Bugünden 1930'a 5.330.929 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

T5 Kasım 1966 SAHİFE BEŞ. Tansel, Jlrçelilc'i gezdi Hava Kuvvetleri Komutanı trfan Tansel, dün beraberınde Velıbi Koç olduğu halde Arçelik fabrikalarını geçmiş ve «Yerli sanayiin ilerlemesinden dolayı bfiyfik memnuniyet duyuyorum» demiştir. Sozlerine devam eden Tansel çunları söylemiştır: «Bulunduğmn mevki itibariyle yerli sanayinin bttyük bir inklşaf halinde olduğunu gördüm. Son olarak Tflrk sanayi tesisle | rini gezdiğim 1961 yılından bu ya £' tngiltere'nin Akdeniz tılosuna mensup 3 gemi, Dainty muhribi, Ruhyl firkateyni ve Wave Ruler na, büyük bir tekâmül gördüm. % ikmal gemisi 17 Kaum ile 21 Kasım taribleri arasında Komodor D.B.N. Mellis'in kumandası altında Istanbnl'a bir nezaket ziyareti yapacaklardır. Gemiler 17 Kasım sabahı »aat 8 de tstanbul'a geleeek Bu arada, Arçelik'te yapılmakta î* ve aynı sabah Melliı, Valiyi ve Belediye Baskanını, 1 inei Ordn ve Knzey Saba Deniı Komutanlaolan yerli aspiratör karşısında 1 ruu makamlannda ziyaret edeeektir. hayranlık duydum. İncelemele jj rimden sonra birliklerimizde kullanüan ithal malı tasıt ve araçların yerlerine çok daha ekonomik olan yerlilerinin kuUanılabile ceğini anladım.» Petrol boru h'atti doldurulmaya başlandı Diyarbakır'ın Pirinçlik mevkiinde. Batman İskenderun hattına bağlanan özel petrol boru hattı dol durulmaya bajlanmıştır. 30 kilometre uzunluğundaki petrol boru hattmın inşaatı, ekim ayının ortalarında bıtirilmiştir. Denemeler tamamlandıktan sonra, dolduruma günde 4000 varilhk bir kapasıte ile, 3 kasım tarihinde ba§lanmıştır. Batman îskenderun hattına. Shell'in aralık ayınm ortalanna doğru ham petrol vermesi beklenmektedir. Türk Tekfen Sirketi tarafmdan inşa olunan Shell boru hattı 7 mil yon liraya malolmujtur. v evlâdiyelik DEMİR DÖKÜM EMAYE KÖMÜR SOBALAR YALNIZ BU MEVSİM DEĞİL... UZUN YILLAR KIŞI RAHAT GEÇİRMEK İÇİN sıcaklığı ayor edilebilen yegâne sobadır • DEMİR DÖKÜM SOBALARI, kok' kömürii, linyit, briket ve odun gibi her türlü katı yakıtı yakmağa elverişlidir • DEMİR DÖKÜM SOBALARI, termostatlı ve termostatsız olmak üzere iki tiptir: DEMİR DÖKÜM SICAK HAVA SO8ALARI, sıeak hava dolaşımlı oldugıından kalorifer tarzında ısıtır. Turkıyede ilk defa imal edilen DEMİR DÖKÜM TERMOSTATLI SO,BALARI. orijinal termostatı sayejsinde ısıtacağınız yerin hararetini otomatik olarak muhafaza eder • DEMİR DÖKÜM SOBALARI, en kötO baea çekiş şartlarında bile devamlı yanış temin eder • DEMİR DÖKÜM SOBALARI, kahverengi, yeşil ve kahverengibej olmak üzere 3 ayn renkte imal edilmiştir Kadıköy'de dün vatmanlar ağladı Son olarak, Kadıkoy Hasanpaşa ve Kadıkoy Üsküdar hatlarındakı tramvaylann da hızmetten kaldırılması dolayısiyle dun sabah Kadıkoy durağında bir toren duzenlenmiştır. Bu arada, defne dallariyle suslenen Hasanpaşa ve Üskudar tramvayları, son yolcularını ucretsız tasımıştır. Vatmanların gozleri yaşlı olduğu halde son görevlerını gordukleri ikı ayrı hattın bıletçılerı de, bu defa yolcu gıbi teyahat etmışlerdır. Kaldırılan tramvayların yerine, otobüsler hizmete konulacaktır. Üniversite rarak haklannda bir karar verilmesini bekleyen öğrenciler, dun Eminönu Kaymakamının söz verdiği halde para ve pansiyon yardımını yapmaması üzerine, bugün çadırları önunde bir miting düzenlemeye karar vermişlerdir. llgililerin, «Siz bahçeden çadırları kaldırın, isterseniz Suleymaniyenin veva Fatih camiinin bahcesine knrnn. O zaman size iş de buluraz, para kazanırsınız» tklifine, «Bizi para degil, oknmak doynrnr» diyerek cevap veren oğrencilerden 5'ı hastalan 'Düzce sanıkları kısa zamanda yakalanacak, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Rıfat Ergun, Düzce Cinayetinin faillerinin kısa sure içinde yakalanıp Adalete teslim olunacaklarını söylemiştir. 5 Eylül gecesi Düzce yolunda sonra 55 dakika dinlenilmistir. bir şoforle Amerikalı kadın teğSoyulgan olayı yeniden anlatmış, yeniden eşkâller vermiştir. menın soygun sırasında öldurulGızli toplantıya, kaatilleri otomesı, teğmenın nışanhsı Bırol mobıle bmerken goren kâhya Soyulganın da ağır yaralanması Sabahattin de çağrılmış ve 20 ile sonuçlanan olayın uç koldan dakika kendismden bılgı alınyönetildığinı, merkezin Boluda mıstır. kurulduğunu belirten Rıfat Ergun, «Bn çalısmaları görmek 3000 SABIKALI için geldim» demıstır. Pohs ,olay gününden bu yana GtZLÎ TOPLANT1 3000 sabıkah üzerınde durmuşBolu Jandarma Kumandan Mu tur. Bu sabıkahların durumları teker teker ele alınmıs ve cinaavını Bınbaşı Abdullah Yıldıyetle ilgılerı aranmıstır. 180 sarımla beraber dun sabah Istanhıfeye çıkan İstanbul polisinin bula gelen Rıfat Ergun. İstanyaptığı tahkıkat dosyası üzerinbul Emnıyet Müdur Yardımcısı de de tetkiklerde bulunan GeGurbuz Atabek'ın odasında gizlı bir toplantı yapmıştır. Bu top nel Müdür Yardımcısı, Cinayet Masasının çahsmalarım ovmu$lantıya, tkinci Şube Mudüru tur. Vedat Sokolln, Cinayet Masası Şefi Macit Esmer'le diğer tahkıkat yöneticileri katılmışlardır. öte yandan evinden almarak Emniyet Müdürlüğüne gotürulen olayın tek gorgu tanığı Bırol Soyulgan da toplantıdan 1. Ağırce Mahkemesi Savcııı, dun, şürlerinde komünızm propagandası yapmaktan sanık Âsık Ihsani'nin 7,5 yıldan 22,5 yıla kadar hapsini istemiştir. Mahkeme. sanık avukatlarının yeni bilirkisi incelemesi konusundakt isteğini reddetmis ve durusmayı, baska güne bırakmıştır. DEMİR DOKÜM SOBALARI; EN ÜSTÜN KALİTELİ... EN EKONOMİK SOBALARDlR KASIM 15 ŞABAN 2 V. J €.45 11 58 14 35'16.51 18.25 5 05 1 541 7 07 9 43 12 00 1 35 12 12 609 sayılı diploması kaybolan Yuksek Mühendts Mektebi 1934 yılı mezunlarından Mustafa Neylan Ünsaç'a ikinci nuıhı (Duplicat) diploma verilecegi, bu lıusustaki tallmatnamenln 6. maddesine lstmaden tlân olunur. İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden: TÜRK DEMİR DÖKÜM FABRİKALARI A.Ş. SiUhtar. Istanbat, Tet.: 2166OO* Cenel.SatıctİMn: BEKO TİCARET A . Ş . lstiklâl Caddesi 349, Beyoğlu, İstanbul. TeL: 49 00 39 MERKEZ TİCARET A.Ş. UIus Meydanı, Koç Han, Ankara, Tel 110460 (Basm: 22948 A. 14730) 13314 Aşık thsanVnin 22£ yıla kadar hapsi istendi Danıştay kararlannın tatbik edilmesi lâzımdır Devlet ışverenlerin haksız muamelelerini onlemek ve ışçı hak larını korumak maksadiyle teşkılâtlar kurdugu halde, Devletın kendi işçılerine de haksız muamele yapmaktan geri kalmadığınt bizatihl müşahede ediyoruz. 15 senelik fasılasız devlet memurluğu hızmetim vardı:~ îştmden aynldilrtâlFfonra 15 senehk emekli keseneklerimin iadesıni istedim. Benden kesılen 0,o5 lerle terfi farklarının yansını 60 yaşmdan sonra verümek üzere Emekli Sandığınca bloke edildi. o .o5O si Emekli Sandığına ırat kaydedildi. Geri kalan oo25 i ise bana iade edılmişti. Bu, Sosyal Hızmetler Kanununa göre benden kesilen °i>5 lerle kurumumun emeklıliğime iştirak ettiği O 'o5 lerin tamamını °'olO olarak iadesinin icap ettiği Emekli Sandığı Kanununda belirtildiği halde bu hakkımı alamadığımdan aynı mevzuda Devlet Şurasına dâva açtım. Yedi sene sonra aldığım kararda, (herhangi bir memurun Emekli Sandığında Parker 45 Her öğrancinin sev*c«ğl dolma kalem Kolaye» değijebilen vidalı oç takımı, isl«ğ« gore kartuş veya pompa il« kullanma imkinı lyi (ahfmanın «n günt v* «n makbul htdiy«I bJr P«rkM4S delma (Millî Eğitim ve Maliye Bakanlarının dikkat nazarlarına) bekleyen parasına karşılık Sandıkça faİ7 ödenemiyeceğınden) bahısle dâvam reddedildi. Bu kararı tashıh bakımından ben keseneğimin Emekli Sandığında kaldığı sürece faiz istemediğımi, benden kesilen ve kurumumun iştirakiyle birlikte Sandıktaki ",«10 ların bana iadesinin, dâvamın mev^nunu teşkil ettiğıni hal buik*a verilen kararda f»i» talebimden bahsedildiğinden bu yanhşhğm ıslahını ikinci bir dâva dilekçemle istedimse de tashıhi gerektiren bir durumun bulunmadığından bahisle talebimin reddine. 10 lira paza cezasiyle tecziyeme karar verildi. Bu kaBilhassa son zamanlarda Ame Ş rarı görünce allahıma şukret rikan eşyaları satan mağazala şş tım. rın Ankara'nın gözde semtlerin E Vatandaş olarak aleyhimızde de artması dikkatimi çekmis bu E de olsa çıkan Devlet Şüra'i ka lunmakta. Yaptığım tetkik netı = rarlarına saygı gösterdiğımız cesinde satılan malların »'o95 inin S halde (acele işe şeytan karı^ir Amerikan menseli olması beni = derler) ondan mı nedense 78 se son derece üzdü. Çunkü Turk ş nede çıkan kararlar infaz edıle pıyasalarında baska bır deTİetin E bilmekte ve fakat bir hafta ıçın malları alıcı bulmakta ve yerli = de verilen kararlar infaz edıle sanayi baltalanmaktadır. Bun S memektedir. Bunun sebebi hık dan baska üzücu bir husus da Ş Amerikalıların kendi mağazala = meti nedir?. Bekir KATAGİL rından aldıkları malları bizım S Amerıkan esyası satan mağaza = lara doların karşılığı 20 T.L. o = larak satmalarıdır. ^ Hulâsa, bır nevi kapitulâsyo = nu andıran bu husus yerli sana = yıi baltalamakta, Amerikalılara = mallarını satacak bir pazar mey = dana getirmektedir. ^ Ahmet PEKEREN = mektuplar Yeeni Ajans: 9019 13312 Isparta Askerî SatınAlma Komisyonu Başkanlığından ISPARTA Garnizonu ihtiyacı için kapalı zarfla 7 ARALIK 1966 günü saat 1100 de 24500 kilo KIRMIZI MERCİMEK alınacaktır. Tahminî tutan 58.800 lira olup Geçici Teminatı 4.190 liradır. İsteklilerin teklif mektuplarını belirli günde ihale saatinden bir saat evveline kadar Komisyonumuza vermeleri. Evsaf ve Şartnameleri ANKARA, İSTANBUL Lv. Â. likleri ile Komisyonumuzda gorülebilir. (Basın 1958 23032) 13331 KONGRE 27 Mayıs Mıl'.l Devrım Dernegi istanbul Şubesinin yıllık kongresi 19.11.1966 cumartesl gunu saat 1 5 3 da yapılacaktır. Duvurulur. Yönetim üuru.n «XiQjhuriyçts satan dükkânlar | çoğalıyor... | christine nerac TANT MİEUX Sİ TU PARS Reklâmolık (4456) 13343 TA VO/X İSTANBUL EMNİYET SANDIGINDAN Ilâncılık 7033 13336 '«tanbul Emniyet Sandığı Üsküdar Şubemize borçlu ölıi Ahmet CemileUin Civan vârislerine ilân yolu ile teblig Dosya No: 1965/2110 Ahmet Cemalettin Civan sağlığında mutasarrifı olduğu; Üsküdar ÇenRelköy mahallesi, Lokmacı sokağında, eski: 9, 10, yeni: 9, 11, 12 taj: 12, 12'1 No. lu seneden ve mahallen kârgir evin tamamını Sandığınuz Üsküdar Şubesine birinci derecede ipotek göstererek 23.6.1964 tarihinde İPA 2012 hesap numamrasiyle Sandığımızdan (5000.) lira istikraz etmişti. 20.11.1966 tarihli hesaba nazaran faiz ve mesarifiyle beraber (5.971.88) liraya baliğ olan borç, vadesinde ödenmediğinden 3202 sayılı kanun mucibince adı geçen hakkında icra takibine bajlanmış ve borçlunun öldüğü anlaşümıştır. Mezkur kanunun 45 nci maddesi vefat halinde tebligatın borçlu vârislerine ilânen yapılmasını âmirdir. Borçlu A. Cemalettin Civan mirasçılan işbu ilân tarihinden itibaren bir buçuk ay içinde Sandığımıza müracaatla murislerinin borcunu ödemeleri lâznndır. *Borç ödenmediği takdirde ipotekli gayri menkulün mevzuu olan kanuna göre, Sandıkça satılacaktır. Bu cihetler alâkadarlarca bilinip ona göre hareket edilmek ve her birine ajTi ayn ihbarname tebliği makamına kaim olmak üzere keyfiyet ilân olunur. Basın 23149 13334 ffsıatu Muhaseb* Mıkinalırı friba Yazı Maklnaları Yazı Makinaları TÜRKİYE MÜMESSİLLİKLERİ : Büromakina Tıcaret ve Sanayi Ud. Ştı Bankalar C. 54 • İstanbul Oklar Müessesesi Kemeraltı Caddeti 66/4 Karaköy • Ittanbul Fuat ve Suat Tarhan O . Meşrutıyet C. 97 • • Teoebası. • İstanbul i E S 1 Senelerden beri Orta Öğretim Miiesseselerinde okululan fazla ders saatleri için Millî Eğitim Bakanlığntca saat basına briit olarak 5 lira ödenirdi. Millî Eğitim Bakanhğı. bir miiddet evvel 5 lirayı l t liraya çıkardı. Kısa bir bocalamadan sonra öğretmenler arasında, pek garip ve anlaşılması çok giiç bir düşünce • ile ikilik yaratarak «ski ve emektar öğretmenlere 8, mııvazzaf öğretmenlere isc İP lira takdir etti. Meslekdaşlar arasında yaratılan bu ikiliğin bir an evvel kaldırılması her halde çok daha mâkul ve mantıkî ' olacaklır. Asıl. garip olduğu kadar yersiz ve çok manasız bir islem de Maliye Bakanlığmda bn işlerle meşgnl olan deha ve zekâ sahibi her kimse onun himmet ve eayretiyle parlak bir esas vazedildi. Şimdiye kadar fazla mesaî olan ders saatlerinin ücretleri toptan bir vergiye (âbi tntulurken yeni formülün dâhi kâsifi her halde Devletin milyarlan bulan açığını kapatmak hevesiyle olacak her ders saatinden ayrı vergiler kesmek lüzumunu hissetti. Ve bn »uretle öğretmenlerin haksız yere biiyük kayıplara, zararlara ve netice itibariyle de tamamen mağduriyetlerine sebebiyet ; verildi. Biz öğretmenler, bu parlak buluş sahibini kendi eseri ile başbaşa bırakır ve sayın Maliye Bakanından bu çok manasız ve haksız gayretkeşliğe hemen bir nihayet vermesini dileriz. Bir Öğretmen Yağma sahiller edilen | i Kıymetli gazetenizde, bir sü s re önce, yağma edilen sahillere ait pek değerli yaztlar çıktı. = Memleketın bu acıyan yarası Ş pek güzel belirtildi Gerek bu = yazılar, gerekse, açıklanan baş ka gorüşlerde, mevzuat veter ^ sızliği bu yağmayı önlemeye en = gel olduğu ıleri sürüldü. ~ Oysa, hâlen yürürlükte olan = kanunlar bu yağmacılığı önlıve E cek kesın hükümler taşımakta E dır. Medenî kanunun 636 ve 641 = incı maddeleri menfaatı umu = ma ait olan yerler ile dolduru = lan arazinin DevlelVn mülkü ol E duğunu kesin olarak belirtmiş E ve 1580 sayılı Belediye Kanunu E nun 159 uncu maddesi Belediye E sının içindeki denızden dold'j; ş, rulan yerlerin Belediyenin malı E olduğunu hüküm altına almış E tır. E Maliye hazinesının mümessil leri, hukuk adamları. belediye ZZ nin müşavirlen vağma olan yur E du kurtarmak için, silkinip he E men harekete geçmelidirler... Ş Avnkat Sadrettin Oktav = istanbul Hilton Otelinde 1522 Kasım 1966 tarihlerı arasında düzenlenen BÜRO MAKİNALARI ÖZEL SERGİSİNDE YAZI, HESAP VE MUHASEBE makinalarımızın çeşıtü modellen teşhir edilmektedir. Büro Makinaları konusunda ızahat almak iste yen bütün alakâlıları memnuniyetle bekleriz. Zlyarst saatlsrl: 10 19,Giriş Ucratsizdir. BÜROMASCHINEN EXPORT GmbH Berlin W 8 Demokrat Alman Cumhurıyeti 1800 TON PİK TALAŞI SATIN ALINACAKTIR Tiirkiye Demir ve Çelik İşletmeleri Genel Müdürlüğünden Karabük İşletmelerimizce kapalı teklif alınmak suretiyle 1800 ton pik talaşı satınalınaeaktır. İstekliler bir syda 150 ton teslim edilmek şartiyle asgarî 150 şer ton üzerinden ayrı ayn teklifte bulunabilecekleri gibi 1800 tonluk ihtiyacın tamamı için de teklif verebilirler. Pik talaşı mübayaasjna ait mukavele projemiz. a) Karabük'te Malzeme İkmal Müdürlüğünden. b) İstanbul'da Karaköy Okçumusa Caddesi Şair Eçret sokak Beyaz Ilandaki ve Ankara'da Ziya Gökalp caddesi Yıldız Handaki MümessiUiklerimizden bedelsiz olarak ahnabilir. İsteklilerin sartname ve mukavele projesine uygun olarak hazirlıyacakları kapalı teklif mektuplarınm muvakkat teminatlariyle birlikte en geç 5 Aralık 1PT6 pazartesi günü mesaî saati sonuna kadar Karabük'te Isletmelerimiz Muhaberat Müdürlüğüne tevdi etmeleri şarttır. Postada vâki olacak gecikmeler nazan itibare alınmaz. Genel Müdürlüğümüz 2490 sayılı kanuns tâbi olmayip malı alıp almamaVta veya dilediğinden istediği miktarda almakta terbe«ttir. (Buın 23040/13316) Basın: 30106 13327 ^iiıııtıııııııııııııııuııiHiıuııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııiiimııııııiHiıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııiı^ Ankara LvD Âmirliği (4) No. lu Sat. Al Kom. Başk. lığından Aşağıda cinsi. miktari, muhammen bedel ve geçici teminatlan yazılı (iki) kalem (Kalorifer Radyatörü) maddesinin kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarındaki gıin ve saatlerde yapılacaktır. Evsai ve şartnamesl mesai saatlerinde Komisyonda ve İstanbul Levazım Âmirliğinde göriilebilir. İsteklilerin kanunî jekilde hazirlıyacakları teklil mektuplaruıı ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komsiyon Başkanhğına vermeleri. Postada geciken mektuplar kabul edilmez. Taliplerin en geç 28. 11. 1966 Pazartesi saat: 16.00 ya kadar Ankara'da Hv. K. Tedarik Dairesine müracaat ederek yeterlik belgesi almalan şarttır. Cinsi Kalorifer Radyatörü 1000. lik Kalorifer Radyatörü 500 lük Yekun M. bedeli Lira Krs490. M2 23848. M2 728.68. M2 (Baaın 1952 23020 19333) 68.210^ G. teminatı lira Krş. İhalesi Günü Saati 4.665. 1.12.1966 Perjembe çünü saat: 16.00 da
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog