Bugünden 1930'a 5.330.229 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

CUMHURÎYET 22 Şubat 1974 Haftanm filmleri SÎNEMA tarihinin en çok para getirmiş, en çok seyirci bu!muş ünlu fılmi «Ruzgâr Gıbi Geçti», çevrildiği 1939 yılından beri sık sık pıyasaya çıkarılır, yeniden llgi toplar. Bu ke7, MGM'nin tekni«yenleri, filmi 70 mm.'lik tekniğin olanaklarıyle allayıp pullamışlar ve yen;âen ortaya sürmuşler. Margaret Mitchell adh bir yazann tek romanı olan ve yazara inanılmaz bir servet sağlayan «Rüzgâr Gıbi Geçti.nin konusu, Amerikan Kuzey • Guney savaşlarında Güney'in pamuk ekimi v e zenci emeği ile zenginleşmis bolgelerinden Atlanta'da geçiyor.. O'Hara ailesinin delismerv kızı Charlett kumarbaz ve maceraperest Rhett Buttler. soylu A«hley ve karısı Melanie Hamilton'dan olusan dörtlü, Güney'ın yenilgisi ve yanıp yıkıl ması fonu uzerinde, bu duygusal öykunün bellibaşh kişileri olarak ortaya çıkıyorlar.. Filmin ilk yarısı, savaşın başlama sıyle birlikte Guneyli pamuk krallannın altüst olan yasamını, kaçınılmaz yenilgiyi, zengitı ve ihtisamh bolümlerle veriyor. Ikinci yarı ise, melodramın tüm ögelerini kullanan, bitmez tukenmez bir aile dramı biçîminde sürüp gidiyor... '«Rüzgâr Gibi Geçti«nin g ü n u " müz sineması için tasıdığı geçersizlık, aynı zamanda seyirci yığınlan üzerindeki başansının fcçıklamaMM getiriyor bizce... Bu, çelİFkili görülse de böyle.. Çünku geçmişte kalmış bir sinema anlayışının t ü m ögelerini taşıyor bu film. Ve bu yüzden de, b i r yandan geçmişe özlem tfuyan beUi kuşaklann, diger yandan da, sinemamn Holly•wood ve «star» demek olduğu dönemin büyük islmleriyle kulağı dolmuş, bu isimleri, bu filmleri merak eden yeni kuşak ]arın ilgisini çekiyor. Günümüz «inemasının tasıdığı çarpıcl, çoke edici ögelerden, vahşet ve siddetten geçmişin romantizmine sığınmak isteyenlerin, yal ' n u c a belli bir yaşın üstündekiler ojmadığı da düşünülebilir.. Ancâk «Ruzgâr Gibi Geçti», ger çel/ten çağın gerisinde kalmı? bİT film.. Filmin başındakl yaiılarda, aşağı yukarı suna yaTcın bir seyler yazılıyor: «Son şövalyelerin, son kahramanlan n ve onlann kacfınlarının ya$adığı bir dönemin, Güney'in öykusu.. Aılelerde zenci kölelerin bulunduğu son dönem.. Ancak hasretle anılabilir şimdi .. Bir buyük uygarlıktı o, ve rüzgâr gibi geçti».. Evet. köleliğin. var olduğu, Güney'li pamuk krallannın Avrupa'dan lthal edilmiş snob ve gösterişli yaşamlarının ufkunu hiçbir gö!genin karartmadığı o dönemi özlemle anmak, bugün ne kadar ça$daş b i r davranış oltîrsa, «Ruzgâr Gibi Geçti» de o denli çağdaş b i r film işte.. Köleliği sürdürmek uğruna sava?ı çıkartan Güney'i sevimli, savaşın haklı galibi Kuzey'i ise yağmacı olarak göstermeyl deneyen, kendi içindte çok hesap Atillâ DORSAY Bu köşeden ALTAN ÖYMEN OLAYLARÎN ARDINDAKİ Rüzgâr Gibi Geçti 1 (Gone With the Wind) / Yönetmen: Victor Fleming / Oyuncular: Clark Gable, Vivien Leigh, Olivia de Havilland, Leslie Howard, Hatty McDaniels, Thomas Mitchell / Renkli bir MGM (David O'Selznich) yapımı / 70 mm. olarak. (EMEK'te) Oscar ödüllerine aday gösterilen filmler ve oyuncuların adları açıklandı HOLLYWOOD Sinema Sanatı ve Bilimleri Akademisi, Oscar ödüllerine aday gösterilen film ler ve oyuncuların adlarını ilân etmiştir. Sinemanın bugün yaşarruyan 2 büyük oyuncuusu Clark GaBle ve Vivien Leigh, «Rüzgâr Gibi Geçti »de... bir tek bölüm olmujtu: Melanie Hamilton'un (Olivia de Havilland) dramatik doğurma sahnesi.. Filmin getirticilerinin o kadar bolüm dururke» (örneğin tüm ikinci yarı), bula bula bu bolumü kesmelerine şaştım dog rusu!. Zam meselesi (Bastaraft 1. sayfada) Evet, benzın fıyatlarına zam yapılırsa, FuelOil'le çahşan fabrıkaların malıyet fiyatları, dolayısiyle satış fiyatları artar. Benzinle taşıma ücretleri artar... Bu artışlar öteki fıyatlara akseder. Pahalılık olur... Bun dan, sonuçta vatandaş da sıkıntı çeker... Evet ama, hangisinde daha fazla adalet vardır? Kaçınılmaz bir sıkıntının yükünü, arabahlarm cebine açıktan para koyup, arabasızlan borçlandırarak, ertelemek mi?. Yoksa bu yükü zamanında göğüsleyip, herkesin sırtına, o işten sağladığı çıkar oranında dağıtmak mı?. E>unyadaki benzin fiyatlan artmışsa. bunun ytikünü önce benzini en fazla kullanan, ondan en fazla yarar sağlayan, sırtlanmahdır . Sonra kademe kademe.. Tak sıye binen.. Dolmusa bınen.. Naylon çorap giyen .. Ama herhalde dolmuşa bınenin, ayda bunun için yapacağı ek ödeme 15 lira olacaksa, Mustang araba sahıbinin 500 lira olmahdır. O, dolmusa binene şimdi ayda 15 lira fazla ödetmeyip, altı ay sonra vasıtalıvasıtasız vergilerle 100 lira ö d e ^ menin, Mustang araba sahibıne de gene 100 liradan faz la ödetmemenin adına halkı duşünmek denemez.. Sadece arabalıları duşünmek denir. Hele nedır o, «Halkı düşünme» iddiasmdaki, «pahalılık olmasın» edebıyatındaki AP"lj parlamenterlerm Bütçe Komısyonunda «memur maaşlarının kat sayısı 8 değil de, 11 olsun» teklifı?.. İnsanda bıraz, söyledıği lafa karşı sorumluluk duygusu olur.. Hem pahalılık olmasın diye söylenip duracaksın.. Hem de. pıyasadaki satınalma gucünün, bir de o yamndan. en aşın bıçımde köruklenıp. pahalılığm en klasık etkeninin yaratılmasını isteyeceksın.. İki a y n karpuz ki, bir koltuğa sığamayacağım, bırakınız fakultelerdekı «Ekonomiye başlangıç» derslerine başlayanları, artık Santral Kıraathanesinde nargıle içerüer de biliyor ve olmuyor efendim olmuyor.. Muhalefet diye oiddi bir ses bekliyoruz. Kulağı tırmalamayan bir melodi bekliyoruz. Işittigımiz hâlâ biribirleriyle çelişen seslerin üst tiste geldiği bir takırtukurdan ibaret. 6ERÇEK • En iyi film EN ÎYÎ FÎLM ödülüne aday gös terilen fümlerin başında, Amerika'da görülmemiş bir ilgi uyandıran ve bazı seyircilerin tiksinti içinde seyrettiği «Exorcist» ( Şey tan> gelmektedir. Bu film, on ayrı dalda Oscar ödülüne adaydır. Bir komedi olan «Sting» de, aynı jekilde 10 a y n dalda Oscar "a aday gösterilmi?tir. lı bir ldeolojik temele oturan bir film.. Tüm gosterişi altırvda bunu sezmemek olanaksız.. Velhasıl ilginç bir film, ama bu Ugınçlik, orneğin Beyoğlu'nda bir mamut görmek turunden bir şey.. Fılmi yıllarca once gorduğümuzde, aklımızda kalan Cemile • (Djamila) / Yönetmen: Irini Poplavskaya / Oyuncular: Natalia Ârinbassarova, Nasreddin Drinov / Renkli bir Sovyet filmi. (Elhamrada) • En iyi erkek oynncu GEÇEN YIL «Baba» filmiyle ka zandığı Oscar'ı almayı reddeden Marlon Brando, bu kez «Paris'te Son Tango» filmiyle yeniden Oscar adayları arasına girmiştir. En iyi erkek oyuncu ödülünün öteki adayları Jack Lemmon (Save the Tiger\ Jack Nicholson (The Last Detail), Al Pacino (Serpco) ve Robert Redford'dur (The Sting). KIRG1Z romancısı Cengız Aytmatov'un «Cemile» romancığı için Fransız ozanı Aragon, «Bu öykü, bence dünyanın en güzel aşk öyküsüdür» dıyor.. Doğrusu romanı okuduğumuzda bu kanıya varamamıştık. Bu da sanırım bir hayli yetersiz bir ç e ^ r i yüzündendi. Kadın yönetmen Irina Poplavskaya'nm Cemile'den yaptıgî film ise, gerçekten başarı sözcüğünü akla getiriyor... 1943" lerde b i r Kırgız köyünde, kocası evlenmelerinden 4 ay sonra savaşa gıden taze gelin Cemile ile, sakatlığı dolayısiyle köye dönen Danıyar arasındaki yasak aşk, öy küde, Cemile'nin kayınbiraderi, Ünlü komedyen Louis de Fuoes, tBüyük Soytaruda yıa» «eylrçocuk yaştaki Seyyit tarafından ciyi güldürebilıyor. anlatılır... Sonunda Cemile, Daniyar'la birlikte kaçtığında, Seyyit de onu sevdjğini anlayacak, bu onun ilk aşkı, çocukluk aşkı oiacaktır.. Poplavskaya, öyküyü sade bir sinemayla filme almış. Rus sinemasına özgü motifler, • (La folie dcs Grandeurs) / Tönetmen: Gersrd OURT / (doğanın verilişi, uçsuz bucakOyuncular: Louis de Funes, TTCS Montand, Al.ce Sapritch, Karin Schubert / Renkli Frajusu filmi (AtlM, sız ekinlerin ruzgârda dalgalanışı, aşırı davranışlarla, yaklaşmaSite, vs.) larla belirtilmeyen sevgi), Poplavskaya'nm Aytmatov'un tüm İişileri istediği gibi yoğurmu?, •GERARD OURY'nin komik anrizmini, duyarlığım ortaya koyan raya kendıne özgü «gag»lan da layışı, çok mekanik, önceden düsinemasının bileşımine katılıyor.. yerleştirmeyi unutmamış. Ama, şünülmüş, inceden inceye haKırgız Türklerinden, Aytmatov' içte, sonuç ortada... Louis de un kendi çevresinden çizgiler, zırlanrnış buluşlara, «gag»lara Funes gibi göründüğü anda següçlü biçimde belirlenmiş.. Kadayanan bir anlayış.. Bu nedenle yirci yi güldüren bir oyuncunun mera, dofayı, atları, kuşları, ekm Oury, filmlerini çok uzun bir varlığına, yer yer gerçekten :1leri olduğu kadar, kişıleri, yuz hazırlık döneminden sonra gergınç bazı güldürü buluşlanna ifadelerini, en küçük, ama anlamçekJeştiriyor. (Yaklaşık olarak karşm, çabucak solugu kesileg» U davyjjrufları»j Jjjle j^Jıai»mak2 yılda 1 film).. «Şahane Oyun "uzatmâlara düşen bir film... Bu ta usta; akıca ve kıvrak.. «CemıLa GranSe "v"adröıulle» ve «Eoida^komigin y a l n u . rnfikanü J)â '. lea» Jîil*.Sin«eıasının başarılı olayük ReisLe Ğerveaufljajı sgara, çimde elde edilemiyeceğıni, hageldiği bir türde olgun ve seviOury bu kez Vıctor Hugo'nun zırlık sonucu ortaya çıkamadıyeli bir yeni ömeği .. Çok önemünlü trajedisi «Ruy Blas»a el at ğmı, bunun bir «deha» işi olduli değilse de çeşitli gözbayıltıcığunu gösteriyor... Oury'nin o de lardan sıynlmış bir «an sinema» mış... Zaten kendi içinde komik hâdan nasibini almamış olduguya zaman zaman çok yaklaşan, ögeler taşıyan oyunu, tamamen ilgınç bir deneme . giildürü temeline kaydırmış, ki nu eklemefe detmez. (Baştarafı 1. sayfada) üzgürlüğü de varolamaz. Demokrasiye açılan Türkivenin her şeyden önce ünıversitelerimiıa sınırsız bılim özcürlüeü sağlaması Berekiyor. Ülkemizde vükseh öğrenim kurumlarının birbirinden farklı yapılara sahip oldukıarı da RÖrülmektedir. Bazı ünıversiteler. bilira dünyasıvle üçisı bulunmayan kişilerden kurulu müteveUi heyetleriyie vönetilmekte ve bu yönetimin üniversite özjrfirlüsüylo bağdaşmaz kararlanna rastlannıaktadır. î ü k s e k öğrenim kurumlannda bilim özgürlüğü kavramıyle uyumlu bir ortak düzenin yürürlüğe konulması şart olmustur. <îerçi 27 Mavıs'tan sonra üniversitelere idari ve hilimsel özerklik sağlanması için bir atıIım vapılmış Anayasava bu yolda kurallar konmustu. 12 Marftan sonraki Anavasa değisikiiğinde bu kurallar büvük ölçüde yaralandı. Şimdi yeni \asama tedbirlerivle yüksek öprenime ve bilim özgürlüğüne yakışır bir ortam varatılması, ülkemizde çağdas uvçarlığa vaklaşımın kapüannı açacaktır. Herhalde üniversitelerimizi bazı çıkar çevrelerinin veya çıkarcı profesörlerin etkilerinden loırtanp özffür kurumlar niteliğine ka\"uşturmak. huzursıi7luklara son vernıek için birincil amaç olmalırtır. Yeni hükümetin vör.elişleri> le bu amaç arasınıia bir ııvura vardır. Bu uyum bilime sayrısı olan çevrelere umut vermektedir. • •• 22 Şubat Muharrem 29 İ'S L0h ANKMtA Gmitiyit TA K V İ M Rumî • En iyi kadın oyuncu EN ÎYÎ KADIN OYUNCU ödülüne aday gösterilenler şöyle sıra lanmıştır: Ellen Burstyn (Exorcist), Glenda Jackson (a Touch of Class\ Marsha Mason (Cindrella Liberty), Barbara Streisand (The Way we Were) ve Joanne Woodward fSummer Wishes, Winter Dreamsi. turistik . . ' sergı gezısı İ **&> ^!A^J=^ Güneç ÖSle tklndl AksRm Tatst îmsak 1389 Subat 9 Hicrî 1394 6 44 12 54 12 27 6.37 15.28 9 38 17 51 12 00 19.22 1.31 5 08 11.18 TEŞEKKÜR Bizleri derin acılar için ] de bırakarak ebediyete in ! tıkal eden çok sevgili annemiz, kardeşimiz Büyük Soytarı • En iyi yönetmen EN ÎYÎ YÖNETMEN adayları: George Lucas (American Grafiti), îngmar Bergman (Cries and Whispcrs), William Friedkin (The Exorcist), Bernardo Bertolucci (Pariste Son Tango), George Roy Hill (The Sting). birinci gezi. 20.6.19745.7.1974 İSTANBULRODOS«taverna»MALTAPALMAMAJORCA MARSİLYANİCE« montecarlo gezisi» NAPOLtİSTANBUL. «mavi mağaralar.incı fabnkaları^chopenın evı»BARCELONA SIDIKA GÖKSU Hanımefendinin 18/2/1974 günü vuku bulan vefatından duyduğumuz büyük acıyı telgraf, telefonla paylaşan ve cenazesine gelen akraba; dostlarımıza şükranlanmızı «aygl ile sunarız. GÖKSÜ r e BUDUNELİ Aileleri ikinci gezi.6M974 21.7.1974 İSTANBULRODOS <taverna >PALERMOAJACİOBARCELO. NANlCE«monteca[logezistCENOVALİVORNOÇlVlTA. VECHİAİSTANBUL. FIATLAR.lhergezl için) •KOOOJL ilâ 2 0 0 I dan.5.000,.TLİIâ 666$ kadar. muracaat :GazetecılerCemiyeti Bmasılstanbul Tel:22 5408 • Türk lokumu da Oscar'a aday EN ÎYÎ YABANCI fÎLMLER srasında Oscar'a aday gösterilen filmlerden biri Hollandâ'da çevri len «Türk Lokumudur.» CCumhuriyet: 1472) IınınfnıınııııııınıııınnifnıınııtM Oscar ödülleri 2 nisan gecesi j Los Angeles'te dağıtılacaktır. (a.a.i iş | | MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş; HİSSEDARLARINA DUYURU Şirketimiz 1973 yılı Adi Umumî Heyet Top lantısının, 23 Mart 1974 Cumartesl güna, saat 11.30'da Istanbul Çınar Oteli konferans salonun da yapılması kararlaştırılmıştır. Gündemi ve yetki belgesi örneği ile tadile ilişkin lâyihası aşağıda yazılı bulunan bu toplantıya, lütfen içtirak etmenizi, bizzat bulunma nız mümkün olmadığı takdirde yetkill mümessilinizı göndermenizi rica ederiz. 1973 yılı faaliyet neticesini gösterir bilânço, kâr ve îarar hesabı İle îdare Meclisi ve Murakıp Raporlarının toplantı tarihine tekaddum eden on beş gün evvelinden. çirketlmiz merkezinde tetkiklerinize amade bulundurulacağl ilân olunur. ÎDARE HEYETİ Günün kitapları tLGİLİLERCE BEKLENEN KİTAP : = g s ğ ş ğ | ş = ğ g § ş g |j 3 Ş = 1 j ^ m ş İ = g GÜNDEM (T) Kongre başkanlık divanı seçimi, G) Îdare Meclisi ve murakıp raporlanmn okunması ve 1973 yılt bilânçosunun, k â r ve zarar hesaplarının tetkik ve tasdikınden sonra 1da re Meclisi «zslanyle, murakıpların bu yılkl hesaplarından dolayı ibralan, (3) Kâr tevzii hususunda Îdare Meclisi teklifi nin karara bağlanması, (i) Şirket Esas Mukavelenamesmin 19. maddest gereğince kur'a Bonucu boşalan t d a r s Mecllsı üyehğine, yeni bir üyenin seçimi, (5) Îdare Meclisi azalarının bu yılkı huzur h a k l a n n ı n tesbitl, (S) Murakıplann seçimi ve ücretlerinın tesbiti, (?) Şirket sermayesinin 8.400.U00, TL. a r t t ı n l a r a k , 20.000.000, TL'na çıkanlması ve bu sebeple, esas mukavelenamenın 7. mad'desinin tadili hakmda karar ittıhazı, (8) Eski hıssedarların rüçhan haklarını kullar.malarını teminen on beş günden az olmamak üzere mühlet verilmesi ve bu mılddet içinde taahhüt olunmayan payların hissedar olan veya olmayan ist?klilere tahsisi ile rüçhan haklannın kullanılması neticesinde vukuu muhtemel küsuratlı paylar için yapılacak işlemler hakkında Îdare Meclisine tam yetki verilmesi, (?) Îdare Meclisi azalarının T.T.K. 334 ve 335. maddelerine göre mezuniyetlerinln verilmesi, (55) Toplantı zaptının divan başkanhğınca imzalanması hakkında karar itühazl, (vi) Dilek ve temenniler. P.A. SOROKİN'in ÇAĞDAŞ SOSYOLOJİ TEORİLERİ 293 sahife 25. TL. Çeviren: Münir Raşit Öymen ÇAĞDAŞ SOSYOLOJİ TEORİLERİ, îngiliz, Fransız, Alman, Yugoslav. Çek. Çin, Hind, Japon... dıllerine çevrılmiştır. SOROKIN, ÇAĞDAŞ SOSYOLOJİ TEORİLERİ üe en büyük ününu kazanmıştır. ANKARA ve ISTANBUL'un tanınmıj kitapçılarında satılmaktadır. İSTEME ADRESt: Münır Raşit Öymen Kadıköy, Posta Kutusu 416 ödemeli, taahhütlü gonderilebilir. TEK PARTİLİ CUMHURİYET ATATÜRK • İNÖNt) • BAYAR ILİŞKtLERt Mahmut Goloğlu Mılliyet Dağıtım Ltd. Şt Rıfat Ilgaz 1 Hababam Sınıl Uyanıyor 10 llrs 2 • Hababam Sınıfı Baskmda 10 Ura 3 Hababam Sınrfı Smıfta Kaldj 10 Ura Bu serinın 7 Btabı daha var kitapçılarda. T. Büyük Dafitım: Asirefendi Cad. No: 7 Murat Han IST. | YETKİ BELGESİ ÖRNEĞİ Marshall Boya ve Vernık Sanayii A.Ş. Îdare Meclisi Sayın Başkanhğına Istanbul Şırketimizin 23 Mart 1974 Cumartesi günü zır bulunamayacağımdan, esas mukavelename nin haiz olcîukları bılcumle yetkıleri, sözleşme ya Bay / Bayan vekil Ortağın adı ve soyadı: Sahip olduğu hisseler: oile oünlüöü * a s c o prntotinl .«»»' . •" * ^ roman, 10 lira = ş ^ g ğ H İ yapacağı adi umumî Tıeyet toplantisında have T.T.K. hükümlerine gore. çırket ortaklarıdeğişiklıkleri dahll, benim adıma kullanmatayin ettim. Imza «Bu bir roman değll, bir yureğln kanaması odeta; Insan »evglslyle dolu bir yazar yüreğinln kanaması. Onarılması imkansız bir yanlıs yargıdan doğan, uınutsuz bir haykırıs gibi Içins işiiyor in»anın.» MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş. ESAS MUKAVELENAMESİNİN 7. MADDESİNİN TADİL LÂYİHASIDIR. Sermaye (ESKİ ŞEKİL) Madde 7 Şirket sermayesi 11.600.000, TL.'dır. Bu sermaye aşağıda yazılı olduğu şekilde hisselere bölünmüs olup, sermaye paylarını temsilen ihraç edilecek hisse senetleri de A, B, C, D ve E serileri olarak aynlmışlardır. Beher Hissenin Seri Hisse Adedı Itibari Oeğeri T u U n TL. A B C D E Toplam 1785 2435 1000 580 5800 11600 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.785.000, 2.435 000, 1000 000, 580 XXX), 5.800.000, 11.600.000. ğ = BÜYÜK FİKİR KÎTAPLARI DİZtSİ No. 19 HAİİKARNASSOSLU HERODOTOS'un HERODOT TARİHİ w Hilmi Yücelen Türk Malî Tarihine Toplubir bakış MAIİYECİ ŞAİRLER ANTOLOJİSI M.Eg.Bk.YA.YINEVLER!NDE ı.noo. „ ) Bir n o k u y ı iyi anlamab, bunu bilmesi gereken b ü t ü a yöneticilere anlatmahsınız: Insanları her şeyden yoksun bılakmadığunz ölçüde güçlüsünüz. Her şeyden yoksun bıraktığınız biri sizin sultamzdan çıknuş. yeniden özgürlüğüne ka Asya ile Avrupa arasındaki ilk büyük çatıştnayı anlatan tarih kitabı. .Müntekim Ökmen'in güçlü çevirisi; Azra Erhat'ın sunusuyle çıktı... 640 büyük boy sayfa, mükemmel baskı, 35. TL. REMZİ KİTABEVİ KEMAL ÖZER'İN YENİ ŞİİR KÎTABI E s k i s e r m a y e y i t e ş k i l e d e n 5.800.000, TT.. t a m a m e n 5 d e n m l s o l u p , b u k e r r e a r t t ı n l a n 5 800.000, T L . t a m a m e n t a a h h ü t v e % 25'i n a k t e n ö d e n m i ş t ı r . B a k i y e s ı Î d a r e M e c i i s i n i n tes PK. 1 5 8 BEYOĞLU/lST. CILTÜ 50..TL/CİUTSIZ 4O.TL 1 c m . 6 4 6 SA.YFA. bit ve tayin edeceg: zamanlarda tamamen veya taksitler halinde ödenecektir. Sermave (YENİ SEKİL) Madde 7 Şirket sermayesi 20.000 000, TL .'dır. Bu sermaye aşağıda yazılı olduğu şekilde hisselere bSlünmü? olup, sermaye paylarını temsilen ihraç edilecek hisse senetleri de A, B, C, D, E ve F serıleri olarak ayrılmışlardır. Beher Hissenin Seri Hisse Adedl Itibari Değeri Tutan TL. lllllllt = vuşmuştur. # # e. yayınfarı^ankara caddesı 13 p.k. 12' teL^681 42 İStanbül nöbd 1970 A.SOLZENİTSİN İLKCEMBERsayfaiOl VERG İ AnlaşmazlLklarıyla tigili Yaşadığımız Günlenn Şiirleri Ç I KTI P.K. 6 Beyazıt tstanbul HABORA KtTABE\l DANIŞTAY KARARLARI 1971 1072 1973 Gelir, Kurumlar, İşletme. Oamga, Veraset vc İntikal Vergisi Kanunlan Vergi Lsul Kanunu ve Âmme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Vergi L'vuşmazlıkları Açısındaa Danışlay Yargılama Usulü Fiyatı: Ciltsiz 110, Ciltlisi 125 liradır. Ödemeli olarak P K. 466 Ahmetler/ANKARA adresinden temin edilebilir. = lllll A B D E T c 1785 2435 1000 580 5800 8400 = 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000. 1.785.000, 2.435 (lüO, 1.000 000, 580.000, 8.800 (XJO, 8.400 000. Toplam 200O0 20.000.000, Eskl «ermayeyi te^kll erfen 11.600 000, Ttı. tamamen Sdenmfs olup, bu kerre arttınlan 8.400.000. TL. tamamen taahhüt ve yüzde yirmi beşi nakten ödenmiştir. Bakiyesi, Îdare Meciisinin tesbit ve tayin edeceği zamanlarda tamamen veya taksitler halinde ödenecektir = 3 Ş || (Cumhuriyt 1459)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog