Bugünden 1930'a 5.326.232 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

CumhurİYet BASIN AHLAK YASAS1NA BVMAVI T A A H H Ü T EDEH «ahlbl: NAZİME NADİ • G«ne! YıyiB MOdflrOî BCTCT GÜKISrM • Sorumiu tazı tjlcrt Mudurü: eROL OALLJ M Basan vt Yayan: CUMHUH1YET MATBAACHJK »• Gazetecılik T. A. S. Cagaloglu HaUcevl aokak No. 3841 Meydanı Edırn* H•oı Adana Ttlefoo: «HO AMKABAt Atatüıt Bul Tener Ap. • Yenlsehh Telefon: 12 09 30 12 09 6fl 12 93 17 57 35 a İZHtB: Gazl Bulvan No. İS Tel: 11330 BUROLAR »•1 ABO N E ve İ L  N Senelik • eyhk 3 aylık TOrUy* 75.00 «0.00 22.00 Hariel 198 00 99.00 49.50 Ba$lık (MaJsru) 2 3 « s ıncJ «Alfaltrd* (unttmlt 8 7 o c ) tahlfelet Nlşan. Nikâh Evlenm». Dogura (llaktu) ölüm. Mevtlt. Teşekkür ra Kayıp •nızta Sem Kayıp (KHImesi) 200 40 SS 79 M 1 Un • » > • * SAY1S1 25 KUROS SANAYİ TESİSLERİ, İMAL ETTİĞİ ÜNVE R (Baştarafı 1. Sahifede) CİDDl OLMALITIZ Şefik înaa (C.H.P.), Parlâmento uyelerinin Meclislere devam etmemelerinden yakınmış, mil'et velaUerinin Meclıs çalışmalannda ciddl olmalan gerektiğini tt9d= etmlş ve Parlâmentoda çalısma larını sağlama amacı ile birrr oda tahsis edilrnesini ıstemlş ve böylellkle koridorlarda dedikodtı yapılmasının önlenebüecegini «öytemişür. Bir mülctveküine ikl raüstah dem düşmesinin doğru otmadıgını ifade eden Ali Rıza. Uzuner (C H.P.l, «Parlâmentoda saraylarda tdne benzer bir saltanat hüköm sörmektedir» demış ve Meclıslerdeki kanlı saldınlann Başkanlık Divaru tarafından t&kip edilmed:ğini, en ağır küfürlerin idare âmlrleri yanında yapıldığıra, bu yüzden Paılâmentonun itıbanrun zedelendigini İfade etmıştır. SÎNİRLİ HAVA Uzuner, memurlara rerilecek avanstan iktisadî devlet teşekkulleri ile mahalll idareler mensuplanrun yararlandınlmamasını t«nkid etrniş, bu durum karşısmda Parlâmento üyelennin de, bu avanstan yararlanmamasını ısremiştir. Uzuner, konuşmasına söyle devam etmiştir: «Parlâmentodaki muzakereler sinirli bir hava içinde geçmektedir. Bu sebeple Millet Meclisl büt çesindeki hastalık ödenekleri arttınlmışür. Bu sinirli hava devarn ettiği sürece gelecek yıllarda ödenekleri tekrar arttırmak zorun ds kalacağız.» PARLAMENTONUN İTİBARI Parlâmentonun itıbarı konusu Meclis'te sinirli hava na ıse Bölükbaşi (Baştarafı t. nci Sshifede) •Çekoslovakra tarafmdan Atak*riosa vcrilen silâhlar konusuoda sa ğa sola başvuran hükumetin, Türk mlllcrinin paylaşacağından ecnin buiunduğumuz bu grrçekleri yurdu muza gelecek olan Sovyet Rnsya Başbakamna millctin hissiyatı ola rak açıkça ifade ermesi ve bu gidişin devarnı halinde Sovyetlerin Türkiye ile samimi dostluk münasebetleri kurma yolundaki sözlerinr kimseniıı inanırıı>aıağını belirtilmcsi başlıca vazifesi olmalıdır.> EŞKİYA, EVLİYA OLDU> Tutanaklann tahrifı konusuna da değinen Bölukbaşı. •Hakkın ve hakikatlerin susturulduğu yerde demokrasinin değil, zulmun ve istibdadın sesi gelir> demış, AP ile CHP arasındaki bahar havası içinde, •Dün eşkiya dedikleri. şimdi evliya oldu» esprisıni yapmıştır. lnönü"nün, bir kimseye teveecüb göstennesinın daima kötü sonuç verdiğini de esprileri arasına katan Bölükbaşı, «Aman. Dcmircl'e fnla iltifat etmesin. Politika. ahlâk rejimidir. Salonlarda elraa, portaka) so.vup ikram ctmek ve kadeh tokuşturmakla kurtulmaz» denıiştir. değinen İKas Seçkm (CHP) sunları soyleroiştir: «Bazı milletvekilleri dı» seyahatlere birinci mevki için ödenek alıp 3. \e 4. roevki ile seyahat ediyor, aradahi farkı da cebine indiriyor. Bunlara dikkat etmezsek Parlâmentonun itiban zedelenecektir.» tlyas Kıhç (CHP) de Parlâmento uyelerinin yurt dışı ge71lere çıkmalannın belli bir esa sa başlanmasının zorunlu olduğunu belirtmıs, «Ynrt dışına gi den bazı arkadaşlar bunu geçim vasıtası taaline çetirmektedirler» demiştir. Ahraet Ihsan Birincioğlu (A P), Senatoda bır SporToto bayıliği bulunup bulunmadığını sormuştur. CEVAPLAR Tenkidlerı cevaplayan Meclis İdare Amiri CXâl Sungur (CH V). «Bir arkadaşımı* Medit iVinde mescit açılroasını istemis tir. Mecliste esasen bir mescit \ardır. tsteyen oraya gidebilir. Yeni bir camii insa etmek için 5 milyon liraya ihtiyaç vardır. Senatoda SporToto bayili<i olduğv iddialarını da arastıracağız» demiştir. .HÜKtnviET. DE\XET BAŞKANININ İŞtNE KARIŞTYOR» Daha sonra. Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi bütçeleri o; lanarak. kabul edilmiştir. Cumhurbaşkanlığı butçesinin gorüşülmesi sırasında soz alan Ali Rıza Uzuner (CHP). hükumetin ozellikle Genel Mıidur atamalarında Cumhurbaşkanınm işine kanştığını söylemis, Turhan Şahin de (CHP), millî butünlüğün ve beraberüğin gerçekleşmesi için Cumhurbaşkanınm da parlâmento muzakerelerini izlemesınin zorunlu olduğunu ifade etmıstır. Cumhurbaşkanlığı bütçesi ve sayıştay bütçesi de oylanarak. kabul edilmiştir. Butçe Karma Komisyonu, bugım saat 10 da toplanarak, çalışmalarına devam edecektir. 20 Aralık 1927 tarihli Cumhuriyet'ten Mussolini'nin konuşması Son günlerde Italyan Başvekili Sınyor Mussolinı îtalj an Ye killer Heyetine dıkkate değer bır rapor vermiştir. Basvekil bır taraftan banşı zedeleyecek her hangi bir davranışta bulunmayacağına daır söz verdıği hal de öte taraftan kendısıcin fikir lerinı yaymakla tanınmış Jurnale D1 Italya gazetesı Italyanın Fransa ile anlaşmak için ortaya attığı dileklen açıklamaktadır. Bu dıleklerden şu ıki tancsi kesın olarak banşın büyük düşmanıdır. 1 Italyanm Adriyatik veya Balkanlardaki menfaatlerının tasdıkı. 2 Italyanın arazı genisleme sine ihtiyacı olduğu. Meselâ Balkanlardaki menfaatleri demek Arnavutluğa sahip olması demektir kı, Avrupa banşı için yeter derecede teblikesi olan bir durumdur. mış, şıddetlı ve üşütücu bir riî» gâr ortalığı kaplamıştır. Dun sabah erken saatlerde baslayan şıddetli bır karayelle kar yağmaya başlamıştır. Şıddetli yağmurlardan Bakır Koyündeki Ayazraa deresı taşmış, Arnavutköyünde bazı tahrıbat yapmıştır. Edirnekapı, Topkapı, Eyupte büyük asırlık ağaçlar yıkılmıştır. Bu arada bazı deniz kazaları olmuş, Boğaziçınde gaz yüklü bir vapur batmıjtır. • Avrupanın da bırçok yerlerin d? şıddetli bır fcış başlamıştır. Sıcaklık tngılterede «ıfırm altında ondokuz dereceye kadar düşmüştür. Meteorolojı uzmanları bu kötu havaların Noelden sonraya kadar devam edebileceğini söylemektedirl*r. Rus uyruklular Kar baskın yaptı tstanbul dun mevsimın ilk karlı gününü yaşadı. Bir haftadan beri esmekte olan lodos rüz gârı evvelkı gün poyraza çevır Bırleşmiş Milletlerın şehrimiz dekı temsiîeisi Dr. Schılinmer Beyaz Ruslann sınır dışı edılmelerinın nıhayet 6 subata kadar tamamlanacağını soylsmıstir. Kafkasyadan gelmiş ikıyuz Rus uyruklu Türk, «Biz Tıırküz, buradan gitmeyiz» demislerdır âııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııtı Meclis avans tasarısını (Bastarafı 1 Inci «anıfedr) lisadi devlet teşekkulleri mensupları ile mahallî daıreler per soneline de verilmelidir. Yapılan bir degisiklikle subay ve ast subayların avanstan yararlanmaları kabul edilirken, iktinadî de\let teşekkülleri ile mahalli idareler mensnplarınm avans tan faydalandınlmamalari, dogru olrnaz. Milletvekillerinin bu avanstan vararlandınlmaları, kamu ovunda genis tepkiler nyandırmaktadır.» MP ADINA KONCŞMA MP Grupu adma konuşan Hilmi Işgüzar, bütçe açığmın kapatılmasmı, vergi sistemlerinde reform yapılmasmı ve yeni vergi kaynaklan ararurken dar gelirli vatandaşın ağır baskı al tında tutulmamasını istemiştır. Işgüzar, tasarıdaki hükümlerin Iktisadi Devlet Teşekkullerinde çalışan memurlarla, emekli. dul ve yetimlere de teşmil edilmemesi halinde alej*h*e oy kullanacaklarını söylemiştır. AP GRUPU ADINA AP Grupu adına soz alan llhami Erten, Devlet Personel Da iresınin, sınıflandırmayı günun gerçeklerine uygua olarak hazır lamakta olduğunu, bu konuda kı çalışmaların kısa lamanda bi tırileceğini belirtmıs, Ptrsonel Kanununun atnacının maaşları arttırmak olmadığını. kanunun ucretlerdeki esitsizliği giderecek şekilde hazırlandığını söylemiştir. Avans tasarısına değinen Erten. 470 milyon lıranm Genel ve Katma Bütçe içinde yer alan memurlara ödeneceğini, Subay ve Assubaylarla Üniversite mezunlarının devlet bütçesi ıçınde yer alması bakımmdan avans tasarısından yararlanmalannın tabıi olduğunu belirterek, şoyle demiştir: y •Hükflmet, mevent ve meri bir kannna dayanarak hazırlanan avans tasarısında katma ve genel bütçe içinde yer alan roemurları ön plâna almıstır. îktisadî Devlet Tesekkülleriyle mahallî idareler mensnplarınm Per sonel Kanonları fizerinde de ça Iınlmaktadır. Bn tasanlar da ka nunlastıih takdirde krndilerinin maaşları arttınlacaktır. Hökuroetin avans kanununu uygnlamasıvle ilgili olarak memurlar arasında ayınm vaptıfı iddiaları, doğru detildir. Hükumet, 657 Sayılı Kanuna göre hareket etmektedir.» TtP ADINA Voli ife AP'li (Baştarafı 1. Sahifede) VALİ. VILÂYETİ TEKKEDİYOR Çamcı, yenıden soz almış. «Kanunlara. Vali'den bin kere daha saygılı olduğunu» ifade etmıştir. Bu sozier uzerıne Poyraz, oturduğu yerden, «Nasıl mukayese ediyor?» diye bağırmıştır. Bunun üzerine, AP ve CHP Grup Başkanları söz alarak, ortalığı yatıştırmak istemiş. Başkan da oturuma, 10 dakıka ara vermiştir. Aranın verilmesiyle doğru odasma çıkan Poyraz, paltosunu giymi.s, Vılâyet'ten ayrı.mışür. Daha sonra çoğunluk sağlanamamış, gündem maddeleri tamamlanmadan toplantı, Perşembe gününe bırakılmıştır. makam arabasına binerek TtP Sözcüsü Sadun Aren, avans tasarısını «Gayri riddi» pla rak nitelemiş, kanunun kapsamı na emekli, yetim, dul. iktisadî devlet teşekkülîeri mensuplariyle mahallî idareler menıurlarının da alınmasını istemıştir. Aren, konuşmasına söyle devam etmiştir: «Kanun «asansına göre memurlar, yüzde 35 lam görmeden önceki maaşları üzerinden avans alacaklardır. Bu şekilde mütalâa edildiği takdirde. yüzde 15 lam uygulanacak. memur esasuıda yüzde 11 oranında bir zam görecek tir. Aynı şekilde yapılan hesaplara göre. yüzde 10 zam alması gereken bir memur. yüzde 7.4 oranında zam görecektir. Tasannın S57 Sayıh Kanunla da ilgisi yoktur. KOMİSYON SÖZCÜSÜ KONUŞUYOR Komisyon Sözcüsü Faik Kırbaşlı (AP), Avans Kanununun tatbiki ile Personel Kanununun mali hükümlerinin uygulanmaya başlandığını belirtmiş, tasarıdan mahalli idare ve iktisadi devlet teşekkulleri mensuplarmm, bütçenin malî imkânlan bakımmdan yararlanmalannm mümkün olmadığını ıleri sürmüştür. YARINA KALDI Tasannın görüşülmesine, jann devam edilecektir. ARAZI BINEK ARABALARINI Memleket hizmetine arzettiğinı sayın halkımıza bildirir ÜNVER SANAYİ TESİSLERİ Fabrika: Bahçelievler Bakırköy • MüracaahLAND ROVER Bayiliklerine Ilâncıhk: 7691/14834 VEFAT Merhum Yarbay Tahsin Bey ve merhume £alıha Hanunın kızı. merhum Mehmet Supbi Beyın eşi, Müzdan Özadam'ın annesi, Zeren Özadam'ın anneannesı, tl Genel Meclisi üyesi Hüseyın Meral Özadam'ın kaymvalidesi. Fatma Özel, Kadri Saya ve Sabire Paker'in hemşireleri. Prof. Tahsin Saya, Erol Saya. Ünal Saya ve Güler Aklan'm halaiarı, Kudsi Paker, Betul Saya, Leman Noyan ve Server Edis'in teyzeleri salihatı nisvandan 14 öqretmen (Baştarafı 1. Sahifede) Mucur'dan Ktrşehir'e gelirken tipıye tutulan ve ıki gündenberi aranan Ali Akalın, dun sabah Akçaağıl köyünde bulunmuştur. Ulukışla'dan Gederli Koyüne giderken tipiye tutulan ikı ortaokul öğrencisinden, 14 yaşındaki Reyhan Yıldınm da donmuş olarak bulunmuştur. Nevşehir*in Kaymaklı kasabasmın ilk ve ortaokul öğretmenlerıru Kırşehıı'e taşıyan nıimbüs. kara saplanmıştır. Donma tehlikesi geçiren 14 öğretaıenı, yakın kdylerden gelen 3 yaşlı koylu köpekleriyle kurtarmışlardır. Isparta'nın Sutçüler ilçesine bağh 10 köyün yollan karla kaplandığından KajTnakamlık. bu koye aıt mahkemeleri ve resmî 15leri, dört ay ertelemıstir. Karadeniz'deki şıddetli Yıldız Povraz fırtınasından Kefken Ada sına sığınan teknelere, fırtuıamn bugün dinmemesi karsısında, helıkopterle yiyecek maddesi atılacaktır. HÂMİDE ŞEREN HANDrEFENDI geçirdiği elim kazadan kurtulamıyarak 19/12/1966 günü vefat ehniştir. Cenazesi bugün (20/12/1966) öğle namazını müteakip Fatih camiinden ahnarak Edirnekapıdakı aile kabrıstanına tevdi olunacakur. Allahtan mağfiret niyaz ederiz. Ailesi Cumhuriyet: 14857 MUFETTİŞ MUAVİNİ ALINACAK TÜRKİYE HALK BANKASI 6ENEL MÜDÜRLÜGÜNDEN: Bankamızm Teftiş Kuruluna Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisat Fakülteleri, Ortadoğu Teknik Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesinin İşletmecilık, İktisat ve İstatistik bölümleri, İktisadî ve Ticarî İlimler Akademileri (Yüksek İktisat ve Ticaret Okulu) veya Millî Eğitim Bakanlığınca bunlara eşitliği onanmış bulunan yabancı Fakülte veya Yüksek Okul mezunları arssında yapılacak seçme sınavı ile, yeterince müfettiş nvuavini ahnacaktır. 1 Yazılı sınavlar 23, 24 ve 25 Ocak 1967 günlerinde Ankara'da Genel Müdürlükte. İstanbul (Sirkeci) ve İzrair Şubelerimizde yapılacaktır. Yazılıyı kazananlar. Ankara'da Genel Müdurlüğümüzde ayn bİT de sözlii sınava tâbi tutulacaklardır. 2 Sınava katılacaklann en geç 14 ocak 1967 pününe kadar gerekli belgelerle birlikte ve bir dilekce ile Ankara'da Genel Müdürlük (Teftiş Kurulu Başkanlığına) başvurmalan gerekir, Smav konulan ve diğer hususlarda. Ankara'da Teftiş Kurulu Başkanlığından ve İstanbul, İzmir, Balıkesir. Eskişehir, Konya, Adana, Malarya, Erzurum, Samsun ve Trabzon Şubelerimizden bilgi slınabilir. 3 Sınava katılabilmek îcirı: a) Devlet Memurlan Kanununun 48. maddesinde yazılı şartlan haiz olmak, doldurmamış b) Ocak 1967 başında 35 yaşını bulunmak. c) Bankamız Müfettiş Mui\nnliği sınavlannda, ev^'elce iki defa başan kazanamamış olmamak, ç) Yapılacak soruşturma jonueunda, sicil ve karakter yönünden, mesleğe alınmasına engel bir hali bulunmamak, lâzrmdır. 4 Müfettiş Muavini olarak göreve alınanîara, yürürlükteki Kanunlar gereğince aylık, ikramiye ve yevmiye verilir. 5 Yeterlik sınavuıı veren müfettiş muavinlerinden lisan bflenler, meslekî inceîemelerde bulunmak üzere, yabancı memleketlere gönderilirler. (Basm 24166 A. 15539/14829) Grup'u (Baştarafı 1. Sahıfeüc) namu* sözu \erdigi yolnndaki gazete havadislerini yalanlamıs ve böyle bir ifade kullanmadıgım bildırmıstır. Oaha sonra Avans Tasarısını göruşen Komısyonun Başkanı Mesut Erez, konusmasında, Iktısadı Devlet Teşekkulleri memurlan ile emekli, dul ve yetımlere avans verilmesme maddi imkân bulunmadığını, boyle bir imkânın sağlanması ıçın senatdr ve milletvekillerınm avanstan feragat etmeleri gerektiğım soylemıştir. Bu arada. Muslihittin Gürer, Muzaffer Dösemecı ve Şükrü Akkan, tktısadı Devlet Teşekküllerinde çalışan memurlara kendı bütçelennden, emekli, dul ve yetimlere de devlet bütçesmden avans venlmesini öngören bir bnerge vermısler, bu onerge 68"e karşı 74 ovla reddedilm stır Daha sonra, hukuraetın hazırladığı, komısyonun da görustü£ü Avans Tasansı oylanmış ve 56ya karsı 85 ovla komisyondan geldığı sekılde kahul edılmıştır. BİR OY FARKI İLE REDDEDILEN TEKLİF Muzakereler sırasında Osrr.an Atıllâ. Tabii Senator Kadri Kaplan'ın teklıfine yakm bir teklıfte bulunarak, 470 milyon lira ile raerrurların ortaklığı aîtmda bir fabrika kurulmasını, bu olmadığı takdırde, her il ve ilçede istihlâk kooperatiflerin kurulmasmı istemiştır. Bu istek, bir tek oy farkı ile reddedilmiştir. KEFKEN'DE Anadol (Baştarafı L Sahifede) EKONOMİK 4 metre 38 santimetre uzunlulundaki ilk Türk otomobili 4 sılindirli olup 100 küometrede 9,7 litre benzin (950 kuruş) yakmaktadır. «Anadol» un peşin fıyatı, 26.800 liradır. Taksitle ise 14 bin peşin ve 1200 liralık bonolarla 12 ay vâdeyle 28.500 liraya satılmaktadır. 2 kapılı 5 kişilik «Ana> doi» tipik bir aile otomobilidir. ÖZELLİKLERİ «Anadol» 51 beygir gücünde olup, kapasitesi 1200 cc'dir. Saatte en çofc 125 Km. yapabilen ilk Türk otomobili 38 lıtre alan deposuyla, benzin ikmâli gerekmeksizin 400 kilometrelik bir mesafeyi 36 liralık yakıtla katedebilmektedir. «Anadol», 4 ileri, 1 geri viteslı olup, 6n frenler diskli, arkalar ise kampanalıdır. Tamamen Türkiye'de yapılan karoseri ise «Fibreglats» tan ımal edilmiştir. TARISI YERLÎ Türk mühendis ve isçîleri tarafından hazırlanmış olan «Anad«I» un karoserisinden başka catnları, lâstıklen, döşemesi. şa»isi ve diğer aksesuvarları bütünüyle vurdumuzda imal edil* miştir. Motor, fren ve diğer mekanik kısmın çoğu tngiltereden FordCartina firması ile yapılan anlaşmalar sonucu ithal edilmektedir. Herhangi bır kara dolayısiyle deŞistirilmesi gereken parçatar, OTOSAN Fabrîkası'nda hemen yerine knnulahürnektedir. A L T İM 9s.W 1S6.M 126.01 106 00 10000 14.48 9S.8» 167.00 1274)0 107.00 101.00 14.50 NlROYAf Cnmhurlyet Rcş«t Hamıt Aziı NRpolvon 24 âyar kiılce VEF AT U.S. Royal Eâstik Türk.Â.Ş. ilklTürk otomobili un piyasaya ^çıkarılması mühasebetiyle^ OTOSAlV'ı hararetleAtebrikreder. İnebolu'lu merhum Çolakoğlu Hacı Mehmet Zıhni ve merhume Beypazarh Hafide Hanımın kenmesı İnebolu ve Uskudar tuccarlarınd=ra Ahmet Hasbi Öner'ın kıymetü eşı, Nâzım Öner ve Nesrin Gürünlü'nun anneleri, Macıt Gürunlü ve Bıhin Öner'ın kaınvalideleri, Levent, Merve, Kerem Öner'ın sevgili babaanneleri, Defne Gurünlü'nün sevgili aineannesi. Hamdi Çolakoğlu ve Bedrıye Çolakoğlu'nun sevgili ablaları, Salıbatı nisvandan; Melek Haslet; Ondokuz Aralık akşamı Allahın lahmetine kavuşmuştur. Cenazesi 20/12/1966 Salt gunu oğle naraazını muteakıp Şişlı camii şerifınde nsmazı kılındıktan sonra Zincirlikuyu mezarlığına defnolunacaktır. Meviâ rahmet eylesin. AÎLESİ Cumhuriyet: 14858 Şubemizde ihtiyaç fazlası, 1/2" Iuk siyah boru, 14 mm. lik \Tivarlak çelık çubuk ve boyalann satışına devam olunmaktadır. İsteklilerin Meşrutiyet Cad. 241 Tepebaşma müracaatları. KOÇ'ÜN SÖZLERt Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Vehbı Koç. «Bugün bir is adamı için kücflk bir otomobil, ayakkabı kadar ihtiyaç haline gelmiştir» demıs, Türki:ede otomobil ımâl edilip edilmemesi konusundaki münakaşalar için de, «Tflrkiye'de otomobil imalâtının yapılacafına ve i«tikballne de inandıkları için Anadol'u meydana getirmeye tiklarını» söylemiştır. ETİBANi; İstanbul Alım Satım Şubosi (Basın 24880'14841) Maaajaaı 3423 • 14*165
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog