Bugünden 1930'a 5.330.229 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

CumhurİYet BASIK AHLÂK YASASINA UTMAYI TAAHHJT EDER * SahfM Cunti'jrlyet MafbMethk r* Ouetaefflfe T A 5. NAZİME NADI G«twl Y«jm Mudürü SCVTT GÜTUJİN Sorumlu V u ı Islert Müduru OÖOT »BftCN Baun v* Y»y«n CUMHURtTET MATBAACIL0C W G«aet«cUik T.A 8. Caialoftu Halkerl «ok*k No. S» 41 BÜROLAR Q4h»y fliert p 34. aokftk He 40 Adcna • ^ ^ ^ ^ Tetefoa 49S0 3»S« " " • " " " ANKARA Atatttrtc Bulvmn A*. YenlfeMr T d r t o n : 12 W 20 H <» M 1» 6» U > İT 57 35 • tZMÎK r«vspa?a Bulvarı A f g l l«tuuu 104 10S Tel 31230 M70» ABONEveİLÂN tlnuHfc S Ayl* 3 Aylık 1 Aylık Tart Id İH W 44 35 Yart Dni ıas (M»ktu) J üacü ıayf» ISutımıı 2. v* 7 ncı sayfa ıSantımi) 4 i 6 neı sayfa tSantimi) Nıtan, NÜcah Evlenme, Dogum ölüm, Mevild, Te*ekkur (5 CnO Ölüıa, MevlM. Tegekkür 23 tmcu (J &«1 2» »5 50 100 158 SAY1SI 50 KURUŞ Ormon He karşriandı sömarnlmekten, yoksvilvktan (Bastarafı 1. uytada) kurtanp mntlulni» ve retaha mak ve koylunun artan ekononlasacağı gıbi, Türk nlssnnnn mık gucuyle Turkıve'nın hızla KONYA, ( H A ) Şehrimiz ekonomik knrtulnşnna, Târk «ana\ıleşmesını gerçekleştirmek Havzan mahallesınde oturan nurdevletinm çıiçlenmesine. öikeANKARA. (HA> Devlet OpeVNKARA <Cumhuri>rt Burosu) gerektığı ıfade edılmekte ve culuktan sabıkalı Anf Varol »miıin çagdas nygarlık düıevırası eekı rejısorlermden Ertuğrul Başbakanın yenı Ormsn Bakanbugunkü düzende üretıcının ha>v dındaki gencın evmde «Ntırcnne yükselmesıne de ön safta Ilgın ın Vakıflar Bankasından sahlığınm kuruluşunu açıklaması çe\at hakkı kısılarak elde edılen lan toplayarak âvin vaptıfı» ihhizmet etmış olacaktır. Bu dn te evrak duzenlemek suretı>le jıtiı çevrelerde tepkı ıle karîilanka>nakların tefecılere \e aracıbar edilmış ve polıs tarafından ıcn degisikliği ıle Türkıye'de çektıfi ıddıa edilen 5 mıl>on hramaktadır. lara gıttığı bıldınimektedır. yapılan baskında yaşlan 24 ılâ demokrasi topraia kök salacak nın odenmesı'yle ılgıh olerak BanNıtekım dun bır açıklama yaGP toplantısı 68 arasında olan 10 nurcu yakaToprak reformu kadan ihraç edilen 3 Sube Mudutır. Bu düzen değisiUili ile p«n YTP Genel Başkan Vekılı, lanmısnr GP Genel Başkan Yardımcısı runun açtığı «Tespit Davası» dun Türkıye'nın toplnmsal vapısı Profesor Surev>a Tanay «Orman. nasıl uygulanacak tzınsız arapça tedrisat yap j Emın Pakrat, dun yapılan Ankara 3 Ij Mahkeıresınce, dâvanın «Tazgüçlenecektir. Türk toplama, lanmızı kı$ısel » r u n yaparak yemak, Saıdi Nursi'ye ait eserleri tetkılit toplantısmda Vonuşmuş. Bılrfırgede, «Toprak işlevenin, mınat dâvası» şekhnde açılması demokrasive ve ınsanlık onımını bır Bakanlık kurmak kadar h* ozetle şunlan «oylemıstır «Gnven , okutup yazdırmak ve nurculuk ra knll»nanındır» slogaM ver gerekçesrvle. redriedılmıştır na avkın her türlti akıma karsı fıfhk olamaı» demıştır propagandası suçlarından 10 1 aldıktan sonra, toprak ağalıâıPartisi iunitlerln haklı olarak topCüneyt Koşukçu. Ha>rcttın Gudaha çok bagısıklık kaz»naeafcTanay, bu konuda joyle demeknurcu adalete verilnuslerdır. j na ve su ağalığına son \erilelandtği nıillî siyagi lnımlustur. rol ve Şeref Uzunka>a adlarındatır » tSdır MiUetımizın Gnven PartisİBe bağceğı ıfade ednmekte ve toprak kı. Sube Mudi'rlerı «îlsm"e ode. «Adalet Partw Genel BaşVanı Sorular Cevaplar ladıgı umitleri bofa çıkarmamak reformunun nasıl gerçekleştırinetı ı«raİ8i, Genel »ludur SabaVeto edilecek ve Bajbakan sayın Demırel, ıkuİçin var gucunracle eahımak şeref leceğı ozetle $u «ekılde anlatılhatlın Tnlga'nm emri ıle odenmışEcevıt. daha sonra yoneltılen dârınm sotı gunlerınde yenı bır Erbak&n'ın aday kaydını yaborcmmoıdar > tır Bu dorumdan sorumlu lek şa« maktadır sorulara cevap vermış, Orman Ecevit'in adaylığı Bakanlık meydana getırmıştır Mu pan Bağcıogiu, dun saat 11 sırahıs, Genel Mudurdur» demışler1 Hazıne tcprakları daha Bakanlığı kurulmasını olumlu (Ba«tarafı 1. Sahifede) cıp s e b e p l m nedır' Pek bılemıyoCHP Geoel Sekreterı Bulent Karasapan lannda partı merkesise selmi?, dır verimlı hale getırılerek az top karşıladığını. ancak bmada da ruz Yupdumuzun en onemlı scr açıklamadan sonra tekrar sıyasl boyle sorularla karsüaşınca., haf Kc»vıt, Zooguldak'ta» »daybğmı ö t e yandan, açıklandığm» göre, raklı ve topraksız kovlulere daSube Mudurlerı îlgın'e odenen duzer. değısıklığı gerektığmı runlarından olan ormancılık. i sekoyacaktır pol<s bolumundeki nezarethatalardır çslıştıgı buroya ugraTunzm ve Tanıtma eskı Bakanlaparalardan sonra Bankanın Anğıtılacaktır bıldırmı«, ozerk bır güzel saneye yakın bır zamanda Tarım Ecevıt »daylüc mür»c»«tını yap nelerıne gotürulurken Ahnan yıp çıkmış, Işlerle ilgılenmemiş rından Celâl Tevfık Karasapan, karadakı 6 şube<îimn teftıs edıldı2 Bfiyük toprak sahiplerine natlar kurumu kurulmasını duBakanlığında bır Genel Müdurmıştır. Onseçımlere katalacaktır. devamlı tebessum etmış, thsan ve partı genel merkezmden loIstanbul'dan onseçımlere g n n e k ğını buadart sonra da h a k ^ n n kendilerinı rahat va«atmaya ve)uk tarafından ıdare edıhricen. seşunduklennı ıîade etmış ve büGenel Sekreter Yardnneu» Prot. sa z&manda aynlmiftır. İse onune baknııştır. uzere GP Genel Merkezıne murada ıhraç karan alındığını, ancak teeek kadar toprak bırakılacak, çunc 2 ay kala nedense saym Başoırgenm dığer bolumiennde şu Besım Üstunel ıse adayhğını koycaat etmıştir Erbakan'ın onseçımlere Konym bu yuru^uğe konmadan Surt, bakan tarafmdan bırdenbıre onem faıla topraklar ise gercek bedekonuların ver aldığmı ıfade etÇahnan eser ve mayacak ve un'versıtedekı hızm» ili çevresinden gınnek üzere Van ve Mardın Subelerınc atanlı (örulmuştur li özennden 10 vıl taksitle alımi'îtlr' Feyıioğlu: «Aşın tıne devam edecektır. partıye yaptığı müracaatın ka> d'VsTnı sövlemişlerdır Ancak, İhsan'm itirafı narak kövlüvr dagıtılacaktır. «Ormanda Insınca düzen, DoKaldı kı, Tarım Bakanlığında bul edılmesme rağrnen, bır yetAP'ye müracaat mudurler\n raoor al'p gıtmemeleakımlarla savaş Ba noktada Ecevit. büyuk aratn'da >eni dbzen büvtik ısnavi bır Genel Mudurlukle idare edıkılı, «Erbaksn'ı veto edecetic. Nazı Almanyasında SS çavuri Ozenn», daha once alınan ıh» AP'de ocıseçhnler ıçın aday aıUy zi sahiplerine ne kadar araxi toplnmuna geçis, efitimde çaglen orman problemlerı sayın Taiçin ortaya çıktık» Bu isi vrto'T» bırmkmrncaktık su olan ve toplama kamplannrac karan. \ıırurhi?e konmustur. lığı bajvurma suresı bu akaam sobırakılacatı sornsnna verdifi das ve halkçı duzen, dıs ticarım Bakanının haberı olmadan Ba n m , olmns bir kere. Erbaksn, da gorev almış bulunan ManGL'MtŞHANE GP Genel Hiç bır gerekce ıleri "'irulmekna erecektır AP Genel Merkezmeevapta 1 C »eçimlerinden Sn9 S ret dflzeni. kredi \t bankacıtık kanlıfa çevnlmıştır Acaba, bazı AP liateierinden »da; olamıy»Başkanı Turhan Feyzıoğlu, par mihan'ın soygunu yaptığı v« sızm ıhraç edıldıklermı one sur?n den oğrenıldığıne gore başvuran ee Meelis'e sunnlan toprak redüzeni, vergi düzeni, sosyal giigtzetelerm yazdığı gıbı burada kı caktır» demıştır. cinayeti işledigını ıspat için ortısının ıl teşkılâtınm açılııı mümudurler L ; akHının »ek taraflı < adayların sayısı bin cıvanndadır. formn tasansının esas alınaca(is«l anlaşmazlıklar mı etkı yapvenlik düzeni, çalısma dfizeni, 1 l taya atüan dehller; müıeden kapalı Bu rakaroın bugun daha da yük nasebetıyle duıenlenen ğını ifade etmis, avnca seçimmakUdır'' Eğer gerçekte ış bu sosyal huknk düzeni, konot. aı oia»*^ '' f" ">dıl^mıvece^ nın tespı«Kolay olmıyacak» çalınan 13. asra aıt 366 parça salon toplantısında, ozetle şunlatı ıeın. dâva acmıslardır Ancak selebıleceği belıruutıektedır merkezde ise, utulmemek mumlerden 5nce bölgeiere göre bı«a ve kentçilik düzeni, ortanın Erbakan'ın, AP Genel Merlterı soylemıstır eserle, thsan'm saat, saat, damshl"me bu gıbı hallerde tazmıOte yandan AP Genel îdare Kukun değıldır. Nıtekim Tarım Baraküacak araıi miktannı belirsolnnd» temel felsefe. millî sazmce «Veto» edilecegi yolundaTurkiye, 1945Men beri çok ba klia dakıka ve gUn gün soygunnat dSva* ima«ı «çerektıâını berulu İS ağustos tarıhınde toplana Xanınm ıstıfa«ı da bu kanımiiin tecek bir liste yavmlıyaeaklavnnma ve dıs politika..» kı haberler, Dr Sadettin Bilgiç, la cinayeti anlatan ıfadesidlr. direli bir siyasî atmosfer içerisinHrtmi« ve te«oit dunımunun da cak ve onseçımlere katılacak adojru olduğuna mandırmaktadır nnı sSvlemistir. Genel Sekreter, seçım bildlr11 ı it Faruk Sükan, Mehmet Turgut thsan'ın açıklanan ifadesi soyde yaşadı Muhalefet, yıkıcı oldayları inceleyecektır. Bilmdifı ee«min bu bölumlerinın de par hu ?**^da ha **Hıier< '^ bıldırmış Ontıanlarunız. vurdumuzun en 3 Kendılerı çiftçüık yapdu. Iktidar. nıuhalefetin haklı ledır tir l h ^ " edilen TiıdorVr tazgıbı milletvekiU ve senatorler dıça parça açıklanacağını sovleonemlı dâvâlanndan bırıadır. Bumaysn. topraklannı kıracıhk, ikazlannı dinlemedi. 196* >ılına rmTW r'^vası acscaklannı soyletında adayhğını koyanlar hakkm«Mas, tstanbol'a geldifi zaBu, bugune kadar ıhmal edrp tahmıştir. ortakçılık yoluvla baskalanna kadar kırın kırana bir mucadele mışlerdır da Genel tdare Kurulunun veto man soyfunu yapacagımın n p *dılmesıne goz >iımmak ve isleten kimselerin topraklan cereyan etti. Ihtilalden sonra si sfiyledi. Avtısttırya'da bir proyetkısi bulunmaktadır. (Bsşteralı 1. Sahifede) «onra da kışısel sorun yaparak j e gerçek değer uzerinden kamu ' >a«i ortam, bir başka hal aldı. (es6rle anlasmış. Ba profesör, ni bır Bakânlık kurmak kadar ha laştırılacaktır. Teklnel'in demecl Asırı skımlar alabıldiRİne arttı. | göturülecek eserlerin kaçak oV «Devalüasyon, bünye fiflık olamaz» 4 Yashlık, sakıtlık ve asBilhassa Komuniztn roemleketin (Bastarafı 1. Sahifede) Bu ırada. A P Genel Baskan ması halinde daha az para vekerHk sebebiyle çiftçilik yap»değişikliği de baıına buyük bir belâ olacak duBP'ne göre Yardımcısı ve Seçım îsleri Ba?k»rebileceğnıi, e|er satın alındımaz dvruma gelenlerden isteruma geldi. GP olarak; siyasî haUygulama sonucu , nı lanaıl HakkL Tekmel, AP'nın Dığer taraftan yıne Orman Bagına daır belge verilirse, borsa getirecek» yenler topraklannı devlete bıyatta durustluk. > apıcılık ve seçun beyannamesı ıle ılgıli olaVanlığl konusunda basına bır deiizerinden par» ödeyeceğini soy rakabileeek. devlet banlara top 1968 programında ongbrulen , Fransa Başbakanı Jacques memleketçiliği hâkim kılmak. a ] rak gu demeeı vermıftir' meç veren Bırhk Partısı Genel lemiş. Mflze soygunu yapılırktn eğıtım tedbırlennın uygulama Chaban Delmas, «Franve . rsklannın bedelini verecek. ya şın akımlarla. bilhassa Komu«AP"nin secim beyaı»namefıl üım Başkanı Hüseyin Balan da şoyle ben dışanda parkta bekliyorSttRT. (HA) Eruh ilçesl durumu ıle ılgıli olarak raporInter» radyosuna verdıgi bır da bunlara emekli avlıgı ba|1ınionle m u c j i e l e etmek için ortademektedır dum. Max ve Yugoslav, içeri da şojle denılmektedır j Pmdık nahıyesının Sağlık Ocagı demeçte frankın devaluasyo•abilecektir. ya çıktık • •tdam mahkumlannın atfedüdıgirdiler. Yanm saat sonra iU«1968 profçram döneminde efi : odacısı Nıhat Kıvanç tecavuz etnunu ızleyecek «tedbirler tre5 Küçük arazi sahibi olup 6ı bır ortamda ormandan bır dal ninin» 15 Eylul'den once hatnn sektorii "üe Ugili 20 tedbirsi de telâşlı olarak dısan çıkmek istedıfei, 11 yaşındaki kız Seçim yasağına da, arazılerini devlete bırakankesenm fyaş kesen baş keser'» s'o reket edeceğını soylemiş, «Bunden ancak onbiri gerçeklestiriletılar. Max'uı elind» fermuarlı çocugu MD tarafmdan öldurullara. normal kamulastırma be(BafUrafı 1. S»hWed«> ganı ıle affedılmıjeceğı, Anayasa bibnistir. Cniversitelerimiz bu hir çanta vardı. Yugoslav Sa»omuştur. uymadıkları iddia dan sonra vani Evlul sonunda delinın bellı oranda fazla<;ı ödedığer Amerikalı astronotlann, hukmune bağlanmıştır konuda üıerlerine diişen görevnnn sol bilegi kamyordu. Max Butun firpınmalannın fa\da Hfikumet, Parlâmentova sadece necek, kendllerine is bulunakarantınadan çıktıktan sonra bır ediliyor leri yapmamış, gerekli çalışmaGehp gıden hukümetlerın kövbana (îşler ters gıttı Plân, konjoktur tedbirlen degil. a>n» saglıyamıyacağını goren M D. cak, arsa gosterilerek konut kre yıl sure ıle tıbbl müşahede allara katümamış, otamlu vev» lulerı değıl, ormanları kurtarma altüst oldu. Bekçı mukavemet zamanda bunve ile ilgih tedbırleyastığın alünda bulunan enış'eADANA. (Oıer Öıtep bildiridi'i verılecektır tında bulundurulacaklannı da olumsuz çörüşlerini bildirmemisçabaları olumsuz sonuçlar \erri de için« aUn genel bir plân gösterdl. Basına demırle vuryor) Adana AP lıstesınden aday sme aıt tabancayı çekerek Nıifade etmişlerdır. Esas karan6 Otlaklar, yaylaklar, kışlerdir. Tedbirlerden yuzde 10'u rniî hem ormanlar, hem de orman sunacaktır> demıştır Başbakan dum ve stısturmak zorunda kallıklannı koyan ve on seçım haıırhat Kıvanç'a ateş etmıştır M D. tina süresl 1s« ylne 21 gün ola lığına gırışen MılH Savunma Balaklar devletin olacaktır. hanrlanan tasan Meclislerden koylusu bu vanlış polıtıkanın etkon]oktur tedbırlerı deyımı ıle dım Savo'nun da kolıou ıjandarma tarafından Eruha gecaktır. 7 Toprak dağıülan kövluçıkmadıği, vüzde 18'u koordina*kısıyle. vok. olma tehlıkesıyle yuz derhal etkısını gosterecek tedbırkanı Ahmet Topaloğlu ıle Köyış' sırdı O da yaralandı. Burada tınlerek tutuklanmıştır. îer, kooperatıf orguMere bağlayoa sağlanamadıfı, vfizde 10'u Üç uzay adamının haftaJarca yuze gelmıştır leıı kasdettığını belırtmıştır len Bakanı Selâhattın Küıç'ın, se dagılalım ve îstanbul da, Ki hem koordınasjon japılamadıği, nacaktır sürecek yeni taalıvet süreleri çım yasaklarına rağmen, koy koy | reçburnu'nda 5u sırada bır Orman BakanhğıPehlıvanın gaziBunyeyle ılgıli tedbırlenn uyhem de gerekli kanun çıkmadıçı, 8 Her verde çok vönlü tanSalı gtinü başlıyacaktır. Armstgeıerek, kendılenne ve gnıplarına nın acele ve habersizce kurulduğu nosunda buluşalıml dedi. Boygulamasının zor olduguna, bu yuzde 5'i luzumlu yatırım ?apılama geçılecektir. Balıkçıhk teşrong ve Collins, ilk olarak bir oy kazandırmak ıçm çahşmaları. nu ogrenmış bulıınuyoruz le yapmamalarım so\leyince gıbı tedbırlere daıma ıtırazlar ve madıfı ve cari masraf karşılığı vik edilecektir. basın toplantısı düzenllvecek AP'nın karsı grupu tarafından Şıd ' beni de tehdit etti. Onlann heBırlık partısı olarak ormanların dırenme teşebbuslenyle karşı verilemediği için, yuzde 10'u da ve senivenlennin ayrıntılanra 9 Genıç olçüde tefecılere ve detle tenkıt edılmıştır ve orman koylusunun kurtanlmamen arkasından ben de Istançıkıldıgına ışaret eden Başbamemleket gerçeklerine uyjrun olanlatacaklardır. Toplantıdan !»onaracılara gıden tanm"sal kredıADAN*, (Cumhuriyet Biirosu) sı ıçın toprak reformunun bır par kan şoyle devam etmıştir bnl'a geldim. Fakat işin mevdaSon olarak Zıraat Odasındakı madığından basany» ulastırılara Houstondaki bir lokalde, üler, kooperatıflere ve bunların Benzinı bıten Turk Hava Kuçası olarak orman reformunun bır toplantıda konuşan Topaloğlu n» çıkacağmı anlayınca, sıtnr «Devaluasyon, bazı çarpraşık mamıstiT.ı zav Merkeemin 700 kadar ra«ıüst örgutlerine verilecektır. Çift mmuna aıt bır ılâçlama uçağı, yapüma5im savunuyoruz ile Kılıç, ozellıkle koy muhtarları dışına çıkmak ve olay sırasmmeseleler ortay» çıkaracaktır. M» Öğıetım Uyelerinin «tflm zadun Sakırpaşa Havaalanı yanma Orman Bakanlığı boyle bir Dıti liye ve kredi meseleleri ile b a u subunun katılacaklan bir ogle nın ısteklerinı t e * ı t etmışlerdir da vurt dışında olduğumu ls' cinin yetiştirdiği urünler koomanlannı* araştırma ve eğıtıme yemegi verilecelrtir. peratif bırliklen tarafından ıç duşmüş. pılot Sedat Vural m u yaçtan doğmuşsa sayın Demırel'ı patlamak istemiştim. 41man, Dığer taraftan AP lıstesı içinde tarım iirünlerinin fiyatUn meharcamalannı sağlayan fakultecıze kabüinden kurtulmuştur tebrık ebnek gerekır. on plâna fırlayacakları ıleri surüdaima bizi tehdit edıvor, her ' ve dıs pazarlara sunulacaktır Çar^amb» gunü astTOnotlar ve selesi de bnnUrdandır. Avrupa lerle kntık sektorlerdeki ınsan KPK tıpi ılâçlama uçağı Yure 10 Çiftçiler için tanm siAncak akla geldıkçe üzuntü velen Cavıt Oral tbrahim Tekın şeyi yalnız kendisinln >apabile•ılelerı New York'a uçacak sistemi dediğimiz milletleraragüctl açıklannı kapatacak olsn gır ovasında zlraî ılâçlama, yap ^ortası ve sosval sigortalar lcnren bır kuşkumuz \ar grupu ıse, Topaloğlu ve Kılıç'ın ceğini, emirterine karşr koyan\e orada şereflerıne duzenlesı bir sisteme dahil oldugunratu , faktilte vatınmlannın destekletıktan sonra havaalamna dorıerrolacaktır. Orman mahsullerinin değerîengetUetinı ve propagandalannı dık ları öldurmekteh çekinmljecenen muaızam bir geçıt Tesmîne 1 unutamayız.» neceğı programdB bellrtılmesine ken, uçak havada zıkzaklar çızt l ' Arazilerı kamulaştınlan dırılmpsı ıçm bır ormaı» sBnayırnkaüe ızlemektedirler Dutum, AP ğini söyliyerek Nazi Almanyakatılatak, şehrin »n» rtddeleBünye reformu üzerınde ısrarrağmen, bu tedbirle üralı tedmege başlamış, Yeşılova mahal den soz açılmış ve bu yone ya büyük arazi sahipleri sınai vaGenel Başkanlığına da bıldınlmek sında SS çavusu olduğunu ve Tinden. »erpsntin ve konteti la duran Başbakan, «ihtilâl» ketınm >apacak \abancı sermayenın lesı sâkınlen korku ıçmde olayı tedır. Aynca bazı ll Genel Mectırımla' yapariarsa kamulastır ' bir aluımamıştır toplama kamplannda bulundu > vağmuru altında, otomobille lımesı yerıne «retonn» kelıroeRaporda gece ögretıml yaaraştırmaları yaptığı açıklanmiflisi üyelerinın de propaganda için ızlemiş ve hava alanma 200 met ma bedellen \ an sürede odegunu hatırlattyordu. Cinayetle geçeceklerdır. sını tercıh ettiğinı belirtmış ve pan okullarla ügılı tedbırler kotır re kala Yeşılova mahallesmi" "i necek ve kredi yardıraı yapınzaktan veya yakından ilgim Aynı gun öğleden sonra, Chl Daıre Mudurlenyle gezıler tertıp devam la demiştır kinusunda; ledıkîeri bıldirilmi^tir, varına düşmuştur Pılot vumulacaktır. Eğer yabancı ortaklarımızla mu yoktur. Soygunu da plânhyan cago'da da bir geçit Tesmirıe «Elbette bu reforml** hos«Her kademedeki okullaşak: lnişe geçtığı ıçın w%k • a •n U Devletin ait vapı yatıka\ele ıçın kolavca ımza koyacak Almandırj» katılacak uzay adamlan, ç«r mıtsuzluk yaratacaktrr. Frannn gece öjfreümi vapmalamamı?, ve duştükten sonra herb>r \etkılı bulmak amacıyla Ornmlan koyleri bir araya top<amba gecesi. Lo« Angeles'te j sızlara gerekli bügUeri vererek run tesbit etmek üzere Milman Bakanlığı kurulmuşsa memhangi bır janma <cva infılâk3 lıyacak merketlere vogunlastıBaskan Kıxon tarafmrfan verı ! bazi buhranlardan kaçınmamıı lî Eğitim Bakanlıgi i f D. P . T karşı olay yennden uzaklaşmışVe son adam lckete de mıllete de yazık olacakrtlacak ve «koykent»1er knrnlecek mukellef bır «yafette agerekecfktir. Belld bir buhrannln birlikte vüruttükleri arastir(Bastaraf. 1. Sabifede) Sovgunun ve cınayetin son tır. tır. laeaktır. ğnlanacaklardır. la karşılaşacağız, takat bu buhma çahşmalan sonuçlandınladamı olan Yugoslav Savo'nun yasaklannı one surerek sadece, 13 Topragm ıvi bır sekilde ranı Roze almamız gerekir. Milörıumüzdekı haftalarda ds mıştır. Bu çahşma sonucuna gö«Liseden mezun olmus bir bğ yakalanması ıçın Yugoslav po kullanılması «aglanacak, buvuk lî menfaatlerunıze hizmet ede«stronotlar ülkenin bır çok re haıuri fakültelerin gece ftğlisuıe gondenlen telsıze dün rencinin «orunlanndan. finnerovalann "îulanmasına gayret ecek reformlardan vazgeçeceğiçehnne konuk olacaklar Bırretfarri yapabUecefi tesbit edfl«iteden mezuniyete kadar butün I sabah cevap gelmıştır Yugosd"ilecektır mize, buhranı göze almamız dale«ık Amenka Kongresimn bir miştir. Millî Eğitim Bakanlıgmöfrenci ve oiretim üvesini ilgi | lav polısı, Savo'nun Türkıyede 14 Taban fiatlar adaletli bir ha dofru olacaktır.» oturumunda bulunacak ve da(Baftaratı 1. SahUede) cs gerekli mevzuat çalışmalan Eşımin uzun zaman dır lendiren meseleleri görusuyoışledigi suç ve bu suçun TüTk sekilde tespit edilecektir. vapılmaktadır» denılmekte ozel Erer, dun oğleden sonra goçekmekte olduğu, teşhıs eFrankın devalüasyonu ha sonra bır dunya gezisine çı rnt» demıştır. . Ceza Kanunundakı agırhk de15 Bır kooperatifler bankakacaklardır okullann daha sıkı bir şekılde reve başlamıştır. dilemeyen hastalığını teşhıs Sabah ve oğleden sonra derecesını sormuştur Yugoslav sı kurulacaktır. Zıraat Odaları denetlenmesi için gereklt çalışsterlini etkiledi Mesut Erez 1922 yılında Küedıp karar veren ve ame vam eden top!antı>a Ankara Ckaldırılarak eörevlerı kooperapolısıne hemen cevap yazılmış, maîann vapılmakta olduğu ifa tahya'da dofmuştur Sıyasal lıyaunı başan ıle yapan he LOKDBA. (a.».) Frankın <3enıversıtesi Rektoru PTOf Tahtiflere bırakılacak, Zıraat Odala Savo'nun Izmlr'de Alman Mande e<h:mektedir Bılgıler Faktıltesı mezunudur. kimliğının ve başhekımlığı \alue edılme karan etkısını gossin özgür, îstanbul Ünıv. Rekrına koylulerden oderıdi alınmılıan ıle soygun yaptığı ve bu Okul dışı eğıtım konusundaki (BaşUrafı 1. Sahifede) Butçe ve Plân Kanna Komısnm hayranı oldugum, ıyt m termeğe başlamış v e tngüız ster tor Vekılı Prot. Lütfü Bıran, tnasına derhal son verilecekır. soygun sırasında da bekçınin tedbırlenn eerçeklestınlemedıgı Evvelce aktor Trov Donahue'a yonu Başkanı olan Erez, Küsan Ankara Doğum Evı Baş lın'ı 1968 malî krızınden bu vatst. Teknık Ünıversıtesı Rek16 Kövlüler, Ziraat Ban belırtilen raporun bu bolümünÖldurulmesınde yardımcı olduaıt bır malıkâneye komşu dutah\a dan 1965 seçımlerınde mılhekinai na dolâra oranla. en duşük «evitorü Ord Prof. Bedn KHrafakıkası, Kooperatifler Bankası. 7,\ de de sovle denıunektedırJu belirtılmıştir şen bu vüla, aktris Tatem ol letvekıh seçılmeden once Malıye oglu, Hacettepe Ünıversıtesı Rekvesme ınmistır Dun. Londra borrai Donatım Knrnrnu ve Devthsan Anel'ın verdığl ıfade 1 «19G8 yılında oknl dışındaki durtildüğu evın uç kılometre kaGyn. Operatör Dr. Bakanhğı Gelırler Genel Muduru törü Prof. thsan Doğramacı, Ege sasında sterim 2 38305'den muamelet 'Cretme ÇiftlikleTİnın vöne3M bin kisiye okuma • vazma le olayın seynnden Almanın dar vakınlanndadır. ve daha once de Istanbul DefterZIYA DLRMUŞ Ünıversıtesı Rektor Vekilı Prof le gormüştür Oysa, Cuma akşatimine katılaraktır. öğretilmesini öngoren tedbir. cekaatil olduğu ortaya çıkmaktaTate olayı ile yeni cinayetın darı Kİı ŞükrU Erlerçin, Oıtadoğu Tekmı «terlin 2.3911'den iflem gorve yardımcüan Gyn Op Dr sitli kuruluşlann istiraldvle 110 17 Bır dıs ticaret bırhgı tahk.katını yuruten polıs mudır Ancak Savo'nun yakalanıp nık Untversıtesı Rektorü Prof mektevdi. Orhan Karacadağ'a, asistan bin civırında gerçekleştirilebilkurularak ıhracat ve ıthalât ı«tettışlennden Bryce Houchın Türkiyeye getirılmesınden sonKemal Kurdas, Atatürk CruverDr. Remzi Topuz'a, anestebasma verdıgi demeçte, ıkı leri duzenlenecektır Bu bırhge miştir. Okuma • vazma öçretira vereceğı ıfade, eldeki dehlsıtesı Rektor vekılı Prof Keminbı bir eave defi). manevî ve zıst Dr Kâmuran Kıratlı'va, cınayet arasında garlp benzerlık baBlı dıs pıvasa vç araftırma ler yanında buyuk onem kamal Bıyıkoğlu, Yüksek Öğrenım maddi ybnden kalkınma için enstrüman hemşıres) Enııler gorüldüğünü soylemiş ve de Genel Mudıiru Muzaffer Kuşulhaber alma ve pazarlama merzanmıştır. (Bastarafı 1. Sahifede) ne Ozkara'ya, alâkalan ıle miîtır kı «Cesetler bulundugu bir vasıta olması etrektl?i nzekezı dı< ulkelerdekı bor^aları oğlu, Plânlama ve AraştırTa len tarafından Orman Genel Bugün gönderiliyorlar ızlevecektir zaman, erkeğın başı bır çarşaf, seref duyduğurn Gyn Op rinde durnlmakta sanat Stretici. Daıresı Müduru Nusret KarcıoğMudurluğune intikal ettırılen kadınınkı bır gecelıkle ortulmus istibsali arttırıcı mahi?etteki Dr. Cevat Aksoy'a, Gyn Op Bıleklerıne uygun ozel k.e18 Köv hizmetirri için k6vlu katıîmıslardır. «Devlet ormanım işgal olan» ıdı. Tate cinayetı kurbanlarından kurs calısmalannda bir konn Dr. Sema Gener'e ve dığer lepçe yaptırılan Maximüıan ıle lüden toplanan para, zarnsnınîlhamı Ertem, gece oğretımı ayrıca Edremıt ve Havran Savs banlarmın başlan da aynı şeolarak okuma • vazmava da meslektaşlanma. servis başthsan Anel bugun Izmır'e gonda yapılacak ise sarfedilmez e ile ılgıli bır soruya, «Gece öğcılıklannca tahkıkat konusu kılde ortülmüştıi. Aynca, bır \er verilmesi uygun gorühnekhemşiresı Hikrnet Sezer"e derileceklerdır Izmir polısı, ts devlet kövlüve faiz odiveeektir. retinu tçın tcanun çücnuştır. Üolmus ve sanıklar mahkemeye buzdolabının üzenne kanla şu te, fonksiyonel olmavan bir nezaket terbıye ve çalıştanbul'da alınan ıfadelere pa19 Salma usulu kaldırılaniversitelerimiz gerekli hanrlıkvenlmıştır. yazılmıştı «Domuzlara olüm» lZMtR ( a a . ) Ege bolgesı okuma • vazma Ozerinde dnrnlkanhklan ile minnettarı olsoruşturcaktır. lanru tamamladıktan sonra ge ) ralel olarak yen^ien Bel Sanayı Odası Başkanı Sınası Milyonlar maması ilgililerce ifade olundugurn senns hemşıre ve M KSTİerde bır k»v Knkazanıyorlar Büındığı gibı, aktris Tate'ınkapı ce ögTetimine ozellikle fen dal mava başlıyacak, soygunun yaAır semtındekı evınde de Eıtaıı Odalar Bırlığınde en geç maktadır.» personelıne sonsuz teşekrnltav'ı kornlacak ve k8v mepıldığı ve cinayetın ışlendığı larında baştnacaklardır» cevabı Aralannda tanmmış i ş adamya kanla «Domuz» sozıi vazıl 15 Eylul'e kadar seçım yapılmakürlerimi arzedenm. seleleri bakkında bn Kamltav nı vermiş Ünıversıte reformu ko müzede, olayla ılgıli tatbikat ları da bulunan işgalcıler. Kaz j mıştı» sını ıstemıştır kararlar alabilecektir. nusunun ıse seçımlenn yaklasyapılacaktır. dağı'mn Çmarhhan mevkımde, Anadolu Ajansı muhabınne Polıs ayrıca Tate cma>etı üe Op. Dr. Sureyya NARU mış olması ve kanun meselesı 3 4 bın liraya mal olan savfıvsptığı bır açıklamada Sınası Sonuç ılgıli olarak, 19 vasındakı uşak ••••••••••••«••••«••••*••«>•••••«••••«• olduğu gerekçesı ıle ele auriTia ı ve evlermı vapmaya 1948 vıhnErtan ozetle şunlan soylemıştır Wılham Garreston'dan başka. ıKovle ılgıli bıldırge bölümüCumhuriyet 9719 dıŞını sovlemıştir ı da başlamışlardır O zamanlar Cumhurıyet 129 129 !0 «Sırrı Enver Batur'nn seçim kınci bır sanığın arastınlmakta nün sonuç kısmında soyle denıl199 00 200 Resat gavet llkel olan yapılar, aradan 1 vapacağız söıü biz sanaMcileri M. Eğitim Bakanı I olduğunu soylemiş, fakat daha KAYIP Şebekemı kaybet(Bastarafı 1. Sahifede) mektedir 1+4 00 145. Hamıt vıHar geçmce, modern bır ha aynntıh bır sıçıklama yapmamıştatmin etmVmektedir. Hukümetım. Hukümsüzdur mılyon, Avustur1 «Ortanın «olnnda. kövlüre 131 00132 Azl» istifa etmiyor ' ya Almanya 911 Belçıka 274 mıl dönök düzen değisikliü ile Napolyon le gelmıştır tin almış olduçu Aralık »rına tır T1P 2839 157.00 158. 687 milyon, kadar erteleme karannm önce Mılli Eğıtım Bakanı llham. Er3 . 4 bın liraya mal olan ve 19 20 19.25 Ince yapılı, kıvırcık saçlı Gar(Cumhurıvef 9709) yon Danımarka 233 mılyon, ts | Tfirk kövlösü, kenâi kendıni 24 ayar •»ine hükumet tarafından geri tern Bakanlıktan ıstıfa edecegı I panva 1 mılyar 179 mılyon, tapusu bulunmıyan sayfive evreston, Pazar akşamı. sorgusu a'ırması. vani bu kararın vü\olunda çıkan bazı haberler uzelermı 10 tt bın lırava satan yapılmak uzere turukianmıs ve Pinlândıya 64 mılyon, Fransa rurlukten kaldmlması sarttır. nne Anadolu Ajansı muhabınne açıkaoîler alıcılara «Sfrz hiç bır «yalan» makınesı denevınden 954 mılvon Yunanıstan 120 mılÇunku o zaman S ı r n Emer Basoz konıı^u haberm doÇ'^ı olmamerak etmevin. Mfllkiinüz tagecinlmıştır. yon Irlanda 182 mılyon, Italtur'un seçim istejn tahakkuk edıeını "îovlemıs \e «Kesinlikle pu«uzdur ama, sizi mıradan Bır polıs yonetıcısı, gencın ya 1 mıljar 476 mılvon, Nordebilir. Seçimlerin Aralıktan bo>!e bir şev vok» demıştır kim«e atamaz» şekhnde konuşcmayet> ilışığmın kesın olarak veç 103 mılvon, Hollanda 342 sonraki taribe bırakılmaM hutespıt edılemedığinı ancak sormaktalar ve bu ışı yıllardanbemılyon, Portekız; 201 milyon, rursuzluçun deıamına sebep ogu sonucunun da polısı 'îyıce ri yaptıklarını belirterek «ife tngütere 678 mıl>on, tsveç 109 lacak Oda mensupları vine bir(KURACAĞI 600.000 TON KAPASITELI) tarmm e*medığını> soylemiştır na» etmektedırler Orman Mu f mılyon, ts\ıçre 592 mılyon, Yubirine düşecektir. Ege böl(fe"=i hendısleri bu kişilerin siyasî goslavya 187 mılyon dolar. sanavicileri olarak, seçimlerin nufuz sahibı kişi olduklarını en geç 15 Evltile kadar vapılve her ıktıdarda bu «Devlet or1969 yıhnın ilk masını istivoruz ve bunu Oda I manlannı İŞR»! ettiklerini» açık (Bastarafı 1. Sahifede) lar Birliği yönetidlerine dnyur ! bır dılle soylemekteler ve OrBazı arkadaşlanyla beraber aylannda durum duk.» ANK4RA. (Cmnhuriyet Bfirosu) Bankaya ait cıpın yolunu Maman Genel Müdurlugünun buRaporda 1989 vılının ilk ay den yakınmda keserek şofor ve Mılhyetçi Hareket Partısı Ge gune kadar ilgısiz kalmasına muhauzlan bağladıktan sonra lannda tunzm hareketlert konel Sekreter Yardımcısı Slılsy şaşmaktadiTİar parayı alıp kaçan soyguncularnusunda bılgı venlmekte, 1968 man Surmen partisının eğıtırn âan elebaşı o'.arak gosterilen yılma gore 1969 yılınrn ilk beş Tehditler pohtftası fcomısunrla bir açıklaMümtaz Cızrelioğlu, o tanhden ayında uluslararası tunzmde ma yapmışttr. Ytlrekll orman mühendlsl»ıtıbaren devamlı olarak izlenmışbır Kellşme görülduğu, tngılteMHP Genel Sekreteri bu koAlacağımz Hisse Senedi Tutanmn Dörtte Birini Peşin Bakiyesini ENAZ rtnin Orman Genel Müdürlügüse de yakalanamarrus ve izini re, tspanva Yunanistan ve !• tZMtR, (Cnmhtırlvet Ege Bfirosı) nuda şöyle demektedirnü uyandirmalartndan sonra tki SENE'de ve uc TAKSÎTTE odeveceksiniz. kaytoettirmeYe rmvT&rfak olmuştalvaya gelen tunst savısınm Şeker pancan Üreticileri, fıat«Maalesef Turkıve'de egıtTn «Biri »ikayet etmisstah. Kentu. öncekj yıllara gdre arttığı belann düşük olduğundan yatananarşi ıçındedır. Ogretmen Ta dinize haritada ver begenta» Dun evine geldığı ihbar edılırtılmektedır. Aynca yurt dımışlar,«Fial1ann. şeker primi de tebe, Öğretmen İdare, mılll du gıbi sözler sarfeden lşgalcüer, len Mtimtaî Cızrelioğlu banyo şında gezlve çıkan Almanlann dahil oldujhı balde, 14.08 knru? şünce metod çelışme ve carp's bazı mühendıslert, ölümle de yaparken polısler taTalından ya savısı ekonomık durum dolaolması biıleri perisan etti» dema halindedir öğretmenler ara tehdit etmişlerdır. pılan baskın sonunda ele gevısıvle a.rtmış ve Alman turistmışlerdır. smda kurulan cemjvetlerın bır Yıllar sonra mahkemeye inçınlmiş, bu baskında Mümtaz len daha çok tspanya'ya. Ital Seker fiatlan yukseldıği halbırıyle mücadelesı de fıknmızi tıkal eden «Devlet ormanlan • Cizrelioğlu hıcbır mukavemette va'ya, Ingıltere'ye, Avusturya'de. pancann ayni sevıyede kaltevid edıcı mahivettedır Kücuk Tasarruflanmzı En Kısa Zamanda Değerlendirme îmkânı. nı isgai olavı» duruşmasımn buluıımamıstır ya ve t s n ç r e y e gıtrrüşlerdir dıgını da sdvteven Üretıcıler BirBu eğıtım ve oğretımı bır bu netıcesı merakla beklenmekteEmnivet Müdürluğune gotürüMman tunstlerımn vurt dışın hgı vönetıcılen, «AP iktidarı BROŞÜR İSTEYtNİZ. tün olarak düsunüvor ve anlas dir Yargılama devam ederken len Mümtaz Cızrelioğlu, burada nretidyi eımek için her seyi vada harcadıklan para 1918 yı mazhklarm mılli ulWı ve fculrur seçimlenn vaklaşmasmı fırsat Müracaat: Akhisar 13 So. No: 5 Telefon: 1127 Emnıyet Müdunl ve polıslere tep«or. Simdi ov toplamak için lınm ilk avlannda 1968 yılı birlığı potasmda kaybolmasını bılen açıkgozler, ormanlan Iş şekkür etmış, daha sonrs Sav. de her türlu valanı mübah savana gore vılzde 20 oranmda art 1 istıvoruz VI ''" pgıtım mılli hesal etmsğe devam etmekteler cılığa venlerek tutuklanmıstır. r»k. kövlüvu istismar edecektir mıştır Amerika dan eelen tudpflere eıd°r'''k, jnUsbet düşıin ve yenı renı konutlar vaoarak Cırrehog'iUnun u z e m d e oır taAma eicniprini tonraktan karar stlpnn "»8v="iaa da bır &rcelı K^faları yetıştırmek zorun {«tanb'il ' ':"a vf banca ıle bol "nktarda mermi nanlar b«na kanmi}acakiardır> tış gorultnu^tar. bumet ReUam. 1S3 dadır» de bulunrr ıj'.ur. 1. mımaeı ıçın. kftyıt bürosuna tahmat vermış. ancak, bu talim»ta, ad»y kayıt işlenyl* uğraşan Ankara. Mılletrekılı Kemal BağcıoğİM. uym»ınıçtır. Bafaoğlu'nun talimata rağmen genel başkan ysrdımcılanna danışmadan Etbatouı'ın o»el kalem müdurü ile gonderdiğı müricaat dilekçe»ını alıp deftere kaydetmes;, partı merkezınde lyı karçılanmamıştır. Bağcıoglu'nun bu ışı nıçın y»ptıgı, partı ıleri gelenlen arasınd» detalarca konuşulmu?aa da., kımM bir c«r»p rerememiştır. ve arkadaşlan tarafındmn tepkıyle karsılanmıştır. Bılgiç'e yakın bır partıll, dün. Genel Uerkesde gazetecilere «BfitAn baolarm htutbı. 1« Agvctosta bafla. iwtk ol»n genel idare knnüa çaJışmalannda gorülecek.. Erbakan'ı veto etmek, kolay obs»yacak» demıf, 20 Agustosun beklenmestnı ıstemıştir. Genel başkanhk divanı Uyeltv rinden biri, genel yönetım kurulunun 16 Agustos'ta başlayıp 45 gün sUncek toplantısmda Erbaksn dftvasmın biteeefmi bclirtmı», «Bu toplatrtıda, BUgie, Celâl Bayar ile İstanbol'd» yaptıgı konaama hakkmda bOfi retettk' dıye konupnuîtur rlndeki çalı$ma)an ilerieraektedir. Ba beyannameyi okayan her Türk vatandafi kendısini ba beyannamc icerisinde gorecekür. AP, srnıf ha kimiyetini reMeden bir kutle par ti*Mir. Isçl. koylu. esnai. memor, etnekli. serbest tesebbds sahibl partuntzin gucuniı ve kmvvetinl te«ldl etmektedir.» Bilgiç grupuna göre Ayin yapan 10 yakalandı Toprak işleyenin Ihraç edilen 3 banka müdürünün açtıgı dâva Anel Frank'tn BğMm 11 yaşındaki kız kendisine tecavüze öldürdü Ay adamlan Ziraî mucadele ırçağı düstü OniversHeterde Mesut Erez TEŞEKKUR Tot* dnaymti Egeliler, Odalar Birliği seçimimn 16 Eyliil'e kadar yanılmasını istiyor Işgal edilen En az turizm ALTIN Akhisar Gimento Sanayii ve Ticaret A. Sermayesini 50 mılyon'a çıkaran Banka MHP nin eğitim Akhisar Çimento Fabrikası Hisse Senetlerini Sayın Halkımıza Dağıtıyor Pancar üreticileri hükttmeti kınadı HER HİSSE SENEDi 1000 URA • Emin ve Kârh Bir Yatırım • Her Sene Artan Kâr Akhisar Gimento Sanayii ve Ticaret A. Ş.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog