Bugünden 1930'a 5.330.929 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

Cumhuriyec BAölf» ÜYMAYI (VHUAK TAAHHÜT BDER 1 »OA.iıN« • Sahıbl: Cuıanurtjrai Matbaacılık »• GazeteclUk •dıoa ..... „ .. NAZlMK NADİ • SorumJu Yan talert MütfüriJ: OKTA» KtRTBÖKB • Basao »• Yayao: CUMBURİKET MATBAACLUK T« UAZETECtLİK T.A.3. Caftaioglu Balkert Sk No S94) Yenljehi» T«l 120M0 129544 IZMÎR: revzipaşa Bolvan AijarofJu tabanı 101 Tel: 112302470* GÜKEY ÎLLERÎ • Kuruk&Drt U . Sokak No. «0 • ADANA Tel. «550 3934 BÜROIAR AmCARA . AtaMrk «utvan T « w A*t ABONE ve İLÂN İ M Ut tBt Dtfl fl Ajrlık * Ayltk 1 Aylır m 80 44 13 133 «7.90 tn a**n* (luktu) * üncü nyfa (Santlmlı t n t nd aayta (Santlml) «. ft. • aet «ayfa (Santlmlı Nlfan. Nikah. Evlenme Dogum Ölüm. Mevlld. Teftkkuı (S Cm.) Ölıim. Ifevlid Te*ekku> 13 UncO 19 Cm.) tn un 1İ • •» • W • 83 • 100 • 150 t 50 KURDS SArısı (Bastaratı 1. sayfada) THY ldare Meclisi, akaryakıt zammının idareye yüklediği gücü dün tartışmıştır. Uçak ücretlerine az miktarda zam yapdması uygun görülmüşse de, randımanlı çalişma ile bu zarann kapatüa bileceği görüşfi de üeri atümıjtır. Târife komisyonu çalışmalara baf lamıştır. Yeni ithal rejimi uygulanmadan, ithâl mallarınm değeri hemen yükselmiştir. Bir kısım tâcir ler, ellerinde bulunan ithâl malla nnı satıştan kaldırmışlardır. Bu arada sattıklannın fiatım da, dolâ rın yeni değeri olan 15 lira ve ye ni vergiler üzerine koyarak ayarlamışlardır. Bu suretle ithal malı bütün eşyanın değeri yüzde 60 artış görmüştür. Anormal fiatla karşılaşan halk. ilgililere baş vurmuşlarsa da olumlu bir sonuç alamamışlardır. Ithalâtçılar Birliği, duruma el koymuş, bu şekilde ticaret yapanlar hakkmda koğujturma açılacağını bildirmiştir. Ellerinde akaryakıt ve şeker bu. lunanlar dün saat 17'ye kadar kay makamlık ve vergi daireleri ile Defterdarlığa bildiride bulunmuş Vopur ücreflerlne yine zam yopılıyor lardır. llgililerin açıkladıkianna göre, piyasada para darlığı uzun bir süreden beri çekildiğinden. tâ cirin elinde fe.zla miktarda mal bulunmamıştır. Bu bakımdan bil dlriler çok düsuk olmuftur. lstan bul piyasanıu elinde tutan 25 şeker tâcirinin verdiği bildirilerde 10 ton şeker stoku göriilmektedir. Akaryakıtçılar ise, günlük ihtiyaç lannı karşüadıklannı Ueri sürmüş lerdir. Şekerin perakende satış fıatı bu gün belli olacaktır. Belediye Ikti sat Müdürlüğü, şekerin Istanbuldaka satıs fiaUnı bugün tesbit ede rek Belediye Eneümenine vere. cektir. Encümen hemen karar verecek, satı; aerbest bıraküacaktxr. Akaryakıt ve şeker zammına pa ralel olarak sebze, meyva ve ı a hire fiatlannda da dün yüzde 20 oranında bir artış göriilmüştür. zekahlar ülkesi olacak TOrfciye gerf (Bastarafı I tnel Sahilrdo tedblrleri açtklamış, «Ekonomik sarsıntıların sosyal patlamalara yol açabileceğini» söylemiştir. lürklş kânsız açurmnuna caktır. yurarlanılsr Simav'da deprem hayatı felce uğrattı StMAV, (THA) önceld geceden beri devam eden deprem nedeniyle aralıklı olarak sallanan Simav üçesinde hayat felce ugrannstır. Balk korkudan sokaklara dökülerek geceyı meydanlarcla heyecan içinde geçirmiştır. Kolera, Rusya'nın (Baatarafı l «aytadaı siysk Bu arada Hazer Denizi kıyı sındaki Bâkü şehri de salgtndan et kilenmiştir. Moskova'daki yetkililere göre, sehirlerin yabancılara kapatılmasu salgımn yayılmasını önlemek İÇJI başvurulan ihtiyati bir tedbir dir. Yetkilüerin halkın densete düşmesinden endişelenerek doğrudan doğruya koleraya karşı uyarmada bulunmadıkian sanılmaktadır. Moskova'daki yabancüarm çoğunu tedavi etmekte olan Amerikan Büyük Elçiliğinde görevli bir dok tor, Sovyetler Birliğinin güneyine gidecek herkesin kolera aşısı yap tırmasını tavsiye etmiştir. roldan geçirümesine bajlanmı»tır. Sovyetler Birliği Odesa limamn dan yüklediği malzemeyi Aliağa Rafineri Tesislerine getiren «Abidin Dâver» silepl mürettebatı emniyet tedbiri olarak karaya çıkartılmamıstır. Ancak îzmir l i m a n Müdürlüğünden gonderilen Ssrıit sağlık ekipleri tarafından gemide kontrol yapıldıktan sonra genüya hareket emri verilecektir. Şoförler Olaylonn Ardındaki Incl Sahlfed«t bir fırtins koparmıştır. Klâsik huktık kurallarına eöre bir • • * mğin suçlu sayılması içln mabkemenin bu yoldafci karan ferekir. Bir suclu. hakkındakj ka rar kesinlestiktcn sonra da mahkum savılır. Devlet adamla* n veya devietin sorumlu mevIdlerinde hulnnan kijiler. bu kurala çok dikkat etmek «orundadırlar. Zira hukuk devletinin varlığı. ancak bövle knrallara titizlik cösternıekie korunabilir. Nixon'un konnşmasindan tonra dogan tepkiler tizerine Beyaz Sarav Basın Sekrtteri RonaM Ziegler. derhal basın topüurtısı •aparak Cumhnrbaşkanmın «özlerinin vanlıs anlaşıldığint belirtmi?. ve dnrumn kurtannaya çalışmıştır. Buna ragmen sanık avukattan; Manson ve arkad.işlan Için açılan dftvann) Nixnn'nn konuîmasından sonra düşmesl gerekecegini iddla etmektedlrler. Sharon Tate dâvasının polltfh bir yanı yoktur. ve Kiıon bu dâva ile İİRİIi değildir. Oysa tstanhui'da Sıkiyönetim ilânına sebep olan «Kanlı SaJı» olaylarında, sivasî iktidar bir taral olarak eözükmektedir. l»çi harekpti. iktidann çıkarmak istediği bir kannnu protesto amacıvla düıenler.mişti. Şimdl Sıkıvönetim mahkpmflerinde %öriilmekte olan dftralar hakkmda hükumetin tçlşleri Bakanı da acikça mahkemeye tesir edlci demeçler vennekten çekinmemiş. ve hukuk devletl Ukesinl ayaklar altına almıjtı. Blrçok bakımdan Amerikm'yi Brnek almamız errektijHni iddim edrnler Anglosakson detnokra» silrrinde biçimsel hukuk kurallanr.a ne kadar baflı kalındıjtv m Sharon Tate dâvasında bir daha (törmiişlerdir. Bu llfinc olavın, on binlerce işçiyi »e bir bfiyiik konfcderasvonn tleileıv diren bir dâvada tçisleri Bakanımızın hâkimlere T«n vermek isteven ve sanıklan dâvanın ba. aından mahkum etmeye çabalayan konuşmasiyla blrlikte hatırlanması vararlı olacakttr. Manson tnplutn kurallannı reddeden bir hippidir. Ama Cumhurbaşkanının blrfcaç taşkın sftTÛ Bzerine Beyaz Saray Bssm Sekreteri derhal bir bastn toplantısı vaparak huknk knralla» nna devlet makamtannm n»ygısını tazelemeve Ittzum törrnüştür. ŞofSrler ve OtomobHciler Cemi yeti dün bir Inırul lcurarak. yeni doknuf ve taksi târifesi tesbitine başlamıatır. Yeni târife iki gün içinde tamamlanarak Belediye Baş kanhğma verilecek, hemen yürür lüje konması istenecektir. Bu istek devam ederken, şoförler. aktarmalı dolmuç yapmak suretiyle benzin farkını vatandaştan çıkar ma yolunu tutmuşlardır. Dolmus ficretlerine vüzdr 30 zam istenecefi öğrenilmiştir. Öte yandan hamamcılar. sinema eılar, şekerciler zam isteğinde bulunmuşlardır. Istekler incelenme ye başlanmıştır. ANKARA, (THA) 45 yülık eğitiınci Rauf înan, MU1Î Eğitım Bakanı Oğuz'a yazdığı mektupta, «Bugünkü eğitim sistemi Ue 30 sene sonra Türkiye ortarun altında zekâlüar ülkesi oiacaktır» demiştır. Rauf tnan, mektubunda özetle şöyle demiştir: «Bagün, Bakanlık merket 5rgütünde yaptığınız operasyonla tam 25 yıldır çürtmekte olan bir biinyeye yaşama ve iş başarma gücü kazandıracaksuuz. Slsi candan feutlanm. Bueünkii mflli eKİtimimiz k6kten bir değisme, gelişme ve düzelme geçirmezse, îl inci yüzyıbn başında miUetlerarasında. yapılacak olan bir zekâ arastırtnasında Türk milletinin ortarun altında bir zekâ bölümünde oldutu saptanacak ve bugünkü eğititn şartlan altında Türk milleti hiçbir raretle kaUanamayacak t»r. Oysa, finümfizdeki 30 yıla kaJmadan insanlığın bujrUne kadar bin yıllar bo>ıı yaptığı gelişmeden daha geniş bir Belisme yapacağı cgelecek bilimi» yani <füturologie» uzmanlannca Ueri sürüimektfdir.» Tunç'un demeci Türk îş Genel Sekreteri Halil Tunç, son ekonomik kararlarla ilgili demecinde, «Geçnüş acı tecrnbeler, enflâsyomın işçl için, hayat seviyeslnin dflsmesi ve issizlik detnek olduğuno Sğretmiştir. Ne memlrketin. ne de işçilerin tekrar aynı acı denemelerden geçmeye artık pucfl kalmamıştır» demlş ve devamla şunlan söylemistlr; ct'zun bir süredir dar bogazda bulunan ekonomimiz. son kararlarla, en kritifc ooktaya gelmis bulunmaktadır. i'a, sosyal adaleti gercekten saflayacak, oInnıla yeni tedbirlerle bu noktadan aydınlığa gidilecek, ya da dar boğazın knrtulunmasi im Ekonomimizin bugünkü durumunu, sadece günümiizün sorunu olarak saymafe hatalann en büyüğü olacaktır. Gelecek knsakların kaderi de bııgün attnav» cak tedbirlere bağlıdır. Bugünkü şartlarda ve alman tedbirlerle yetinildiü takdirde, devalüasyon ve diğer ekonomik kararlar, ekonomimizi, tehllkeye dogru gitmekien knrtaracak nitrliktr görünmemektedlr. Eamp yapan (Bastarafı 1. sayfada) Söğüş et. patates ve yoğurtlu çorba yiyen 5 1 2 yaşları arasındaki çocuklar, saat 16'ya doğru zehirlenme belirtileri gösterince sağlanan motorlarla Kadıköy'e getirilmişlerdir. Hastane yetkilileri, çocuklardan 30'unun mid'elerinin yıkanarak serum verildiğini bildirmişlerdir. Olay üzerine kamp, mühürlenmiştir. «Pahalıhk önlenmeli» İstanbul l ssytatft) olmamasıran ve Afrikadan gelen bir alaının yol açtığını söylemlsler, «Hava çok kuru, alçak basınca rağmen yafmur yok. Fakat yağmur sıtontısına benzer bir sıcaklık var. Buna ragmen îstanbullulara mfijde rerebiliriz; Yajmur gelmese bile bupünden itibaren sıcaklık dösrneye baslıyacak» demişlerdir. tlgililer, bugünden itfbaren hava sıcakhğinda 78 derecelik bir dlişme kaydedecegjrd, fakat yağışın ştmdJlik az olacağını söylemişlerdir. Gümrüklerde îşlern dün de yapılmadı Bir Amerikan dolânnın Türk param olarak değerinde meydana gelen altı liralık artış nedeniyle KVŞADASI îhbar sonucu, BÜmrük vergilerinin yeniden tes Fransız Tatil Köyü Müdürü Jebit edflmesi «rerektlpinden. güm an Tierre Dayet'in evinde. tarthl rüklerdeki işlemler de durmuşkaçak eserler bulunmuştur. tur. Müdürün, özellikle sualtı eBunun sonucu olarak, ithâl ma serlerini, Fransız turistlerle h sentetik iplik ve yapağı Uleyen memleketLnizden kaçırdığı öne birçok dokuma fabrikası çalışma sürülmektedir. Dsyefin, Franlannı tât'l etmiş durumdsdır. sa'dan getirttiği balıkadamlarla Hâlen tstanbu] niyasasında bütarihi eserleri çıkarttığı da iddia yük bir kararnzlığhn hüküm süredllmiştlr. dü6ü ilgniler tarahndan bildiriiSavcılık, soruştunnayı geals. mektedir. Ancak bu kararsuclığr, letmektedir. önemli fivat artıslannm izleyece $i ifade edilmektedir. Nitekim. daha şimdiden. inşaatlarda knlianılan yerli boyaların hepsine, yüzde 10 Ue yüzde 20 arannda deŞri«en zam yapılmıştır. Çeşitli fotoftraf malzemelerinde de fiyat artışlan baslamıştır. FUm kâŞıtlannda gö ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Içişleri Bakanı Hâldun Menterülen zarnlar. metrelik kâğıtlar şeoğlu, Valiliklere gönderdiŞi için yüzde *0. öteki boyutlardaki bir genelgede trafik kontrollekâtıtlar için ise yüzde 30 dur. rine önem verilmesini istemişIstanbul piyasasındaki durumun Anadoluyu da etkileyeceği anla. tlr. Içfşlert Bakanı, kera necTenşılmaktadır. Anadolu tilccarı, îs» Te'fihin bstştnda. far ayarsnlığı, sürat, geÇfs dönüs. yaniıçpaTk tanbul toptancı piyasasma olan glbi trafik kurallarının uygulan borçHrmı ödeyememiş durumdamamasının geldiğini belirterek dır. tlgililer. önümüzdeki mevsim haftada en az bir trafik kontroiçinde Anadolu ile •!§ yapmanın lü yapılmasının gerekli olduğuzor olacafim», uzun vâdeli alacak nu bildirmiştir. lannı tahsil edememiş olan tstan Genelgede trafik baskınları bul piyasasının. yeni veresiye sasırasmda vilâyet emrindeki ditışları kaldıramayacağmı aöyleğer taçıtlardan yararlanabilecemektedlrler. ği ifade edilmiştir. Fransız Tatil Köyü Mydürü, tarihî eser kaçakçılıgı suçu ile yakalandı Zaten çeçim sıkıntısı içinde bulunan büyük halk kitleleri. önümüzdetd günlerde, gittikçe artan pahalılığın dayamlmas yükü altında ezileceklerdir. Devalüasyon karannın, ekonomimizi olumln yönden etküemesi İçin tek şart, flyatlann kontrol altına aümnası, flyat artışlannın mutlaka önlenmesidir. Oysa, fiyatları arttına yönde Uk karar hükumetten gelmiş, akaryakıt ve seker gfbi İU dnemli maddeve zam yapılmıştır. Bir yandan ba zamlar,' öbür yandan, Personel Kmannn Ue menrarlara safianaa flcret artışlannın piyasada vapacagl etH. Ister istrmez rîyatlann yük seunesine sebep olacaktır. Ba yükselme, şündiden alınacak kesin ekonomik tedbirlerle önlenemedlği takdirde, zaten mevcvrt bulunan enflâsyonist eğilbn, fljtiyata dökülecektir. Geçmlş acı tccrübeler, enflâsyonun isçl İçin. hayat seviyeshım düşmesi ve issizlik detnek oldnsunu öğretmiştir. Ne memleketin, ne de işçilerin tekrar aynı acı dcııeuıelerdeıı ıreçmcye srtık eiicü kalmamıştır.» Ekonomik sarsıntılann sosyal patlamalara yol açabileceğini, son kararlann emegiyle geçlnenler arasında bUyuk endişe yarattıftıru bellrten Tıınç, tabac fiyatlan Ue Ureticfler arasındaki ilişki Üzerinde de durrnus, «Taban fivatlan yükselirken, flretlci, dijfer ve en az taban fiyatlar kadar önemli tedbirlerle de desteklenmelidin derniş, aksi halde taban fiyatlanndaki artısın Uretlcilere degil, aracılara yarayacağmı öne sürmüs, dıs ticaret sorunu Üzerinde de durarak özetle çunlan söylemiştir «Dıs ticaretimlz. yiiiardan brrt bir vnrgan yoln olarak savttmıs ve yto milyontnrca lira dSvtztmlzin bu yolla yurt dısına kannldıiı en yetkili Hsller tarafından bile açiklanmısrtr. Paramızın de^etinln düsürfllmesl. bueünlril dıs ticaret sinteml de"vam ettid sürere, daha fazla dftvlz ksjybınft aSıaıuaktın baska bir çoniıc Hafil slddette saoana kadar Gelen gemiler 9 gallffnt""" tesbit edildigi Simav'da dün sabah saat (XJJOS de karantinaya alımyor 4 saniye sureli bir deprem daha tZMtB, (THA) Sovyet RusoLmustur. ya'daki «Kolera» salgınına karşı Merkezde can kaybı olmamıs Sağlık Bakanlığmın uyarması üze ancak yüzlerce evin duvan çatrine Rus lirnanlarından gelen geve bacalan yıkılmıştır. milerin karantinaya almarak kont Sıkıyönetim, bir işçinin 3 günlük hapis cezasını paraya çevirdi Sıkıyöretim Mahkemelerindeki dünkü duruşmalarda bir işçi tahliye edilmij, bir işçl de 30 lira para cezasına çarptonlmııtır. 1 Numarah Mahkemede Kartal Emniyet Âmirliğini tahripten «anık Ismail Yakar ile Mehmet Yalancı'nın duruşmalanna devam edilmiştir. Kartal Emniyet Amirinin de dinlendigi tfuruşmada, hmail Yakar tahliye edilmiştir. Aynı mahkemedeki başka bir durusmada, Sıkıyönetim yasalartna aykın hareketten sanık Hayrettin Kepoğlu, 3 gün hapse mahkum edilmiş, bu cezası sonrad'an 30 lira para cezasına çevrilmiştir. «Haymak Fabrikası»nı tahripten yargılanan Adil öztürk'ün avukatlan, dâvanın askeri mahkemelerde bakılamıyacağını öne sürmüşlerdir. Ancak bu istek, mahkemece rerfdedilmis ve savcı, sanığın TCK'nun 311 ve 517. maddelerine göre cezalandınlmasını istemis, durusma başka güne bırakılmıstır. Başka bir duruşmada ise, «Auer Fabrika5i» lfçilerinden Cengiz Turayan yargılanmıstır. ACI BİR KAYIP sanatçılanndan deferll bariton Jirayr ÇARKÇI'yı Genç yaşta ve umulmadık bir zamanda kaybetmiç bulunuyonız. Kederli aüesinin ve sanatsever dostlannın acısını paylaşınz. Cenaze töreni 13 Ağustos Perçembe günfi saat 15 de Beyoğlu Bahkpazarı Üç Horon Ermeni Kilisesinde yapılacaktır. İstanbul Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğii (Basm: 19453/8125) Tüm vurt sıcak.. Dün. yalnız İstanbul değü, hemen hemen bütün Türkiye, en sıcak günü yaşamıştır. Ankara'da 35, lzmir'de 40. Konya'da 35 derece sıcaklık tesblt edilmiştir. SİLİVRİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN 1 Kasabamızm muhtelif sokaklanna parke ve adi kaldınm yaptınlması işi 2490 sayılı kanun geregince kapalı zarf usulö ile eksiltmeye çıkanlmıçtır. 2 İşin keşif bedeli 193.830. lirası parke ve 97.056. lirası adi kaldınm olmak flzere cem'an 290.886. lira olup geçici teminatı 15.386. liradır. 3 Eksiltme 1 Eylul 1970 tarihine rastlayan Salı günü saat 15 de Silivri Belediyesi Encumeni huzurunda yapüacaktır. 4 Bu işe ait ihale dosyası mesal gün ve saatlerinde Silivri Belediyesinde görülebilinir. 5 Eksiltmeye girebilmek için şartnamede belirtilmls olan evrakı teklif mektuplarma eklemeleri. 6 Teklif zarflannın İhale günü en geç saat 14 de kadar verilmesi bu saatten sonra verilen zarflar ve postada olan gecikmeler kabul edilmez. (Basm: 16392/8115) Sıcaktan çıldırdı İZMİT Uzun yıllar görtllmemiş şiddetli ve bunaltıcı sıcaklardan hararet dün RÖlgede 42 dereceyi bulmuş ve Kozluk mahallesinde 21 yaşındaki MUmin Çolak adlı bir genç, akll muvazenestal kaybederek sokaklarda cınlçıplak dolaşmaya baslamıştır. Polis tarafından yakalanan Çolak tstanbul Bakırköy Akıl Hastanesine gönderilmiştir. tzmit Körfezi. Reml ve tankerlerin döktüğü mazot, yağ artıklanndan ve fabrikaların akıttığı kirli zehirll sulardan kokmaya başlamışür. Bu yüzden halk denlze glremetnektedir. Trafik kontrolu siklaştırılacak İSTANBUL BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN 1 Atölye ve Garajlar Müdürlüeüne lüzumlu 4 .kalem Iç ve dış lâştijc cem'an 326*00. liralık tah^min bedeli dahilinde satın alınacaktır, tlk t e m i n a ^ »6.814 liradır. (Atölye ve Garajlar Müd de 817 kurus.)!E 2 Haseki Hastahanesine lüzumlu 201 kalem âlet ve malzeme cem'an 130.813.30 liralık tahmin bedeli dahilinde satm almacaktır tlk teminatı 7790.67 liradır. (Haseki Hast. Başhekimli&inde 327 kuru^l3 Eyüp. Nişancı Mustnfapa^a mahallesi. Münzevikıs.la caddesi 157 ada. 12 parsel 180 m2 sahalı arsa 113.400 liralık muhsmmen bedel üzerinden s» . tılacaktır. tlk teminatı 6920 liradır. (Emlâk ve İstimlâk Müd de 284 kuruşr 4 Üsküdar İcadive mahallesi. Kurtçelebi sokar gında 605 ada 24 parsel 83 66 m2 arsa 60.000 liralık muhammen bedel üzerinden satılflcaktır İlk teminatı 4250 liradır (Emlak ve tstimlftk MOd de 150 kuru?>. 5 Temizlik Tşleri MüdOrlöeüne lüzumlu 70000 adet çah süpürgesi cem'an 56000 liralık tahmin bedeli dahilinde satm almacaktır. tlk teminatı 4200 11radır. (Levazım Müd de 140 kuruş). 6 Atölye ve Garailar Müdürlüeüne lüznmlu 18 kalem elektrot 51994 liralık tahmin bedeli dahilinde satm almacaktır. tlk teminatı 3899.55 liradır (Atölye ve Garajlar Müd de 130 kuruş). 7 Darülâceze Müdürlüfcüne lüzumlu 4 kalem karosiman ve kereste cem'an 34.380 liralık tahmin bedeli dahilinde satrn ahnacaktır tlk teminatı 2578.50 liradır. (Darülâceze Müd de 85 kuruş.) 8 Park ve Bahçeler Müdürlüğüne lüzumlu 1000 m2. helezon örgö teli 26.750 lirahk tahmin bedeli dahilinde satm almacaktır. tlk teminatı 2006.25 liradır. (Levazım Müd de 68 kuruş). 9 Belediyeye bağlı hastahanelerle difcer muesseselere 1970 mal! yılmda lüzumlu 4 kalem muhtelif cins süpürge cem'an 25000 liralık tahmin bedeli dahilinde satm ahnacaktır. îlk teminatı 1875 liradır. (Levazım Müd. de). 10 Karaagaç Kurumları Müdürlügu anbannda mevcut muhtelif marka ve model 41 kalem oto yedek parçası 22.140.34 lıralık tahmin bedeli üzerinden satılacaktır tlk teminatı 1660 53 liradır, (Karaagaç K Müd. deı. Tahmin bedelleri ile ilk teminat miktarlan yukanda yazüı işler 25 Ağustos 1970 Sah gunfl saat 11 de Belediye Saraymda toplanan Belediye Encümeninde. 3. 4 ve 10 uncu işler kapalı zarf arttırması digerleri kapalı zarf eksiltmesi suretiyle çartnamelerl veçhile ayn ayn ihale olunacaktır. Şartnameleri hizalsnnda yazıh Müdürlüklerde bedelsiz olarak görülecek veya tesbit olunan ücretleri mukabilinde satm almacaktır tsteklilerin ilk teminat makbuz veya banka teminat mektuplannı (3 4 ve 10 uncu işler hariçı 1970 jrılü Ticaret Odası vesikas» veya bagh bulunduklan dernek belgelerini ha\n olarak hazırlayacaklan kapalı zarflanm ihale günü saat 9.30 dan 10 a kadar Belediye Eneümenine vermeleri lâzımdır (Basm: 19072/8117) (Baştarah t. «arfada) FcBVİt Bir kaatil (Bastarafı 1 mei Sahlfedeı yeğenlerini ararken, karşısına Bakırköy Yenibosna mevkiinde bahçelikle uğraşan yaçlı dayı çıkmıştır. Oıman Karabulut, Osman Erim'i, otomobil içindeki kısa bir tartışmadan sonra, kurçunlayarak öldürmüştür. Silâh sesleriyle olay yerine ge len halk, kaatile taş ve sopayla saldırmışhr. Bunun üzerine Karabulut, İsmail Ayıyüz adlı birini yaralamıstır. Daha sonra çevrede bir evin bodrumuna sığınan Osman Karabulut, kovalayanlara. «Allahını seven, benden osaklasaın!» derken, kendısini mavzerle arayan Hakkı GürU yaralamış, sığuıdığı evin •ahibi Erdem Yanık'ı da öldürmüştür. Yarım aaat içinde 2 kisiyi öl. düren, 2 kişiyi de yaralayan kaatil, daha sonra olay yerine gelen jandarmalar tarafından, başka bir evin bodrumunda yakalanmıştır. Karabulufu evinln bodrumun da ararken kurşunlanarak ölen 23 yaşındaki Erdem Yanık'ın bugün. Almanya'da çalışan eşinin yanına gideceği ve ailenin 2 çocuğu bulundugu anlasılmıştır. Soruşturma, Bakırköy Jandarma Komutanı Yüzbaşı Necip Atalay tarafından yürütiilmektedir. Ecevit'in demeci Toplantıdan önce Geneı Sek reter Ecevit, devalüasyon itararı ile ilgili görüşlerini acıklamış ve •Ba devalfiasyon ve bn verçiler de Türk ekonomisini baUktan lcurtaramayacaktır» demiştir Ecevit, Inatuluşun sanayinin gBİİşmesi ile mümkün olacağını belirtmis ve Bözlerini şöyle tamamlamıştır «Hükumetin aldıği devalüaayon karan, yeni venri kanunlariyle ve zamlarla birlikte, Türk ekonomUi, özeUikle dar gtlirU ve orta halll halk toplulnkJan batamından büyük önem tasıyor. Üst üste şoklar hallnde ıtelen bu kanunlann ve kararlann dognrabileceğl sonuçlan Merkeı Yönetim Knrolu olarak etraflıoa rörüşmeden aynntılı blr acıklama yapmayı dogru bnbnnyornzj «Gidiş kötüdür» Türk Persen Genel Sekreteri Vedat Banoglu da son ekonomik tedbirler sebebiyle dün yaymladıgı bildiHde rıUkOmetl sert sekilde elestirmiş ve Meclislerin derhal toplanarak Personel Kanununu yeniden gOzden feçirmesini, katsayının 10 olarak veniden tesbîtml lstemlştlr Banoglu"nun büdirisi özetle şöyledir «Blr yandan yürürlüte vergl kanunları, bir yandan ruri ihtiyaç maddelerine yapılan büyük oranda zamlar, dar gellrli, sadece emetiyle vaam' yan milyonlarca vatandası pe rlşan edecektir. Oretim vettrsizli&i, dış ödeme gflcü denge>sizliği, dış borçlar, yatınmlann çofnnlakls 51ü alanlara fcayma81 fribl somnlsr blr çığ çibi büyürken, hükumetin aldıfı paUyatif tedbirler gene belli zümrelerl kazandıracak çıkarcilara fırsat verecek, ama Türkiye'niu temelde yatan sorunlanna, sancılarma blr çare getirmiyecektir. Aynca, Personel Kannnnnn, reform adi altında oyalayıcı ve aldatıcı bir tutumla, çevresiyle 5 milyona yakın bir memur toplulujunn hayal kanklıj^na o | n t mıs, blr yandan verileceğl vsad edilen üç beş knnıs zammın mevcot ekonomik basıboşlak ve ynkanda açıklanan oluşumlarla en kısa zamanda geri aunması yolu tutulmuştur. Ulusnn yöneticilere ırövenl kalmamıştır. Ulusumuz umutsuılufa kapümış, hergün inancını yitirmektedir. Artık tek eün bekliyecek tahammfilümüz yoktUT. Hü kümet derhal istifa etmell ve derhal yeni neçimlere gidilmelı dir. Bir yandan hayat pahalılıih. verjri kanunlan. renl zamlar ve devalüa<rvon cözönünde tutularak, Meclisler en kısa sürede toplantıya çajhnlmalı. ciddi ted hirler alınmalı ve Personel Kanunu ile ilçisj katsan küçük memurlan jözptecpk şetrilde bit düzenleme ile 10 olarak değlştiHlmelidir.» Nebatî yağlara zam bekleniyor tZMtR (Cumhuriyet Ege Büroso) lzmir'de altın ahşverişi dün yine yapılamamıştır. Kuyumeular ndece bilezik sabşı yapmışlardır. Bor sada işlemler yine çok ağır bir seyir tâkip etmiş, sadece birkaç çuva] incir ljlem görmüştür. Devalüasyondan sonra. nebatl yağlann satısı tamamen durmu?tur Sızan haberlere göre, nebati yağlara da zam yapılacgı kesinlik kazanmıstur. Zeytinyağı piyasası ise sikin göriilmektedir. Beş asit yağlar 790 kurujtan işlem görmektedir. Yüzme (BasUrafı spor savfasınıla) cak olan Yüzme, Sutopu ve Atlama Şampiyonasına katılacak Müli Takımımız açlklanmıştır. BAYANLAR: Sevda Ün. Ayçegül Onar, Nilüfer Korkut, Roksan Okan. Eser Aktulga, Nilgün Sökmen, Çiğdem Suliçikoğlu, Lâle Kohen, Nur Dahiye. ERKEKLER: Feridun Aybars, Ahmet Uzun, Ali Uçansu, Cemil Şehbaz, Ali Rıza öngören, Haluk Toygarlı. Ahmet Sulu. Esen Ethem Bolen, Neşet Yalım, Ali Onur. Serdar Karakas. Kemal Oyuntu. Ümit Oğuzoğlu, Ayhan Karataş. Ergüven Merkezli, Faruk Morkal, Ahmet Bozdoğan. Tuncay Şenyüz. Ahmet Öktü, Metin Mumcular, tsmail Koçak. Atillâ Çağlar. Mehmet Tuz. Abdullah Zafer. Cevdet Canpolat, Harun Güran. Mithat Hantal Navlun ücretleri % 1520 arttınldı Melen'in demeci GP Genel Başkan Yardımcısı eski Maliye Bakanlarından Ferit Melen, devalüasyon konuBUnda dün verdiği demeçte, «Bir mam daha sönmüstür» demiştir. Melen, özetle şöyle konuşmuştur: «Bu ameliyeji, Maüye Bakanının söyledifl gibi, ekonotnimize istikrarlı bir gelişme yoln açmak amacıyla, ihtiyarî olarak başvurnlan bir tedbir olarak görmeye ve göstermeye imkfln bulmnyoruz. Bunu, daha çok, içine düştüğü çıkmazdan kurtarmak. kaybetti^i sıhhati ekonomimize kazandırmak için, çaresizlik içinde başvnrulan bir tedavi tedbiri olarak ele almak ve konuyn, bu açıdan lncelemek yerinde olur. üyesi bnlnndujfumuz milletlerarası tesekküllerin dış yardım ihtiyacımızın gittikçe artması karsısında bize bn yolu eöstermeleri ve ısrarla tavsiyede bulunmaları da, bnnn doğrnlar. Yüzde 66 oranmdaki blr ârfer deSİ5iklieinin ekonomimiz ve vatandas zümreleri üzerinde cesitli vönlerden yanacaiı etki j ler. aynı oranda sert ve ağır | olacaktır. Genel olarak. balayi dönemlnde, üıraç malları üreienlerin ve ellerinde stok bnlnndnranların bnndan yararlanmalan tP"mkiindür. Bu onerasyondan. ^i rek Maliyemiz kazançtı çıkacaktır.» Yılbaşına kadar ertelenen nav••• lun zamlannın devalüasyon kararından hemen sonra uygulanacağı. konfeıansa dahil gemi acentalannın temsilcileri tarafından Ihracatçılar Birliğine duyurul(Baştarafı 1. layfada) muştur. pue, Apal Homon Coupe. AıBir sürc önce konferansa dahil ton Martın Voiante, Aston Marvapur şirketlerinin aldıklan yüztın (dbs), Aztec Bentley Berde 1520 arasindaki zam karan. yıl tone Gt. Bonanza Gt. lcg) 1200 başına kadar ertelenmişti Ancak (c) Copue, Ccg) 1200 S. Coupe, devalüasyonun çıkmasından sonChevrolet Corvette Coupe Horra, ertelemeden vaz geçümiştir. diop, Chrysler 300 V8 Converlhreatçılar Birliği yöneticileri, tible, Datsun Sports 1600, Dıno 22.5 dolâr olan pamuk navlununun 206 (gt). Ferrarı 365 (gtc) (Pi24 dolâra yükseldiğini açıklamışnınfaıina), Ferran (365 gtb/4 lardır. scogliettı) Fıal ÖÜ Sporl Spi5 Ihracatçılar, bu karar üzerine der. Rod Caprı 1700 (gt), Ford derhal harekete geçerek. navlun Caprı 2300 (gt). Ford Escort ücretlerinde yükselme yapmayan Tuincara, Ford Cobra Coupe doğu bloku ülkelerinin gemi accn Hardtop Fastback, Ford Mustel^riyle temas kurmuşlardır. tang Mach 1 Fastback Coupe, Öte yandan. belli başlı ihraç üShelby Mustang (gt) 500 Fastrünlerimizden birisi olan pamuk back 2+2, Jaguar ETypt S2 dün borsada 7 liradan işlem görCoupe, Jaguar EType S2 Comüştür. Devalüasyondan önce. ay upe 2+2 Lamborghinl 400 (gt) m kalitedeki pamuaun 590 kuruş 2+2 tslero (Marrazı), Lamborgtan işlem Rördüğünü söyliyen bor hinı Mıura P400S (Bertone), sa simsarları fiaüann önümüzdek: Lombardı Fiat 8 U Frand Prix 5 günlerde dtişeceğini bildirmlşler Maseratı 4200 Vignale Coupe, dir. 7 liradan iriem gören pamuk, Marcos Marlin, Maseratı 1600 4 Uradtr. Mercedes Benz 2800 SE Cab Karaborsa ve rıolet, Mercedes Benz 280 SU Roadster, Mercedea Benz 280 Istifçilik basladı SL Coupe, Mercury Cougar ADANA, (Cumhuriyet Büıostı) Convertible, Monteverdı Hıgh Şehrimizdeki bakkal ve bayiler Speed 37ö L, Monteverdı High hükumetin son ram ve devalüasSpeed 375/400 SS, Morgan Plus yon kararından sonra mahalli fi8, Morgan 4/4 1600 Roadster, yat tesblti yapümadığa işin «ekeri Opel (gt) 1100, Opel (gt) 1900 ve akaryakıtı lstedikleri fiyattan Pontıac Firebid Convertible satmaya başlamışlardır Pontiac Bonnevılle Convertible Öte yandan. özellikle şeker ve Porsche 908, Prosche 908 Lang nebaüyag (margarin) istilçiliğl heck, Prosche 908 Spıder, Sovam 1100 gs/1300 gs, De Tomaso yapıldıfiı görülmüştür. Mangusta (Ghia), Toyota SporKılıç: «Demlr fiyatına to 800, Toyota 2000 (gt), Tri umhp gt/6 mk. Unlpower (gt), zam yapılmıyacaktır» Valkyrie 500. Fiat 125 Coupe Samantha 8ÖKE, (a^.) Sanayl Bakanı Selâhnttü» Kılıç dün Söke Beledlyestnde rapılan toplantıda, 12 Ağustos C. Ahır 9 hükümetçe ahnan son ekonomik ve mali tedbirler nakkında tzahlarda bulunmuş, bu yıl çtftçintn 3.6 milyar lira daiıa fazla para alacagını söylemiş, Türk i. | 5.04|12.1»|18.10|19.13J20J6| 3. Lirası operas>'cmunun derrur üyatlannda bir «amma asla yol £. ı 9.50| 5.051 g.56|I2.0Q| 143| 7. açmıyacaguu Hade etnuştiı. Spor ve yarış Cumhuriyet Resat HamJt Aziz K3 12« Napot.von 155. 130. 130. 24 4»ar kulçc 1S5 133. itM Pavyonda cinayet Tepebaşı Cumhuriyet Pavyonunda dün sabaha karşı işlenen bir cinayette şoför Emin Bal, terzilik ve artist ajanlığı yaptığı bildirilen Ali Beğenilmiş'i tabancayla öldürmüştür. «Gazinocular Kıraiı» Fahrettin Arslan'ın ağabeysi Mustafa Arslan'ın şoförlüğünü yaptığını söyleyen sanık. yakalanmış'ır Olavın. pavyonda Ali'nin bir kadına sarkıntıhk yapmasmdan ileri geldiği öne sürülmektedir. İ TEŞEKKUR Trafik kazasında; blzlerl acılara gömen Bırıcik variığımı? asteubay (94994 Oto Tek ) cena^e merasımlennde alâkalarını ve yardımlannı esırgemeyen. merasıme katılmak «ırptivle. 'e!cr»t re!efon: mektup ve jifahen ta. iiyetltrıııı nıldlrmek lutlunda bulunan resmi daıre. öost ve akrabalanmıza derin mlnnet ve şükranlarımızı ıurarız. AİLbSt Haı 2688131 AHMET AYDINERin ÇOK ACI KAYBIMIZ Merhum Mustata Soylu Bey ve mernume Seher Soylu Hammın kızı. merhum Yusuf Ziya Ortaç ve Nezihe Hanımefendinin gelini. Semih Ortaç'ın biricik eşi. Nezih ve Nilgün'un sevgili anneleri. Feridun ve Rauf Soylu'nun ablalan. Ferhun ve Esra Soylu'nun halalan. bütün tsnıyanlsrm sevdiği Bayındırlık Bakanlığı Karayollan Genel Müdürlüğü Birinci Bölge Müdürlüğünden 1 Azagıda lahmını bedeli geçıei teminatı. lhai« fün ve saatlere yazıiı işlertn eksiltmesi İstanbul • KUçükyalı'daıu Müdürlügümüz blnasında Kapalı Zarfla yapılacaktır 2 Şartnameleri Ankara'da Karayollan Genel Müdürlüğü Malzeme Müdürlüğünde. tstanbul'da Bölge Müdürlüğünde gSriUebUiı 3 Eksiltmeye girebilmek içtn: a) tsteklilerin 1970 yüına ait fıcaret veya Sanayl Odası Bel gesi, atrketlerin hftli faaiiyeT belgesl veya Esnai Belgesl Uc usülO daıresinde asağıda vazıiı beı U Kİa o isin hizasında gösterilen miktarda temiant eeraıelerL 2 No da yazüı u Içio istirak belgesı almalan, b) Isteklilerin 2490 sayüı kanuna göre hazırlayacaklan teküt mektuplarını eksiltme günü en geç ihale saatindeo biı saat rrveliıae kadar makbuz mukabilinde Komlsyon Baskanhğına teslim etmeleri lâzımdır. Telerafla müracaatlaı ve postada olacak «ecikmeler nazan itibare alınmaz İşin Cinsi Tahmlnl bedeli Geçici remlnan \ Şartnamesl gereğince muhĞ5 300.00 4515. telü eb'atta dört kaJra. 480 Mt. yer aitı lcablasu 2 Ekspre» Yol Başraühendit» 40X00.00 3000.1 ligi servis için (9> kiaiHk tagıt kiralanması* Otsfltıne Günü Saatt 28. Ağustos. 1970 Cuma U.. B. Ağustos, 1970 Cuma 15. Belge Mflracaat soo eünü METANET ORTAÇ tutuldugu amansız hastalıktan kurtulamayarak 11 Ağustos 1970 Salı günü saat 3.45 de Hakkın rahmetine kavusmuştur. Cenazesi 11 Ağustos 1970 Sah günü ikindi namazmı müteakip Suadiye Camiinden almarak Sahrayıcedit'teki ebedl istirahatgahına tevdi edilmiştir. Eşi: Semih Ortaç Çocuklan: Nezih ve Nilgün Ortaç Sonuç: 2208/8124 22. Afiusto* 1970 (Basm: 18908/8106)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog