Bugünden 1930'a 5.325.890 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

Traş olanların başına gelen 611 tdtil WİHİâmS ForroütüiMJiki SİÜCON taytsıad» Wıllıams Traş Kramı ratıat mukemmel veyumujjk traş saglsr Ertuk yuzunt cazıto temızhk vtrlr. Sakahmzseriveya yumuşak bıçağmtz }u veya bu marka lsun. Wıllıamsyu kh williams umhuriye Kurucusu: YUNUS NAOİ İ N 7ERSİTE ADAYLARI BÜYUK DERSANE ANKARA tİNİVERSİTEYE HAZIRLIK KİTABI'nı alarak dilediğinız FAKÜLTEYE GİKMEYİ GARANTİLEYİNİZ İOO Iir» N«t K n r u abom» uar«ti 75 liradır ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK FEN KURSLARINA abone oiarak veya 48. yıl, sayı: 16814 Telgraf ve mektup adresl: Cumhunvpt îstanbuJ Posta Kutusu: tstanbul No ?46 Telefonlar: 22 42 90 22 42 90 22 42 97 22 42 98 22 42 99 O « Q . . « . • 1074 IViayiS L r U m a r i e S I 1 3 / I BÜYÜK DERSANE CEBECİDOBTYOL. ANKARA Elrom sanıkları yüzleştirildi Dev Genç muhasebecisi Ziya Yılmaz da Şişli'de yakalandı HflS'ları kaçırmaktan sanık 2 kişi tutuldu • HAS'lan kaçırmaktan »anık olarak, dün l'laş Bardakçı ile birlikte vakalanan Ankara Sosyal Hizmetler Akademisi 3 ün. cü sınıf oğrencisi Rnçhan Banas (solda) ve aynca ele geçirilen Dev .Genç muhasebecisi Ziya Tılmaz . İSRAO, BAŞKONSOLOSU ELROM LN KATİLLERÎ OLARAK YAKALANANLARIN FEREKOY ŞAHADET SOKAĞINDAKİ DAIRESI VE ETRAFINDA TOPLANAN MERAKLILAR. CÜIVIHÜRİYET HABER SERVİSİ Sayıştay önemli kararlar aldı Yarıa saat 24'den itibaren Israil Başkonsolosu Efraim Elrom"u kaçırmak ve bldürmek lddıası ıle yakalanan Necmır Demır, llkay Demır, Irfan Uçar ve Necatı Sagıroğlu hakkındakı soruşturma surdurulurken, Mete Has'ı kaçıranlardan olduğu belırtılen L'laş Bardakçı ıle Ruçhaıı Manas da dun yakalanmiftır. Bu aratta, aranmakta olan DevGenç'ın muhasebecisi Zıya Yılmaz da gozaltına alınmıştır. Elrom'u öldurenlerden Esat Korkmaz'ın babası Nurullah Korkmaz Ise îzmır'de yaptığı çağrıda, oğlu uç gun içınde teslım oknadığı takdırde intınar edeceğıni açıklamıştır. Elrom sanıklarını ıhbar eden kışi ıle yakalamada gorev alanlara verılmek üzere Istanbul'a 50 bın llra gondenlmıştir. Aynca, yakalanan Elrom sanıklan da dün yuzleştirilmiştır. Dün yakalananlar Polıs, dun oğleden sonra yaptığı baskmlar sırasında Kadıkoy yoresındekı bır evde bın kız, dığerı erkek ıkı oğrencıyı daha ele geçırmıştır Mete Has'ın Kacırma olayından sonra bazı semtlen ve şuphelı evlen >>o7aH'nda tutan polıs, dun ot'=den sonıa bınaya gıren ODTIT oğrencısı Ulaş Bardakçı ıle Ankara Sosyal Hizmetler Akademısınden bayan Rüçban Manas'ı vakaıamıştır. Yakalananlann uzerınde ıkı tabanca, 315 adet mermı, 8 adet dınamıt kalıbı, 18 adet dınamıt kapsulü ele geçırünuştır. Kadrosuzluk yüztinden terfi edemiyenler bulundukları derecelere intıbak edecek BAŞYAZARLM1Z NADIB NADf, FRANSIZ TV SPİKERLERLVİN SORULARINI CEVAFLANDIRIRKEN Trofiğe uymayanlara Sıkıyönefim Kanunu uygulanacak Muhasebecileri.. M ŞAHADET Sokağuıdaki bakkal Jirayir Terzi, Subay kıvafetiyle benden 3 gun Samsun gigaraa aldılar» diyor.» Emnıyet ilgıhlermden ogrenıl cbğıne gore, oncekı yakalanan tedhışçılerîe ışbırlığı yaptığı tesbıt olunan Zıya Yılmaz da dun öğleden sonra gozaltına alınmıştır. Sanığın evınde ve ış yerınde yapılan aramada Zıya Yümaz'm gızlı orgutun muhasebecılığıni yaptığına daır çeşıtli delıller bulunmuştur. Bu arada bazı yerlerden alınan paralarm hesaplannı göstenr tur de lıstenın elegeçırıldığı oğrenılmıştır Sanığın uzerınde ıse, 7 bın 500 lıra bulunmuştur. "CUMHURiYEF,, fransız îV'sfnde Son olaylar hakkında bılçi almak üzere yurdumuzda bulunan Fransız radyo ve televizyon tem. silcileri önceki gün matbaamıza gelerek Fransa' da gösterilmek üzere Basyazarımız Nadir Nadi ile bır TV röportajı yapmıslardır. TV spikerınin çesitli sorularını cevaplandıran Başyazannuz, yurdumnzdaki son anarşik olaylann, sayrsı pek ANKARA, (».a.) Sayıştay Ge nel Kurulu, (D) ve (E) cetvelı personelının İntıbaklan ıle ılgıli olarak yenı kararlar almıştır. Sayıştay Genel Kurulu'nun «oybırlığl» ıle aldığı bu kararlara gore, aylıkh veya az tahmln edilen bir gmpça tertiplcndiğini, bunucretlı barem ıçı kadrolarda lann halktan destek gormediklerini soylemiş, buhızmet goren kamu personelınunla beraber bu yuzden hukumet tarafından ginin kadrosuzluk yuzunden rişilmesi beklenen reform hareketlerinin bir sure terfi edemedıkleri veya mugecikebileceği ihtimalini ileri surmuştur. Fransız saıt kadro olmaması sebebıyle televizjonculan, dun de Ankara'da Başbakan Niaşağı derecede kabul edilen hat Erimie gorusmuslerdir. memurıyet sureleri, intıbaklarda değerlendirümiyecektır. Bırmci Ordu ve Sıkıyonetim Komutanlığı, îstanbul, Kocaell, Sakarya ve Zonguldak üierinm trafık düzenı ıle ılgıli bır bıldın yaymlamıştır. Bıldın, Pazar günü saat 24 den itibaren yürurlUğe gırecek, uymayanlar hakkında 1402 sayüı Sıkıyonetım Kanununa gore ışlem yapılacaktır. O güne kadar yehırlerdeki ya ya geçıt yerlen, ıstıkamet çızgıleri yenıden boyanacak, dolmuş indırme • bındırme levhaları da yenıden duzenlenecektır. Yenı duzenın uygulamasında, 150 mzıbat trafık eri gorev alacaktır. Bınncı Ordu ve Sıkıyonetım Komutanlığı, yenı düzende uyuIacak hususlan 26 maddede toplamıştır. Buna gore, trafık petsonelının ışaret ve ıkazlarına, trafık lâmbalarına tam olarak uyulacaktır. Gereksız klâkson çalınmayacak, dolmuş ve taksıler yolculannı yalnız sağ kapıdan ındırıp bmdıreceklerdır. Yayalar geçıtlerden, bulunmayan yerlerde de toplu halde trafık gorevusırun nezaretı altmda ge(Arkası Sa. 7, Sü. 7 de) 2 öğrefim üyesi daha göıaltına alındı O Diyarbakır'daki aramada çok sayıda silâh ele geçirildiği bildiriliyor.. [YTRT HABERLERt SERVtSt] Diyarbakır Sıkı Yonetim Komu. tanlığı guvenlık kuvvetlennm, merkez'e bağlı iki koyle Sdvan'ın bır köyünde yaptıklan aramada 21 mavzer, 51 tabanca, 1 makınelı tabanca ve 6 bın mermi ele geçırümiş ve 86 kışi gozaltına alınmış. tır. Öte yandan btanbul Sıkıyönetını Komutanlığınca aranan katil zanlısı bır kişi de, Tuncelı'nın Malazgirt ilçesinde yakalanarak, Dıyarbakır Sıkıyonetım Komutan. lığına teslim edilmışür. Ankara'da da ODTÜ oğretım üyelennden 2 ki$i gozaltına alınmışlardır. Bingörde gördüklerimiz ve şehrin Yazanlar: ~^~ lümaz GÜMÜSBAŞ ve Mehmet MERCAN Şu satırları vazdığunız sırada| Bingöl deprem bolgesinden ay" nlmış bulunuyoruz. Diyarbakır'dayız. Geride bıraktığımız BinJ gol yok artık. Bir taş ve çünen| to yığını halinde bıraktık Buv göl'ü. | Sıkıyönetimin bildirisi, Bırınci Ordu ve Sıkıyonetim^ Komutanlığı Basın ve Halkla l, lışkıler Subesı, dün bu konuda \ bır açıklama yapmıştır. Açıkla, ma, aynen şoyledır<(T) tstanbul tsrail Başkonsolosu Efraim Elrom'u öldurdükleri j tesbit edilerek dun (onceki gece)' ele geçirilen canilerin soruşturma \ lanna devam edilmektedir. O Mete Has'ı kaçınnada soförlük yapan ve Kadir Has'tan 400 bin lira fidye almada hazır olan ıki soyguncu bugün (dün)| / ele geçirilmistir. Bu so\guncn(Arkasi Sa 1 Su. l de! Doktorn tehdit etmekten sanık 2 kişi, 2'şer yıl hapis yatacak Daha önce bır sure barem dısi gorevde bulunduktan sonra barem ıçı goreve geçen ve tekrar barem dışına çıkan per&o. nelın barem dışında veya barem içınde geçen surelerıntn «kıymetlendirilmesi mfimkfin olmayan kısımlan», ıntıbaklarda da dıkkate almmıyacaktır. (E) cetvelıne dahil kadrolarda BALIKESIR Mototrenle ya çalışıp devlet memurluğuna nşa kalkan bır kamyon şoforü, atanmalan gerekh gorulenler2 kışınm olümüne, 3 kişmın de den barem dışı olarak ıstıhANKARA, (THA) Turkıye Komur Isletmelerı Kurumu Geyaralanmasına yolaçmıştır. cfara edılenlerın intıbakında, nel Mudurluğunun, Enerjı Bakanına tahsıs edılmek uzere 250 bın Gorgu tanıklannın anlattığına (E) cetvelı kadrolan dışında gore, 10/DA/847 plâkalı kamyolıraya luks bır otomobil satın aldığı tesbıt edılmış ve olayla ılgıli kalan statulerde geçen hızolarak soruşturma açılmıştır. (Arkası Sa. 1, Sü. 2 de) nun şoforu, tzmir'den Bandırma'ya gıden 123 sayılı motorlu Bildirıldiğine gore, durum, Erim (Arkası Sa 7, Sü Z de) Hukumetı goreve başladıktan kısa bır süre sonra meydana çıkarılmış, yenı Enerjı ve Tabıî Kaynaklar Bakanı Ihsan Topaloğlu, kendısının makam otomo bılı bulundugımu, başka bır otomobıle ıhtıyacı olmadıgını belırterek TKI'nın otomobılını kullan mayı reddetmıs, olayla ılgilı soruşturma açüması ıçın ılgılilere talımat vennıştır. (Arkası Sa. 7, Sö. 5 de) TKPnin aldığı lüks otomobil için Bakan soruşturma açtırdı MOTOTRENLE YARIŞAN ŞOFÖR, 2 KİŞİNİN ÖLÜMÜNE SEBEP OLDU Kefensiz gömüldüler Yapı yolsuzluklanna «Yeter»^ demeyen, iyi işkiUmeyen dcne1 tim makanizması yüzünden Bü>v gol'de bin'e yakın can kaybettik Günâhsız, kabahatsız, tabiatın ve* insanlann hem de kendisinden < olan insanlann knrbanı bine yakın can Dal gibi gençler, gelinlik kızlar, <üt bebeleri, beş« on saniyenin içinde yok olırp git % tiler. Çoğuna kefen bile bulunaj madı... 2 (Arkası Sa. 7 Sü 4 dris Şışlı'de, Dr Lamıa Peyın'den,. 9 yasındakı oğluna kotuluk gelÇ memesı ıçın mektupla tehdit Şf ANKARA Ankara Sıkıyöneederek 50 bın lıra ıstemekten^, tim Komutanlığı, Orta Doğu Teksanık Hasan Iskıt ıle Nıhat Ake p nık Üniversitesi yardımcı proferen, dun, 2 numaralı Sıkıyone|p sorlennden Oya Koymen ıle asıstım Mahkemesı tarafından 2'şer| tan Orhan Yılmaz Süier'i gozaltıyıl hapse mahkum edılmıslerdır. % na almıştır. Tehdit mektubunun kendılerı J Bu arada yaşlı bir kadın, öğren. ci olan oğlunun kıtaplannı bır ba ne aıt olduğunu bır kez daha bıl / dıren sanıklar hakkında Savcı, 4 vul içinde koyüne goturürken yaICKnun 188/3 maddesme gore kalanmış ve Yıldınm Merkez Ko. mutanlığma gondenlmiştır ceza ıstemıştır. (Arkası Sa. T Sü 4 de) (Arkası Sa. 7. Sü. 8 de) Köymen ve Silier Avcı: «özel çalışma evi ile ilgim yok» ANKARA, (THA) Mıllet Meclisı Başkanı, eskı Enerji ve Tabu Kaynaklar Bakanı Sabıt Osman Avcı, Petrol Ofısı'nın «Özel çahşma evi» ıle kendısinın hıç bır ılgısı bulunmadığıru açıklamıştır. Soz konusu haberi veren THA'nın bır muhabirtne Avcı, bu konuda tfzetle şöyle konuşmustur(Arkaaı Sa. 7, Sü. 6 da) RADYO VERGİSFNE YAPILAN ZAM YÜRÜRLÜOE 6İRDİ SIKIVONETİM'IN, TR4FÎK KONLSUYLA DA ÎLGİLENMESI LZERİNE ISTANBUL'DA TRAFİK EGITÎMİ GORMEYE BAŞLAYAN ERLER, OUNKU UYGULAMA SIHASINDA.. ANKARA (Cumhunyet Bürosn) TRT Yonetim Kurulunca kabul edilen «Radyo ve Televizyon slıcilannrian vıllık ruhsat karşUıfı (absil oİM»qrak flrrpt tarıfe«i» (Arkası Sa 7, Su. 4 de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog