Bugünden 1930'a 5.330.229 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

umhuriye SEÇ uçajjıSofyaya E. YAYINLARI SUNAR: Henri Charrfere Fransa'da 2 ayda 8 defa basıJan ve 350 bın adet satılan roman. Bır kürek mahkumunun inanılmaz anılan. Çağdaş büyük bir belge» olarak karşüanan roman 624 sayfa. 20 üra. E. YAYINLARI P.K. 12 İstanbul Reklâmcılık: 3077/11241 EKİM YAYIİVLARI JoJm REED KELEBEK HTILÂLCI MEKSİKA n REED i une kavuşturan « çağıustaları arasma gırmesıni sagkitapta. Meksika Ihtilâli yoğun 'imde anlatılmaktadır. Bu kitpbı an sonrA. empcryalizmin boyundui .Meksika halkının ve ander]*rı Tncho Villâ'nın umutsuz ihtilâl mücadeesi uîun v.ıre ctküevecektir sızi . G«nel Datılım: EKIM VAVINEVI Çelikkalt Sokak S/18 ANKARA Utanhul : GE DA (Reklâmcılık: 3158/11234ı RLKUCÜSÜ: YÜMJS SMU 46. yıl, sayı: 16215 Telgraf ve melstup adresi: Cumhunyet tstanbuJ Posta Kutusu: îstannui Nc 2in Telefonlar: 22 42 90 22 42 98 22 42 97 22 42 98 22 42 Jî) 17 Eylül Çarşamba 1969 Bulgarlarm iade ettigi yolcular ve ııçak, Yeşilköy'e döndü OYVNCAK TABAJSCA İLE UÇAĞI KAÇIRAN HUKUK ÖĞREmİSl TOKER YVRDA tADE EDÎLİYOR • KAÇDULAN .SEÇ. UÇAĞI BtR SEFERE ÇKARKEN kacırridı Teşilköy Hava limanında • DAHA önce de yurt içinde ve dıjuıda çe«itli olaylar yaratmn Sadi Toket İstanbul Ankara Samsun seferini yapmakta olan THY'nm Viscount tipi «SEÇ» uçağı, dün saat 12.55'de, İstanbul Hukuk Fakültesi öğrencisi 27 yaşındaki Sadi Toker tarafından, pilotlar oyuncak bir tabancayla tehdit edilerek, Bulgaristan'ın Başkenti Sofya'ya kaçırılmıştır. İçinde 4 mürettebat ve 57 yolcu bulunan uçak, Dışişleri Bakanlığmm Bulgar Hükümeti nezdinde yaptığı teşebbüsler sonunda iade edilmiş ve saat 18.25'de Yeşilköy'e dönmüştür. Neden kaçırmış? Yolcuların ifadesine göre, pyuncak tabancayla pilotları tehdit etfen akıl ha«ta"sı öğrfnci Sadi Toker, uçağı. «Anayaaa'nın her Türk vatandaşına sryahmt hürriveti tanımasıns karşılık, Hükümrtin ancak yılda bir kere çıkıs izni vermrsini protesto için kaçırdıginı» sövlemiştir. Sofya'da uçaktan indikten sonra. BuİRar Polisine teslim olan ve enterne edilen Toker'ın. bugün Türkiye've iade olunacağı bildirilmiştir. | B Uçak nasıl kaçınldı? Saat 12.35'te normal seferiııe çıkan 124 sefer sayılı «SEÇ» uçağı. 20 dakika sonra. tam Yalova üzerindeyken, ön sıralarda otur&nbtr genç. ansızm.yerinden kalkarak, pilot kabinine girmistir. Daha sonra isnıinin Sadi Toker olduğu öğrenılen 2" yaşındaki öğrenci, içeri gird"ikten hemen sonra kapıyı kapatmış, bu arada elinde tuttuâu tabancayı Kaptan Pilot Nazmi Kırsever*e yönelterek. «Hemen Derairperde memlekrtlrrindeıı birine inecefciz» demi?tir. (Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) Törkiye'yi heyecana veren genç, bir akıl hastasıymış Turhan ILGAZ Hani, geçtiğimiz Mayıs ajnnda, Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Tuık Zeki Tuana.y»'yı.^^aliUnle tehOit eden bir öğrenci vardı.. Adı. «S.T.» nimuzuyla geçen. Dekanın şikâyeti üzerine yakalanıp sonunda Akıl Hastanesine sevkedilen yıiianmış bir Hukuk öğrencisi.. îşte, bu Sadi Toker, «S.T.» «SEÇ» uçağının kaçınlmasıyla Türkiye'deki emniyet makamlan hop oturdu hop kalktı, «Casus» lâfları dolaştı ortada... Halbuki. bakın Bakırköy Akıl Hastanesi Baştabibi Doktor Faruk Ba>ülken. ne diyor: «Sadi Toker, kayıtlarımıza RÖre. Paronoid Şizofrrni denilen hezeyanlı bir akıl ha,staUğı dolayısıyla muhtelif tarihlerde üç defa hastanemizc yatırılarak tedavi edilmiştir.» Yeşilköye doluşan bilumum Şube Müdürleri de öğrendiler bunu (Emniyet Müdürü, «Daha önce de belirttiğim Rİbi bir manyak bu işi yapan» dedi ajans mikrofonlarına) ama. uçağın inişini bekleyen 35 Toplum Polisi saydık.. (Arkası Sa. 7, Sü. 4 de) • THY'nin 15 yıllık pUotu 44 yaşındaki Nazmi Kırsever basın mensuplarına olayı anlatıyor... 9 SEÇ. uçağının heyetanlı saatler geçlren yolculan arasında Ali Muhittin Hacıbekir de vardı. (Fotoğraflar: Selâhattin GİZ' Posaporfsuz bir yurt dışı gezisi.. Alaeddin BILGı Saat 12.35'de Yeşilköy Havaalanı pistinden kalkan 124 sefer sayılı «SEÇ» uçağı. 18.20de kalktığı piste geri dönünceye kadar geçen 6 saat içinde, Türkiye adetâ çalkalandi: «Duydunuz mu? Casuslar. bir uçağı Demirperde gerisinr kaçırmışlar!» dendi.. İstanbul'un en hızlı detektifleri, siyasi polisleri, MİT'in en gözde elemanları. uçağı kaçıran «meçhul» casusun kimligini çözmek için; uçağa binen yolcuların listesıni. didık • dıdik. ederlerken, Ankara'da da. TJlaştırma ve Dışişleri Bakanlıkları da, Genel Kurmay'la temas kurarak, «pn kısa zamanda» bu «esrarenjlz» durumu aydınlığa çıkarmaya çalışıyorlardı!.. Yalan değilse, bir ara jetlerirniz. uçağı döndürmek için, havalanacakken, yolcuların emniyeti dikkate alınarak, boyle bir müdahaleden cayılmıştı.. 0 «SEÇ» uçağının Türkiye've geri dönememe tehlikesi atlatan yolcusu nlan Ali Hüryılmaz uçaktan inerken omuzlara alınmıştı. (Foto: HA) ÇAĞLAYANGİL A.NKARA, (HA) Başbakan Süleyman Demirel, Mescidi Aksa'nın yakılması ve Kudüs meselesini görüşmek üzere, 2224 Eylül tarihleri arasında Rabat'ta yapılacak Islâm Zirve Konferansına, Türkiye adına seçim zamanı olması tfolayısıyla, Dışişleri Bakanı Ihsan Sabri Çağjayangil'in katılaeağını açıklamıştır. Bu konudaki kararı diin evinde HJL., A.A. ve T.H.A muhabirlerine Özel bir demeçle açıklayan Başbakan Süleyman Demirel, Rabat toplantısına Türkjye'nin iştirak etmesi veya etmemesi konusunda ileri sürülen görüşlere l»rşı, «Toplantı dini drğil. siyasi bir toplantıdır. revabını vermiştir. ISLÂMZIRVESINE KATILIYORUZ «Türkiye, bigâne kalamaz..» Mahkemede durmadan agladı 5 AY ÖNCE TÜRKİYE'YE SIGINAN BİSİKLETCİ HÜRYILMAZİ BULGARLAR TÂNIMADfLAR Tuncer BENOKAN Beş ay önce Napoli'den bir vapura sığınıp Türkiye've iltira eden Bulgar bisiklet Milli Takımı elemanlarından Ali Aliev Türkiye'cîeki adı ile Ali Hüryılmaz dün tekrar fakat bu defa Sofya'dan Türkiye've iltica etti. Evet dün Bulgaristan'da Sofya Havaalanında geçen 2.5 saat Ali Hüryılmaz için bir ölüm saati o^muştu. Sofya Havaalanında derı ceketli, gözlüklü, devamlı gazete okuyan sarı saçli eencin Türkiye'ye kaçan Ali Hüryılmaz olduğunu bir polis veya gümTuk memuru anlasaydı, Ali'nin vatanım dediği Türkiye'yi bir daha görme?ini bırakın. hayatta kalması bile bir mucize olurriıı. Ali Hürvılmaz bu seyahati şoyle anlatıyordu: «tstanbul hölfesini temsilm Karadeniz hisiklet tnrnna katılmak için Garbis Bora ve Korkııt Spval adlı bisiklelerîlerlr Paınsuıı'a riderektik. Ben 10 Dcaeı ilp eitmenin dofcru elacafcıııı •iövieHim. Fakat yer yoktu l?.3O nçatmda anrak yer bnlabildik. (Arkası 5a. 7, Sü. 7 de) Heyecansız yolcular îşte, kısaca Türkiye'de bütün bunlar olurken, tek bilinen şey, uçağın, Bulgaristan senıalarına girdiği ve muhtemelen Sofya'ya ineceği idi. Oysa yerdekilerin bütün bu heyecanlanmalarına, hattâ telâşlan(Arkası Sa. 7, Sü. 3 de) Başbakan Demirel, Zirve toplantısı gündeminin Aksa Camiinin yakılması ve Kudüs meselesi olarak tespit edildiğini, Türkiye'nin de bu konferansa katıldığını büdirerek, bu konudaki açıklamasına başlamış, daha sonra, «Gerek Mescidi Aksa'nın yakilması ve gerek Kudüs mcse lesine Türkîye hiçbir şekilde higâne kalamaz» demış, sozlerine şunları eklemiştir: •Memloketimız, Rabat toplantısına iştirak edecektir. Toplantıya Dışişleri Bakaruraız Ihsan Sabri Çağlayangil katılacaktır. Türkiye'de bazı mnnakaşalar yapılıyor. Böyle bir toplaiıtıya katılmak lâikliğe aykin değil midir gibi... Bunlar daha çok lâiklik nedir, neyi yaparsanıt la , (Arkası Sa. 7, Sü. 8 de) . Demirel politikacıları münazaraya davet etti A.NKARA, (a.a.) Başbarian ve AP Gend Başkanı Demirel, «1969 seçimJeri dolayısıyla bütün siyasi zevatı bir münazaraya dâvet ediyoruz. Bu münazaranın konusu (Türldye'niıı geliştirihnesi ve ileriye götürülmesi) dir. Bu rnünazaraya herkcs ne kadar çok hazırlanırsa o kadar çok memnun oluruz» demiştir. Evinde, gazetecileri kabul eden Başbakan ve AP Genel Başkanı Demirel, «AP seçim beyannamesinin önümüzdeki Pazar srünü açıklanacağını» Dildirmistir. Demirel, daha sonra özetle şunları söylemiştir: «Maksadımız memlekete hizmet ve memleketin ileriye gitmesine yardımrı olmaktır. Bu ko nuyu herkes ne kadar çok düştinürse, bu fikir ve diişütıceler de (Arkası Sa. 7, Sü. 5 de) Olay üzerine Başbakanhk, MİT ve Genel Kurmay'da yoğun çalışmalar yapıldı ANKARA, (Cumhnriyet Bürosul THY uçağının kaçırılmasından sonra, Başkent Ankara geniş diplomatik faaliyete sahne olmuş, Başbakan Demirel ile MİT mensupları arasında toplantılar vapilmiftır. Haberin duyulmasından sonra ılk nlarak Bajbakan Demirel, Ulaştırma Bakanı Mehmet Izraen ile Pısıslrri Bskanlığı GP(Arkası 5 ^ 7, Sü. 1 de) î Kamyon ile otobüs çarpışfı: 8 ölü, 17 yaralı Evlennıek vaadiyle, kendisini iğfal eden patronu olan 32 yaşındaki iş adamı L'Ivi Türkalp'ı, geçen yıl, Aşirefendi caddesinrieki kumaş mağazasında tabancayla öldüren 20 ynşında Canan Aker'in yarplanmasına, dün de devatn edilmiştir. 6. Ağırceza Mahkcraesinde yapılan duruşınada, tanı'.ların aleyhinde ifade vermesine üziilerek zaınan zanıan kriz çcçircn Canan. cel.se süresinre durmadan a.çlamıştır. Dramatik bir hava içinde cereyan eden durusnıa, eelmiyen diğer tanıklarm dinlenilmesi için başka bir güne bırakılnmştır. AKHİSAR, (HA) İlçeye 20 ki lometre uzakta Karaköy mevkiinde kamyonotobüs çarpışması sonunda 8 kişi ölmüş, 3'ü ağır olmak üzere 17 kişi çeşitli yerlerinden yaralanmıştır. Kaza yeri bir anda kana bulan ; mış, feryatlar ortalığı inletmeğe | başlamıştır. Yoldan geçen vası ] talar otobüs ve T:amyonda bulunanları hemen Akhisar Devlet Has tahanesine taşımışlardır. Durum ı ian çok ağır olup da hastahaneye kaldırılan üç kişi, yolda can vermişlerdir. Mimarlar Odası gecekondulara lapu verilmsmesini istedi ANKARA, (Cumlittriyet Bürosn) Mimarlar Odası Genel Sekreteri Ergin Ünaran dün yaptığı toplantıda, «Arsaların ve kıyılann kamulaştırılmatını, özel okulların kapatılmasını, toprak rejiminin de^iştirilmesini, gecekondulara tapu verilmesini, Anayasanın kamolaştırmayla ilgiıi 38. maddesinin değiştirilmrsini» ıstemiştir. Üraran, «Şehirleşmenin. »anayileşme ile birlikte düzenli olarak yürütülmesinin» şart olciuğunu belirtmiş, gecekondulaşma temposu ile 1985'de tüm sehirlerin yüzde 75'inın, başka deyimle 55 milyonu bulacafiı sanılan genel nüfusun 27 milyonunun getfekor.riularria barınraak zorunda kalacaklannı ve bu yü'den 20 vılds 4fn mil(Arka»ı Sa. T, Sü. S de) T. Asal: Erbakan, AP için bir hiçtir (YLBT HABERLKRI SERVtSl) AP Genel Başkan Yardımcısı Talât Asal, bağımsız aday Prof. Necmettin Krbankan'u! Konya' da seçinu kazanamayacağını belırtirken, İzınir'de Erbakan'ııı bağımsızlar üstesınden adayhğını koyan eskj AP Senatörü Avukat Ömer Lütfü Bozcalı, AF'den ihraç edılmiştir. Bir A. A. muhabırımn sorularını cevaplandıran Talat Asal, AP'nin favori partı olduğunu, halkın favon gorüneD parüye oy vereceğıni, bağımsız aday Prof. Erbakan'ın kendilen ıçın nıçbir şey ifade etmediğini belirterek, özetle şöyle demiştir: «Seçimin kendisine göre havası, özelliği taktik ve teknik yonü vardır. Bu unsurlann bir araya celememesi seçiro sonuıuııa tesir eder. Bir bapunsız adarın bu unsurları tekemmül ettirmesi zordur. Hattâ imkânsizdır. Bunıın tçin bağımsız adaylan (Arkan Sa. 7, Sü. 4 de) Sabrımız istismar ediliyor» ANKARA (Cumhuriyet Bürosa) Türkiye Saglık Kurumları Personeli Sendikası Genel Baçkanı Nihat Özaktay, dün verdiği bir demeçte, Başbakan Demirelin «Memurlar, devletin kahrını çeken sabırlı kişilerdir» sözünü eleştirmlş ve bu sabnn İstismar edildiğini belirtmiştir. Özaktay' ın demeci özetle şoyledir: «Savın Başbakan şunu çnk iyi bilmelidir ki, Personel Kanunnnun uvculanacajnna dair vprriiji söz'eri tutmamak suretirle. eerçek ifade Inıllanmavan bir M«l (Arkası Sa. 7, Sü. 5 de) Ölenler Otobüs Kamyon çarpışması sonucunda blenlerden kımlikleri tesbıt edi'înler şunlardır: Atksn Sa. I. Sü. 4 d«
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog