Bugünden 1930'a 5.326.232 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

18 Nîsan 1968 CUMHURtTET >• . SAHİFE BEŞ Eroin imâl eden bir Alman ve Avusturyalı suçüstü yakalandı Mali polıs dedektıflerı oncekı gece Bevazıt Marmara otelınde yaptıklan bır baskm sonunda eroın ımâl eden Alman u>ruklu juksek muhendıs Harry Thurer ıle Avusturyalı Kımjager Edwın Bıber'ı suçustu yakalamıslardır Aı!e ve çocukları ıle Istanbula geldıkten sonra bazı uyuşturucu madde kaçakçılan ıle temas kuran muhendıs ve kımyagerm erom yapacakları ıhbar edılmıştır. Çolıs bu nun uzerme ıkı yabancıyı devamlı ızlemış Bılecıkten eroının ham maddesı o!an afyon getırdıklerını îstanbu! Teknık Ünıversıtesı tesbıt etmışt.r televızyonu, vavınlanna bugun »aat 14'te başlavacaktır 15 BİN MARK Kendı memleketlerınde ışlerı boOnbes gunde bır vavınlanan zulduğundan, once Tunusa gıden «BuTuk geçit» ısımlı ozel eğlenAlman \e Avusturyalı, kuçuk ımace proğrammın da >er alchğı bulathanelerı ıçın şoyle konuşmuslar funku «TV» proğramı şovledır dır «Tunusta bır plâstık fabnkası 14 00 Konulu bır fılm 15 30 kuracaktık Fakat orada da başarı«TV» de Almanca, 16 00 Bır <an'•a ulaşamadık Sonra Istanbula ge v atçı ıle roportaj 16 10 Tarıhten lıp bır otele verleştık Erom unasahıfeler (hazırîavan ve sunan lıne karar verdık Bır kılo eroın Senıh Tongfır), 16 20 Şıirler CSıjapacaktık Bunu 1520 bm marka satıp fabnkamızı gerçekleşürecekhat öztorun \e Pakıze Erdem), tık Fakat vakalandık» 16 35 Turk muzığı (Mualla GokEvlı, dort çocuk babası olan yuk çav ve saz arkadaşları) 16 50 sek makıne muhendısı Alman uyPıvano resıtalı, 17 00 Edebıvat ruklu Harrv ıle ıkı çocuk babası saatl (hazırlajan \e sunan Orkımvager Edwın ın Marsılvadakı han Hançerhoğlu) 17 20 Bır dobır kaçakçı şebekesı ıle bırlıkte ça kumanter fılm, 17 30 Çocuk saatı lıştıkıauna daır yenı bır ıhbar ya(haazırlajan ve \oneten Yukpılmıştır Polıs bunun uzerıne dusel Sokmen), 17 50 Meteorolojı rumu înterpol ve Fransız polısıne gohbeti (hazırlavan ve sunan bıldırmıştır Ayrıca, erom vapımcı Ah Esin), 18 05 TeleSpor (halarının Istanbuldakı temas kurdukları k şılerı de aramağa başlamışzırlayan ve sunan Haht Kıtır vanç), 18 20 Haftanın olavları, 18 35 Buyuk geçıt (ozel proğ18 Nisan ram) hazırlavanlar Şevket YuMuharrem cesaz, Fatıh Pasıner ve Erkan i ce Yolaç, 20 00 Kapanıs. C w Beldeyemeyiz ı: Martin Luther King İTÜ'nün TY Programı SAVCI YAPTIĞI HATANIN FARKINA VARMIŞ, TAKTİĞİ DEĞİŞTİRMIŞTI A Birminghom kalesinin duvariarının yıkılmakfa oldugunu aniomışfık Hapıshaneler ağzına kadar dolup, durum ışba halıne gelınce, Bull Connor da zor kullanmama pohtıkasını bıraktı. Bunun çırkın sonuçları butun Amerıkalılar ve butun Dunya tarafından bılınen hadı>=elerdır 4 Ma\ısta Amerıkan gazetelerı yerde \atan kadınlarm başında «cpalarını kaldırmış polıslerın, dışlerını gosteren polıs kopeklerının uzerıne doğru yuruyen çocukldrın, sokaklarda ınsanların tazMklı hortumlardan fıskırtılan sularla yerden yere suruklendıklerının resımlerını basıjordu. O gunler bızım ıçın en çetın olan gunlerdı Bız saldıma salaırı ıle mukabele etmedık fakat gerı de çekılmedık SeyırcıJerden bâzıları. zor kullannnna dısıplını altında yetıstırılmemış olduklarından poh^lerın \ahsetıne taş parçaları ve şı<;eler atarak mukabele ettıler Fakat numayısçıler tecavuz hareketlerı yapmadılar Bu azım ve cesaret mılletın vıcdanında tesırını gosterdı \e bızım mucadelemız her ırka ve mezhebe mensup namuslu Amerıkalıların dava«ı halıne geldl Bır ara Bull Connor'un hempalan bıle ne \apacağını bılemez hale geldı B r Pdzar eunu oğleden sonra bır kaç yuz zencı «ehrın hapıshanesının cıvarında bır dua toplantısı yapmasa karar verdı Baptıst Kılısesınde toplandılar ve sonra muntazam Detroit'te bir pazar günü meydana gelen ayaklanmadan sonra 12 nci caddenin hâü ca çuruyecek de olsak hatalı oldugumuzu kabul etmeyecektık Bızım bu tutumumuzu anlavınca, Savcı vaptığı hatanın farkına vardı Zıra bızı ıstemeden halkın gozunde kahraman mertebesıne jukseltecek bır hareke te sebep olujordu Bovlece mem leket efkarı umumıyesı tamamıl e Bırmıngham sehrı ıdarecılerının aleyhıne donecektı Derhal taktığı değıştırdıler Aleyhımızdekı ıtham Ceza Hukuku ıle alâkalı ıtaatsızlığe çevrıldı ve bız 26 Nısan gunu derhal mahkum edıldık Ayrıca >;ar gıç hukmun ınfazını tehır ettı \ e kararı temyız etmemız ıçın 20 gun muhlet verdı Bu safha da artık Bırmıngham kalesinin duvariarının yıkılmdkta olduğu nu anlamıştık Amenkan efkarı umumıyesınm goruslerı davamız lehınde gelışı>or ve Beyyaz Saray uzerındekı tazj'ik artıyordu Nıhayet 4 Mayıs'ta Baş Sjavcı arabulucu olarak Medeni Haklar mev zuundakı yardımcısı Burke Marshall'ı Bırmıngham'a gonderdı. Marshall'ın ıhtılâfı halletmek hususunda selahıyetı >oktu Fakat kendısının muzakere lerde Cumhurbaşkanını temsıl et mek hususunda tam selahıyeti vardı Boyle bır durumda ılk defa olarak Federal Hukumet bov l e aktıf bır rol alıyordu Furke MarshaH katalızor rolunu ovnarken, bız şehrın «Hemşehrıler Komıte«ı ıle gızlı toplantılar >apmağa başladık Bu toplantıların havası başlargıçta umıt verıcı olmamakla h«rsber taleplerımızın ba>lıcalarını bıze temın edecek bır anlaşmanın temellerı bu toplantılarda atılmıs oldu Bu arada Bırmıngh.jm sokdklarında zorbahk hareketlerı gun lerce devam ettı. Bull Connor' un tecavuz vasıtaları arasma bır de zırhlı araba katıldı. Zor kullanmama egıtımınden geçme mış bazı zencıler yıne tuğla ve şışeler a'tılar. Bull Connor'un hortumlarının tazyıkının ağaçla rın kabuklarını so>acak şıdtlette olduğu o gunlerde, arkadaşım Fred Shuttleworth fışkıran suların ıtmesı ıle bır bınaııın duvarına çarptı Goğsunden v aralanan arkadasımızı ambulansla hastaneje kaldırdılar Bu hacîıse Connor a bıldırıldığl zaman ıse, o dışlerını gıcırdatarak «Ambulânsla değıl, cenaze arabası ıle goturulseydı, daha ıvı olurdu» dıyordu Kendı vahşetlerının mevdara getırdıgı ıçınden çıkılmaz vazı vet karşısında şehrın /âbıta ma kamları Eyalet polısını yardıma çağırdılar Artık be>azların ılerı gelenlerınden bır çoşu da bır şeyler yapmak luzumuna kanaat getırmışlerdı Fa>cat araların da yıne ınatçılıkta devam etme taraftarları vardı Bunıınla beraber bır hadıse, hatada ısrarın bırakılıp ıyı nıvetın £ilıp gelmesıne yardım ettı 7 Mavısta «Hemşehrıler Komıte<;ı» sehrın merkez kısmındakı bır bına da taleplerımızı goruşmek uzere toplanmıştı. Bu toplaııtının ılk saatlerınde tutumUnnda o kadar ısrarhydılar kı, Burıce Marshal) bır anlasma i'laccu ndan umıdı kesmıîtı AtTintfer bozuktu ve sınırler pcrılmı^tı Bu hâletı ruhıve ıçınue şehrın sanavı ve tıcaret a'eTiının 125 onderı yemek tatılı ı,ın topl.)ntıja «ra verdıler Sokakta vurur lerken olağanustu hır manzara ıle karşılaştılar O cun bırkaç bın zencı şehrın metkezıne v urumustu Hapıshaneler o kadar doluvdu kı, polıs ancak bır kaç kışıyı tevkıf edebıliyordu Zcncıler kaldınmları. .sokakları, ına ğazaların^ ıçlcrıru doldurmuşlat^ d Goz alabıldijine uyah yüzlerden muteşekkıl bır denız her tarafı sarmıştı. OnUr lecovuzkâr hareketler yapmıyorlar, sadece şarkı sovluyorlardı. Hurrıvet şarkılannın assı scdası Bırmıngham'ın merkezınde çınlı\ ordu Bırmıngham şehrının önderlerı olan bu ış adamları bır anda, bu hareketın durdurulmasına ar tık ımkan kalmadıgını ıdrak et tıler Yemeklerını yemek ımkanını bulamayarak donduklerl zaman, en ınatçı muhalıflerden bırı hafıfçe oksurdukten sonra dedı kı «N e dersınız, bu lşı uzlama volu ıle halletmekten baska çare yok galıba » Bu sozler mutaassıp ırkçıların surdurduklerı ınadın sonunun baslangıcı oldu Burke Marj hall şehrın ılerı geJenlennın ha reketımızın onderlerı ıle buluşup derhal bır anlaşmaya varmak ıstedıklerını bıldırdl. Bu şahıslarla uç saat kadsr konustuktan sonra onlaıın ıyı nıyetle muzakere yaptıklarıra kanaat getırdık Bu kanaat üzenne, Çarşamba sabahı 24 saatlık bır mutareke :lân e'tık. 0 gun Cumhurbaşkanı basm konferan<;ının b"lhbaşlı konusu olarak Bırmıngham riurumunu ele aldı Problemın cesaretJe çozulmesının tıayati ehemmıyetını belırttı ve ıkı muhatıf taraf arasında goru^melerın başlamış olmasından dııyduğu sevıncı belırttı Çarşamba gecesı sabaha kadar suren ve Perşembe gunu ak şamına ve ertesı sabaha kadar devam eden muzakerelerden sonra bır anlasmaya vardık 10 Mavıs Cuma sabahı anlojrna hal ka ılan edıldı Bu anla*tnada «şağıdakı hukumler fardı: 1 tmzadan ıtıbaren doksan gun zarfında programlanmış safhalar halınde lokan'alarda, tuvaletlerde, çesmelerde ırk ayırımı kaldırılacaktır. Çeviren VECDİ KIZILDEMtR ZAYÎ 2302 Sıcıl numaralı trafık ehlıyetımı kavbettım. Hukumsuzdur Yılmaz YILM'VZ V E 5 16 12 13 15 58 18 51 20 30 10 26 5 23 t\ îlslıl 9 08 12 00 J 3 30 1 38ı 8 11 İIVŞAAT İLÂNI M. M. Saadabat Yapı Kooptratifi Başkanlığuıdan » 1 Sosyal Sıgcıtalar Kurumu Mesken Kredısi ıle Kooperatıfımız adına, Bejıktaş Rumelıhısarı mevkıınde 124 daırehk ışçı meskenını ıhtıva etmek uzere yaptırılacaK olan betonarme karkas dort blok apartman mşaatı goturu fıat esasma gore kapah zarf usulu ıle eksıltmeve eıkarılrr.ıstır 2 İşın keşıf bedelı 6 057 825 96 TL dır. 3 Bu îje aıt şattnameler ıle ıhale evrakı a) Sosyal Sıgortalar Kurumu Genel Mudurluğu İnşaat Islen Mudurhığunde (AnkaraSıhhıye) b) Sosyal Sıgortalar Kurumu Istanbul Emlâk ve Insaat Mudurluğunde (Mechsı Mebusan Caddesı No: 37 Kat 5, Oda No 515 Fındık'ı) gorulebıhr 4 Eksltme, 3 5 '1968 cuma gunu saat 14 30 da Istanbul Emlâk ve Inşaat Mudurluğunde ış sahıplerı tarafmdan kurulacak Ihale Komısyonu marıfetıv le yapılacaktır lhale ıse; S S K . Genel Mudurluğunce netıcelencırıleccektır Insaat muka\elesını Kurum ve KooperatJımızle mu^fereken akted^cek olan muteahhıde, odemeler Kurumca dır°kt olaıak vapılacaklır. 5 Eksıltmeye gırebılmek ıçın ısteklılerm: «) Bu ış'n teknık rinemrade ve en az 2 000 000 TL. tutarmda tek mukavele mevzuu resmî bır bına inşaahnı taahhhut veya denetleme ve>ahut şantıye şefı suretıvle başarmış ve muvakk.it kapulunu de yaptırmıs olduğuna daır resmî bel«elennı, b) Muteahhıtlık karnesını (B grupundan en az kejıf, bedelı kadar), c) En az 271735 TL. tutarmdaki malî yeterlık belgesıri fBanka carî hesap cuzdanı veya Kurum formuna uvgun referans mektubu), d) Plân ve teçhızat beyannamesmi, e) Noter tasdıkh ış beyannpmesını, f) Noter tasdıkh teknık personel beyannamesinl, g) Taahhudu devam ede'i ışler beyannamesmi, h) Başarılan ışler bevannamesını, dılekçelerıı ekınde. 27'4 1968 gunu mesaî sonuna kadar İst. Emlâk ve İnşaat Mudurluğune tevdı ederek yeterlık belgelerını almalarl, (Nafıa esa^îanna uygun bır sekılde doldurulacak olan boş beyannameleı mezkur M 'durlukten temın edılebılır), 6 195 484 78 TL. tutarmdaki bu ışe aıt geçıcı temınatlarml, para veya Tst Emlâk ve inşaat Mudurluçune muhatap bloke çek veya temmat mektubu ^eklınde bu Mudurluğe tevdı ederek makbuzlarmı almaları. 7 5 ıncı maddede zikredılen yeterlık belgesı ve 6. ıncı maddede zikredılen geçıcı teTiınat makbuzu ıle 1968 yılı vızesıni havi Tıcaret Odası vesıkasmın teklıf mektubu zarfı ıle bırlıkte dığer bır zarfa konulması VP bu zarfin kîDalı olarak ıhale saatinden en gec bır saat evve'ıne kadar makbuz mukabıhnde İst. Emlâk ve inşaat Müduıluğu Dıale Komısyonu Başkanlığına verılmesi lâzımdır 8 Kuıunı ıfıaleyi yapiü yapmamakta veya dıledığıne yapmikta serbesttir 9 Telgraf ıle müracaatlar ve postada vâki gecıkmeler kabul edilmez. 10 5237 sa\ılı Beledıve G°'ırlerı Kanununun 21 incı madde 3 bendı gereğmce Beledn Pİcrcc ılânlardan alınacak resımler müteahhıt firmalara aıt olaciktır Ancak ıhale yap'lmadığı takdırde Beledıyebrce ilânlardan alınacak resımlfr Kooperatıf tarafından odenec°kür. Keyfivet ılân olurur. (Basın 2556/3965) bır yuruvuşe geçtıler. Bull Connor polıs kopeklerının ve hortumların getınlmesını soyledı Yuru\uş yapanlar sıyahların ma halleM ıle be\azların bolgesı arasmdakı hududa yaklaştıkları zaman. Connor zencılere gerı donmelerını emrettı Yuru>uşe onderlık eden Rahıp Charles Bıllup bunu nezaketle reddettı Kan bejnıne çıkan Connor adam larına donup emrını savurdu: «Allah kahretsın, hortumları 1 açın » Bunu takıp eden otuz sanıye Gosterı>e katılanların çoğu Bırmıngham hâdıselerının en Ceza Hukuku ılp alâkalı olarak dramatık vak'alarından blrldır hapsedılmışlerdı Bull Connor'un adamları, kor ıtaatsızhkten Hepsı hareketın onderlerınden kunç tazyıklı hortumlarını yurumurekkep olmak ıızere takrıben vusçulerm uzerıne çevırmış, f'Son tanemız ıse, Medeni Hukuk kırtmaya hazır vazıjette durıle alâkalı olarak ıtaatsızhkten dular Bır çoklan dız çokmuş va hapse atıldık Emınım kı, Bırznette o'an zencıler gozlerını mıngham resmî makamları bıonlara dıktıler Korkmadılar ve zım ıldnıhaje hapıste kald"dk geıı çekılmedıler Sonra 7°ncıjerde tutumumuzu gerı alacağı !er \a\aş javaş avağd kalkarak mızı bıldıreceğımızı tahmın etılerlemeğe başladılar Connor'un mışlerdı Fakat Nısan sonunda adamları, hıpnotıze edıımıs gîbı bızp ısnat edılen suçlara cevap adım adım gerı çekıldıler Su\u vermek uzere Mahkeme hu?uaçılmamıs hortum agızları elleruna çıktığımız zaman butun Bır rınrie sarkı\ordu Bu şekılde mıngham anlamıstı kı, onların luzlerce zencı onların aralarınhapıshanesınde omrunıuz boyun dan geçerek hedeflerıne ılerledı ler ve tasarladıkları dua toplantısını japtılar. Bır hadıse daha bıze gayemize jakınlaştığımız hususunda kanaat verdı Bız Hukuk Mahkemesının ılâmına rıayet etmemıştık Bu hareketımızden dola>ı mahkemeve ıtaatsızhkten hap se gırecektık Alabama Eyaletmde Ceza Hukuku ıle alâkalı olarak mahkemeve ıtaatsızlık edıldığınde beş gun hapıs yatılır \e ış bıter. Halbukı Medeni hukuk ıle alâkalı olarak mahkeme ve ıtaatsızlıkten hapse atılan şahıs, cezaevının anahtarını avucunda tutujor demektır Zıra herhangı bır zamanda tutumunu gerı alacağını bıldırırse. hapısten çıkarılır. Tutumundan vaz geçmeğe razı olmadığı takdırde, omru boyunca hapıste kalabıhr. YARIN. Satış İlânı Van Valiliğinden 1 Muradıye Ortaokul lkmal lnsaatı, 2490 sayılı kanun hü kumlerıne gore kapalı zarf usulil Ue eksıltmeye konulmuştur 2 Işin keşıl bedell (237 198 04) liradır 3 Eksiltme 24/4/1968 çarşamba gunü saat 15 00 de Bayındırlık tl Ihale Komısyonunda yapılacaktır 4 Eksiltme şartnamesi ve dıger evrak Payındırlık Müdürluğünde gorulebılir. 5 Eksiltmeye gırebilmek içtn isteiclılerın: A) (13 109 90) liralık geçici temınatını, B) 1968 yılına aıt tıcaret odası belgesinl, C) Müracaat dılekçesine işin keşıf bedehnin yansı kadar teknık onemi ıiaız bir Iş yaptıgına daır iş bitirme belgestni eklıyerek Bayındırlık Mudurlügünden alacaklan yeterlık belgesıni müsbıt evraklan ile birlikte Komısyona ıbraz etmelen şarttır 6 Isteklılerm teklif mektuplannı 24 4/1968 çarşamba güntl saat 14 00 e kadar makbuz mukabüınde thale Komısyonu Başkanlığına verecelclerdır 7 Yeterlık belgesi clınması Içın son müracaat tarıhl 18/4/1968 mesaı saatı sonuna kadardır. Telgrafla muracaatlar ve postadakı vâkl gecikmeler tabul pdılmez Keyfıvfı ilân olunur. (Basm 13637/3950) «MUZAFKEaOLACAĞlZi' * Usküdar Sulh Hukuk Hâkimliğinden S68/U Satıs Mustafa Cıhan Esın Necdet Turkân vesairenin şâyi hıssedarı bulunduklaıı Uskudar Kuzguncuk Mahallesı îcadıye yolu Sokağında 115 pafta, 547 ada 26 parsel sayılı barakah bahçenın hıssedarlar arasmda taksımı mumkun olmadığından şuyuun ızalesıne karar venlmıj ve ısbu karar kesınleşmesı uzeıme açık arttımıava çıkarılmıştır. Muhammen kıvmct: B kışı tarafmdan verı.en rapora gore gayri menkul hahhazır rayıce gore, 66 440 lırava mmehammı olduğu açıklanmıştır Halı hazır durıımu: Yıne B kı^ı tarafından verılen rapora gore gayrımenkul beden duvarlaıı tamamen taş olaT kulube 52 M2 inşaat sahasında yapılmıştır. Bahçe sokak sevıvesınden juksek ve meyılli bıı arazıdır Içınde bır kuyu ve 35 adet kadar meyvelı agaç ve fıdan vaıd'r Bahçenın tamamı 5969 M2 mıktarındadır Imar durumu: Celb edılen ımar durumuna gore, program dışında ıskân sahasında ayrık nızam, ınş3at sahası 250 m2 olup 6 50 metr» juksekhkte ınşaata musaıt olduğu bıldırılmıştır Bırinci acık arttırması: 21/5'968 Salı gunu saat 14 den 15 e kadar yapılıp, muhammen kı>metının " o 75 ını bulduğu takdırde o gun katî ıhalesı ıcra edılecektır Aksı takdırde en çok arturanın taahhudu bakı kalıp 10 gun muddetle uzatılarak ıkıncı açık arttırmasınm 31/5/968 Cuma gunu saat 14 den 15 e kadar yapıiacak ve o gun en fazla arttırana ıhale edılecektır Ipotek sahıbı alacakhlarla dığer alâkadarların ısbu gayrımenkul uzerındekı hakları hususıyle faız ve masrafa dahıl bulunan ıddıalarını evrakı musbıtelerı ıle bırlıkte 15 gun ıçınde bildırmeleıı lâzımdır Akai halde hakları, tapu sıcıllerı sâbıt olmadıkça satış bedelenm pavlastırılmasından haııç bırakılacaklardır Bırıkmış veıgıler hıssedarlara tapu harcı ıhale pulu tellâlıye resmı ve tavız bedelı muşterıve aıttır Satış peşın para ıle Icra îflâs Kanunu ve tapu kaydı mucıbınce yapılır Şartname ılân tanhınden ıübaren mahkeme dıvanhanesme asılmıştır Şartname OTieğınden almak isteyenlert 250 kurusluk damga pulu ıle 100 kuruşluk posta pulu gonderdıklerınde kendılerıne bır orneğı gonderılecektır Istekhlerın gel p okumalan ve fazla bılgı almak ısteyenlerın 968'11 sayı ıle muracaatları ve talıblerın yazılı gun ve saatte "o on pey akçelen ıle bırlıkte Uskudar Sulh Hukuk Mahkemesı Kalemınde hazır bulunmalan ılân olunur 11 4 968 Satış Memuru (Basın 2625/3959) ILÂN Köy İşleri Bakanlığı Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğünden: Toprak ve İskân İşleri Genel Mudürluğunun (10) Vîlâvctte yapmıs o>3nğu Koy Envanter Etud sonuçları (Kâğıt ve kapak mdlzemesı daıremizden verılmek suretıyle) 1968 malî >ıh nınde bastırılacaktır. 1 Her Vı'âvet ıçın (3000) adet kıtap basılacaktır. 2 Her Vılâyet ıcın bastırılması gereken (3000) adet kıtabm beher forması klışe dahil (800) lıra olup, bir VUAyet ıçın (9 600) lua baskı ücretl tahmın edılmıştır 3 (101 Vılâyet ıçın (30.000) adet kıtabın tahminl bedelı (96 000) lıra oluup çeçıcı temmatı (6 050) liradır. 4 Eksiltme 6 5 1968 r>azartesı gunü saat 15 00 de G«nel Müdıırluk bınasında kapalı zarf usulü ile vapılacaktır. 5 Teknık ve Idarî şartnamesi Genel Mudurlükte göruleoılır. 6 Eksiltmeye girmek ısteyenlerin 2490 ssyılı kanunun 2 ve 3 uncu maddesinde yazılı belgelerle birlikte tenıınat mektubu veya makbuzıvle kaoalı teklıf mektuplaruun eksiltme saatindeu bır saat once Komisyon Bcskanlığına makbuz mukabıhnde teslım cd'lmesı şarttır. 7 Pnstada vuku bulacak gecıkmeler naznn itıbara alınmaz. (Basm. A ,Î85114353'3972) DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIG! Seyır ve Hidrografi Dairesi Başkanlığından bıldırilmiştir. DENİZCILERE VE HAVACILARA 38 SAT1L1 BILDIRI 25 Nısan 1968 ılâ 6 Mayıs 196S tanhlerınde 09 00 ıle 17 00 saatleri arasıncia aşağıdaki noktaları bırleştıren saha ıçınde seyretme demırleme, avl.uıma ve bu sahanın 500 metreye kadar olan yuksekliği can ve mal emniyeti bakunmdan tehlike'.ıdır KARADENTZ ISTANBUL BOĞAZI GIRIŞİ K 14 SAHASI. 1 inci nokta : Enlemi 41 derece 13 dakıka Kuzey, Bovlamı 29 derece 09 dakıka Doğu E. 4958 No. lu Anadolu feneri 2 ind nokta : ErJemi 41 derece 27 dakıka Kuzey Bcylamı 29 derece 15 dakıka Doğu 3 üncü nokta : Enlemi 41 derece 22 dakıka Kuzey Boylamı 29 derece 29 dakıka Doğu 4 üncü nokta : Enlemi 41 derece 11 dakıka Kuzey Boylamı 29 derece 29 dakıka Doğu DENİZCILERE VE HAVACILARA ÖNEMLE DUYURULUR. (Basm: 13913'3951) İ L Â N I LA N İst. Sular Idaresi Umam Müdürlüğünden: 300 ilâ 400 amperlik benzin veya dızel motore akuple, şası uzerme monte edılmış havah lâstık tekerleklı, motorlü va=^ta arkasına takılıp çekılebılır, venı ve orıjınal fabnka techız^Ül, tekmıl: jev>ar 6 adet kaynak makması satın alınac?kTir Tekhflenn 22 Nısan 1968 pazartesı gunü saat 1100 e kadar ıdareve tevdıı ilân olunur (Basın 14378 3978) î LA N MALZEME DENEYİ KURSU İ.T.Ü. Makina Fakültesi Makina Malzemesi ve İmâl Usulleri Enstitü M'dürlüğünden: Enstıtumuz tarafmdan 6 Mayıs 1968 gunu başlamak uzere asgarl Sanat Enstıtusu mezunları olmak üzere bir Malzeme Denevı Kursu açılacaktır. Bu kursa iştırak edeceklerır mesaî saatleri zarfında 4 Mavıs 1968 cumartesı gunvme kadar Enstıtümuze müracaat ederek kavıtlaımı yaptırmalîn nca olunur. Kurs urreü 50 TL. dır. (Basın: 14330/3973) istanbul Belediyesinden Belediye resımlermın 1968 malî yılı ödeme zamanlan aşağıda gösterılmıştır Taksıt müddetlen ıçınde odenmeyen resımler, âmme alacaklarmm tahsıl usulu hakkındakı 6183 sayılı kanunun 51. maddesı gereğınce gecıkme zammına tâbı tutularak tahsıl olunacağmdan, sayın halkunızın bu resımlerı tesbıt edılen taksıt müddetlen ıçınde odemelerı ılân olunur. 1 Temızleme ve aydınlatma resmı ıkı Taksıtte (Mayıs ve Kasım aylarmda> 2 Denız taşıma araçları bır defada (Ağustos ayında) 3 Levha ve ılân resmı bır defada 'Agustos ayında) 4 Tente Sıper ve Saçak resımlor' bır defada 'Ağustos ayında) 5 Sandallardan bır defada 'Ağustos ayında) 6 Değerlenme resmı bır taksıtte (Ağustos ayındd) 7 Harcamalara iştırak payı bır taksıtte (Mavıs ayında) 8 Harıta ve İmar Plânlarma ıştııak payı bır defada (Haziran) ayında) 9 Yangın sondurme masraflanna ıştırak payı (Mukavelename ve tecdıtnamelerın, tanzım tarıhmden sonra gelecek 4. ayın sonunda) (Basın 14343) 3974 Çankırı Vakıflar Memurluğundan İLÂN Tunçbiîek Belediya Başkanhsından: 1 72 633,30 lira kesif bedelli ve 5 447,50 Hra geçıci teminatlı Köprubası ıle Merkez mahallesı arasmda ısnat duvan ışınm kapalı zarf usıılü ile ıhalesl 25 41968 perşembe gunu saat l'ıOO de Beledıve Encümenı huzurunda yapılacaktır 2 Tahplilerin bu ism keçif bedeH rutarmda benzeri bır ış vapfjklarına daır belgelerını dılekçelen ıle bırlıkte 24 41968 çar^amba gunu saat 17 00 ve kadar Beledıve Başkanlığına müracaatla yeterhk belgesi almalan şarttır. 3 2490 savıh kanun gereğınce usulüne uvgun olarak Ticaret Odası vesıkalan ile bırlıkte geçıcı temınat makbuzlarını, tekhf mektuplannı ihale saatinden bir saat once Belediye Başkanhğına vermeleri lâzımdır. 4 Bu işe aıt keşıf ve şartname me3aî saa*ltrl dahilinde her gün Beledıye Fen Işleri daıresınde görülebılır. 5 Postada vâkı gecıkmeler dikkate alınmaz. (Basın: 13583/3948) 96 Ton Harman Yağı Satın Alınacaktır Defterdar. Hereke, Bunvan ve Dıvarıbakır Fabrıkalarımız ihbyacı o aıak cem'an 96 TON HARMAN YAĞI satın alınacaktır 1 Teklıf ler 24 41968 gunu akşamma kadar Muessesemiz veya Utanbul Karakoy Şubemız holundekı ALEVI TEKLÎF KUTUSU'na atılmış olacaktır. 2 Şartname, evsaf ve mutemmım m&lumat Alun m «»rvijlnden ögrenılebılir 3 Teklıfler arasmda şartlaranızla ihtiyacımım «n uygun »lmlar tercıh edılecektır. Dos No: 3651/68 SÜMERBANK ALIM VT SATTM MÜE8SEBEBİ 1 Çankırı'da onarılacak Sultan Suîevman Camu ve Taşmescit onarımı ışi 2490 sayılı kanuna gore kapah zarf usulu ıle eksıltmeve konulmuştur. 2 Keşıf bedeli (60035) lıra (64) kuruş geçici teminab (4251) lıra (78) kuruşnır. 3 Eksiltme Çankın'da Vakıflar Memurluğu bınasında Komjsyon huzurunda 7/5/1968 tarihinde sah günu saat (15) de yapılacaktır. 4 Eksiltrre şartnamesi ve diger belgeler Ankarada Vakıflar Genel MOdürluğünde ve Çar.kın Vakıflar Memurluğunda görülebilır. 5 Eksiltmeye katılabılmek içın: Teklıf mektuhunu. geçıcı temınatını (1968) yılı Tıcaret Odası belgesını Vfekıflar Genel Mudurluğunden alacakları eksıltmeye iştırak belgesini. 2490 savılı kanunda tanf edıldıği jekılde zarfT kovarak 7V1968 tarihinde salı çunu saat (14) e kadaT B3csiltme Komisyonu Başkanlığına makbuz mukabilınde venlecektu6 İsteklilenn, eksiltme ^artnamesmin 4 üncü madderi (D) fıkrasmda (şartlan belirtılen) iştırak belgesim muayyen müddeti içinde «larak tekliflerine bağlamalan lâzımdır. 7 Postada vâkl gecfkmeler kabul edilmez. (Basın: 14004/3954) Şişli I. nci Seşhn Kurulu Başkanlığından: 26 51967 gunurde kesınleşmış bulunan Sandık Seçmen Lıstelerı 20 Nısan 1968 tanhınden 6 Mayıs 1968 saat 17 00 ye kadar Meşrutıyet. Harbıye; Teşvıkıye; Cumhurıyet; Halaskârgazi; Psr.galtı, Bozkurt, Esentepe, Mecıdiveköy, Fulya, Şişlı, Eskişehir ve İnonu mahalleleri Muhtarlık binalarınd» yeniden askıya çıkarılmıştır. Seçmenlerin yazılı ve sozlü ltirazlarını kanun hükümlerı daıresınde ve askı süresi içinde vapmalan lüzumu ilin olunur. (Baam: 14396/3968)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog