Bugünden 1930'a 5.325.890 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

CurrihuriYet BASl.N UYMAV1 KASAS1NA TAAHHTİT EDER * * * Sahlbl: NA.ZİME NADİ * Genel Twnn MOdOrOî ECVOT GÖRKSİN # Sorumlu Vazı İsleri Müdunl: EBOL DALL) • Basan v e Yay&n: CUMHUBIYET MATBAACILIK. v « Oazeteellik T. A. S. Cagaloglu Halkevl tokak No. 3941 KucOksast Meydanı Edirn* Hanı Adana Telefon: 4590 * ANKARA: Atatürk Bulvari Yeneı Ap Yenişehlr Telefon: 12 09 20 • 13 09 6« 12 95 U 17 57 35 • IZMIR: G a a Bulvan No. 18 Tel: 31230 İROLAR ABONE • aylık * aylık Senellk ve Türltlya 75.00 «U.00 224)0 İLÂ N HarlcJ 198.00 99.00 «950 Ba$lık (MaJttu) ° 2 3 4 5 t n d sabifelerde (santtai) 45 4 0 « 7 ncl u n U e l e ı Nisan, Nikâh, Evlenme, Dogum (MaKtu) 85 Ölüm Mevlit, Teşekküt ve kayıp arama S em 100 Ölüm. Mevlit. Tejekküı (23 cü) 5 cm 150 20 SAYIS1 25 KURÜS ESKİ VE YENİ ÜCRETLBR (Bastarafı I özel Yabancı Okullarda ücret tarifeleri şöyledir: Avusturya Lisesi Kus Yatılı Erkek Orta Gündüz Erkek Gündüz Kız I i s e Yatılı Kızlar Uk Gündüz Yatüı Ingüiz Erkek Ortaokulu Saint Joseph (Erkek, hazırldO (Orta, Lise ) Saint Benoit (Erkek, hazırlık) (Ortajise ) Üskfldar Amerikan Kn Lisesi Orta UM t n d sayfada) Eski Yeni 4250 4887 1850 1897 1750 2012 4250 4887 1500 1650 4000 4400 2280 2622 İki Jef havada çarpışfı ANTALYA Manavgat ilçesinin Taşralı bucağı yakınlarındaki Zincirli dağları üzerinde tatbikat yapan Konya 3. Hava Üssune ait iki F 84 tipi jet uçağı çarpışmış, bunlardan biri yanarak düşmüştür. Pilot Teğmen Muhlis Evrenesoğlu idaresindeki jet, uçuş sırasında pılot Kurmay Binbaşı İhsan Bakırezen'in kullandığı bir başka jetin sol alt kanadına vurmuş ve ateş alarak incirdağlanna düşmüştur. Pilot Evrenesoğlu paraşütle atlayarak kurtulmuştur. Pilot Binbaşt Bakırezen ise delinen sol kanat altındaki yakıt deposunu tamamen boşalttıktan sonra jeti sağ istikamete yatırarak Antalya Havaalanına inmeye muvatfak olmuştur. 2 Bir Tören (Basmakaleden devam) Biz ise, bir takım kötü niyetli, çevrelerin de etkisi altında, dinsel olanla ulusal olanı birbirine karıştırarak, yeryüzünde bir benzeri daha bnlunmayan laikoteokratik acaip bir toplum mayası yetiştirdik. Bundan elli yıl önce hacı karşılama törenleri yapılıyor idiyse bu törenler her halde yeşil bayraklann gölgesi altında geçiyordu. Bugiin «yeşil»den çekinildiği için ulusal renklerimizle Hacıları karsılamaya koşuyoruz. Bari «yeşil>i büsbütün serbest bıraksalar da şanlı bayrağımız yalnız bağımsız ve ileri Turkiye uğruna çarpan yürekleri aydınlatsa.. FRANSIZ RtVİERASINDA BEDAVA TATİL Ayrıca 1000 kişiye cazip Reksona hediyelerı, $ Gündüz Yatıh Gündüz Yatılı 1650 1850 3500 4025 1650 1850 3500 4600 Gündüz Yatıh Gündüz Yatılı 1750 2012 4500 4600 P 2000 2100 ? 4500 4600 U 1600 1650 Alman Lisesi Saint Benoit (Kız, hazırlık) (Orta ) Saint Michel Kız, ana, ük Kız orta Erkek orta Dame De Sion bk Orta Gündüz Gündüz Gündüz 1800 1800 Özkan'ın teftişleri tenkid edildi İZMİR Izmir Tabib Opası Başkam Dr. Hacır Erden, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Profesoru Ismail Ulutaş, Ege Memur Hekımler Sendikası Başkanı Dr. Alı Başoğlu dun yayınladıklan bir ortak bıldırı ile Sağlık Bakanının hastahanelere yaptığı teftış sonundaki beyanlarını yererek «İkiüç doktorun hatasını bütün bir topluluğa yüklemenin â o | m olmayacağını» soylemışlerdir. NADİR NADİ CHP ortak grupu (Bastarafı 1 inci sahifede) arada «Kurultayı 28 Nisan'da toplamaya çalısıvorum. Sağlıfımda bir aksaklık çıkmaması • na çok dikkat ediyorum» demiş tir. CHP ORTAK GR13PÜ YİVE TOPLANACAK CHP ortak grupu, ortanm solundaki milletvekillerinin toplantıya gelmemeleri üzerine, çoğunluk sağlanamadığı için dün yine toplanamamıştır. 1250 1375 1680 1932 1650 1897 Gündüz 1500 1650 1650 1897 Gündüz 3750 3900 Yatılı 1750 2000 Gündüz UM 3750 3900 Yatılı NOT: Hafta sonlarında okulda kalmak istiyen öğrenciler, bütün okullarda yatılı ücret tarifesinden 400 lira fazla ödeme yapacaklardır. LÂLE Reksona Güzelini Seçiniz. ÇİĞDEM Kurulacak boru hattı (Bastarafı 1 inci sahifede) ye 120 200 miîyon dolar arasında para ödeyecektir. Irak hükümetl proje hazırlıkları için 100 bin sterlin ayırmıştır. Tabii gaz projesi her iki ülkeye makul bir kftr elde etme amacını gütmektedir.» Iraktan bir boru hattı ile tabit gazın Ankara, tstanbula ve ayrı bir kol ile doğu illerine üetilmesi projesi uygulandığı takdirde, baş langıç yıllarda Türkiyede yaklaşık olarak 3,5 milyar metreküp ta bil gaz kullanılacaktır. Projenin toplam maliyeti 1,5 milyar lira civarında tahmin edilmektedir. Iraktan getirllecek tabil gaz, akaryakıt ve havagazanın girdiğl bütün alanlarda kullanüabilecektir. ^ Buna göre tabil gaz Türkiyede, kaloriîer yakıtı olarak, elektrık santrallannın çalıştırılmasında, petrokimya ve gübre sanayiinde ve izabe işlerinde ve evlerde mutfaklarda kullanılacaktır. Oraloğlu açlık grevine başladı Oraloğlu Tiyatrosunda «müstehcen» görüldüğü gerekçesiyle sahneden kaldırılan «Kadınlar Iıh Derse» piyesınin başoyuncusu Lâle Oraloğlu açlık, diğer oyuncular ise oturma grevine başlamışlardır. Dun saat 18'den itıbaren tiyatro sahnesinde açlık grevine başlayan Lâle Oraloğlu, dünyamn her tarafmda sahneye konulan «Kadınlar Iıh Derse» ovununun Vilâyet karanyla sahneden kaldırma olayını «tiyatro sanatına vurulan büyük bir darbe» olarak nıtelemis ve «piyesin tekrar oynanmasına müsaade edildiği ana kadar gre\ine devam edeceğini» soylemıştır. Aynı pıyeste rol alan 9 oyuncu da oturma grevi yaparak Oraloğlu'nun prote«to hareketme katılmışlardır. m Bildiri Toplantmın yapılmaması üzerine Grup Yönetim Kurullan ortak bir bildiri yayınlamışlar ve: «Bazı arkadaşlanmızm hattâ bazı yöneticilerin kasıtlı davranışlan yüzünden toplanılamamıştır.» demişlerdir. «Ya yola gelecekler, ya da getireceğiz» DEMZLİ (Erol özbal bildiriyor) Egede bir gezlye çıkmış olan C.H.P. Parti Meclisi üyesi, eski Genel Sekreter Dr. Kemal Satır, önceki gece Denizlinin Tavas ilçesinde yaptığı konuşmada, «Türkiyede müthiş bir uyanma başlamıştır. Bu uyanışı önliyebilmek için temel hak ve hürriyetleri koruma gibi türlü maskaralıklarla karşımıza çıkıyorlar. Bizleri, ağababalarımn çıkardıği kanunlar bile yıldıramadı. Süleyman Demirel'in çıkaracağı kanunlar mı yüdıracak?» demiştir. Son olarak sorulan bir soru Uzerine 8 ler meselesine de değinen Satır, Ecevit ve arkadaşlannı des teklediklerini, burüann karşısındakilerin hatalı bir davranış içinde olduklannı söylemiş ve, «Partiden hiç bir şey koparamıyacaklar. Ya yola gelecekler, ya da getirecegiz» demiştir. «YAŞI BENZEMESİN» Kemal Satır ve arkadaşlan Pamukkale'de de bifer konUŞma yaparak Ecevit'i desteklemişlerdir. Satır konuşmasında özetle AP'nin eski devre heveskâr adımlar attığını, belirterek şöyle demiştir: «Yaşı benzemesin, DP gibi gitmesin diye uğraşıyoruz. Demokrasi rejiminin artık böyle bozukluklara tahammülü kalmadı.» Satır, AP. ilrtidannın üreticinin alın terine karşı bir avuç çıkarcıyı tuttuğunu da belirterek, 8'ler konusunda «Haksızbk etmektedirler. Ben inanıyorum ki partiden bir kıymık dahi koparamayacaklardır.» demiştir. Esrarcı 10 yıl hapse ve 100 bin lira para cezasına SERPİL FİGEN JÂLE 5 Müsabıkımız arasından seçeceğiniz Reksona güzeüne 3000 TL hediye edilecektir. Musabakaya katılmak için: Seçtığinız Reksona güzelmirt adını. kendi ad ve adresinîzf. Reksona bayfînizîn ad ve adresınl 2 adet Reksona ambalâjı ile en geç 12 Mayıs 1967 tarihine kadar Lever P.K. 237 ^ Şisli • İstanbul • adresıne postalayınız. Reksona güzelınl secenler arasında. 25 Mayıs 1î67'de Beyoğtu i"incl Noferi tıuzurunda celıleceV kazanan bır kı$ıye. Fransız flivierasına <jidi$ • donüş iki kisilik uçak bıletı ve kanuni seyahat dovızı v c n . lecektır. Seyahaîı yapmak (stemeyen talıhliye 13.000 TL. hediye edilecektir. Ayrıca '000 talıhlıye cazip «tkson» kutulan hediye edılecektıf, Talıhljlç» Î9..kiayıs 1967de ılân edUecektic • MP'de huzursuzluk devam ediyor ANKARA, (Cumhuriyet Bürosn) Osman Bölükbaşı'nın yeniden Genel Başkanlığa dönmesine rağmen MP içindeki kaynaşmalar devam etmektedir. MP'ü Bahattin Uzunoğlu, N e cati Guven, Ahmet Çebi, Memduh Erdemir v e Oğuz Demirtüzun Istanbul Kongresinde kendilerine ağır satasmalar yapıldığını öne sürerek bu sataşmaları yapanlann Haysiyet Divanına sevkini bir önerge ile istemislerdir. Buna grup başkan vekili Hüseyin Ataman verdiği cevapta, adı geçen kongrede kendilerine bir sataşma olmadığını belirtmiştır. Bu beş milletvekili dün yapılması gereken MP grupunun toplanmamasını kendi onergelerine bağlamaktadırlar. çarplmldı ADANA Diyarbakır'dan aldıgı on kilo esran îstanbuVa satmaya götürürken, Haydarpa sa posta treninde yakalanan Be kir Kırmalı. 2. Ağırceza Mahkemesi taratmdan on yıl hafis, 100 bin lira da para cezasına carptınlmıştır. Bekir Kırmalı, karann okunması sırasında saşkmlık geçirmiş, «ben bu işi bilmezdim, bas kalanmn ateşine yandım. Ne yazık ki isbat etmekten âcizim» demiştir. ••* Amerikan Hükumeti askerî yardım için kongreden tahsisat istedi WASHtNGTON, ( A P ) Hukumet dun. yenı mali yıl içinde askeri yardım için B. Amerıka kongresınden 596 milyon dolar sarf yetkisi istemiştir. Savunma Bakanı Mc Namara, gozönunde tutulan yeni askeri yardım tn 447 milyon dolarının Sovyet Rusya ile Komunist Çin'e yakın olan 5 ulkeye tahsis edileceğini belirtmiştır. Bunlar Turkiye, Yunanistan, Iran, Millıyetçi Çin ve Guney Kore'dir. ASKERİ TARDIMIN KESİLMESÎ İSTENDI Demokrat Pannysylvania Senatorü Joseph A. Clark, Amerıkanm, Turkiye v e Yunanistana askerî yardımı kesmesini istemiştir. Senato Dışisleri Komisyonu üyesi olarak Yunanistan, BAC, Ürdun ve tsrail'i zıyaret eden Clark, 17 savfalı «Savaş ya da Banş» raporunda «Sovyetler Birliğinin Ortadoğuda uluslararası alanda nüfuz sahibi olmak için kayda değer faaliyetlerde bulunduğu süphesizdir» demektedir. Senator, Rusya ve Amerıkanın OrtaDoğudaki sılâhlanma yanşma bir son vermesinin de yerınde olacağını bildirmiştir. Moran: 831/3838 Sunay L n d Sahifede) yi yapmıjür, yapmakUdır. Soru: Amerika, Vietnam meselesi dolayısiyle, dünyaya olan diğer taahhütlerini ihmâl etmekte midir? Cevap: Hayır. Soru: Disneyland'ı nasıl buldunuz? Cevap: Çok dikkat ve itina ile hazırlanmı?. Hakikaten görülmeye değer bir yer olarak buldum. Zi yaretimden çok memnunum. Sunay dun Detroıt'e gıtmiş ve burada Ford şirketinin otomobıl fabrikasını gezmiştir. Daha sonra Lansıng'e giden Sunay'a Michigan Eyalet Üniversitesi tarafından fahri hukuk doktorluğu payesi verilmiştir. • • • • • •• » » • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • » • t • • • • • » • • • • • • • • • • » • • • • • • • • • • • • • • • •» • Sav&lara teminat verilip verilmeyeceği soruldu ANKARA, (Cumhuriyet Bün»SB) Sinop Milletvekili Hılmi Işgüzar Safçılara. hâkim teminatına benzer bir teminat ve rilmesî için bir kanun tasarısı hazırlanıp hazırlanmadığını bir soru önergesiyle Adalet Bakanından sormu?tur. Isgüzar, önergesinde özetle hususlara değınmiştir. «En az hâkimlik meslefi kadar önemli olan ve hatta biıim gibi, Cumhuriyet v e demokratik hayatı diger memleketlere nazaran sonradan çirmiş filkelerde Savcılık müessesesinin önemi çok fazladır. Camhnriyet Savcılannın hiç bir tesir altında kalmadan vazi fe görmesi kendilerine kanunla verilecek olan teminat müesstsesiyle mümkündür. Adalet Ba kanlıfı olarak Savcılara teminat verilmesi hnsnsnnda temel çörüs nedir? Böyle bir teminat kanunu hazırlanmakta mıdır?» şu X ARKON âl&m S1NEMASINDA • Öğrenciler gene kavga ettiler İstanbul Teknik Üniversitesi Talebe Bırliğinin sona eren kongresinden sonra TMTF'da başkanlık iddia eden Ekrem Özer ve arkadaşlarınm Marmara Lokalinde dün akşam tTÜ tnşaat Fakültesi Talebe Cemiyeti kongresini açmaları taraîların birbırlerine girmesine yol açmış ve bazı öğrenciler dövülmüştür. Salona sokulraayan Inşaat Fakültesi öğrencileri, cemıyetin bir oldu bittiyle ele geçirilmek istendığini söylemislerdir. islâm devleti (Ba$tarafı 1 İnci sabifede) gizli cemiyetin mensupları, hak lannda yeterlı dehller toplandıktan sonra, önceki gece saba ha karşı saat 2 den itıbaren ev lerine baskın yapılarak yakalanmışlardır. Sanıklar arasında bulunan An nan Muhammed Alı ile Ercüment özkan baskından bir gun önce kaçmışlardır. Özkan'ın oto mobille İstanbul yolunda izini kaybettirdiği öğrenilmiştir. Annan'ın da Türkiye'den çıkmaması ıçın hudut kapılarına talimat verilmiştir. LONDRA FESTIVAL BALESİ SON 5 TEMSİL Saat: > » • LES SYLPHİDES GECE GÖLGELERİ PAQÜİTA LE COBSAİR (Pas de Dens) FINDIK KIKAN 18.30 ve 21.30 17J0 17J0 ve 2150 14 Nisan Cuma 15 N İ S J I Cumartesi 16 Nisan Pazar «YÜRÜYEN TEPE> 200 KÎSIYÎ MAHSUR BIRAKTI VİYANA, (A.A.) Avusturya'nın Styria eyaletinde «Yürüyen bir tepenin» sebebiyet verdiği toprak kaymalan, Moeschitz vâdisinde oturan 200 kişinin diğer yerlerle ırtibatıru kesmıştir. PoUs, vâdiye açılan dar bir yolun, kaya, çamur tabakası ve taşlardan temizlenmesi uzun bir zaman alacağını bildirmiştir. Vâdide mahsur kalanlann çoğu civardaki sınal tesislerde çalışan işçilerdir. AP Senatörö (Bastarafı 1 inci sahifede) rak sahibi Suriyelilerin 6 milyon lira tophyarak bu yolsuzlukları mümkün kıldıklannı Sne sürmüş ve bu durumun devlet haysiyetini zedelediğini söy lemiştir. Mehmet Hazer (CHP) gündem dışı yaptığı konuşmada «Personel rejimi perişan bir haldedir» demiş, buna verdiği cevap ta Devlet Bakanı S. Tekin Müftüoğlu, Devlet Personel Kanununu değıştirecek tasarının hazırlandığını söylemiştir. İKÎNCÎ I A L A N Daha sonra soru önergelerine geçilmiştir. Aslan Bora (CHP) nin Tunceli'de görevinden nakledılen bir Tekel memuru hakkındaki sorusu ortahğı kanştırmıştır. Bu konuda Bakanın iza hatını beğenmeyen Bora, «Bakan ikinei yalamnı söyledi» demiştir. Tekel Bakanı Ibrahim Tekin ise «tkinei yalanımı söyledim. Birinci yalanımı da basın yanlış aksettirdi» demiştir. Bora, yeniden konuşurken Bakanlar sırasında oturan Nihat Altan ( A P ) müdahalelerde bulunmuş, Bora «Siz Bakanmısı| nıı?» diye sormuştur. Altan «Ba kan degilim» deyince Bora «tyi ki defilsiniz» demiştir. Buna kızan Devlet Bakanı Refet Sezgin. ayağa kalkarak «Hükümete hakaret edemezsiniz» diye ba ğırmıştır. Senatoda ayrıca diğer b a a so ru önergeleri görüşülmüş, v e oturum yanna bırakılmıştır. İ ReklâmcHık 1304/3851 NOT: Bu akşam KTJĞU GÖLÜ için az sayıda bilet meveuttur. • •» • ••• » •• » • • •• • • • » • • • • • • • •• • • • • • t • » • • » » • • » • • • • » • • • • • • • • • • • • » • • • • • •» Dağıtılan kitaplar Sunye'de basılan ve gizli cemiyet tarafından Türkiyede dağıtılan kıtaplar şunlardır: «Müslümanların ölüm ttalım meselesi. hızbüt tahrir sunar, tslâm Devleti Anayasası ve !»• lâm nizamı.» îlâç konusunda Meclis araştırması istendi ANKARA, (Camhuriyet Bür o w ) Çanakkale Milletvekili Cihat Baban (CHP), ilâç endüst rısi ile ilgili bir meclis araştır ması için önerge hazırlamış v e Meclis Başkanhğına sunmustur. Baban önergesinde ilâç endustrisi konusunda çeşitli iddialar ortaya atıldığını belirterîk, bu endüstri alanında sosyal, sağlık ve ekonomik cephe' leriyle araştırma yapılmasını istemektedir. (Bastarafı 1 inci sahifede) tedbirler almasının zorunlu olduğunu ileri sünnüştür. Vehbi Koç Üç genç tipi Giimriikleme ve Gayri Mantul Emlea Nakliyatı Yaptırılacaktır Kapalı zari usulü teklif alınmak suretiyle müessesemizin gümrükleme ve gayri mamul nakliye işleri eksiltmeye çıkarılmıştır. Bu işe ait şartname ve mukavele taslağı Muessesemiz Gümrük ve Nakliyat Şubesi Müdürlüğünden alınabilir. İşin muvakkat teminatı (50.000.) lira, katî teminatı ise (100.000.) liradır. Teküflerin en son kabul tarihi 27 Nisan 1967 perşembe günü saat 16.00 ya kadardır. Müessesemiz işi yaptırıp yaptırmamakta veya dilediğine yaptınnakta serbesttir. T. I. P7 topfantfsı Yakalananlar İçin salon bulunamıyor ADAFAZARI TÎP Milletvekili Çetin Altan ile Sadun Aren ve Yaşar Kemal Cuma gu nü Sakaryaya gelerek bir kapalı salon toplantısı yapacaklardır. TtP îl Başkam Muzatter Sa tır. üç gündür uğraştığı halde Milletvekillerinin konuşacağı bir salon bulamamıştır. Bu arada Çetin Altan'ı da şehre sokmamak için faaliyetlere girişıldiği söylenmektedir. Trafik kazasında iki kadın öldü 3 kişi yaralandı îki trafik kazasında dun iki kadın ölmuş, üç kişi yaralanmıştır. Millet Caddesinde Aziz Kılıçın kullandığı halk otobüsü, karsı kaldırıma geçmekte olan Affet Yazıoğlu adlı kadına çarparak, olumüne, torunlan Ziya ve Zehra Pozanoğlu'nun da yaralanmalarına sebep olmuştur. Besiktaş BaTbaıos Bulvarında ise Meral Güder adlı kadının kullandığı 34 FY 406 plâkah otomobil, Edibe Toykut ile Necibe Gökrenk adlı kadınlara çarpmış, bunlardan Edıbe ölmüstür. Kıbrıs'taki havanın yumuşamasına çalışılıyor (DIŞ HABERLER SERVİSt) ATİNA Lefkoşe'dekı yetkili çevreler, Makariosla Yunan Hükumeti arasında Tatlısu (Mari) köyü olayından sonra yenı ve esaslı bir anlaşmazlık başgösterdiğini açıklarken, Atina'da Yunan Başbakanı Kannelepulos ise, Kıbrıs politıkası konusunda Atina Lefkoşe arasında tam bir görüş bırliği bulunduğunu söylemiştir. Bu arada Kıbrıs'taki Rum Kuvvetleri Başkomutanı Grıvas'm istifasının Kannelepulos tarafından kabul edilmedığı de güvenilir kaynaklardan öğrenilmiştir. Öte yandan dun aksam Yunan Dışıslerı Bakan Yardımcısı Yerokostopulos ile Türk Buyükelçısi Turan Tuluy bır görusme yapmışlardır. Gorüşmede taraflar, Kıbrıs'taki gergın durumu onlemeye çalısacaklarını belırtmışlerdir. Diğer taraitan dun aksam Atina'da Üniversıte Meydanında sağcı ERE taraftarı öğrencıler tarafından du?enlenen Kannelepulos lehındeki sıyasi mıtingte I Enosis lehinde de tezahurat ya Nurten'in başı kesilerek Adlî Tıbba sevki isteği reddedildi ESKİŞEHİR Eskişehir Adli Tabıbi, Geyve Savcılığının talebi olan Nurten Alat'ın başını kesip Adlî Tıbba göndermeyi reddetmiştir. Alat ailesinin avukatı, Adlî Tabib îhsan Sankardesoğlu'nu boyle bir davranışta bulunmaya hakkı olmadığını söyleyerek «Adli Tabib, (gayri insani ve gayri medeni) bir davranış olduğu gerekçesiyle, Nurten'in me zarının acılıp başının kesılmesi ALT Commutijet I 99.10 99.30 167.80 168 00 121.OT 122.00 107.50 108.50 106.09 107.00 B*«rt Bamit Aziz VaımlvMI Dördü Ürdünlü ögrenci olan ve önceki gece ele geçirilen sanıklann kımkklerı söyledir: Cevat ElMaruf (Ziraat Fakültesi öğrencısi Ürdün uyruklu). tbrahim Mahmnt t s s (Ziraat Fakültesi öğrencısi Ürdün uyruklu). Muhammed Isa Nazmi Saffan (OrtaDoğu Teknik Üniversitesi öğrencısi Ürdün uyruk'u.) Ahmet Abdfil Fettah Hamad (OrtaDoğu Teknik Üniversitesi öğrencısi). Ali Nihat Eskioğlu (Fen Fakültesı Astronomı Doçentı). İhsan Eskioğlu (Kabzımal). Mehmet Ince (Manav). Sıyasi Polısm haklannda yap tığı işlem dun sabah tamamlanan bu sanıklar. dün öğleden sonra Adliyeye sevkedilmişlerdır. Olayın Adliyeye aksetmesinden sonra sanıklann sorgusu gece geç saatlere kadar devam etmiş ve 6'sının tevkifi ile 3'ünün serbest bırakılmasına karar verilmiştir. Ele geçirilmiş olan Cevat El Maruf, Doç. Ali Nıhat Eskioglu, İhsan Eskioğlu, Mehmet İnce derhal cezaevine gönderilmiş, kaçmış bulunan Ercüment Ozkan üe Annan Muhammet Ali hakkında gıyabl tevkıf kararı alınmıştır. Samklardan tbrahim Mahmut İsa, Muhammet İsa Nazmi Saffarı ve Ahmet Abdülfettah Hamat ise serbest bırakılmışlardır. Sıyasî Poli8 cemiyetin başka üyeleri de bulunabileceğı ıhtımalını dikkate alarak tahklka Üniversite çağındaki gençleri üç bölümde inceleyen Vehbi Koç, bu konuda şunları söylemıstir: .Birinci grnpta varlıklı ailelerin çocukları bnlnnmaktadır ki bunlardan liseyi bitirip yüksek tshsil yapanlann sayıları çok azdır. tkinei çrupta liseyi bitirip Üniversiteye girer girmez sivasî partilerle ve memleketin siyasetiyle ilgilenen gençler bnlnnmaktadır. Üçüncü grup ta mali gücii yetersiz fakat kabiliyetli gençler bnlnnmaktadır. Ba gençler iyi gıda almaya imkânlan olmadıfından sıhhat leri boznlan tahsillerini yapmak için çırpınsn ve imkânsızlıklar sebebiyle mecbnren aşın cereyanlann tesirine kapılan gencIerdir. tste gayemiz üçüncü gru pa mensup olan ba gençleri ele almak ve yetistirmektir.» Koç, bunu gerçekleştırmek amacıyla 20 ilde Türk eğitım fesisinin faaiiyete geçirildığini 1968 senesinde 111 genç'e burs verildiğini belirtmiş v e «Ford vakfı ile yaptığımız bir anlaşma ya göre. Türk eğitim tesisi için Türk vatandaslan kaç lira yardım yaparlarsa Ford vakfı da aynı miktarda yardım vermeyi kabnl etmistir» demiştir. SÜMERBANK Alım ve Satım Müessesesi (Basin 13306/3833) Karayolları Genel Müdürlüğünden Askerliğini yapmış ve 3 yaU şını doldurmamış tNŞAAT TEKNtKERİ almacaktır. Bu şartlan haiz isteklilerin daba fazla bilgi için 17 nisan tarihine kadar merkezde Genel Müdürlük Personel Müdürlüğüne taşrada Bölge Müdürlüklerine şahsen müracaatları rica olunur. VEFAT Kırım Giraylarından merhum Kırımizade Neşet Molla İle Emine Hanımın oğlu. Hurıye Girayın kıymetli eşl, Besime Kurt, Neşet Giray Muhteşem Girayın babaları. Can. Betül. Zeynep, Nesil, Nesrın. Tülin'ü) dedeleri, gazi muharjplerden LAMINATION Ifln 2 11111. 3IUHARREM GİRAY SÛNGEP RANAT plııtlk Mnıyli Şlfll nnjötnı 199 T.I: 4T1S «• 1141967 günü ânl olarak velat etmiştır. Cenazesi 1241967 (bugiin) Kadıköy. Osmanağa camiinde oğle namazı kılınarak Sah rai Ceditteki ebedl istirahatgâ hına tevdi edilecektir. Allah rahmet eylesin. Not: Celenk gönderilmemesl rica olunur. Ejl ve Çocukları Cumhurivet 385: Reklâmcüık: 1294/3813 (Basın A. 2824 13344/3821)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog