Bugünden 1930'a 5.325.890 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

Cumhuriyel BAS1N AHLÂK TA SA SINA UYMAVl T A A H H Ü T EDEB Sshibl: NAZİME 'NADt + G«nel Y«ym MüdürO: ECTET GtJKESİN •• Sorumlu Yazı İjleri MUdürü: EKOL DALL1 * * Ba«an ve yayan: CUMHÜRİYET Matbaacılıic T » Gaıetecüik T.A.Ş. . Cagaloilu HaDcerl tokak No. »41 tLLERt: Kücütorta» Meydaoı Edirn* Hanl Adana Telefon: 4550 # ANKAEA: Atatürk Bulvarı Tener Ap. . Yenişehir Telefon: 12 09 30 12 09 66 12 95 U 17 57 35 * İZMİR: Gazi Bulvan No. 18 Tel: J1230 BÜROLAR A B O N E v e İ L  N 1 L. A I \ Haricl 150.00 80.00 44.00 BiJlllt A B U I \ E, V C Türldye Senelik 75.00 « «ylık 40.00 3 ayhk 22.00 » 3 4 5 Ind «ailfelerde (»ntlml) 8 7 nct «ahifeler Nişan. Nikâh, Evlenme. Dogum (Maktu) öidra. Merlit Tejekkür ve Kayıp anun» Kayıp (Kelbnesi) 17S U n 40 » 33 • 75 > 90 • 1 1 SAY1S1 25 KÜRÜŞ Gayrimenkul Satış İlânı İSTANBLL EMNİYET SANDIĞINDAN: Dosya No. 1962 253910 Abdülkerira İpekçi İPA. 779 ve TM. 90 hesap numarah borç senediyle Sandığımız Merkez. Müdürlüğünden istikraz ettıği paraya mukabil; Üsküdar, Selâmiali mahallesi, Doğramacı Sözebesi sokağmda eski, yeni: 2 kapı, 102 ada, 26 parsel sayılı seneden ve mahallen arsanın tamamı ıle aynı semt, aynı mahaUe ve Doğramacı Mehmet sokağıuda eski, yeni: 10 kapı, 102 ada, 27 parsel sayılı seneden ve mahallen arsanın tamamını Sandığımıza muştereken birinci ve ikinci derecede ipotek etmişti. Bilahare, Üsküdar Tapu Sicil Muhafızlrğının tezkeresine göre, işbu 26, 27 parseller, 28 parselle birlikte tevhit edildikten sonra tamamı 261 hisse itibar edilerek 201/261 hissesi Abdülkerim İpek adma tescil edıldıği ve ıpoteğimizin bütun hukuk ve vecaibiyle işbu hisse üzerine aynen baki kalmak şartiyle tevhit edildiği ve 38 parsel No. sunu aldığı anlaşılmıştır. Halen Sandığımıza Abdülkerim İpekçı'ye ait olan 201 '261 hisse ipoteklidir. Tapu kayıt suretinde işbu gayrimenkul; Üsküdar. Selâmiali mahallesi, Doğramacı Mehmet Sözebesi sokagında yeni: 12, 124 kapı, 102 ada, 38 parsel sayılı 261.00 M2 miktarındaki arsa olup, 201'261 hissesi Abdülkerim İpek adına kayıtlı olduğu ve Sandığımıza birinci ve ikinci derecede ipotekli bulunduğu beyan edilmiştir. Muhammin raporuna göre işbu gayrimenkulün umum mesahası 261.00 M2 olup, bunun tamamı üzerinde çatı örtüsü şaplı teras olan ve bodnım katından başka üç katlı kârgir bir apartıman vardır. Bodrum, ikinci ve üçüncü katlar üçer daireli, birinci kat iki dairelidir. Bodrum, ikinci ve üçüncü katların iki dairesinde üçer oda, birer sofa, bırer mutfak, bir arada birer WC ve banyo, aym katların bir dairesinde ise ikişer oda, birer sofa, birer mutfak, bir arada birer WC ve banyo, birinci katın her iki dairesinde bırer dükkân, üçer oda, birer îofa, birer mutfak. bir arada birer WC ve banyo vardır. Binada eîektrik, terkos tesisatı olup, su ve elektriği yoktur. Bina henüz inşa halinde olup, ikmal edilmemiştir. Kısmen sıvaları yapılmış, pencere ve kapı kasalan takılmıştır. Diğer klsımları noksandır. Borçlu hakkında yapılan kanunl takip üzerine 3202 numaralı kanunun 40 ıncı maddesine göre yukarıda evsafı yazılı gayrimenkulün 201 '261 bissesi bir buçuk ay müddetle açık arttırmaya konmuştur. Satış tapu sicil kaydına göre yapıimaktadır. Arttırmaya girmek istiyenler bunlan ve herkese açık bulunan tapu sicil kayıtlarını tetkik ederek satıhğa çıkarılan işbu gayrimenkul hakkında her şeyi öğrenmiş ad ve telâkki olunur. Arttırmaya gırmek istiyenler (21.560.) lira pey akçesi veya Sand;kça kabul edilecek banka teminat mektubu vermesi icabeder. Birikmiş bütün vergilerle. varsa vakıf icaresi ve tâviz bedeli ile ipoteklerin terkin harcı borçluya. belediye ve tellâliye rüsumu ile ihale pulu, tapu tescil harcı varsa şerefie borcu alıcı/a aittir. Satış şartnamesi 15/7/1965 tarihinden itibaren açık bulundurulacaktır. Birinci açık arttırma 23 Ağustos 1965 pazartesi günü Cağaloğlunda kâin tstanbul Emnivet Sandığında saat 14 den 15 e kadar yapılacaktır. Muvaftkat ihale yapıîması için teklif edilecek bedelin tercihan ödenmesi icabeden gayrimenkul mükellefiyetiyle Sandık alacağını tamamen geçmiş olması şarttır. Aksi takdirde son arttıranın taahhüdü baki kalmak şartiyle 7 Eylül 1965 salı günü aynı yer ve aynı saatte son arttırması yapılacaktır. Bu arttırmada gayrimenkul en çok arttıranın üstüne bırakılacakhr. Hakları tapu sicilleriyle sabit olmıyan alâkadarlar ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını, hususiyle faiz ve masarife dair iddialannı ilân tarihinden itibaren yirmi gün içinde evrakı müsbiteleriyle beraber Sandığımıza bildirmedikleri takdirde satıs bedelinin paylasmasından hariç kalırlar. Daha fazla bilgl edinmek istiyenlerin 1962''253910 dosya numarasiyle Sandığımız Hukuk îşleri Servisine müracaat etmeleri lüzumu ilân olunur. (Basın 116O8'7715) Diplomatik skandal CEZAYİR Muhterıs Beh Beila, fiyaskoya uğrayan Asya Afrıka Zırve Konferansı için Çezayirin iktisadı takatinin fevkinde masraflar j'apmıç ve 250 milyon Türk lirası dökmuştür. Zirve Konferansının mahalli ola rak başkent Cezayirde insa edilen heybetli otelin arsası kayma ğa başlayınca, Asya ve Afrikalı Devlet veya Hukümet Başkanlarının topîantısının şubatta burada cehennemî sıcakların hüküm sürdüğü ay», haziran sonuna ertelenmesi zorunluğuyla karşılaşılmıştı. Mahal olarak ikinci defa baskentin 25 kilometre güneyinde kâin orman ile deniz arasındaki «Club des Pins (Çaralar Kulübü)» isimli yeşillı mavıli bir sayfıye yeri seçılmiştir. Çamlar Kulubunde çalışmalar i«;in muhteşera Milîetler Sarayı önünde de Devlet veya Hü kumet Başkaniarı için Iüks villâ lar in.şaasına konulmuştur. Cezayir şehrinin temizlenmesi ve güzelleştirilmesini hedef edinen tozkoparan bır kampanya açılmış, yo'ıiar onarılmış, vitrinler zenginlestirilerek yeniden dü7en!enmiş DarelBeyd» Hava Alanı genişietilmiş ve modernleftirilmistir. çekiç gürültüleri arasında kulis yapıyorlardı. Koridorlarda şık diplomatlarla pespaye kılıklı ameleler birlikte dolaşıyorlardı. Daha önce gönderilen prospektüslerde diplomatlar ve gazetecilere v«adedilen kolayhkîardan hiçbirinden es«r yoktu. Değil yurt dışı, Cezayir şehri ile dahi m u habere etmek, hatta aîev üfüren havada serinlemek amacıyla içilecek bir bardak su bulabümek imkânsızdı Kırca A.P. çalışmayı aksafıyor» dedi Ankara, (Cumhuriyet Bürosu) C.H.P. tstanbnl Milletvekilf ve toprak reformu kannn tasansını incelemekte 0lan îeçici komisyon fiyesi Coskun Kırca, dün komisvonun çalışmaları hakkında baıına şu demeci vermiştir: «Hfikümetin ve iktidar partilerinin toprak reformunu ciddî bir muhtevadan mahrunı kılmak ve sadece halkı aldatmak »macıyla bir vasıta olarak kullanroak istedikleri. lıükiirarte dahil dört partinin ortak görüşlerine davanılarak ileri sürülcn değisiklik teklifleriyle açıkça sabit olmustur.» Geçici komisyonun önceki gün toplanamayısının, bazı iktidar partileri sözcüleri tarafından C.H.P. aleyhine istisımır rdilmrk istendiğini de söz lerine ilive eden Kırca. devamla demistir ki: «Komisyonun yoklanıa cene linin incelenmesinden de aıılasılacaîı üzere. 1 temmuz 1%5 perşembe çünü saat 10 da acılması gereken toplantıya, komisyonun 10 A.P. li üyesinden sadece Baskan Cavit Oral selmis olup, difer bir A.P. li üy e Yusuf Aktimur toplantıya ancak Baskanın tâlik kararından sonra trlmistir. Buna karsılık, komisyonnn 10 C.H. P. li üyeşinden 6 sı komisvonda hazır idiler. Cçüncii tnönü hükümetinin tasarısını savunan bagımsız üye Orhan Apavdııı da hazır idi. Komisyonun Y.T. P.. C.K.M.P. ve M.P. li üveleri ise toplantıda yoktnlar.» SATIŞ MERKEZİ Çatal Kaşık Sanayil Dânclnk: 7391.7728 TAHTAKALE TOMRUK ÇIKMAZI. 40/A TEL; 27 30 57 İstanbut Skandal! Bütün bunlar sineye çekilebilecek ve hükümet darbesinden yeni çıkmış bir ülkede anlayıçla karşılanabilecek cinsten eksikükler veya güçlüklerden sadece bir kısmıydı. Hayal kınklığı, üzüntü ve infial yaratan feci organizasyun değil, skandalın diplomatik olanıydı: 36 Dışişleri Bakanı veya temsilcisinin Türk heyeti dahil çoğunluğu davet edildikleri saatte Zirve Konferan?ının ertelenip ertelenmemesine karar vermek üzere Milletler ^Sarayına gelmişlerdi. Fakat iki saat sabırsızlıkla beklendiği halde Kızıl Çin, Endonezya. Mısır, Pakistan gibi kodamanlar ve ev sahibi Cezayir'in Dış isleri Bakanlan görünürlerde yok tu. Neden sonra Cezayir Adliye Bakanı kürsüye çıkarak özür uiledi. Dışişleri Bakanları topîantısının üçüncü defa tehir edildiğini açıkladı. Büyükelçiler kademesindeki 15 üyeli Daimi Komite derhal toplanarak Dışişleri Bakanları topîantısının yapılıp yapılmayacağına karar verecekti. Meğer diğerleri sabırsızlıkla beklerken sözü geçen kodamanlar aralarına Suriye ve Malij'i de almışlar, Cezayir Dışişleri Bakanlığında Zirve Konferansının alın yazısını çizmişlerdi. Dışişleri Bakanları toplantısı yapılmayacak, Zirve Konferansı da tehir edilecekti . Partiler tasarısı Meclise gidiyor Ankara, (Cumhuriyet Bürosu) Önceki gün Senatoda görüşülmesi sona eren ve Millet Meclisin den gelen şeklınde değişikliklere uğnyan sıyasî partiler kanun tasarısı dün karma komisvonda müzakere edilmiş, bazı değisiklik ler yapılmıştır. Komisyon, tasarı nın «Hazineden siyasi partilere \erilecek para» maddesini a>Tien bırakmış, bazj maddelerde değişikhk yanmıştır. Tasarı pazartesi »ünü Millet Meclisine sevkedüecek ve derhal gdrüşülmesine başlanacaktır. Pamuklu Emlea, Kroşe Yün ve Oikiş İpliği Salılacakhr Beşiktaş toptan mağazamızdakı muhtelıf tip ve guruplar halinde emtea kapalı teküf suretiyle s a t n a c a k t n . Tekliflerin en geç 15/7/1965 günü saat 15 e kadar Bahçekapı'dakl Müessesemız P a m u k l u Subesınden a h n a c a k ş a r t n a m e gereğince I I I . k a t koridorundaki kutuya atılması gerekmektedir. Müessesemiz. catısı kisiııen veya t a m a m e n yapıp y a p m a m a k t a serbesttır. SÜMERBANK ALIM VE SATIM MÜESSESESİ (Basın : 11323) 7740 Devlet Orman Işletmesi Yenice (Çanakkale) Mudurluğunden 1 tşletmemız i'enıce ve Kalkım depolarında mevcut, aşBğıda mülredatı yazılı emval açık suretiyle satışa çıkanlmıştır. Partl Muhammen Miktarı bedeli Deposu adedi Cinsi re nevi 318.061 239 00 Yenıce 5 2 Sn.N. Boy Çam Tomruk 482.292 » 6 3 Sn.N. Boy Çam Tomruk 180 00 164.00 » 1 3 . Sn. kısa boy çam tomruk 30.323 90.00 130.224 » 1 Standard dışı çam tomruk 98 00 63.056 » 1 Çam sanayi odunnu 98.00 » 1 3 . Sn. kısa boy meşe tomruk 22.257 525.514 225 00 Kalkım 8 2. Sn. N. boy çam tomruk 49 696 100.00 » 1 4 . Sn. N. boy çam tomruk 38.903 84 00 » 1 Çam sanayi odunu 2 Açık arttırma 15/7/1965 tarihine başlıyan perşembe günü saat 15.00 de Yenice (Çanakkale) Orman İşletme Müdürlügü binasında yapılacaktır. •i Taliplerin iştirak edecekleri partılere ait °o 7,5 teminatı İşletme veznesine yatırarak belü saatte Komisyona müracaat lan 4 Bu işe ait ölçü listeleri ve şartname Balıkesir. Ankara tstanbul Orman Başmüdürlükleri ile Bandırma, Bıga, Çanakkale. Edremit İşletme Müdürlüklerinde ve İşletmemiz muhasebesinde görülebilir. (Basın 11426 7707) Silâhların gölgesinde Ancak Cezayıre gelen 36 ulke Dışişleri Bakanları veya temsilcileri 26 hazıranda iki gün gecikme ile Çamlar Kulübüne gittiklerınde inşaat tamamlanamamıştı. 19 hazirandaki beklenmedik hükümet darbesinin faaliveti yavaşlattığı doğruydu. Fakat hükümet darbesi yapılmasaydı dahi Milîetler Sarayının yetişmeyeceği muhakkaktı. Zira daha bir ayhk is vardı BEN BELLACILARIN MIKAVEMETİ Meçhullere bürünen Bunıedyen rejimine karsı yurd çapında beliren Ben Bellacı dırenmenin gittikçe siddetlenmesi, Ceza yirde gerginliği arttırmıstı. KaAncak kararı Kızıl Çinin durudın ve çocuk nümayİ5Çİler gün munu kurtarmak amacıyla Daimi geçtikçe yerlerini yetîşkin erKomite verecekti. Zira Pekin, keklere terkediyorîardı. NümaDışişleri Bakanları toplantısında mutedillerle çatışmaktan ve eryisler Cezayirde hayatın bir par telenme meselesinde açık ve yüz çası haline gelmisti. «Yahy» Bm kızartıcı b i r yenilgiye uğramakBelli», «Yahy» Hürriya», «Assasin Bumedyen» sayhaları ve gü tan çekinmişti. Nitekim a\nı gün saat 19.15 te toplanan Daimi Kovenlık kuvvetlerinin silâhlarımite. biıkaç kodamanın uzlaşanın tarrakaları Cezayir semalarak diğerlerinin gıyabında aldıkrında yankılar yapıyordu. Güları karart görülmemiş itaatkârvenlik kuvvetieri ayrıca cop ve hkla onayladı ve âdeta bir enırigöz yaşartıcı bombalar kullanıvakiyle Dışişleri Bakanları topyorlar ve nüraayisçileri itfaiye lantısı 28 Ekime. Zirve Konferanhortumlarıyla sırılsıklam ediyor sı da 5 Kasım 1965 e kalıverdi. lardı. Polis. jandarma ve asker Zaten Cezayir Devlet Radvosu ve özellikle geceleri rastgele otogüdüınlü akşam gazetesi «Ce Soir» mobilleri durduruyor, hüviyet daha Daimi Komite toplannıadan tesbiti ve arama tarama vapıenelenmeyi açıklıyor'.ardı. Dolayordu. Hatta iki Afrikalı Dışişyısıyla Dışişleri Bakanları bir deleri Bakanı da aynı tatsız mufa olsun toplanamadan sessiz sedasız dağıldılar. ameleve tâbi olmaktan kurtulanıatnıştı. Zaten Dışişleri Bakanlan toplansaydılar. önletinde Laos. HinHele Dışısierı Bakanları topdistan. Seylân, Tayland, Filıpin Iantısına 19 saat kala Çamlar ve MoSolistan tarafından veriien Kulübü İşçılerinin grev iîân etortak bir erteleme karar sureti meleri ve Milîetler Sarayının basma ayrılan bölumünde bir bulacaklardı. Böylece Pakistan ve Kızıl Çin. Hindistana tekaddüm bomba patlaması, Ce7avırdeki etmis oluyorlar ve inisiyatifi karışıklık ve güvensizliğın tuzu müşterek hasımlannm elinden a!ıbıberi nlmuştıı .' Bandungaihanet Yeni kota muaf tutuhnası e^ası kabul olun mustur. (D Yetkili bankalarca verilen iki aylık ek sıircler dola>ısiyle hnzineye irat kaydedilen ' ı 2 teminat her icin ' « 1 olarak hafifletilmiş bulunnıaktadır. ^ Bir k.sım maddeleıin özellikleri bakımından görülen lüzum ve zarurete binaen nıutemetlik müessesesinde bazı genislık'.er sağlanmıştır. Son üç yıhn ithalât, îhracat ve ticaret açığı rakamları karşılıklı olarak şöyledir : Yıl İthalât İhracat Fark ıKKIOS) (İOMS) 1%3 ı5 a y ı 261 486 1964 <5 a y l 247.734 1965 ı5 a y l 226.874 159.538 146.372 178.89ı) 101.948 101.362 47.984 (Baştarafı 1. sahifede) Ersmcanlı Jandarm» Subayı merhıım Hafızağazade Ahmet Hamdl Bcy ıle Naclye ve Zellha Düber hanımların oğlu, Bayzar Atasun'ıın sevgill eşi. Martde Kınhıca ve Şıvezat Baskava'n'.n agabeylen, Gumrultler Genel Müdurü Enver B&skavanın kayınbıra deri. Kuçıık NU Bafkava ıle Vedat Kııthıca ve Ayten Kııtluca'nıa dayıları, Gıızıde Erkııfun yeğenl, merhıım Doictor Muzaffer Erkut. Zıraat y.ıksek Muhendlsı Mııamraer Erfer.t ve Pangalrı Llsesi M'idur Mtıavlnl İsfendiyar Erknt İle Ü!ker Erkıı: ve Zevnep Erkııfun dayıları. merhıım Dok. tor Nurl Tıl, merhum Ahmet Tll, Danıçtay Bırıncl Başkanlığından emekli S«lâhattın Odabasıoğlunıın ye^pnlerl İsletmeler Bakanlığı emekll Mı.stesarl Nıhat Odabasıoğlunıın ve emelılı Genel Kıırmay Ba^ka^ı Orşeneral Abdurrahman Nafız Guıman'ın eşl Sabiha Gürman'ın ye'îenleri ve Ne7i)ıe Tü'in ağabevsl. Simpat Pa!anr:vanın eııistesi ve Ttlcrardan Saklr Konmzade'nin çot kıvraetli arkadası T f TC * R ACI BİR ÖLÜM DÜNYAYI FETHEDEK KAZAN! 17 memlekette YGNIS kazanı Siz de tekniğin tekânıülünden istifade ediniz. M2 fiatı 250 350 T.L. DtMİH.ÇEtlK . POKÜM KOM. ŞTİ. KIZILAY MÜOAFAA CAD. 12/1 TEL. 12 M 71 ANKARA (Heriş 1661/7719) 3 7 1965 Curuartesı gunu Hakkm Rahmetlne kavusmııstur. Cenazesl 5 7 1965 Pa?artpsl günü o^le natr.a7im müteatıp Sı^lı C». milnden kaldırılarak Zınclrllkuyu aile kabristanına defnedtlecektır. Cııırıhıırıyer 7155 Mehmet Kemalettin ATASUN T Ü R K h E ŞİŞE ve CAM FABRİKALARI A.Ş. UMUM MÜDÜRLÜĞÜNDEN : Pa^abahçe Fatar.kam.? İçin »sağldatl rasıflarda bir Maklne TükBek Muhendlsl vey» Mühendlsine thtlyaç v»rdır: 1 Askcr'i'»lnl vanmıs olmal: 2 3 5 sene tecrübesl Duhınmak, 3 35 yaçinı geçmemiş olmak 4 Malcı.te Atolyelerl re Fabrllta ümuml Tamlraı ışlerlnde çalı;mı; olmak. ingUızce bllenler terclh alunur. Bu vasıilara haiz olanlRrm Paşabahçe FabrlkBmız Personel ŞefiSîl. e bt7zac mfiracactları rioa olunur. Reklâmcüık: (2605ı 7736 VEFAT Eızincan esrafnuu.ii mt;hum Şerıt Balıoğlu ve merhume \resile Balhoğlu mahdumu, Zineti Ballıoğlunun zevci, Semih Ballısarı ve Nurten Ayan'ın babaları Ayhan Balhsarı ve Emiıı Ayan'ın kaympederleri ve Zeynep Ayan'ın büyük babası: Topkapı Sarayı Müzesi Müâürlüğündetı 1 Topkapı Sarayı Müzesi Kitaplı»ı Arapça Yazmalar Katalogunun üçüncü cıldi şartnamesindeki hükümler dahilinde 2490 sayılı kanun gereğince kapalı zarl usulü ile bastırılacaktır. 2 Sözü geçen Katalog elli torma olup beher forması 1000 fasikül üzerinden baskıya tâbi tutulacaktır. 3 Muhammen bedeli (38.150.00> lira olup geçici teminatı (2861251 liradır 4 Şartnamesi tıer gun mesaj saatleri dahilinde Topkapı Saravı Müzesi Kalemınde ısteklilerce görülebilir. 5 Kapaiı zart eksiltmesı 22 Temmuz 1965 Derşembe günü saat 15 00 d e fopkapı Sarayı Müzesi Müdürivet binasında toplanacak komisyon tarafından vapılacaktır. 6 Taliplerin bir kalemde benzeri (10 000> lıralık bir baskı ışinı basarı ile basıp kabul muamelelerinı vaptırdıklarır.ı tevsık etmeleri ve 2490 ssvılı kanun uvannca hazırlıyacaklan teklif mektup:snna bu belgelerini d e koyarak, teklif mektuplarını ihaleden bir saat evvel Komisvona tevdi etmeleri ve ticaret odssı 1965 vılı belgesini hâmil bulunmalan şarttır Postada vuku bulacak gecıkmeler nazarı itibara alınmaz. (Basın 11005 7712) 26 hazıranda. Ce/avire gelen 36 ülkenin heyetlerınden saat 15 de Milîetler Sarayında bulun maları istenmisti. Dışişleri Bakanları veya tem«ilcileri Cezayirii m i h m a n d a r l a r e?Ii»ınde ol malarına r a â m e n . M ü l e t l e r Sara yına selene karinr otomobılleri ıc drfa d u r d u r u l m ı ı ş ve kimlik !eri a ı a ş t m l m ı s t ı . Milîetler Sarayında da olaSanüstii güvenlik tedbirleri a h n m ı ş t ı . Bir b a n ? konferansı. güvenlik kuvvetieri mensuplarının Fransız v e Sovyet yapısı otomatik t a b a n c a l a r ı nın gölgeinde açılacaktı. İkinci bir infılâkten knrkan dıplomatların Mületler Sarayında T a n r ı ya sışınıp dinî inar.çlarına gore dudaklarını ovnatarak dua etmeleri. haç çıkarmaları veya sa lavat getirmelerı görülecek b i r trajikomik m a n z a r a y d ı . Başlaneıçta garetecilerin Milletler Sarayına aîınmıyacakları söylenin ce. b i r ttalyan m u h a b i r i n i n nükte«i ısiten herkesi kahkahaya b o i d u : «tsabet. Böylece hayatıır<7 e ı r a n t i altına alındı.» Bombanın pauadığı yer sıkıştınlmış mukavvalar da itina ile kapanmıştı. Dilomatlar kazma yorlardı. Kızıl Çine karşı menfaat birliği de, Amerikanın en yakın iki dost ve müttefiki Filipin ve Tayland ile Rusyanm bir parçası Moğolistanı işbirliğine sev ketmisıi. Ahmet Balhoğlu 3 Temmuz 1965 gıinü Hakkın rahnıetine kavuşmuştur. Cenazesinin 4 Temmuz 1965 pazar günü öğle namazını mütaakıp Beşiktaş Sınanpaşa Camiinden alınarak Zincirlıkuyu Kabristanına defnolunacağı dost ve akrabalarına duvurulur. XOT: Çeleıık gondenlmemes! rica olunur. Cumhuriyet ''753 Kodamanlann diğerlerini hiçe sayan tutumu in yıl önce Bandung Konferansında oybir^iği ü e kabul edilen esitlik. müşavere ve mutabakat. birlik ve dayanışnıa ilkeîerine bir ihaneıtir. Heıkes Asya Afrika dayan'.şması ve birliğinden ziyade. milli çıkarlarını ön plâna almıştır. ORİJINAL ve tîeep PICK UP MÜJDE MÜJDE FABKİKA ve BAHÇI\'ANLARA Su kuyu mütehassısıyım. Adada. Büyükdere'de su bulurum, tecrübem vardır. Ramiz Çerkez Tel : 21 45 M (Cumhuriyet : 7754) ELEMAN ARANIYOR Sanat Enstitüsü ve muadil; okullardan elekuik bolümü niezunu askerliğini yapmış ve 35 yaşını geçmemiş eleman almacaktır. Taliplerin hâl tercümeleri ile birlikte Yenisehir, Zafer Meydanı Adil Handa YEDEK PARÇALARI İLE TİCAFET ve SANAYİİ LTD. ŞTİ. ne Yazı ile müracaatlan ilân olunur. Heriş 1675/7749 KOMPLE MOTORLARIMIZ GELMİŞTİR Verdi Ticaret Limited Şirketi Cumhurivet Cad. Pegasus Evi Harbiye İstanbul Tel: 48 2213 Telqr. Verdil . OTEL M O T E L FİAT : 42.50 TL. 26. TL. ve KAM Pİ NGLER ! İÇİN REKLÂM FİATINA YÜKSEK KALİTE VE DİKİŞLİ HAZIR ÇARŞAFLAR EN 240XBOY 225 EN I80XBOY 240 EN 140XBOY 220 YASTIK KILIFI 16. TL. 5,50 TL. Yeni KARAMüRSEL Mağazaları Lstanbul ( S u l t a n h a m a m ) Osmanbey Kadıkoy Ankara Adapazart Bursa Eskisehir Liileburgaz Reklâmkol (EVEN): lufl'7747 Ilâncüık: 7487'7^29 Adana Toprahsu ÇUKUROVA PLÂNLAMA GRUP AMİRLİGİNOEN Spordaki bulmacanın halledilmiş sekli: Sıra GALiENi VAPURU (Messajeri Maritim Kumpanyası) 7 Temmuz çarşamba günü İstanbula uğrayaıak için yolcu alacaktır. Marsııva LAURENT REBOUL ve GABRİEL COLTEALX Karaköy Tel: 44 47 49 Iiâncılik: ı'5:î4 7725 No. a) b) DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI S<;ır ve Hıdrografı Uairesı Başkanlığından bıldmimiştir. BİI.DİRİ D E N t Z C İ L f R E VE HAVACILARA 60 SAYILI 14 Temmuz 19B5 t a n h ı n ü e 09 00 ıle 17.00 saatleri arasında aşaçıda sınırları b ı l d m l e n saha ıçınde sevretrae, demırleme. dalma ve bu sahanın 12.SUU metreye kadar olan yükseklığı can ve tna 1 e m n n e t ı bak:m:ndan tehhkeiidir. ALTIN Cumhurijet RFşat Hamit Aziz Napolyon 2^ ayar kiilçe us.oo, U7.00, 95.00. »8.0*. 14.38 94.40. S4 50, 149.00. 108 00. 95.50. 99.00, 14 40 c) ÖLÜM Türklye Işveren Sendlkalan Konfederasyonu Tönetlm Kurulu üyelerlnden Ralk Uatbnası ublbt el f) DOGL AKOt.vlz 1SK.ENDERL;N KÖRFEZI METHAL) AÇIKLAR1 1 nci nokta : E. 5916 No. Ju Akıncı fenermden 259 derece ve 21 mıl mesafedekı enlemi 36 derece 15 dakika Kuzey, boylamı 3S derece 21 dakika Doğu olan nokta. 2 nci nokta : Enlemı 36 derece 00 dakika Kuzey, Boylamı 35 derece 21 dakika Doğu. 3 ncü nokta : Enlemı 3fi derece 00 dakika Kuzey, Boylamı 35 derece 00 dakika Doğu. 4 ncü nokta : Enlemı 36 derece 15 dakika Kuzey, Bcylamı 35 derece 00 dakika Doğu. D E M Z C İ L E R L VE HAVACILARA ÖVEMLK D Ü T l ' R C H T R . Projentn a d ı Adana, Aşağı Seyhan I T P Kısım IV Ünite 1 kapal' sistem sulama develor> man projesi inşaatı Adana. Asağı Seyhan I TP Kısım IV Ünite I I Sulama developman projesi inşaatı Adana, Aşağı Seyhan I T P Kısım IV Ünite I I I Sulama developman Projesi lnşaatı Adana. Aşağı Seyhan I T P Kısım V Ünite I I I kapalı sistera sulama developman projesi inşaatı Adana. Aşağı Seyhan I TP kısım VI Sulama developman projesl insa<ıtı (Içel) Mersin Bahçeleri açık ve kapalı sistem sulama developman prolesi İnşaatı Keşit bedeli Lira k r . 989.521 57 1.327.737 82 1.690.722 54 1.088.801 75 1.311.794 00 1 004.540 23 Geçici Teminatı Lira k r . 43.330 86 53 582 13 64.471 68 46.414 05 53.103 82 43 886 21 İhale Günü 19/7/1965 19/7/1965 20/7/1965 20/7/1965 21A/1965 21/7/lflfiü thale Saati 9.00 11.00 9.00 11.00 9.00 n nn MALİYE BAKAVLIĞI HESAP UZMANLARI KURULU G İ R İ Ş S I N A V L A R I çarsamha îuni' SINAV TARİHİ : Yazılı Sınavlar 1'9'11JGS Ankarada ve İstanbulda yapılacaktır FAKÜLTE VE AKADEMİLER • Sınava girebılmek için Hukuk Siyasal Bilgiler, İktisat Fakültelerini tktisadî ve Ticarî Hım.eı Akademilerini ve bunlara eşitliği Millî Eğitim Bskanlıâınca kabul edilen yabancı Fakülte. Akademi ve okulları hi irmiF olmal ıdır. STATÜ GÖNDERİLİR : Sınavla^ çiris şartlarını ve sınav ^onularını dökümlü olarak aosterir statii vukarıda snzü erlilen öğretim Kurumlanndan ve Hesqp Uzmanları Kunıiu Ankara, İstanbul, İzmir Grup Bürolarmdan sagianahilir. fbtiyenlerin adreslerine gönderilir. BAŞVURMA : Sınavlara giımek istiver.lpr Hilekçelerini l4'8' 1965 günü akşamına kadar. Ankarada Wa!i%'e Bakanhğı Hesap Uzmanlan Kurulu Başkanlığına çöndermelidirler. (Basın 9470 A. 5778/7741) AGOP KEŞİŞYAN Düzce'de geçlrmlş oldufu müeaslf trafik k&zası sonund» kaldırüdı^ı Amerikan H»ıt»hBnssinde vefst etml;tlr. Cenazesl 5 TemmuB 1965 Pazartesi ?'Jnü s»»t 15.00 te Be yoğlu Balıkpazarı 3 Horsn Brraecl Klllseslnden lcaldırılacaktır. Kederll »ileslne bMsağlltl dllerlı Tftnftira Knraln Cumhurlyet . 7721 1 Yukarıda yerleri, keşifieri. geçici temlnatlan, ihale günlerl ve saatleri belîrtilen işler 2490 sayılı kanun hükünıleri dahilinde eksiltmesl kapalı zarf usulü ile ihaleye çıkartılmıştır. 2 Eksiltme vukarıda belirtilen pün ve saatte Türk Ticaret Bankası binası kat ikideki TOPRAKSU Plânlama Grup Âmirliğinde yapılacaktır. 3 thale dosyası her gün mesai saatleri dahilinde Plânlama Grup Âmirliğinde pörülebilir. 4 thaleye gireceklerin en geç ihale tarihinden ü ç gün önce B ve C grupu, müteahhitlik karnesi ve eksiltme şartnamesinde belirtiler. diğer belgeleri ile birlikte müracaat ederek giriş belgesi almaları şarttır. 5 Usulüne göre hazırlanmıs kapalı zarflar ihale saatinden bir saat önce rr.akbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına verilecektir. 6 Eksik belgeli dilekçeler telgTafla yapılan müracaatlar ve postadakl gecikmeler kabul olunmaz. (BMin: Ç: 833 11024 7742) (Basın 11104/7709)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog