Bugünden 1930'a 5.320.785 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

JCumhuriyei BAS1N AHL \K YASASDIA TAAHHÜT EDBB Gazetecılık T.A.Ş. adına NAZfctfE NADİ Sorumlu Ya« Işleri Mudurü • OKTAÎ KüRTBÖKE Basan ve Yayan: CDMHURİYET MATBAACHJK v* GAZETECtLtK T.A.Ş. Cağaloğlu Halkevi Sk No 3941 Cumhuriyet Matbaacılık v * B Ö R O L A R • ANKARA Aiatflr* Bulrar? Ten« Apt 1 Tenlsehlr Tel 12092O 123544 tZUtB: remtpasa Bulvan AffMOjlu îstuuu "o. Tel: ' l 2 3 0 M 7 0» GÜNEY t ü E R l KurukOprO *4 «ıkak Na «0 ADAKA Tel 4550 3934 ABONE ve tLÂN Senellk 6 Ayük 3 Aylık 1 Aylık Znrt tj» JTurt D 1S0 288 Adl Basiık (Maktul 3 ıxncu savfa ıSantlm!) 2. ve 1 n c ı sajfa (SantlmO 4. 5 « nıı savfa (Santiml) 300 Ura M5 • 80 44 13 144 73 M Nışan, Nıkah Evlenme, Dojum Oium, Mevlid, Tegekiritt (5 Cra.» filıim Mmrllıi Taaekkür SS öncö fS 100 100 Ctnl 150 80 • 7S » » » • SAYIS1 KURÜŞ 50 Kolera ıo semte daha Cemal Amca (Baştarafı 1 inci sabifede) lan araştırma sonunda 4 vakada iolera mıkrobuna benzeyen «El Tor Libnyumu» denılen bir bakterının bulunduğunu soyleımştır. Hastanelerde yer kalmadı Hastanelerde yer kalmadığından hastalar gen çevnlmekte, bırçok hasta evlerde antibiyotık verılerek ve aılenın diğer fertlerınden aynlmadan yaşatılmaya çahşılmakta ve vxne evinde öldukten sonra aılesı tarafından gomulmektedır Turlc Tsbıpler Bırlıği, «Hast» lıh bolgesı karantinaya alınmadıgı takdırde. bütün Turkıye'yl karantmava alırlar» derkea, öğretmen Sendıkalan hasta okul çocugu sajısının 3865 olduğımu açıklamış hastalığm yayılmasında rol oynaj abılecek beslenme progıarrunın kaldınlmasını Vİlayetten ıstemıştır Tedbirler uygulanıyor ll Hılzıssıhha Meclısi, koleradan olenlerın antıseptık solüsyonia yıkanması ve mezarlann kıreçtenmesı. hastalık görülen evleıe san kağıtlar asılarak tecnt edılrrsesi, açık gıda maddesl satıslaruun vasaklanması kararJarını almıştır Ancak bu kararlann herren hemen hıçbırı düa tatbık edılememistır. Hastanelerde butun izlnler ip» tal edılmış, emır venlmeden klmspmn dınlenemeyeceği büdıril miştır doktorlan tarafından kolera teşhısı ıle defin ruhsatı verılmış, hastanelerde ıse 18 kışının daha öldügu tespıt edılmıştır Hastanelerden abnan bılgıye gore, oncekı gün olenlerın sayısı, 14 u bulurken, Saglık Bakam tarafından yapılan açıklamada, dunku lerle bırlıkte toplam ola sayısı, 14'tur Hastaneler, Bakanlıktan emır geldığıru bfldırerek, dun gecekı olü sayısı hakkında bılgı vermemışlerdir Sağlık Bakanı, hastanelere basvuran hasta sayısını 400 olarak açıklamıştır Pakat, dün yer olmadigından, hastanelere yem yatınlabüen hasta sayısının sâdece 32 olduğunu evlerdekı hasta sajısının ıse bılınerrm eceğını, yıne blzzat Bakan belırtmıştır Alınan bılgıye gore, sadece Tropik Hastalıklar Hastanesırde dün 200 ü çocuk, 500'ü buvuk olmak üzere 700 polıklinık yapılmış 100 Idşilık hastanede sabahtan 120 hasta yattığından, sadece 20 hasta daha aUnabılmıştır Sağmalcılar ve Esenler'de tespıt ettiğimız ve yetkılılerın de dogruladığı gıbi, evlerde yatan hasta sayısı, hastanelerdekJiden daha fazia dır Ancak, Dr özkan, dün yaptıgı açıklamada, bugunden Itibaren SagmalcJar, Yedılmle, Zuhrevî Hastalîklar ve Cezaevı hastanelennln de tahsisıjle yatak adedırun 1000'e çıkarılabıleeeğıru bıldirmıştir vefat etti Gazetemızln emeklar kanvecisi Cemal Amca (Özkutlu), kalb yettnezlığı nedenıjle vefat etmiştir. Dun Mıhrimah Camıınde talınan ıkındı namazından sonra, Edlrnekapıda topraga verilen Cemal Amca'nın yakınlanna ve dostlarına bassağlıgı dilerız. Işçi de (Baştarafı 1 inci sarfada) Polıs e karşı koymak, saldında bulunmak ve kanunsuz ışgalle şahsı tıcaret hajatını onlemek suçlanndan sanık olarak gozaltına alınan ışçılerın sorgulan, Eyup 2 Sulh Ceza Mahkemesmde yapılrruştır Mahkeme 66 ışçıden Ibrahım Önsoı, Cemal Dogan, Ihmet Kahoncu, Ibrahım Knrak, Husevın Kılıç, Hasan îetkın Alı Guleç, Sabahattın Gulen Basri Btnukkan, ^fehmct Saglam ve Muhıttın Karataşı tutuklamıştır. Halk perişan Salgın bolgesındeki halk, kelimenın tek anlamı ıle şaskın ve perlşan bır duruma dıismUstUr. Hasekı, Cerrahpaşa, Samatya ve Guraba Hastaneleri, yer olmadıgı içın yenı hasta kabul etmemekte, gelenlerl Tropik HastalıkJar Hastanesıne gondermekte» dırler Oysa Tropik Hastanesinde sadece 100 yataklık yer mevcutken 120 hasta yatmakta, doktorlar gelenlerı ne yapaeaklannı bılememektedırler Hastane kapılannda dolaşmaktan bıkan aileler, hastalarını evlenne geri getirmek zorunda kaJmaktadırlar Sagmaicılar Seîedlyest, hastalarmı hastaneye kaldırmak ıçın araç ısteyen semt satanlerlnln ihtıyacını karşılayamamakta, haa ta taşıyan araçlann zaman kaybetmemesi ıçın yol açmaya çaüşan polısın düdük sesi ve koma sesien halkı bUsbütUn tedlrgln etmektedır Ûlüler camılerden büyük bir sessızlik ıçınde kaldınlmakta, ev lerde de hastaların mevcudıyetl ajnı sessızlik ıçinde kabul edllmektedır Hastalık, çok yaygın bulundı> ğundan, hasta ve 01U sayısınm tam rakamlannı tespıt etmek jnumkün otaıamıstır. Sa|walcılar'da 12, Esenler'de 8, Gsriosmanpaşa'da blr klşiyo Beledlye Tedbir yok Salgının gecekondu bölgeslnde yayıimasında, su, kanalızasjon gıbı sosyal ıhtiyaçların karşılanmamıs olması yanında, halkın da hastalık konusunda hâlâ u yanlmış oünamasırun dnerrül rolü olmaktadır Evlerinde hastası olan aüeler, evdeki çocuk lan hastadan korumadıklan gıbi bütün kom?u çocuJdan da ra. hatça hastanın bulunduğu evde dolaşmakta, esfcısı gıbi açık gı da maddesi satışlan de\am etmektedir Sokaklarda elınde yıkaamarraş meyvayı toz toprak içınde yıyen çocuklara sık sık rastlanmaktadır Aşı çok az yapıldığından büyük kuynıklar mevcuttur Gorevli saglık ekiolen sadece evınde hastası olan aılenin diğer fertlerine birer boş \ıks kutusu vererek dışla numuneleri verme lerini istemektedırler Polis ve komandolarm yaptıklan baskın sırasmda bir kadın ısçının havatım kurtarmak ısterken uzerme açılan vaylım ateşıyle ölen Hüseyin Çapkanın cenazesı dün morçdan ahnarak aılesıne teslım edılrruştır Huse\m ÇapKan ın cenazesı La«tıktş Sendıkası tarafından duzenleren bır torenle bugun kaldınlacaktır Huspvm Çapkan'ın cenazesi dun gece Merter Sıtesmdeki Lâstıktş Sendikasında hazırlanan yere konulrnuş ve arkadaşları başucunda sabaha kadar nobet beklemışlerdır Huseyın Çapkan'ın cenazesi bu sabah saat 10 da buradan alınarak Beyazıt Camiıne getırılecek ve buradan torenle Edirnekapı va goturulerek toprağa v enlecektır Şehit işçi bugün toprağa verilecek (Bastarafı I İnci sayfada) Ankara'd'a Polıs, genış guvenlık tedbırlen altında, Hacettepe Üniversıtesı ve SBF Öğrencı Derneklenru basarak arama jao mıştır. Aynı saatlerde, isımlerı ve adreslerı kendılerınce bılınen diğer kişılenn evlerinı basan Polıs, DevGenç Genel Sekreterı Rohi Koç'u evinde bulamamıstır Emnijet Mudurlufune getırılen gençler, daha sonra, haklarındakı tutuklaroa kararlarının vıcahıve çevrılmesı uzerme, cezaevıne gonderılmışlerdlr Tutuklananlardan adları tespıt edılenler junlarJır DevGenç Baskanı Atıllâ Sarp, Yurutme Kurulundan Ahmet Bozkorl, Tunca\ Çelen, Sınan Yucel, Devrımcı Dogu Kultur Ocakları vonetıcılennden Dr. Canip Tıldırım, sojadları tespıt edılemejen Jhsan ve Ibrahım adlr kışıler, Devrımcı Lısel'ler Bırlığı jonetıcılennden 2 genç Emnıvet ve Jandarma Kuvvetlerınce, Ankara'da gırışılen araıaalar, aynı saatlerde Errurum, Divarbakır, Adana ve Istanboi'da da vapılmı«tır kültesinde başlayacaktır Bütün bu olayların Kurultay arefesıne rastlaması, bazı çevrelerde, yaka lamalann bununla ilgül olduğu kanısını uyandırmıştır Bu ^evre ler, polısın gırıştığı toplu hareke ti, «Kurultayı sabote etmek» şek ündo yorumlamışlardır Ecevit, lâstık fabrikası olaylarında hükumeti suçladı ANKARA, <CUmlınrfyet Bürosn) CHP Genel Sekreteri Bulent Lâstık Fabrikasında bir isçinin bldürtilmesiyle sonuçlanan pohsışçı çatışmasıyla ilgill olarak verdığı demecte hükumeti suçlamış, «Sendikalar arasında aynlık göıeterek mıkuk devletl ilkelerini araklar altına alan, kannn ve Anavasa tanunaz blr bfikumetin. can ve mal çüvenliğıni koravamaz h»le düsmcsi tabiidir» demiştir Ecevit, «Demirel hükumeti, şundi makinslarla fabrıkalan yık tırmakta, vatandaş canını bor«mak İçin alınmış sılâhlarla vatandaş canına kıvmaktadır» demış. lşçılenn huzura kavuşturul malan içın «Hukumetın Anavasa ve Kanun sınırlan ıçine çekıhnesıni» istemiştir SOVYET RUSYA (Kastarah 1 İnci sabirede) busle alana goturulen volcalar, Batum'dan gelen €Antonof24. tıpındekı uçağa bındırılmıslerdır. Hava korsanlan tarafından oldurulen bostes Nataşa Kurçerkof un tahnıt edılmıs cenazesi de, uçağa konulmustur. Yarasi ağır olan telsızcı Valeri Adevef ile uçak murettebatından bırı, Trabzon'da kalmıştır. Sovyet uça|ının, arızalı akusunun onarılmasından sonra, muhtemelen bugun Moskova'ya goturulecegı bıldırılmıştır. Ankara'dan gelen Sovyet heyeti, Trabzon Hastanesınde yaralı uçak personelını zivaret etmıs ve kendılennden bılgi almıştır tor raporuna gore tespıt edılmesını, Turkıye semalannda ışlenmıs ıse, sanıklann Turk mahkemelennde yargılanması gerektigıru one sürmuşlerdır Yetkilüer; avrıca sanıkların ruhsatsız sılâh taşıdıkları ve pasaportları olma. dzğını, yolcuların hürrıyetlerini tehdıt ettıklerini de bne sürerek, kendılennın normal olarak Turkıve de yargılanmalan gerektıguıl belırtmışlerdir Afiş asan öğrencıler öte yandan, önceki gece Kızılay ve cıvannda, Istanbu'd3 o'dü rulen ışçı ıle ılgılı afışler asmak ısteyen 7 öğrenci ve 1 isçı nezarete almmışlardır Nezarete alınanlar şunlardır Yaşar Ayaşlı, Kenan Gürför, Ali Kalan, Raıf Çakar. Nıyazı Yıldızhan, Ali Mercan, Ali Akman ve Tahır Duran (îşçi) İadesi isteniyor ANKARA, (Cumburivet Bürosn) Korsan baba ogulun gen venlmesı içın Sovjetler Bırlığtoce, Turkıye'ye baskı başlamıştır Öğrenıldığıne gore, dncekı akşam Moskova Buyukelçısı Fuat Bayramoğlu, Dışışlenne çağırılarak kendısınden, uçak kaçıranlann iadesi ıstenmıştır Aynca, dun sabah Sovyetler Bırlıgının Ankara Buyukelçısı Grubyakov, Dışışleri Genel Sekreten Orhan Eralp'ı zivaret ederek, «Baba oğulun ıade edıleceğını kuvvetle umit ettıklerini» eoylemış, yolcu ve murettebata gostenlen yakınhğa teşekkur etmiştir Sızan haberlere göre, Rus Büyükelçısıne «Meselenin adlî sorusturma konusu olduğu, somıcunn beklemek gerektiği» bıldirilmıştır Pilot anlatıyor ağmalcı!ar (Bastarafı 1 inci sahifede) başka raporda ozelLkle Zeytınburnu ve Sağmalcılar s^ gecekondu bolgelennın «Çevre sağlıfı şartlannın çofe bozuks olduğunu belirtmişler, gerckll tedbirlerın almmasını tavsıye etmış lerdir Suçlamalar Fotoğrafçı polisler Sabahın erken saat'ennde cenazevı almak ıçın Adlî Tıp a gelen Husevın Çapkan'ın aılesıne ve arkadaşlarına polıs, cesedi vennemış ve derhai camıye goturulerek gomulmesını ıstemıştır Çeşitli fonnalıtelerden sonra sıvıl polıslerın, fotoğraflarla butun yakınlarını ve arkadaslarını tesbıt ettıkierı cenaze nıhayet alınmış ve bugun torenle gomulmek üzere evıne goturulmuştur Fabrıkadakı dıreriş sırasında goğsunden vurularak olen Höseym Çapkan'ın cenazesıni almak uzere gelen butun yakınlanna, kendılennl takiple gorevlı olan polisler «Husevın Çapkan'ı biz öldürmedık, onn fabrıkava g«ren öÇrenciIer öldflrdü» demısler ve bu konuda onlan mantfırmak istemıslerse de, ba»anlı oiarnamışlardır Eskı TİP Genel Sekreteri ve Dı>arbakır e^kı M lletvekılı Tarjk Zıva Ekıncı ıle Yumnı Badak, Ankara Savcıhğının talimatı uzerine Diyarbafcır'da vakalanmış Polıs nezaretınJe Ankara \a gpfırılerek tutuklinmı»lardır Ekıncı ve Budak hakkındakı ıddıaların «Kurtçuluk propagandası» olduğu belırtılmıstlr Ankara'da vakalanan ıki kurulusun 3oretıcıleri ve ogrencılerı de, «Anarşıst hareketler için mılitan \etıştırmek»le suçlandınlmaktadır DevGenç ve DDKO nın Dıyar bakır Erzurum ve lstanbul şubelerıyle bunların yonetıcllerınin evlerı de aranmıştır Adam'da da «Akademi Fikir Kulubu» aranmıs bazı kıtaplar bulunJuğu bıldırılmıştır lstanbul da DDKO'ndan Zekl Tekes, Musa Anter ve Mehmet Emııı Bozaslan da gozhapsıne alınmıştır Eskı bır muftu olan Bozaslan'ın Dogu sorunları ve îslamıvetle ılgılı kıtaplan \ardır Enfeksiyöz hepatit vakaları Geçen yıl İstanbul'da enfeksıjoz hepatit vakalannın fazlaca gorülmesj üzerıne bağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığuıın 27 3 1969 gün ve Sağlık Işlerı Genel Müdurlüğu £Pİ Sube 739 sa yüı rnakam onayı ile Sağlık tş Jeri Genel Müdür Muavıni fsraail Sendilek başkanlığında Dr. Muzaffer Akyol (Hıfzıssıhha O kulu öğretım Üyesı). Dr Azml An (Refik Saydam Merkez Hıf 2assıhha hnstıtüsü Viroloji Şu (Saglılc Işleri Genel Müdurlüğu Çevre Sağlığı Şubesı Mütehas sısı) ile Dr Ihsan övfll (SağlıL. îşleri Genel Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Subesi Mütehassısı) ün yennde vaptığı ıncelemeden sonra hazırladıklan raporda o«etle şövle denılmektedır «Maballinde vapılan ıncelemelerde, bilhassa Zeytinburnu ve SağmalcıJar pıbl gecekondu bdl çelerinde çevre sağlığı şartlan çob hozuktur Kanalizasyon bâIfi voktur lçme ve kullanma su lan fcuvulardan tcmın eriılmekte olup hijvenık sartlara uvmamak tadır. Buralardaki «tayn «îihhı neskenJerde haddınden razla nu fns vaşamaktadır Çocuklar sokaklarda tnenş.eı belırsız pıs su larda ovnamaktadır Di&er ta raftao bu bolgelerdekı oufus ha reketlerınin fazla olusu epıdemı lerın çıkmasmda muhım rol oy oamaktadır » «. Tabloda gorulduğu flibl Ocak, Suhat. Mart a>IaHM> att retarolar 1968 yilına benzemcktedHr Kaldı ki Dr Şukru Kanatlı'nın Enfeksiyoz Heparıtten olmüş olmasının basında yer alması, ihbarlann artmasında etkili olmuştur. Sa|lık Mudurlufunden alınan bilgilere gore jehrin su ihtlyacı terkos suju olarak mantazam klor lanmakta ve şehir su sebekesiyle tcvzi edilmektedir. Dağıtılan bu suyun periferdene gibl kontaraisyona tabl olduğu bilinmemekte ve kontrolu vapılamamaktndır Kaldıkl hu su ancak 1.5 milyon nufusun ihtijacına eevap vcrmekte olup geri kalan 1 milyon nufusun kullnnrtıği suyun menşei ise tamamen bilinememektedlr. Gıda maddelcrinın kontroliı de yetersizdir. Raporun •Almması gereken ted birler» bolumunde ıse şoyle denılmektedır •Genel enfeksvonlar vonunden Almması çereklı tedbirler yalnız enfeksivoz hepatıtle ılçilı olmavıp, Popıo Tıpo Dî^anteri çıbi enfek'inonları da kapsamaktadır Tcdbirlerın bnşındn cevre saglığı şartlannın duzeltılmesı ve saflık eçıtımı çelmektedır Yanı butun şefırin kanalizasvon, su, gıda kont rolu ve çevre sağlıçı ıle ılçılı djğer problemlerın ele almması gereklıdır^ be MUdürü), Dr. Yaşar BIIRÎD Grman Bakanı; «Orman memuriarı rüşvef alıyor» dedi ANKARA, (Cumbnrfret B8ro«u) Orman Bakanı Husevın özalp, dün toplanan Orman Başmüdürlerıne hitaben yaptığı konusmada Orman Muhafaza Teşkilâtmdan yakmmış ve «Onnan Muhafaza Memurlan maaiesef vatandaşlardan röşvet alarak iş yapmakta ve yapılan hırsızlıklara vardımcı olmaktadırlar» demiştir Ormaniçl köylerinin başka yere naklinden sonra Orman Muhafaza Teşkilâtına iş kalmayacağmı, dış kredilerle orman bakım teşkıian^n eeri<!)eti]eee&ini açıkla. yan özalp, önümüzdeki dönem de Onnan Kanununun ormanın tanımı ile ıleılı hükmünün değiştınleceğmi de sbylemiştir. «Öldürücü değil» Tahlii sonuçları ve hastalığın mahiyeti hakkında genış bılgi veren Sağlık BaKanı, hastalığın koleradan çok daha hafıf seyrettigini behrterek, oldurucu olmadıgını, ancak geç mUracaat, yaşlılık ve zafıyet gıbi nedenlerle ölümUn meydana geldığıni sdylemistir özkan, Istanbul'da 2 mılvon kışi için aşı bulunduğunu, a>nca Bakanhkta 5 mılionluk stok ve Amerıka dan da 5 mılyon kışi için daha aşı geleceğıni bıldırmiş, aşı kampanyasının bueünden ıtıbaren gcnış bir şekılde uygulanacagını sozlenne eklemış. tır. DevGenç'in kurultayı bugün öte yandan, DevGenç'ın Kurultayı bugün Sıyasal Bılgüer Fa Sunay'ın Almanya gezîsinde güvenlik tedbiri istendi ANKARA, (Cumhuriyet Bürosn) Cumhurbaşkanı Cevdet Sunayuı pazartesi günü Almanyaya yapacağı ziyaret sırasında Türk öğrencılerınin lıderi Hakkı Keskin hakkında alınan Türk vatandaşlığından çıkartma karannı protesto mitînglerının düzenleneceğı ıstıhbaratınm Dışışlen BakanIığına gelmesi uzenne Bakanlık, Almanlara başvurarak gereklı güvenlik tedbirlertnin •alınmasıru lstemiştır Almanyanın da isteğe uyarak bazı oğrencı liderlerıni göz hapsinde tutmaya başladığı ögrenilmigtır Meçhul Hastalık (!) Gerçekler saklanıyor üç partiniü (Bastarafı 1 taci sahifede) tısmda da, uç partının bırleşmesı konusu ele alınmış, sonuçta b'rleşme kararma \anlmıştır Bu karara, jalnız Partı Genel Sekreter Yardımcısı Istiklâl laradüış, alejhte oy vermlştir Yaratılış, bırleşme karannın kabul edumesı üzerıne Genel Sekreter Yardımcılığı gorevınden ıstıfa etmıştır Yenı Turklye Partlsı'nden yapılan açıklamada ıse, bırleşme konusunun uzun süredenberı soz konusu olduğu \e «Altı aylık bir mazne da\andığı» bıldırümiştır Her üç partırun tuzuk ve programlan arasında bır fark olmauığını belırten YTPlı >oneHciler, gorüşmelerîn hder kadrolanıu bırbırlerme daha çok ya& aştıruığrnı so\ lemışlerdır «Icınde bulunulan politik buhra nı gozonunde tufcarak müliyetçı bır cephe kurmak arzusu>la» gı 1 nşılen bırleşme çabalan, YTP . n,n dunku Genel Kurul top'antısmda da goruşulmüş ve onaylanmıştır Bırleşme karan, bugün resmen bır bıldırıjle açıklanacaktır Yenı partınin adı muhtemelen «Yeni Mıllet ve Gttven Partisi» olacaktır. Aşı etkisiz Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğrenci temsılcılerı dün yaptıklan bir basın toplantısmda, hastalıfa yakalanarak Cerrahpaşa'va \atırılan hastaların 0 o60ının asılı oldufunu, fakat ıkı ay once sırf devaluas>onu unutturmak amacı ile açılan aşı kampanyasmda bayat ası kullanıldıgından etki yapmadığmı söylemışlerdır ögrencıler aynca, gunlerdır hastalığın ne olduğunu açıklamıyan oğretım üyelenni ve Bakanı suçlamışlar, salgının yavılmasmdan suçlu olduklannı açıklamışlaraır öğrencıler aynca yeterlı serum ve kan olmadığını, ant'biyotiıt stoklaruıın tukenmek uzere bulunduğunu belirtmışlerdır. İî Hıfzıssıhhasının kararlan ÎI Hıfzısıhba Meclısi dün toplanmış. alınacak tedbırlen goruşmuştur Meclism bu toplantısma Saglık Bakanlıfı Sağlık Işl°n Genel Müdürü Dr. Sabn Sangul de katılmıştır Sangul, hastalığa 1012 saat içtnde teşhis konulablleceğl ni belırtmiş, «Bir hastalık görul müştfir. Adı ne olnrsa olsnn ted birini aünak gerekır» derruştır. Meclısın kararlan, şojledır 1 Damacana ve bidonlarla su sabsı yasaklanmıştır. 2 Kalıp haünde buz, lofcsntalarda satıimayacaktır Dondurma ve tnına benzer şeylerin satı $ı yasakür. 3 Açıkta, balık, köfte ve lâhmacua satışı men edılmıştir. 4 Aşı kampanyası devam edecektır. Aşı, çevreden merkeze doğru yapılacaktır. 5 ~ Hastalık gorulen evlere, has talık bulunduğunu gosteren san kâğıtlar asılacaktır. Bu evlerde oturanların çocuklan bır sure ış yerlen üe okullara gıtmeyeceklerdır Temızlık kurallarına aşm dık kat edılecek, her şeylerı dezenfekte cdılecektır 6 Hastalıktan ölenler, antiseptık solusyon ıle yıkanacak mezarlan kıreçlenecektir 7 Urrrumî turaletlerin temizlığme dıkkat edıleeekhr. "S Okullarda beslenme eğitijnlne 15 gun ara verüeeektir. 9 Sut ve yumurtalı maddelen yapanlar sıkı kontrolden geçîrilecektir Eksıklıklen gorulen ima lâthaneler hemen kapatüacaktır 10 Halk, eğıtıleeek, hastalıktan konınma şekılleri anlatılacak (Bastarafı 1 İnci sabifede) gazetemız gorevlılerı epey gavret sarfetmışlerdır Gerçeklpn e j , z l e m e k yolurda f » t t ^ j£&°rumlu makamlann Wİ8n tSÇttS Bakanlığın tutumu nu onaylamak çok zordur Eğer bır üİKede salgın hastalık ba? göstermişse bu olayı gızlemek yerıne halka duyurmak, alına cak tedbirlere bir an önce ka Protestolar muyu vfıneltmek ve hazırlamak Husevın Çapkan'ın oldurultneiçin gerekli degıl mıd)r? si uzerin# çesith kurulu<:!ar bilfstanbul un en fealabalık semt dınler yayımlayarak, başta Cum lennden bırinde patlak veren hurbaşkanı Sunav olmak uzere, kolerava karşı varçücürnüzle ted hukumet yonetıcılerını protpsto birler aJmak dururken «Meçhnl etmıçlerdır hastahk» devımını ortava atara' Lastıklş Sendıka>!i tarsfınd=5erlı gunlert kavbetmek son dan vayımlanan bıldırıde, ışçıleradan telafi edılmesl mumkur re vapılan bu nareket Kınanmış Borulmeven bır hatalı davramş ve lstanbul Valısi Vefa Po>raz' tır ın tutumu ajır bır dllle 'enMd bımdl vapılacak ış bu yolda edılerek şoyle denılmistır Ki en sert ve kesm tedbirlen «Gıslaved ısverınde sabah3 derhai almava çalıçmak olmalı karsı saat 4 sıralarınd» ışverenın dır Dana çok voksul toplum'ar sendıkal hakları tanımanıası ve da ve semtlerde tahribatını gos ısçılerın basknla sendıhadan ısteren bu saleını kurutmak ıçır tıfava zorlanmaları uzenne pa i «Aleçhul hastalık» tartışmasın sıf dırenıse geçmıs 1200 lâstık dan vazgeçerek geçerlı davra ısçısının uzerme Valının emrıvnışlara hemen yonelmek gere le sılâhlı Uomando bırli^ının hıkır fstanbul çibi şehır ruzmet mavesmde toplnm polisı saldırlen yetersız sağlık kontrollari tılmış. ısverındekı işçıler dövıilkıfavetsız bır büvuk şehırde sal mus, kursnrılanmıs ve oldurülgının tehlıkesı umdugumuzdan muslerdır bujuk olabılır Ba vahım olav nedenlyle ASağlık işlerı ve ınsan tıavatı nayasadan doŞao sorumlnluSunın sozkonusu olduğu verlerde nnzu hatırlatır, olaviarın daha pohtıkacıhktan vaz geçmek gereçok büyümemesı ıçin sizı tanhi Sını bunun ıçın hatırlatıyonız goreve davet ederiz » CHP Genel Başkanı Ismet lronu, dun e^ıyle Yalova'dan şehnmıze gelerek, Hajd'arpaşa Goğus Hastalıklan Hastanesını zıyaret etmış Bashekım Dr Sıyamı Ersek ve diğer doktorlarla tanışmıştır. tnonu bu arada bır trafık kazası sonucu hastanede yatan CHP îstanbul li Yonetım Ku5 rulu Sekreteri Ahmet î van'a «Geçmıs olsnn» demiştir İNÖNÜ, GÖĞÜS HASTALIKLARI HASTANESİNI ZİYARET ETTI Engiz: «Demokratlar Partisi 19 Ekimde faaüvete qececek» Kaptan Pılot Georgl Kakrokıva olay ıçın «Batum'dan kalktıktan sonra arkadaki cam pencerenin îki kişi tarafından vuruldugunu dnydum, bakmama fırsat kalmadan pencere kırıldı. Silâblı ıkı kışıden vaşlı olanı; bnna, (îstıkameti Turkiye'ye çeıirin) dedı. Telsizcıvı afır jaraladılar. Ben de avağımdan yaralanmıstım. Bu arada, hostes voruldu. Trabzon alanını hiç tanımıyordum. Bir ınış pisti görıince inmeye çalıştım. Bu arada, ocağı sallarsam belki ellerındekı sılâhlar duser, dedım, fakat muvaffak olamadım» de1 mıstır Sovjet heyeti mensupla ; rı, pılotu tebrık ederek, «Baş(Bastarafı 1 İnci sabifede) ka bir şey yapamszdınız, bn hahakkmı kavbettırmlş»tl reketiniz kahramanlık, volculaBu fıkra «iskere ça|nlan yurt n kurtardınız» demıslerdır dışındakı şabsın 3 ay içerisinde mazeretsız olarak asker olma«Kabahat bende» ması hali» çağirılan kişinin vaönceki gecejı Kolordu Komutandaşlıktan çıkanlmasına amıptanhğında geçıren Lıtvanyalı dir Halbuki Keskin Kasun ayı Bransızskas Koreyevo ıle oğlu başına kadar geçerli aldığı sağAlgerdas'ın, dun jenıden sorgulıfe raporunu Milll Savunma Balan vapılmışhr Behrtıldığuıe kanlığına gondermış ve Bakangore baba, »Çocuğum* bür bir lık bu rapora itıraz etmemişti ulkede tabsil imkânı gağlamak Karar, Dâva Daireleri Genel için uçagı kacırdım. Çocufum aKurulunda oy çokluğu tle alınteş etmedi. Kababat bendedır» mış 4 üye karşı tarafın savundemiştir masınj yapmadığım öne sürereJc Sorgusu sıra^ında zaman zaaleyhte oy kullanmışlardır. man ağlayan Koreyevo uç vıldanben kaçmavı planladıgını, Keskin olayı ancak karısı ıle ıkı kızını ıkna edemedığı içın onların gelmedıMeclis'e «*eldi ğını behrterek «Davranışın bıc CHP Trabzon MUletvekıli Ali bir şebekeyle ılgıli değıldır özRıza üzuner, Mıllet Meclısi Basgür olmak içın kaçıvorum. Efer kanlığına bır soru onergesı verebasaramasaydım, ıntıhar edecek rek, Hur Berlın Üniversıtesı nde tim» demiştır Sanık kaçırma ookuyan Turk oğrencısı Hakkı Ke« layı sırasında uçağın sallanmakını Turk vatandaşlığından çıkasıyla sılâhının ateş alarak hosran 16 Temmuz 1970 tarıhlı Bakan tesin olumune sebep old\ığunu, lar Kurulu kararı hakkında Basbundan uzuntu duyduğunu ıdbakan Denurel'den bılgı ıstemıj» dıa etmıştır tır 403 sayüı Turk Vatandaşhk KaMakyaj yapıldı nununun •Yurt dısında bulunup Sanıkların Adlıyeye girışlerinda, muvazzaf askcrlık gorevinl de fotoğraf çektırilmemış, çıkışyapmak ve Turkıje'de savas Uâıu ta ıse bu ışlerne engel olunamauzenne yurt dışında bulunup da, mıştır Burada, babaoğulun kı>urt savunmasına katılmak lcüı vafetlennın değıştırildiğı ve yuz vetkllı kılınmıs makamlar tarafından usulen yapılacak çağınya maİerine makyaj yapıldığı dıkkatı zeretsiz olarak uç ay içinde lcabet çekmıştır MÎT mensuplan araetmemek» kaydını koyan madde, sında, kalın palto, fötr ve sıyah 25 (Ç) fıkrası ujarınca Hakkı gozluklerı ıçınde gulumsedıklerı Keskın'ın vatandaşhk hakkının agorulen korsanîartfan baba Koîmdığını belrten Uzuner 25 mad revevo'nun sol ayağınırv belırlı denın son bendınde ıse «Ç D ve bır şekılde aksadıgı gorulmuşE fıkralarına çore karar ve'iletur. Trabzon Savcısı, gazetecibilmes) için MHIî Savunma Balenn sorusu üzerıne, bunun, ukanlı^ının teklifi şarttır. denıldiçağın akrobotık hareketlen sığını hatırlatmakta ve *u açıklarasında sanığın duşmesınden tomavı yapmaktadırpuğunun kuvveth bır sadmey«Ov«a Baknnlar Kurulo karann Ie çatladığını topallamanın bu dan ık) ^un sonra. İS Temmuz 1979 yuzden meydana geldığmı söy tarihli, 74 2030970 Er Şb Tank lemıştır Trabzon MtT Mudurıı Hız. K<? (439) 23 sajılı yazıda Bersorgu sırasında fotoğraf çekılIm Turk başkonsolosluğu IMıllî memesı ıçın «Burada ıkı insanın Savunma Bakanlığının son defa bavatı söz konusudnr. Kendılerî gonderilen sağlık raponınun vti resım çekilmesıni ıstemiyorlar. lık kurulunca uvsrun goruldu?tı ve Hur bir memlekete seldıklerinı, askerli^'nin bir devre erteİpndıiH, bnrada canlannı emniyette hisancak Kasım avı sonunda Turklsetmrk ıstedıklerini söylbvorje've donerek Türk hekimlen talar» demiştir raf'ndan muavene olunması zarn ret'np i«arp| edıllvor* Bir problem oldu Danıştay 4l'lerden Kocaelı Mıl.etvekıli Vehbı Engiz, dün japtığı basın toplantısmda üemokratlar Partısının 19 Ekimde resmen faalıjete geçeceğini açık lamıştır Savcılık, dosya üzennde ışleme devam edıldığını, bazı ıtırazlar uzerıne durumun Adalet Bakanlı ğından sorulacağını açıklamıştır Korsanlann durumu, Trabzon Adlıyesı ıçın bır problem olmus, bazı Emrujet ılgılılen, baba • oğu lun Turkıj e de de suç ışledıklerı ni ileri surmüşlerdır. Bunlar cı nayetın nerede ışlendığınin dok D ü K T O K arık Z. Kırbakrn OfcKI SAÇ ve HasUlıklan Istıklal Cad t'armakkapi No f.6 ThL 44 IV "? VV\/WVVİA l A^^ ÜÇ PARTİNİN DURÜMU Genel îdare Kurullan tarafından bırleşme karan alınan üç par tuıın 1968 seçımlerinde aldıklan oy oram, şoyledır «GP yfizde 6^, MP yüzde *» ve YTP yfode 2,1 (Toplam 11^). Parlâmentodaki Mılletvekılı ve Senator sayılan ise, partllere gore, şo>le dagümaktadır GP (13 9),İÎP (51), YTP (11). Bütün yurtta (Bastarafı 1 tnci sayfsds) ırada batun ıllerde aşi sıkıntısı ;ekıldığıntîen Bakanhktan a?ı stenmıştır. llk tedblr olarak ıçne sulannda klor oram yuzde ruz arttınlmıştır. • Adana'da ıse Jtolera aştsı levam etmektedir. Sağlık Muluru, lstanbul Sağmalcılar bolesındekı kolera salgım nedemye dıkkatlerının çekılmedığınl fade etmıştir. • tzmır'm gecekondu bölgeleinden Çımentepe'de 69 yaşmdata taşıt Bıleyicı, kolera şüphesiyle un Ege Ünlversitesi lntanlye aınığıne yatınlmıştır Valı Senturk, ılgılılerle toplanı yaparak koleraya karşı alınaak tedbırlen goruşmuştür Sağk Müdurü Dr Reşat Tanberk, rzmir'de kolera vsk'ası yoktıır» enuştır • Edıme'nin Buaakdoğanca DyUnden Adem Canbaz adında ır kışi kolera şüphesiyle karan naya almmışttr. Âdern Canbaz' ı b:r süre once tstanbul Sağlalcılar semtindekl bir tan:dığı zıjaret Pttıgı ve dönüşünde ıstalandığı bellrtılmıştur. neden böyle olsun?.. termoshell servisi bir telefonla hizmetinizdedir. Kalorifer yakıtı temininde en güvenilir servisi termoshell saglar. TÖS'ün teklift TÖS lstanbul Şubesi, hastalık!a ılgılı olarak dün yayımladığı bıldınde, Pazartesı gümıne kadar salgın önlenmezse, okulların kapatılarak hastan* olaralc kullanılmasını ve g*ekirse öğretmenlere görev verümeslni ia. temıştır. termoshell servisi Tef: 48 57 45 47 32 77 36 09 03 (Kadıköy)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog