Bugünden 1930'a 5.320.785 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

Sahibi: Cumhuriyet Matbaacüık ve GazetecUik TA.Ş. aduıa : „ NAZİME NADİ Genel Yayın Müdürü : OKTAY KURTBÖKE Sonımlu Yazı Işleri Müdürü : ÇETİN ÖZBAYRAK Basan ve Yayan : CUMHURİYET MATBAACO.IK v« GAZETECÎLİK TA.Ş. Cağaloğlu Halkevi Sk. No: 3941 TELGRAF ve MEKTUP adresi : Camhnriyet Istanbtü Peata Kutusu: IstanbuJ No: ÎM Telefonlar : 22 42 90 22 42 96 2242 97 224298 224299 BASIN Cumhuriyet IYMAYI AHLÂK TASASINA TAAHHÜ1 EDEB BÜRULAR : ANKARA Aıaturk Buivarı Veneı Apt Yenisehir, Tel : 12 09 20 12 95 44 • ÎZMÎR Halit Ziy» Bulvan No. 65 Kat 3, Tel. 31230 • 24709 • GÜNEY tLLERİ: Atatürk Cad. üğurlu Pasaj, Tel: 14550 U731 12 6 S 1 ABONE ve İLÂN AyUk Ayhk Aylık Aylık Xun içJ 360.180.90 30 Vurt dtp 630315.157.50 52.50 ... 400 Ura Başlık (Maktu) 2 ve 7 Sayfa (Santimi) ... i» • 1 Sayfa (Sanumı» ... .„ „. .., .., ...~ İ U • U 4. 5. 6 Sayf» (Santimi) ... ... ... * • .• ... 90 • • ölüm. Mevlıd r«qekküı (5 Santim) . ... 150 . Nisan, Nikâh, Bvlenme. Doğuro ... .„ ... 150 • Ölüm, Mevlıd, Teşekküı 23 (5 Santim) ... 200 • • M« •«« «M . . . . . . . . . . . . SAYIS1 100 KURUŞ YUNANİSTAN (Baştarafı 1. Sayfada) Yunan Dışişleri Bakanı, New York'ta Türkiye Dışişleri Bakanı Turan Güneş ile yaptığı görüşme konusunda da şöyle cfemlştir: «Görüşme iyı ve gergin olmayan bir hava içinde geçti. Turan Güneş'in bu görüşmeyi olumlu gösterdiğini billyorum, ben de bu görüşteytm. Dünyanın bu kısmında birlikte yaşamamız ve daha ileriyi görmemiz gerekiyor. Eğer Türkler, işgal bölgesini daraltmaya tek yanlı karar verirlerse, bu karan bir iyi niyet jesti sayaca*ız.» Rumlarm bir federal devlet o kurulması fikrirJ dikkate almaları olasüığı olup olmadıgı sorusunu ise Bitsios cevapsıı bırakmıştır. (al.) Kıbrıs'ta üniversiteli tutsakların değişimi başladı Mimarlar Odası sahil yağmasınm önlenmesini istedı Mimarlar Odası Istanbul Şübesinin dün yayınladıgı bildiride, Istanbul çevresınde «yağmalanacak sahil» kalmadığına değinümiş ve «KenUerımızın geleceguıe. ozej çıkarlar ve aşırı kâr egemen oldugu sürece, Deliyunus olayı ne ilk ne de son örnek olacaktır» denmiştir. Bildiride, Boğazın koruluklannda, ucu bakanlıklara kadar uzanan yolsuzluklar ile apartmanlar dikildiği ileri sürülmüs ve şöyle denilmiştir: «tmar yasası, Toprak Relormu Yasası, nazım plânlar, halk yara n özel çıkarlann ve kapitalizmin azamı kâr yasası karşısında ge çersiz kalmalcta, beş bakanuk bir den Deliyunus'taö yerleşme içın usulsüzlük ve kanunsuzluk aramaktadır. Sonunda kentin lçme suyunu tehdit eden bu çok önemlı bölge kamulaştırılacak. usulsüzJUk ya pan bir kaç memur cezalandınlacak, muhtemelen bir kaç kişl ka mulastırma bedeli ile zengin edilecektir. Böylece Keban Barajında oldugu gibi. kamulaştırma blle halkın parası i!e kişüert zengin etme yönteml olarak ışliyecektir.» Ecevit'in hükümeti kurma İSTİFA Başkentteki söylentilere göre, Başbakan, Cumhurbaşkanı na muhalefet partilerinin azın lık hükümetine karşı çok sert bir tutum içinde karşı koyma ları ve Cumhurbaşkanının da Mecliste güvenoyu alamayacak bir azınlık hükümeti kurmanın zorluklarından sözetmesi üze rine ve bu koşullar altında Kis singer ile yapılacak görüşmelerden bir sonuç alınamayacağı nı ve istifa etmek istediğini söylemiştir. ANKA Ajansına göre, Ecevit bugün bazı temaslarda buluTHA'nın bu konudaki habenacak ve azınlık hükümetini rinde ise, Ecevit'in Cumhurbaş kuramayacağına kesinlikle ka kanına hükümeti kurma çanaat getirirse görevden bağışlışmalan konusunda bilgi verlanmasını isteyecektir. Bu dudiği, bu temaslardan olumlu bir rumda, hükümetin istifasından sonuç elrfe edemediğini anlattıberi Başbakanlığı, Cumhurbaşğı ve daha sonra CHP'nin kukanının arzusu üzerine ve geracağı bir hükümet listesini oleneğe uyarak sürdüren Ecevit, naylayıp onaylamayacağını sor bundan böyle bu vekalet göre duğu bildirilmektedir. Ajansa göre, Cumhurbaşkanı, CHP dı vini de yürütemeyecegini Cum hurbaşkanına arzedecek ve Baş şındaki partilerin Millet Mecli bakanlıktan affını isteyeceektir. sinden güvenoyu alması mümEcevit'i izleyerek öteki CHPIi kün olmayan bir azınlık hükü18 bakanın da aynı şekilde ma metine karşı çıktıklarını belirtkamlarından ayrılmaları bekmiş, güvenoyu konusunda ötelenmektedir. ki partilerden yeterli çoğunluga sahip herhangi biristnin desteği Başbakanlığı geçici olarak vealınmadan bir azınlık hükümeti kaleten yürüten istifa etmiş Baş kurulmasım düşünmedigini ifa bakanın bu görevi bırakması, de etmiştir. Korutürk bu arada, son olarak Nihat Erim hiiküme(BaşUrafı 1. Saytad») AP, MSP, DP ve CGP genel baş ti zamanında olmuştu. Erim, isoramnda bir artış yapılmıştır. kanlanmn CHP'nin tek başına tifasından sonra yerine BaşbaBu durumda mektupla ögrenimkuracağı bir azınlık hükümetine den 60 bin 500 yerine 70 bin U karşı çıkar» tutumlarını da söz kan vekili olarak Milli Savunma Bakanı Ferit Melen'i bırakrruş zerinde bir ögrenci yararlandıkonusu etmiş ve Ecevit'ten ve istifasından hemen sonra ma rılacaktır. CHP tarafından kurulacak bir kamından ayrılmıştı. Ecevit'in Mektupla öfrenim için 70 ka hükümetin Meclisten güvenoyu ayrılması halinde ise, yerine kiyıt merkezine gelen basvunna almasını sağlayacak bir ortam min bakacağı konusunda ortada sayısı 96 bine ulaşmıstır. tlgillyaratılmasını istemiştir. Koru tek olarak MSP'li Bakanlar kaller kesin baş vurma sayısuun türk, hiç değilse bir azınlık hü makta ve bu arada Başbakan 100 bin civarmda olacagını bekümetinin güvenoyu almasını Yardımcısı Erbakan"ın adı akla lirterek, Hacettepe bilgi işlem sağlayabilecek bir teminatı ötegelmektedir. merkezinde yapılacak sıralamaki partilerden birinin vermesi Ecevit bu sabahki çalışmalan dan sonra. ftğrencilerin nereye halind'e CHP'nin tek başına ku sonunda bu yolu izlerse bunun kesin kayıt yapacaklanm gösteracağı azınlık hükümetine iliş gerekçesini kamııoyuna açıklarrecek belgeler posta İle kendl kin listeyi onaytayabileceğini ken «Yetkisini kullanamadığı ve adreslerine gönderilecektir. Kesöylemiştir. kâlet görevinin sorumluluğunu sin kayıtlara aralık ayı başında yUklenmeye devam edemeyecegi başlanabllecefl sanılmaktadır. Gelişmeler sırssında Ankara ni» de bildireceği ifade edilmekBüromuzun kendisiyle görüştedir. tüğü Devlet Bakanı ve CHP Genel Sekreteri Orhan Eyüboğ MSP YETKt VERMtYOR lu, «Koalisyon niteliği taşıma1 KASIM PERŞEMBE yan bir hükümet» konusunda Cumhurbaşkanı Korutürk'ün, Güne» 6.30 1J7 Cumhurbaşkanı ile Başbakan aBaşbakanla yaptığı görüşme sıra ögle 8.58 ns» rasında herhangi bir anlaşmaz smda ABD Dışişieri Bakanı Kis14.41 9.41 tkindl lığın söz konusu olmadığını, te singer'in gezisinin gerçekleştiril16.59 12 00 Akşam reddütün doğrudan doğruya mesini istediği belirtilmistir. An Yatsı 18.32 133 CHP Genel Başkanından geldi cak Ecevit, sonuç ahnamayacak 4.52 tmsak ğini büdirmiştir. Eyüboğlu'na bir gezinin ilerde daha vahim ne göre, Ecevit. muhalefet parti ticeler doğurabileceği yolundaki KATIP A.Ö.S.'ye ait yurt liderlerinin demeçlerini öğrenin görüşlerini de Cumhurbaşkanına kartımı kaybettim. Geçersizdir. ce, durumu yeniden gözden ge sunmuştur. Tfiner ŞAKtR çirme gereği duymuştur. MSP Genel Başkanı ve Başba(Cumhuriyet 8727) kan Yardımcısı Erbakan ise, Ece vit Kissinger görüşmesine karşı çıktığını açıklarken, Bakanlar Kurulunun MSP'li Uyelerinin Başbakana bu konuda yetki verMukadder Izgi'nin eji, Perihan, Ayhan, Aydın Izgi'nin bameyeceğini bildirmiştir. baları, eski Urfa ve Hatay Valisi Avukat (Baştarafı 1. Sayfada) mettin Erbakan arasmda sert tartışmalar olmuştur. ANKA Ajansının bildirdiğine göre, Erbakan, Ecevit'in Kıbrıs konusunda herhangi bir şekilde söz hakkı olmadığını ileri sürerek, Adadaki Türk Silâhlı Kuvvetleri sayısında indirim ya pılmasına ve göçmen sorunu ile ilgili olarak tedbirler alınmasına karşı çıkmıştır. Millî Güvenlik Kurulunda, Kissinger'e karşı sürdürülecek politikada tam bir anlaşmaya vanlamaması üzerine toplantıdan sonra Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk ile Başbakan Bülent Ecevit, 25 dakika süren bir görüşme yapmışlardır. ANLAŞMAZLIKLAR Görüşmeden sonra Başbakan Bülent Ecevit'in herhangi bir açıklamada bulunmaması, Kurul çalışmalarında ve hükümet kurulmasında bazı arvlaşmazlıklar olduğu yolunda söylentilere yolaçmıştır. Ancak daha sonra Bülent Ecevit'in MSP'yi «ekarte» edebilmek için Kissinger'i bir «azınlık hükümeti» ile karşılamak istediği ve bunun için de akşam üzeri Cumhurbaşkanı ile ikinci görüşmede listeyi sun duğu söylentileri çıkmıştır. Başbakan Ecevit'in ilk görüşmeden konuşmaksızın sinirli bir hava içinde ayrılması başkenti bir anda çeşitli dedikodularla doldurmuştur. Cumhur başkanmın, sağ parti liderlerinin tepkisi karşısında azınlık hükümeti formülünü reddettiği öne sürülürken, Ecevit'in sunduğu azınlık hükümeti üyeleri ne ilişkin listedeki bazı adlann Korutürk tarafından itirazla karşılandığı yolunda söylentiler de çıkmıştır. DEMİREL (Bastarafı 1. SayfMU) MSP'den kurtarır »ma, hükUmetı işgal etmiş durum» sokar» demiştir. Grup sözcüsü Kars Mılletvekili Cemii Ünal'ın açıklamasıns göre, Demireı grup toplanüsında şunlan söylemiştir: «HUkümet Dunalımı yenl bir safhaya erişmış bulunuyor. Hükümet kurmakla görevlı Cumhuriyet Halk Partisi Genel Baskanı. kendisı ile hükümete devam etmeğe itirazı olmıyan Milli Selâmet Partisi"ni ortaklıktan uzaklaştırmak için ve Kıbru asken basansını kendı hesabın» reye çevirmek için çıkanruş bulunduğu hükümet bunalımının 50. gunünde ülkeyj daha büyük bir bunalıma götürmeye kararlı bulunuyor Hüküroet kurmanın vazgeçilmez şartını, Anayasa koymuştur. Bu şart, kimın hükümet kurabıleceğini de tayin eder. Hükümetin nasıl kurulacağı, nasıl hükümet olacağı, nasıl hükümetten gidileceği belirlldir. Esasen, hükümet kurulmasını muallâkta bırakmış bir rejim düşünülemeı. Vaıgeçilmez şart, demokrasinin temeli olan çoğunlugun özü bulunan güvenoyuna yetecek sayıda desteğe sahip olmaktır Bu cfesteğe sahip olmadıkça klmse hükümet kurmaya kalkamaz. Hükümet kurmaya memur edilen klşinin ortak bulamaması, rejimin vazgeçilmez sartının inkâr sebebl olamaz, aşılma sebebi de olamaz. retiyle, parlamentoyla anlaşamamış bir hükümetir ıkamesm de, nukuku ve matıtığı Dulmaıc mümkün değildir Bir kere ıktidar hak etme şartı aranmaz hale geldi mı, biı kere bu yol açıldı mı, bunun nerde duracağı büinmez. Güvenoyu almıyacagt önceden açık olarak belli olan bir hükümet kurmaya kalkmalc belkı Halk Partisini, ortağı Milli Selâmet PartısindeD kurtarır ama. hükmeti işgal etmis duruma sokar. Arazi lşgali. okul ışgalı. fabrika lşgalinden sonra, Cumhurivet Halk PartiMnin icat ettiği doğa kanununun yeni bir uygulaması olarak, bir de hükümet işgali örnegi vermiş olur. Bu yol, fevkalâde hatalıdır. Memleket hükümetsiı değilcftr. Yerinl Anayasanın koyduğu şarta uygun blçımde kuruluncaya kadar eskisi i$ba$ında kal maya mecburdur Hükümeti kurmaya memur kişl. Anayasanın fcovdugu sartı gerçekleştlremiyecegini eördüğü anda. «Ne olursa olsun. ben kura* yım. Meclisler reddetsin» diy« düşünmek değil. görevi kendisine veren makama iade etmek tir.» LEFKOŞE Önceki Çarşamba günü Rum Kanıuoyunun tepki gösterisi ve Klerides'in guç durumda kalacagı neden gösterilerek ertelenen Türk ve Rum üni(Bastarafı 1. Sayfada) versite öfrencilerinin değiştirilhava trafiğının başlamasının ka mesi işlemine dün başlanmış, çınılmaz olduğunu söylemişler588 olarak saptanan Türk üniverdir. Aynı yetkililer, Magosa limasitelinin Rum denetiminde bulunının ortak kullanılması, ya da nan Baf ilçesiyle köylerindeki Türklerin Gime veya Omorfo' 219 kişilik ilk grubu Bariş Gücü dan çekilmeleri gibi hususlann gözetiminde Lefkoşe'ye getirılKissınger ile müzakere dahı emiştir. dilmeyeceğini bildirmişlerdir. Sabahleyin Baftan büyük bir tkili ilişkiler konusunda ise otobüs konvoyuyla yola çıkarılan özellikle askeri yardımın kesilöğrencüer, yollardaki Rum barimesi sorunu e!e ahnacaktır. Tür katları ve denetimj dolayısıyla kiye, Başkan Ford'un yetkisini Lefkoşe'ye ancak ögleden sonra kullanmasını olumlu karşılarmş, 16da gelebilmişlerdir. ancak, 10 aralıktan sonraki geTürkiye ve tngütere'deki ünilişmeler konusunda garanti lsteversitelerde okuduklan saptameyi kararlaştırmıştır. Başkentnan bu öğrencilere karşıiık tekı yetkililer, Başkan Ford'un Özerk Türk Bö!?e?indeki 45 kararınm 10 aralıktan sonraki Rum üniversite öğrencisi de Rum dönemı kapsayıp kapsamadığmm bölgesine gönderümişür. belli olmadığını bildirmişlerdir. BM Banş Gücü yetkililerinden Türkiye'nın bu karara göre Kıbögrenildığine göre, Üniversiteli ns'tan terhis edilenlerin yerine ögrencilerin değiştirilmesi işleasker gönderlp göndermeme ko mi, iki gun içinde tamanuananusunda kesin bir tutum alacacaktır. ğı ögrenilmistir. Bunu daha sonra saptanacak Kissinger'in gezisinl erteleme bir tarihte de öğretmenlerle lisesi halinde Türk göriişü ABD Bü li öğrencilerin degiştirilmesi ve yükelçisi aracüığıyla kendisine parçalannuş ailelerin birleştirüiletilecektir. mesi izleyecektır. Başkan Ford Mektupla Bozbeyli'nin demeei A L Tl N Cumhuriyet Resat Hamit Aziz Napolyon 24 Ayar 22 Ayar 540 545 785 775 545 550 530 535 630 640 80,75 81,00 74,25 74,75 "GIDA 74» KALİTE YARIŞMASINDA ETİ BÎSKÜİLERÎ 3 ALT1N MADALYA ALDI ANKARA, (Ozel) Gıda, Tanm ve Hayvancılık Bakanlıgnıın dÜMnledigi (TÜRKİYE 1. GIDA FüARl) kalite yanşmaaında basarı saglaysn firmalann ödüllert dün gece dagıtılmıştır. Üniversite ve bazı bakanlıklann temsilcilerinden oluşan Jüri kurulu çeşitli incelemelerclen sonra bisküi dalında ETÎ SANAYÎ1 ve TÎCARET ANONtM ŞİRKETİNt 3 altın ve bir gümüş madalya İle ödUllendlrmıştir. „,,...• ....... :•: •?*•'• ~..r T AK V J M için çalışacaklarını dir. belirtmisler VEFflT A ' " Böylellkle yensmaiattl» eoçc* madalyayı topSamış olan Eti BiskUilerinin temsllcileri alınan «o nuçtan kıvanç duyduklarını ve daima bu şerefe lâyık kaltnak On yü gibi kısa bir donerr.de kapasltesini gtinde bir tondao 70 tona çıkartan Eti BiskUılennin. bu artıştaki en önemli etkenin kaliteli uretimin tüketici tarafından aranması olduğu aynca ügililerce belirtilmistir. M. CEİAL JZGİ" Hakkın Rahmeüne kavuşmuştur. Cenazeci 7 kasun persembe günü öğle namazından sonra Şisli Camiinden kaldırılarak Zincirlikuyu Mezarhğında ebedi istirahatgahına tevdi edilecektir. Tanrı rahmet eylesin. At LESİ Cumhuriyet 8729 lllillilllilll lllllllllllllllllll Cumhuriyet • 8703 Günün kitapları umut zamam «Umut Zamanı» foplumun alt kesimmdeki küçük insanların unayilepeye yonelık geçış dönemindeki sınıf değijtirme özlemleriyle gelijip biçimlenen hayatlannın romanıdır. / burhan günel ! cem 2O.YÜZYIL KLASİKLERİ DİZİSİNİ SUNAR: martereau nathalie sarraute yeni roman akımının öncuSÜ ssrrauteun ©n onemli eseri 12 50 l.ra ŞB. &«) Flyatı 15 Ura R t M 2I KİTABEVİ ISTANBUL yayınevı bütün eserleri cengiz aytmatov rusça aslmdan, türkçede hıç yayımlanmamıs hikayelerle btrlikte tam metin çevîri 2 cılt/her cilt 2 5 e r Ura casuslar casusu "Popov, 2Dünya Savaşınm gördüğü en başarıiı casus olduğunu kitabı ile belgeliyor." Graham Greene DUSKO POPOV yalnız adam ionesco oyun yar8rının dunyeda yankılar uyandıran tek romanı 10 hra geyikli park norman mailer ünlü amerikan romancısı mailer'ın en beğemlen romanlarmdan bıri 25 Itre jack london yol yanan gün beyaz diş uç sürükleyici roman KI14P S4NL4N HER YERDE Spsyal ^ a Şizofreni Atatürk iizerin dekf Mustafa COŞTUROĞLU YENİ Ankara naöıtım CIKTI Baymd.r s.3" moskovada yaytmlanan eserının 2 0 hra savassı^ yırmı gun k.sirnonov genel dağıtım kitaş üniu yszarm geçen yıl rusca aslından tam çevırısı başmuhasıp sok tan ept. cağaloglu ıst DP Genel Başkan) Ferruh Bozbeyli, azınlık hükümetine iliskın görüşünü açıklamış. «DP olarak bi zim azınlık hükümetine 42 tane red oyumuz vardır» demiştır. Bozbeyli azınlık hükümeti için görüşlerini dün yazılı bir demeç tktidar hakkı le özetle şöyle açıklamıştır: «Bir azınlık hükümeti için Detktldar hakkı. bir kimsenin mokratik Parti'nin 42 tane kırmı kendiliğinden sahip çıkacağı bir husus değildir. Bu hak, meş zı oyu vardır. Diğer partilerin de bu konuda görüşlerini açtklamala ruiyetin ve kuvvetin kaynağı rı halinde azınlık hükümeti için olan milletin rızasından doğar sonu basından belli bir duruGüvenoyu çartı da onun geremun varlığı ortaya çıkacak ve ay ğidir Güvenoyu şartına uyulnı gerekçeyle zaman kaybi önle madan hükümet kurulacaksa. necektir. o zaman, bu hükümeti neden Cumhuriyet Halk Partisinın Memleketimizin ihtiyacı bir an kurdugunu ve neden meselâ önce tutarlı ve kararlı bir hükil 20 milletvekili olan bir başka met ortaklıgınm kurulmasıdır. partlnın kunnadıgını ızıh etMilletimizin iıteği budur. Memle mek mümkün değildir. ketimiz olağanüsrü bir hal içinda Bu takdirde, milletin Cumhuri dir. Kıbnsta yeni patlamalar ola bilir, pahalılık derdlnden vatsnyet Halk Partisine vermediği ikdaflarunızuı canı burnun» çik« tidar, bir süre için bile olsa Cum mıstır. huriyet Halk Partisine verilmi* oBir aydan beri devam eden yer lur. Niye Cumhuriyet Halk Partisine verildiğine de kimae cevap siz ve gereksiz siyasi manevra gö* terilerinden bir an önce sıyrılma bulamaz. CHP fayet iktidar için lıyız. (dedigim dedik). (ben olmas eksiğini tamamlamak mecburiye ti bulunmadığına kani idiyse, 50 sam Türkiye batar). <benim dogrultumda bir hükümet kurulmazgündür ortak aramaaına lüzum aa ben yokum) diyerek kendi h« yoktu.» Demirel daha sonra CHP'nin. saplarını tek hakikatmıt gibi sunanlar bu tutumlarından vazgeçAP ve DP tarafından ortaklık için melidirler. Partiler olarak uzlatbelirttiği »artlan kabul ebneyerek maya ve anlaşmaya mecburuz. tek başına hükümet kurmanın ge Millet bizden bunu bekliyor Ken rekçesini hazırladığını ileri türdilerine payanda arayanlar ?im müş, istifa etmi} bir hükümetin görevini sürdürmesinln. güvenoyu 1 di tek başına ayakta durabllm» denemelerin» Rirismişlardlr. Tealmamif bir hükümetten dah» ya mennl ediyoruz ve umuyoruz , rarlı olduğunu belirterek fdyle ki, azınlık hükümeti konusunda KADAR ÇALIŞTt devam etmi?tir: «Hükümet yasalan lcra İle mt) bütün partiler bir kere daha e." Başbakan Bülent Ecevit dün rüslerinl açıklayacaklardır. Dekelleftir. Böyle bir müeueıetemaslan dışında Yabancı Komokratik Parti olarak bizim anin, evvelâ kencfisinin yasalara nuklar Köşkünde bazı Bakanlar zınlık hükümetine 42 tane red uygun olması lânmdır. Ortağı ve parti yöneticileriyle toplantıoyumuz vardır.» İle «nlaşamamıe bir hükümetin lar yapmıştır. Başbakan, Cumyerine, güvenoyu alamamak suFeyzioğln hurbaşkanı ile ikinci görüşmesini yaptıktan sonra Köşkten ayn CGP Genel Başkanı Feyzioglıp Yabancı Konuklar Köşküne lu İse, parlamento çogunluguna giderken, ilk kez kendisini beltle dayalı güçlü bir lcraat hüküyen gazetecilere rağmen, arabametl kurulması geregine tsaret (BasUrarı t. Sayfada) sım durdurmaksızm aynlmış ve eden demectnde, «MiIH Kıbn« Dün başlayan yenı boyfcotlarla hiçbir açıklama j'apmamıştır. davamızı nthal çözüme ulaştırbirlikte îstanbul'da akademilere Ecevit sadece, «Bugün bir açıkmak. halkı ezen pahalıltğı. tebağlı yüksek okullarda boykota lama yapmayacağım, Parti Mecmel Ihtlvaç maddelerine de »igiden öğrenci sayısı 30 bini aslisinin saat 20'deki toplantısı da rayet eden yokluk ve darlıkları, mıştır. Halen boykot nedenı ile yarına (bugüne) ertelendi» detktlsadt celişmelert tehlikeye dü derslerin Kesildığı yüksek okul mekle yetinmiştir. şüren iktlsadt durgunlugu ve sayısı U'dir. Saat 18.30'daki toplantıya Devbunalımı çözöme kavujturablAkademilere Daglı devietleştılet Bakanı Orhan Eyüboğlu, Dış lerek parlamento çogunluSuna rtlmiş eski özel okullardaki boyişleri Bakanı Turan Güneş ve dl dayalı püçlü oir lcraat hükükotla üglll ftarak dUn bir basın ğer bazı Bakanlar da katılmıştır. meti kurulmasım Istediglmızi toplantısı düzenleyen İstanbul Toplantıya bir ara Dışişleri Babir çok vesilelerle kamuoyuna Yüksek Öğretim Kültür Dernegi kanlığı Genel Sekreteri Büyükelacıklamistım» demlstir yöneticilen boykotların amacıçi Şükrü Elekdağ da çağınlmışErbakan'ın çıkışı nın, özellikle öğretim üyelerine tır. Bir saat sonra da Milli Sayakm çevrelerce kamuoyuna yan MSP Genel Başkanı Devlet vunma Bakanı Hasan Işık toplış gösterilmek ve amacmdan Bakanı Başbakan Yardımeısı lantıya katümıştır. saptınlmak istendiğini belirteProf. Necmettin Erbakan, Başrek. özetle söyle demişlerdir: KİSSİNGER'İN bakan Bülent Ecevit'in azınlık «Ankara'da sıkıyönetim yasaklahükümeti kurma çalışmalan ile GEÜŞ DURUMU dığı için yapılamayan, fakat Anilgili olarak verdigi baska bir Saat 22.30 sıralarında ise, evin kara'daki tüm yüksek okul öğdemeçte, «Güvenoyu alamaysde ziyafet vermekte oian ABD rencilerinin de desteklediği boyeağı önceden sarahaten belli oBüyükelçisi Macomber, Başbakot, kamuoyuna gösterildigi gilan bir hükümet kurulmasma kan Bülent Ecevit tarafından bi ögrencinin kolay sınıf geçmeteşebbüs mümkün değiîdir. Böy Yabancı Konuklar Köşküne dayı sağlamak amacı ile bir ilişkisı le bir teşebbüs Anayasa'ya ayvet edilmiştir. 17 dakika süren yoktur. Gerçi ögrencinin başlıca kırı olur» demiştlr. görüşmede Ecevit, BUyükelçiye ıstekleri arasında sınıf geçme ye Erbakan demecine daha sonhükümet tarafian arasında dış rine ders geçme sisteminin getira, şunlan eklemiştir: politika konusunda uyuşmazlık rilmesi yeralmaktadır. Ama bu «Sayın Ecevit'in bu yola teves olduğunun son gelişmelerle büskolay sınıf geçmeyi değil, verim sül arzusunun izhan yeni deeilbütün ortaya çıkmış bulunduğusizliği orta ögretimde dahi sapdir. Bu haksız talebi bugtine kanu, bu dururnda Kissinger'le bağ tanmış modası geçmiş bir sistedar blrçok veslle ile tekrarlalayıcı bir konuşma yapma olana min kaldınlmasını amaçlamakmıştır. Bu yoldaki ısrartannı ğı bulamayacağını bildirmiş ve tadır. Üstelik yüksek okullarda doğru bulmuyoruz. bu durumu Kissinger'in ziyareboykota giden öğrencüerin asıl Bu münasebetle şu hususu tinden önce yapmayı yerinde bir istekleri, sözde geçici olarak kuaçıklamayı bir görev sayıyoruz nareket saydıgını bildirmiştir. rulan yüksek okullann bugünkü ki, Sayın Ecevit'in kısa bir süre çıkmazdan kurtanlarak bir ÜniEcevit, Kissinger'in ziyaretl için dahi, böyle bir hükümet versite çatısı altında blrleştirilnin ertelenmesi yolunda doğrukurmasının bir çok mahzurlan mesidir. Devletleştirilmiş eski dan dofruya bir ricada bulunma vardır. Memleketlmte ve miUetiözel okulların sadece adı değiştlmış, bunun takdirini ABD Dışmİ2 için telafisi fcabil olmayacalt rilmiş, eğitim düzenlerinde hiçişleri Bakanına bırakmıştır. Bu bir takım ciddi neticelerin doğbir olumlu yenilik getirilememişnunla beraber, Ecevit'in, Mamasına sebep olacaktır. Mevcut tir. Bu okullara bağlı olduklan comber'e söylediklerinin dolaylı şartlarm daha fazla zaman kaybi akademiler öğretim Uyelerince olarak ziyaretin erteîenmesi ar na tahammülü yoktur. Sayın sadece ek bir gelir kaynağı gözusunu taşıdığı anlaşılmıştır. Ecevit'in simdl yapacagı 1$ mey zü ile bakılmakta, buralarda oku Büyükelçi, durumu dün gece dana getirdigi suni buhranı dayan ögrencilerin yetiştirilmesi Suudi Arabistan'dan Ürdün'e geç ha fasla uzatmaksızın ıtörevi göeğitim sorunlan her zaman ikinmiş olan Kissinger'e bildirmiştürüp geri iade etmesidir.» ct plana atümaktadır. Bir yandan tir. Yetkililer, Kissinger'den ceo Bakanlığa, diğer yandan akadevabının bu sabaha karşı gelebi milere bağlı ve hiç kimsenin saleceğini bildirmlşlerdir. hip çıkmadığı yüksek okullann Bu durumda Kissinger'in her bugünkü statüsü Anayasamıza (Baatarafl 1. Sayfada) şeye rağmen Türkiye'ye gelmesi da aykındır ve kesinlikle değistanbul Cumhuriyet Savcılığmda olasıhğı çok zayıf bulunmaktamelidir. TUksek okul öğrencllehazırlılc ifadelerlni verdikten son dir. Kissinger daha önce açıklarinin boykota (fitmelerinin asıl ra dün îstanbul Devlet GUvennan programa göre yann saat amacı budur.» lik Mahkemesine sevkedilmişler16'da Ankara'da olacaktı. dir. tDGM Savcısı, olayda devlet güvenliğini Ugilendiren bir husus bulunmadığı gerekçesiyle görev TUmchn Miui omçüK TIŞKİLATI sizlik karan vermiş ve dosyayı ODtÇÜK «• OöfHNCİ TUNİZM MIRKBZİ îstanbul Savcıhğına göndermiştir. Bunun üzerine 6. Sulh Ceza Mahkemesinde yargılanan sanıkomç lar hakkmda takipsizlik karan verilmi ştir. Buna Savcı Yardımcısı Rauf TURÜDİRİ Esenler'in itirazı üzerine dosya bu sefer 1. Asliye Ceza Mahkemesine gönderilmiştir. 1. Asliye Ceza Mahkemesi, 6. Sulh Ceza Başvurma tarlhi:8.28Kasım Mahkemesinin kararını onaylama sı üzerine dosya bu sefer 11. Asliye Ceza. Mahkemesine intikal ettirilmiş ve bu mahkeme de sa Utiktal C.471/2 TUo«).İSTANBUL mklann serbest bırakılmasına karar vermiştir. Böylece sanıklar hakkmdaki takipsizlik karan ke sinleşmiştir. (Cumhuriyet 8730) flkademi ve Şilep kaçırma KURSU
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog