Bugünden 1930'a 5.325.890 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

SAIIÎFE ALTI CUMHURİYET 11 Şubat 1968 Genç kızlar dikkat!. HOSTESLERİN YAPTIKLAEI İŞ HEEHANGİ BİR İŞÇİNİNKİNDEN AĞIRDIR. TENİ RÜBAİLERİMDEN BİR DEMET GÖRÜŞ FARKI Tam kırk sene doldurdnm o bomboş güğüm'fi, Çözdfîm, o çöziilmez denilen kördüfümü ! Hep baktılar amma, bu kadar yıl. bnnca asır; Hiç görmediler sende benim gördüğümü !.. Cumhuriyet 11 Şubat 1929 tarihli Cumhuriyet'ten Hosieslik ariık ideal bir meslek değil jAYNE FONDA. SİKEMAYI BİR SÜRE BfRAKfYOR Genç ve güzel yıldız Jane Fonda bir yıl için sinemayı bırakacağını açıkladı. Çünkü çok daha önemli bir görevi var. Vadlm'den arzuladığı çocuk. Hem de ona hflmile. Resimde müstakbel anneyl Vadim'in yönettiği ve iki canlı çevirdiği son filminde dekolte bir giyinüe görüyorsunuz. Füim Edgar Allan Poe'nun «tnamlmaz hikâyelerinden» alınıruş hayü ilginç bir konu. enç kızlar dikkat... Ne zamandan beri hayallerinizde yaşayan hosteslik zannedildiği gibi ideal bir meslek değil artık. Gerçi dünyanın her tarafında bu iş için çok iyi para odenmektedir. Insan bu meslekte dünyanın her tarafını görmek imkânına kavuşuyor ama genç kız ve kadınlar hizmet etmek için girdikleri uçaklardan sırtlarında taş taşımışçasına yorgun ayrılıyorlar. Teknik, pilotların ve uçak mühendislerinin işini kolaylaş tırmak için her şeyi yapıyor. Koca koca uçaklar artık küçük parmaklarla idare edilebiliyor, yalnız hosteslerin işleri gittikçe ağırlaşıyor. Yeter artık Ankarada askıda kalan meseleleri müzafcere eden, böylelikle güya bir anlaşma neticesine varmak isteyen l u n a n delegeleri bitip tükenmez talimatlarından birini daha isteyerek bekleyip duruyorlar. Netice?.. Netice şudur : Turk Yunan müzakereleri sonu gelmez bir sürünceme içinde yuvarlanıp gidiyor. Biz Yunanistandaki alacaklanmızı ne vakit olsa alırız. Şimdilik Türkiyedeki Yunan emlâkinin hepsine el koyarak işimize bakalım ve bu pek haklı hareketiıı icaplannı yerine getirelim; kâfidir. Sonrasına sonra bakarız. lmzasını namus ve şerefine riayet etmesini bilen bir hükumet ile yeniden yeniye müzakerelere girişmek iş filiyat ile sabit adeta çamur içinde yürümek gibi insanı tiksindiren bir nal var. Hayır. istemiyoruz. Yeter artık, yeter artık. YUNÜS NADİ daşları hakkında tekrar tahkikat başlamıştır. Tahkikatı ıdare eden savcmın, isteği üzerine Kadriye, Hamide, Nadide hanımiarla Madam Fofo, Nâsır, Tevfik ve Faik tutuklanmışlardır. Tutukluların son günlerde Avnıpaya gitmeye hazırlandıklan da haber alınmıştır. G ILHAM PERISI Bir başka güneş gözlerinin her birisi Dünyamı tutnşturdu o ilham perisi. Tıldızlar elinden saçılır gökyüzünr Bastanbaşa zından bana ondan gerisi. Emden geliyor Almanlann meşhur Emden kuruvazörii bu sabah limanımıza gelecektir. Bir muddetten beri devrialem seyahati yapmakta olan bu Emden kuruvazörii narbıumumide (Birinci Cihan Harbi) yalruz başına birçok düşman gemilerini batıran ve aylarca düşmanı uğraştırdıktan sonra kahramanca harb ederek batan meşhur Emden kuruvazörünün yerme yeni bir şekılde inşa edilmiş bir gemidir. Bugün limanımızda merasimle karşılanacaktır. İYİLİKTEN YANA DIYEMEM Karşımda ne ruhsun, ne bedensin, diyemem! Baksam, senı görsem, yine senslz diyemem ! Yıllar jılı hep bendesin âlem biliyor; Gel £Ör ki ey ömrüm ! Sana bensin diyemem ! Aydınlığımız varsa karanlık gelmez, Gün bitmeyi bilmez, gece artık gelmez. Isterse her insan kötii olsun, bizden Hiç kimseye bir katre fenalık gelmez. VAR YOK Gökkubbede bir gün var olan bir RÜn yok, Yann diyeceksin k i : Bnçün var, dün yok... ölmek, yaşamak aynı cezadır çekene Varsın, bn yeter, sanma ki bir cürmün y o k ! İlk tehlike çanı Saatte 500 ilâ 900 km. sürat yapan jet uçaklarında çahşan hostesler bir müddet sonra ilk tehlike çanla rının çaldığını farkediyorlar. Başağnsı, hazımsızlık, uykusuzluk, hâ fıza zayıuaması ve halsizlik ya hep birarada, ya da teker teker kendini gösteriyor. adetten kesilmeler, kalb çarpıntüarı ve bacaklarda kan toplanması da sayılan tehlikeler arasında. Dış haberler # Hındistan islâmlarla mecusüer arasındaki çarpışmalarda 100 ölü, 600 yaralı vardır ve çarpışmalar devam etmektedir. • Mussolini, Papa ile yapılan muahedeyi imzalamıştır. Papanın hükümran olacağı arazi bir mil murabbaıdır. BİR NOKTADA Parlaklıgın altındaki neymiş, gördük ! Gündfiz değil aslında geceymiş gördük ! Son hamlede bir noktaya geldik, orada Binlerce devin hepsi cüceymiş gördük ! Kadriye hanım meselesi Kanunsuz hareketlerinden ötürü önce tutuklanan ve sonra haklannda meni muhakeme karan verilen Kadriye harum ve arka ••••••••»•••»•••••••••••••••••••••#•»>»•»••• İSTANBUL BELEDİYESİ SEVİLEN'e Bir ömre değer sevdiğimin bir gecesi, Ağzımda duadır adının her taecesi. Fâni yaşayıp böyle ölümsüz sevmek; Âlemde bütün sevgilerin en yücesi. SON SÖZ ŞEHÎR OPERAS1 G. DOMZETTİ Sevdim, o büyük nura çevirdim yüzümü, Binbir güneş aydınlatıyor gökyüzümü. Herkes gibi yıllarca konuştum, amma Yarâb! Daba ben söylemedim son sözümü. • LUCIADI LAMMERMOOR ( Opera 4 Perde ) 13 17 20 24 Şubat S Ü J Saat 18 (% 5C terjilâtlı) Şubat C tesi Saat 21 Ş'jbat Salı Saat 18 (Tc 50 tenzilâth) Şubat C tesi Sa?* 21 E. KALMAN S T E Y R MARKA KAMYON VE TRAKTÖRLERIN YEDEK PARÇALARI GELMİŞTİR ihtiyaç sahiplerinin Mahalli Acentelerimize veya Müessesemize müracaatları rica olunur. ÇARDAŞ FÜRSTİN ( Operet 3 Perde ) 15 Şubat ferşembe Saat 2 : 22 Şubat Perşembe Saat 21 • Biletler Tepebsçı Opera gişesinde ?*tdmaktadır. (Basm: 11355/1450) Basağrısı hostesler için ilk tehlike çanıdır. YAKUP SOYUGENÇ MÜESSESESİ Bir oğleden sonra Pasifik kıyüarında eğlenen öğrenciler.. Hepsi istedikleri gibf hareket etmekte hur.. Kumlarda oynamak veya ujuşan binlerce kelebeği kovalamak. • • • • • • • • • • • • » • • • • » • » •• • • • • • • • • • • • • •• • • • •• •• » • Sebep Tehlike hosteslerın devamlı olarak uçakta uçmasından gelmemektedir. Tehlikeyi yaratan husus onun, kısa müddetler içinde bir mem leketten diğerine gitmesinden, dolayısiyle değişik irtıfa ve ıklim şart larmdan ileri gelmektedir. Yaptık ları iş de herhangi bir işçinin yaptığından daha ağır kabul edilmektedir. Yolculuk boyunca devamlı olarak uçağın içinde bir aşağı, bir yukarı dolaşacak, kahve, çay vesaire taşıyacak ve bu arada bütün müşterüere de güler yüz gösterecektir. DENİZ KUVVETLERİ KOMUT ANLIGI Seyir ve »Tidrografi Dairesi Başkanhğırdnr. bildirilmiştir. DENİZCİLERE VE HAVAC1LARA 7 SAYILI BİLDİRİ 12 ilâ 20 Şubat 1968 tarihierinde 09 00 ile 17.00 saatleri arasmda aşağıdaki noktaları birleşüren saha içinde seyretme demirleme, avlanma ve bu sahanın 10.000 metreye kadar olan yüksekliği can ve mal emniyeti bakımından tehlikelidir. KARADENİZ İSTANBUL BOĞAZ1 ÖN*ERİ K 8 ve K 9 SAHALARI 1 i n d nokta : E. 5832 No. lu Şile fenerinden 008 derece ve 17.5 mil mesafede enlemi 41 derece 28 dakika Kuzey, Boylamı 29 derece 40 dakika Doğu 2 nei nokta : Enlemi 41 derece 50 dakika Kuzey Boylamı 29 derece 40 dakika Doğu olan nokta. 3 üncü nokta : Enlemi 41 derece 50 dakika Kuzey Boylamı 30 derece 58 dakika Doğu. 4 üncü nokta : Enlemi 41 derece 28 dakika Kuzey Boylanu 30 dereee 58 dakjka Doğu. DENİZCİLERE VE HAVACILARA ÖNEMLE DUYURULUR. (Basın: 10815/1416) Çare arayanlar Bütün bu zorluklarla başa çıkmak isteyen hostesler çareyi bol bol tablet kullanmakta buluyorlar. Hep sinin çantasında muhtelif ağrılara karşı 35 çeşıt hap bulabilirsinız. Bir hostesin meydana gelmesi için uçak şirketlerinin ödediği para dü şünülürse bunun neye karşılık olduğu anlaşıhr. Miami (Florida)daki Hostes mektebinde her öğrenci için ödenen ücret 30.000 Türk lirasıdır. Bunların ancak yüzde üçü hostes olmaya hak kazanmaktadırlar. Bu mektepte tam bir komando eğitimine tâbi olan genç kızlar, yine de yukarda saydığımız tehlikelerden uzak kalamıyorlar. İster Hippy çocuğu olsun ister olmasm, küçüklerin okula gitmesi gerek. Hemen San Franeisco'dan üç saat kadar ötede bulunan Big Sur kasabasında Hippy ilkokulu açıldı. Öğretmenleri Bill Wiesjahn adınria bir caz piyanisti. Gerçek bir Hippy olan Bill başı derde girmesin diye saclarını kestirmiş «Bunun önemi yok rulîum Hippy, kalbim Hippy'lerle beraber* Diyor. Öğrenciler arasında onun adı sadece «Bill». Derslerınde Amerikan Eğitim Bakanlığmın resmi programlarını uyguluyor. Okulun özel liği sabahlan ders yapılması, oğleden sonraki saatlerin ise sanat çalışmalarına ve eğlenmeye aynlmış olması. Bill okul hakkındaki düşüncelerini de şöyle özetliyor: «En önemli öğrencilerimin hür olmalandır. Bir okul hemen hemen daima bir hapishantyi andınr. Bizimki ise tam aksine!» ilk Hippy ilkokulu açıldı Dclapdere, Kurtuluşderesi Caddes! 61 İSTANBUL Tel: 491486 . 4994 00 Uâncüık: 4973 HiS STAJYER MEMUR (BAYAN) ALINACAKTIR Başmüdıirlüğümüz Şehirierarası İşlet i e Servisinde çaliştırılmak üzere 19 Şubat 1968 tarihindo saal 14.30 da yapılacak sınavla yeteri kadr.r personel alııaccaktlr. Aşağıdaki niteükieri taşıyanlarm diD.oma, nüfus cüzdanı ve birer fotoğrsfla 17 ^ubat 1968 tarihıne kadar Personel Servisıne müracaatları iiân unur. TST TELEFON BAŞMÜDÜRLÜĞÜ Tıpkı ailelcrinde olduğu gibi onların da cinsiyetini ayıramıyoruz.. Solda Pcter (erkek) sağda Bela (kız) bir arada ders görüyorlar. 1 En az orta okul nıezunu olmak. 2 18 yaşmdan küçük 30 yaşından büyük olmamak, 3 Lisan bilenler tertih edilir. (Ussın: 10865/1430) nöbetçi eczaneler istanbui sinemaıar ALEMDAR: (22 36 83) Ayrılsak da Beraberi2 BVLVAR (21 35 78) Ayrılsai da Berabenz. tPEK: (22 25 13ı tnatçı Kiî GÜNDES. (27 71 86) Maceralaı Kervanı KULÜPt (22 72 77) 1 Sevda. 2 Galatalı Mustafa MARMARA: (22 38 80) Şeytan Tuzagı MELEK: (Eyup) (21 58 76) 1 AyrıLsak da Beraberız, 2 Fantoma. NÎLGÖN: (21 11 60) Sevda RENK: (21 15 25) Sahane Hırsız 5AFAK: (22 25 13) Kâtoatı Kurtaran Adam TINAZTEPE: (71 65 18) Macera Peşlnde Y/ENİ: (Bakııköy) (71 68 26) Galatalı Mustafa, Sevda tıyatrolar ARENA ITYATROSU (4S 84 19) K.ANU Her gece 2115 Çrs. C.tesl Pz. 18 00 de AZAK T1YATROSU(22 62 46) (G (İUtü G.Ö2can) ıBiı Kllo Namus. Salı. Perşembe Cııma 21.15. Carşamba 16.15 ve 21.15 BAKIRKÖY TtYATROSTJ: (71 59 49ı «K.ADINFN FENDt» Pazartesl hanç, hef gece 21.15, Pazar 15.00 «KARAGÖZ HACtVAT» Çarj. Cumartesi 15.00 te. BULVAR (V.ÖZ) (21 48 92) .YOLMA BENİ B E LEDIYEa Pazartesi hariç, her gece 21,15, Çarşamba, Cumartesi. Pazar 16.15. BÜYÜK TİYATRO: (Nejat Uygur) (27 71 86) tAYYAR HAMZA» Pazartesl. Salı baric 21^0. Cu martesi, Pazar 15.00 1ALO. ORAS1 TIMARHANE Mİ?» Çarçamba, Cumartesi, Pa2at 18, Pszartesi 2130 da. FATİH TİVATROSTJ: (22 01 71) Güllerden Konuşuyorduk. her gun 21, Pazaı 15.30 da. FATİH TtYATROSTJ: (21 57 97) (GSürurl E.Cezzar) ıSOKAK KIZJ İRMAı Pazartesl barlç beı gun 21,15 Çarşamba 15 Cumartesi. Pazar 18 GEN AR TİYATROSU f49 31 09) jÇORBAMDAKİ KIZ»: Pz., Pz.tefi, Salı. Çrş. 21.15. Pz. Çrş. 18 00 • SAMAN YOLUo Frş. Cuma. C.tesi 21.15, Cuma. C.tesi 1S.0O tSTANBUL ITSATROSU CUHAMRA (44 O S8) «IMAM NIKÂH1» Pazartesi barıç, her gun 22.15 te. Çarşamba, Cumartesi. Pazar 15 te «SERMETOĞLU İLYAS» hex gun 18.15, Çazartesi 21 15 te. KABERE TİYATROSU (44 40 40) Cumartesi. Pazar 18.00 ıVATAN KURTARAN ŞABAN» Her gece 21 e> <LARACA TİYATRO (44 54 021 ıSENATÜB««> Pazartesl narlç beı gece 21.30 Pazaı 18.00 de CENT OYUNCULARI: (44 36 63) «MİKADONUN ÇÖPLERI»: Salı 18.15 de, »BİR A$K HİKAYESI»Przartesi 18.15 v e 21,15 de, Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar gunleri 18.15 de. %ÜÇÜK SAHNE ( « 9e H , Mllcap Ofluoglu Dvat«u. tPEPSİ> Her guo 21JS i e Carsamba Cıımat tesi Pazaı 17.00 de KÜÇÜK TİYATRO: (27 98 72) «DELİ DOLU» P.tesı hariç her gece 21.15 te Çrş., C.tesi Pz. 17.00 de. OR.ALOöLU TIYATROSll (49 49 35ı «EZİLENLER Per^embe Cuma, Cumartesi 21.30, Cumartesi 15 »ANNA FRANK'ın HATIRA DEFTERİ» Pazartes' hariç. her gun 18.00. Çarşamba 15 00 'HJVI URAZ rtyATHOSlj l U s a r m Kllcflk Jper» da (21 S7 221 fYAlOVA KAVMAKAM1. Salı Çarşamba narlç, beı gun 18.15 21.15 te (HABA BAM SINIFI» Salı. Çarsamba 18.19 ve Z1.19 te UÇ MAYMUNLAR KABARE TİYATROSU: «ZÜ GÜRT HOVARDALAR» Pz. Pz.tesi 18 15 ve 21 15 te, «KARA AĞAÇLAR ALTINDA ARZU» Salı, Çrş., 1815 ve 21.15 «TATLI K A Ç I K J » Perş, Cuma, C.tesi 18 15 v e 21.15 Pz. 15,00 âö! BİR KAY1P GLİSERİ YURT SANAYİİNDE, YENİ BİR HİZMETİNİ SUNAR KOMILI Adana eşrafından merhum Yusuf Zıya Ramazanoğlu ve Naime Ramazanoğlu'nun kızları, Mevhibe Ramazanoğlu. Suleyman Ramazanoğ]u, Cavidan Yoruk, Güner Dellağa. Doç. Dr. Mecdl Ramazanoğlu. Zehra Aydın'ın k ı y metli kızkardeşleri, Mensucat Mühendisi Turgut Yeğenağa'nın azız cşi, Ali Munif Yeğenağa v e Tuğrul Yeğenağa'nın sevgill an neleri RANÂ YEĞENAĞA Hakkın rahmetine kavuşmuştur. Aziz naşı 11 Subat Pazar günü Şişli camllnde öğle namazını müteakıp namazı kılındıktan sonra Zincirlikuyudaki ebedî istiraat gâhına tevdi edilecektir. Allah rahmet eylesın. Esl, Çocuklan. Kardesleri Cumhuriyet 1438 bevoölu AS: (47 63 19) SevglU Bocamu ATLAS (44 08 35) Cehennem Ateşl DÜNYA: (49 93 61) Pariste Bir GOze) FflV.K {Ht S4 39) Hânka Hlrsu ERKOÇ: (47 07 32) Son Gece FITAŞ: (49 01 66) Kâinatı Rurtaran KENT: (Sisll) (47 77 62) tnatçı K ı ı KONAK (48 26 06) Hânka Hırsız LALEt (44 35 95) Saraan Yolu BAKIRKÖY: Hilâl. Yeşüyurt, Küçukçekmece. B E Î > İ K T A S : Taslık. Gül (OrtakBy) Bpbek, Akalay. BEYOĞLU: Tepebası, Nemll, Y e nişehıı, Candan. EMINÖNÜ: Sultanhamam, Beyazıt Haık Turkeli. Sarım. EYÜP: İslâmbey. Büyük (SaSmalcılar). Yeni (Rami), Nümune. FATİH: Yeni Akdeniz, Güven, Dlvan, İtimat. Valide, Güneş, Erten Sıfa. GAZİOSMANPASA: Emler, $tfa (Küçukköy). KADIKÖY: Mısırhoglu, Opera, Çarşı, Suadiye. Defne, Hatboyu. KARAKÖY: Ege. KASIMPAŞA: Güven, Yeni (Halıcıoğlu). SARrYER: tstikamet, Isünye Onal ŞIŞLİ: Marmara, Atakan. N i ş a n taşı Yıldız, Güvenevler, Sila ( G ü l tepe), Okmeydanı. USKÜDAR: Ömer Kenan, Çiçekçi, Merkez. ZEYTİNBURNU: Merkez. Adam AMERlKAN, INGİÜZ, FRANS1Z NORMLARINA UYGUN SANAYİ tip gliserin FARMASÖTİK tip gliserin * NlTRASYON tip (dinamit gliserin) ve§Hterini, Avrupa çapında modern tesislerde, ve en son sistem lâboratuar tahlillerine tâbi tutarak, imalâta ve sipariş kabulüne başlamıştır. Teknik bilgi için müracaat : Mitlu Han, Kat 2 Bahçekapı / İsfanbul Te! : 22 07 96 Aliye Güzelbeyoğlu'nun eşi, Tekin Güz«lbeyoglu, Dr. ç . Kılıç Güzelbeyoğlu, Arif E. Güzelbeyoğlu ve Oya Güzelbeyoglu'nun babalan, Nurdan, Nennin ve Aylin'in kayınpederleri, Çetin, Ayşe Gül ve Murat'ın sevgili dedeleri, emekli lise edebiyat öğretmeni, eskl Gaziantep Halkevi Başkanı vefat etmiştir. Cenazesi bugün (11 Şubat 1968 Pazar) Şişli camiinde kılınacak, öğle namazını müteakip Zincirlikuyu mezarlığına defnedilecektir. Not: Çelenk gonderılmemesi rica olunur. AfLESt (Cumhuriyet: 1439) VEFAT LEVENT: (63 55 39) Aşkı Kadıniardan Öğren LÜKS: (44 03 80) Sevda SARAY: (44 16 56) tnatçı Kız SİTE: (47 69 41) Kâinatı Kurtaran Adaın SAN: (48 67 32) Saman Yolu YENt AR: (49 64 72) SUâhJar Carpısıyor YENİ MELEK: (44 42 89) Sevgill Hocamu gerekli telefonlar Ulryardırn HaıtananeO 49 SO 00 Cerrahpas» Hastabanes) 21 60 Sl Guraba HastabanesJ a 60 00 riasekl Hastanes) 21 20 80 • 21 42 Bİ Nümune Hastahanes) 36 59 00 Kıırlu? Hanahaneat 22 90 33 Zeynep Kaml) 38 S0 50 Sıhh) tmdat Beyoglu 44 49 98 tstanbu) 21 13 99 Osktldaı M 19 36 Vangın 1 tstanbul 21 U 23 Beyoglu 44 46 44 Kadıköy 38 08 73 Ostruâaı 36 09 43 rork Hava Vollan BUei Satıji 144 47 00) Danısms (44 02 96) Hava Alanı (73 83 40) Uevlei OemJryoilan tiaydarpasa (3S 04 15) Sırkeu (!"/ 00 50) DenlzyoUarı («» ı» ıM) tatU gOnlerl (44 02 071 Sehlr Hatlan ('.4 43 83) Telernnıa Telgral 1 04 kadıköv ATLANTİK: (55 43 70) 003 tstanbul Bagdat BELEDİYE: (53 33 14) Anjelik Harem Gözdesi CTT: (36 06 82) Peklali Dllber ÇELİKTAŞ: (Maltepe) (53 35 07) Son Gece EFES (36 35 84) Pariste Bir Guzel FEZA: (36 35 84) Ayrılsal; da Beraberi2 KADIKÖY: (36 49 24) Hong Konglu Kontes KENT: (36 96 12) KumBrbaz Denizciler. LALE: (36 51 86) Sevda OPERA: (36 08 21) Sevda ÖZEN: (36 90 94) A^kı Kadıniardan Öğren. REKS: (36 01 12) Asi Kabadayı StNEMA 63: (55 10 84) Son Oyun SÜREYYA: (36 06 82) tntikam Beldesi Sabri Güzelbeyoğlu /ieklâmcılık: 652/1452
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog