Bugünden 1930'a 5.330.929 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

ÇÜMHUBtTET 15 Ağustos 1969 Kuzey irlanda'da ingiliz kuvvelleri müdahalede bulundu DÜNYP 0i BUGÜN Sallanaıı îngiltere undan 80 yıl once bir kimse çüap da Ingütcre'nın bugunkü hale dusece|ini soyleseydi en azından b»fıfe alınırdı. Ama, uzerinde guneşın batmadığı ^ ıktorya imparatorlugu, şımdi sokak göstericıleri ıle başa çıkamamaktadır. Çuıdekı Boxerler'i, Guney Afnka'daki Boerler'i pes ettıren o ünlu lngüiz Albaylan, Hindistan'ın hâkımlen, Kuzey Irlanda katolikleri karşısında kala kalmışlardır. Kuıey lrlanda'nın Basbakanı da Ingiltere'nın vetersızlığini bılmekte, Londra'dan sadece aracıhk ıstemektedır. Başbakana gore, Kuzey Irlanda şehırlen n e Ingılız askeri değıl, Bırleşmış Mületler Banşgucu gelme. lıdır. Tabıî Ingıltere bu teklifl kabul etmeyecek \e «Kuzey trlanda buhranı tngıltere'mn bır iç meselesıdır» drvecektır. tngıltere'mn çaresızUğı, O'nu 1900 lerden bugune getıren olavlann çok hızlı gelışmesine bağlıdır. Kıtalar üzerinde oynayan bir devletın, sonnnda meselâ Cebelıtarık gibı bır kava parcasına arılıp kalması, başka nasıl izah •dilebilir* Bırleşmış Mılletler Güvenlik Konsevi, Cebelıtank knnusunda lngiltere'nın haksızlıgını tesbıt etmış ve bunu taraflara bıldınnıştır. Ama, Rodezva'dıki ırk ayınmcı beyaz »zınlığı sadece B. Mılletlerle tehdıt eden lngiltere, CebeUtank'ta avıu Bırleşmiş Milletlere karşıdır. \ıetnamda Amenka'yı tutan, De Gaulle Atrupa'sının en bujuk karsıtı olan lngiltere, her alanda yenilmektedır. O lngiltere ki. Tunan halkçılanna karşı sagı korumak içui 1945 lerde asker gondermış ve bugunku cuntanın temelini atmıştır. Kıbrıs sarununun şundıkı hale gelmesrinef «dets bılerek çalı?mıştır. \ e şırodi. Beatles muzıgıne uvarak sallanan Londra, Kuzev lrlanda'nın ustesinden gelememektedir. lngiltere, kendlsinden önce dogan, gelişen ve sonen iraparatorluklardan ders alamamıştır. Eğer Amerika Birleşik Devletleri de îngiltere örneğınden yararlanmazsa, pek az bir zaman sonra avnı duvgular (tneselâ acıma) O'na karşı beslenecektır. Çunku tarihî akıyı Churchill bıle durduramadıçına göre, Nıxon ve benzerlennden bır şey beklemek hatalı olacaktır. 160 polîs yarafcmdı, 1 ötâ var Makarios: 'Türkler, ısrar etmemelij *,~~> ' 'IEFKOŞE ( a * . ) France Press Ajansı'nın ılerı surdugune gore, Makarios, BM Genel Sekreter Yardımcısı Ralph Bunche'a, «Kıbnslı Turkler, federal ııstem uzerinde ısrar ederlerse durumun bozulacağını \p venı bır buhranın orta>a çıkabıleceğıni» so\lemıştır Uç gunden beri Lefkoşe de bulunan \ e dun New York'a hareket eden Bunche, gozlemcılerın tahmınlerıne gore, Ada'dakı ıkı toplum arasında muzakerelerın tamamen kesılıre'im onlemek ıçın Kıbns a gelmısti. FrancePresse Ajansı, Turklerın bır federal sı«tem uzerınde ısrar ettıklerını, fakat Rum hukuraetmın bu çozum seklın* kesınhkle karşı olduğunu Ralph Bunche'a bıldırmıştır Bunche Kıbns Turk lıderlenvle de gorusmustür. Napolyonoman İCTOR Hugo, bır gun Napolyon'dan soz ederken «AlUh dan bezdı» demıştı. Fakat Fransızların bu duvguju pa; madıkları muhakkak Frank'ın devaluasj onuna ragmen, ı lı gorulmemış bır «Napolyonomanı» salgınına tutulan F sa bu hafta Bonaparte'ın 200 uncu doğum jıldonumunu kutlan tadır Napolvon'un dogduğu Kor^ıka Adası'nın 50 000 nui AJACCÎO kentıne ha\a ve denız >olu ıle akın eden 200 000'ın tunde turıst, gecelen fener alajlarına katılıp sokaklarda ( edecek ve lınparatorun «Grognard» lakabını kazanan tecru gozu pek, fakat her ışe homurdanan muhafız askerlerının um masını gıjmış 3 500 Fransız Lejvonu mensubunun duzenlıyecei geçıt resmım seyredeceklerdır Ajaccıo şenlıklerı, kutlama torenlerının en gozalıcın ve reketli olayını teşkıl edecektır Fakat Fransa'da bu vıl sonuna dar her gun, su veya bu tarzda împarator yıne anılacak, sergı kıyafet balolan ve yuruyuşlen, festıvaller, konuşmalar, dînî â' ler duzenlenecektır Geçtığımız haftalarm bınnde, P a n s ve banlıyosunde Napol devrını canlandıran 6 san'at sergısı bırden açılmıştı Fransız t> vızyonu Imparatorla ılgıh 80 T,a>ın yapmajı programlaştırmıç vıl ıçınde N'apohon hakkında 100 kadar kıtap javınlanacaJ Pans'tekı «Korsıka Evı» Dırektoru Paul Terrandı «Isadan f ra Nspolvan Bonapart, ytryüzunde hakkında en fazla y»zı ya mış konudnr» demektedlr V B lONDONDERRY, ( a * . ) Kuzey İrlanda'da son günlerde buyük kanşıklıklara sahne olan Londonderry'ye bugun ılk kez İngiliz kuvvetlerı sevkedilmıştlr. DUn Turkıye saatiyla İS de şıddet hareketlerının tievam etmesl üzerine, bolgeye 4 Ingıha zırhlı aracı girnıış ve Londonderry"nin stratejık merkezı olan "VVaterloo alanında mevzJlenmistir İngiliz kuvvetlennin mudahalesini Kuzey Irlanda Pollsi istemiş ve bu istes ülkedekı Ingılız Kuvvetlen Komutanlığmca kabul edılmıştır. Kuzey Irlanda Parlâmentosunda konuşan Içışlerı Bakanı Wıllıam Poter, «Londonderry Polısınin isteği üzerine Knzey Irlanda Hukumeti bolgeye takviye olarak askeri kuvvet sevkedılmesıne karar verdı» demış ve «bu tedbtnn İngiliz hukumetının bılgısi ve tastıbı dahıhnde alındığını» belırtmıştır GOSTERİCILER POLİSt PISKIRTLNCE f İngiliz askerlen, Wa erloo a lanına gelır gelmez dıkenlı tel makaralarını araçlardan çıkararak alana açılan sokakları kapatmaja başlamışlardır Katolık gosterıcıler, saat 17'de (Turkıve saatıjla) Polısı Waterloo alanına kadar puskurtunce Ingılızlerden yardını ıstenmıştır Ogrencıler, hucum sırasında bır vıncın yardımıjla alınması ÇOK guç barıkatlar kurmuşlardır. 160 POLİS YARALANDI Numajış yapan Kuzey Irlandalı katolıklerın ustune oncekı gece polıs ates açmak zorunda kalmış, ıvı haber alan kaynaklara gore 1 kısı olmuş 33 polıs de ^aralanmıstır WILSO\' CALLAGHtN GÖRUŞMESI LGVDRA Ingıltere Basbakanı NVılson da, dun oğleden sonra Içışlerı Bakanı James Callaghan ıle Kuzey Irlanda'daki durumu goruşmuştur Üç buçuk saat suren goruşmeden sonra durumun «Genel olarak gozden geçırıldığı \e dramatık herhangı bır karar» alınmadığı belırtılmıştır A>nca, Wılson'un durumun vahımleşmesı uzerıne Londra ya hareket ettıği bıldırılmektedır f n 7% \ Işte dillere destan şahane AEG soğutucularından biri: emayel0ayak(275E) Fiatı: Peşiıt 3100 Taksitle: Peşin 217, ayda 217 Bu arada, satıcılar da harıl harıl faahvettedır Napohon adım taşıjan kon>ak şışelerını açmak ıçın sapının ucuna tepe olarak Bonaparte'ın başının oturtulduğu tırbuşonlar satışa çıka mıştır Taş bebek, lâmba, abajurlar vazolar kocaman eb atta d dortgen kartpostallar, kol duğmelerı ve daha bır suru çeşıtlı ı zıvır eşja Napolyon'un resım ve suretlerı ıle suslenmıştır VEW TORK, («Ji.) «Daıly peynir fabrıkatoru «Buyük Ordn» gazılerının 10 mıljon renklı r Ne»s> Gazetesı, Los Angeles'temını bastırmıs, bunları müşterilerine hedıje etmektedır Par kı beşlı cınayetin kurbanlannT kuaforler «> » modasinı lânse etmi'lerdır. Alın uzerıne oMşen dan Sharon Tate ıle Jay Sebperçem. Meraklılar, lmparator'un takht parsomen uzerıne bas rıng'ın, «The Swingers» adındarılmıs ve kırmızı balmumu ıle muhurlenmı= v a ^ r e t n a m c kı gızlı bır mezhebe mensup ol3 dolâr'a edınmektedır YUZMII askm bır sureden berı A]ac duklarını bu mezhebın a c a v n * şehrını ıdare eden Bonapartıst Partısı'nın bır jonetıcısı «Biz. K( torenler \aptığ,nı ve torenleroTe sıkslılsr, Impsratornn meshnr poznno takht edip «ağ elımızi c her turlu ahlaksızhğın, sadızketimizin içine soktağvmnz zaraan, elimiz kalbimizin üzerınded mın \e ujujturucu madde alemBaskalan cözdanlanm yoklamak içın bu jesti japarlar» deme lerının bırbırıne karıştığını ıle tedır rı «urmektedır Yabancılar da, Napoljon dan bol bol faydalanmaktaö*ırİE Yıne gazetenin belirttığıne goA\usturvahlar împarator'un alem ı kartal bıçımınde, al, yesıl re Sharon Tate, cSvvınger» lealtın renkh ı n bo\ mumlar ımal eimektedırler l<;pan\ollar Tolec rın toplandıkları kabarelere da Napol>onun «Savag Kılıcı» nın takhtlerını japmaja kovulmu sık sık gıder \e vıllasında mezlardır Ancak, Impaıator Ispatıya'da hıçbır zaman pek popul hebın torenlerının duzenlenmeolamadığı cıhetle bu kılıçlar Fransa'da satışa çıkanlacaktır. Inj sıne ızın %enrdı Nıtekım cınplızler, ıçınde Davıd'ın Împarator u at sırtında gosteren meshur ta jetın ıslendıgı evde sıjah derılosunun roproduksn onları bulunan bır «Napolvon» sabunu \apım den ma^keler kırbaçlar halatna gırısmışlerdır Sabun tabıı kullanıld.kça erımekte fakat N, lar ve zmcnier gıbı garıp araçpohon'un portresı «u%a da^anmaktadır l a ' bulunmuştur 200 uncu jıldonumu şenlıklerınm baş organızatoru Korsıka Beşlı cına\etın, intıkam makXavıer Moreschı, bu sabun lsınden pejc memnun kalmıstır. «Dusı zadıyle ıslenmış olabileceğını nfin bır kerex, demektedır «Elınizi, yıizunuzü Napolyon'la i ı k ilerı suren gazete, Jay Sebng >orsunuz''». Anma torenlerının tıcarı tarafını \oneten Moresch ile ba?ka bır «Swınger» ın, a\Napolvon'un 1971'e rastlajacak 150 ncı olum Mİdonumu torenl" nı kıza tutulduklanrı, kızı pa\lasamavınca, âşıklardan bırının rakıbı Ja\ Sebrıng ı ortadan kaltîırmak ıçın mezhebe j enı katılanlardan blrını cına^etı !•;lemek içın kandırdığını tahmın etmektedır Sharon Tate, garip törenler yapılan gizli bir mezhebe • Pekin, Rusların yığınak yapfığını iddıa ediyor HO\G KONG, (114) | ekın radvosu, dun sabahki yayınmda, Sovvetler Bırhği| nın oncekı gun yuzlerce ass k tank bulıklen ve heMropj U yaptığı saldından sonrB,| dun de Smkıang sırunnda nuk leer deneme alanına yakın bır Ş, mesafede askeri yığınak yapmal ya devam ettığını ılen sürmuş| ve şunlan eklemıştır «Sovyetler Birliği vığınaklanİ en kısa zamanda geri çekmedif ği takdirde. onları fecî sekilde cezalandıracağız.» >| öte yandan Moskova r a d y o s u j da dun sabahki yayınında, ilk 3 olarak Çın askerlerının sınıng geçıp bırçok Sovyet askennın olmesıne ve yaralanmasına seİİ bep olduğunu ılen sürmüştur. | j Devalüasyondan sonra Fransa'ya 40 mHyon dolar girdi PARÎS. (a.a ) RANSA. Mahve Bakanı Valerv Gıscard Destaing, frank ın resmen devalue edılme«mden berı Fransa'^va 40 mılvon dolarhk sermave aktığını açıklamıstır. Fıatlann 15 Evlul'e kadar don 6*urulduğunu, bu tanhten sonra fıat kontrol ekıplerının sıkı kontrollere bashvacaklarını belırten Bakan, «Fakat, devalüasyonun işlemesı ı t frankın yeniden kuvvet kazanması asıl milletın medenî anl»vışı ve azmivIe mumkün olacaktır» demhtır P F MEHMET BARLAS İki Tiirk kızı kaza geçirdi er kısi de 22 yaşrnda ve îstanbullu olan Serap Mufıde ve Meral Selvınaz adındaM ikı Turk kızına, Fransamn. guneymdekı Pouzılhac'taki uluslararası yoldan geçerlerken dun sabah bır otoraobıl çarpmıştır. Ya ralanan genç kızlar Nımes hastane«me kaldırrmışlardır Serap Mufıde'nın yarası oldukça ağırdır Bu da bir moda undan boyle bayanlar mıni etekler altına ustat tablolannm kop;,alannı taşıyan kı lotlar gıyeceklerdır Italyanm tanınmış 1 raodacıla nndan Gıovannı Conatello, mın etek altma gıyılmek uz«re ustat ressamlann tablolannın kopyalan basılı kılotlar meydana getırmıştır emayesı baskadır! Almanya'da | menenjit salgını . AtGSBÜRG (Almanva), | a a . ) f avyera eyaletının Augsburg /' şehrınde baş gosteren m e g nenjıt salgını doktorlan şa " şırtmıştır. Son bırkaç gun ıçınde çoğu genç vaşta 45 hasta teda\ı altına alınmıştır Her gun \enı vaxaıarm eklenmesıvle hastanelerde yatak sıkıntı«ı başlamıştır Sağlık ekıpleri nastahğa sebep olduğu sanılan nrusü tecrıd etmeye çalışrnaktadırlar Doktorlar, hastahğın çok uzun sıire gü neşte kaldıktan sonra bırden soğuk suya atlama sonunda başladığını bıldırmektedırler AHIR Z4MA\ NAPOLTON'Ü HI M4RSİLYA, ( a * ) 4 B İran'da idamlar BAĞDVT, (aju) B AĞDAT'ta ıyı haber alan çe\relerde ısrarla sovlendığme gore, son gunlerde îran d'a bazı kımseler devlet alevhınde faalnette bulunmak suçundan ıdam edılmı=lerdır SEM4 ÇELTIKÇt (4JCOZ) . Ile Y Mimar ATHAN ÇELTIKÇt Kvlendüer Evet, AKü'nin bugüne kadar bıkıp usanmadan söylediğini yapınız: Emaye dolap alınız! Emaveden şaşmayınız! Ama unutmayınız ki. her emave bir değildir. Dün olduğu gibi bugün de, en ıistün emaye dolabı, yılların verdiği tecrübe ile AEG imal etmektedir. AEG'nin üstün kalitesinı bir bakışta, siz de görebilirsiniz. Bunun için, bir AEG bayiine uğraymı/.Bir AEG soğutucusunun kapısmı açıp bakınız. Bembeyaz, yekpâre bir iç gövde ile karşılaşacaksınız. AEG'nin üstün emavesinde ek yerlerini göremezsiniz; yoktur. B Ruslarbir Cosmos daba fırlattı MOSKOVA ( a j . ) Sovyetler Bırlığı dun Uzava «Cosntos292» vı fırlatmıstır Haberı veren Tass Ajansma gore, uzavı bılımsel olarak ıncelıyeceğı bıldınlen u^dunun jorungesının Dunvaya en j a k m noktası 747, en uzak noktası ise 786 Km 'dır Uydu, Dun\a çe\resındekı ılk turunu 99 9 cakıkada tamamlı acaktır. Yorunge eğıkhğı ıse 74 derecedır Piyasanm en zengin emaye model çeşidi ÜEG'dedir. (Basm A 2085 20804 9827 n r ı de simdıden plânlastırmai a kojulmu^tur «4jaccıo'da, bızımkiler hele şo sabun ısıne fena halde ıçerledıler. Fakat ben o>le dusunmuyorum ölumünden 15t jıl sonra sabun sattırabılen bırı bence buyük kişi» demektedır Bu Napolvonomanı'je rağmen, Fransızlar bu en ünlu Fransız hakkında değışık kanılara sahıptırler. Muhafazakârlarla katolıkler ona ıhtllâlın Kaos'unu sona erdlren, Fransa'yı modern bır de\let vapan, kılıselen yenıden açan, burjuvazıyı tekrar hâkım sınıf hahne getıren ınsan olarak h a j randırlar. Komunıstler onu Avrupa'da feodalızmı jıktığı ıçın ovmektedırler. Buna karsı kıralcılar, sosyalıstler, oğretmenler \ e entellektueller onu hor gormektedırler. Kıralcılann gozunde o, TAHT'ı ele geçıren bır «Zorba» dır Ötekıler de, ^ a p o h o n u ıhtılale ıhanet etmıs, îspanya ve Rusya'ja açtığı seferler juzunden Fransız gençhğını k ı n p geçırmış, elı kanlı bır mustebıt savmaktadırlar. Sosyahst eğılımh iki Fransız tanhçısi, eskı denız subavı Louıs de Vıllefo'se'la esı Janıne Bouıssonou'e geçenlerde jayınlanan «L'Opposıtıon â Napoleon» (Napolvon'a Muhalefet) adiı eserlennde Imparator a sıddeth j uklenmıs, FranMZ somurgelermde kolelıği ve esır tıcaretmi yenıden kurmus olmakla suçlamışlardır Yazarter: «Onu ırkçıhk ve fasizmle snçlayacak kadar ılen gidebilirdik. Avmpava, kanuna hürmeti değıl, zora ve kuvvete tapınmayı öğretti. Temelden antiderookratikti. Uygnladığı Knrtuluş Savaslan zamanla fetıh sa\asiarı halıni aldı. 19 uncu >uz>ıl mıllıyetçiliğinin baslıca kumcnlarmdandı» demışlerdır. Korsikah bır lıse tanh öğretmeni, Antfre Fazı ıse, daha genıs ölçude paylasılan bır gorusü şu şekılde one surmüstur: «Töm ıslemlerinin mizanı yapılacak olnrsa, Napolvon alacaklı çıkar. \ncak, itiraf ederim ki, ihtilâlci konsnl Bonaparte, Imparator \ a poHon'dan daha olnmlu \e makbul kısıdır. Bırının de so\lemıs olduğu gıbi, Napolvon'n Bonaparteın hevkehmn kaıdesımn dıbınde vurup oldürmeli ıdiler » «TİME» • MuNHAL NOTERUK 1968 yıh gajnsafı gelırı 48 325 lıra 95 kuru} olan Kızıltepe Noterlıgı munhaldır Noterlık Kanununun 7 ncı maddesınde yazılı mtelıklere sahıp ısteklılerın gereklı belgelerı ıle bırlıkte, ılân tanhonden ıübaren bu ay ıçınde Bakanlığınııza \eya bulunduklan yer Cumhurıyet Savcılıklarına baş\urmalan lâzımdır. Posta ıle doğrudan doğruya Bakanlığa gonderılmış olan dılekçeler, başvurma suresı ıçınde Bakanlığa gelmedığı takdırd» atama ıjlemınde nazara almmaz, Noterlığe atanraayan isteklüere, istemlennın sonucu hakkında Bakanlığımızca aynca tebhgat yapılmayacaktır. Ilân olunur. (Basm: A 13661 20802) 9830 Adalet Bakanlıgından Bu konuda kendisinden sonra gelen.markanın tamikimisli!.. ' AEG alanlann "Aldandım mı?" diye bir korkusu yoktur. Olamaz. AEG'nin müşterilerine tanıdığı 5 yıllık garanti hakkı^yalnızTürkiye'de değil, dünyanın dört bir yanında geçerlidir. AEG alanlar.henzaman kâriı çıkmıştır., EnüstOn soguk telefon numarasının 18 Ağustos 1969 w> * CARLO ERBA İLAÇ FABRİKASI Eski telefon numaralarının 11 Ağustos 1 9 6 9 tarihinden itibaren tarihinden itibaren (3 Hat) Not :,Yukarıdakiifia£lar<lstanbul fıatlarıdır. I 467050 (20 hat) olarak değişeceğir saygı ile bildirir. (Manajans. 2260,9819) i • olarak değiştiğini alâkalılara duyurur. (llâncıiık: 3955/98241
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog