Bugünden 1930'a 5.325.890 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

CÜMHURÎYET 21 Kasım 1974 HABORA KtTABEVt StSLER DAGlLIRKEN StSLER DAGILIRKEN Yazannı sürgüne gonderen roman. Alex La Guma'nın romanı çıktı. 15 llra. StSLER DAGILIRKEN StSLER DAGILIRKEN * Vivıtil Kervan Yayınlan DOĞAN YAYINEVİ 0 FELSEFENIN BAŞLANGIÇ İLKELERİ 15.Georges Polltzer 0 FELSEFE tNCELEMELERI 10. Karl Mant Frıedrıch Engels 0 MARKSİST DEGER TEORİSt 15.Mehmet Selık Üçüncü Baskı 0 MARJC'IN TOPLUM KURA1VI1 12i* B.T. Bottomore 0 TLRK DEVRIMt VE SONRASI 15.Taner Tımur 1919 1946 0 KAPITALİZM, SOSYALtZM, AZGELIŞMtŞ ULKELER VE IKTİSADİ KALKINMA 15.Maurıce Dobb 0 TEKELCİ KAPtTALIZM 2 0 . Paul A. Baran • Paul M. Sweezy 0 TURKIYEDE KAPtTALlZMtN GELtŞMESl VE IŞÇI S1N1FI ! 6. ! Kurthan Fısek 0 ÇAGDAŞ ÇÎN'İN TEMELLERİ 17.50 Prof. Dr. Jonn King Fairbank 0 SAGC1 DÜŞUNtŞUN KRITİK TARtHİ 12.50 Adam Senel 0 AMERİKAN BELGELERtYLE AMERIKAN EMPERYALtZMtNtN DOGUŞt 7.50 Turkkaya Ataov Ikınci Baskı 0 GtDE, GIDE 10 CAN PAZARI VAY KURBAN HAYVANLAR VE İNSANLAB 15.Pikret Otyam 0 AGLASUN AYŞAFAGl 15. (Şiir) Hasan Hüseyin 0 KIZILKU6U ŞUrin Uyanısj7.50 Hasan Huseyın 0 ANAYASA 5. Son değişıklıklerle tkinci Baskı Mümtaz Soysal 0 EKONOMtK SİSTEMLER 35.Genışletılmış ve Gozden Geçınlmıs tkinci Baskı Prof. Dr. Cahıt Talas 0 tDARt YARG1 30.Ikıncı Baskı Prof. Dr. Şeref Gözübüyuk 0 BORÇLAR HUKUKU Cllt: 1 15.tkinci Baskı Prof. Dr. Safa Reısoğlu 0 ULUSLARARASI tKTİSAT Cüt: 12 55.C. P. Kındleberger 0 LNtVERSITE SORUNLAR1 5.Prof. Seha L. Meray 0 YIKILMIŞ KADIN 15.Sıtnone de Beauvoır 0 GÜZEL GÖRÜNTULER 15. Sunone de Beauvoır 0 KURDUN GOLGESt 15.Patnch Reumaux 0 KADIN VE KERTENKELE 7.50 VVilhelm Jensen 0 TOY 10. Wıllıam Goldman 0 B1Y1KLAR KONUŞUYOR Haşan, Hüseyin Korkmazgü . ANKARA DAĞITIMI: Aydın Kitabevı ISTANBUL DAĞITIMÎ: GEDA GENEL DAÛITIM tZMİR DAĞITIMI: GEDA İZMİR BÜROSÜ GENEL DAGITIMINI YAPTlGlMIZ KİTAPLAR EKONOMİNİN TEMELLERt 45. Prof. Dr. Bestm Üstünel SOSYAL POLtTtKA Bırınci Kitap 25. Üçüncü Baskı Prof. Dr. Cahit Talas DIS POLtTİKA 15.Prof. Dr. Mehmet Gönlüboi İKTtSADl PLÂNLAMA PRENStPLERt 15 Prof. Dr. Ismail Türk DtN EGtTIMt VE I TOPLUMUMUZ 8.' Prof. Fehmı Yavuı I ULUSLARARASI | POLlTtKA C. 12 40.I Hans J. Morgenthau StYASAL DUŞÜNCELER TARtHt C. 123 45. George Sabine SOSYOLOJt C. 12 40.George L. Lundberg Clarence C Schrag Otto N. Larsen AÇIK TOPLUM VE DÜŞMANLAR1 C 12 2 0 . Karl Raımund Pdpper DEVRIMLERIN FELSEFESt VE TURKİYET)EKt DEVRİMCİ HAREKETLER 15. Necatı Oktav Alagıl AAIERtKA NATO VE TÜRKtYE 12.50 Turkkaya Ataöv | BtLİMSEL ARAŞTIRMA EL KİTABI 5.| Turkkaya Ataöv İNSAN YETtSTtRME DÜZENtMIZ 40. Polıtıka/Egıtım/Kalkınma Dr. Yahya Kemal Kaya DOGAN YAYINEVt Cemai Gürsel Cad. 51/B Cebecı Ankara TU: 19 27 72 19 52 19 Yayın hayatı SOSYOLOJİ YAYINI P. A. SOROKtN'in Münir Raslt öymen'ce çevrilen. «ÇAGDAŞ SOSYOLOJt TEORtLERt» Mtabı. 293 sahife 2 5 . TL. Pek çok dile çevrilen bu eser Için «Sosyoloji kütüphanemiz için baha biçilmez bir haıinedir» denmiştir. «ÇAGDAŞ SOSYOLOJİ TEORtLERt»nl Millî Eğitım Bakanlığı UgilUere Tebliğler dergisinde tavsiyeslni uygıın bulmuştur. Ankara, tstanbul kltapçılanndan ve Bakanlıgın vayınevlerinden aranabilir Odemeü tSTEME ADRESİ: Münir Raşit Öymen Posta Kntusu. Nor 416 KADIKÖY tSTANBUL NAY YAYINLARI Bu a» çıkao kitaplarımu Paul Baran • BÜYÜMENtN EKONOMİ • Paui Sweeıy Maurtce Dobb FEODA1İZMDEN KAPtTALtZME GEÇİŞ SÜRECt Georges Polıtzer FELSEFKNtN TEMEL tLKELERt Çettn Yetkın TÜRK HALK HAREKETLERİ VE DEVRİMLER Ilitapçılardan arayınut. Lenın SECME YAZ1LAR Prançoıs Barret EMEĞİN TARtHt Max Beer SOSYALJZMİN VE SOSYAL MÜCAnELELERtN TARİHİ Andre Rıbart tNSANLIÛIN TARtHl, (ıkı cllt) Gunter GÜNEY AMERtKA GERÇEGt Albertını AZGELİŞMtŞLtGlN MEKANIZMASI Enis Coskun (itZLİ DtNLEME Muzaffer Sencer DtNİN TtRK TOPLUMUNA ETKtLERl rtRKİYE'DE StYASAL PARTİLEK TtfKKlVtUI:; S I M ^ A L YAPI VK SOSYAL DAVRANISLAR KemaJ SUIkeı \*ZI!V HtKMKT DOSYAS1 R O M A N L A R : Ostrovski VE ÇELİGK Sl) VKRİLDİ KASIRCİA C*K1'KLAR1 Dımltr Dımov TÜTÜN. (ıkı cılt) Aleksandr Bek MOSKOVA ÖNLERtNDE (ıkı cilt) Maksım Gorkı ANA BENtM ÜNtVERStTELERtM ÇOCUKLL'GUM EKMEGtMl KAZAN1RKEN G Ü V E N YAV1NEVİ SAHKSfct ROMAJMLAK JOSEPHINE (F. W Kenyon) 3. baskı GUNAHKÂR RUHLAR (D. H U w r e n c e ) 2 DaskJ SABAH ŞARKISI (T. Caldwell) 2. baskı ŞAKAYİK (P. Buck) 3. baskı KAUER YOLCULARI (D. Du Maurıer) 2. baskı BÜYÜK OTEL (Vickı Baum ADANMIŞ TOPRAK (Andrt Maurois) SENt SEVMEK KAUERtM (Sinclair Lewis) 4. baskı KUMSALUA (N Shutei i baskı SABAH YILDIZI (A. J Cronin) 4. baskı NOTRE DAME'IN KAMBUBU (V. Hugoi 4. baskı tKLİMLER (A. Maurois) 2 baskı CENNET YOLU (J. Steınbeckı 3 baskı VALSE ÜAVET (M Drumes) l ba«kı BtR GÖLGENtN ARUINDAN (7 W Kenyon) MLHAREK TOPRAK (Pearl Buck) ÖRIMCEK (H Troyat) (A Bronte> IRMAKTAN ÖTEYE (E Hemingwayl 2 baskı KAZAKLAR 'L. Tolstoyi 2 baskı AILE ÇFVRES1 (A. Maurois > BtR \Cİ SARK1 'A J Croninı 4 haskl VARLIK. YOK1AK IE Hemıngway* HARP VE SULH (L. Tolstoyı 6 baskı KENAK MAHALLE (J. Stembeck) ALEV ALEV ıF W Kenyon) ASK VE OLÜM (W. Faulkner) GtRMINAL <E. Zolaı HACI MURAT ıL. Tolstoy KIRMIZI VE StYAH ıStandhalı SİLAHI.4KA VEDA (Honıınt.'^ ayı 6. basla KZ SÜLEYMAN'IN HAZtNELERI (H. Rıdder Hapgard) GEN'EL DAĞ1T1MBATEŞ ve OCAK KITAP Istanbul Cagaloglu Yokuşu sosyal yayınlar • M!.L»>l!.lbN TEMEL tl.KKI.KRJ Georges Poiitzeı Büyük ooy 41b sayfa Lüks <ronıe uapb 40 Ur» bez cıluı âü ura. 0 MArERYAI.tST Hazırlayanıaı . M Rosentnal ve P Yudln BUytU ooy 550 sayla, bez cUUı 80 Ura. EKONUMİK DOKTRtNLER İARÎHİ Henn Oenıs BUyük oov Ikl cılt takımı 9U llra oer cıltU 100 llra SOSYALİS1 KEUSEKKNİN TEMEL PRENStPLERt Georges Politzer 15 lira PARtS UÜŞEKKEN tlya Ehrenbun? Roman Iflkı krome KapU tkl cllt Fatemı 4U ura. A N A Mafcsım Gorkl. 30 Ura raffl metın ve sn do^ru cevln. DEVRtM YAZILARI ve BABEUF DOSYASI Babeuf. 270 Sayfa 15 T U tKTEMfc AIIRESt: SOSYAL YAYINLAR P. K 71« tSTANBUL FEI^SfcKK S O Z L O Û O • 0 • • • TATULA TATüLA «Sevda Gelln» ve cHayata Döntis» eserlerinin yazarı Georgi Karaslavofun romanı çıktı. 20 llra. TATDLA TATULA DÜNTA HTOKÜMETt C.ÎJ1. DÜNTA HÜKÜMETt C.I.A. Blr örgütün lçyüzü. 8 llra. 0 • • • • • • • • t> • • • DÜNTA HÜKÜMETİ CtA. DÜNTA HÜKÜMETt CJ.A. • înoelemeler DİMlTROF"taa HALK CUMHURİTnîNE DOGRU 20.00 llra. FISCHER'den: LEtPZtG DURUgMASI 15.00 lira. RUSSELL'den: BOLŞEVtZM 10.00 hra. ÎGNATOF'tan: GEORGt DtMİTROP 19.00 llra. • ROMANLAR: POLEVOY'dan: ALTIN 40.00 llra. tNSANLIK üCRÜNA 25.00 lira. KORALOF'tan: PARTİZANIN KIZ1 20.00 lira. BİKOF'tan: DAGLARIN T Ü R K t S Ü 15.00 lira. OLÜMDEN HATATA 15.00 lira. LONDON'dan: MACERA 20.00 lira. ROTH'danU T K U N I N ÖTESt 40.00 lira. HABORA KlTABEVt P. K. 6 Beyazıt ISTANBUL 0 • • • • • • • • ! I • • • KONUK YAYINLARI George» MARCHAIS'Mıı fln•ösüyie Fraıuac Solunun ORTAK HÜKÜMET PROGRAMI Fransa'da 6 ayda 1275.000 baskı yapan, somut »e demokratik önerilen ile gerçekçi bir iktidar programı. 15. TL. BtR StTAStNtN ŞtİRLERt CAN YÜCEL Can Yücel'in 12 Mart sonras u u da kapsayan yayımlanmamış şiirlerı. TUkenmek Uzere 15. TL. SIKIYÖNETtM Franco SOLİNAS Romanlaştıran: ülkü TAMER Ünlü yönetmen Costa Gavras taraftndan çevrilen ve yurtdısında büylik yankılar uyandıran fılmın romanı. 15. TL. SANATTN GEREKLtLtGİ Ernst FISCHER Çenren: Cevat ÇAPAN Sanatlann baslangıcından gflnümüze kadar bilimsel sosyalist açıdan ineelendigı temel eserlerden biri. 20/ TL. • • • • • • • • • # # # BAGDAT BASRA YOLLARıNDA HASAN HÜSEYÎN Hasan Hüseyin'ın kaleminden yalun komsumıu IRAK 2 0 TL. VERtCt Guy Des Cars Alışılmamış bır roman, aUşümamış blr tıcaret şekli.. ÇIKMAK UZERE OLAN KtTAPLARLMIZ # TESLtM OLMAYANLAR ÖLMEZ Nıkolaj ÇUKOVSKİ 0 Dünya kiisılden arasına girm ı ı bir romandan Leningrad aavunmasının gerçek ve duygulu anlatısı. İkı cılt bırarada 40. TL. KONUK YAYINLARI Cajaloglu, BabıâU Caddesi, Tasvıre Han Kat: 3, No: 38 Yazışma Adresı: P.K. 749 ÎSTANBUL Tel: 27 8151 YEFYENİ BtR DtZÎ SUNUYOR: BAŞUCU DtZÎSl BIR NOTERÎN HATIRA DEFTERİ B ü BIR POLtS ROMANI DEGÎLDtR B ü BIR AŞK ROMANI DEĞÎLDIR BU BtR TARÎHİ ROMAN DEĞÎLDÎR BU BtR CASUS ROMANI DEGtLDÎR «FAKAT BUNLARIN HEPStDÎR» BÜYÜK ROMANLAR JÜLtE Gerard Nery / JÜLÎE: Annemin Asıklan Gerard Nery / JÜLtE: Kan Barut ve Aşk Gerard Nery / AŞKIN TUZAKLARI Barbara Cartland / LtLt MARLEN Lâle Andersen / DON FERNANDO T. Faurnıer aubry KAZAK KIZI NYTJŞA H. Konsalık MAFYA PARİSTE Serge Jacquemard CEP ROMAN LARI AŞK HERŞEYE YETER Warwıck Peepın VE KONYAKLA BASLADI HERŞEY J. Tanızakı SEVMEK ÖLESİYE Harold Robbıns GÜNAHKARLAR MANASTIRI Philıppa Carr ŞEYTAN KÖPRÜSO Zeynel Kozanoglu ASTERİKSİN MACERALARI Astenks Şefler Savası Astenks Lejyoner Asteriks ve Kleopıtra Asteriks Gladvatör ASTERİKS tSPANYAT)A ÇOCUK KtTAPLARI KALBUR SAMAN ÎÇÎNDE E. Tokmakçıoglu / KTJYRUKSUZ PARE Paul Gallico KRAL ULÎS'ÎN MACERALARI Vehibe Sevım / ÇOCUKLAR İÇÎN DON KtSOT Carvantes Saavedra / SERÜVEN ÇOCUKLARI Paul Jennı TARtHl ESERLER ve ROMANLAR KÖSEM SULTAN 2 cilt R. Ekrem Koçu / BtR ÇAÛIN PERDE ARKASI tsmet Bozdag YENİ OSMANLILAR TARtHl Ebüzzıya Tevfik Tarihî belgelerle 3 cllt FATÎH SULTAN MEHMED Reşat Ekrem Koçü ASTM GtîNDÜZ'ÜN """ ' HATIRALARI " "••""'"» thsan tlgar CUMHURIYET TARİHÎ ANStKLOPEDtSt K. Ekrem Uykucu MÜTAREKEDE YERLt VE YABANCI BASIN Ihsan tlgar UZUNOLUK Adil BağdadlUar RAMAZAN SOHBETLERÎ Ahmet Rasim KÜLTÜR ESERLERt YAŞAMAK ve ÖLMEK ARASINDA A. Marcbenko AŞK PEYGAMBERİ MEVLANA Nezihe Ara» ONAStS Willi Frischauer KERVAN Kitapçılık, Basm Sansyi ve Ticaret A. Ş. Cajaloğla Şeref Efendi Sokak No: 31 Tel.: 27 54 12 POLtTtGt An a Neıriyat v» Dafiıtım A. S. • S ON A R Edebiyatımızın klâsıklerl ara sına girmeyi başarmış ve her bırı birçok baskı yapmış en güzel fıkri. tarihî, edebî ROMANLAR Doğu'dan ve Batı'dan en yararlı TERCÜMELER Büyük emek mahsulü ciddi, 11mi, tanhi İNCELEME ve ARAŞTIRMALAR. öfrencılerimız ve okuilarunız Için en seçme ŞIİRLER, en güzel PİYESLER ve HİKAYELER Bakaniıkça kabul edılnaiş çeşıt'ı YARDIMCI DERS KlTAPLARI. tlk ve Ortaokul ögrencllerı ıçin en güzel, en faydalı ÇOCUK HtKAYELERt Ve daha yüzlerce çeşit ıyi, faydalı ve muhtevalı eserler. ANDA A.Ş., Istanbul'dakj mer kezı (Babıâlı Caddesi No. 50/1 . 2 katlar, Cagaloglu. Tel.: 27 65 11); ANKARA (Sümer Sokak 7/4 Yenlşehir Tel.: 18 05 42): ÎZMİR (Hatay Caddesi 250/C); ADANA (Namık Kemal Mah. 552 Sokak, 45/A); SAMSUN (19 Mayıs Mah. Saa det Cad 23/A. Tel: 21 05). Bü rolan ve özel dağıtım arabalan ile her zamao ve her yerde kıtapçımn ve kitapseserlenn hizmetindedır. Kata. lok isteyınaz. ANDA'nm dagıtimını yaptıgı yuzlerce kitabı bütün kıtapçılarda bulabilırsüıiz ANDA, sürat, ciddıyet ve hızmet demektır. 4NDA A.Ş., P.K. 1065 I S T A N B U L • • • • • • 9 • • • • • • • • #t 0 • ^ • FtLOZOFİ YAYINI MUnir Raşıt Öymen'in «ALMAN FtU)Z()FtSt» kitabı. 240 sahife, 2 0 . TL. Dünyaca tanmmıs UnlU Alman Hlozoflannın düsüncelerini tanıtan, Alman aydınlanma devnnl tngiliz Fransız aydınlanma devirlenyle karşılastıran. ijünUmüzün filozofı akımlannı karsılastırmalı belirten bu eser. yeni düşünce ufuklan açmakta yeni düsünce metodlan öftretmektedir Milli Egitım Bakanlıgınca Tebliğler Dergistnin 26 Haalran 1972 tarihli 1704 sayılı nüshasmda ilgililere tanıtılması. tavsiyesi uygun iförülmüstür. KİUpçılarda. Bakanlık Yayınevlerinde. • • • Lebfh Yalhn YAYIM LAR!• MUessesemız m vıidar oerl dSivSıclHia mevzuntlards nesrıyatına devam MırtPK'edır. VtKCİI fe ve SOsVAL SİOUK1A KAG K I K KAMKİYO l ü K K PAKASI KAMINLAKı ÜİS TtCAKbT MON'İAJ tHRACAT TliRtZM <;(1»1K( K AVRHPA nalen 11 V» sende 1M cııtten ıbaremı tstenılen Mrıve mustakııea abone otmax TiUmlründür Cıltleı muntevıvatı fövvolant sekılde nazırıanmısnr UPiısıklıkleı n.etne ıjıenereK en sen sekilde aboneler* «onaer:lmeKtenır latbık ^dılen ou •iisıem savesınde mevzuaı nukuia canlılıgını muhafaza emiPKiedu Cıltler ılgılı Kanun rüzük Karamame. vönetmeıık ıertiıj{ (genelge) ve vüksek mahSteme kararlarını ıçuıe almaktadır Uaha fazia otisa ıtfn asatıdakı adresımıze nıUracaaı edılmeslnı veya ÜCRBTSİZ orosurümüzün tstenmesinı rica ederız. ' Katıpazarn, Durnıi) Hau Kat: 6 tSTANBUL "' *' TEL: 48 (13 8* il hat) » • • 0 • • • akadir HALKIN EKMEGI Bertolt Brecht'ten (Asım Bezirci'yle) tkinci Baskı Çıktı. FİLISTIM !>IİRI VtETNAM StiRt (Afşar Tımuçın'le) • D 0 N t A HALK VE DEMOKRASI ŞtlRLERl • OtLDEN DILE • BUGUNUN DİLtYLE TEVFtK F1KRET (tkinci Baskı) • BUGUNUN DİL1YLE MEVLANA BUGUNUN DtLtYLJE HAYYAM MLTLU OLMAK VARKEN (TUkenmek üzere) • PJi. 58 Beyazıt tstanbul Muhasebe Tekniğı, Ticaret Hukuku ve Vergi Hukuku Yönlerinden ŞtRKETLER MUHASEBESt Yazan: Mehmet Ali Canoglu Maliye Bakaıüıgı. Ba* Hesap Uzmanı Ozellikle vergi mUkeüeflerinin ve serbest muhasebecılerin yararlanacaklan bu eserde, Ticaret Şırketlerı, Kooperatıfler ve Adı Şirketlerle Ugili bütün mali konular ve pratikteki sorunlar, muhasebe prensiplerın. den baslıyarak vergi matrahlannın hesaplanması ve beyan edılmesme kadar bol örneklerle aCiklanmıştır. Fiyatı: 50 Ura BATEŞ Dagıtıyor HUR YAYINKVİ • YEM • 9 • DARAGACINDA RÖPORTAJ « Juhus t'uçık • Turkçesı: Irftn Yalçın ölüıne gıden bır devrimcinın hücre notları 10 lira • BUYl'K IHANET P.K. 57 Albert Kahn TUrkçesr Mehmet H. Dogan I tkinci baskı. İSTANBUL Amerıkan egemen sınıflannın • yaymlan Amerikalı işçilere, sosyalistleÜnlü roman re, namuslu aydınlara, zenci. FIRTINADAN SONR/s. lere ihanetini sergılemektedir., tkinci basımı çıktı 15 Ura. HOWARD FAST'ın bu ro• H A Ş H A Ş Roman manında LUtfl KaleU 20 lira isçl hareketleri • TT KKCK EDEBİYAT provakasyonlann lçyüzü SrtZLtftt» idamlar Ahmet Köklügiller hazırladı. Isçl ıınıfının dlrenisl TUrkçe/Edebiyat Kitaplıgı Di af zisi: 9. 8 lira. affın gerekçesi: P.K. bu af degll haklann Jtcu...... g e n verılmesidir, çüntrfl öfrencilenine okumayı ögrethiçbir zaman «uçlu değildiler mede ve okumayı ilerletmede FIRTINADAN SONRA 20. öğretmenlerin en büyük yardımDEMİR OKÇE cısı Jack London 20, Fiyatı: 4 TL. Şimdl ögretmenDARAGACTNDAN NOTLAR lere, okullara • 50 tndirlm. ' » Julıus Fuçık 10, HÜRRİYET YOLU FtŞLİ ALFABE Howard Fast 20, tsteme adresi: Cemal Çetin, DENtZ KURDU bahadır, Bestekâr Şevkibey Mah ' Jack London 20, No: H 27 Yıldız . tstanbul KONU8MAK Metin tlkin 10, KANU YtRÜYÜS TAKSİTLE KtTAP Traven 20, YASAMAK KAVUASI 250 • 1000 lirahk kitap alana aiErsklne Caldwell 15^ t] ay taksıt . Genel Daj{ıtım: Peşin satiflarda 100 TL.'dan ODA YAYINLARI sonra °/«20 iskonto; 30 yayın binE « e : DATtÇ lerce kitap ücretıiz kataloj isA n k a r a : AYDIN K t T A B E V t teyiniz. l s U n b n l : GEDA Kitaplar utenlidiğlnd» adreee E n n m m : KtTAP SARAYI teslim. Samınn: HÜDAVERDİ KtSEL KAN YAYIN DAĞITIM TABEVt Nuruosmaniye Cad. 38/2 Caialoglu Ottanbul ropı.rııAo • 0 0 0 0 ARARAT YAYINEVİ SUNAR • BAKAQ Hasan KIYAPET Gumınıst lmum kltabının yazarı Kıyafet'ın beklenen kitabı çıktı 7.5U TL, UEMtR ÖKÇK JacU LONDON 8. Bassı. 2 0 . TL. TÜTÜN Ulmıtlr UtMOV 2 cılt. 940 sahife, 40, TL. KOMPKAUOK Ilhdiı KNGİN Bu kıtapta tüm komprador lar ve dalaveralan aalatıt makta 20, T U ANA Maksım GORKÎ 2U, TL. ÇOCUKLUÛUM Maksım GURKt 15. TL. SLÇ V t CfcZA 2 cilt, 4U. TL. MEMLEKETtMDEN tNSAN MANZARALARI Nâzım HİKMET 4. baskı. 2 5 . TL. ÇELIK BOYLE SERTIEŞTİ OSTROVSKÎ Rusça »flından tam metln 30 U r a SOYtitN Nâiim SÖKMEN 10 Ura KIZGIN TOPRAK J o n e AMADO 20 Ur» ÜELtKANLl DUS'IUYEVSKİ 2. baskı. 2 cllt, 40 Lir» HALKSIZ UEMORRASt Maunce Duverger 20 Lıra FRANSIZ SOSİALİZMÎ TAKİHİ Paul L ü ü l S 25 Ura AMERIKAN İMPARATORLl'GU Claufle JtJLİKN 20 Llra GESTAPO Jacques DELARÜI 20 Ura KAHRAMA.N ASKKR 8VATK 2 baskı. t cllt. 40 Ura TÜRK YUNAN tLtSKtLERl 4UU sahlfe, 12.50 U r a TÜKK HUS tLtSKtLKKİ 4 U sahife, 15 Llra M TÜRK İNCİILİZ tLİSKtLKRt 304 sahife 10 Ura AZAP YOLLAH1 A TOLSTOY 2 baskı. 3 cllt 1450 sahife 70 Lıra (JENKL DAGITIM : tNAN DAĞITIM P K 819 ISTANBUL Not: Tek slparişlercle edert kadar pul göndenlmesl. vüz llrayı aaan sıparislerde % 29 lndinm yapılır KENDt SEStNDEN NAZIM HİKMET ŞttRLERt Plâk 20 TL. tsteme Adresi: PK: 537 Sırkecı Istanbu] ! Bayılere /»25 mdinmlı gönderilir KOMAI'İKMA ve KKLKM KIHKUIINMlCSt Tedavı • Korunma ve Hastalara Oftitler Dr N K C U K T T O M A Her evde bulunması gereku lcltap... Kitıpeılarda aravınıı. Genel Dağıtım: BATEŞ DİL YAYINLARI • • • 0 0 0 0 0 0 • • • KAYA OZTASto eserienm sumr. Fransızca Yardımcı Der; Kitaplan. U s e 1. 2. onaı lira. Lıse A. 12.5 Frmn«ııca'da Bötfis Fillierta Çekımı 15. Fransızca Tiirkce Atasözleri Sozlüsü 10.Kransızca liirkçe Ueytnler SKzlfigâ. 040 Savfa Ssjlam bez cıltli Dt lıra Üdemeü eönderılu toptao U partslerde ve BtaoçılKra tenzılât Tapılır. DtL YAYINLARI P.K K6 U l m Ankara. l KİTAPLAR il • 0 0 0 C 0 • • D A ML A YAYJNEVİ Roman Serlsi MESIHPAŞA İMAMJ Sâmiha Ayverdı Okudugunu?. romanlann en güzeli. Sadeleştirilmış ıkınci baskı 20. TL. Çocuk Kitaplan Serisi AMERİKADA BtR TURK ÇOCUfiU Peyamı Saîa, 2 0 TL. BtR VARMIŞ BİR YOKMUŞ Peyamı Safa, 15 TL. KUÇCK ALPİN YILDIZ1 Peyamı Safa, 15. TL. Çocuk Kitaplan Cingöz Serisi: YÖRİ.K HOCAYLA K1Z1 Ömer Seyfettin, 4. TL. BtR ÇOCUK ALEKO Omer Seyfettin, 4. TL. PRtMO TÜRK ÇOCUGU Omer Seyfettin, 4 TL. ELMASLAR IÇtNDE Peyamı Safa, 4. TL. Genel Dağıtım: DAMLA YAYINEVt Cagaloğlu ISTANBUL Tel 26 2199 îstanbul Dağıtutn: GEDA Ege Dagıtımr DATIÇ Tel: 88788 Ankara Dağıtımı: AYDLN KlTABEVt • GÖLGELER ORDUSU (Bir anti fajist direniş hareketinin romanı). Yakmda çıkıyor. • BOLŞEVtK PARTİSt TARtHl (Yasâklandı) • BÜTÜN L'LKELERtN İŞÇtLERt BİRLEŞtNtZ. (Yasaklandı) • DEVLET VE İHTİLAL (Yasâklandı) • PROLETARYA DEVRİMÎ VE DÖNEK KAUTSKY L*nin (Beraet etti) Ikinci baskı, yeni çıktı: 15 TL. • KOMÜNİST MANtTBSTO (Yasâklandı) « YAŞASIN HALK SAVAŞINTN ZAFERt Lin Piao (Beraet etti) Dava dosyasıyla birlikte üçüncü baskı, yeni çıktı: 10 TL. • DtYALEKTİK VE TARİHİ MATERYALtZM Stalin (Beraet etti) Üçüncü baskı: 5 TLi • PEKİN MOSKOVA ÇATIŞMASI (Belgeler) Tükendi. yakmda çıkıyor. • DÜN KÖLEYDtK BUGÜN HALKIZ (Beraet etti) İkinci baskı: 12.50 TL. • MARX VE BtLİM Bernal. tkinci baskı, yeni çıktı: 7,5 TL. Bilbn ve Sosyalrem Yayınlan Ataç Sokak, 36'2 Yenijehir Ankara. Yeni Dergiler Rauf MUTLUAY ayılınz yeni sıfatına. Tanzımattan ou yana oeuu en çok kullandıgımız kelimedlr bu: Tarzı cedıt, Edebı»atı Cedid», eserı cedit. Yeni Mecmua, Yena a, Yeni Adanı, Yeni üergı, Yeni L'Juklar, Yenı Edebiyat. Yeni Gerçek, Yeni însan Yenılık, Yenı Adımlar... Kasım yıldönumlenne verdıklerı önem agısınaan Ddemll dergılerı tararken adlarından söz edemediğım Dirçok denrtnln yaşatna uğraşmda olduğunu gördüm. Gerçekten buçoK dergının tukenışlerını farketmeye de, yayınlarını duzenle ızıemeye de vaktımız yoktur. Örneğm 1947'den başlayarak on yıl Seçılmıs Hıkâyeler, 1957'den yakm günlere kadar Dost adıyla yayımlanan yırmı beş yıllık bir dergı sessızce kapanıvermı$tir Bır ık) ayIık yaz tatılıne gırecegini söyleyen 25 yıllık Yeaıtepe tam 408. savısmda ortadan kalkıvermiştır hiç bir vankı varatmadan Bu yıl yayım dünyasında göremediklerimiz Günümüzde Kıtapıar. Yenı a Yanna Dogru, Yeni Dönem, Özgür tnsan. banat çıkıyor mu bılmıyorum. Yeni Adımlar'ı, Töre'yı, Ürün'ü ner verde oulamadığun Türk Edebiyatı'nı eylül ekımde 1i,. jayısım eaındığim Dıriliş'ı, 6. yılda b9 sayısına geldığını »özledlCim Kflitun'u.. duzenlice izliyemiyorum. Gerçekten bepsın. edınmek ıçin olanak ve merak, ılgı ve fırsat bulunamaz hen vaktınde yayımlanma dikkatleri, hem gerekll yerlert «önaeriıme yöntemleriyle etkıli olanlara çoğumuz teşekkür borçlanmısiKjır Geçen ayki 14. sayısına kadar görduğünı cTtuKlyemız» ilk yılını Vedat Nedım Tör"ün vönetımınde tamamlanujtı; sımdl Ak yaymlan adına Şevket Rado'nun elınde. Kâgıt. resun dız1 gı, baskı bzeru bakımından yenı uygulamalarm ^öz'endıg bu gibl dergiler, genellikle büyük kurumların malıdu ve edebıvat uzagındakı bütün görsel sanat Urünlerine yeı «vırarak bellı bir ölçüyü yürütürler. Aynı birim tutarlılığuıı Yapı ve Kredı Bankasmm kültür müşavırliğı sorumlu vonetmenlıgine ..eçen Vecat Nedıra Tor, bu kez fSanat Dünyamız»ı yayıma sokarak oaslatmış oluyor (1. sayı mayıs, 2. sayı eylül 2ü lıra) Basım tekrugının yenı olanaklannı kullanan bu güzel görünüşiü dergılerde, düsünce özu ve edebivat Urünü aramamak kosuluyla b«r şe>T bulabılirsmız. 6. sayısı y&zın çıkan Uç aylık cGeUşme» ile ıü. sayısıoı eklm başlarında gördüjüm «Kdebiyat» (ayuk), yeni ımzalann kümelenışlenm yansıtıyor. Bir başka tutum birlitini de t s l i m d«lnyasına eğilim, çağdas Arap edebiyatından çevinlflrıe bir vakınhğı arayıs. îkisı de Kapaksız, süssüz, ilânsız heves bınkımlert Ancak süreklılıkle yaşayışın acemiliklerinı gıaerebüeoegi oaslangıçlar. Belli bir toplama erişmeden vaıgıya vanlamaz ÇUnkü edebiyat ımız, sayısu dergı ölüsüyle doludur; uepal de ooçuiluk çagında kalmıslardır. «Oluşum»un yedıncı kasım sayısı aa elime geçtı; dört tayfaiık bır 1974 dergısı, ılk yasmda; bır Ankara küm« baılantncı daha. Bakalım sürecek mi? Ankaralı bır ortaklığın dergısı Köken, 7., 8., ». aayılannı bir arada çıkardı Fahir Aksoy'un kuruculuğunda «ay:ık düfUn ve kültür» dergisj olma niyetınde (44 sayfa, 7.5 lir»). Adma ve yanına ekledigi nitelemelerin belirledıgı amaca uygun olarak mamarlık, sanat tarihı, kültür halkbılim konularında arayışlarda gözlenlyor. Belli bir kadrosu da var. Umutlan Kirmamalı YUCEL Georgı Dlraıtrot • FAŞİZME KARSı BtRLEŞtK CEPHE Enver Gokçe • DOST DOST tLLE KAVGA Truman Nelson • ANALARIN tŞKENCESİ Yakavos Kambanellis • FAŞtZMtN PENÇEStNDE Jack London • VAHŞETtN ÇAĞRISI Genel Dagıtım: MAY YAYINLARI ANSİKÜDPHDİSİ Tamamlandı En son bilgilerle «eniıletilmiı Yenı Hayat Aruiklopedisı bu hafta çıkan 36. fasikülle tamamlanmı». 8 ciltlik tam Ukun catiM sunulmuştur Gerek genel kültür, gerek ders programlan bakımından her konuyu özlü bilffi bol resım, şema, grafik ve nantaıar« la veren 3556 sayfalık bu nüvuk ansiklopedide. 800'ü renkli 45I« fotoğraf. 850 şema, krokı, beç renkli 70 tablo, 25'i renkli 325 h a n u vardır. Yenı Hayat Ansıklopedısi i; adamından oğrencıye kadaı her kesin her zaman en büyük yar» dımcısı olacaktu Genel dagıtım: BATEŞ SAMET AGAOGLUnun vakın tannımıze ıçık tutan eserleri: 0 MAKMARA'DA BtR ADA Neier vardı bu adada, çevresınde nucumbotları. gö'kleruv de ates saçan eiderhalar. Bızanstan kalan iindanlar. sorguya çekılen milli irade. Fiyatı: 15 Ura 0 DEIY1OKRAT PARTİNİN DOGUS ve YrKSELIS 8EBEPLEKİ Bu kıtap 1946dan ı»eo Mayısına kadar bır devn kapsa> vacak sıvasi hâtıralara biı gırıştıı Fiyatı: 15 Lıra 0 KUVAYt MİLLrfE RUHU Son Osmanlı Mebusan Meciısının son celsesı Dıktatör bır Meclıs Bır deviet nasıl kurulur? Mücadele Büvük Meclıs dagılıvor. Fiyatı: zu lira BATEŞ Dagltıyor Projecı ve Tatbıkatçıiara YAPILARIN ISI, SU v« BUHAR YALITIMLARI Kitabı çıktı Yazan: %luzaffer OMR Sıhhaıh. eKonomık ve kusursua yapı ıçin 432 sayla. 14» şekıl. 74 tablo. tıesap ve örnekler 75.TL, Ödemeli gondenlır. Kıtapçılarda bulunur. Isteme Adresi: Dera Kitaplan A.Ş. Babıali Cad. No: 39 isUntral B BtLİM YAYINLARI Yayınianan kitaplar 1. Feodal Toolamdan Yirmlnci! Yozytla | Leo Huberman | 2. EmperyaUzmin Türldye'ye ı Glrtşl | Orhan Kurmuş Yayına hazır kitaplar { 3. Aydınlar ve Sınıf Miicadelesl A. Casonova, C. L Prevost, J. Metzger ! 4. Bilimsel SoaraltaB n 8otyal Demokraai V. Vassıne. S. Gribanov, î . OundassynoT5. Diyalektik ve Tarihî Materyalizm A. Spirkm. O. Yakhot Ankara Dagıtım: Sergı Kıtabevı Eski Büyük Smema içl BİLtM YAYINLARI Piyerlotl Caddesi 21/1 ÇemberUtaş. tstanbul GOLOĞLU YAYINLARI Manmut Goloğlu \ Erzurum Kongresi î Sivas Kongresi 3 Üçüncü Meşrutivet (192ü) 4 Cumhurıyete Dognı (19211922) 5 Türfcıye CumrıuriyeU (1923) 6 Devrimler ve Tepkilerl (19241930) 7 Tek Partılı Cumhuriyet (1931193R) 8 Milli Şel Döneml (19391945) Atatürk tlkelerl Ve Bursa Nutku Halifelik (Ne idı? Ntçın kaldınldı?) Pontos (Anadolunun Mıllî Devletl) Bir Dostun Mektuplan (Denemeler) Turhan Kıtabevi Kocabeyoglu Pasafı Kıniav ANKARA î S H A K Köy . Kent Ftkıi Oluguraunun Romanı Yazan: TAHIR FtKRt Dağıtım: Asann Yayınlan tstpme: PJC. 74, Ulus . Ankara DERGÂH KtTABEVİ Prcf. Mehmet Kaplan'm bütün eserleri • ŞttR TAHLtLLERt Tansimattan Cumhunyet'e kadar 25.• TEVFtK FtKRETT Devlr sahsiyet eser 30. • NEStLLERtN RUHU 2. Baskı 10. • BÜYÜK TÜRKtYE RÜYASI 15.10 adetten faıla fiparislerde tn dirtm yapılır. ödemeli gönderllir. Tel: 33 M 77 Ankara Cad No: 85 Sirkecl koral yayınlan GtNETJE DEVRtM Amılcar Cabral Bir Afrika halkının mUcadelesi 15 Lira SEYRFDERKEN KENDIMtZt Emil Galip Sandala 20 Lira tsteme Adresl: P.K. 907 tstanbul kurtulu;
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog