejpane»rıin kaptanı, «Gölcük'e gitmemire artık lüzum kalmadı. Cünkü Gölcük'e çıkarılması tereken aslceri malzeme Pire limamnda gemiden boşaltlld.» demiştir. Genelkurmay'da toplantı öte yandan Başbakan Bülent Ecevit, dün Genelkurmay Başkanlığmda yapılan bir toplantıya katılmıştır. 1.5 saat süren toplantıda, Mill! Savunma Bakanı Hasan Işık, Kara Kuv. vetleri Komutanı Orgeneral Eşref Akıncı, Deniz Kuvvetieri Komutanı Oramiral Ttemal Kayacan ve Genelkurmay îkincı Başkanı Orgeneral Adnan Ersöz de bulunmuştur. Ecevit, toplantıdan «onra C»zetecilere, «Genelkurmav Başkanı ve Kuvvet Komutaniarıyla Kıbrıs'taki «on durumu ve ordtımuzıın ihtiyaçlarını görüştük» demiştir. Başbakan, Güneydeki ve Kıb m'taki birliklerimizi denetimden döneD Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Eîref Akıncı'dan denetimleri hakkında biİEi aldıjını cfa sözleıine eklemiştir. Tiirkân Soylu yu arıyorum. Bütün araştırmalarıma ragmen bulunamamıştır. Telefon: 24 16 K S Naim SOYLO Cumhuriyet: 6245 ACI KAYIP Haydarpasa lisesinin değerü Müdür Yardımcısı ve matematik öğretmeni, yunanistan'dan iğrenij'orum Eski EOKAVı. Yunanistan'm Kıbrıs Rumlannın yardırmna gelmemesini sert bir dille kmamıs ve «Yunanistan'dan ifreniyorum» demiştir. Samson. kendisinin hala En.> sis'e ınandıgını. ancak bu «ide«lin» artık vüz. hatta lkı vüz yıl düsunülemez hale seldigini b«lirttikten sonra söyle devam etmistir: «Ben Cumhurbaşkanı ıken bu ay sonra istifa edip gazetecilige dönmeyi nlanlamıstım. tnanın^, sadece iç savasa mevdan vermempk için bir s? Cumhurbaskanlıgı yapacaktım.» (a.a.) LEFKOŞE Türk. Yunan, İngiliz ve Bıneşmış Mılletler temsilcüerinden meydana gelen Türk ve Rum kesımlen arasınca ateşkes hattının saptanmasını amaçlayan görüşmelerde gö!üş ayrılıklan ortaya çıkmıştır. Lefkoş» Havaalanı yakınındaki Barış Gücü karargâhında öncekı Ekşam vapılan ve dört saat süren göriişmeye. Türk tarafından A'bay Nezihı Hakun, Yunan tarafından Binbaşı fcvangelos Çolakis. tngiltere'den Albay Jerry Hunter ve BM tensılnisi katılmıştır. İyi haber aıar, Kaynaklar. göriişmede taraflar «rasında •çeşitli görüş aynlıklannın ortaya çık tıgım ifade etmişlerdir Güvenilir kaynaklar» göre, Uzerinde anlaşmazlık bulunan noktalann başında Lefkoşe şehrinin durumu gelmektedir. Son gelişmeler rlen sonra Lefkoşe'de Türk ve Rum toplumlannın oturduklan bölgeleri birbirinden ayıran vcs>il hattın venıflen çizilmesi gelekmektedir. Türk Yunan Ingııız ve Ba rış Gücü temsılci:erinin ateşkes hnttını saptamak amacıyla yaptık ları görüşmelere oün de devam edilmiştir. (DIŞ HABERLKR SF.RVISİ) Ateşkes hattının tesbitinde bazı görüş aynlıkları beliriyor Üniversite (Baştarafı 1. Sayfada) Bilindiği gibi 5 temmuz 1974 günü 17 il ve 3 yabancı merkezde olmak üzere toplam 20 ayn yerde yapılan sınavlar» 230 bin 250 lise ve dengi oku) mezunu katümıstı. Ege Üniversitesi kapasite sorunu öte yandan Kadro Kanunu Tasansının Meclislerde eörüşüleme mesi nedeniyle Ege Üniversitesi' nin bu \rıl 3 bin kişilik kapasita artışından voksım kalacağı açıklanmıştır. Eee Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necati Akeun. açıkta kalma sorvınunun çözümü için Üniversite bünvesinde 9 yüK sek okul ile 3 fakültenin öğrenime hazır hale getirildiSint. aneak Kadro Kanunu Tasarısrmn Meclislerle eririi«ül«memesi nedeniyle. ögrettm ünitelerinin faalivete eeoirilmesinin şimdilik mümkün snvlemistir. Mustafa HİÇBIK3L^Zı 3.8.1974 günü bir trafik kazası sonucunda kaybettik. Cenazesi, 4.8.1974 pazar günü «bugünt Kadıköy Osmanağa Camiinden ikindi namazını müteakip kaldırılacaktır. Ailesine ve bütün Haydarpaşalılara başsağlıgı. merhuma Tanndan rahmet diîeriz. Haydarpasa I.isesl S^retmen ve idarecileri (lymttt lıcılır vl <Bl»ııll ' » •âıısHkıl c«'i;t merıııa ckıkinır lır Klıf(«l> tıu'mıttti!. Ozetı iihı vc UKIHI numdll ıci> tyrı tir itrıt ılmrı;. c»i!< isltrifi iıKtMKi: #ır»lıi( ««•, Tel: 4 7 2 0 06 İSLÂM CENAZE I$LERİ KOT |at« nuoeleler ıjlttcene ııf ıtaak ill't »«•' ıcı, ?«'' tııı. y«t I s ı r j ı ı »nr«l cf»l.( satll tll'lr. C M ı M' l H t K f tmr, KÖMÜR SANAYİ VE KALORÎFER KÖMÜRLERt Isteniien yere teslım ediilr. Depo: Kuruçeşme Tramvav Cad No. 77. Tel: S3 59 B 8 48 06 Cumhuriyet 6241 Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden Üniversitemiz Senatosunun 23.7.1974 tarlhli karan İle îıköğretmen Okullan. Te*nısyen Okuiitn Poııs KoıeD ve Kıbrıs Türk Liselerinı 1973 1974 ögretım vıiınö* oırıncı, ikinci ve Uçüncülükle bltirenlerin de fclâsik lıselere uygulanan »o 20 konrentandan varsrlanmalan uyzun srirlilmUştür. Yukanda adı geçen okul otrincl. ikinci ve Uçüncülerinin mezun olduklan Okul MUdUrlUfclerine başvurarak eereklı form ve açıklamalan almalın duyurulur. (Basın: 204086236) iSSSaS5S5SSSöi£«SS£5^^ Cenajüns: 679 B^JJ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog