Bugünden 1930'a 5.326.232 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

CTJMHURÎYET 14 Eylül 1969 SAHtFE ÜÇ "TÜRKLER, ASKERÎ HAZIRLIK YAPIYOR,, Nokorios, Kıbrıs'ın savunmasını görüşmek için Alina'ya gidecek ATlNA (a DUNYADfl BUGÜN Gelişmenin bedeli atı Alman genel seçimlerine iki hafta kala, ulke grevlerin ve hanka faizlerine yapılan zamların içine gomulmuştur. Sendıkalara gore grevlerin nedeni, ucretlerin Alman ekonomisinin gelişme hızma ayak uydur»mamasıdır. Halbuki Alman Merkex Bankası fBundesbank), bu yılın ilk yarısında uretımin yuzde 7,5 arttığını. buna karşıhk gelirlerdeki fazlalığın vuzde S'a vaıdığını ileri surmektedir. Ve şu anda. Ruhr Çelik Endustrisj Bolgesindeki 23a bin 1Kİ>' tetnsil eden s«ndika, mevcut toplu sozleşmelerı iptal etmış ve vuzde 14 zammı ongoren olağanustu muzakerelere başlamıştır. Dortmund bolgesındeki 2* bin maJen işçisinin durumu daha değığışıktir Onlar hem kendilerine tekhf edüen vuzde 13 ucret artısınııı ikı mıslini istemekte, hem de asgarî 28 gunluk bir yıllık izın uzerınde ısrar etmektedirler. Saar'daki 27 bin maden ışçislne Kelınce. imzalanan toplu sozleşmeye rağmen işbaşı yapmamaktadırlar Kıeldeki Howaldt gemi tezgâhlarının 7 bin, Bremen'deki çelik endustrisinin C bin işçisi de. bic haftayı aşkın zamandır grevdedir. Alman Merkez Bankasının grev leri >ersiz gosleren raporuna kar«ı. calışanlar başka iddialara da>anmaktadir. Onlar da gelirlerdeki artışı kabol etmekte, fakat çalısanlar ile sermaye sahiplerl ara•ındaki dağitımın oransız oldujjunu soylemektedirler. N'itekim beklenmejen kanundısı grevler, hı«sedarlara verileceği açıklanan yuksek temettuler uzerine baslatılmıştır Grevlerin sonucu muhakkak kl H7İaşma olacaktır. Yanı Alman>a' da sınıflararası bir çatısmanın ve>a bu.vuk bir ekonomik buhranin naşlamatim beklemek hatâlıdır. Ancak bu grevler, sosval bir huzursuzluğun açık belirtisidir de.. B ATman Tktisat Bakanı Schıller de durumu bu sekilde kabul etmekte \» ekonomik gelişmenin ceşıtli alanlarda yarattığı tansiyonun. soz konusu grevlerde şekillendığiııi kabul etmektedir. Schiller'e gore Almanva'nın hemen onunde bir buhran voktur; fakat Işçi hareketleri. toplumu ve ekonomiji mutlaka etkilevecektir. Yani ekonomik gclısmenin de bir bedplı mutlaka vardır Bu bedeli «af dışı etmek ise, sosval adaletı on plâna almakla mumkun olur ancak.. Gunumuzde sosval adaJetin sadece ulkeler Içi değil. milletler arası cızgide de arandığı bilinen bir gerçektir. Alman ekonomisinin bevnelmüel hareketler icindeki tutumunu hatırlavanlar, gelismenin bedelinin, Alman işçilerinden başka kimselere de odenmesi gerektiğini goreceklerdır. ifolyo Komünist Çin ile diplomatik ilişki kuruyor ROMA (a*.) atı dunyasının en guçlü «NATO ülkelerinden» bıri olan Italya ıle Komünist Çın, diplomatik ılışkıler tesısı yonunde ılk somut adımı nıhaj et atmışlardır Dışışlen Bakanı Aldo Moro, Parlamento Dış Ilışkıler Komısyonu onunde yaptığı konuşmada, Roma ıle Pekın arasında, diplomatik ılışkıler tesısi hususunda temaslar yapıldığını doğrularken, Italyanın Atlantık Ittıfakından çekılmeye nıyetlı olmadığını belırtmıştır Eskı Dışışlen Bakanı Nennı, Italya'nın Komünist Cıni tanımaya hazır olduğunu geçen Ocak ayında ilân etmiştı. Ancak, Pekın ıle Roma arasmda temaslara başlandığı dun açıklanmış tır. Israil ve Mısır jetleri karşılıklı «BOAC» nin yolculara akınlar kadın arkadaş ' bulma yaptı plânı efkoşe dekı Rum çevrelerinden sızan haberlere bakılırsa, Atı na'datı yonetım. Kıbns Rum İdaresı Başsanı Makarıos'u bu ayn sonlann» doğrn Yunan başkentıne dâvet edecektır. Ma karıos'un ztyaretı Yunan Dışışlen Bakanı Pıpınelıs'ın New York' tan donuşünden sonra yapüac&ktır. I B Avam Kamarasını ayaklandırdı LONDRA (a a ) sletmesi devlete aıt olan lngılız Denızaşırı Hava Yollan Kurumunun (BOAC) Amenkalı bekâr erkek yolculara Ingılız «Kadın arka. daş» bulma plânı, Ingıltere'de buynk bır gurultu koparmış ve Avam Kamarasına mensup bazı mılletvekıllerı «Boac» ın, bu davranışıyla tngılız kadınlarma hakaret ettığını ılen sürerek ofke içınde «ayaja fırUmışlardır.» Parlâmentonun liberal milletvekıllennden Bodmın Peter I Ingılız Hava Yollannın «Bır Tavşan Kız Kulöbiı» şeklıne sokullanmıyacağını belırtmıştır. I Muhafazakâr bır mılletvekıli 1 de aklı başırda hiçbır Ingılız kızınuı, bu plânda rol almayı kabul etmıyeceğını iddıa etmış1 tır Ne var ki, «Boac» daha şımdıden, bu plânda gorev alacak 5000 kızı angaje etmeğe muvaffak olmuştur. Ingllız Hava Yollan Kurumunun plânına gore, kış aylan içınde Ingıltere'ye yolculuk e decek bekâr Amenkan erkeklenne, Londra'da, kendıleri gıbı bekâr kızları bulunacaktır. Plân da, çıftlenn beraberce partılere ' ve dıskoteklere gıderek eğlene cebıleceklen kaydedılmektedır. ı B Lefkoşe'dekı Rum çevrelerl Makarıos un Atına zıyaretıni, cemaatlerarası muzakerelerın kntık bir safnaya gınşıyle ügılı bulmaktadırlar. Bu çevre lere gore Kıbns Rum Yonetımı başı, Yunan başkentınde «Adanın saTunması» konusunu da goruşecektır. Kıbns Rumları nın hummalı bir askert hazırhk içınde olduklan bılınmektedır Her ne kadar onlar bunu, Adadakı «Türk askerî haarlıklarına» karşı olduğunu ılan etmek çabasındaysalar da. Makanos, Kasım 1967'denberı Turklerle bır olay çıkarmağa hazırlanmaktadır. Rum çevrelerı «Kıbns RumUnnın saruntna gücuırün takviresine kararh olan Atiıu'mn Kıbns Rumlann» çe?itli yardımds bnlunacağını» ılen sunnektedırler Yıne bu çevreler, «Geçen hafta Atina ile Lefkoşe'deki Rumla> arasında gizli vesikaların teati edildiğini» bıldırmektedır ler Rumlann Turk teklıflenne ve receklen cevaplar ıçın Atınanın vızesını talep ettıklen an laşılmaktadır Atma"nın Rumların cevabını benımsedığı de haber verümektedır. «Yeşil Bereliler Olayı» yeni bir safbaya girdi ' W4SHİNGT0N (a.a) menka'da buyuk gürultuler koparan <Yefil Bere • liler» olayı hakkmda bır haber ajansına, kimlıklermın açıklanmaması sartıyle bilgi veren bazı guvenılır kaynaklar, Vietnamlı bir «çifte ajsnsın» yeşil bereliler tarafından kat lınden bırkaç gün once, Yeşil Berelılerden bınnın, \Vashıng ton da merkezi haber alım teş kılatını (CIA) u\ararak Vietnamlı ajanın başka bır yere goturülmesmı teklıf ettığl, fa i kat CIA'nın, ajanın «Tehlikeli [ bir kimse» olduğu gerekçesı ıle ı bu teklıfı reddettığını, soylemışlerdır. I I A Dunyadaki son buyucu olduğunu iddia eden Avustralyalı Ian Channell, bir oğrenci konferansına katılmak uzere geldiği Londra Hava Alanmda strlptiz yapıyor. Ian Channell'in bir ozelligi daha var: Yıkanmaya inanmıydr. Apollo \2 astronotları 5 Surveyor 3 ü arayacak Grevler yapılıyor Inşaat işçısımn grevı dün 1 kıncı gunune gırerken, ülkenın bazı sehırlennde hukumetın fıyat ve ucret polıtıkasmı tasvıp etmıyen bınlerce ışçı de, grev hazırlıklarma başlamıştır. Ma den Işçılen Sendıkası, onumuzdekı Salı gunu 200 000 ışçının bır gunluk grev yapmasına karar vermıştır. Bomba patladı Dun saat 14 rfe Atına nın gobeğınde « » a Politıka» gazetesının antresınde bır bomba patlamıstır. Patlama çok sıddetli olmakla bırhkte can kaybı voktur Fakat hasar ağırdır. Pohs, çev reyi kuşatmıştır HOUSTON (Teıas), (a^ ) I ouston Uzay Merkezmden 1 dun bıldınldığme gore I «Apollo 12» astronotlan, Ka sım aymda yapmalan kararlaş tırılan ay yolculukları sırasında Nısan 1967 de aya ındırılen «Survevor 3» un bazı parçaları m bulup dunyaya gerı getırmeye çalışacaklardır. Surveyor'un televızyon kame Yeşil Berelılerın avukatı ıse, rası, ayın yuzeyını kazmakta kullanılan kurek ve ozelhkle te Chu Yen Thaı Khas admdakı levızyon kablosu gıbı onemU Vietnamlı ajanın ıdamı içın bızbazı araçlannı toplamak uzere zat «CIA» nın emır verdığını ozel âletlej hanrlanmıştır Surileri surmektedır. I vevor un televızjon kablostmun H bulunmasına ozellıkle onem verılmektedır. Zıra, aracın fırlatılması sırasında televızyon kablo sunda behrlı sayıda bakten bu lunmaktaydı ve uzmanlar, ıkı buçuk yıl ayda kalmış olan bu bakterılenn şımdıkı dunımunu ınceleme>a arzu etmektedirler. Houston dakı kanaate gore, astronotlann Surveyor'a 22,5 kı lometreden fazla yaklaşmaması gerekmektedır. Fakat astronotlar fırtınalar denızıne Indıklen zaman Surveyor dan 22,5 kılometreden fazla bır mesafede bulunurlarsa, gorevlennı yerine getıremı> eceklerdır [DIŞ HABERLEB SERVtSİ] TEL AVtV Musevıler dun jılbaşı bavramlarını kutlarlarken, Israıl ve Mısır savaş jetleri Suvevş Kanah ve Korfezının her ıkı yakasındakı hedeflere akınlar duzenlemıslerdır Bir Israil bıldırısınde, Suvevş lımanının 65 kılometre kadır gunev ıne duşen Abu Daraj'dan bombalanan yerlerın başında soz edılmıstır Israil uçakları, bu mevkıı son 5 gun. ıçınJe dort kere bombalamıslardır. Bır Mısır ordu sozcusu de, Mısır jetlerının dun Korfezn Doğu vakası ıle Gunev Sına'nm dıfer kesımlenndekı Israıl mevzılennı bombaladıklarını soylemı>!tır. «AGLAMA DUVARI»NDA Bu arada Kuduste onbinlerce Musevı Ağlama Duvarı'nın onunde vılbası dualannı okumu^lardır Bal rengı taşlardan orulu Duvar Musevılığın en kutsal anıtıdır Geçenlerde vukua gelen bır bomba olavı uzerine dun Duvar çevresınde çok sıkı guvenlık tertıbatı ahnmıstı Ağlama Duvarı. geçen ay atese verılen Mescıdı Aksâ'dan sadece bırkaç juz metre mesafededır Fransa'da PARlS Tren makınıstlerinın grevı yuzunden, Fransa'da şehırlerarası seferler ıle butun banlıyo seferlerı felce uğramıştır Fransa'yı saran grev dalgasının yakında dığer sanayı kollanna da sırayet edebıleceğı sanılmaktadır MANİLA, (aj.) Cuma gecesı Manıla uluslararası hava alanına yaklasırken bır tepeys çarparak parçalanan Fılıpın havayollarına aıt Bac11 yolru uçağında 47 kişiden 45'ının olduğtı ve 2 kışının hafıf yaralı olarak hastaneye kaldınldıgı oğrenılmıştır. Uçak kazasından 2 kişi kurtııldı ÜBYA GUNTASI'NIN BAŞI, 27 YAŞINDA BİR ALBAY (DIS H4BERLER SERVtSİ) TLNUS Orta Doğu Haber Ajansının Trablus muhabırı. Lıb ya'da Cumhurıyet rejımı kuran askerî cuntanm başkanımn Muammer Gaddafl adlı 27 yaşında b« albay olduğunu yazmışty Muhabır bu bügıyi neredçn edındığını belırtmemış, sadefie Gaddafl'nın Ingılız Sandhurst Askeri Akademısı merunu olduğunu kaydetmiştır Tunus'ta, askerî ve sıyasi çevreler, Muammer Gaddafî adlı genç bır subavın geçenlerde Ihtı lâl Konsejn tarafından albaylığa terfı ettırılıp Sılâhlı Kuvvetler Başkomutanlığına getırıldığını Mısır Deviet Başkanı Nâsır'ın Lıbj^a darbesınden sonra kaleme aldığı ılk tebnk mesajının Gad dafı'ye gonderıldığını hatırlatmışlardır T4SS'IN HABERİ Bu arada. Sovyet Tass Ajansının Moskova kaynaklı bır haberı Orta Doğu Ajansının habennı dogrulayıcı nıtelıktedır Tass Kremlın yoneticılerınm dun Lıbyanın yenı yonetıcılerıne tebnk mesajlan gonderdıklennı bıldır mıştır Tass'a gore Deviet Başkanı Podgornı'nın mesajı «Libva thtilâl Konseyi Başkaru ve Silâhlı Kuv\etler Başkomutanı» Muammer El Gaddafî ve gondenlmıştır Başbakan Kosıgın m mesajının muhatabı Lıbva Başbakanı Mahmut Suleyman El Magrıbı'dır Dışıslerı Bakanı Gromıko'nun muhatabı :se, «Birlik \e Dışişleri Bakanı» Salan Buvezır dır Lıbyalı yonetıcıler şımdıye kadar kımlıklennı gızlı tutmuşlardır. İş Bankasında Işte Türkiye Iş Bankasının sizler için hazırladığı büyük sene sonu sürprizi: BİR ÇEKİLİŞTE12 MİLYON, Yıl sonuna kadar tasarruflarmı İş Bankasma yatıran nice talihli servet ve refaha kavuşacak. Acele ediniz... Tasarruflannızla birlikte İŞ BANKASINDA BULUSALIM... Mehmet BARLAS Bir Habeş yolcu uçagı kaçırıldı ADtS ABABA (A.P.l Adıs Ababa dan Djıboutı şehrıne gıtmekte olan Habeşıstan Hava Yollarına aıt bir DC6 uçagı, dun ıkı komando tarafından Aden'e kaçııılmıştır Uçakta 39 volcu \e 5 murettebat bulunmakta ıdı Habeşıstan Haber Ajansı komandoların Aden hava alanmda kaçmaya çalışırken polıs tarafından yakalandıklarını ve bırının çatışma sırasında yaralandığını bıldırmıştır Ajans uçağın yolcu ve murettebatının Guney Yemen yetkılıleıı tarafından, olavı aydınlatmak amaeı ıle sorguva çekıldıklerım behrtmıştır SAYGON, (a.a.) .etkong komutanhğı, Kuzey Vıetnam Cumhurbaşkanı Ho Sı Mın'ın son arzusunun enınde sonunda yerine getırıleoeğmı, yanı «Amerikalı saldırganlann veniİRiye uğratılıp ffineyin kurtarılacağını» bıldırmıştır Ulusal Kurtuluş Cephesı Rad yosu Gunev Vıetnam'ın «Kurtarılmış bir bolçesindr» Ho Şı Mın ıçın duzenlenen anma torenınde, Vıetkong bırlıklennın, her ne pahasına olursa olsun bu gayeve varmak ıçın and ıçtıkle rını soylemıştır Ho'nun son arznsn yerine getirilecek V Bu Büyük Çekilişte 45 APARTMAN DAlRESl 35 ADET 100.000 LlRA 125ADET 10.000 LlRA 550 ADET 1.000 LlRA a^ rıca 10100 kijiye çe^i para ikramiyesi $ TÜRKİYE İŞ BANKAS1 PARANIZ1N... İSTİKBALİNİZİN EMNİYETİDİR TEŞEKKÜR (Cumhurıyet: H129) 7 9 1969 gunu vefat eden aıle buyuğumuz ve kıymetlı varl.ğımız, Mamak Elektronık Asb Okulu Oğretmenı cenaze torenme bızzat katı'an, telgrafla veva evımıze gelerek bujuk acımızı paylaşan ve hastalığı sırasında yakın ılgıierını esırgemıyen Hava Kuvvetlerı, Kara Kuvvetlerı Komutanlıklarına, Harb Okulu Edebıyat Ogretmenlenne; Mamak Muhabere ve Elektronık Asb Oku u Komutanlıklarına Ordu Dıl Okulu, Ankara Gulhane Hastanesı ve Ankara Unıversıtesı Tıp Fakultesı, Ankara Tapu ve Kaoastro Okulu, Ankara Merkez KomıtanliBı mensuplarına akrab« ve dostlarımıza teşekkurlerımızı sunarız Efi ve Çoculüan (Çumhurıyet. 1114i) Yb. Farak Çağlayan'ın & ıle GINGOR GONENDIK kızları EBRU'nun dogıımunu dost akraba ve aıkadaslarına mujdelerler 11 9 19«9 ANKARA I ft Ajaos: 4419,11113
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog