Bugünden 1930'a 5.326.711 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

Cumhuriyet BASI.N AÜLA*. YASASINA UYMAY1 TAAHHÜT EDEH Sahibi: Cumhuriyet Matbaacılık va <; ucıhk T.A.Ş «dma N A Z İ M E NADİ Sorumlu Yazı Işleri Müdürü : OKTAI KURTBÖKE Basaıî ve Yavan t CüMHURlYBT MATBAACILIK v* GAZBTECtLtK T.A.Ş. Cağalojlu Halkevi Sk. No. 3941 B * l'l n n I O • ANKARA: AtatOrk Bulvsrı Yen« Apt | T\ . Yenisehir Tel: 12M20 129544 ABONE ve İLÂN Smellk • Ayhk 3 Ayhk 1 Ayiık tvıt !ci U0 S O 44 15 AdJ Poıta Vurt D ı p 28» 144 ÎZMÎR: rcvzlpata Bulvan Aiıare|iu tlhanı TW: 31JSO GÜNEY tLLERİi KurukSprü 34 «ekak »o. 40 • ADAUA T«I: 4350 19*4 n 34 300 Lira Başlık (Maktu) 3 üncU »yfa (Santlml) U » 2. v« 7 ncı sayla (Santiml) »0 » 4. 5. s ncı tayf* ıStntimi) 74 » Kişan. Nikih. Evlenm» Dojum 100 • Ölüm. Mevlid. Tejelüolr 23 UncO t» Cn> 150 > Ölüm. Me»Ud. T*»ekkÜT (5 Cra.» 100 t SAYIS1 5ü KURUŞ amlı (Baştsrafı 1 Incl sayfada) Avcı, zamlı aylıklann TBMM üyelerinin genel kadro kanununa baglı olmamaları nedeniyle ve personel kanununun da geçtiğimiz Ağustos ayında yürürlükte olması yüzünden bu kanun kapsamına giren öteki devlet memurianndan daha önce Ey1U1 ayında ödendigini de açıkJamıştır. Meclis Başkanı Avcı, Anayasa Mahkemesinin verdifi kararla ilgili olarak mahkemenin, yeni bir kuruluş olması nedeniyle titizlikle «pür buknk»» anlayışından hareket ettiğini ve Anayasanın maddelerine göre bu karan aldıgını söylemiştir. rürlüğe ginniş olması yüzünden Eylül ayında milletvekili ve senatörlere zamlı aylıklarının ödenmeye baslandjgını ifade etmiştir. Mahkeme kararından sonraki durum Meclis Başkanı Sabit Osman Avcı, basın toplantısında, Anayasa Mahkemesi kararından son ra ortaya çıkan durumu, maliye ve hukuk uîmanlarına incelettiğini, bu incelemenin sonuçlarına göre bir işlem yapılacağını belirtmiştir. > Bu sonuçların neler olabileeeği yolundaki soruya Avcı, çeşitli altematiflerin gelebileceğmi, bunlar arasında yeni bir kanun yapılması veya Anayasa değişikliğine gidilmesi d'e olabileceğini söylemiş bir başka »lternatifin ise 1961'deki gibi bankalarca TBMM üyelerine avans verilmesi olduğunu büdirmiştir. Avcı, iptal kararından gonra parlamenterlerin ayhklarını dü•zenleyen 1 sayıh Kanun ile atıf yaptığı 7244 sayıh Kanuna dönul düğü takdirde, Personel Kanunu ile yüzde 35 zamlar ve yüzde 10 avanslar kaldınldığmdan, bir TBMM üyesine ödenek ve yolluk dahil olmak üzere ayda net 2850 lira verilebileceğini de sözlerine eklemiştir. Farlamenterlerin gerçek maaşları Anayasa Mahkemesinin 1327 sayılı devlet memurlan kanununun 93. maddesinin (e) fıkrasmı iptal etmesi üzerine basında «ka> mu oyunu yanütıcı, şaşırtıcı ve TMIIŞ bir takım kanaatlere rardıncı» İJİlgiler verildigini belirten Avcı, parlamenterlerin aldıkları aylıklar hakkında «Rrsmi ve prrçrfc rakanıl*n kamuoyuna davtrnnaJc istediğini» soyleyereîc, iki çocuklu bir TBMM üyesinin 1 Eylül 1970 tarihinden bu yana ayda net 4145 lira 75 kuruş öden«lc ve yine net 3486 lira yolluk aldığını bildirmiştir. Millet Meclisi Başkanı, personel kanunu uypılamasından önce ise ödenefc lerin net 2350 lira 50 kuruş, yolluklann da net 14M lira olduğurm açıkl&malanna eklemiştir. Karar üzerindeki iddialar Anayasa Mahkemesinin verdiği karardan sonra bu kararm alınış şekll uzerinde çıkarılan söylentilere iliskin bir soruya da Avcı şu cevabı vermiştir: «Anayasa Mahkemesi pür hukuk anlayışından hareket ede. rek Anayasa'nın maddelerine KÖre, karar vermiştir. Anayasa Mahkemefi yeni bir knrolnş oldagn için iitiılikle pfir hnknko l Millet Meclisi Başkanı bu arada mahkeme kararından sonra senatör ve milletvekillerinin T. B.M.M. üyeliği dışındaki işlere kayabileeekleri konusunda bir başka soruya cevap verirken, parlamenterlerin ugrasamaya cakJan 15leri belirleyecek kanunun çıkanlması için yapılan cahsmalarda gelişme olduğunu bil dirmiş, ancak ellerinde «hukukl bir baz> bulunmadığı nedeniyle Dışişleri Bakanlığı aracılığı ile yabancı ülkelerdeki ilpli mev zuatın istendigini söylemiştir. Ödeme yapılmadı Personel kanununun 1 Mart 1970 tarihinde yüriirlüğe girdiğinl. ancak uygulamanın Aralık ayına kaldığını hatırlatan Avcı, Anayasa Mahkemesince iptal edilen 1327 sayılı kanunun 93. maddesinin C fıkTasmın. «M»rt 1971 ayı sonnndan kannnnn ny> irulama tarihinr kadar olan birikimlerin ödenroesini tanziın euen fıkra» olduğunu beHrterek, «Memurlars ödeme vapılmadıjjı, Anayasa Mahkemesinde usulüne iröre açılmı? bir iptal divası olrtujrn tçin, bn fıkra geregince T. B.M.M. üyelerine 1 kurnş ödeme yapılmamıstır» demiştir. Ancak, T.B.M.M. tiyelerinin genel kadro kanununa b&glı olmadıklanna işaret eden Avcı, Ağustos ayında personel kanununun Resml Gazetede yayınlanarak yil (Bastarafı 1 inci «ayfada) ve yaralamalan Süleymancıların isi iyice azıttığını göstermektedir Yurdun her tarafında olduğu gibi Manisa yöresinde de örümcek ağı gibi yayılan, işi Kavmakam vç Jandarma Kcmutanını linç etme gayretlerine kaANKARA (Camhnriyet Burosn) Cumhuriyet Senatosunrfa Or • dar götüren Süleymancıların.bu »an, Ulaştırma, Çalışma ve Sa , kez kachnları ön plâna getirip olayı bir başka açıdan değernayi Bakanlıkları bütçeleri gölendirmek istemeleri dikkati rüşülerek kabul edilmiştir. çekmekte, olaylar dizisinin daUlaştırma ha da uzayacağı belirtilmekteUlaştırma Bütçesi uzerinde dir. konuşan GHP sözcüsü Nazif Çağatay, «PTT idaresinin Bakanın onayını almadan zam yapması mümkün defildir. Ancak zamlar, halktan sert tepki göriince Bakanlık yükü PTT idarecileriÇiçekli k6yü Kur'an kur=u nin omazlarına ytikiemekten hocası olan Halit Karabıyık, ilk başka çare bnlamamıştır» demis okul mezunudur. 4 yıl kadar tir. önce Çiçekli köyüne gelmiştir. MGP sözcüsü Etem Karaka25 yaşında ol«n Süleymancı hopıcı da, «Zammın ve dnrdmma canın, Çiçekli köyünde pek çok kararının devlet otoritesiyle kaolayın yaratılma^ına sebep olbili telif olmadıfını» söylemişduğu, hattâ öncülük ettiği ileri tir. sürülmektedir. Gördes halkının A.P. sözcüsü Etem Erdinç ise, yakınd'an tanıdığı, Atatürk düşAvrupadaki hava yollannda bir manlığı ve devrim aleyhine köy kişinin gördüğü işi T.H.Y. nda lerde konuşmalar yaptığı tespit 2 kişinin yapmasmdan şikâyet edilen Karabıyık'ı Gördes'ten uzaklaştırmak için aydm çevreetmiştir. lerin çabası sonuç vermemiştir. Ulaştırma Bakanı Orhan Tuğnıl ise, P.T.T. zamlarımn durGördesliler Çiçekli köyünü dunılması ile ilgili olarak şöyle irtica yuvası haline getiren hokonuşmuştur: canın Irurban derilerini topla«P.T.T. ücretlerine yapdacak maya gelen THK ekiplerine, zamlar için mutabakatım alın«Kâfirler» dediği, köye sokma. madığından ve vatandasa külfet dığı bilinen gerçeklerdendir. yükliyeceğinden uygulama dnr> Hattâ köy muhtannı da Süleydurulmuştur • mancılara dövdürmek isteven Halit Karabıyık, sık, sık, «BeÇalışma Bütçesi nim milletvekili dostltrım var, Tabii Senatör Vehbi Ersü, ÇaOnların seçilmeleri benim elimlısma Bakanlığı Bütçesi görüş. dedir» diye konuştuğu Gördeslimelerinde yaptığı konuşmada, ler tarafmdan söylenmektedir. «1« hayatınuza polis tedbirleriy Senaio'da PTT zamları ve ÇtÇEKLİ KÖYÜ az da halı tezgâhı bulunan Çiçekli'de günlük gıda «ayran, fasulye çorbası ve su»dur... îddia edilen acı gerçekJer şöyle sıralanmaktadır: Köyde her yıl 58 kişi 81dürülmekte, kaatiiler bulunamamaktadır. Tüm bunlara rağmen Çiçekli'de Jandarma karakolu yoktur. Bu yüzden Kur'an kursu hocası Halit Karabıyık ulaşmak istediği hedefe varmış 3 yıl içind'e sat köylünün dinl duygulannı sömürerek. Çiçek. li'yi irtica yuvası haline getlrmiştir, Çiçekli k8yü halkının hemen, hemen hepsi Süleymancılık tarikatına girmişlerdir bugün. Köy muhtart ve birkaç kişi dışında kalanlar Halit Karabıyıkın sözlerinden dısanya çıkmamakta, o ne derse yerine getirmektedirler. K5y kahvesinde Atatürk resml yoktur. tlkokulda 10 Kasım'da anma töreni yapılmamaktadır. öğretmenler ise Süleymancılar tarafindan slndirilmiştir. Çiçekli köyüne baskm veren KajTTiakam Mustafa Sokullu'ya ve Jandarma Komutanı Assubay Süleyman Ercfoğan'a yapılan saldın ne ilktir ne de ton olacaktır. Halit Karabıyık'ın yönettiŞi Kur'an kursu modern bîr bina olup 10(1 bin liraya çıkmıştır. Kur'ar ursu inşaatında yolsuzluklaı yapıldıgı, köylerden toplanan derilerin paralannın çarçur edildiği dolaşan sBylentiler arasındadır. Yaşamını güelükle sürdüren Çiçekli köyfl halkjnı bu duruma düşüren Halit Karabıyık'ın kimler tarafınrfan kollandığı. şimdiye değin çıkardığı olaylara rağmen halen aynı yerde görevine devara etmesi ise rihinleri kurcalayan bir şeydir. Bakanın iutumu eleştirildi Çevirici Tokatlı'nın hapis ve siirgiin cezası onaylandı ANKABA, (THA) Sovyet yazarı Gladkov'un «Çimento» adlı kitabınm çeviridsi Atilâ Tokatlı'nın 15 aylık hapis ve 3 ayhk rür gün cezası. Yargıtay Ceza Dairele. • ri Kurulunda. 20'ye karşı 24 oy ; la onaylanmıştır. j Kitapta Komünizm propagandası ı yapüdığı iddiasıyle mahkemeye verilen ve 15 ay hapse mahkum edilen Tokath'nın cezası, Yargıtay 1. Ceza Dairesi tarafindan, l'« karşı 4 oyla bozulmuş ve Yargıtay Başsavcısının itirazı üzerine, Yargıtay Ceza Daireleri Kuru luna gelmişti. ÇOK ACI KAYIP Merhum emekli Alba> eczacı Cevdet ve Fevziye Günak'm oğulları, merhum Cemal Zührü Aysan, Enver Aysan ve Hüsnü Aysan'ın yeğenleri, Fikret Gıinak ve merhum Erdil Günak'm ağabeyleri, merhum Süleyman Günebakan ve Hasibe Günebakan'ın biricik damatları, Muzaffer. Şerafettin, Feyhan ve Cihan'ın amcazadeleri, Mehıntt. Mithat. Frtma, Altın ve Emre Günebakan'ın sevgili enişteleri, Fmine ve Sevim Günak'm kayınbiraderleri, Hasan, Mehmet ve Gülsah'ın amcaları, Demir ve Müzehher Günak'ın amcazadeleri, Gar.imet Günik'ır sevgili süt babası, ve Saibe Günak'ın vefakâr ve fcdakâr CFI, Füsun Günak'ın biricik sevgili babası. ElektroMetal Sanayii A 5'i Umum Müdür Muavini Kimdir Halit Karabıyık? Selâhattin Zühtü Gönak 1. Şubat. 1971 Pazartesi akşimı Hakkın rahmetine kavuşmuştur Cehazesi 3. Şubat Çarşamba günü öğle namazını müteakip Kadıköy Osmanağa Camiinden kaldırılacaktır. < EŞİ VE KK1 Curr.huriyet 1009 Kültür Saraymdaki hasar 42 milyon ANKARA (T.H.A.) îstanbul Kültür Sarayı yangınında hasarın 42 milyon lira olduğu bilirkişi tarafindan tesbit edilmiştir. Yangınla ilgili sigorta konusu henüz çözümlenememiştir. Anadolu Sigorta Şirketi bina ile ilgili sigorta işleminin hukuk açısından tamamlanmış olmadığını iddia etmektedir. Bu durum da Devlet Tiyatrolan Genel Müdürlüğü, Şirketi mahkemeye vermek durumunda kalmıştır. Dâvanın tstanbul Tlcaret Mahkemesine intikal ettiği Devlet Tiyatrolan ilgililerince bildirilmiştir. öte yandan yangınla ilgili savcılık soruşturmasının önümüzdeki bir kaç gün içinde tamamlanacağı ifade edilmiştir. ACI KAVBIMIZ Selâhattin Zühtü Günak 1 Şubat 1971 gecesi vefat etmiştir. Arkao*aşımızın cenazesi 3 Şubat 1971 çarşamba günü Kadıköy Osmanağa Camiinde kılınacak. öğle namazını müteakip Karacaahmet kabristanına defnedilecektir. Arkadaşımıza Allahtan rahmet, geride bıraktığı kederlı ailesine başsağlığı dileriz. ELEKTRO METAL SANATtl A.Ş. (Curahuriyet: 1010) Kıymetli mesai arkadaşımız. Şirketimiz Umum Müdür Muavini, flmerika (Bastarafı 1 lnei tayfada) nak yapmıjlardır. Pathet L.ao, Amerikan ucaklarınut her euo Laos topraklannı bombaladıjını belirtmiştir. Maaşlar, CHP Ortak Grubunda.. CHP Senato ve Millet Meclisi gruplarının dün yaptıklan ortak toplantısında. Hatay Milletvekili Hüsnü Özkan'ın, Anayasa Mahke mesinin son kararından sonra parlamenterlerin aylıklan konusunım ortak grupta etraflıca gö rüsülmesi yolunda bir önerge verdiği ögrenilmistir. Özkan'ın önergesi, Trabzon MilletvekiU Ahmet Sener'in teklifiyle grup vönetim kurulunda incelenmek üzere kabul edilmiştir. Amerikan senatörleri «Bilgi» istiyor.. Amerikan Senatosu Dış tlişkıler Komisyonu. dün Nixon yönetiminden Laos'ta girişildiği bildirilen «Glzli harekat» konusunda bilgi istemiş, savaşın sona erdirilmesi için yakında geniş bir komisyon soruşturması açılacağını bildirmiştir. Senatör Fulbright, gazeteciler», Dısi;leri Bakanı Rogers ile Savunma Bakanı Laird'i en kısa zaman Çin Hindi'nde neler olup bittiği konusunda bilgi vermeleri için komisyon önünd'e açıklama yapmaya çağırdığını söylemiştir. Cumhuriyetçi lider Hugh Scott'un, «Harekâtın 7 ili 10 gün sfirebileee|i» seklindeki ifa. desi için Fulbright, «Her şey tahminden ibaret. Neler olup bittijini gerçekten bilmiyomz* demiştir. AP Grubu toplanamadı AP Meclis Grubunun ise dün kü toplantısı, gerekli çoğunluh sağlanamadığı için yapılamamış tır.. ie giiven getirmeye çalışıyoruı. Bn, dojm bir yel değildir» de. mış, milli gelir dağılımının gay. ri âdil olarak devam ettiğini söy lemiştir. ÇHP'li Rıza Işıtan ise, 1965'de 1 milyon olan işsiz sayı. sının 1971'de 1,6 milyona yük seldiğini resmi belgelere dayanarak ifade etmiştir. Çalışma Bakanı Öztürk, Almanya'daki turist işçiler konusunda şunlan söylemiştir: «Almanyadaki turist işçDerlmizin perişan durumunu pözlerimle jfördiim. Biı bunlan devlet olarak himayesiz bıralmtnayız. Bir defaya mahsns olmak üzere affını istedik. Cumhurbaskammızın peıisi sırasında bu konu ele alındı. Almanya Başbakanı ile Federal hükümet seviyesinde f(>riismeler oldu. Bu serivede kabul ettiler. Durum eyalet içisleri bakanlanna bildirildi. Bn teklifi ne kabul. ne de reddettiler. Ancak, bazı şartlar ileri sürdüler. Af haberi üzerine bir anda 20 bin turist iscimiz Aimanyaya eitrniştir. Bu durum Almanyada ba zi tepki ve endiselere yol açmıstır. Çesitli olaylara sebep olmuştur. Almanlar sadece simdilik ikamet izni vermeyi kabul etmislerdir. Bizden bu kaçak isçi akımını önlemevi kesin olarak istediier. önleme çarelerini arastınyoruz. Ancak, seyahat özirüriâgâ Anayasamn hükmüdür. Çareler ile ilfili çalısmalar sonuçianınca af konnsu gerçekleşecektir.» Köy halkı çok fakir Gördes'e 28 kilometre uzaklıkta olan Çiçekli köyü halkı çok güç koşullar altında yaşamaktadır. KSyün üç sınıflı bir ilkokulu 1969 depreminde zarar görmüş, ancak köylü, «DevIetin malını biz onarmayız» diyerek okulu kendi haline bırakmışlardır. Istatistiklere pöre köy halkının yüzde 90'ının toprağı yoktur. Hayvancılıkla geçinen, çok Doç. Cahit Önal (Bastarafı 1. sayfada) «Emperyaiizmin besleme faşistleri, 2 Şubat 1971 rünü Dev rimci Doç. Dr. Burhan Cahit Onal'ın odasını bombalayarak her tarafı yakıp yıkmışlardır. Güya emniyeti aağlamak için faküitede bnlnnan iktidann polisi olaya seyirci kal makta, olayın suçlulan da bellerinde tabancalarla faküitede gezip dolaşmaktadırlar. Devrimci Öfrrnci, asistan ve Sğretim pörevlilerine yapılan faşist baskıları nefretle, kınar, açıkça yapılan baskınları kamuoyuna duyurunız.» Kendileriyle göriiştüğümüz ög renciler, iktidarın yeni tasarılann Meclislere gönderileceği bir sırada, Fen Fakültesine sağcıları gönderip, arkasından polisin girmesini sağlayarak, Tedbi*ler mannunesiniiM»~dM»9niQppı Fen Fakültesinde göstermeye ça lıştığını öne sürmüşlerdir. Komandolann (BastaraH 1 inci sayfada) İki ay önce yapılan kongreden sonra Sendikaların daha aktif ve daha işçiden yana bir politika izlemeleri gercktiği görüşünü savunan Genel Sekreter Hasan Aksoy grnbu ile. Başkan Turhan Onat grubu ihtilâfa düşünce, yönetim kurulu tamamen ikiye ayrılmıs ve olağanüstü kongre karan nlınmıjtır. Ancak Başkanın Komandoları Sendikaya yerleştirmesi ve olaydan llaşfş Federasyonunu suçlaman ihtilâfı genişletmistir. Sendikaya yerleşen komandolar Federasyotı Başkanını snçla.van dövizlerle dün gösteri yapmışlardır. Olajfanüstü kongre bugün yapılacaktır. SARAY Sineması takdim eder. 12 Şubat 1971 Cuma saat 1845 te Yılın ilk büyük konseri 3 bin öğretmen (Bastarafı 1. sayfada) «Görevli memurunun maaşını ödeyecek tedbirleri atamayan iktidar, devlet ve hükümet kavram larının yüceliğini her B Ü yitiriTn ci icra içinde bulunarak ülkenin varlığinda onulmaz yaralar açmaktadır.» diyen TÖS Başkanı, Türkiye çapında Ücretlerini alamayan öğretmen sayısının bilinemedigini, fakat bu rakamın büyük miktarlara ulastığını söylemiştir. TÖS Başkanı, devamla şöyle konuşmuştur: «Ev kirası bakkal borcunu ödeyemiyen arkadaşlarımız çok zor dunımda kalmışlardır. Arkadaşlarımızın bir kısmına avans venneye çalışıyorsak da tümünün ihtiyacını karşılamak münıkön olmadı. Durum «hükümet ediyoruz» diyenlerin açısından çok utandırıcıdır.» Seçkin saz rıeyetiyle NOT: Büetler gişede satılmaktadır. Cumhuriyet 1007 Tekzip (Bastarafı 1 inci sayfada) S.12.1970 günü köye gelen Sosyal Demokrat temayüllü (10) kadar genç, bazı kadın ve çocııkian kendi arabalarına bindirip meıkür arazide fotoğraf çektirmek su. reriyle, güya (500) Dönüm toprak daha ijgal edildi resimli haberlnl yayınlatmayı başarmıştardır. Köyde tapulama henüz baslamıstır, Hazineye kayıtiı arazi de yoktur. M. Mahir ŞELLAKİ Tire Kaymakamı PERSONEL MÜDÜRÜ Bayrama kadar tatil Fen Fakültesi Yönetim Kurulu, öğrenime 6 Şubat'a kadar ara verilmesini kararlaştırmıştır. Yönetim Kurulu, faküitede geçen bazı öğrenci olaylarınm normal öğretime engel oHuğu gerekçesiyle bu karan almıştır. ARANIYOR P.K. 57 Levent Smavlar için forum Istanbul Üniversitesi ögrencileri, dün Hukuk Fakültesinin 1 numaralı anfisinde sınav tarihlerinin degiştirilmesi konusunda bir forum düzenlemişlerdir. Forumda smavlann 20 Şubat ile 15 Mart arasında yapılmasını isteyen öğrenciler dilekleri kabul edilmezse sınavlara girmeyeceklerini, giren arkadaşlanna da mani olacaklarım söylenüşlerdir. Daha sonra Hukuk Fakültesi Talebe Cemiyeti Başkanı Ibrahim özen, sınav tarihlerinin degiştirilmesi hakkındaki muhtıra' yı Dekana teslim etmek üzere tüm talebelerle birlikte Dekanlığa gitmiştir. Kınandı Türkiye Sağlık Kurumlan Per soneli Sendikası (TürkSağKur; parlamenterlerin zamlı maaş ala bilmek için Anayasa değişikliği ni sağlamak üzere imza toplamalarınr şiddetle kınamıştır. Istronotlar (Bastarafı 1. sayfada) zayda yürüyerek geçeceklerini •çıklamıştır. NASA yetkilileri, astronotlarm bu «yürüme» sıra sında, Ay'dan alacaklan örnekleri de beraberlerinde getireceklerini sözlerine eklemiîlerdir. örnekler uzayda ağırlık vermeyecektir NASA yetkilileri, astronotlarm Cuma günü, Ay'a önceden hesaplandığı şekilde «normal inis» yapacaklarını büdirmiflerdir. Şura ertelendi TÖS'ün 913 Şubat tarihleri arasında yapacagı önceden açık lanan 2. Devrimci Egitim Şurası, son günlerdeki olaylar nedeni ile ilerki bir tarihe ertelen miştir. Cnmhoriyet'jn (Bastarafı Spor sayfasında) MAVİ GRUP Anket ekibine göre, çok çekişmeli geçeceği sanılan Mavi Grupta sampiyonluk az bir farkla da olsa îskenderunspor' un elinde kalacaktır. Bir hükmen mağlubiyetle ve as oyunculannuı çoğunun c«za almasına rağmen devreyi averajla lider bitiren Malatyaspor'un şampiyonluktaki şansı deplâsmanda alacağı puanlara bağlanmaktadır. Şampiyon namzedi îskenderunspor sahasında yapacagı 7 karşılaşamdan 12 puan, deplâsmanda yapacagı maçlardan 11 puan toplayarak ligi 43 puanla birinci bitirecektir. Malatjtıspor sahasında 12. deplâsmanda B puan alarak 42 puanla 2. olarak kapayacağı belirtilmektedir. )••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• iş Kanununa bihakkın vakıf, personel idaresi konusunda tecrübelf, işletmecilik bilgisi olan bir personel müdürü aranmaktadır. 5 yıllık iş tecrübesi bulunan 3040 yaşları arasındaki isteklilerir» fotoğraf ve hal tercümeleri ıle adresıne müracaatları rica olunur. ABD Savunma Bakanlığı susuyor Amerikan Savunma Bakanı Melvin Laird, dün Laos'taki saldırı konusunda bir açıklama yapmaktan kaçınmış, ancak Senato kararına uygun olarak ABD Kara Kuvvetlerinin Laos'a girmediğini öne sürmüştür. Larrd, aynca, Sovyet basınının Laos konusundaki gerçekleri yansıtmadığını söylemiştir. Teksif grevi (Bastarafı 1. sayfada) Greve gitme karan ahnan ve müzakerelerin devam ettiği diğer iş yerleri ile birlikte toplam 51 iş yeri ve 21 bine yakın işçiyi kapsayan toplu sözleşme anlasmasma göre işçi ücretlerine günde birinci yıl 8 lira, ikinci yılın ilk 9 ayı için 4 lira ve 3 ayı için 3 lira zam kabul edilmiştir. 3 yıl dan eski işçiler için 175 lira ile 116 lira tutarmda her yıl kıdem teşvık ikramiyesi, 5 lira yemek parası, 15 lira çocuk parası, her yıl için 21 giin ludem tszminatı 400 iira evlenme zammı, yılda 1 maa$ ikramiye gibi sosyal haklar öngörülmüştür. Dün varılan anlaşma sonunda grevdeki 7500 işçi çalışmaya başlamışlardır 5 saldırgan tutuklandı SAKARYA, (özelj Pazar günü yapılan mitingte öğretmen lere saldırarak gözaltına alınan 16 kişiden 5'i dün tutuklanmış Manajans: 0310991 Ârızanın sebebi Houston Uzay Merkezi yetkilileri «Apollo14. astronotlannı Pazartesi günü 2 saat uğraştıran kenetlenme anzasının, uraym »oğuğunda donarak katılaşan bir nem tabakasından ileri gelebileceğini iddia etmişlerdir. tır. ÇOCUK HASTAL1KLARI MÜTEHASSISİ HEKİM ALINACAKTIR Paralı yollar Nezarete alındılar öte yandan, Üniversiteye giremeyen lise mezunlan, Rektörlük binası önünde toplanaraK protesto hareketlerinde bulunmuşlar ve marşlar söylemişlerdir. Kısa bir süre Rektörlüğti de işgal eden 26 lise mezunu Rektörün isteği Uzerine gelen polisler tarafından nezarete alıc mıştır. PTT îstanbul Bölge Başmüdiirlüğünden 1 Başmüdürlüğümüz Sirkeci'deki Poliklini|inde öfleden evvel brüt 1500. lira ücret mukabilinde sözleşmeli olarak çahşacak bir çocuk hastalıklan mütehassısı hekim alınacaktır 2 isteklilerin düekçelerini 15/2/1971 tarihine kadar Başmüdürlükte bulundurmalan duyurulur. (Basm: 10429/986) • Laos'un haberi yok! Laos Hükümet yetkilileri. dün bir açıklama yaparak, Güney Vietnam ve Amerikan kuvvetlerinin Laos'u istilâ ettiğind"en haberleri olmadığını söylemi?tir. Fakat askeri kaynaklar, 1953 den beri Laos'un Güney sınırını kontrol edemediklerini belirtmiş. istilânın Kuzey Vietnam ve Vietkong'un Güney Vietnam' daki faaliyetine ciddi bir darbe olacağını da işaret etmışlerdır. Tekstil * kolunda anlaşma oldu Tekstü Sendikası ile Teksti: îşverenleri Sendikası arasmda grev karan alınıncaya kadar devam eden uyuşmazlık geçtiğimiz hafta ıçinde anlaşma ile sonuçlan mıştır. İstanbul'daki 56 iş yerini kapsayan ve Pazartesi günü imza' lanan toplu sözleşme geregince işçi ücretlerine birinci yıl için günde 8 lira, ikinca yıl için 4 li ra zam yapılmıstır Yılda 1 maaş ikramiye ödenecektir. Asgarî 30O; azamî 1200 lira arasında değişen kıdemli işçiyi teşvik ikramiyesi 15 lira çocuk zammı, 5 lira ye mek ücreti, her yıl için 21 gün kıdem tazminatı gibi haklar tanınmıştır. Ayrıca 1972 yıJı Hazi ran ayında, o günkü şartlara göre işçi Ücretlerine yeni bir zam yapılması kabul edilmiştir. Kosigin'in sözlerr Sovyetler Birliği Başbakanı Kosigin, dün yaptığı bir konuşmada, ABD ve Güney Vietnam kuvvetlerinin Laos'u istilâya başlaraalarını kınamış ve «Çin Hindi hunalımına banşçı bir çözüm çaresi arandığı yolunda Amerikan hükümetinin tekrarlayıp durdu;u söziere rağmen Washington, saldın yolunda israr etmektedir. Dün ya karau oyu, bu yeni Amerikan macerasına karsı öfkeli senni jükjeltmektedir demiştir. Pompidou da yerdi Fransa Devlet Başkanı Pompidou da. Çin Hindi'de savaşın yayümasını yermiş ve Laos'un tarafsızlığa ve bağımsızlığına saygı duyulmasını istemiştir. 600 lira zam aldılar Doğan Lâstik Fabrikasında, Lâs tikİş Sendikasmca 52 gün süre ile devam ettirilen grev taraflann anlaşmaya varması ile sona ermiştir. Pazar akşamı imz nan toplu sözleşme geregince işçi ücretlerine sosyal haklarla birlikte 600 lira kadar bir artı sağlanmıştır. Işveren aynca 52 gün devam eden gre» süresine ait isçi ücretlerini de ödemeyi kabul etmiştir. Paaartesl günü çalışmaya bashyan lşçilere ayn ca her ay bir yövmiye tutarmda prim verilecektir. General (Baştarad 1 tnci sayfada) yeniteleri ile diğer üniversitelere bağlı fakültelerin öğretim tiyeleri konuşmalar yapacaktır. Geçen yıllarda da devam eden bu tür konferanslar Millî Savunma Bakanlığı «Kısla sineması sal<mn»nda yspılmakta idi. Bu defa, daha fazla subayuı konferansa katılabilmesini saglamak maksadiyle konferanslar Ankara Orduevi salonuna aiınmıştır. (Bastarafı 1. sayfada) larını özel sektöre yaptırmak 1 çin hazırlığa giriştiğini, bunun başlangıcı olarak da eskiden Karayolları ve Bayındırlık Bakanlığında üst kademelerde görev Bu arada «Apollo14» uzay arayapmış bazı kişilerin «Baykar cmın, Ay çevresinde yörüngeye Holdinır» adında bir şirket kurgirmesini sağlayacak ilk yön düduklarını söylemiştir. zeltme manevrası dün sabaha karBayındırlık Bakanı Turgut Güşı TSİ 05.39'da yapılmış ve başarılez'in bütçenin görüşülmesi sılı olmuştur. Astronotlar, aracm rasmda bu hususu da açıkladıyönünü düzeltmek için anakabin ğını belirten Özkol, istimlftkleri motonınu 10 saniyeden biraz fazla devlet tarafmdan yapılacak yolçalıştırmışlar ve aracm hızı sanilann özel sektöre verileceğini yede 22 metre kadar artmıştır. ve şirketlerin bu yollardan geçen ] taşıtlardan «baç» alacaklannı öne sürmüş, Bakanın açıklama Öte yandan, Apollo astronotlan yaptığı sırada bir de Holding Ay yolunun yarısını geçerek, Cukuruldufunu söylemiş ve şöyle ma günkü randevulanna doğru devam etmiştir: hızla yol almaya başlamışlardır. «Apollo14»ün hızı dün TSÎ. 10'«Baymdırlık Bakanlığı tarada dünyadan 174,356 Km. uzakta findan benimsenerek biitiin teşbulunduğu sırada saatte 4.135 Km. kilâta katılma gereği duyurulan ye düşmüjtür. (Baykar Holding) in hemen bu sıralarda kurulmakta oluşu rastlantı değildir. «Apollo14» dün gece yarısma Bayındırlık Bakanı, kara yolu doğu dünyadan 281.760 km. uzakyapımında halkın tasarrufunlıkta ve saatte 3.571 km. hızla ilerdan yararlanılacağından söz elemekteydi. derken Bayındırlık Bakanlığında üst kademe yöneticiliği yapmış anh • sanlı iş adamlanmız Baykar adında bir Holding kurmuslardır.» (Bastarafı 1. sayfada) Özkol, özel sektöre yol yapma imkâm verilişinin sonuçlannuı ne olabileceği hakkında da şöyle konuşmuştur: «1 Üstü kapalı bir şekilde Bakan Özkan'ın verdiği bilgiye yol vergisi yeniden yürürlüfe göre, kavayoluyla Hacca giden 10 bin 261 Hacı, 10 Şubat'tan itiba j konulacaktır. 2 Yol işletmeciliği ve mülren yurda dönerek 5 günlük kakiyeti özel sektöre bıraküınca, rantinaya alınacaktır. Uçak seferbogün ülkemizin ihtiyacı olan lerinde yapılan ayarlamaya göre, bütün yolları yapabilecek teknik hergün gelecek hacı sayısı. 600'ü çüce sahip bulunan Kararolları geçirtilnıeyecektir. 5 karantina ye Teşkjlâtı bir darbe yiyecektir. rindeki Hacıların iaşesi, Kızılay tarafindan karşılanacaktır. 3 Kısa bir süre içinde Karayoln Teşkilâtımn teknik kad [ Yugoslavya ve Yunanistan'dan rolan bosalacak, yetenekli, tecgelecek Hac otobüsleri ön ve arrübeli ve bilgili Karayolu mükalarında trafik polislerinden eshendisleri, devlet eliyle destekkort bulunan bir kafüe halinde, lenen Holdinglere, yabancı mütransit geçeceklerdir. Bunlar, anşavirlik . mühendisük firmalarıcak gösterilen yerlerde durak yana kayacaklardır^ pacak ya da kalabileceklerdir. Yön düzeltti TEŞEKKÜR Uzun suren rahatsızlığım v* tedavim strasmda. başarılı ameliyatlarıyla beni sa£USıma kavujturan değerli hekim. d«insan hastanede kaldığım sürece yakın ilgilerini esireemeyen ve gene çok yakın ügt ve yardımlarını gördügüm Dr Nesrin Avadan, Dr. Kudsi Onur, Dr. Cemil Rakunt, Dr. Erdal AJcalın, Dr. Demirall Onat. Dr. Cihangir Ceük. Dr. Burhan Pi$kln, Dr. Mehmet Haberal. Dr. Nacl Gürs*s Dr. Satt Akçora. Dr. Ali AU Saimi. Dr. tlhami tnalpolat ve Dr. Rlfat Beye. bashemşire Leman Ünses'e ve difer hemşirelere v« Hacettepe Hastahanesl gene! cetrahl bö lumOnün bütün oersoneline en candan tesekkürlerlmi sunmayı borc billrim. SAYAN KARAPrNAB Cumhuriyet 1008 Yolun yansını geçti Prof, Dr. Erem tehdit edildi ANKARA Türkiye Barolar Birliği Başkanı, Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku Profesörü ve Cumhurbaşkanlığı eski Hukuk Danışmanı Prof. Faruk Erem, dün Emniyet Müdürlüğüne başvurarak, hayatmm korunmasını isteoıiştir. Erem, böyle bir tedbire, kimlikleri belirsiz bir takım kişilerin telefonla evinin ve Atatürk Bulvarındaki bürosunun dinamit leneceğinin bildirilmesi ve profesöre hakaret edılmesi üzenne gerek görmüştür. Dr. Yılmaz SANAÇ'a Dr. Faruk ÖZER'e Beykoz ağaçlandırma fidanhğı için lüzumlu 450 metre iki parmak galvaniz boru ile 6 tanesi bir parmak ve iki tanesi de iki parmak çapında olmak üzere 8 adet şiber vana 9.557,60 îira çevresinde 16 Şubat 1971 Saü günü saat 15 de Sultanahmet Yerebatan caddesindeki Özel İdare binasında toplanan Daimî Encümende açık eksiltme suretiyle satm alınacaktır. İlk teminatı 717 liradır. Şartnamesi Daimî Encümen Kaleminden alınacaktır. İsteklilerin ilk teminat makbuz ve mektubu ile 1970 yılı Ticaret Odası vesikalan ile birlikte ahm günü saat 15 de Daimî Encümende bulunmaları lazımdır(Basın: 10725/985) İstanbul Vilâyeti Daimî Enciimeninden Son durum.. 1400 Kg. Cıva Satın Alınacaktır Türkiye Selüloz ve Kâğıt Fabrikaları İşletmesi Genel Müdürlüğü İZMİT Satmalınacak 1400 kilogram civa 34,5 küogramiık tüpler içinde olup. 1/3/1971 ve 1/7/1971 tarihlerinde yediyüzer kilodan iki partide İzmit'teki İşletmemize teslim edilecektir. İstekliler tekliflerini % 7,5 muvakkat teminatia birlikte 12/2/1971 günü saat 17.00 ye kadar İşletmemizde bulunduracaklardır. Postadaki gecikmeler nazara almmıyacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta. diledlfine vermekte veya bölmekte serbcsttir. (Basın: 10810/987) 3 Şubat Zilhicce 7 Kolera aşısı Partilere (Bastarafı 1. sayfada) rı alırken, siyasi partilere dev]etçe*yardım 3'apılmasının ilke bakımından Anayasa'ya aykııı olduğunu karariaştırmıştır. Hacılarm dönüşü, 10 Şubat'ta başlıyor VEFAT Emekli Vali merhum Muhtar Akman ve merhume Saffet hanımın kızı, Neriman Alam'ın eşi, Mithat Alam ve Zeynep Alam'ın anneleri Geri ahnmayacak Anayasa Mahkemesinin kararları geçmiş yılları kapsamadığından, daha önceki yıllardı yapılan devlet yardımları, siyasi partilerden geri alınmayacaktır. Bugüne kadar AP 3.5, CHP 2.5 milyon ve MGP (Güven Partisi) 500 bin lira Hazine yardunı alıyorlardı. Son karar üzerine siyasî partilerin nasıl bir yol tutacaklatı, ı önümüzdeki günlerde belirecekj tir. VASFİYE ALAM 2 Şubat 1971 akşamı Hakkm rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi 4 Şubat Perşembe günü öğle namazını müteakip Şişli Camiinden kaldırılarak Rumeli Hisarındaki ebedî istirahatgâhına tevdi edüecektir. ( C u m h u r i y e t : 1011) ALTfıN 131 312 180 150 130 19.9ü IHN 182 155 135 19.9J , V. 1 |ü 1 Cumhuriyet Resat 7.08112231151011728119.011 5.29 Hamit Aziz 1411 7.011 9.44112^)01 13312.03 Napolyon 34 i)ar külçc «s
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog