Bugünden 1930'a 5.326.711 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

CTJMHURÎYET 15 Haziran 1967 SAHtFE BEŞ Istanbul'da en kolay iş sahilleri doldurmaktır Sahil doldurup yol kapatanlarla ilgililer buyıl da başa çıkamıyor Röportaj: 1HSAN ONUR Fotoğraflar: TULÂY DİVİTÇİOĞLU Kadıköy Pendik arasında halkm denize girebilmesi içın Iskân s»hası dışında bırakılan sahil ıle buraya bağlantısı bulunan bütun yollar bazı şahıslar tarafından toprak doldurulmak suretiyle işgal edilmiştir. İlgililerin gözü bnünde. kanunsuz olarak işgal edilen ve denize girmek istiyenlerden büyük gelir sağlıyan bu şahıslar hakkında hiçbir kanunl işlem yapılmamıştır ve yapılamamaktadır. Bu müsamaha devam ettiği takdirde, deniz metrekarelerce doldurulacak, üzerlerine yalılar yapılarak, sayıca az olan vatandaşın rahatı ve huzuru temtn edilecektir!. salladı. ellerini havaya kaldırdı ••• ve «Tanıdığımız yok. Bulsak hitşte İstanbulda sahilleri doldurle, buranın plâj haline gelmcsi manın ve boş yerleri plâj haline icin müsaade almak kolay mı?» getirmenin ne kadar kolay oldudıye konusabıldi.. ğunu ispatlıyan bir konuşma.. Konuşma, Suadiye vapur iskelesinm Müteşebbıs, arkadaşının «Müyakınmdaki çay bahçesinde geçisaade almak kolay mı?» cumlesıne sinırlenmiştı: «Müsaade alyor. Konuşanlardan birincisi, u mayacağız» dıye gurledı. Diğerunca boylu, gözlüklü, çalışma ri, ona gdzlerini ayırarak bakgücünü yitirmek üzere bulunan, tı, yutkundu, dudakları titreyeikincisi ise orta boylu, saçlan rek, «Müsaade almadan bu is çektiği sıkıntı yüzünden yaşından yapılabilir mi?» diye sordu.. O fazla görünen bir vatandaş.. ise, kendinden emin bir halde Söze gözlüklü olan başladı ve: anlatmaya başladı: «Bak göreceksin, biz de artık «Buraya gelirken. iki sokak bn sefaletten kurtulacağız» deönce, denize bağlantısı bulunan di.. Genç adam, «Ne yapacağız? yolu geçen yıl Ahmet Çavuş ka Bu sefaletten nasıl kurtulacazıklarla kapattı. Belediyeden yo £ız?» diye mırıldandı. Diğeri, lu kiraladığını soyledi. Buradan bu sözleri duymuyor, iskeleyi denize girmek isteyenlerden gü dikkatli dikkatİi seyrediyordu... nüne göre 50100 kurus toplamaOözlüklerini çıkardı, kırli menğa başladı. Birkaç kuruş yaptı. Wili ile buğulanan camları silSonra bir inşaatçı ile anlaştı. ameye çalıştı Sonra ayağa kalk Itı, hızlı adımlarla iskelenin met ruk gişelerinin önüne gitti. Paslanmış demir kapıyı açtı. yapurların yanaştığı yere kadar yurüdıi. Denizin derinliğine baktı.. Solmuş yüzüne renk gel mişti.. Döndü, kendisini şaskın şaşkın takip eden arkadaşının heyecanım gidermek için konuştu: «Knllamltnayan bn vapnr iskelesini plâj haline getireceJiz!^ Susmuşlardı.. Sessizliği yine gözlüklü adam bozdu ve «Bir tanıdık ve biraz da para lâzım» dedi. Diğeri susuyordu.. Basmı Bostancı'da halkm denize girmesi için açık bırakılan yolun ağzı bir gecede kapatıldı. Buraya turistik tesis yapılacak ve memleketin kalkmması sağlanacakmıs!... yolun sa|ında bulunan yalının da duvarından favdalanarak iki oda yaptı ve evini de buraya ta sıdı. O zaman sikâyet edildi. Belediyeciler geldi, zabıtlar tut tu bir haftalık zaman içinde odaların yıkılmasını ve yolun açılmasını istediler. Ahmet Çavuş bir tanıdık buldu, onun yar dımı ile isi biraz geciktirdi. Ancak Belediyeciler arkasını bırak mıyorlardı. Odaları yıkmak için geleceklerinden bir gün önce, hanımının hamile olan arkadaşını yataklarına yatırdılar. Belediyeciler doğum sancıları çeken kadını görünce yıkımı bir süre daha tehir ettiler. O zamana kadar da deniz mevsimi bitti. Kış günü de yıkım ohnadı. Bes kuruşsuz bu ise başlayan Ahmet Çavusun şimdi 20 sandah ve bir motoru var.» Genç adama bu sozler cesaret vermışti, arkadaşının omuzuna vurdu ve devam etli: «Hadi öyleyse yapalım bu işi, fakat hâmile kadını nereden bulacagız?» ••• • Yukarıda anlatıldığı gıbi veya daha değişik şekillerde, denize bağlantısı olan, Belediye Plânlama ve Imar Müdürlükleri tarafından iskân sahası dışı bırakılan bütün yollar bazı açık^özlerce kapatılmıştır. Bilhassa Kadıköy Pendik arasında diyebihriz ki, denize bağlantısı bulunan hiçbir yoldan ücretsiz denize girmek mümkün değildir. Bunun yanı sıra buraları kanun dı* sı işgal edenler, elde ettikleri müsamaha gücünden faydalanarak, şimdi de denize toprak dol* durmak suretiyle yer kazanma yoluna sapmıslardır. Bu bölgedeki inşaat fazlahğı ve çıkan mo" lozların dökümü, açıkgözlerin isini kolaylaştırmıştır. Bilindiği üzere denizi doldurmak suretiyle ^er sahibi olmak özel şartlara bağlıdır. llk şart, denize hudut çizgisi bulunan bir arsanın veya bir binanm sahibi olmaktır. Böyle bir yerin sahibinin, denizden yer kazanmak istediği takdirde, önce Milli Emlâk Müdürlüğüne müracaat etmesi gereklidir. Milli Emlâk Müdürlüğü, durumu Belediye, Garnizon ve Liman Başkanlıklanna inceletir. Dört daire yetkilileri, doldurmada bir sakınca görmezlerse izin verilir. Ancak bu izin üç yıl içindir. Üç yılda doldurma isi tamamlanmadığı takdirde, izin iptal edilir ve yenisı verilemez. Nitekim geçen yıl yapılan şikâyetler üzerine bilhas«a Bostancı. Suadiye ve Erenköy'de izinsiz olarak birçok yalı sahibinin denizden yer kazandıgı meydana çıkmış ve haklarında koğuşturma açılmıştır. ÎLGtLÎLER NE DtTOK? Bu konuda kendileriyle görüştüğümüz ilgililer, izinsiz doldurma yapanlar hakkında ancak para cezası uygulayabileceklerini açıklamı;lardır. Bu da yerin kıymeti üzerinden yüzde yüze yakın harç almmaKi seklinde uygulanmaktadır. Nitekim, yine ilgililerin belirttiğine göre, bu şekilde yapılan 29 islemden 28 i Danıştaya aksetmistir 5 METRE DOLDÜRDLABİIİR Milli Savunma ve Liman uzmanları, denizin kıyıdan itibaren an cak 5 metre kadar doldurulmasını uygun görmüşlerdir. Halbuki japılan incelemede bazı yalıların önünün 10 15 metre arasında nzatıldığı tesbit edilmiştir. Bu durum, deniz traöği ve savunma bakımmdan sakıncalı bulunmuştur. Liman ve Millî Savunma uzmanları, bu konuda hazırladıklan bir raporda diğer dairelerin de dikkatlerini çekmişlerdir. Avrupa yapı tasarrufu toplantısı şehrimizde yapılıyor Avrupa Yapı Tasarrufu Sanaıklan Birliğinin Ikir.ci Genel Kurul toplantısı 19 23 Haziran tarihleri arasmda sehrimizde yapılacaktır. Toplantıda konut mese'emizin çözümlenmcsine yararlı oıacak fıkirler tar^ıs:iacak ve bu «ahada tecrübe sahibi devletlerın delegeleri ker.di gorüşlerini açıklayacaklardır. Batı Almanya. Fr?n^j. Belçika, Hollanda. Yunani.tan, îngil tere. ABD., Danimarka. Avusturya. Güney Afr:ka. Avustural va, Yeni Zelanda. Malozya'rian iki yüze yakın delegenin katılacağı genel kurulda Türkiyeyi Emlâk Kredi Bankası temsil edecektir. Röportai: ALİ ABALI Dilendik, yaban ellerde avuç oçt/k... AC! BIR ÖLUM Adliye Müfettişlerınden merhum Nâzım Kabalıoğlu'nun eşi, emekli P.T.T. Fen Bas Müfettişi M. Ali Özkardeş'in kayın validesi, Begâm Özkardeş'in çok sevgili biricik annesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kimya Profesörü Selâhaddin S. Akyol'un halası. merhum Dr. Fuat Umay'm eşi Mediha Umay'ın teyzesi, Dünya Gazetesi Muharrirlerinden Halil Nusret Ertüz ile T. İş Bankası Avukatlarmdan Selâhattin Özşüca'nm büyük kaym valideleri, Atiye Ertüz, Ayten, Billur, Ahmet, Aynur Özşüca, Rauf ve Özden özkardeş'in anneanneleri FATVTA KABALIOĞLU 14 Haziran 1967 Çarsamba günü vefat etmiştir. Cenazesi bugün öğle namazmı müteakiben Sultanahmet Camii'nden kaldınlarak Edimekapı Şehitliğine defnedilecekür. Mevlâ rahmet eyliye. Cumhuriyet 7134 T E SEKKU R Senelerdenberl çektlğim ranatsızlığı teşhis ve büyük bır ihtimamla 'edavi eden Sosyal Slgortalar tstanbul Hastahanesl nisaiye servis şefi Sayın Gyn. Op. «Dilendik.» Dedı. Kısık sesi yavss, yava? yükselıyordu. «Dilendik, vaban ellerde a vuç açtık...» Sozlerını tamaml'.yamariı. Ko tıla, katıla açlamj'îa baslaüı. « Aglama Hfmsrrını, seıı sa*sın ya .. Bu da geçer» dtdnr Bu defa ağlama sesı od^vı kaplamıştı. Tıkdnd'.m. kaldım Bırşeyler sövlem'îk istiyordıım ama dilim dönmtiyordıı. Tuylerim diken diken olmuç.tu. Tekrarladım: « Ağlama hemserım. kalkıp beraberce memlokete döneriz.» Gözlerınden «îicım, sicım jıksn yaşlar, zahmet çekmckten kırış kırış olan vüzüntle dereleşrnışti. Hem ağlıyor ve hem de £oyleniyordu: « Gidemem hemserım, sidemem... Bes bin . Gideraem ..» Buralarda ölürüm de gidemem.. Bes bin lira borcıım var...» Bolulu tsmaıl'm omuzuna elımi attım. Üç çocuğunu yoksul'uktan kurtarıp, onlara kendı çektikierini de çektirmemek için gurbete çıkan, tsveç ellerde kandırılıp sokağa bırakılan Eolu'lu lsmail'in derdıne datŞîar dayanmazdı. * * 1» Dr. TALHA YÜCEL'e operasyonumu ihtimam ve başarı ile yapan Sayın Müt. Gyn. Op. Dr. Hulkiye Turgay'a 15 Haziran Rebiülevvel 7 V. E. J 4.28 12.14 16.15tW.42i21.4S1 2.09 j 8.44 ( 4.32 I *|ı|Mi 1 8.33J12.00J 2 03 6.28 tedavim müddetince ilgi ve şefkatlerini esirgemiyen nar • koz Müt. Dr. Hatice Ateş'e, Ped. Çocuk Müt. Dr. Akdemır Çadırcıoğlu'na, Dr. Seviın Bayraktaroğlu'na »e diğer asistan doktorlara, şei bemşire Ümit, servis hemşirelerl ve bütün personele teşekkürü bir borç bilirim. MERAL ASAN Cumhuriyet 7128 Stockholm'un güzsl ve işlek caddelerinden birindp. avlak aylak dolaşıyordum. Üç kat yerin dibinden Armstrong tunelin den, köstebekler gibi çıkıp Wassagatan'a saptım Biıyuk, luks bir binanın kapısındakı tabelâlardan bırınde (TURKİYE BUYÜKELÇİLtGt) vazıhvdı Merdivenlerı çıktım ve üçüncü katta ardına Kadar rçık bır kapıdan ıçerı iirdım Odadakılcrle se'.amıaîtık. önce benım uazetecı olduğumu anlamadılar, konusmava basladık. Bo'stancıPendik arasmdâ yâlıları bulunaıılar. denizi doldurmak suretiyle yer kazanmada birbirleriyle yarış halindcler. İjte bunlardan bir kaç b'rnek. TESEKKÜfi Seveili büvüâümüz Hikmet Erdem'in amelivatını büviik basarı ile neticelendirio hic bir îeüakârhğı esireemiven Pasabahce İsd Sieortaları hastanesinin deSerli Oor. Dr. ^IIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIItlllllMIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIiniliinj: Öğretmen Okulunu tanımıyorlar O Tunceli İlköğretaıen Okulu 14 dershaneli büyük bir ilkokulda açılmış. bu yıla kadar aynı binada öğretime dcvam etmiştir. 8.662.000 lira proje bedelli İlköğretmen Okulu inşasına 1965 yıhnda başlanmıstır. Program gereğince 1956 yılı sonnnda derslik ve yatakhane, yemekhane blokunun bitmesi ümidi İle 19661967 öğretim yılında okulun yatılı mevcudu 330 öğrenci arttı rılmıştır. Okul öğretim yılı başında teslim edilmeyince, ögrencileri diğer orta dereceli okulların binalanndan faydalandırma cihetine gidilmiştir. Şubat dinlenme tâtiline kadar tamamlanan ye nl binalara taşınılmış, modern sıhhî tesisleri, elektriği ve suyu tamam olup okulun hiç bir problemi kalmamıştır. Okul yeni binasuıa taşınmcaya kadar, okul idaresi ve öğrenciler bir çok giiç lüklerle karşı karşıya kaldığı bir gerçek olmakla beraber, bitlenme diye bir şey olmamıştır. Temizlik hususunda gereken has sasiyet göstcrilmiştir. O 1986 malî yılından giyim bedeli olarak gönderilen ödenekten her öğrenciye ayakkabı. elbise, çömlek, pijama, çorap, terlik, atlet. esofman gibi giyim eşyası verilmiştir. f) Gazeteye yazı yazan şahsın öğretmen okulunu tanunadığı. okul derslik, yatakhane, yeroekhane. mutfak, banyo v.s. tesisleri ile herkese açıktır. her zaman görülebilir. Tunceli Vali Muavinl HALİM DİNÇER'e hastanede vattıeı müddet zarfmda vakın alâka ve vardımlarını lutfeden Bastabib savın Dr. Hikrnet Özdemir'e ve bütün hastane Dersonellne sonsuz tesekkur ve sükranlarımızı sunarız. AİLESİ rCumhurivet 71301 T^SEKKUR Bizim dertler He= ne zaman | ilgüenileeek = Hatay Valisine bir sorsunlar = bakalım; bu, durmadan memur s denetleme, dairelere tamim ya Ş zıp gönderme işini ne zaman bi Z Ş tirecek ve biz vatandaşların asa s ğıda sırahyacağımız dertleri ile Ş ne zaman ilgilenecek. Ş a Halkın yüzde yetmi«be=i ^ işsiz metelıksiz gezıyor. Bunlar S için paşa ne düşünüyor; ~ b Elinde sigara ağzından ıç ^ ki kokan, yaka paça açık talebe ^j lerin durumu ne olacak? S c Gelen yerlı, yabancı turıst = lerin aval aval baktıkları her z: köşebasındakı dilencilerle biz Ş mi uğraşacağız? S d Çocukların babalarından E türlü vaadlerle aldıklan parala ^ rı gdtürüp yatırdıklan langırt ~ salonlan ne zaman kapatılacak? S e Koca bir hastahanenin ^ tek bir ambulânsı yok. Acaba hastahaneye bır ambulâns alma E yı hiç düşündü mü? E t Vatandaş türlü imkân=ız E lıklar ıçerısınde kıvranırken E kendısine makam arabası ola rak verilen arabanın (ki bunun E bütün masrafı fakır halkm ver E diği vergılerden sağlanır zanne = derim) kuaför ve manifatura E dükkânlarının önündeki park E yapma saltanatı ile kabul gün E lerinde dolmu"; yapıp sağa sola misafir taşıması ne zaman b'te E cek?. = 12 6.1967 tarlhinde aramızdan ebediven a\Tilan kıvmetli büvücumuz. cok seveili annemiz. kavınvalidemiz. büviik annemiz TESEKKÜR Güç bir doğum neticesinde bize kızımız Zafer'i kazandıran Ankara Mevki Hastanesi Nisaiye Mütehassısı çok muhterem ve kıvmetli hekim Sayın Jin. Op. Dr. Kd. Bnb. AKİLE DİRİK'in TÜRK IŞÇILERI DERNEĞİ OTURMA ODASINDA İŞÇİLERDEN BİR GRUP, ARKADAŞIM1ZLA lanırken, bazılarının sessizce Hoş geldin... HOÎ geldin... ; kayboluşları dıkkatimi çekti. Ne zaman geld nV Onlar dizi dızı sorular sorar Birkaç gün oldu. larken, ben çevremı ınceleme İşsiz misin? ye çalısıvordum. Tabıi sorulur mu? Birkaç Duvarda, kahn uçlu bır kacun once gelınır de hemen işe lemle yazılmış lıste vardı. Çay gırılir mi? 0.50. Bıra 1.25. Sütlâç 1.00. Pı Nercfle kahyorsun? lâv 1.5 ve sandvıç P.75 kron. Oteldc . Lokali Selçuk. Emin ve Nu Eh . Tabiî yenisin, iki ay rettin adında üç kişi çalıştındayanabilirsen belki bir restoyordu. randa is bulursun. Bu üç genç bır zamanlar tiBir başkası sordu: yatro oyuncusuymus. Isveç'te Sen de mi Almanyadan gelsan'at. Isveç'te sinema şöyle güç din? lü. böyle güçlü tartışmalarıyla Birden sıkıldım. Kazeteci olkalkmıslaT, gelmisler. Oysa ev dur.uma soyleyiverdim. deki hesap çarsıva uymamıs ve Günlerden pazardı, tatilden lokal işletmeciligi ile yetinmek faydalanan Turkler bir araya zorunda kalmışlar. gelmişlerdi burada. Kapıdaki Derneğin yıllık kongresi bir tabelâ vanıltıyordu ınsanı. Buhafta önce yaptlmış. Kongre rası Elçilık değildi, Elçiliğin ısbir hayli sinırli geçmiş. Anlatçilere verdiği ve kırasını da tıklarına göre, 6 saat süren hâlâ Türk hükumetinin ödemek kongre görüsmelerinı 228 üye te oldugu i=çi lokali idi. işçi yerlerinden kıpırdamadan Yâni «Turkiska Arbetarnas dikkatle izlemis, tenkidlerde bu Forenıng 1 Svenge» Isveç Türk lunmuş, isteklerini dile getirIsçılerı Derneğı ve Kültür Cemiş ve sonuçta yönetimi yenilemıyeti idi. ri ele geçirmif. Buyük bir odanın dört yanı Yeni vonetıciler ise şunlar: koltuk ve sandalyalarla çevreBa<;kan Altan tpek, Başkan lenmiştı. Ortada tahta bir masa Yardımcısi Ah Kocaduman. Ge vardı, masa üzenndeki külluknel Sekreter Abdullah Yücel, !er kirlı ve zıfirhydi. Mutfak Sayman Mehmet Dedemen, üve olarak kullanılan aralıkta, basler Ahmet Ensındav. Yusuf Ço ları omuzları arasında kaybolrao ve Ramazan Aç:cı. mus iki genç oturuyordu. Biz konusurken veni yönetici «Gazoiecisin haa.» dedi ıçlelerden kimse yoktu. Bolulu Isrınden bin... Çoğu etrafıma top mail'i burada tanıdım. Ismail'in başından geçenîer binlerce ışçimizin başına mutlaka gelmistir ve gelmeğe de devam etmektedır. Dinleyin bakın tsmail'in hikâyesıni: îsmail bir Karadeniz çocnJn. Bolu'da bir fabrikada kendi hâlinde çalışıyor, aldığı Iık 500 lira kadar. biri men oknlunda, öteki sanat okni<J lunda, digeri de ilkokulda üç çocağu var. Okumamanın ne de mek oldufunu bilen tsmail eocnkianna elinden geldiği kadar imkân sağlamak istiyor. Tüm çabası bn... tsmail yavrnları tle mesnt içi rahat ama, kıt kanaat eeçiniyor. Bu sırada Bolu'ya tsveç'ten vaz tatiiini cecirmek iizere bir hemserisi «elivnr. Trabzonln Mehmet'in altında bir de sıcır gıcır araba var. Mehmpt anlatıyor... Anlatıyor. Etrafındakiler ağzı açık Mehmet'i dinliyorlar. tsveç'te is çoktur, avuç avuç para kaza nılmaktadır Yeter ki bir kere Isvpc'e adım atılsın. Trabzonlu Mehmetin yarında sarısın. dal eibı b»vlu bir de İs * veçli kız vardır. Mehmet üstelik, anlattıklarını bu kıza tasdık ettirmektedir. hastalıeı esnasında eösterdifii sonsuz ihtimarn ve alâkasından dolavı Dr. Kemal Tokaöz'e. cen?ze törenine istirak eden. evimize kadar eelerek telersf ve mektUDİarla acımızı Davlasan dost. akraba ve vakınlarımıza avrı S\TI tesekküre acımız manl olduSundan muhterem eazetenizın tavassutumı rica ederlz. Cakaloz. Kavalar. Alobaz ve Aloean ailelerl YARIN STOCKHOLM TÜRK İŞÇİLERİ DERNEĞİ ELÇİLİĞİMİZİN ESKİ BİNASINDADIR. KAPIDA HÂLÂ 1ÜRK ELÇİLİĞİ TABELÂSI VARDIR. FOTOĞRAFTA KAPININ ÖNÜNDE ÜÇ TÜRK (Fotoğraflar: Ali ABALI) «ETME DtRLtGlMl BOZMA NAZMİ SÜMER'e ve yardımlarını esırgemiyen başta Sayın Ebe Nazire Yılmaz olmak üzere diğer ilgililere sonsuz teşekkürlerimizi sunarız. DOGRTJSÖZ Ailesi (Cumhurivet 7133) Mevcut o!an Anayasamız vatandaşa bir taraftan mülkiyet Pazartesi günü sabah otobüs hakkı tanırken bir taraftan mev durağmın değı^mıs olduşunu cut olan Orman Kanununa göre gorduk. Önce bu değişıklıği yol tamirı gıbı geçicı sebeplere v e r mölkiyet hakkmı ortadan kaldı dik. Sonra işin ashnı öğrendik. rıyor. Durak eski yerinden bir ileriye Bir vatandaş atasından kalan alınmıştı. veya senet mukabüi senelerce Yenı yeni bir kalkıs durağı önce aldığı bir tarlaya tapu çı olarak ne bir ne iki ne de üçüncü Ataköy'e yakın, tam Ataköy'un karması için mahkemeye müucunda. Eskı yerinde güzel bir racaat edince mahkeme o arazi durak ve planton yeri var. Ye nın hazıne veya ormanla ilgisi ni veri ise bombos Ejîer oraya olup olmadığım usulen daıresibirseyler yapılacaksa İETT nın ne sorar. parasına yazık. Mahalli Orman Dairesi vazife Sebebıni sorunca da bır biletçiden aynen asaaıdakı ente lı bır memur gönderip o tarla resan cevabı aldım «Betim bu hakkında rapor ister, memur ta rası Türkiye'dir ensesi kalının rafından verilen rapoı Tarıra biri istemistir. Onlar da yapmış Bakanlığının tastikıne arzedılır. lardır.» Tastikten çıktıktan sonra mahkemeye gönderilir. Şayet o ralETT'ye s u n l a n soruyorum: pora göre tarlaya ormandır den (î) ÎETT'nin Ataköy'e sefer diyse; içerismde veya civarınyapması bir lutuf m u d u r yoksa da hiçbir ağaç dahı olmasa tar raecburî bir hizmet midir, (2) Bir semtteki durak ş e r l e n , lanın mukadderatmı mahkeme (Bir vatandaş) E onlan kaldırma veya tahsis etme dahi değiştiremiyor. Son sans o semt sâkinlerinin nzası alin olarak doksan gün ıçerısınde vamaksızın mı yapıhr? Yoksa t n tandaşa Danıştaya müracaat hak mankıti yol hiç değilse bir an kı tanınıyor, aksı halde tarla el den gidıyor. Bu duruma göre ket yapmak değü tnidir? (3) Herkes şehrı güzelleştirme Adalet mülkün temelidir sözü ğe çalışırken siz ne hakla erı nerde kaldı? Bır kişı hata edebilir, fakat merkezî yerde boş bır plânton yeri bırakıp durağı kimselerin mahkeme heyet halinde fenni ve gelmiyeceği yere nakletme hak mahallî bilirkisilerle keşfe gitAysel. bu satırları sana e've E ktnı kendinizde görebiliyorsu tiği için muhakkak ki çok daha sıhhatli karar vermiş olur. Bu acele dönmen için yazıyorum E nuz? (î) Eğer 1. Ataköyden binenler bakımdanda son sözü mahkeme Akrabalarınm lâfına kulak ve 3 rip evi terk ettiginden beri Za meselesi ise çok garip bir çö ye bırakmak icabeder. Bu gün birçok vatandaşların fer de. tlhan da perisan. Fakir E züm yolu değil mi? Bunlar son durakta ınip kuyruğa girıp bi mağdurıyetine sebep olan pek "îoframızda bogazımızdan lokma E çok vak'alar bu kanunun aksak eecmez oldu. Bu feci hali devam Ş nemezler mi? Sonuç olarak biz Ataköy'lüler lıgı sebebiyle vuku bulmuştur. ettirmek istemez?in. Hepimiz çe ~ : hiçbir şeyden çekmedik f E T T Meclıste Orman Kanunu görü ni beklivoruz. Çu resim halJir/Vı E E sülürken bilhassa bu maddenin tam ifade ediyor. ; den çektiğimiz kadar. ÇELtKLt = düzeltilmesi memleket menfaati ', Hürmetlerimle Bahkesir : A» ESEN icabıdır. ıııııııııııııııııltl ııl llllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllfIfIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHT. Î.E.T.T. ne fliyor? Orman Kanunu fCumhurivet 7127) Şiikran Ifadesi Seveili büvüeümüz. Emekli Kd. J. Albav ebedivete intikali sebebivle vaDilan dini ve resmi merasimlerde vakın ve candan ileilerinl esireemiven Birinci Ordu Komutanlıâı ile tl Jandarma Komutanlı&ına. bizzat merasime katılan bütun silâh arkadaslarıvla. İMTAS Sisorta Müdürlüâune. cok sevdiei es ve dostlarma. Hastalıgı sırasında sefkat ve ilailenni esireemiven doktor ve staiver doktorlara. teleraf. telefon ve mektucla tazivette bulunanlara avrı avn tesekküre acımız manî oldueundan. derin sukranlarımızın arzma eazetenizin tavassutunu rica ederiz. AİLE EFRAD1 ı Cumhurivet 7116) • t L Â N İstanbul Valiliğinden 1 279740.71 lira keşif bedelli Kemerburgaz'daki Sivil Savunmay? ait deponun onarımı 1966 yılı Bayındırbk birim fiat esasma görs 28/6/1967 günü saat U00 de İstanbul Vilâyet binasmda kapalı zarf usulü ile eksiltmesi yapıiacaktır. 2 İstekliler, bu işe ait mukavele ve eksiltme evrakı ile Bayındırlık İşleri Umumî ve husıısi şartnamelerini keşif ve buna müteferri diğer evrskı dairesinde görebilirler. 3 Eksiltmeye iştirak edebilmek için taliplerin 14939 lira 63 kurus muvakkat teminat yatumış olmaları, 1967 yılına ait Ticaret Odası Belgesi ibraz etmeleri eksiltme gününden tatil günleri hariç üc gün evvel Bayındırlık Bakanlığından almış olduklan (C) grupundan enaz bu işin keşif bede'i kadar işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir müteahhvtlik karnesini dilekçeleıine ekliyerek Vilâyetten ehliyet vesikası almış olmaîarı, bu işe ait evrakı imzalamaları ve teklif zarflannı ekeiltme günü saat 10.00 a kadar KorMsyona vermiş olmalan şarttır. (Basın 17650/7123) HAKKI TANYOLAÇ'ın Turhal Şeker Fabrikası Müdürlüğünden Fabrikamıza ait aşağıda cinj ve rr.iktarlan yazıîı malzemeler 23.6.1967 cuma günü saat 10.00 da açık artırma suretile satılacaktır. * 1 5 adet hurda kamyon 2 478 adet hurda oto dış ve 222 adet hurda oto iç lâstiğı 3 15 ton hurda bronz Bunlara ait şartnameler İstanbul Büromuzdan ve Turhal Şekeı Fabrikasından temin edilebilir. Şirketimiz 2490 sayılı kanuna tâbı olmadığmdan ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. (Basın 17587/7122) BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A. Ş. DEN Ankara civarında kurulacak çimento fabrikamız için iüzumlu nıa!.ina ve teçhizatm siparişi işi kapalı zarfla ihaleye çıkanlmıştır. Mütetnmim nıalumat Ankara, Yenişehir İzmir cacklesi No: 47/3 de Şirket Merkezinden alınabilir (Telefon : 17 39 80). Bu işe ait Türkçe, İngilizce, Almanca olmak üzere komple bir takım şartname 500 TL. mukabilinde ayni yerden temin edilebilir. Son teklif verme günü ve saati 1 ağustos 1967 saat 15.00 dir. Postada vaki gecikmeîer nazara alınmaz. Şi '*et ihaleyi yapıp yapmamaku veya dilediğüıe yapmakta serbe.sttir. (Heriş Reklâm: 1819/7111) Aysel çocııkların= seni evde 1 beklİYorlar | İL 4 N Gerkesköy Belediye Başkanlığından: 1 Belediye sineması 1. kısırn inşaatı kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkanlmıştır. 2 Muhammen bedeli 150.000, lira olup geçici teminatı 8.750, liradır. 3 İhale 27 Haziran 1S67 salı günü saat 15.00 te Belediye Encümeninde yapılacaktır. 4 Bu işe ait îartname plân ve projeleri mesaî günlerindç Belediye Fen islerinde görülebilir. 5 Taliplerin teminatları ve teklif mektuplannı 2490 Fayılı kanunun usulüne uj'gun ve ihaJeden bir saat önce Belediye Başkanlığına vermeleri çartür. 6 Pogta gecakmeleri kabul edilmez. Öân olunur. (Basın 17344/7110)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog