Bugünden 1930'a 5.320.785 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

YORGUN SAVAŞÇI Kcmal Tahır Roman Generaldpn snsubaya, Harh Okulları oğrencüerınden bütün yedek subayiara, g^dıkh'cre kadar bütün askerlenn severek. duygulanarak. haklı bır gurur duyarak okuvacakları Turk edebıya'ının .lk gerçekçi ASKER romanı. Fiatı 10 Lira Remzi Ki t a b eı i İlâncılık: 7Sö3 m2iî4 umhuriyet 42 yı! sayı 14754 YTTNTJS NADt T e l g r a i r » mpVtup l e l e l o n ı a r : 22 42 adresı: C u m h u n y e t u i o i j ö u l Po"=ta Kuru?u: fstanbul N o ?48 9 0 22 4 2 9 6 2 2 4 2 9 7 2 2 4 2 9 8 2 2 4 2 99 ISÇILERİN \ ' IŞVERENLEHİN YARDIMCI KITAB1 \ TOPLU İ Ş SÖZLEŞMESİ GREV VE LOKAVT KANUNU ANLAM VE UYGULANMASI Vazan. AVL'KAT ORHAN SUNAR Fiatı 15 TL. Genel Dağıtımı : MİNNETOĞLU KITABEVİ Cacalcğlu Meydanı Istanbul Bütün Kitapçılarda arayınız. Cumortesi 28 Agustos 1965 Şura toplantm sona erdi Satır: Bizim parolamız keseye değil, vatana hizmettir Generallerin terfileri bugün açıklanıyor Generaller Dun gece Sultanahrr.et Ce7a »\ inde raahkümlar arasmda çıSızan haberlerden anlaşıldığına gore, bır gun once orgeneralliğe ı k?n isyan geç saatlere kadar deve korgeneralliğe terfi ettırilenlerden başka dun de tuğgenerallikten vam etmi^tir. tumgenerBilığe terfi etmesi gereken 34 kişıden 2 si hariç hepsi bir üst Bazı arkadaslannın başka cedereceye yükseltilmıştır. Bu arada kara, deniz ve hava kuvvetlerin7a evlerme nakledilmelerini on de terfi sırasında bulunan 150 kadar albaydan hemen hepsine ait si]fmck amacıyla ayaklandıklan cıl dosyalan incelenmiş ve terfie müstahak olanlar seçilmiştir. Buntahmın edilen birinci Ve ikinci larm mıktan kesin olarak açıklanmamakla beraber 30 kadar (kara, kı=ımdaki 400 kadar rnahkum, denız ve hava dahil) olduğu söylerunektedır. s;ıat 21 sıralarında, «adalet isteriz...». «af isteriz...» diye bağıraŞura bildirısi rak protesto gosterisine başlaGenerallerden kımlerın terfı ettıklen ve albaylardan kımlerin rr.ışlar, kapıları, pencereleri ve âmırâl veya general olduğu hususunda şuranın varmış olduğu kararranzaları kırarak dı^an atmışlar bugun bır «şüra bıldınsı» hahnde kamu o\una açıklanacaktır. ]srdır. Bu arada, subyanlar ko£u«unun kapısını da zorlamağa Nakil ve tayinler *< bahçeye sızmağa çalışan mah "> k'imlar, «Valiyi isteriz...», «Garöğrendiğımıze gore ordu yuksek kaderaesındekı terfılenn açıkdi\anlar arkadaşlarımm Sldülanmasından sonra onemli miktarda nakıl ve tayınlerın yapılması rınorlar» dne bağırışmalanna beklenmektedır. d^vam etmıslerdir. Yıne şura toplar.tılarıvla ilgıli bır habere gore bazı gPnerallerm kıtaya çıkmasını tcmın bakımmdan b:r kısım generallerin şura uyeDurum savcıya, hapishane mıi lıJine atanacakları sâyi olmuştur. Dığer taraftan Yuksek Askeri Şura rlurune ve Valiye bıldırilmis. var üvelerine bugun şu:a salonunda Kibrr= konusunda bır brifıng verıdım istenmistir. Gelen yardım lecektir. rkıpleriyle birlıkte jandarmaiar 1 rtapi=hane çevresini kordon a Savunma Bakanının tebrik tetgrafları tına alarak gerekii emniyeti saS !amı<=lardır. Saat 24 e doğru mah 30 Agustos Zafer Bayramı dolayısıyle Milli Savunma Bakanı Hakumların gurultusü nisbeten »zftı Dağlı, Cumhurbaşkam Gürsel'e Genel Kurmay Başkatn Org6neîalır gıbi «lmuştur. ral Cevdet Sunay'a tebrik telgrafları çekmiştır. îs\an teşebbü'ünun neden çık Cumhurbaşkam Gursel'e gonderılen telçraf şöyledır : t'âı ve elebaşlarının kimler ol«Büyük çurur içinde milletçe idrak etmekte oldafumoz 30 Afns1 rluj,u henuz tesbıt edılememi ; I tos Zafer Hayramının 43 iinrü yıldtinümünde Millî Savnnma BakanIığı adına tebrik ve sayeılarımı anederim.» Genel Kurmay Başkanı Sunay'a çekıien telgraf ıse sdy!*dir : «özgürlük içinde şahlanan Türk ruhunun neler yapabilecetini bandan 43 yıl öncc Dumlapınar'da cibana ispat eden asil \e kahraman Türk Ordusu ve onun Baskomutanı l'ln Önder Atatfirk'ün Türk nıilletine armağan ettisi 30 Ainstos Zaferinin 43 üncü yıldönümünü milletçe büyük bir heyecan \e surnr içinde kutlamaktayız. Erdadından aldığı ruhla kutsal \azite«ini feraçatle ifa etmekte Afyon Afyonun duşman işhnlnnan ve nıillelimizin gü\on ve iftihar kavnağı olan Türk Silâhlı g? ınden kurtulusunun 43 ünrü Kuvvetleri rnensuhunun 30 Ağustos Zafer Bayramını, Milli Savunm» yıidonumu bugun sehrimız huBakanhSı personoli adına yüksfk sahsmızda kutlar, en iyi dileklerimi kumet alanında yapılan parlak snnar. savçılanmı arzederim.» tnrenle kutlanmıstır ORGENERALLİĞE TERFİ EDEN TULGA «AP yi, merhamet artığı bir kimse idare etmektedir» Mehmet MERCAN Bildiriyor j^İYARBAKIR Teşkilâtın seçimle ügili çalışrnalarına yön ver" m e k amacı he Dıyarbakıra gelen C.H.P. Genel Sekreteri Kemal Sa tır dün tl Merkezlnae partilileıe hitaben yaptığı konuşmada A.P nm ve Genel Başkanı Suleyman Itemirerin da\Tanışlannm memlekete zarar verecek istikamete ybneltildığini söylemiş ve A.P. lılen bır defa daha ikaz etmiş ve şbyle demıştir: « Esefıe ifade etmek isterim ki, iktidar hayali peşinde koşan A.P. Umamen 27 Mayıstan onceki zihniyeti hortlatmak istemektedir. A.P. yi perde »rkasından merhamet artığı bir kimse fiilen idare etmektedir. D.P. ye vatandaşlar Demirkırat derlerdi. A.P. eski DJ*. oldıığuna halka pöstermeb için kır atı amblem olarak almıştır. Ne kadar Yassıada mahkumu varsa vurdun dört tarafma dağılrmş, A.P.nin yoklamaları ile ve seçimle ilgili çabşmalar vaparak eski D.P. lileri işbaşına getirrnek ıçin gayret sarfetmektedirler. Bu yetişmiyormuş gibi A.P. nin sorumlu idarecilerinin imzasını taşıyan ve C.H.P. yi ko münistlikle itham eden yüz binlerce broşfir köylere dağıtılmaktadır. Sultanahmet Cezaevinde ayaklanma Ankara, (Cumhuriyet Bürosu) uksek Askerl Şura dun gece geç saatlere kadar suren toplantısında generallerle ılgüi terfı lısteleri üzenndeki çalışmalannı tamamlamıstır. Gece de Şura üyelerine Başbakan Suat Hayri Ürguplü tarafından Ankara Orduevinde bir akşam yemegi Terilmiştlr. Y AP'yi kim idare ediyor? «Kafasını ezeriz» tster sağdan gelsin, ister soldan gclsin C.HJ". her türlü aşın cereyanın karsısındadır. Komünizm kahvede. radyoda nutuk söylemekle önlenmez. A.P. gibi başkasına leke sürmekle de komünizmle mücadele olmaz. Komünizmle mücadele bunun yayılmasına yardım eden vasatı ortadan kaldırmakla olur. Romşulanmızm rejimi bizi ilgilendirmez ama bize zarar vermek için içimize sızanlann kafasıru ezeriz. Çok partili rejime girdiğimbs den beri kâh dinsizlikle, kâh komünistlikle itham edildik. Ama bunlar bizi yıldırmadı. hattâ pabncumuzu dahi kirletmedi. .ı. ! Afyonun kurtuluşu förenle kutlandı Tehlikeli yol Hayri Baran'm kıga ettirdiği çıkarma genıisi tezgâhta BARAN'IN DONflNMflYfl BAĞIŞI unün Muvazene meselesi Inonu'nün demecı üzerine fırtına başladı. V.P.'liler bir yandan demeci ikiye ayırıp elestiredursunlar, ortak kanadlardan Y.T.P. Iideri Ekrern Alıcan'ııı tehe^^ii^ü pek ilei rekicidir. Türk Rus iyi komsnluk münasebetleri hakkında tnönü'nün söylediklerine karsı ilk gun kendisinı sadece sa\unma ihtiyacını dnyan Y.T.P., ikinci çün Alican'ın aszindan C.H.P. Genel Baskanına veryan<un ediyor \e hattâ sözü orak çekiç ozlemıne kadar fetirivor. >te>,ele, tsrnet Pasa'nın su sözlerinden çıktı : «liasbakanın So\yetler BirliŞrine se>ahatinin göze carpan tuhaf tarafı, koalisvon partilerinin ve bu partilerin scizcülügünü yapan bütün gazetelerin, Basbakanın Sov>et Rusyadan getirdiîi iyi haberler için bir kelime memııunlnk söylemekten dikkatle kaçınmıs olmalarıdır. Koalisvon kendi koalisyonlarıdır, Başbakan kendi hükümetlerinin baskanıdır Bunun sebebini vatandas görmüstür ve anlamıstır. Bu partiler, bizim, Sovyet Rnsva ile iyi münasebetler açılması icin basladığımız teşebbüsün gözü kapalı aleybinde bulunmuslardır. Bunn, bizi komünistlikle suçlamak için pek eHerisli fırsat sa% mıslardır. Bu itbamı ellerinde havrak gibı dolastırmıslardır. Simdi kendi koalisvonlarının ve kendi hükümetlerinin başkanı bu politikanm memleket için bavırlı me\\alarını bir Rusya seyahatinden getirmistir. Ağızlarını açıp tek kelime söyleyememeleri ne kadar vanlıs hesap içinde ve mabçup durumda olduklannı bizzat kendilerinin dahi çörmelerinin neticesidir • I>u ithama karsı C.K.M.P. sbzeüsü. siyasi hayatımızda alısılmamıs bir nezaket ölciisü içinde cevap verdi, partisinin böyle bir yargıdan ayrı tntulması gerektiğini sövledı. 5T.T.P. Genel Baskanvekili Raif Aybar da aynı ölçüde konustn, Türk Rus iyi komsuluk münasebetlerinin knrulmasın^ ötedenberi taraftar olduklannı açıkladı. •'in aslına bakılırsa. s,ö>leneııler gerçeğe pek aykırı da değildi. C.K.M.P. ile Î.T.P.'nin diâer kanadlardan ayrı tutumda oldukları ve özellikle C.K.M.P.'nin geııi* sınırlı bir dıs politikaM desteklediği hilinivordu. Su var ki. Inönii konusmasını daha cok C.H.P.'yi Türk Rus ivi komsuluk münasebetlerinin kurulmasına tesebbüs etti di>e komiinjitlikle itham eden kanadlar üzerine oturtmak içtemis. fakat avnı zamanda Basbakanın gezisinden ioııra hükiim süren sesrizliğe dokunuvermisti. Ortada ne orak cekiclı rozetle dolasılsın gibi ördek hikâvesinin sonunu hatırlatan bir istek vardı. ne de ortanın soln sloeanı ile dıs politika arasmda bir ilsi. Ama biitün bunlann dısında sırıta.ı bir gerçek su idi : 4 üncü koalisvonun çoğunluğu dıs politiUavı, ıç palitika anlavısı içinde eörmekte ve sözlerle davramstar arasındaki celisme volivle hem icerde vatandasın gözünü boTayabileceklerini. hem de dıs politikada başarı kazanabilecrklerini sanmaktaydılar. Inriııü'niin demecinde. daha önceki ithamları somııt bir olayla karMİamak cabasnle beraber. asıl bu garip tntnma târiz vardır. Ve belki de bazı politikacıları kızdıran bu târizdir. Târize bbylesine kızılır mı? denilecek. Doğrudur. Y.T.P. Başkanı ölçü^ü hiraz kacırmıstır. Ne var ki. bu davranısta da vine tuhaf bir muvazene anlavısının belirtisi vardır. Rır gün nnce ortajı olan partinin liderine pek afır dille hücnm eden Alican, ertesi gün C.H.P. lidcrine geçer akçe sandığı komünistlik çamurunn atmakla güya tok sözlii bir politikacı oldnîuıın röstermek istiyor. Ve sanıvor ki, A.P.'li. C.H.P.'li, tarafsız seçmen \atandas, sözünü esirgemi>en böyle aslanlar başımızdan ek'ik olmasın di\e, 10 Fkirnde sandık bmıns kovıeak. ORDU TERFI LISTESI 5.SAYFADA Moskova Büyiikelçimiz bir töreni terketti Moskova. B.A C Cumhurbaskanı Abdulnasır'ı karsılamak uzere bugün Moskova'nın Vnu"kovo hava alanına giden yabanc: Buvukelçılerden alti'i Sovyet protokol dairesı memurlanntn Vıetkong temsılcisıne kendilerınm onıinde yer vermesini proteto ıçin tören yerindeki sıralarını terketmıslerdır Toreni terkedenler Turkiye, Yur.ar.ıstan, Şili, Seylân. Moritanva ve Somali hukumetlerır.ın temsilcilerıdir. Çıkarma Gemisi 2 7 eylülde törenle denixe indirileceh Vedat ETENSEL Armator Hayri Baran"m cMÎLLET YAPAR» kampanyasına katılarak kendi tersanesmde ınsa e"ırdiğı 1,5 mılyon l:ra değermdeki çıkarma gemisi onümuzdeki ay sonunda torenle denıze ındırilecektır. Bastan sona kadar kendi imkânları, Türk işçisi, yerli malzeme ve Türk emeşi ile 2 ay evvel Beykozdaki mütevazı tersanede omurgası atılan 44.25 metre boyunda ve 8*4 metre genisliğindeki çıkarma gemisi her türlü hav3 sartlarında ve açık denizde seyredebilecek vasıfta olarak inşa edilmistir. Yapılacak tören Tsnmmıs armator Hayri Baran'ın Türk Donanmasına arraağan ettığı 1 5 mılyon lıra değenndeki Turk yapısı «LCU» ısimli gemi, Barbaros'un Preveze Zaferı günü olan 27 eylul pazartesi günü denize ındinlecek ve Denız Kuvvetleri Kumandanlığına torenle teslim edilecektır. 11 mil sürat yapacak olan çıkarma gemisi, 81 iş gününde bitirilmis olacak ve içerisi 4 büyük tankı rahat bir şekilde alabilecek kapasitede bnlnnacaktır. Yaptığı büyük jesti küçük gören, armatör Hayri Baran şunlan soyledı : « Memleketçe büyük bir sevgiyle bağlı oldağnmoz Deniz Kuvvetleri Knmandanlığina bngünön sartlarına göre büyük bir ihtiyaç hissedilen bir çıkarma gemisi hediye edilmesi bizim için millî bir vazifedir.» M:llî hiîlere cevap veren Turk yapıçı çıkarma gemisi tLCU» ya Deniz Kuvvetleri Kumandanhğı tarafmdan personeli de tâyin edilmiştir. "MİLLET YAPAR,, konulu yazı yarışması sona erdi 1 nci: Günel Altıntaş «Ulns Yapacak» Z nci: Dr. Erda! fltabek «Başkaiarından Beklenemez, Millet Yapar» 3. Erdem Çaglı Gazetemızin açmış olduğu «MİIXET YAPAR» l.nnusundakj yazı yarışması, yurt çapında büyük ı ei görmüş, yazılar küçük jüri tarafmdan ince.^ndikten sonra büyük jüri, idarehanemizde topl.marak yanşmarun ilk iki ödülünü kazanan ya'ar ile ilk 10 a giren yazıiarı tesbit etmiştir. 1140 YAZI İÇİNTJEN Yarışrnanın tesbit edien müddeti içinde (Millet Yapar Yazı Yanşması komitesine) yurdun dört bir tarafmdan ve Almanyadan, Batı Trakya, Yuııanistanmdan, Libyadan, Finlândiyadan, IrakU 1744 yazı gelmJ;, bu yazılar ilk eleruclorl ya^'İFnak üzere küçük jüriye dağıtıl'nıştır. Kücük iiırı, dikkatll blr incclomprirn sonn KçiltB 22 yanyı böYazıiarı büyük jüriye verilen 22 yazar şunlardır: (Adnan Binyazar, Tacettin Ürkmen, Dr. Refet Dral, Nihat Özyünsel. Abdallah Edrp Çitçi, Hasan Artuk, Dr. Erdal Atabek. Alpay Kabacalı. Feridun Falay, özkan Yalçınkaya, Asaf Gökalp, Ferhat SerdaroÇla, Veli Deveeioğln, Günel Altıntaş, Recep Helvacı, Suleyman Aksoyalp, Metin Süden, tlteren Çokan, Ankbay, Erdeıc Çagh, A. Celâlettin Mente?, Mehmet C M , A. Yılmaı Gurses). BCTÜK JÜRt Millet Yapar Yazı Yanşmasmm finaline kaian 22 yarışçının yarılan için gazetemiz 7 kijilık bir jflH Mçmistir. Seciler. büyük jüri rj şekil Gözlerini hırs bürümüş adamlar, vatandaşlan kamplara ayırmak ve bu iftiralarını basamat yapıp iktidara gelmek hevesindedirler. 27 Mayıs öncesini ve sonrasını bilen insanlar olarak etrafımıza baktığımız zaman kendimizi 7i Mavıs öncesi atmosferindc görüyonız. Bu tehlikeli yol, rejimi kazaya uğratabilir.» Kemal Satır, A.P lılere bu tehlikeli yoldan blr an evvel dönmeleri tavsiyeslnde bulunduktan sonra C.H.P. ye yöneltilen htlcumlan önlemeye mulrtedir olAnkara, (Cumbnriyet Bürosu) ı duklannı belirtmiş ve AP. lt Bakarüann partizanca tutumları Adalet Bakanı Ihsan Koknel, nı tenkid ederek, bu partizanlıkTurklş'ın yaptığı muracaat üzelara karşı hükümetin harekete rine Turktş olayı ile ılgıli dosgeçmesinl lstemiştir. yavı getırterek ınceletmeğe başKemal Satır, A.P nin kın ve lamıstır. Bıhndiğı gibı Türklş, tntikam peşınde toştuğunu bekara listelerin toplatılması kalirterek sözlerine şöyle devam rarına itiraz etmis ve bu kesin etmişttr: olarak reddedilmisti. Bunun üzerine Adalet Bakanına başvuruBizim parolamız larak, dosyayı inceletmesi ve ge«e 5 • 10 gün evvel orduya küreginde yetkisini kullanarak red für etmekle sabıkab bir Gaziankararını «yazılı emirle» bozması tep mületvekili Gaziantepte yapistenmisti. Bu raüracaat üzerine tıği bir konuşmada, «Milletm sıdosya «usalen» Adalet Bakanlılâhını millete karşı tnıllananlarğına getirilmiş ve incelemeğe dan hesap soracağız. 10 Ekimden baslanmıştır. sonra bunlan kır atın arkasmda mahkemeye götüreceğiz. Fakat bu defaki hâklrn bir çingene olmıyacaktım demiş. Adamlar kin ve ihtiras peşinde. Suleyman Demirel bir parti Iideri olarak bu milletvekilinin bu hezeyanlan karşısmda niçin susuyor? Türk vatandaşı onlann tanıdığı vatandaş değildir. Demokratik rejimİD ne olduğnna. bu re.jimi fcimlerin Ankara (Cumhuriyet Büro. savnndufunu, kimlerin şahsî çısu) Cniversiteler arası kukarı uğrunda çalıştığinı bihnekterul, yaptığı bir toplantıda dir. Artık ne 946 • 50 ve ne de devlet personel rejimi karşı95060 arasındaki irtiralara esında, üniversite özel perso hemmiyet vermiyecektir. Vatannelinin durumunu gdrüşmuş das doğrn volda çülıı^anlarla vav< bu personelin bu rejimın tana hizmet edenlerle beraber odışında tutulması gerektici lacaktır. Bizim parolamız keseye kanaatıne varmıstır. Kurul, hizmet değil vatana hizmettir » Üniversite özel Personel Kanunonun hazırlanması kara(Diğer seçim haberleri, 7 nci sahirını da almıştır. femizdedir). Adalet Bakanı Türklş ile ilgili dosyayı inceliyor Çatalca ve Sılıvri ilçelerini ge~ 7en Ismet tnonü, dün Toprak Reformu uzennde durmuj v« «Orta çagdan beri köle hayatı yasıvoruz» demıştır. «Toprak Reformu isteyenler oylarını düşünerek kullansmlar» dıyen CHP Iideri konuşmasmda, eski «Demir Kırst» îarın zirsat pohtıkasını tenkid etmiştir. «İyi ekmesini bilen memleke$" ler, bizim bir dönum topraktaa aldığımızın uç mislini alıyor. Toprak Reformu her çiftçiye, âlet kullanma imkânını koopera tıflerle sağlıyacaktır. Ufak çiftçi traktbr getiremez. Bu zengin çift çınin inhisarmdadır. Bundaa zengin çiftçi de ziyan etmiyecektir. l.s basında bulunanlar, akla geldiği zaman, «gel sana Zi raat Bankasından yardım» derse olmaz. Plânsız ve programsız kalkınma ve çiftçılik olmaz» diyen CHP Genel Başkanı, «AHcan, lnönü yakalarımıza orak çekiç mi taktırmak istiyor demiş. Ne dersiniz?» sorunu şoyle cevaplandırmıştır: «Bu sözün ciddî tarafı var mı7 Tok. Ismet Paşa kimdir? bilinir. CHP de raeçhul değildir. 4050 >ıldan beri tuttuğumuz yolda sonuna kadar yürüyeceğiz» Inönii, «Ortaçagdan beri köle hayatı yaşıyoruz» dedi KADINLÂR ve SEÇİM • Neyyire Koçer l'AKLAŞAN SEÇİMLEB HAKKINDA KADINLARIN DÜŞÜNCELERİNt BELİRTEN SERİ BİR RÖPOTAJ HAZIRLADI Universite, Ozel Personel Kanunu hazırlıyacak Pazartesi günü CUMHURİYET'te L Ecrpt GÜRFStN m.\ '••••••• I I ••••••••••*•••• •«••••••••••••••••••••••••••••«••••••••I vmnlftk. I 4» kuruimu»tuj« . ( f l n n i U , 1,1S. 14«) BATKAM HAFTAS1 MANGAL TAHTASI
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog