Bugünden 1930'a 5.325.890 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

BLIL.N DUN1A IŞÇILERI.M A1A&4 KALDJBtMt GKRÇEK BİR OLAYIN ROMAM Satto \k Yanzetli'nin Çilesi Tazan HOWARD TAST Yureklen insanhk Için çarpan tertemlz ikı ısçının ınançlîrı yuzunden yıllarca çekt klcn korkunç acılar . insanhk tanhının unu'ulamıvuı en buyuk adlı cmayetı Yrdı >ıl boyunca butun dunvaM meşRu] eden bır davanın he>ecan ve ıbrct dolu hıka< esı . Belli bajlı butun kıtapçılarda araMnız1 YEN1 ÇIKTI, 18 Lıra Gene Dagıtım r*TFL Y*YINEVI PK W Istanbul Erzin. n KIT4PSARA\ umhuriyet KURUCUSÜ: YÜNÜS NADÎ PAŞANAME Brrdıgh'ra d» attın paimıje âdulumı kazanan buyuk karıkaturıst Nehar Tublek' m yeni albumu. Inonu, CHP, Ortanın Solu uzerine 90 karikatur \s dortiukler. Ofıet baıkı 9« »ayfa 5 llrs (Reklimcüık M75 11058 E. YAYINLARI SULUNAME ve BEYGİRNAME' den sonra yepyeni bır album daha sunar: 46. yıJ sayı: 16210 Telgraf ve mektup adresi: Cumhunyet tstanbul Posta Kutusu: tstanbu] No 246 TeJefonlar: 22 42 90 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 99 12 Eylül Cuma 1969 E. YAYINLARI P.K. 12 İstanbul Demirel, "Siyasî Haklar,, konusunda tepki gösteren Ordu mensuplariyle ilgili soruları cevaplandırdı: "TOKİBAT YÜPILICAK BİR DURUMOLMADL. KOZLL KOMIR OCA6IND4KI İNFİLAKT4V SONR4. MADEV(ILEH, TOPRAlv ALTIND4 K4.L4N ARK«>\SLARINI\ AKÎBETI HAKKINDA GELECEK HABERLERI HEYECANLA BEKLERKEN... (Telefoto HA) Ortaokul ve liselerde de ikiti öğretim Kayıtlar sırasmda velilerden para alınması ve forma Istekleri şikâyetiere yol açtı ÜkokulJarda 196970 ders yılı bugun başlamıştır. 25 Eylul'de orta dereceli okullarda da yeni ders yılının başlaması ıle, İstanbul'da yaklaşık olarak 5 kişıden bıri, 480 bın oğrencı bu okullara devam edecektir. İkili öğretim GRİZU İISFİLÂKI: Yedi Kişi toprak altında 6 ceset çıkarıldı, 6 işçi yarolı olarak kurtarıldı Hayri ÜNLÜTÜRK bildiriyor ZONGULDAK Ereğli Kömurleri Işletmesi Karadon bölgegine batlı ihraç tesislerinin venı kuvnsunda dün saat 8.20'de, drniz scvivesinden 364 metre derinlıkte, buviik bir grizu infilâki olmm, komur havza<ında büııik hetrcan uvandıran patlamadan sonra 4 ısçinın cesedi çıkarılabilmıs, varalı olarak kurtarılan S isçı, tedavi altına alınmıstır. Yaralılardan î'sı dr, hastanede ölmüstur. lleılıler, infUâk sahasında 7 isçının lUha bulunduianu. sıg »tap olmadıklannın kartarm» yalısmalarından s»nra anlaııtacağım bildırmişlerdir. ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Curnhurbaşkanı Cevdet Sunay dun Başbakan Suleyman Demırel'ı kabuı ederek kendısüe 1 saat 45 dakıka goruşmüştur. Goru?meden sonra gazetecılenn çesıtlı sorulanru cevaplandıran Başbakan Dem rel, esıcı DP' lıler ıle ılgılı soruja karşılık «Adalet partisi saflannda bir eski DP \P mucadelesı. mıinakaşası me\cut dc^ıldir» demıştır Başbakan ayrıca, sı yasi af konusunun goraşulmesı sırasmda tepkı gosterdıkjen ılerı surulen Sılahh Kuvvetler, hakkında Jt ınıutanlıMarca herhangı oır takıbat yapılıp vapılmadıfı konusundakı bır soruîa da «Kanuni takibat yapacaU bir dunım mevcut olmamışlır» karşılıgım vermıştır I MtStLLEME: Uzayan görüşme Cumhurbaşkanı Sunav ıle Easbakan Demırel arasında Islâm Zırve Konferansı ıle ılgılı olarak yapıldıgı tahmın olunan dun sabahkı toplantı nomıâl suresınden 45 dakıka fazla surmuştur Cum hurbaşkanı Sunay ın saat U'de (Arkası Sa. 7, Su. 3 de) Israil üslerini bombaladı TEL AVIV 8, KAHİRE 4 UÇAK DUŞÜRDUĞUNÜ İDDİA EDİYOR (Dış ARABA vapnrlarını soförlerin bovkotu üzerıne Harem Iskelesi önundeki meydan, fotografta çoruldu^u şibi, kamvonlarla tıka basa dolmnsta Mısır, Haberler Servisi) Orta öğretim Muduıü Zıya Arıkan ın belırttığıne gore, ılk okullardan sonra bu vıl da ortaokulların hemen hemen hepsınde ıkılı oğretıme geçılmek zorunda kalınmıştır. Eğıtım programına gore, ıkılı oğretırran olduğu okullarda tek ogretıme geçılmesı ongorulurken, tek ofretım japan bazı liselerde bıle bu yıl ıkılı ogretıme geçılecektır tstatıstıklere göre, yeni ders vılında Istanbul'dakı şehır ve koy ılkokullarında 320 180, ortaokullarda 67 440, liselerde 37 15a, teknık ortaokul ve liselerde 17.987 ve butun ozel okullarda (yerlı vabancı, ılk, orta, lıse olmak uzere) 37^95 oğrencı ogrenımıne devam edecektır Arka<ı Sa. 1, Su. 4 da Aksaray Geçidi ancak kıştan sonra bitecek İlgıhler, «Grizıı patlaması, saat 830da olsavdı. Yüzden fazla işçiölebilirdi. Işçiler, o saatte işbaşı upmımı; bulundukları için zaviat, az oldu» demışlerdır Erbokon, attaylurını acıkladı • 16 U'de bağunsız adaylan olan Erbakan, «AP'ye bağlı biiyük kitlelerle kaynastık. AP, bizimle birleşmek zorundadır» dedi KONTA. (a.a.) Kon>a bağımsız mılletveKilı adajı Prof. ^ecmettın Erbakan, dun bır basın toplantısı yaparak, hrbakan grupuna bağlı başsa ıllerden bagımsız olarak adaylıgını koyan arkadaşjannı açıklamıştır. «Gayemiz milliyetçi ve mnkaddesatçı bir Türkdye yaratmaktır. Bizim dâvanuza inanan ınsanlar sağa ksyacaktır» dıyerek soze başlayan Erbakan, AP'nın buyuk kıtlelen ıle kaynasmış olduklannı, AP nın kendılerı ıle birleşmek zorunda buîunduğunu one sürmuş, daha sonra kendısı ne bağlı bağımsızlar lıstesım açıklamıstır. Erbakan'uı lıstesı şciyledırKonya: Necmertın Erbakan (Turkıye Sanayı ve Tıcaret Bor saları Bırlığı Genel Başkanı^ tstanbul: Dr \uta>ek Mühendıs Faruk Yeğın (tzmır Sanayı Bolge Muduru), (Arkası Sa. 7, Su. 2 de) Yüzlerce kamyon şoförü, araba vapurunu boykot etti Kamvon şoforleri öncekı geceden dün sabaha kadar araba vapuruna binmeyi boykot etmişlerdir. Şehir Hatları İşletmesinin yeteri kadar araba vapuru çalıştırmadığını ileri sürerek protesto amacivle bo ! kota giden şoförler Sir1 keci ve Eminönü'nde saatlerce trafiğin aksamasına sebep olmuşlardır. Sırkecı cıvannın geçılmez hale gelmesı üzerıne sabaha karşı trafık ekıplerı yardım talcbınde bulunmuslar, Toplum Pohsının gelmesını ıstemışlerdır. Olay ye nne gelen Toplum Polisleri, boy ' korçu şoforlere ıkazda bulunmuslar, takviye edılen araba vapurlanna bmdirmışler, bu arada dırenenlerı de nezaret altına almışlardır. Şehır Hatlan Işletmesı yetkılılerı, bir araba vapurunun ânzalanması uzenne tıkanıklık olduğunu soylemuler, şoyle demışlerdır: BETRUT I«raıl Kuvvetlerının son ba=kınına mısılleme yapan Mı«ır uçakları. dun sabah dalgalar halinde Sına Çolundekı Israil asken hedeflerırı bombalamiîlarrfır Tel Avîv'dekı îsraıl jetkılılerı. 7 ve muhtemelen 8 Mısır jet uçağınm dusurulduğunu ılerı surerken. Kahıre dekı bır Mısır askerî IOZCUSU de, 4 lsra'1 uçafının saf dı«ı bırakıldığını ıfade etmiştır Uşak'la soruların satıldığını iddia eden liseii 30 sınavlara girmedi UŞAK, (H4) üsak Llsesı son sınıf ofrencılennden 30 kışı. materhatık sorularının onceden bır o*retmen tarafından satıldığını ıddja ederek, Eylul sınavlarına girmemıştır. Boykot va^a^ ogrencıler, ayrtca Millî Eğıtirn Bakanlığına 42 ımzalı b.r *elgraf çekerek, durumu bıldırmışlerdır KAZA, NASIL OLDU? Olav Karadon lle Çatalağn arasındakı 1 ı e 2 No 'lu kuvularm bırlestığı Knzev Tralev ırtıbat iağımların n çahsıldısı Istanbul Vahsı Vefa Pojraz verde mevdana gelmı«tır. Emnıdun Vılâ\et te \apngı bır toplan\ et lambasınm patlamasından tıdan sonra ınşaatı surunceme \e\a lâğım atılma«mdan ılerı de kalan Aksaray geçıdınm kışa eeldığı sanılan grızu ınfılâkl kadar bıtınlemeyecegını soyie I kuvu bına=mın camlarını kırmjştır mıstır. Bu arada ocağa ha\ a \ eren ıitım boru^u da patlamış Beledıve ve trafık ılgılılerının gri7U ga7inın patlamasnla mevde katıldığı toplantıya, geçıdın dana gelen taz\ıkle komur ta«ımuteahhıdı de getırılmıştır Top\ an ocak arabaları bırbırıne lantıda, ınşaatın kışa kadar bıtı gırmıstır Ocasta pekçok ^e^d'e rılemeyeceğı tesbıt edıldakten goçuk de me\dana gelmıştır. sonra, kış aylannda halkın faz(Arkası Sa 7, Su. 5 de) (Arkası Sa. 7, <ü. 1 o>) . 0 TOPLl M Polisleri. araba vapurlarını bovkot eden kamyoncuları vatıstırmava çalısırken . Geçen Temmuz aMndan berı ılk kez Sına Çolu üzerıne akın japan Mısır uçaklan. varımadanın kuzeyındekı Israil karargahını bombaladıktan sonra u«lerıne donerken Suve\ş Korfezı üzerınde, î«raü Mırage'lan ıle karşılaşmış \e boylece bu>uk bır hava çatışması başlamıştır. (Arkası Sa. 7, Su. 4 de) ÇETİN BİR HAVA ÇATIŞMASI unün Alınıp satılıyor mu? TİSEN5in düzenlediği iorumda «Tunceli Olayları» tartışıldı Tuncan'ie «PIR SULTAN ABD^L» oyununun yasaklanmasıyla meydana gelen vamrr' olajlar U7erıne, durumu hukukçu ve sanatçılardan kurulu bır r>eyetle yerınde tesbıt eden Turtaye Tij'atroeular Sendıkp^ı (TİSEN) aun bır forum duzenlivere1 olajları belgelerle aksetiırnuş VP <Tıirtıve'deki butun örgütlerden tam bir (fuçbırliğı içinde, olajı israrla izlemek üıere ortaklasa bir eyleme geçılmesini» ıstemıştır. Toplantıda, once, Tunceli olay j larının nıtelıklerı üzerınde durularak" «Son iki yıl içinde tiyatro sanatçüar.na vapılan otuzu aşkın saldırı. kap .vma, tutuklama ışpal, Jrandaklama ve benzeri daıranışlara bir yenisi eklenerek. Tunceli'de halkın, tivatro sanatçılarını korumak uğruna. kitle halinde işkencelere katlandığı. olenler ve yaralananlar bulunduğu ve bunda sivasî iktidann ve polislerin rolu olduğu» belırtılmıştır. 'Arkası Sa. 7. Su. 4 de) Uzun süreli bir gençlik sağlamak mümkün., :6 Turk Cerrahl Korgresinin dunku çalışmalarıif'a «I'ıun süreli bir çpnçlik saçJa/n^nın miira kün olduğu» açıklanmıştıÇeşıtlı raporlann okunması ve uzun tartışmaıar sonunda ılgıhler, «Asgari beslenme ve enzim duzevinin târ>ni mumkun olduğu takdirde insanlara uzun förecek bir gençlik sağlamanın mumkıin olabileceği» fıkrınde bırleşmışlerdır. Çalışmalarda aynca. «Beslenme bozukluklarma bajiı kemik hastalıkları» hakkında çeşıtlı raporlar sunulmuştur. Çalışmalara bugun de devam edılecektır. Mılli irade ka\ramı aslında sorut bir ka\ramdır. Klâvık deraokratik sistemin orta%a çıkardığı bir ka^ram. Milât'tan oncesinden tâ Yunan'dan beri bu kavram özerinde tartışmalar sureçelivor frelmpktedir. Doğrudau \önetime katılma mılli Lradeyp bağlanmıştır llkeler buvnvüp «nasi temsil siîtemi değişik biçimlerde de oU* u^çulandıkça \ine bu sistem millî ırade^e datandıgi şeklinde bilim«el izah tarzları bulmuştur. Faşizmin korporatif si^trmi bıle milli ıradevi van<;ıttığı iddiasındadır. Günümuzün Nâsırlan, Frankolan, Husaklan vine milli iradeye davanmaktadırlar. Gerek tarihte, gerekse bugunün bynılamalarında jorülıivor ki, «milli irade» nin tpmsili, ya tankın, topun, sünpünün uriinüdür. ya da çoçunlukla. toplumlann nitelikİPTİne göre, egemen sınıfların. daha doğrnvu ejrempn tabakalar koalisvonlarının devleti yönetmek için arkasına saklandıklan birer halkandır. Burju\a devrimlerini vapmış, sınıflan açık «eçik teşekkiil etmiş ülkelerde ratışmaların pzlaşmBva donuşmesi, kavramın soyntlnjjunu hir oranda ucriştİTebiliyor ve devleti vönetmekte çıkan olan sınıfla birlikte diğcı sımflar bir ortak noktada bırleşebilivorlar. Mpselâ Amerika'daki. Japonva'daki seçimlerde parayla oy satın almalar diğer sınıflara bağlı knvvetli çıkar pruplarıııın baskılarivle, hattâ a\nı silâhlsri kullanmalariyle bir etki dengesine kavuşabiliMir. O^sa. sınıfbilincı bir vana, kendi çıkannın bilincine de varmamış, sınıflan teşekkiil etmemiş. kapitalizm öncesini vaşayan. üstelik dışa bağ'ıilıîı jtittikçe artan ülkelerde bövle bir dengenin kurtılmasına imkin yok Dış âlemle irtibatı kesik. okuma yazma bilmez \e devleti aşiret reisinin, aganın, jevhin kişiliğinde gören geri kalmı? ülkenin insarj seçimlerde oy \ererek teker teker iradesinı ov tercihivle Eöstenvor ve bu iradeler toplamı «milli irade» olarak tecelli etmiş «avılnor Ashnda ise, ıradeler hiiinçsizlik, «erilik oranında şe^hindir, açanındır, aşiret reisinindir. \a da pazar ekonomisine \bnelmis unitelerde tefecinindir, yukanya. hattâ dışarıya bajjlı çıkar çevrelerinindir. şimdi seçim sistcmimızdeki önseçımler, sovntlujju ve bağlılıgı apaçık ortada duran millî iradeve yeni bir nitelik daha kazandırmıştır. Bu nitel:k iradenin alınıp satümasıdır. Savın Demirel, kendi maııtığivie ne kadar tevil etmeğe ve boyle bir alıjverişin vapıJmadı*ını. ne kadar ileri surmepe çalışırsa çalışsın önieçimlerde liste başlarına gecmek için binlerce, onbinlerce. ^zbinlerce liralann donduğunü bilmeven yoktur. Bir partinin kontenjan adavlığmdakı sıralan açık arttırmava çıkardığı delillerivle ortadadır. Kendi partisinde birkaç ildeki sağ yeminliler çatışması dışında, paıarlıklann nasıl yapıldıfı gazete sütunlarına geçmiştir. Hattâ ana muhalefet partisinrte «eçümesinp muhakkak nazarivle bakılan adaylar, son akşam satın alınan ilçelerle gerilere diışürulebilmiştir. Savın nemirel. kendi mantığını bir yana bırakıp gerçeklere gore düşünmel'. Mademki. listelerin ba;ına girenlerın seçimlerde k?7anması muhakkaktır % ka7ananlar millî iradenin tennilcileri e olarak parlâmento \a Rİreceklerdir, mademki peşin kazanç için, lıste başları satnı almmıjtır. n halde bu alım • satım dupetiuz milli iradonın alınıp satılrrasıdır \e satın alınmıs ıradeler toplamım da, herhalde mılli kabul etmek imkinsızdır. KURTEL, AYBAH'İ SUÇLADI 1VKARA. (Cumhuriyet Bürosu) TİP Genel Başkanı Mehmet Ali A\bar dün verdığı yazıh demecınde. gerek onseçım sonunda ve gerekse Merkez kontenjanının tesbıtınden sonra, Lısteler de genel olarak emekçıienn yer aldıklarını one surerken, paıtıden ıstıfa ederek Kars'tan bağunsız adaylığmı kojan Mılletvekılı Âdıl Kurtel, ıstrfas.nm ge rekçesmı açıklamış, Aybar ve dıger yonetıcılerı ağır şekılde suçlamıştır. ' (Arkası Sa 7, Sd. 2 de) Ankara'ya giden Bayar, konuşmadı AN'KARA (Cnmhurivet Büro$v) Eskı Cumhurba«Aanı Celâl Bavar, dun aksam Arkara'va Belmıs. eskı Emnııet Genel Mudurlerınden Cemal Goktan ın kızı Pınar Goktan ın nıkahında bulunmustur Anaoolu Kulubundekı torende, Malıje ve SanaM Bakan'an, Başbakanlık Musteşarı AP lı parlamerterlerle bazı eskı DP ılerı gelenlerı de bulunmuslardır Ne"> elı gorunen \e varına kariar «ehrımi7de kalacak olan Ba\ar gazetecılenn çeşıtlı konulardakı sorularına cevap vermemıştır ECVET GURESLN «Otobüslere oncelik tanıdıjımız için kamyon şoforleri kazan kaldırdılar. Bu arada vapurlardan birini de Isküdar Kabataş arasına aldık ve otobüsleT\TV\N, (HA) Merkezel ri buradan göndertneye başlaÖLE\ ÂDEM ÇAVDARIN dık. Bu yıizden Sirkeci Harem bağlı Pans koyune oncekı sabaGEÇEN TIL ÇEKÎLMÎS RESMİ hattinda bir süre üç vapur kalha karşı bır ba=kın japan kım ; dı. Ancak sabab saat 07.30dan lığı belır=ız ma^kelı sekız e=kıitibaren normal seferler basla\a kencftlerıne para vermeven ko\ ağası Hacı Yusuf Sarı'nın j dı.» derısım vuzerek oldurmuşlerdır j KUYRUKTA BEKLEYÎŞ I Olav sırasında şakiler kby aKamyoncular, bazen 24 saate ğasınm altı çocuğu ıle ıkl kansı I ve hızmetçılerını bağlamış ve ı yakm bır süre araba vapuru daha sonra a£a\a ı^kence vapa ' kuyruğunda bekledıklennı soyle mışler, «Bu ise artık bir hal çâ rak a\aklarmı kırmı^Iardır. BuEski railll ktirekçılerden, Taresi bulmak lazım. Milletı sıirun na ragmen para odemeven aga ANKAR\. (H\) Bakanlar rabya dakı «4dern Restorant< m dfirmeve, kepaze etmeye knnsedaha sonra keskm bıçaklarla Kurulu, buğda\ stoklarırun hızla sahıbı Adetn Çavdar, onc«kı genin hakkı yoktur. Bu işi eğer derm yuzulmuş vc öldurulmuşerımeje başlaması karşısmda be re sabaha karşı Bumelıhısan'n bugünkü Denizcılik Bankası jettur lıren kıtlık tihlıkesmı gıderme'î dakı «Lftlezar» kulup onbnde bır trilileri beceremıvorlarss, yapaamacıyle 850 bm ton buğday ıthal pohs cıp'ı altında kalarak fan na bıraksınlar. Vapur yoksa vaİKİ ÇETE ÇARPIŞTI, edılmesıni k rarlaştırmıştır 6 EŞKIYA OLDU , pur alsınlar» şeklinde konuşmuş ı vermıştır lardır. Karara gore dış menUeketler f Arkası Sa. 7, Su. 6 da) den mevcut veya yenıden yapılaBÎTLtS, (HA) Merkeze bağ ! cak ıkılı veya çok taraflı yardun lı Tımek bucağına 3 kılometre anlaşmalan, va da ıkılı veya çok mesafedekı dağlarda dun gece • taraflı teaıye anlaşmalan çerikı eşkıva çetesı arasında 4 saat çeveleri içinde serbest dovız karsuren kanlı bir çarpışma olmuş şılığı ıthalât yapılmasına izın ve20 kışı ara«mda 4 saat suren | rılmıştır. çatışmada 6 kışı olmuştur. Bitlıs'ten takvıje alarak olav \eHalk, ordu ve rıne gıden ıandarma, subay el | bıselı 6 eşkıva cesedi ile karşıkuruluş ihtiyaçları laşmıştır. | Kararda bu ıthalâtın halk, ordu ve dıger resrru daıre ve kuKımlıklen tesbıt edılemeyen ruluşlarm ekmeklık ouğday ıhtı p^kıvaların Sıırt bolg"Mnden Şehnn çeşıtlı semtlerınde ardı aıkwsı keMİmeven sılâh sp^len vacının tamamen karşılanması ve celc'ıkleri \e Bıtlıs dağlarmda | dun sece de devam etmış Kadıköy, Taksim, Zeytinburnu \e E»enstok "apılması amacı beurtümekkarsılaşıp çarpıştıkları oğrenıl , tepe cıvarında Mİâhlar patlamıştır. tedır. mıştır. (Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) Eşkiyalar, bir ağanm derisini yüzdü Filireli sigara darlığı 2 gün içinde giderilecek» ANKARA fa a 1 Tekel Bakanı Xab.it Menteşe, plvasadaki filtreli siçara darlıtının 3 run içinde giderilecefini sovlemistır. Bakan, Maltepe Fabrıkasında 1 makınenın faair ete geçmesıvle ayhk filtreli sigara vapımının 200 bın kılo\a vuk«eltıldığını, ^enı bır makınenın de lakında ımalâta katılacağmı sozlerıne eklemıstır 850 bift fon buğday ithöli karan çıfcfı ESKİ BİR MİLLİ KUREKÇI, POLIS CİPİ ALTINDA ÖLDÜ Kahvecileıin zam isleği reddedildi Kahvecıler Derneğı Yonetlm Kurulu uvelerı, dun Beledıye Başkanı Atabeyı zıyaret ederek, zam ısteğınde bulunmuşlardır Kah\ecıler hayat pahahlıgi karşısmda s;eçınemedıklennı soyleyerek «Kahve ve çaya 10'ar knnış zam isteriz» demışlerdır. Atabej «Kahve. çay ve seker fiatlannda herhangı bir yukselme olmadığinı» behrterek zam ısteğıni reddetmıştır Kahvecıler, bunun U7er:ne ı^aklarını başfca vollardan arayacaklarını soylemışlerdır. Isteyenin tabanca taşıyıp kullanabildiği İstanbufda bir gecede dört olay çıktı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog