Bugünden 1930'a 5.326.232 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

Sahıbı• Cumhurnet M.itbaacılık ve Gazetec.Iık T A ş adına: NAZİMh >AUI Genel Vdiın Mudurü: OK'IAY KIKIBOKE Sorumlu Yazj Işleri Müdürü: BÜLENT DİKMLNKR Basan ve Yavan: CLMHIIRİVET MATBAACILIK ve GAZETECİLİK T.A.Ş. Cağaloğlu Halkevi Sk. No. 3941 TELGRAF ve MEKTTJP adresı: Cumhuriyet Telefonlar: 22 42 97 lstaobnl ^ * * Posta Kutusu: Istanbul No: 246 22 42 90 22 42 96 22 42 98 22 42 99 BASIN AHLÂK TASASINA LVMAV1 TAAHHÜT t U t R K Ü R O L A R : ANKARA: Atatürk Bulvarı Yener Apt Yeni=ehir, Tel: 12 09 20 • 12 95 44 • tZ.MİR: Halıt Ziya Bulvarı No 65 Kat 3, Tel. 3123U 247(79 • GÜNEV ILLERl: K.Köprü 34. S. No. 40ADANA, Tel. 145501393419731 Cumhurîyet ABONE ve İLÂN 12 6 3 1 Aylık Ayhk Aylık Ayhk Vurtıeı 36U 180. 90. 30. Ifnrtdısı 63U. 315.157.50 82.50 Baslık (Maktu> 2 ve 7 ijayfa ıSanfimi) 4 S. 6 ölüm, Nışan Oiüm J. SavtB , saı.uıui) „ ... •!«• *•> ^avfa (h'antımı) w Mevlid. Teşekkür (5. Santim) ... ı«> Nıkah. t v l e n m e Ltoğum 150 Mevlıd. Teşekkür 23 15. Santim) ... 200 1UÜ SAY1S1 100 KURUŞ Yunanistan la gerginlik (Bastarafı l. Savfada) şe yarattığı gibi, bazı şüpheleri yok, bu konuda Türkiye ile Yu de yaygınlaştırmıştır. Bılindifı nanistan arasındt bır mesele gibi, Ataş rafinerisimn başlıca yok, şu anda.» hıssedarı olan firma, bir AmenDısişleri Bakanlığı sözcüsü Bü kan petrol şirketıdir. Amerıka'nın yükelçi Semıh Akbil de, dün dü bazı durumlarda firması vasıtazenlediği basın toplantısında, siyle dolaylı müdahaleler yaptığı Türk ve Yunan askeri kuvvetle belirtilmektedir. rinin karşıhklı alarma geçirildiğı yolundaki haberleri yalanlamışKötü jet yakıtı olayı tır. Yunan resmi makamları da Ataş'm üretimi düşürmesi 10 ordunun alarm durumuna geçı ' yıl önceki bir olayı hafızalarda rildiğini yalanlamışlardır. Ana tazelemiştir. Türkiye'nin Kıbrıs'a dolu Ajansının Atina kaynaklı müdahale ettiği sırada yabancı bir haberine göre de, Yunan Hü petrol şirketleri, jet uçaklannın kümeti yayınladığı resmi bir bil uçuşlanna müsait olmayan kötü diri ile Türk Deniz Kuvvetlerine niteljkte iet yakıtı teslimatı yapait savaş gemilerinin önümüzde mışlar, bu durum büyük aksaki günlerde vapılacak NATO as malara yolaçmış ve netıcede milkeri manevralan nedeniyle Ege' Iî şirketin ortak olduğu îpra« de bulunduklarını ve durumdan rafınerısinde jet yakıtı üreten daha önce Yunan hükümetini ha bır ünitenin kurulması mılli çıberdar ettiklerini açıklamıştır. karlar vönünden zorunlu görülBu arada, yabancı petrol şir müştü. ketlerınin ortaklığından oluşan Yabancı petrol şirketlerinin Ataş rafinerisi üretimi yarıyarıya düşürmüştür. Yunanistan Türkiye'ye kotü nitelikte iet yala askeri bir bunalımın söz ko kıtı vermeleri, Amerika'nın, Tür müdahalesini nusu olduğu bugünlerde, Ataş'm kiye'nin Kıbns'a engelleme ile aynı sıralara rastbu kararı hayret uyandırmıştır. lamıştı. Öte yandan, Izmir'de yapılan NATO toplantısı dün sona ermis. ve NATO Güneydoğu Avrupa Müttefik Kara Kuvvetleri Komutanı Orgenarel Melvin Zaıs, (Bastararı 1 sayfada) verdiği demeçte, Türk ve Yunan komutanları, NATO'nun gü Yunanistan bizden daha önce neydoğu kanadında birleşik sa uçak sipariş ettiği için onlann vunma sısteminirt sağlanması ko uçakiarı yapıldı ve teslim edilinusunda kararlı olduklarını bir yor. Bizim siparişimiz daha sonkez daha kanıtlamışlardır» demiş ra oldu. llk partide alacağımız tir. 40 uçak eylill ayından itıbaren yurda gelecek. Fabrika her ay Ege'de tatbikat iki uçak teslim edecek. Uçaklar Dışişleri Bakanlığı Enformas geldiğinde hava üslerinin yon Genel Müdürü Büyükelçi durumuna göre yerleştirilecekSemıh Akbil, dün Bakanlıkta dü tir.» zenlediği haftalık olağan basın toplantısında gazetecilerin son Türk Yunan ilişkilerindeki gelişmelerle ilgili sorulan cevaplandırırken, Türk ve Yunan «skeri birliklerinin karşıhklı alarma geçirildikleri yolunda çıkan haberleri yalanlamıştır. Akbil, bir soru üzerine de donanmamıO Q » o zın bugün Ege denizinde bir tat D J y d Ş İ M a bikat yapacaeını açıklamı;, ancak bunun Türk Yunan iüşkil")3Stl leri ile hiçbir ilgisi olmadığını, manevralardan Yunanistanın bir ANKARA. (Cumhuriyet Bfirosa) av önce haberdar edildiğini bilTürk Hava Kuvvetlerimiz budirmiştir. Trakya'da sınır kÖylerinin bo giın 63 yaşına basarken, Türk çaltıldığı, Amerika'nm Türkiye' Hava Kuvvetlerini Güçlendirme ye nota verdiği yolundaki ha Vakiı da, dördüncü yılını tamamberlerin de asılsız olduğunu söy lamaktadır. Hava Kuvvetlerimizin kuruluş leyen Dısişleri Bakanlığı sözcüsü Akbil, Yunan Genelkurmay yıldönümü nedeniyle bugün çeBaşkanının Batı Trakvadaki Yu şitli törenler yapılacaktır. nan askeri birliklerinde denetleHava Kuvvetlerinın kuruluşume yaptığını, bunuı. bazı kay nun 59. yılddnüraünde «Kendi uça naklar tarafından olağanüstü bir ğını kendin yap» sloganı ile açıdurum ve alarm şeklinde gös lan kampanya sonunda kurulan terildiğini öne sürmüş, çıkan ha Türk Hava Kuvvetlerini Güçlenberlerin bir takım vabancı kay dirme Vakfı, kısa zamanda yurt nakların «tefsirleri»nden öte git ölçüsünde dağılmış, önemli tu 9 Başkan Nixon 27 Haziran'da \ı r\ J O. Barış anlaşması (Baştarafı 1. Savfada) 33 gün süren arabuluculuğu sonunda gerçekleştırılen anlaşma Fılıstın gerilla örgutlerı dışında genellikle «oiumlu» karşılanmış ve Ortadoğuda barışa doğru atılmış yeni bır adım olarak nıtelenmıstir. Öte yandan, gerilla lıderlerinın Cenevre Barış Konferansmı boykot etmek amacıyla bır plan hazırladıklan, Beyrufta Orta Doğu Haberler Ajansı tarafından bildırilmiştir. Ajansa gore, 10 maddehk planı Filistin Kurtuluş Örgutü lideri Yasser Arafat, Filistin Halk Kurtuluş Cephesi lideri Dr. Georges Habbaş. E] Şaıka grubu başkanı Zeheyr Muhsin, Filistin Demokratik Halk Kurtuluş Örgütü başkanı Nayef Havvatme ve jki gerılla lideri daha hazırlamı$lardır. Georges Habas'ın liderliğiri yaptığı FİH^tin Kurtuluş Halk Cephesi (FKHC) sözcüsü Basam Ebu Şerif, Beyrut'ta çıkin «El Hedef» gazetesine verdiği demeçte, Cenevre konferansını, Filistin halkı ile haklanna ve Arap ulusu ile bagımsızlık umutlarına karşı bir «lhanet» olarak nıtelemis. bu konferan•;a katılanların. ihanete de katıl mıs olacaklarını ifarie etmi^tir Ebu Serif. bugün Kahirede çalısmalarına başlayacak olan Filistin Ulusal Konseyinin, Ortadoğuda sahneye konan bu u\gulama karşısında izleveceği tu tumun ne olacağını te^bit edece ğini ifacTe etmiş, konseyin, ken di çelecegini tehlikeye dü^üren bu uvgulama karşısında silâhlı mücadeleyi süradrme kararı almasını istemişti. «Mucize» Mısır Devlet Başkanı Enver Sedat. Kissmger'in başarısını «mutıze» olarak nitelemiş ve ön ceki'gün Kissinger'le yaptığı 4 «aatlik gorüsmeden sonra verdiği demeçte, «Varılan anlaşmi n;n Arapların milli gayelerine ulasrnaianna, yanı ışgal altında ki bütün topraklann sahipleııne iade^ine hız vereceğini» soylemiştır. ABD Di5i=lerı Bakanı Kissinger. dün sabah Washingtona donmüş ve Başkan Nixon'la gö rüsmüştür Başkan Nixon'ın Or tadoju'ya yapacağı bir haftal'k çezisinın çalışmalarına ise başlanmıştır Nixon'm Mısır, Suudi Arahistan. tsrail, Ürdün ve muhtemelen Surıye'ye yapacağı bir haftalık ge?inin haziran avının 9'unda başlayacağl sanıîmaktadır. A /f^rr \r r\\yr\* 1VJ.UO.IN. U V u gıdiyor \VASHtXGTON Beyaz Sa ray Basın Sekreteri Yardımcısı Gerald Warren, Bırleşik Amerika Başkanı Nıxon'ın Moskova'ya yapacağı gezinin 27 haziran'da baslayacağını açıklamıştır. Moskova ve Washington'da aynı zamanda yapılan açıklamada Nixon'ın Moskova'ya yapacağı gezının en yüksek düzeyde Sovyet Amerikan toplantılan yapılması anlaşması gereğince olduğu ve davetın, Sovyet Komunist Partisi Genel Sekreteri Leonid Brejnev'in geçen haziran'da Birleşik Amerika'ya yaptığı ziyaret sırasında yapıldıfı belirtilmiştir. Filistin gerillaları Nixon'ın gezisi Duty Free Shopİarda yabancı içki ve sigara satışı kalktı Gümruk ve Tekel Bakanlığı tarafından alınan karar gereğince bugünden ıtibaren «Duty Free Shop» adı verilen gümrüksüz satıs mağazalarındakı yabancı sigara ve ıçki satışlan kaldınlmıştır. Bundan boyle yabancı içkı ve sigara satışlan sadece Tekei'e ait gümrüksüz satış mağazalarında yapılacaktır. Özel kışılere ait gümrüksüz satış mağazalarında yabancı içkı ve sigara satışlannın kaldınlması sonucu, Gümruk ve Tekel Bakanlığı müfettışleri sözü edilen malların mıktarlarını saptamak Uzere dünden itibaren sayımlara başlamışlardır. Ozel kesime ait Türkiye'nin 30 ayn yerınde gümrüksüz satış ma ğazası bulunmaktadır. Alınan karar sadece içki ve sigarayı kapsamakta. aynı mağazalarda diğer parfüm, sus eşyası ve benzeri mallann satılmasma devam edilmektedir. Diğer bir deyimle mağazalar kapanmamakta, ancak yabancı içki ve sigara satış yasağı konmuş olmaktadır. Aslında gümrüksüz satış mağazalarında yabancı içki ve sigaranın devlet tarafmdan satılacağına ait yönetmelik 12 11.1968 tarihini taşımaktadır. Bu konudaki uygulama ise dünden itibaren başlamıştır Tekel'in Türkiye'nin çeşitli yurt dışı çıkış yerlerinde satış mağazaları bulunmaktadır. Ancak bazı merkezlerde yurt dışı çıkışlarda mağaza bulunması, girislerde bulunmaması dikkatlerden kaçmamış ve bu amaçla dünden beri Yeşilköy girişinde yeni bir mağaza açılmıştır. Istanbul Üniversitesi (BaşUrafı 1. Savfada) ilk olarak Prof. Abaoğlu, her fakültenin bir profesörunden oluşan divana Vergi Dairesine verdiği bir yazının suretini vermiştir. Bu yazıda Abaoğlu, Taksim'deki muayenehanesini kapattığını ve üniversitede tam gün çalıstığını bildirmiştir. Öteki adavlar da tam gün çalıstıklarını açıkladıktan sonra seçimlere geçümıştir. 1. TUR: Abaoğlu 151. Alp 114, Doğanay 91. Oğuzman 85, Berkem 32, Demiroğlu 65, Saatçioğlu 41 ve Avbar 29. Bu turda 625 öğretim üyesî oy kullanmıs. ancak hiç bir adayın 313 olan salt çoğunlugu sağlayamadığı görülmüştür. Bu turda arfav olmadıSı halde Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. îlhan Akın'a 8, Rektör Nazım Terzioâlu'na da 5 ov çıkmıştır. tki bos ovun yanında bir oyun da merhum Ord. Prof Sıddık Sami Onar'a verildiği gorülmüştür 2. TUR Alp 208. Abaoğlu 201, Doâanav 53. Oğuzman 58, Demiroğlu 30. Berkem 15, Saatcioglu 15 ve Aybar 12. 599 öeretim üvesinin katıldıaı ovlamada. bu turda da gerekli olan 300 ovu hicbir adav sağlavamamıstır. Doğanay. 53 ov a'.masına rağmen, bu tur önce«inde »davlıktan çekildiğini bildirmi«tir. X TUR: Alp 329. Abaoğlu 237, Demiroğlu 19, Terzioğlu 3. Akın 2. Doğanay 4, Berkem 2. Oğuzman 1. B < 7. o= Bu tur başlarken Aybar, Berkem. Doğanay, Oğuzman ve SaatcioSlu adaylıktan reklldiklerini bildirmislerdir. Seçimde, 602 geçerli ov kullanılmıştır. I«tanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haluk Alp, Rektörlük seçimirvi kazanmasından sonra yaptığı konusmada, kendisine gösterilen güvene teşekkür etmiş ve sunlan söylemiştir: •Bilimsel dü^ünce ve Atatürk ilkelerinden baska dü«ünce tanımavacağım. Görevlmin güçlüğü. beni bekleyen sorunIsrın bilinci içindeyim. Isranbul Üniversitesi Türkiye'nin bütiin sorunlarında ve kesimlerind" sesini duvurmaya devam edecektir.» ca bilir. Evli ve iki çocuk babasıdır. t.T.Ü. İTÜ Rektörlügüne, dün yapılan seçim sonunda Gemi tnsaatı Fakültesi öğretim üyelerinden Ke mal Kafalı seçiliniştir. Ürinci turda Bektörlüğe seçilen Prof. Kafalı 96 ov almıştır. Rektör Kafalı, 1921 yılında Istanbul'da doğmuş, yüksek öğrenimıni tamamladıktan sonra İTÜ'nde öğretim üyesi olarak görev almıştır. Prof. Kafalı, 1953'de Doçent. 1962'de de Profesör olarak İTÜ Gemi Inşaat Fakültesindeki görevini sürdurmüştür. Kafalı, evli ve iki çocuk baba'sıdır. Ankara Üniversite Rektörlügüne yeniden Prof. Tahsin Özgüç seçilmiştir. DTCF'nde yapılan seçimde Prof. Özgüç'ten ba?ka Rektörlük için Prof. Hicri Fisek, Prof. Ahmet Soner, Prof. Adnan Güvener, Prof. Safa Reis oğlu ve Prof. Cahit Talas da adaylıklarını kojinuşlardır. tlk tur oylamada adaylar gerekl) oy çoeunluğunu sağlayamamışlardır. tkinci tur oylamada da adayların gerekli oy çoğunluğunu el» de edemedikleri görülmüştür Üçüncü tur oylamadan önce Fişek ile Güvener adaylıktan çekildiklerini bildirmislerdir. Bu turda Prof. Özgüç 313 oy olarak yeniden Rektörlüğe seçilmiştir. Bu oylamada Soner 165. Fişek 1, GO'ener de 2 ov almıslardı. Üçüncü kez Ankara Üniver«İtesi Rektörlügüne seçilen Prof. özgüç, «Üniversite özerkli5ini garanti altına alacak bîr Üniver«iteler Kanununun çıkarılması için çalışacağız» demiştir. Rektör seçilmesinden sonra gazetecilerin sorularını cevaplandıran özsüç. vürürlükte olan Üniversiteler Kanunu için Anayasa Mahkeme«ine başvurduklarını, bunun neticesinin alınmasından sonra yeni bir kanun hazırlamak için çalısacaklarını belirtmi<î. Ankara Üniversitesinin vi'; düzeyine vayılma programı üıerind'e durduklannı söylemiştir. Ankara Üniversitesi Hava Kuvvetleri Üniversitelerarası seçme sınavına başvurma süresi buaün sona eriyor ANKARA 5 Temmuz tarihinde vapılacak Üniversitelerarası seçme smavlarma başvurma süresi bugün saat 13'de sona erecek, bundan sonra postalanan başvurmalar geçerli sayılmayacaktır. Komisyonun, eksik başvurma nedeniyle adaylara gönderdikleri eksik başvurma belgelerinin de en ge? 10 Hazırana kada r gerı eönderilmesı gerekmektedir. Yurt içinde 16 ille. vurt dışında üç şehirde vapılacak Universitelcrarası seçme sınavına, lise ve lıse dengi meslek okulu çıkişlı Ögrenciler Rireceklerdir. Lise çıkışlı ögrencilere (ai, lise de^^ı meslek okulu çıkıslı ftgrencilere <b) sınavı uygulanacaktır. (a) smavmda fazla olarak, vabancı dil olacaktır. özelliklerinden biri de ön kavıt sistemim ortadan kaldırması olan bu vılki seçme sınavlarmda, adavların aldıklan puana ve bildirdikleri 18 tercihe göre merkezden verleştirmeleri ve kesin kayıflan vapılaeaktır. fbı sınavına gırecek adavlar için merkezden verleştirme söz konusu olmavıp. bunlann verleştirilmesi daha sonra ilgili kurumlarca vapılacaktır. (a a) Mecl's Notları (Bastarafı I Savfada) önce genel af oylaması ardından ortaya çıkan koalisyon bunalımında, gerginliğin verini bır yumuşamaya bıraktığı saptanabihyordu. Başbakan Bülent Ecevit. eleştırileri cevaplamak üzere kürsüye geldiğinde. CHP'lı üyeler kendisini ayakta alkışlar ken. gerçi bu alkışlara MSP'den yalnız Şener Battal eşlık ediyor ve yanında oturan Turhan Utku, «Aferin sana» der gıbı ensesinı okşuyordu gülerek. Ama, Ecevit'ın konuşması ilerleledikçe alkışlara MSPIiler tümden katılmağa koyuldular. Basbakanın, üç atın çektigi bir arabaya benzettiği «halk sektörü» ile ilgili açıklamalan sırasında, «... Devlet gemisini selâmet kıyısma çıkaracağız» şeklindeki b:r sözü, Selâmet Partililerin özellikle hoşuna gitti. Ecevit konuşmasını bitirdiğinde. Bakanlar Kurulu sıralanndakı tüm hükümet üyeleri kendisini ayakta karşıladılar ve Necmettin Erbakan hararetle elinı sıktı Başbakamn. Türk Hava Kuvvetleri Memnrlara yeni (Baştarafı I. Sarfada) Öte yandan çeşitli yıl yuk^ek oğrenim yapmıs olanlarirk i*e başlama derecelerinde de desişikllk görülmektedir. Buna gore, iki yıllık yuksek oğrenim yananlar onuncu derecenin ikinci kademesı, uç yıl yuksek o;;renim yapanlar onuncu dereccnin uçüncü kademesi. cfört yıl yüksek oğrenim Rörenler dokuzurvcu derecenin bırinci kademesi ,be? yıl yüksek öğrenim Eorenler dokuzuncu derecenin ikinci kademesi üzîrinden ise başlayacaklardır. Kararname sağhk ve teknık ögrenim yapmış olanlar için nnemli sayılacak bir yenilik getirmekte ve yüksek öğrenimde geçen yıl dururauna gore işe başlaneıç derecelerine hir derrce eklemektedir. Örneğin; yük sek mühendis, mühendis, yük^Sknroinjaj,vt aaimarlar, (En az 4 yıIİık öğrenim sörmü? olmslf kaydıyla) sekisinci derecenin birinci kademesinde göreve alınacaklarrfır. Ortaokuldan sonra en az 5 yıllık bir öğrenim görmüş olan kişiler ilk işe alındıklarında onuncu derecenin birinci kademesine intibak edeceklerdir. Bu arada askerlikte er olarak geçmiş süreleri de intibaklarda dikkate ahnacaktır. Yeni kararname, hafta tatilini de 1,5 günden 2 tam güne çıkarmaktadır. Bu duruma gore. temmuz avının ilk haftasını gelen cumartesinden itibaren memurlar haftada iki tam gün tatil yapacaklardır. Hafta tatili iki güne çıkanlırken haftalık çalışma saatleri de 39'dan 40 saate çıkanlacaktır. Günlük çalışma saatleri bölgelerin özelliğine göre mülki amirlerce saptanacaktır. Devlet Bakanı tsmail Hakkı Birler, kanun hükmündeki karar nameyle mülki idare adı altında yeni bir memur smıfı getirildini bildirmiştir. MSP'li bakanlar Şafak davası (BaîtarİTı I. Zileli, Dogu Perincek, Salih Pekin ile görüştük. Feci şekilde dövüldüklerini. Raif Çakır'ın gözünün dağıldığını, Yusuf Vargun'un sağ kolunun şiştiğini. bileklerinde derin kelepçe izleri bulunduğunu. Salih Pekin'in sağ kolunun tutmadığını, yüzünün copyumruk izleri tasıdığını, Ahmet Seydanlıoğlu ve Ahmet Güleken' in ve $u anda isimlerini tesbit edemediğimiz sanıkların feci şekilde dövülmüş olduğunu, hüo reye atıldığını. akıbetlerinin henüz bilinmediğini, cezaevi görevlılerinden Üsteğmen Burhan Potuma'nın gallz küfürlerle, «sizl buradan sağ çıkartmıyacağız» dediğinl. bu duruma cezaevi müdürü Albay Ali Pilgir'in seyird kaldığını. dövme olayına otuza yakın inzibat ve çavuşun, Burhan Poturna'nın katıldığını sanık lann bu akşama Itadar ne olacaklan konusunda kesin endiseleri olduğunu öğrendik, gördük, duyduk. Akbil. bir başka soru üzerine de, kıta sahanlığı görüşmeleri ile ilgili olarak Yunanistan'ın bize verdiği «cevabi nota>ya bir cevap hazırlandığını, ancak bunun verilmeyebileceğini de sözlerine eklemiştir Midilli adası öte yandan, güvenilir kaynak lardan öğrenildiğine göre, Çandarlı gemisinin Ege denizine açıl masmdan sonra Yunan savaş gemileri de Midil1' adası çevresinde devriye gezilerine başlamıslardır. Bu arada Çanakkale limanında bulunan dört muhrip ve iki mayın arama tarama gemisi dün sabahm erken saatlerinde Ege denizine açılmıştır. Anadolu Ajansının Atina kavraklı bir haberine göre. Yunan Silâhlı Kuvvetleri hâlâ teyakkuz durumunda bulunmaktadırlar. Resmî Yunan kaynaklan Yunan Silâhlı Kuvvetlerinın alârm lıalinde bulunduklarını yalanlamışlardır. Aynca. Yunanistan'ın denız dibinde vapılacak bilimsel incelenıelere karşı olmadiğını açıklamışlardır. Atina'dan güvenilir kaynaklardan edinilen bilgilere göre ise, Yunan resmi basını, Yunanistan'm çok «uyanık» bulunduğu, «kuvvete başvurmayı düşünroedifini.. «ancak Türkiyenin zora baş. vurması halinde lâyik olduğu cevabı alacağmı» öne sürmektedir Öte yandan, Türk Yunan iliş kilerindeki son gelişmeler üzerine Kıbns'ta 12 bin kişilik Ulusal Rum Muhafız Bırliğinin alârm durumuna geçirildigi bildirilmiştir. Son Kıbns bunalımı ve bombardımam sırasında bazı yabancı şirketlerin Türkiye'ye kötü evsaflı jet yakıtı vermeleri ve müşkül durum yaratmalannı andıran bir olay, bu kez de kıta sahanlığı gerginliği sırasında ortaya çıkmış ve Mersin'deki Ataş rafinerisi üretimini yanya yakın düşürmüştür. Mobil, Castrol, BP ve Shell firmalanna ait olan Ataş rafinerisinin üretimini daha da düşürüp üçte bir seviyesıne indireceği bildirilmekte ve bunun yurtta yakıt sıkıntısı yaratmasmdan endise edilmektedir. Kıta sahanlığı ihtilâfı gerginleştiği ve Türk Hükümeti bir fevkalâde durumu hesaplayarak akaryakıt stoku yapmak hazırlıklanna giriştiği sırada Ataş rafinerisi varili 8,60 dolardan ithal ettiği ham petrolü daha pahalı olarak 10,90 ve 11,02 dolardan ithal edeceğini hükümete büdirmiştir. Ataş, petrol ihtiyacınm başlıca bölümünü rafinerinin de en önemli hissedan olan Mobil şirketinden ithal ettiği için durum dikkati çekmiş ve yapılan in celeme sonunda «pahalı petrol ithalâtı» reddedilmiştir. Ataş bunu bahane ederek günlük 87 bin ton olan akaryakıt üretimini aniden 55 bin tona QÜşürmüştür. Rafineri ilgilileri, üretimi normalin üçte biri olan günlük 30 bin varile indireceklerini de hissettirmektedirler. Benzin stoklannın çok önemli sayıldığı bir askeri gerginlik sırasında Türkiye'nin belli başlı rafinerilerinden birinin böyle bir üretim kısıntısına gitmesi endi Vakfın bu çalısmalarına paralel olarak, 5. Beş YüJık Plana Tür kiye'de uçak sanayiinin kurulm» sı ilkesi konmuş ve amacı temin için 1973 temmuzunda Türk Uçak Sanayii A.Ş. (TUSAÇ) kanunu çıkarılmıştır. TUSAS'ın faa liyete geçmesi ile Türkiye kendi uçağını kendisi yapacak ve Türk Hava Kuvvetlerinin bu yolla da güçlendirilmesini sağlayacaktır. MSP'li Bakanların memnunluk lan yüzlerinden okunuyordu. Bu memnunluk, sanınz büyük ölçüde Ecevit'in, hükümetin ekonomik seçişlerine ilışkin sözlerinden duyulmuş bır memnunluktu. Burada işte, önceki günkü ilgi çekicı oluşumlardan ikincisini gözleyebiliriz. Başbakan, Hükil met kuruldu kurulalı, ilk kez bu denli kesin bir dille ekonomik seçişlerün düe getiriyor. daha doğrusu şimdıye dek özel girışim sayageldiğimiz büyük sermaye karşısmdaki tutumunu ilk kez. açıklıkla, hiç bj/ , kuşkuya yer ver«m«yecek biçimde ortaya koyuyordu. Bir gün önce Başbakan Yardımcısı Erbakan'ın Odalar Birliği toplantısında, o büyük sermayenin temsilcileri tarafından nasıl karşılandığı, nasıl protesto edildiği hatırlanırsa, Ecevit'in sözlerinin, MSP'li Bakanlar üzerindekı etkisi doğal karşılanmak bir yana, koalisyon bunalımına da çözümler ve ortaklığa yeni pekiştiriciler getirdiğini kabul etmek gerekir. Başbakan, sözünü ettiğimiz o kesin seçışini, büyük sermaye karşısındakı tutumunu şu sözlerle ortaya koyuyordu. «... Artık devlet destegi ulufe dağıtma biçiminden çıkacaktır. Her isteyene teşvik belgesi, her teşvik belgesi alana da halkın cebinden bağışıklıklar sağlanması dönemi kapanacaktır...» Sağcı cephe oluşturma çabasındaki büyük sermayeye karşı tam zamanında söylenmiş sözlerdir bunlar. Bir gün önce, Sağcı cephelerin «acaba?» diye gözlerinın içine baktıklan MSP'nın Genel Başkanına «yuh» çekmişlerdir Odalar Biıliği toplantısında .. Söz, «Milli» denen cepheden açılmışken, Millet Meclisinin önceki günkü birleşiminde gözlediğımiz üçüncü ilginç oluşuma değinebıliriz . Eleştirileri cevaplayan Başbakan, muhalefet partileri arasında sanki DP'ye özel bir yer ayınyor izlenimini verdi. Tartışılmaz üstünlükteki konuşma yeteneğı ile AP'yı yerden yere vurur ken, MHP'yi adını anmadan şıd detle kınar ve CGP'nin sözünü bile etmezken, DP'ye, DP sözcüsüne karşı mültefitti.. Kooperatifçilik konusunda, halk sektörü konusunda Demokratikleri özenle aydınlatma gayretleriyle konuşuyor, açıklamaiar yapıyor, kendinden örnekler veriyordu. Bozbeyli ve Hasan Korkmazcan, başlarını oiumlu biçimde sallayarak dinliyorlardı Başbakanı... Vergı, resım ve harçJarın tahsılınde 50 kuruştan fazla kesırler bir lıraya tprîiamlanacak ANKARA Maliye Bakanlıgınca. vergi, resim ve harçlann tahsılınde. 50 kuruştan fazla olan kesirlerın lıraya tamamlanacağı, az olanlann ise alınmayacağı açıklanmıştır. Bakanlığın konuya ilışkin açıklaması şöyledir: «1974 Bütçe Kanununda yer alan bir madde ile vergi, resim ve harç ödemelerinde lira kesirlerınin kaldırılması kabul edilmıştır. Buna gore, 1 hazıran 1974 tarıhinden itibaren vergi dairelerınde veya vergı daıresı adına PTT ve Ziraat Bankası aracılığı ile tahsil edilecek paralarda 50 kuruşa kadarki lira kesirleri atılacak 50 kuruştan fazlası liraya tamamlanacaktır.» (THA) Ege Üniversitesi Ege Üniversitesi Rektörlük seçimini Tıp Fakültesi Fizyoloji Kürsüsü Profesörü Necati Akgiin kazanmıştır. 268 öğretim üye sinin oy kullandığı seçimde Prof. Ak<rün 145 ov almıştır. Prof. Akgün, göre\ini eski Rektör Prof. Yusuf Vardar'dan teslim alırken yaptıSı konu*mada. ülkemiz üniversiteVerinin çeşitli sorunları bulunduğunu hatırlatmı». «Anavasamıza gö r e ünivcrsiteler özerk kuruluşlardır. Bu bakımdan benim de başlıca görevjm özerküği |torumak ve xına göre hartket etmek olacaktır» demistlr. 53 yasında bulunan yeni Rektör, 195961'de Pensilvanva, 196768'de de Kaliforniya Üniversitelerinde ders vermı«ti". Akgün, 1952'den beri Ese üniversitesinde çalışmaktadır. Biyografisi 1923 yılında lzmir'de doğan Alp orta öğrenimlni Istanbul Vefa Lisesinde yapmıstır. 1947 yılında Istanbul Tıp Fakültesinden mezun olmuş ve iç hastalıkları kürsüsüne asistan olarak girmlştir. Alp 1958 yılında d'ocentüğe vük<;elmi«. 196265 YiUaritjjMmrıda .Ajııerika'da çalısmıştır. Yuröa donüştt^e profest>rlü6e*'vakse!mi«, 1968 vılında Tıp Fakültesi Senota tem silcilieine seçilmiştir. 1972 yılında aynı Fakültenin Dekanlığına getirilen Prof. Alp'in 60'dsn fazla bilimsel makalesi yayımlanmıstır. trjgilizce ve Fransız Vefakâr Türk Milleti • Bu Millet; isterse yelkenleri atlastan, halatları ibrişimden donanma yapar» diyenleri mahcup etmedi. Çünkü o tarihte donanma kıtalara sığmayan varlığımızm savunmasında çok önemli idi. Bugün ise milli bütünlüğümüzün ve vatanımızın savunmasmda birinci derecedeki görev Hava Kuvvetlerimize duşmektedir. «Bu millet isterse mutevazi fakat her parçası ile Türk olan Hava Kuvveti de yapar> diyor ve geleceğe ümitle bakıyoruz. MİNE ERKMAN ile VOLKAN OARBAZ tstanbul Sağcı cephe Cumhurıyet 4434 rMlllllllllllllllllllllllllllllinillllllllinilllllllllllllllllMllllllllllllllllllllllllllimilllllllllltllllllllllllllllltllHII!!; = İ = = = §j = f = = = =s = = § Ş = = = 1 ARANIYOR I f S = 5 5 5 ELEMAN 1 WYETH LABORATUARLARI A.Ş. tmalât Planlama ve Envanter Kontrol Şefı olarak istihdam edilmek üzere yüksek eğitım görmüş, askerhkle ilişkisi olmayan eleman aranmaktadır. Teknik eğıtim, tecrübe ve İngilizce bilgisi tercih sebebidir. Müracaat yazılı olarak tafsilâtlı öz geçmişle P.K. 67 Aksaray Istanbul adresıne. (Reklâmcılık: 1106 . 4429) (Baştarafı 1. Sayfada) durdurmaya ve ancak çok âcil hallerde gerekli yerlere kan vermeye başlamışlardır. Sfoklar Banka soyguncusu Aktaş tutuklandı ANKARA Akbank'ın Gençlik caddesindekı şubesini soymaktan sanık Sevinç Aktaş bankadan çaldıklan parayı Türkiya Halk Kurtuluş Ordusu adlı kanun dışı gizlı örgüt için kullanacaklannı öne sürmüştür. Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesinde dün yapılan ilk sorgusunu müteakjp tutuklanan ban ka soyguncusu Sevinç Aktaş, soygunu, Halıt, Simko ve Haydar takma adlarıyla anılan üç arkadaşı ile birlikte planladıklannı ifade ederek şunlan söylemistir: «Halit, Haydar, Simko ile Dışkapı'da buluştuk, soygun planını tesbit ettik. Daha sonra kiraladığımız bir Murat taksi ile Baraj yoluna gittik ve ağaçlık bir yerde şoförü bağlayarak bıraktık. Sonra, direksıyona Haydar geçti ve doğruca bankanın bulunduğu yere geldik. Burada bir sokağa otomobili park ettikten sonra ben, Simko ve Halıt bankanın içine girdik. Ben doğru müdürün odasına geçtim, Simko vezneye gitmişti. Ben müdürü veznenın yanına getirdiğimde paralar almmıştı bile. Sonra hep beraber Murat taksiye bindik, ancak, Maltepe'ye inecefimiz sırada kırmızı ışık yandı, Halit ile arkada oturuyorduk, takip edilıyoruz diye derhal yere atladık ve pazara doğru koşmaya başladık.» Daha sonra. nasıl yakalandıklarını da anlatan sanık Sevinç Aktaş, bütün paraların Simko takma adı ile tanman arkadaşmda olduğunu, kendilerinin taksiden çıkarken çok az bir para aldıklannı söylemiştir. Soyguncu, bu arada, son bir yılı El Fetih kampında geçirdiğini iddia etmiş, Türkiye'ye soygundan bir gün önce geldiğinı ileri sürmüştür. (a.a.) Dr. Tümerkan'ın açıklaması îstanbul Kızılay Kan Merkezi Müdürü Dr. Muhit Tümerkan'ın verdiği bilgiye göre, Kızılay Kan Merkezının azalan stokiarı ancak büyük kaza ve olaylar için saklı tutulmakta, buna karşılıfc günlük kan satışlan bağış karşılığı ile vapılabilmektedır. Kan almak zorunda kalanlar. kan merkezine bır donor, (Kan bağışında bulunacak kimse) ile baş vuracaklar ancak kan bağışında bulunduktan sonra ihtiyaçlan olan kanı alabileceklerdir. Bu arada Dr. Tümerkan, kan ihtiyaçlan olanların ayni grupta kan bağışında bulunmalan gerekmediğinı, her hangı bir grup kanı bağışlamaları halinde kendilerine ihtiyaçları olan kanın verileceğini de açıklamıştır. Dr. Tümerkan kan sağlamak için ellerinden gelen her türlü çabayı harcadıklarını. okullann kapanmak üzere olması, üniversitelerde imtihan dbneminin başlamış olması nedeniyle öğrencilerden kan sağlayamadıklarmı, ancak büyük iş yerlerindeki işçılerin kan bağışlarıyla âcil ihtiyaçlarmı tarşılayarak, gerekli stoku tutabildiklenni de bıldirmiştir. Diyanet tşleri Başkanlığı ve Istanbul Müftülüğüyle dı ilişki kurarak, camilerde, kan verilmesi konusunda vaaz edilmesinin sağlandığını da belirten Dr. Tümerkan, bunun büyük bir etki yaratmadığını, hrjalann bu konudaki vaazlanna rağmen kimsenin kan vermeyc yanaşmadığını söylemiştir. Geçen yıl 50 bin şişe kan dağıtıldığmı söyleyen Dr. Muhit Tümerkan, son bir hafta içinde çektikleri kan sıkıntısını giderebilmek için Bursa Kan Merkezinden 300 şişe kan getirttiklerini fakat bunun da kısa sürede tükendiğini sözlerine eklemistir. kucak dohısu para YILIN İKİNCİ ÇEKİLİŞİNDE BİR KİŞİYE 50.000 LİRA Ayrıca 10.000.5,000, 1.000, 500 ve 100 er liralık çeşitli para ile 5000 liralık tahvil ikramiyelerî. SON PARA YATIRMA TARİHİ 4 HAZİRAN 1974 ÇEKİLİŞ TARİHİ 29 AĞUSTOS1974 ^mıııııııımıııııııırıııııııııuıınımıııııııımıımıiMMiıııııtııiııııııııtımmııııııııııııııııııııııııuııımMiııııiıl Ataş, üretimi düşürdü Dz. Tek. Mlz. Sat. Al. Koms. Başkanlığından 1 Kapalı ZT~. usulü gereğince Eternit Satın Alınacaktır Tamamının muhammen bedeli 54130.00 lira olup geçiei teminatı 3957.00 liradır. Şartnamesi Komisyonumuzda, ANKARA ve tZMİR Levazım ÂmirliMerinde görülebilir. 2 Ihalesi 17 6.1974 günü saat 11.30'da Kasımpasadaki Komisvonumuzda varr.lanağından isteklilerin 2400 sayılı kanunun 31 rci maddesi gerp^in^e hazırlavacaklan teklif mektuplannı en seç ihale günü saat lO^Ca kadar Komisyonumuza vermelerini.. (Basın: 15607) • 4415 DP'de yumuşama | | Kartal Belediye Başkanlığından İLÂN | | 1 1. 304.85250 TL. keşif bedelli çocuk bahçesi yapımı isi || 5 2490 sayılı kanunun 31'inci maddesi uyarınca kapalı zarf = = usuliyle ihaleye çıkarılmıştır. S = 2. Bu işe ait şartname v.s. evrak her gün mesaj saat5 = leri içinde Belediye Fen servisinde görülebilir. ş S 3. EkMltme 18/6'1974 salı günü saat 15.00 Belediye Enş = cilmeninde yaıplacaktır geçıci teminat 16.000. TL. olup, = ş taliplerin ihale kanununun 2 ve 3'üncü maddesinde yazılı = 5 çartlara ve en az C grubu müteahhitlik karnesine sahıp = = olmaları = 5 4. İhaleye »irecek olanlann ihale gününden en az 3 Ş 5 Eün önce yeterlik belgelerini almalan ve teklif mektuplaŞ = rır.ı ihale saatinden 1 saat evvel Başkanlığa vermeleri = Ş şart'ır. Ş =j 5. Postada vaki gecikmeler kabuî edilmez. j§ vrllllllllllllllllllllllllllllfllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllimilllllllllllllllllllimilllllllllllh?(Basın: 15435 4416) Belkı bize öyle geliyor ama, DP'de de, CHP'den gelen bu ilgiye karşı bir yumuşama var gibi... Muhalefet partisı olarak sözcüleri yine muhalefet yapıyor ama.. var bir şeyler. insan hissediyor bunu .. Genel af teklifinin son oylamasından önce Sadettin Bilgiç'in verdiği demecı hatırlayacaksmız... Genel affın gecikmesinde de. bir takım tartışmalgaçmasında da tüm sorumluluk AP'ye yükleniyordu o demeçte... Ve şu da dikkatınızi çekmiyor mu, Koalisyon bunalımı çıktı çıkalı, muhalefet partileri içinde hükümetin istifasını isteven yalnız DP... Oysa tüm muhalefet biliyor ki, hükümetin istifası yalnız erken seçimin temizleyebileceği bir sonsuz buhrandır... Bir çocuğumuz oldu. dost ve akrabalanmıza müjdeleriz. AYTEN ve FEVZt KAYA 30 Mayıs 1974 Gaziantep IOMBKİVUE Uâncılık: 6898 4432 ALT IN Reşdt Hamıt Az4z Napolron 24 »y«r 22 »yar Cumhurîyet 660 510. 478. 590. 71 50 500. • 502 •• 670 < 515. .• 485. • 600 •. 72 00 85.50 • M.00 •
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog