Bugünden 1930'a 5.326.232 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

CUMHURtTET 11 Ağustos 1970 SAYFA BEŞ Sakatlar Hükumetten şiknyetçi €€ * Nasıl karşılandı? Devalüasyon ve yanısıra gelen şeker ve akaryakıt zamlan, esasen geçim darhğı içinde bulunan orta halli vatandaşları daha da zor bir duruma soktu. Özelllkle sokaktaki adamın devalüasyon konusundaki görüşlerini tesbit amacuıı güden küçük bir halkoyu yoklaması da bu durumu açıkça ortaya koyuyordu: Türkıye Sakatlar Demegi Genel Merkezinde düzenlenen açık oturumda hükumetin llgisizlıgınden yakınan üyeler «Bteler sokakta dilenmete urlanıyonu» demıslerdır. «TILDA 3 BİN LİRA TARDIM EDtTORUZ. Açık oturumda bir konuşma « Mığırdıç GEDÎKOĞLC (Oto yapan Demek tstanbul Şubesi parçacifi) : «Kendimizi radyoBafkam Bedinur öztuna, «Türya verdik beyim. Napalım? HerUye'de resmi kayitlara före 490 halde piyas» böyle kalmıraeak. bin, |r»Tri nsmî bilgilere göre iae 700 bin civannda sakat buDevalüasyonn bekliyordnk.» lunoyor. Hüknmet olarak Sağ• Zeki ÖZÇOKUR (PTTde melık ve Sosyal îardım Bakanlıği murl : «Hayat pahahlajtıktan rehabilitasyon çalışmalan için sonra Personel Kanunu çıkmış yılda ancak 3 bin lira yardımda ııeve jarar? 3 verecekler 5 alabulunur, halbuki bizim yıllık ficaklar Bızim istifademız ne claderimiz yalnız sakat üyelerimize cak? Eksık olsun boyle duzen.» •aptıjhmiz Uftç vardunı olarak 20 bin liradır. Genel Merkez pi« Hüseyin ÖZDEN (Mısırcı) : deri ise yıllık 150 bin liradır. Bu «7 çocuk var. Gunde 25 lira kameblfiğı halkımızın yardımı lle balo, konser ve belediyenin bi»zanıyorum. Zarzor geçınıyorESKİŞEHIR, (THA) Do lere verdiği bfitelerden aldığımı» 1 duk Zammın şakası bile kotu. tnuz avına çıkan Ankara Tuslog p«rs ile saflıvonız» demiştır. Baka! m ne kadar dayanabilinz da görevll Amerikalı başçavuş Açık oturumda ılgıslzlikten va Herber Alrin ve Camel Calnn, bu hayat pahahlığına > kınan sakatlar, «Hükumetin vap Sarıkaya yakınlannda domuz av mış olduğu 3 bin liralık yardun • Dağıstan KARABİGA (Tularlarken bir kdylüyü av tüfeğiy fTÜJünç oluyor. Bunun kısaca tuklu) : «Hep haksızlık olnyor. le delık deşUc ederek öldür manası ilpililer, bizleıi sokafa Bizim gibi garipler jandı. Zen ! mllşlerdir. sürukleyerek dilenmeğe zorlugine bir sey olmaz, o daha da j Amenkalılar, Eekl mevkitnde, yorlar. Sakatlık herkesin başına zengin olnr. Millete yazık olnbağını bekleyen Kâmil Şeker'in relebilir. Bugün sağlam olan bir yor.» yaktığı gece fenerlnl domuzun sahsın vann sakat olmayacafına gozü zannederek ates etmışlerkim ıraranti verebilir? Bizlere ça dır. Bir tnüddet sonra ateş etlışacak bir yer temin etmek tltclere yere gelen Alnn ve Car hukumetimiıin görevidir* darruşlin, domus yerine Kâmil Şeker'i lerdlr. öldürdüJderini görünce olay yerinden kaçarak, Ankara'da Arnerikan pollsine teslim olmuîlardar. Amerikan polisince, Esklşehlr •mniyetine getirüen ve savcılığa teslim edılen Amerikalüar, olay yerinde yapılan tahkikattan son r» Mrbest bırakılmışlard1 llgisizlik yüzünden sokaklarda dilenmeğe zorlanıyoruz 9> AMERİKALI İKİ ÇAVUŞ, BEKÇİ FENERİNİ DOMUZUN GÖZU SANARAK BEKOİYİ ÖLDÜRDÜ CAHİT S1TKVM1S tSTEDİĞt MEMLEKE1 NERDE, BUGÜISKÜ GÜNEYDOĞU 1SEREDE Güneydoğulular, kendi içlerinden çıkan çohretlere sımsıkı sarılıyorlar. Zıya Gokalp'ın Dıyarbakırlı oluşu, şehırdeki a y dınlara gurur veriyor. 46 vaşında olen çair Cahit Sıtkı Tarancı'nın da köklü bir Diyarbakır ailesınrfen geliji gururlannı arttırıyor. Cahit Sıtkı, «35 Tsş» siiri ile Turk aydınlarının içinde bu ezıklık uyandırmış olan îairdır İçinde yaşadığı topluma kuskunluğunu soyleyenlerdendı Sarsıcı, harekete getınci değıl, dert soyleyici idi. Sarsmak, harekete getirmek, uvandırmak şairin gorevı mıdir? Bence öyle Araa Cahit Sıtkı, sivnlıklerı ve çukurları alabıldlğıne gozler önune seren aydınlığı değil, «minarelerle knynları bir hizaya getiren», her seyi «eşitlestiren» karanhklan severdı. Onun çocukluğunun Diyarbakır'ı, bugunkünden çok daha dertli olsa gerek. Eşitsizliğın, haksızlığın, insafsızlığın harmanmı savurmaktansa, gece'ye ve keadı içine çekilmek hoçuna giderdı şaırımizın Altı bin yıl sonra Gunev Dogu Cahit Sıtkı'nın Sadun TAN3U « Hamdiye ÇETİN (Ev hanımı) «Duyduk, okuduk begenmedik ama mecbursan kabulleneceksin. Hayat iyioe pahalılasacak, ne memurun, ne isçinio, ne de esnafın karm doyacak artık. tllallah bıktık bu zam haberlerinden. Ev kira, çocuk tıhsilde. Knldan yok, Allahtan yardım bekliyornz..» • Nnri KARACA (Arabacı) : «Ben duvmadım. Okumam yaz mam yok. Yalnız bugun çayı 40 kuruştan satmağa başladüar. Bir bardak çay 40 kuruşa olur mu? Ama içtlk .» • Şeref ENGÎN (Damga pulu satıeısı) : «Durup dururken bu gurultuyu çıkarmanın ne mânası vardı anlamadık. Bakalım ne olacak? Herhalde büyüklerin bıldığı bir şev var... Bu dükkân<ia her gun 5 bin Hrahk damga pulu satıvordum. Bugun 500 TL.' lık pul sattım. Gerisıni siz duşunun . » # Mehmet TAMAN (Şoior) : «Arabamın halen 9S.bin borcn var. Bu zamlardan sonra ben ne yaparım? Dolmnşlara yapılan zam böylece gume gitti. Parça fiyatları da artacak Ne olacak, biz parçacıya ve benzinciye çalısacagız.» * • » • • • « • • •• • t ••MMMatMMmaMg • •• • • •• TEŞEKKÜR Piânör kazttında tehlt olan ojlumuı Edip Torumtay'ın aramızdan «bcdiyen aynlman dolayıslyle büyuklerimizin, re». m! makamlann; dostlanmııın; yavrumuzun; hoea ve arkadaslarırnn ve akrtbalannuzın gösterdiklerl yıkın alakaya tesek. kurlerımizl arzederlz AtLESf R u 25498098 Orman yangımnda 2 bakım memuru yanarak can verdi BAY1NDIR Kotrucak mevkıinde çıkan orman yangımnda orman memurlanndan Tahır Şentürk ve Selâhattin Tetik, yanarak ölmüslerdir. Lokomotif kıvılcımından çıktığı sanılan yangında 70 hektar kızılçam ve zeytin agacı kül olmuştur. Askeri birliklerin de yarduniyle yangın, 11 saat sonra kontrol altına alınmıştır. İZMİRYUN o TERYLENE (2,80 metre) Yalnız o55 Terylene % 45 Y ü n 1 KOSTÜMLÜK Y N K ARAMÜRSEL Ei MAĞAZALARINDA 125 LİRA ÂGI BİR KAYIP Operamız sanatçılarmdan değerli bariton genç yaşta ve umulmadık bir zamanda kaybetmiş bulunuyoruz. Kederü ailesinin ve sanatsever dostlannm acısını paylaşınz. Cenaze töreni 12 AŞiıstos Çarşamba eünü saat 15'te Beyoğlu Balıkpazan Üc Horon Ermenl kilisesinde vapılacaktır. tstanbul Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü (Buın: 19453/8097) JİRAYR ÇARKÇI'yı CAHİT'İN EVİ Kumkapı'da ev sah.bınin uyan ı masından korkan bir hırsız, ı Dıyarbakır'da. bir öğle sonu, pencereden atlayınca ölmüştür. daracık eski sokaklarm arasın28 yaşındakı acemı hırsız Mev. dan geçerek şimdi Trahom Haslut Çetınkaja, Salıh Halıcı'ja ait tanesi olarak kullanılan bınayı eve girmisse de, ev sahibinin ugormeğe gıttım. Cahit Sıtkı bu yanmasından telâşa kapüarak evde doğmus ve genç yaşta buracfa uzun zaman hasta yatmı?hendıni, ikinci kat pencereslntı. Amacırn, aym zamanda bir den sokağa atmıştır. Başının ü«kökia aile» evi görmektı. zerine duşen Çetınkaya, biraz sonra canvermiştir. Pirinççızadeier soyundan geÇANAKKALE Anafart«l»r len Cahit Sıtkı'nın evi, ınsanı Zafennın 55. yıldönümü dün derhal saran bir mistik güzellik Çanakkale'de parlak torenlerle içindeydi. Kocaman bir iç avlu, kutlanmı?, torene Trakya gezıhavuz, ağaçlar ve çiçekler, ddrt Bu eski Diyarbakır Bey evinde dogmuj Cahit Sıtkı Taranci. Şimdi Trahom Hastanesl sınde bulunan Cumhurbaşkanı taralı kuçatan odalar, merdivenolarak kullanıyorlar. (Fotoğraf: îbrahım KÖSEOGLU> Cevdpt Sunavrtakatılmıstır. ler, teraslar ve nakışlar.. Yakıcı kavurucu Diyarbakır öğlesınALTAY BAY1LDI Kıs gfinfi herkesin evi barkı liz gonüller, nerede zengınla MEMLEKET den kaçıp da bu ıç avludakl seSerçetepe Mehmet Çavuş AZeytinburnu'nda oturan 27 ys> olsnn. fakır eşlthği, nerede sen ben rınliğe vanş, bir mutluluk duy nıtı önünde yapılan törenrfe koşındaki bir trikotajcı, kızlannı kavgasızlığı, nerede yaşamak İSTERİM gusu veriyordu insana. sevinci ve nerede oleceğım, bu nusan Sunay, günün önemirü bekendısine vermek lstemeyen adaMemleket isterlm guzel hayattan ayrılacağım korllrten blr konuşma yapjnış; bu mı bıçakhyarak öldurmüştür. Tasamak, sevmek gibi Trahom Hastanesınde 8 8 Cahit Sıtkı 1910 yılında doğdu kusu I arada, davetlilerden emekîi ge(öniilden olrnn; hasta var*. yataklarına çeküAkşam; bakası MUnir ve oğlu ve 1956'da öldü. Şimdi. 1970 yıneral Fahrettin Altay, fazla sıölsem de kurtulsam diye in« mişlerdı, kimse gorünmüyordu Olorn blr fikâyet Ali ile gezmekten dönen Halil kisar ediyor kendine Güneydocaktan bayılmıştır. ortada ve çaırın evi, eski zamanlında, yaşı 6'dan büyük 175 btn tbrahim Derelı, kızı Ayşeyl isilümden olran. ğulu, bunaldığı zaman, yanı her larda olduğu gıbı bir ailenin Diyarbakırh kadından 20 bini teyen Osman Boz'la sokakta karzaman. mahymıj ve aıle öğle uykusuna Güneydoju'da dolasırken, lnşılaşmıştır. Çıkan tartışma sonu. okuyup yazmasını bılir. 195 bin çekılmis lntibaını veriyordu. Oysa nasıl da yaşamaga, yacunda Boz, üçünU de bıcaklamışsanın akhna, Güneydogulu bu erkekten 75 bini cehaletin koyu tır. Halil derhal ölmuş, dede önlü çairin istetfiği memleket satümağa lâyık ınsanlar I karanlığından biraz olsun ııynDUVARLARIN MUnir ile torun Ali, hastaneye geliyor. Nerede dal yesilı, nekaldınlmıştır. Yakalanan Osman labilmiştir. îste memleketin haYARIN: ÖTESİNDErede ürunü olgunlasmıs tarlaBoz, tutuklannuştır. li 1 Oysa Cahit Sıtkı, Camiikelar, nerede kuslar ve çiçekler, ALTIOKLU Cahtt Sıtkrnın, 1920lerde, Kabir Mahallesindeki kalın ve nerede dertsız başlar ve hasretFİNCANLAR dıkoy'deki SaintJoseph ve daIstanbul, dün mevsimin en sıyuksek duvarlarla çevrıll evln 11 Ağustos C. Ahır 8 ha sonra Galatasaray Lıselerıncak gUnünü yaşamış, hava sıden tatıl dönüslerinde, 16 18 terin odasında löyle duygulacaklığı golgede 35 derece olmuşnırdı : yaş duyarhğını arttıncı bu evde ü I | tur. Deniz suyunun sıcaklığı ise yazdığı şıirler elbette bu du24. bir ara da 25 derece tesbit varlan aşamazdı. Oysa duvarMemleket isterlm V. edilmıştir. 5.03112.19118.11119.14İ20.58! 3.10 GSk mavi, dal yesll, Sıcakların devam edecegi bil E, 1 9 48] 5 (K 8 56 12 00! 1441 7 54 lann gerisinde Güneydoğu gertarla san olsun; çeğı var. Yakıcı sıcak ve aydırılmektedir. dınlık içinde butun dertler anaKaslann çiçeklerin dan üryan, serılmiş yatıyor. Bu diyan olnn. duvarların arkasında, hayatın, Memleket Isterlm yaşamamn çok guzel olcfuğunu Ne basta dert ne fSnfllde düçünüp, içe dolan ölüm korhasret olsun t kusunu anlatan güzel şiırler Kardes kavpastna yazmayı anlıyorum. Ama neden bir nihayet olsun. susuzluğun, çoraklığın, ijsizligin, fakirliğın ve çaresizlijin Memleket tsterim çiıri yazılmasın? Ne leogin fakir ne ten ben Güneydogu'ya böyle lanatçıYAZLIK StNEMA farkı olsun; lar lâzırn. A.VT (49 10 10/8 . Göztepe) Kınl Vazo H. Koçyiiit M. Soy. dan • Rcnkli ARZC (47 91 41 . Mecidlyekoy) Sinemalar Zejno F. Karanfil B4HAR (33 13 88 . tsküdar) A«i ANKARA (C4 08 56 . I. Levent) RaRııhlar H. Mılls . RT vizjon nedenlyle kapalıdır BARBAROS (47 04 79 • Ortako?) ATLAS (44 08 33 . Beyoğlu) Kadın1 Kınalı Yapıncak H. Koç. Ur ihtU&h M. Citty . RİS >iri«: 2 Kader C. Arkın . AS (47 63 15 . Harbiye) 1 Anjc F Akın Itk Saray Tosması Rİ; 2 GeÇlFTLjK (33 12 76 . Bağlarbaaı) ce Oyunu RIS 1 Antalya Meydani Eski Termlnal binasının loj1 Muciıe Yaratan Yuztık t. AS (3S «• 50 . K.dıkoy) Jtnj L»mana tahvil inşaatı işı 2490 sayılı kanun hflFur«.tcnberg . RT. 2 Yedi Si. wis Korede RİS lahşorun Donuju Y. Bryner • kümlerine göre kapalı zarf usulö ile eksiltmeAYDD4 (21 52 58 . Çap») 1 Al. RT tın Parmak S. Connery RT, ye çıkanlmıştır. ÇORIH BAHÇE (21 54 72 . K M. Z Silâhlı KahramanUr RT Paşa) 1 Tehhketi Dakikalar 2 Keşıf bedeli 67.189 09 llra olup geçici temınatı DCNT4 |49 93 61 • Beyo^u) Ka. RT . 2 l'ç SıJpermen RT rımU Asla T. Curtls . V. LU 4 608.45 liradır işbu teminat idaremizin T.C. İNCI (27 90 0t KurnKapı) 1 si . RIS Merkezı Bankasmdaki 57 sayılı hesabma veya Kar Yolları Kapalı RT . 1 EMEK (44 84 39 . Bevoğlu) 1 A. Meydan Müdflrlüğfl veznesine yatırılıp karşıAteslı Sırar R[ laaka Fedalleri RI; 2 K ı a KIÇCK 1ŞIK (33 V t» • Csktîd^r) Kursunu Rt hğında makbuz ahnacaktır. 1 Bin Defa fmrıun Y Gü. FİTAŞ (49 01 6« • Bçyojlu) Sılâh. nev 1 Ihtıra K ı.M.ı'nrr 3 Eksıltme 20 '8/1970 tanhıne tesadüf eâen Perların Gaıahı G. Gemnıa • S4R*Y (33 13 88 . tsktıdar) Ce. RtS şembe günü saat 10.30 da Antalya Hava Alahennemde Otuzaltı Saat H. Gt'NDES IV 71 86 . Şehzadebajı) nmda Mevdan Mudürlügü binasındaki Ahm. SsTudor RTS 1 Düsman Karde«l«r RT 2 tım Komisvonunda yapüacaktır. SUREYYA BAHÇE (36 06 82 Ka. Klbar SoTfnncu RT dıkoy) Tatlı Budala P. SellersHAKAN (36 45 89 . KadlkBj) Re. 4 Bu işe ait şartname Antalya'da Meydan MüRI virvon nedenlyle kapalıdır RENK (49 30 10/8 • Göztepe) HelüSünde Ankara'da DHMİ Genel Müdürlük MalKENT: (3fi 96 12) Ksder Bağlayın. def RT ca RİS zeme Daıresı Reıslığınde mesaî saatleri lçerisinSagdaki duvarın sonundaki kapıdan Cahit Sıtkıların evine Bt'YÜK ISIK (33 13 88 . Üsküdar) LALE (44 35 95 . Beyojln) K«prü. de görulebılır. giriliyor ve içerde bambaşka blr dünya baglıyor. 1 Gulnaz Sultan E Hun den GeçU Gclln T. Korcl . 1 Kara Duvaklı Gelin M. Mutlu 5 EksUtmeyer girebılmek içın lsteklilerin en geç ÇAMLI SET (47 04 79 . Ortakoy) LKVENT (64 t« » . 4. Lcvent) 17/8/1970 gunfl mesai saatı sonuna kadar aşa1 Anzio Bnyiik Çıkartma; 2 Ölum Savajı R. Podenena • OF BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN : Tatı Budala gıdaki belgelerle birlıkte bir dilekçe ile AntalRtS 1 Of îlçe Merkezinde saha tanzimi. parke kal»nSTlK (46 15 14 Beşiktajl 1 ya Baymdırlık Müdürlügüne müracaat ederek Nöbetçi Kana Kan,; Dije Dl« RT; 2 dınm ve kanalizasyon yapım içleri 2490 sayılı kanuışe girebilmek icin yeterlüc belgesi almalan Üç Siiperman RT nun hükumleri geregince ve kapalı zarf usulu ile şarttır. Müracaatta yukanda belirtilen tarihe ÖZEN (36 99 94 . fUdıkSr) 1 Fczaneler eksiltmeye konulmuştur. S»m Hınızı RT. 2 Kanlı tn. kadar yapılacak mflracaatlar muteber olup. BAKIRKOY: Yucel: Sezgin (Yçs tikam RT 2 Parke kaldınm ve kanalizasyon işlerinin bipostada olacsk gecıkmeler ve telgrafla müraKo\); Kuçukçekmece, Osmanıye, ÖZLEM (48 47 33 . Mecidi.Te. rinci keşıf bedelleri (448.722.75) liradır. caatlar nazan dıkkate alınmaz, koy) 1 Yaşamak tçin M. Kanarya; Gungoren 3 Eksütme Of Belediyesi Encflmeninde 25 BEŞIKTAŞ. Ga>ret; Akaretler; Soydan . S. Gfavenirgil; 2 Aa) Keşif bedeli kadar bına inşaatı lkmal edip Agustos 1970 Salı gunfl saat İ5 de yapüacaktır. Yeru Sı£a (O. Koj), Ankara (Le\anta Kemal Torpido Tılmaza kesin kabulönü yaptırdığma dair resmî belge. \ end) Arnavutkoy Karfi F. Hakan; V. Gündüı 4 Eksiltme şartnamesl .keşif ve projeler Of BEYOĞLU: Gunej; Tansan; GünREKS (36 01 12 . Kadlkdy) Tokyo Belediye muhasebesinde her gfln mesa! saatleri dab) Cahşma tasansı ve teçhizat bildirlsi (öraek 1) ECİl Fedailerl R. Wagner . Rİ hılinde görulebilir. Veya (100) lira ücret mukabili o Malî durum bildirısı (Örnek 1 ve 2 a) SARAY (44 16 56 . Beyoiln) Meh. EMİNÖNÜ: Yeni Sirkeci; G«dlkUpsu Geeeler B. Lec • M. paşa Saglık; Turkelı; Bırhk Belediyeden istenebüir. d) Teknık personel bildirisi (Örnek 8) EYÜP: Fetek; Yeru (SagmalcıGray . Rİ 5 Eksiltmeye girebilmek için e) Elinde henuz bitirilmemiş. işlerini gösterir lar); Yeni (Haml); Devaocağı (AI1P ı36 I 1? Kadlkm) TOK. A) (21.700) yinnibir bin yediyüz liralık gebüdiri (Örnek 4) beykoy) SİNEMA 63 (»5 10 84 . KüçükyaJı) çici teminat tıtanbodaki Adam S. Cotci. FATIH Bal; Yeni Ijık; Can; 6 tsteklüenn 1970 yıh Tlcaret Odalan belgesi. AnHorhor; Özgun (Ko. Mu. Pa.) Hana • Rİ B) 1970 yılı Ticaret Odası belgesi talya Baymdırlık Müdurlugünden alacaklan yat (Ko. Mu. Pa.) Ciball SLNEMA SCR (23 67 12 Topkapı) C) Kanalizasyon ve parke kaldınm işlerini GAZÎOSMANPAŞA. Sarıgdl; Sey. Mangoa Orman Kızı RT veteriik belgesi teminat mektubu reya yapabilecek ehliyette (veya yaptırabihan; Merkez (Ku. Koy) SUNAR (33 06 18 . Usküdar) Intimakbuzunu havi kanunt seküde t a n lecek) olduguna dair Trabzon Baymdırkara Derer Adıma RTS KADIKOY: Rıfat Muhtar Sargın; zım edecekleri kapalı zarflannı eksütme saaYeni Gun; Suadiye; Hatboyu; KaSUREYYA (36 06 82 Kadıkoy) Ö. lık Müdürlügünden almacak yeterlik zasker lum Oyunu Cleant Ea«twood • tinden bir saat evvel Anialya Meydan Mudürlügü belgesi. RİS KARAKÖY: tzmlr Ahm Satım Komisvonıına vermiş. olmaları »arttır. 6 îsteklüer teklif mektuplanm 25/8/1970 Salı TINAZTEPt, (71 65 18 . Bakırkdy) KASIMPAŞA: Halk Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. SARIYER Isünye Karademz, Sa. Revizjon nedeniyle kapalıdır Rünü saat 14 de kadar makbuz mukabili Belediye İsteklilerin gerçek tek kişi veya tuzel Jriçi olrıjer îstıkamet VESKS (44 31 91 Taksim) Ook. Başkanhğına vereceklerdir. tor No S. Connery RIS 5İŞLİ Hurrıyet; Ferlköy Mer. ması sarttır. 7 Yeterlik belgesi için son muracaat tarihi kez, Selgun; Altm; Meral (Mec. VEN'l AR (49 64 73 . Bejoğlu) 1 tkl Atıkgoz Rt 2 Koy) Nuraun (G. Tepe) Yeni ÎU. 24/8/1970 Pazartesl gOnfl saat 17 ye kadar Trabzon (özel veya tescil edilmemis ortaklürlar kabul Konuşan Kıtır Gussterlcre Kar. mat fH. Oğlu) Baymdırlık Mudürluğune yapılacaktır. edilmez.) ÜSKUDAR Tunusbagı; Ümit; 51 Rt 8 Telgrafla müracaat vs postada gecikmeler Eczane Ilkın <B Beyi) Nur (ÜrnraYENt MELEK (41 42 89 . Beyofcln) kabul edümez, (Basm: 19309/8081) tsk Denılen Seytan V Gassm«n niye) RİS ZEYTİNBURNU. Yeni jBasın: 18998/8079) Korkan hırsız, pencereden atlayınca öldii , Anafartalar Zaferinin 53. yıldönümü katlandı KIZINI VERMEYEN ADAMI ÖLDÜRDÜ Mevsimin en sıcak giinü dün yaşandı I oI î 1 Nevar İSTANBUL Devlet Hava Meydanları İşlelmesi Anfalya Meydan Müdürlüğünden:
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog