Bugünden 1930'a 5.320.785 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

SAHİPE ÎKİ C'UMHURIYET 15 Temmuz 1965 TENBEL ÖĞ ÖĞRENCİYE PRİM Prof. Dr. llhan ARSEL 1 iselerin Üniversite>e bu kadar zayıf, bu ka•dar kifavetsiz eleman çönderdiği memleketimizde, mer'i usul ve esaslara göre muvaffak olmamıs 19 bin öğrenchi, not bareminde keyfî bir değisiklikle ve sırt seçim yatırımı maksadivlr, mnvaffak olmus duruma getiren Milli Eğitira Bakanımızın, 2" Haziran 19*5 tarihli «Le Monde» galetesinin 15 nci sahifesindeki «Paris Bilimler Fakültesine öfcrenci seçimi Profesörler Kuruln kaabiliyetsizlerin ve fantezistlerin bertaraf edilmesini sa^layacak tesrii tedbirlerin alınmasını talep edi>or» baslıklı yazıvı okumasını temenni ederdik. Fransa çibi umumi kültür se\iyesi çercekten çok yüksek olaa bir toplnmun bu eenis kültür havası içerisinde yetisen ögrencilerınin dahi sıkı bir imtihan usulune tâbi tatularak Fakülteye alınmaları \e alındıktan sonra da yine cok sıkı imtihan ve öeretim sartlarına jöre vetiştirilmeleri ve bunlardan kif.ı>ctsİ7. kaahilh etsiz \e tembel KÖrülenlerin drrhal \e en zecri yollardan tasfive edilmeleri ve bn hususta çerekli mevzuatın ?eçirilmesi lüznmuna dejinen bu yazı adı t;eçen Fakülte Profesörler Kurulunun yayınladığı bir beyanname münasebeiivle hazırlanmıstır. Ba seklivle ialnız Milli Eğitim Bakaııımmn değil fakat a^ni zamanda Fakültelrrimizin de ibretle tetkik edecekleri bir metindir bn... Bundan bir süre önce trünlük bir eazetede «Üniversite Diploması» (1) baslığı altında hazırladığımız bir yazıda Üniversitelerimize alınan ve yüksek ö£renim yapan öjrencilerin kültür seviyelerinin ne derece düsük oldujunu açıklamıs ve hattâ işin ağlanacak acı tarafları yanında biraz da RÜlmüs olmak irin, Hnknk Faköitelerimizden birinin Siyasi farih imtihanında sorulan «Haile Selasiye kimdir?» sorusuna karsılık «Haile Selasiye Osmanlı Imparatorlujunda kurnlan bir dernektir». «Haile Selasive Osmanlı devletinin bir karar •eküdir», «Haile Selasive Havai adalanndadır», «Haile Selasive istibdat devrinde bir ordunun adıdır», «Haile Selasive tttihat ve Terakki partisinin iktidarda bnlundufn sırada Meclis içinde te«ekkül eden bir fırkadır..», «Haile Selasive Hitler sivasetindedir. Hindistan yolanda takip edilmistir...» «Haile Selasive tkinci Abdülhamid için kullanılan lâkaptır» seklinde verilen vazılı cevaplardan örnekler eetirmis ve Üniversite sevivesindekl öfrencinin. hilmediçi bir seyi bilir çibi çörünerek bilmesi lâzım gelip de bilmediği nice seyler oldu&n \akıasına tcmas etmistik. Bütiın bunlann nedenlerini arastırmak nznn ig, fakat her sevden ev\el sunu kabul etmek lâıımdır ki t'ni\ersitelerimİ7e eleman \etistiren li»elerimizde. bn liselerin her kademedeki îdarecilerinde (Bakan basta olmak üzere). \e bn elemanlara üstıin fikir formasvonn vermekle şörevli iiniversitelerimİ7de tenbcl, kaabilivetsiz \e beceTiksiz BSrenei lehine inanılmaracak kadar senis bir müsamaha ve yersiz bir acıma hissi hâkimdir. îmtihan ve sınıf çeçme usulleri ve not baremleri. çalıskan. kaabilhetli ve dürüst öçrenci föı 5nünde tutulmak surethle değil fakat tam sksine, bn \asiflardan joksıın olanlar itibarivlç tajin ve tespit olunur: \e ^alnız olunmakla kalmaz fakat bn nsuller ve esaslar onların daima en isine yarayacak u e n kolayına eelecek sekiller altında tatbik edilir. tniversitelerimizin çesitli Fakültelerinde öjrcnci sonsuz imtihan hakkına maliktir; mu\affak olamadıeı bir dersin imtihanım istedifi kadar yenileyebilir. İmtihan hakkı tahdit edilmemiştir. (Bazı istisnalar hariç). Avni imtihana iki sene, üç sene, bes sene, on sene, istediği kadar girebilir tâ ki sınıfını seçineeye kadar. Üstelik sınıfını çeçebilmesi icin ona en kolay en uyçun sartlar sağlanmısiır. İmtihan hakkının tahdit edildi4i pek mahdut hallerde de (ki bu az sa\ıda bazı Fakultelerin ilk sınıfları için benimsenmistir. Meselâ Aııkara Hnkuk Fakültesi birinci sınıf öjrencisi 4 def'a ayni imtihanda mu\affak olmazsa imtihan hakkını kaybeder) öğrencinin çok fazla çavret EÖstermcden. kendisini sıkıntıva sokmadan sınıfını eeçme imkânlan kabnl edilmiştir. Sistemdeki bozukluk enilebilir ki memleketimizde öğretim sistemi tembele prim esasına dayatılmıs, imtihan \e sınıf eeçme usulleri çalısk»n \e gayretli öğrenciyi dahi m<skinli$e zorlayacak tarzda ayarlanmıstır. O.isaki bahis konusu usullerin aslında iki fa\e<.i iki fonksiyonu olmak rerekir: 0 Ehlıyetlivi, kaabiliyetliyi ehli\etsizden ve kaabiliyetsizden ayırmak. O ÖŞrencivi çaiısmaya zorlamak. ÇalısmaM ikinci bir din haline getirmis olan Batı memleketlerinde imtihan sisteminin daha ziyade birinci çave>e müteveccih oldnğo malumdur. Zira Batı'da sadece çalıskan ve gayretli olmak belli bir sahanın elemanı olarak yetismeçe kâfi de|ildir. Çalıskan ve gavretli her insan ivi bir mühendis, ivi bir mimar. iyi bir doktor, bir hukukçu. bir müzisyen olamaz. Kisiyi iyi bir mühendis. iyi bir mimar, v.s... yapacak olan unsur her sevden evvel ehliyet ve kaabiliyettir. Fakat bizim çibi çalısmaktan âdeta nefret eden, tenbellifi ikinci bir tabiat haline eetirmis olan toplnmlarda imtihan usullerinin asıl çayesi ve fonksiyonu öğrenciyi çalısmaya zorlamaktır. Filhakika söylemekten çekinmemek gerekir ki biz büvük bir çoğanlu£umuz itibariyle. gerçekten çaIışmayı sevmeyiz; yani tembeliz. Tembeliz derken bundan kastımız fikrî mesai itibarivle tembelliktir. Yoksa kafa ralışmasını icap ettirmeyen i f münhasıran bedenî \> fiziki calışma çerçevesi icinde kalan islerde bunuıı böyle olmadığı muhakkaktır. En basit bir inşaat isçisinin fUnlük mesaisini izlemek bu hnsusta bir fikir edinmeje >cter. D t •• • Fakat öııemli olan hnsus fikir tenbelliğini öıılemek \e öijreııciyi vicdan zorlaması yolu ile çalısan kimsc haline eetirmeklir. İmtihan sistemini ge\<>ek kıldıkça bunu temin münıkiin defiidir. Kolay imtihan usulleri \eya not baremini düşük tutma yolları öğrenciyi daha az veya ancak sınıf jreçebileceği kadar çalısmaya sevkeder. Buna bir de müsamaha unsurunu ilivp edecek olursak ı ı racağımız sonuç simdi bulunduğumuz noktaya dayanır. tmtihan sisteminin \e not usulünün öğrencivi çalısmaya sürükleyecek bn ikinci fonksiyonnndan faydalanmak ve a>ni zaraanda kalîteli öğrenci yetiştirraek iati\onak imtihan usntleriyle çocukca oynamaktan ve sınıf çeçme yollarını ge\setmekten \e hele çalısmayan ve kaabilivetsiz öğrenciye acımaktan kat'i olarak vazçeçmeliyiz. (1) «Dunva Gazetesı» 14 Kasım 1363 mıımıı.nm«««t««iHnnmMiı.ım«wMnn»mnımınM»* • • • •• • • • • •• • • • « • * • • ••• • • • •• • • • • • • • • « • • • • • « • • • •• • • • • » » • • • • » • • • • • » ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••*•*§*>*§•**•••••••••!•••' •••• tSTANBUL AS. 2 ci H I K I K MAHKEMESİNDEN 965 14 Fst'.h Özday: tarafından Turhan Erkuş aleyhme açılan 1948 model, Comnıer marka 72068 plâka numarah kamyonet dâvacı tarafından dâvalıya satılmış oldugundan Trafık Vergi Da:resmdekı kayıtlann satı^ tarıhı oian 16/12/1959 dan ıtıbarcn davalı adına tesıs ve du7Pltılmesıne karar verılmesıne mutedair dâva dılekçesı ve 9,7.1965 gunlu duıusmava aıt davetıye dâvalmın simdıkı adresı belli olmadıgından ılânen teblığ edılm!s?e de ılâncn yapılan tebüğe rağrr.en durusmava gelmeyen da\alı Turhan Erkuşa ılâr.en gıyap kararı tehlıcıne \e d'.ıruşmanın da 5,10/1965 giii'u saat 1020 \e bırak:lma>na karar venlmntır. Divalının bu ılanın j a j m gununden ıtıbaren 5 gun zarfında gıyap karaıına ıtıraz edebıleceğı hususu ıle rıuayverı gun \e saatte duıufmada bulunması, aksı halde duıuşmanın gıyabında ceryan edeceğı huUbU ıs bu ılan ıle teblı« olu.ur (Basın : 8J17 SAYIN DOKTOR ve ECZACILARA • ENTEROGEL VİTAMİNE Vıtaunın B l Vıtamın B j VıttJuın B t ( Poudra SUspansyon ) B. Kompleks vitaminlerinl havi antldiarelk Bir ölçetin muhttvivatı : Streptonusuı Suliat 0.10 gr. î Fo!ık asıd 0 01 gr. Sulf»gu»nidın . 0J5 gr. • Alomınıum Hıdroksıt Kolloıdal 0 20 gr. Slllfıdurın 010 gr. • Kaoluı U.10 er. 00O3 gr • PekUn 0003 gr. • Koku ve Ud maddelerf 0 001 gr. * 0.03 gr. Q.S. 20 Slçek ihtiva eden 200 cc.lık şiçelerde plyasaya «rzedilmijtir. DOĞFARMA LABORATUARI Bomonti Sanayi mıntıkası İlâncılık: 7635 8239 BEYOGLU CİHETİ MUVAKKAT GAZ İŞLETMESİNDEN 1 Kuruçesmeden Polıgon Havagazı Fabrıkası parkma tahliye dahil takriben 72 300 ton komür naklettirilecektir. 2 3u işe ait şartname Beyoğlu İpek sokak 2 numarada kâin işletme veznesinden 50 Türk Lirası bedel mukabılinde sptın alınabılir. 3 Iş muhammen bedeli 302 400 Türk lirası olup geçıci temınat ^ 7 dir. 4 Pazarlık 2 8''965 pazartesi günü saat 15.00 de Umum Mudürlük Odasmda yapılacaktır. (Basın 12474 8218) SEKRETER Tiırkçe, Fransızca. İngılizce iyi bilen, tecrübeli sekreter aıanıyor. Steno bdenler tercıh edilir. Ucret dolgundur. Müracaat: PK. 823, Galata. Cumhuriyet 8222 Yabancı sermaye ile kalkmma olur mu?, Olur. Bakuı ravallı Kongo, >abancı serma>e ile kalkmmış, Iran'ı sorarsanız kapıları ardına kadar >abaııcı serrna>e>t acık. traıı Hiıkümeti muteber Amerikaıı gazctclerine ıarşaf kadar ilânlar verip her turlü imtiyazl» yabancı sermayeyi dâvet edijor. Halkı sefalet icinde yüzen Güney Amerika ulkeleri de yabancı sernıaje ile kalkınmış. Ncrede bir fıkara As>a \e Afrika ulke^i gorurscııiz ijice lı.ıkın: Orası muhakkak yabancı siıketlerin clinde kalkınmıştır Bizim Osmanlı Imparatorluğu da yabancı sernıaycnin musalla taşına uzatılmıştı. Ataturk. yabaııcı şirketlerin eline niçin verdi pasaportlarmı? Elbette bir nedeni vardı. Ama biz akıllanmadık. Atatürkün ölümünden sonra gene miihürlü mumla çağırdık yabancı sermayeyi . Geldiler. Ama. gelenleri kontrol edecek kimse yoktu ortada. Çünkü iktisadi tenkit yoktu. Anadoluya gelen >abancı şirketlerin hesabını, kitarr.uhaîıf kalemleri susturmaya çazaten? Bu kotüler ortadan kalk3 Temmuz 1965 tarihli Cumhubını, kârını kazancını kurcalamak kimin haddine! Bu hesaplan orhşanlar için «fikir Szgürlüğüne madıkça, iyiler daima harcanılariyet Gazetesinin 4 üncü sahifetaya dökmek istiyenler vatan haini idiler. Ama jabancı şirketlerle savçılı «;örQnen» sıfatını yakıştırcaklardır. sinde yayınlanan hir haber, herortaklaşa halkı somüren kişilcr de vatanse\er. milliyetçi. müslüman... Bcnce bunu bnlemenin en bü m.^tır. Bu gıbı kımseler ise acaba halde pek az kişinin dikkatini Kumpas i>i kurulmuştu. Gâvurlarla ortaklaşa muslumanları so>ük çaresi; bilip bilmeden konukıymetlı Siyasal Bılgiler talebeçekmiştir. Turki>e Yüksek Ticamüreccksin. Sonra da gidip ezanı Arapça okutacak, şeyh sakalı öpesının hıç beğenmediğı 19. yüzyıl retliler Birliğrı Merkez Konseyi, şanları sustunnak. gerçek sasyaceksin. Halk bunu yutacak. Yutmayanları da: listlerin, kendilerini bu durumkapıtalıstı sayılmazlar mı" Akademilerin Üniversiteye bağlan Komıinisttir diye susturacaksm. için, bu ad masını istemektedir. Içtenlikle şu daıı kurtarabibnck Cumhur AKSEL Turkijede iktisadi tenkit 21 Mayıstan sonra başladı. Yerll ve nu hatırlatalım ki konsey, bu ko arkasında gizlenenleri bulup çıEskişehir Koleji yabancı sermayenin eleştirmesi daha pek yenidir. Ama daha bugün nuda cok pec harekete geçmiştir. kararak. halkın malumu olmasıbile yabancı sermayenin Türkiyedeki gerçek rolünü açıklamak, ve • na çalışmaktır. Dcğilse bu probSimdiye kadar lSa>ın Profesör yabancı şirketlerin kârlarını kazanclarını ortava dökmek istiyenlere: lem de çozümlenemeden surııp Reşat Kaynar'm gazetede yayın Yabancı sermaje diışmanları diye hucum edilmcktedir. Dügider. sürüp gittikçe de kalkmlanan bir yazısının kücük bir kısşıinıılrnıı\nr ki bu ıılkede yabancı sermayeye karşı cephe alanların raamıza sekte \urur. mının dışında) hiç kimse Akadebaşında Ataturk \ardı. Ve yabancı şirketlerin tumunü nıillileştirmi}Salım KOÇAK milerin ozerklik konusunu ele ti. 195» lerden sonra bırakınız yabancı şirketleri millileştirmek lâfını, Öğrenci almaraış. Akadenıinin dertleriyle bir Türk çıkıp da: yakından ilgileııen çıkmamıştır. Yahu bu yabancı şirketlerin Türkiyede yaptıkları is nedir? a7i yazarlarımız v» ddha Evet . yüzyıla jakın pecmişiyle Bu adamlar memlekete kaç para ıretirmislerdir? Ne kazanmıslarbaşkalan Türkıye'yı buAkademiler unutulnıuş. bir kenadır? Kâr oranları nelerdir? Memlekete faydalı konularla mı uğragunku durumundan kurtara itilmiştir. Bir yuksek oğrenim racak, kalkındıracak yegâne yo şıyorlar? Yoksa iktisadi kalkınmaya fa\ dası olmıyan aburcnbnr kururau olarak. Akademilerin lun sos>alizm olduğunu fırsat islerle mi? Yalnız iç pazarda mı satıs >apıyorlar? Yoksa ihracat ozerk olması \e bu ozerkliğin buldukça yazıyorlar veya vavınimkânlanmıza birse\ler katnorlar mı?.. dncmemiştir. İniversitclere bağlanmak yoluyla lıvorlar. Içtikbalae memleketımıÇünkü hu soruları orta\a atacakların basıııa geleceklerin hadsağlanması usa en uvgun olan zın selâmetı bakımından belM di hesabı yoktuı. Şimdi dc yoktur. Bakınız Işçi Partisi yabancı seryoldur. Böylece. Özel Okullarm lyidır, fakat bugun için çok er maveye karsı tavır aldıjı için parti toplantısını basıp, adam öldürgittikçe artmasıyla Akademilerin Çarşamba gunku Cum ken bir yol. içine düştüklcri kaostan kurtul 1 2 . 4 . 6 5 hııriyet'in «Tartışma. meje kalkısıvorlar. Bo^lesine çetelesmis bir menfaat sebekesi,,fasosyalizmın na si't hir düzenle memleketi haraca bağlamıstır. malan sağlanabilir. sütununda Sıyasal Bıl sılBir memlekete hakkmda bikın yerleşeceği Bütün bunlara raçmen 27 Mayıstan beri köprülerin altından Aynca İktisadi ve Ticarî llim giler Fakültesi talebesı olan Yıl Georges Bourgın ve Pıerre Rimcok suiar akmıstır. Milli Birlik Yönetiminin kurduğn Plânlanıa ler Akademilerinin Rece tedrisatı maz Esmer'in. Sayın llhan Selbert ne dıyor: Teskilâtındaki genç uzmanlar memleketin acı gerçeklerini bir bir yapmaları çok önemli bir konu çuk'un «Liberal mi dediniz» baş«Bizim için sosyalizm Sııceden ortava atmıslardır. thtilâl fasistlerin kalesinde gfdik açmıstır. dur. Özel okulların çoktan ele al lıklı yazısını kanaatımizce bir her yanı düşünülerek, ahenkli dıkları ve başardıkları bu isi, yanhş anlama sebebıyle yerme bir sekilde hazırlanmıs ve bo Memleketin namuslu avdınları da iktisadi konular üstünde eğilip Akademi idaresi en kısa zaman ye çalıştığı anlaşılmaktadır. Hal znklnfn halkın sefaletini yaratan sebepleri halka aıılatnıak için çalısmakherkesçe kabul edilrn da yapmak için elinden jçelen her buki yazı biraz dikkatli okunursa tadırlar. Yabancı sırketlerin durumu da böylece ele alınmıstır. Bir mevcut sistemin yerine konmak liirlü gayr?ti esirgememeli bu hakikatin daha başka merkezler üzere teklif edilen bir sistem ko\up on kazanmak üstüne bir düzenle Türkiyeve gelen yabancı yolda cemiyetler idareye destek de toplanmış olduğu ortaya çık defildir. Sosyalizm toplnmun tasirketlerin >erli a\ukatları da : olmalıdır. Özel okullarda okuyan maktadır. rihi bir sekîidir ki toplam be Solcular yabancı sermayeyi ürkütü\or, kaçırıvor .. diye feroğrencilerdcn çoğunlukla çok dalirli bir jçelisme sevive«ine vayada baslamıslardır. Şöyle ki : ha kötiı maddi şartlar altında, çaDe\let Plânlama Teskilâtı >abancı sirketlerin durumunu belirYazısında; Sayın Selçuk, Yıl rınca bu seklin kabulü elzem balışarak okumak. hatta aile geçinle gelmektedir. tir bir rapor hazırlamıstır simdi Dün gazetemizde ana çizgilerı maz Esmer'in iddia etmiş olduğu dirmek yükü altında olan bizlere Ba demektir ki sosyalist ekobelirtilen bu raporun dediği şndur : bu hakkın verilmemesi tek keü gibi. «ekonomik ve fikri alanda 1 Yabancılar Türkiyeve küçuk serma.i»» .4etirip büyük kameyle insafsızlık olur. İstanbulda kisi özjrörlüiüne saytı dnyan, Ba nomi kapitalizm içinde dojmalı \f gelismelidir. Hattâ topluma açılan üç Özel Ticaret Yüksek tı'nın siyasal rejimini benimsemis zanç saçlımak üstüne is tutmuslardır. hâkim sekil haline gelebümek Okulu hoca bulurken Akademinin aydınları» yermemiş, Türkiyemiz2 Bunun vanısıra Türkiye içinde ?eniş kredi imkânlarından hoca bulamayacağını soylemek, iç deki liberal geçinenlerin bu zıh için sosyalist ekonomi orada beyararlanmıslardır. Küçük serma\e ile gelip bizim bankalardan bütenlikten ve iyi niyetten uzak bir niyeti nasıl sadece ekonomik an lirli bir oltunluk derecesine varyük paralar saglıvarak islerini vürütmüslerdir. malıdır. Binaenaleyh kapitalist soz olur. lamda kabullenerek fikir alanın toplnmda sosyalist toplnmun to3 Kısa sürede büvük kâriar sağlıvan yabancı sirketler taSonuç olarak. TBMM üyeleri en da kösteklemeye çahstıklarından mamen iç pazarı sömürmektedirler. tçlerinde ihracat yapan sirket humlarının bulunması çerekir. kısa zamanda bu konuya eğilme soz etmistir. «Fikir ve sanat ala Tohumları divoruz zira kapitayoktur. li ve Akademilerin L'niversiteye nındaki tesebbüslere en sert, en lizm içerisinde minyatür bir sosSÖ7Ün kısası yabancı se^ma^e \atammızda kendi çıkarlanna bağlanmasını \r gece tedrisatı dar. en katı ceza maddeleriyle yalist toplum aranmamahdır.ı göre istediği çihi at OMiatmaktadır. Bunun karsısına dikilecek bir yapmasını sağlanıak için gerekli karsı çıkıp ticaret alanında serbüvük siiasî partimiz yoktur. Kci Partısi \eni yeni gelismektedir. Yazarlarımız sosyalizmı herkanun tasarılarının en geç. 196566 Onun basıııa arelenleri de eörınorsunuz. öteki partiler ise vabancı ha'de birinci şekilde anlnorlar. ders yılı başına kadar Meclisler bestçi olmak Batı'da esine raslan Yânı mevcut sistemı değiştirip sermave ile ortaklığa çırisen ^erli kapitalistlerın etkisindedir. deıı geçmesini sağlamalıdırlar. mıyan bir t^üidürüdür.» sözu bu yerine sosyalizmı koymak. Hal Halk Partisi içlnde umut \ericı bir kıpırdanma haslamıstır. Ama l nutmamak gerekir ki çağımızın anlamı gayet sarıh bir sekilde orbuki sosyalizm gorduğumuz gıyerli kompradorlar'la \abancı kapitalisüerin büvük baskısı bn taen önemli sorunları ekonomiktir taya koymaktadır sanıyoruz. bi kapitalizm son safhasına erısve bu yoldan Akademilere haklarihi parti\i ürkütmekte. tarihî çöre\ine yakısır bir davranışa geçAynca Sayın Eçmer, kıvmetlı n olan değerin vcrilmesi gerekir. yazarın «liberalizmin temel ilke tığı zaman kendıliğinden ortaya mesini zorlastırmaktadır. çıkmaktadır. Bızdeki özel sektor M. BEBÜROGLU »i» dedıği sözun bir 19. yuzyıl lıi«e bu seviveye daha gelmemisberalist duşüncesi olduğunu da Öğrenci tır; zaten zaman da, ya?mi5. Çok değer verdığımiz ka «Vakit geldi geldijı dıve bağırartık» pıtaJcilejimİ7İn ^>ek vakın bir za mamıza lu?um bıle kalmıvacak. man'iia devletten ıstedıklerı seyŞu halde bugun. «Sosyalizm leri uiMrtmak yerırtde olmaz kanı zamanıdır» dive vazanlar. denısındayi7 Bu istekler acaba Yıl zı gormeden paçalan sıvıyanlarmaz Esmer'in Roosevelt ıle kapan dır ki bunlar deniz olmadıüı dığını iddia ettıği «bırakın y»p»halde onu zorla görmek ıstıvorlım, bırakın geçelim» devri teorılar. Yalnız bir noktayı unutusinin ta kendısi değil midır? Işte, yorlar: Zorîa ?üzellik olmaz. ^ umhuriyet Gazetesinde sayın zaten sayın yazar, yukarıdaki düTHE SHELL COMPANY OF TURKEY LİMİTEöS ^ * Burhan Feîek'in •Pastırma Mehmet Can DELİKLtLER şünceyi savunup da kendilerine ögrenci ve Biftek» konulu fıkralannı Lstanhul Bölge Müdürlüğü (Gümüşsuyu) J J okudum. Bu yazılarında; herkesin pastırma yiyebildiğini, buTelefon numarası 15 7 1965 tarıhınden ı t ı b a ı e n S nun normal karşılandığını, (pas(orttsponDfnff jnsıuutt tırrnadan ucuz olduğu halde) bifaşağıdaki şekilde değiştiıiîmiştır: JJ tek yemenın lüks olduğunu ve Metoduyla zenginlık alâmeti sayıldığını. dedıkoduya konu edildığinı anlatıyorlar. Bunu, halkımızın arasında yerlesmiş yanhş değer yargı.arını dıle getirmesi bakımından önemli buldum. hat) Her fıkrası esprılerle dolu olan üstad, bu fıkrası ı!e de şunu deİlgılılerin bilgılerıne arzolunur. mış olmuyor mu? a oflrenebillrslnlz Cemiyeümizde nice değerler •BBaaBBBBBBBBBBBai ı 23 h I ı broşurumuzü isteyınız. BaBBaBB mevcuttur. Bu değerler çeşitli Cumh.ın\et 822L kaprisler uğruna gözden düçürüaaBBBBBaBBBaBaaa F O N O . I s t i k l a l Caddesi 213 BiyoğlM IsUnıul IBBBaBBBBBBBaaBBBfl Ijyor, mahvedilmek isteniyor Bırtakım değersızlerm el üzerınReklâmcılık 2317 8225 de tutulmalarını sağlıyor... Bilmem, ben böyle anladım. Ertesi günkü (29^.1965) fıkralaYapılacak iş: Bagtar po ia karakolu ikmâl inşaatı nnda ise «Çıkmış dokuza, ınmez Keşıf tutarr 40.000.0fl lııa aekıze> veya «Bir insanm adı çıTemınat mıktarı: 3 000 00 Iıra kacağma canı çıksın daha iyi» diyorlar. Bu. halk arasında soyleEksiltme yeıi ve tdiıhı: 10 h 965 günu saat 9 dd Adana Emnen «La demeyince lo demiyor> nıjet Mudürluğunde kapalı zaıf usulü ıle ıhale olunacaklır. sozünü hatırlatıyor. Şartname ve lüzumlu evrak Emniyet Muduıiuâunde goBu tıkralarında; bir kimse hak1350 lira Reçici teminath ve 18000.00 lira muhammen rülebilır. kında çıkarılan haksız şayialann bedelli hastahanemız için satın alınacak 2000 kilo gram mcelenmeden (değerlendirilmeEksıltmeye iştiıak eunek îiteyenlenn ıhüleden en az uç koyun etınin 23 6 1965 tarıhinde Defterdarlıkta yapılan denl kabul edildiğıni soylemek gun evvelıne kadar bu ıs için Ariana Valilığinden aıacaklaıı kapalı zarf eksiltmesine talip çıkmadığından eksıltmesi bir ıstiyorlar. Buna gore bir kimse>eteılık belgesı ıle 1965 Tıcaıet Odüsı veükası, temınat mekluay içinde pazarlığa bırakılmıştır. nın adı çıktıklan sonra bu lekeou ile 2490 sayılı kanunun târifı daiıesınde hazırlayacakları İsteklilerin geçici teminat makbuzları ile birlikte 23 yi canı çıkmadan temizliyemiteklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evvelıne kadar temmuz 1965 cuma günü saat l l de Defterdarlıkta teşekkül vecektir. Hatta canı çıktıktan Komısyon Başkanlığma vermeleri ılân olunur sonra bıle kara leke onu takip edecek Komisvona müracaatları ilân olunur. edecektir... Ne kadar hazm değıl •••••••••••••BBBI BBBBBaBflBBBBBBaaaBBHa£aaBBB«ıd mi? (Basın 11546,8230) (Basın: Ç 901 12139 32')3) Saym Bay Felek'e ve Türk aydınianna soruyorum. Temiz, namuslu, garip kimselerin maksatlı ve mesnetsiz olarak birtakım miş muş'larla adları lekelendiği zaman canlarının da çıkmasmı mı bekliyelim? tsmail ACAR Memnı Akademiler ve Universite Çok erken bir yohSOSYAUZM Yabancı sermaye hikâyesi! Liberal mi Dediniz ? B Pastıtma ve biftek ; Telefon Numarası Değişikliği | 4$K63.00 1 İ L A \ Adana Emrıiyet Müdürlüğünden I Kastamonu Devlet Hastahanesi Başhekimliğinden: Dİ KKAT FOİON Dâva ve Dâvacı C ayın Burhan Felek 2«.5.19«5 tarihli fıkrasında, toplumumuz için pek önemli olan iki problemden yakınıyor: 1) Yurdn muzdaki asîl. haklı dâıalaıın sa\unucularının, maalesef kendi haklı dâvalarını, kendilerinin kı rıp budadıklarmdan. 2ı Bir dâ vayı kendi oz çıkarları uğrnna sa\unanlara halk tarafından vurulan damganm, ayni dâvayı vatanı, ulusu uğruna savnnanlara da \urulınasındaıı. Sayın yazaı buna din konusunu örnek veriyor. Dini, çıkarları uğruna savu nan yobazların yanuıda, yobazlıkla asla alâkası olmayanlamı da ayni damgayı yediğini söyliıyor. Daha sonra, böyle bir durıım içinde bulunan o kişinin din yönunden çevresine yararlı olmak gibi önemli bir vazifedeıı geri durmasından başka çare göremediğini ve bunıın da. din, ahlâk, rejim. . gibi seylerimiz İçin çok tehlikeler doğuracağmı ynnvor. Burada. bütün inancunla ben de Sayın B. Feîek'in yanmdayım. İyilerin ortndan vok olmtvaıaa ıcbep kötülut BÜYÜK FOTOĞRAF MÜSABAKASI \ HSDDELENMi$ DEMIü VE CELIKLER / U 4tro ^ad dcık M i l ı a m nclaı thmaî^ln Mto« flaırıftrl 7 7 TBI ıulı^La aittt niHmin M«j«ıaı 3 .m v»tfalta'tüa aılmtıktr katta hafff [ıkptMrt Imalın* «t**fn!l. aria <• aıımlli u t » Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir \e Hidrografi Dairesi Başkanlığından bildirilmiştir. 1965 yılında amatörlerce çekilen I5engüzel llkbahar ve Yaz Fotoğrafı arasında derece alacaklara aşağıdaki mükâfatlar verüecektir: Birinciye İkinciye Üçüncüye Beşinciye Altıncıya Yedinciye . : : : : : 3.000.Lira 2.000.Lira 1.000.Lira Maruf VARIMEX'markalı bir Krokus Color agrandisörü Maruf VARIMEX markalı bir Meteor Color agrandisörü Maruf VARIMEX markalı bir Start B fotoğraf makinası Maruf VARIMEX markalı bir Start fotoğraf makinası DENİZCİLERE VE HAVACILARA 62 SAYILI BİLDİRİ 19 ilâ 23 temmuz 1965 tarıhlerinde 09.00 ile 12.00 /e 13.30 ile 17.00 saatleri arasında aşağıda sınırları bıldirilen saha içinde seyretme, demirleme. avlanma ve bu sahanm 5000 metreje kadar olan yüksekliği can ve mal emnıyeti b&kımından tehiikelidir. KABADENİZ EREĞLİ 1 inci nokta: E. 5826 No. lu ölüce fenerı 2 nci nokta: Enlemi 41 derece 26 dakika Kuzey, Boyiamı 31 derece 41 dakika Doğu 3 üncü nokta: Enlemi 41 derece 32 dakika Kuzey, Boyiamı 31 derece 19 dakika Doğu 4 üncü nokta: Enlemi 41 derece 22 dakika Kuzey, Boyiamı 31 derece n dakika Doğu. Denizcilere ve havacılara onemle duyurulur. (Basm 11414/8209) het lurii '»*.t *f»*> 'uft* Dörduncüye : Sekizinciden Onbeşinciyekadar A : k İkiser^düzine l F O T O N 4 fotoğraf filmi, Tafsilâtı fotoğraf dükkânlarından isteyiniz. rBasın *468.8204) (Basın U121/8228)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog