Bugünden 1930'a 5.325.890 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

CUMHURIYET 8 Kasım 1965 SAHtFF RFS Şehirde ve Yurtta 15.792 genci evlendiren 65 yaşmdaki nikâh memuru hâlâ evlenmedi Nuri SEVINCEK Aydından yazıyor « .. Medenî kanunun 109 korktuğunu söylemektedir. uncu maddesine tevfikan a1944 de başlamıştı kitlerini icrâ ve ilân eder, Ozgen, 15 nisan 1944 günü kendileriyle beraber büyüklerini tebrik eder, ömür bo «Şeyh Amca» namıyla anılan bunca dirlik düzenlik refah Aydın Nikâh memuru Mehmet ve saadet içinde müşterek Aydın'ın emekliye aynlması ügörevinden hayat geçinnelerini niyaz e zerine belediyedekı bu işe nakledilmiştir. Ve o günderim.» den beri de devam etmektedir. Bu sözleri bugüne kadar tam Emektar evlendırme memuru7896 defa tekrar ederek 15.792 genç kızı ve erkeği müşterek bır muz nikâh formalitelerinin fazgeleceğe bağlayan Aydın'ın 22 lalığmdan şikâyetçi olup bilhas yıllılc nikâh memuru Reşat Öz sa kâğıtlann askıya çıkarılmasırun çok lüzumsuz olduğu kanıgen oy ay sonra emekliye ayrüa sındadır. caktır. Şehrin en tanınmış ailelerinHayatının 22 yılmı çifflerin nikâhlarını kıymakla geçıren sem den en fakir köylüye kadar binpatik ve babacan nikâh memuru lerce çiftin nikâhını kıyan Reşat Özgen bugüne kadar hiçbir nihiç evlenmemiştir. Reşat Özgen kâhta heyecan duymadığmı söy buna sebep olarak. tam evlene lemektedir. ceği çağlarda kızkardeşinin ıki Vazifesinden ne derece zevk çocuğunu kendisine evlât edinmesini göstermekte ve bu şart duyduğu, yanından ayrılırken bana söylediği şu sözlerden de lar altmda yapılacak bir evlili belli oluyordu: ğin başansızlığa uğramasmdan « Haydi genç, temmuzda emekliye ayrılıyorum, gitmeden senin de nikâhını kıyayım. Elini çabuk tut...» "Rekoltenin çok oluşu pamuk fiatını düşürdü,, ADANA, (Özer Öztep bildiriyor) Adana Ticaret Borsası Genel Sekreteri Bülent Toksöz, pamuk hakkında yapılan beyanlarla çıkan haberlerin yanhş olduğunu, Amerikanm çıkardığı kanunun yanlış tefsir edildiğini bıldinniş ve •Çeşitli ve yanlış haberlerin matbuatta yer alması sebebiyle bir ara müstahsüle ihracatçı cevrelerde geniş terediitlere yol açılmıştır. Fakat memnuniyeti mucip olan taraf şudur ki, bu tereddütler hemen zail olmuştur. Halen pamuk fiatlarmda geeen haftaya nisbetle me>dana gelen 45 kuruşluk gerilemenin sebebini, gecen haftanm sonunda yapılan 17.' bin ton olarak ilân edilen pamuk tahmini yani rekolte yîiksek liği teşkil etmektedir» demiştir. Amerikada çıkarılan kanunun yan'.ış anlaşıldığını ileri süren Toksöz, kanunun iki hedefli olduğunu belirtmiş. bunların >Birmci pamuk istıhsalini ve dolayısiyle dünya pamuk arzını azaltmak ikinci pamuk talebının çoğalmasını temın etmek olduğunu ifade etmişür. 1966 yılı mahsulünden itibaren 23.10 centlik Ainerikan destekleme ve ihraç fiatmm bizi de etkileyeceğmı söyleyen Genel Sekreter, şöyle demiştir: Şehirde ve Yurtta ıniktarını lıiıılıiı Dr. Ihsan UNLUER perbızle kontrol edilebiür. Karaciğerde Glikojen stoku bit lann çoğalması kolaydır. 2. ORTA ŞIDDETTE DIYABET: MAKBULE HAN1M ŞEKERE mişse adalede glikojen yerıne yağ lar ve proteinler yanar bunlann YAKALANDIKTAN SONRA ek Perhiz ile birlikte insulin vermek da ara maddesi olan Aseton ta mek keserken, sebze soyarken elı le tedavi edilebilmektedir. 3. AĞIR DİYABET: Perhizle mamiyle yanmadığı için şeker has nin yaralanmamasına çok dikkat talığmda idrarda aseton çıkar. A ediyor. Ayağma kaynar su dökül birlikte hastaya günde birkaç deseton hanımlar tarafmdan tuTiak dükten sonra yarasımn kapanma fa İnsulin verilmesi lâzımdır. Diyabetlilerin perhızınde esas güncilâlamakta kullanılmaktadır. Per ması onu çok ürkütmüştü. İnsulin vermekle karaciğerde gli delik kaiori ihtiyacmın tayin ediU hiz yapılmadığı ve gereken şartlara uyulmadığı zaman şiddetli kojen tasarruf edilmesi, adelede mesidir. Meselâ normal ağırhkta yorgunluklarda, asabi şoklar ve ü şekerin yanması, kan şekerinin ço olan hastalara günde ağıriığının her kilosu başına 23 kaiori verilzüntülerde, fazla etli ve yağlı gı ğalmaması temin edilmiş olur. mesi kâfi olduğu halde çocuklara İNSULÎN FAZLA VERÎLtBSE da almdığı zaman şeker hastalığı ve zayıf olanlara daha fazla kaiori NE OLCR? tatsız hale gelebilir. Kanda biriKanda şeker faz'.asiyle düşer, verilmelidır. Tabiidir ki şişman oken aseton cisimleri kandaki kalevi miktarını azaltarak kamn asit şiddetli açlık, halsizlık, terleme. lan diyabetlilere evvelâ zayıflatbir vasat haline gelmesine sebep başdönmesi, delilik hali ve nıha mak ve fazladan taşıdığı kıloları olurlar. Buna AStDOZ HALİ di yet KOMA husule gelir ki buna sarfetmek için normal ağırlıktaki yoruz. tleri safhada ıhtilâçlar. açhk koması veya HÎPOGLİSEMİ hastalardan daha az kaiori vermek kusmalar ve teneffüs bozulması KOMAS1 diyoruz. Bir parça şeker lâzımdır. Hastalar gerekli reiim ve tedavi içteı hekımleri ile temas eile ASİDOZ KOMAsı teessüs ede vermekle bu hal geçer. Pankreabilir ki bu komanın sonu ölümle bitebilir. Demek ki şeker metabolizması düzenlenmediği müddetçe YAĞLAR SEKERİN ATESİNDE YANACAKTIR. Karacığerin şeker stoku bitince seferber olan yağlar karaciğeri ve kanı istilâ eder, yağlar ve terkip itibariyle yakların yakın akrabası olan Kolesterinin çoğalmasiyle kan serumu süt gibi bulanık hale gelir. Kolesterini fazla olan şahıslardaki el ve a\oıçtaki soluk renk te bundan ilerı gelmektedir. ŞEKER HASTALlGlNIN SEBEBİ NEDtR? İLK SEBEP PANKREASIN GRE KOROMEN'DE TUŞA GELMESİ (Pankreas aynı zamanda vahşiyane oynanan bir güreşin adıdır.) Bizim Pankreasın İNSULİN hormonu ifraz eden kısımlarında bır iltihabi veya kanseröz hastahk sebebiyle harabiyet husule gelmesi însulin eksikliğini meydana getırir. Bilhassa KABAKULAK hastalığının yaptığı iltihap mühimdir. Insulini kanda ifraz eden Pankreas guddesinin doğuştan noksanlığı ise erken diyabeti meydana getırir. NEDEN ÇOGU YASLILARDA ŞEKER VARDIR? BU. ONLARIN TATL1 OLUSSANKİ YEDİM DENEYÎ LARININ SEBEPLERINDEN Bt sın fazla İnsulin ifraz eden ur dıp hususi matbu defterler tutaRİDIR. larmda, bazı zehirlenmelerde, u rak kalorı bilânçolarını gösteren Yaşhlarda görülen umumî da zun süren açlıklarda(yeni mezun el kitaplarından faydalanabilirler. mar sertliğinin pankreas guddesi olmuş, iş bulamamış genç hekim Bütün tedavi yollanndan sistemadamarlarındaki etkisi ile Insulm lerde olduğu gibi) hipoglisemi ya tik ve eksiksiz faydalanmak için noksanlığı başlar. Şeker hastalığı ni kan şekerinin ileri derecede a Diyabetikler Cemiyeti kurulmuçİnsulin hormonunun noksanlığın zalması görülür. Hipoglisemi AÇ tur. Bu cemiyet Seker hastalafına dan olduğu gibi Insuline zıt tesir LIK demektir. Bu, asrımızın en her hususta rehberlık etmektedir. leri olan hormonların artmasından mühim problemidir. Şeker hastalan şunu bilmelıdırda husule gelebilir. Meselâ HipoBazan, şeker piyasası ve kan şe ler ki şeker bir hastalık değildir. fiz guddesi hastalıklannda görü keri normal olduğu halde idrarda Ömrün sonuna kadar zaten yaşlılen şeker, İnsulin verilmekle nor şeker çıkar. Ailevî olarak görülen lıkta lüzumlu perhize bizi mecbur mal seviyeye düşürülemez. Seker bu hallerde BÖBREK SEKTÖRÜ eden bir arkadaştır. İyi tedavi edi hastalığı daha ziyade irsiyetle a nün hesapsız şeker ihraç etmesi lir ve perhize itina edilirse Şeker Iâkalı yani aileden gelen bir has mevzuu bahistir. Buna renal ya hastalığı tamamiyle tehhkesizdır. talıktır. Fazla yemek, ileri dere ni bobreğe bağlı diyabet denir. Şeker hastalığı tehlikesizce bıze cede şismanhk, bilhassa asrımızın Gebelikte de Şeker metabolızması hayatımızm sonuna kadar refakat en mühim dertlerinden olan sı nı etkileyen bütün sistem allak edecektir. kıntılar, derin kederler ve Şoklar buîlak olduğu ve yine böbreğin BÜYÜK ANNEMİ BUNA BİR hastahğın meydana çıkmasmı ko keyfince şeker ihraç ettiği görülür. TÜRLÜ tNANDIRAMADIM laylaştnırlar. Gebelikteki şeker doğumdan son Ne zaman arasam evin bir köŞEKERLİLERtN HÜCRE VE DO ra kaybolur. şesinde benden gizli ilâç olarak KULARI ŞEKER İÇİNDE YÜZkullandışı çeşitli otlar ve saire ŞİŞKOLUKLA SEKERİN DÜKLERİ HALDE AÇTIRLAR bulurum. Diyabet tedavisinde kul tLGtSİ NEDİR? Karaciğerin bir mirasyedi cölanılan ilâç ve perhizın olumlu soSİŞMAN ŞEKERLİLERİ TEDA nuçları dahı insanı deva aramak mertliği ile şekeri harcaması ve kan şekerinin Glikojen haline ge VI İÇİN EVVEL ZAYIFLAT için hudutsuz araştırrr.alardan uçemiyerek adalede yanmaması ve MAK LÂZIMDIR. zaklaştıramamıştır. Aydın bir şeidrarla kaybolması hücreyi aç bı Zira şişmanlığın İnsulin tesirine ker hastası muhakkak ki kendı has rakır. Dokular glikojenden fakir karşı zıt bir etkisi görülmektedir. talığmı ve tedavisinı bir hekım kaleşmiş ve mukavemetlerı kaybo) Sışmanhktan olan diyabet, zayıf dar iyi bilmektedir. Bu hususta ne muştur. Bu yüzden i'.tihabi hasta layınca tamamiyle geçer. kadar bilgili olursa olsun asil ma1 ıki ara yakalanan veya vücudünde Şeker hastalığını şiddetine göre rifet bir tabak kaymaklı baklavayara çıkan şekerliler geç iyi olur üç derecede mütalâa edebiliriz. yı görünce lar. Şekerlilerin kanında mikrop 1. HAFtF DİYABET: Yalnız TU KAKA dıyebilmektir. • îhracat fiatlarmm teşekkülünde Amerika destekleme ve ihraç fiatlarmm rolü bulunduğuna ve bu fiatlarda da gerileme muhtemel olduğuna göre müstakbel pamuk mahsulünün satış fıatmın bu seneye göre biraz daha aşağı olacağı şüphesizdir. Hal böyle olunca. pamuk müstahsllinın pamuk maliyetıni düşürmek için elınden geleni yapması kaçınılmaz bir netice olarak karşımıza çıkmaktadır. Pamuğun maliyetıni düşürmek içm çeşit'i tedbirler olduğu malumdur.. Bunlardan ılk akla geleni randımanın arttırılmasıdır. Amerikanm roiü KENAN N İ G D E L İ O G L U Randıman arttırılmalı Bugün Çukurovada randıman, sulu ziraate yönelmenin neticesi olarak geçmiş senelere kıyaslanamayacak derecede artmıştır. Fakat randıman artışı kadar çiftcinin masraflannın da arttığı bir hakikattir. Öyle>sc. burada yapılacak bir tek şey kalmaktadır kı, o da çiftçinin artan bu masraflarının hükumetçc alınacak tedbirIerle azaltılmasıdır. Amerlkan pamuk müstahsilinin yetiştirdiği pamuklann fiatına eşit bir fiatla pamuğunu satacak olan Turk pamuk müstahsilinin Amerikan çiftcisinin maliyetine muadil bir se\iycde pamuğunu mal edebilmesi ve eşit şartlarla her iki mcnıleket pamuklarınm dünya piyasalarına ihraç olunabilmesi iciıı müstahsilimizin ihtiyacı olan gübre vesaire kendilerine ithal fiatına verilmeli, bunlardan ve kullandığı istihsal vasıtaları arasında hariçten gelenlerin de gıimrük resmî alınmaması ve çiftçilere kredi temini \e âzamî derecede kolaylık sağlanmalıdır. Aksi takdirde 1966 mahsül yılından itibaren gerek dahili piyasada ve jereksc Tıirk pamuklarınm ihraç piyasasında tıkanıklıklarla kar^ı karşıya kalacağımızdan hiçkimsenin şuphesi olmamalıdır.» Ressam arkadaşımız Elif Nac.'nin Türk Ticaret Bankasının Galatasaraydaki Sanat Galerisinde açtığı ve bugün kapanacak o!an • Resim Sergisi» gördüğü rağbet üzerine üç gün daha ertelenmış oîup 11 kasım perşembe akşamına kadar açık bulundurulacaktır. Elif Naci'nin sergisi uzatıldı Polis 16 yaşmdaki kayıp bir kızı arıyor İstanbuldan Adanaya kaçırılan 16 yaşmda bir kızın sonucunu aydmlatmak için polis, dünden itibaren soruşturmaya başlamıştır. Konu ile ilgıli olarak N.G. admdaki kızı kaçıran Kenan Niğdelıoğlu önceki gün Bursada yakalanmış ve şehrimize getirilmiştir. Niğdelioğlunun poliste verdiği ifadenin birbirini tutmaması, olayı karanhk bir noktaya itmiştir. 19 yaşmdaki kunduracı Kenan Nığdehoğlu. sevgılisini Adanada bıraktığını belirttikten sonra şunları söylemiştir: «Biz birbirimizi seviyorduk. Adanaya kaçtık. Adanada Emirler Mahallesi 92 sokak, 27 sayıda uzun süre beraber kaldık. Kendisini tstanbula, babasınııı yaııına götüreceğimi soylcyince rıza göstermedi ve evi terketti. Sonradan öğrendim ki, N.G. a>nı mahallede oturan bir pamuk tuccarının yanma sığinmış. Yaşlı adamın kızları ile arkadaşhk eden \e aynı evde kalan N.G. orada buluııabilir.> Dün. Kenan'ın verdiği bilgi üzerine kızın bulunması için Adana polisine telsızle durum bildırılmiştir. Taluda linyit madenleri işletilecek ELÂZlG Talu'nun Kovancılar bölgesinde mevcut linyit madenlerınin işietilmesi için bir şirket kurulmasına karar verilmiştır. Şırket sermayesinin °,o 30 unun özel idarece sağlanması için de karar alınmıştır. Sondajlarda o'.umlu sonuçlar slman linyit yataklarmın, Elâzığın yakacak ihüyacını karşılayabilecek durumda olduğu anlaş.:mıjtır. R1>\T OZ(.K\ (TOREV BASINDA MAHKÛMLAR FABRİKADA UCRETLE ÇAUŞIYOR Antakya Şehrimiz Akiş fabrıkasında çalışan hükumlu!erın sayısı 50 ye yükselmiştir. C.Savcısının aracıhğı ile varılan anlaşraaya gore hükumlüler, her sabah bir gardiyanın refakaünde fabrikaya giderek çalışmakta, gecelerini cezaevinde geçırmektedirler. Fabrika bu hükümlülere, diğer isçiler gibi ucret ödemektedır. Bir ömit bin ümitsizliği defeder Sevgili Okuyucular, Met sının yıldıı zıraı geliri lira MİLLÎ PİYANGO 15 KASIMDA 10 MILYON 374 BİN LİRA dağıtacaktır Biliyorsunuz ki en çok ve en büyük ikranıiye daima MÎLLİ PİYANGODA'dır (Basın 20763/13571) 1 milyar KASIM 8 RECEP 14 c O .•yj O c < lliniili ikranıiye: 1 MlOT Liraıiır f q Mersin Içel Valısı Mnl.lis Babaoğlu tarafından açıkirnd' ğına göre, topraklarınm sa^ece 6.9 unda ziraat yapılan lcelın, 109 bin hektarı mılli gelire. 1 mılyara yakm bır değer katm:stır. Bu arada turfanda sebze ile yılın on ıki ayı devam eden s> bzecilikten îçele giren para 260 milyon lirayı bulmuştur. Pamuk ve buğdaydan :ağlanarı deser 270 milvon. meyvadan 2^0 milyon, hayvanrılıktan da 50 m:lyon liradır. Babaoglu bu arada «E*:^ sa ha. larda da S.î bin hektar üzeıı^de zeytıncilık yapıldığmı, \ab.'ii agaçlarm plân dahilınde asılandığını söylemıs ve; «sadece Anamur» da yıllık muz gelırı 12 milyon lirayı asmıstır. Mut ılçesındekı kayısüar ise 5 milyon hra degerinde milli gelire katkı yapmaktadır» demiştir. V. 1 6.3711.58 14.4016.57|18 31 4 53 E. 1..19 6 39 9 41 12 00 1 13 11 55 iiııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııınııııııııııı llllllljf I Bizimle de ilgilensinler Bizler 222 sayılı Kanunun geçici öğretmenleriyız Köylerden, kentlerden kasabalara kadar kendımizi Maarıfe adamış bulunuyo ruz. Cehaleti ilmın ışığıncia boğmak en büyiik emelimizdir. Bir bekçı, bir odacı, bir işçi terfi eder; lise ve muadili okullar mezunlan asil kadroya almırlar, bizler üvey evlât muamelesi gdriirüz. Halbuki bızler de en az onlar kadar mesleğe bağiı ve mes leğini seven kımselerız. Bu kudsî gdrevı neden bize lâyık gördüler? Kanun bekledik. Bakan bekledık, derdimize derman aradık; hiç kımse bizimle ilgilenmedi. Bizler de bir gaye ve mbt İ Sayın Millî Eğiiim İ Sakanına Çamur gölünde yüzen Ankaralılar Evtmden 1000 Km. uzaktgyım. Makamınıza yazdığım (karı ko?a durumu ile ilgilı) nakıl dılekçe samyorum sizlere sunulmadan cevaplandınlrrustır. Memurın Kanunu. Tây.n ve Nakiller Yönetmehğı, karısı metnur olan ilkoğretım müfettışinin karıkoca durumundakı nakil ı?teğını ayrı olarak (değıl) mı mutalâa edıj'or? Anlıyamadım.. Evinden ve çocuklarından 1000 Km. uzakta olan bır eğıtım denetmenınin her halde, evinde, çocuklarında ve bu'.unduğu çevrede ruh sağhğı ayrı bir karakter taşıyacaktır. Venlen cevapta : Sağlık raporu haricinde karıkoca halierinin nazara ahnmıyacağını (Nakılde B grupuna girer) ve ceşinize ma= hallen iş aranması» (arandı, münhal uygun bir kadronun bulunmadığına dair belgeler sunulmuştu) sözunden «İŞE ADAM» düsüncesı varsa, bunu düsüneme dim. Bir muhasebeciyi kalem ışlerinde çalıştırmak ı^teğı, keza 400 liralık asil kadroda iken 300 liralık licretli islerde çahştınlmasını, daha doğrusu çahşmasını arzu etmiyeceğınizi sanıvorunı. Saygılarımla. (Adres mahfuzl ffl 11111111111 ^ 11111111 i 11111111111111111111 emeli gerçekleştirmek ıçın bu vazıfeye atıldık. Bıze bır çok umitler verildı Melseğinde ıkı yıl başarıyla çalışanlar asil öğretmenİiğe almacaktı. îkı yıl değil dört A'S 3%, yıl çalıştık, iyi rapor aldık, takdir topladık, yine asil kadroya almmadık. Hiç bir toplantıvı hiç b:r seminerı kaçırmadık Plânsız ve programsız hiç bır derse girip tek bir konuyu dahı işlemedık. Okullarda hademe. bekçi olduk; bütün ümit ve emellerimi zi bu kudsi göreve lâyıK göriip zaman düşünmeden yorulmadan çalıştık. Buna mukabil bir çok Muhterem gazetenizin 19 Ekim haklardan mahrum olduk 1965 tarihli nüshasında PTT Genel = (Adres ve isim mahfuzdur) Md. lüğü hesabına İngilterede o kuyan talebelerin aylıklarım za ^ manmda alamamaları yüzünden uzun yıllardır devam eden peri ^ : : şan hallerini dile getirmiş ve se : • oeplerini sırasıyla Millî Eğitim = \ •• M • • Bakanlığı, PTT ve Merkez Cum = : • huriyet Bankası Genel Müdüılük 3 • : Bizler Ankara Mamak Komur lerinden sormuştuk. İlgililerden S • • : r Deposu önü sakinleriyiz. Burası bu güne kadar ce%ap alınamadı. = \ bir yol genıshfinde, tren hattı Şu tamamlayıcı bilgıyi de verdik = : boyu daracık bır yerdır. 100 at ten sonra bir kere daha aynı ma = '• arabası, 200 beygır, 100 arabacı, kamlardan soruyoruz. : a) İngiltere'deki Millî Eğitim = \ 100 lerce müstermin bu sahava sığması mumkun olmadığı ıçın Mufettışliğinin 18 ağustos 1965 = : HER NEVİ KALEM İÇİN, kömür deposu umum müdürlüğü gun ve 2146 sayılı yazısı Millî Eği • tarafmdan bahçelerımiz ve ev tım Bakanlığına hangi tarihte gel Ş :| ENİYİ MÜREKKEP> : lerimiz parasız, kırasız işgal e miş ve hangi tanhlerde ve ne gi = • bi işlem görmüştür? ^ : • dilmışür * SOLMAZ b) Bu arada PTT Genel Mü = |: 200 beygır gübreleri ile kansık r * TIKAMAZ dürlüğü \ azifesini yapmış mıdır? : • lozun kahnhğı ayaklarımızı ör* KALEMİ KORUR c) Talebelerin eylül 1965 ayma = |: ter. Toz bulutları yığın yığın, ait ödeneklerin transfer işlemi = :j * SOLVEKSIİDİR kume kume, göz gözii görmez. Merkez Cumhuriyet Bankasma r i Kışın çamur golü içinde yüzen hangi tarihte intikâl etmiş ve h a n ''•' = Ankaralılar Bu kısa yolu asfalt gi tarihte muamelesi ikmâl edı = İlâncılık: 9496 13569 lıyarak sıhhatimızı bir derece lerek postaya verilmiştir? = m korulayacak bir Belediye yok Bu hususların ilgili makamlarca = Dr. KEMAL CAGLAR • mu, Hıfzıssıhha Kanununun 273 cevaplandırılmasını bir kere daha ^ üncü maddesi bu yerde kömür rica ederim. * m 2 • deposuna şiddetle muhalefet etİsim ve adres mahfuz E • Idrar Yolları ve Tenasül • tığı ve imza dolu yüzleri bulan MEKTUPLAŞMAK = 2 Hastalıkları Müteh.ıssısı • dilekçelerımizle bu husus Kömür • Galatasaray, Turnacıbaşı Sok. g Deposu Umum Müdürlüğüne ha İSTİYORUM. | J No. 12 Uğur Apt. Saat 1012 • tırlatıldığı, protesto edildiği halve 13 18. Tel: 44 14 36 gj Ben kültörlü bir gencim, tica = • de bu umum müdür niçin idare retle uğraşıyorum. Benim gibi mek := •••••••••••••••••••••• sıne israrla devam eder. Nerede tuplaşmaktan hoşlanan erkek ve İlânctlık: 9492/13558 Vılâyet Sağlık Müdürü, nerede kız, ecnebi ve Türklerle mektup ^ Sağlık Vekili?.. Bu makamlarda laşmak istiyorum. Şimdiden teşek = da birkaç dilekçemiz vardır. kürler. " Muhaberat yapabilecek iyi Durum en derin hürmetleriAhmet Kabael ^ Almanca bılen SEKRETER mızle hepınıze arzolunur.. Selâmpınar Cad. No: 43 = aranıvor. P.K. 1010 Sirkeci Karaisalı • Adana (25 imza) (İlâncıhk: 9681/13556) III Hllll imillllllimiilllllllllllllllllllllllllllMllllllllllMIIIII»; m Geçen Parlâmento devresinde îstanbul Mılletvekili iken bu devre için adaylıŞını koymavarak Üniversiteye dönen Ord. Prof. Dr. Zeki Zeren. Tıp Fakültesi Pmfesdrler Kurulıı tarafmdan veniden Enstitü Direktorluğune seçilmiştir. Ord. Prof. Zeren enstitii direktörii oldu m Otomobilı tanka çarpan îdil kaymakamı öldii Mardin (özel) Berabennde eşı. 3 yaşındakı çocuğu ve Îdil hâk»mı olduju halde resmi otosu ile Dıyarbakırdan Mardıne gelmekte o'.an tdıl Kayma kamı Halıl Çılgın, Diyarbakır cıvannda Pirinçlik mevkiinde tatbikat yapmakta olan bır askeri tanka "çarpmıştır. Kaza sonunda, otomobıl nurdahas olmus. Kaymakam Halıl Çılg.n kafatası parçalanarak ölmu';tur. Kaymakamm arabada bulunan eşı ve 3 yaşındakı çocu.»u ile hâkim muhtelif yerlerinden ag:r şekılde yaralanmışlar ve Dıyarbakır Devlet Hastahanesmde tedavi altma alınmışlardır. Uyanan RENKLİ Afrika'ya, Arslanlar, I'ıller, Maymunlar, Boa Yılanlarmın ka\aıaştığı Ekvator ormanlarına gırmek, dünyanın an büyük otelinde meşhur rejisör CHRISTIAN JACQUE, korkusuz Jean MARAIS «le gentleman de Cocody» güzeller güzeli LISELOTTE PULVER vt PARSIN OĞLU ile NANCY HOLLAWAY'ın altın sesini dinleyerek unutamıyacağınız günler gecirmek isterseniz bugün YENİ AB SİNEMASINDA buluşalım ve sürprizli yanşmaya da katılalım. ÖZEN FİLM üâncılık: 471S 13564 c Hâlâ cevap bekliyoruz PARKER Gayrimânkul Sdtjf Dosya No: 19S4/180 Beşıktaş Ortaköy mahallesinin Şişli Büyükdere caddesi ile Yıl fak, bir alaturka helâ mahallinden ibaret, kiracı Macit'ın işgalindedız Posta caddesi arasında 88, 88/1, 2, 3, 88 kapı numarasmı alan 29 ki kısım üzerı teraslı, hâlen ardiye olarak kullanılan bir hol, kapıada. 27 par',fl saj'ilı ve 8967 m2 sahalı, kayda göre bahçeli evin 1/3 sız geçmeli bır oda ve yandaki yapıya ve ön kısma çıkış kapjlı kıhıssesi bır borçtan dolayı hacizli iken mezkur hissenin satılmasına sım. Kaplamasız ahşap tavanlı, sıvasız duvarlı, beton zemınlı barakarar veri]m»şı:r. Tapu kütüğünün hak ve mükellefiyetleri hanesin ka garaj i'e Yıldız Posta caddesinden ve otomobil tâmirhanesi önünde : Etibank'ın Ümranıyeden Silâhtara çekeceği elektrik nakil hattı den geçıler^k demir korkuluklu, mozaik basamakh merdivenlerle çıplânları gcreğınce poligonlar arasından geçecek olan hat güzergâhı kılan ksro zemınli, beton korkuluklu, içerisinde birbirine dahili gecboyunca ve hat gabarileri dahilindeki saha içerisinde hiçbır zaman :ne",i iki cda, kaplamasız ahşap tavanlı bir hol, karo zeminli, mozayik nakillers ve şeıit sahaları çizgilerine 5 metreden daha az şakuli me el yıkaiT>a taşlı helâsı olan bekçi Hacer Sevinç'in işgalindeki teras safe bırakacak yükseklikte bina yapmamak, ağaç yetiştiımemek, tel vardır. Su yerin Yıldız Posta caddesinde komşu 58 parselin güneyile.vn yanmasına sebep olacak tesisat kurmamak şartiyle 55 m2 ma ne rr'isîd f kısmında ve adı geçen caddeden 88'1 kapı numarasmı hald? irtıfak hakkı tesisi vardır. İMAR DURUMU : 1/5000 mikyash aUn beton zemıniı, kaplamasız ahşap tavanlı. sürgülü demir kapılı, nâzım plândi inkişaf sahasında kalmakta olup, 10 ar metre on, arka sol tarafında bohne yazıhane ve ardiye odası olan, üzeri marsilya tive komşu mesafeleri bırakıldıktan sonra en fazla 15 m. derinlık, Dİ kiremitle örtülü, su musluklu, lâvabolu oto tâmirhanesi bulun6.50 m. 1 1 kat = 9.50 m. irtifa ve en fazla 250 m2 sahada ayrık ni maktadır (hu yapının kiracı Artin Papazyan tarafmdan yapıldığı bezamda co33 çatı meyli veya teras şeklinde inşaat yapılabilir. Ayrıca >an edılmişurh Bu yerin güneyinde, komşu 29 ve 49 sayılı parseicatı veya çekme kat yapılamaz. MEVKİİ, HÂLİHAZIR DURUMU VE lerıe o'ar. sımrında Yıldız Posta caddesinden 88 kapı numarasmı KIYMETİ : Beşiktaş'm Ortakdy mahallesinde, Barbaros Buivarının aim ahşap camlı girış kapılı, mozayik zeminli, kontralit kaplamalı devaını olcr. Yıldız asfaltı ile buna paralel uzanan Yıldız Posta cad favanlı bir yazıhane ı'.e buna yaslı durumda 4 göz halinde briketdesir.in, Şişii Büyükdere caddesi kavşak yerinde, Yıldız Posta cadde 'en r..amul. üzerleri marsilya tipi kiremitle örtülü, kısmen toprak ve sinden 88, S3/1 2. 3, 88 kapı numarasmı alan, içerisinde mesken, gazi kısmen beton zeminli, bölme odalar ile, bekçi Ali Karakayı'nın işga.ıııdekı müstakil vaziyette bir oda, bir ho'.den ibaret, beton zeminr.o. tavuk kümesleri ve otomobil tâmirhanesi ile inşaat malzemesı yaii. kaplamasız ahşap tavanlı mesken kısmı bulunmaktadır. (Bu yapıpım \a sa'üina ait brıketten mamul yapılar bulunan gajTİmenkulün l a r m Şişli Büyükdere caddesi cephesinde, etraflan tel örgü ile çevrili, §âS''! Artın Karakuş ve ortağı tarafmdan yapıldığı beyan edilmuntfzam arahklı. 6 adet göz halinde, kârgir fennî tavuk kümesi ile, miştir) Bı gayrimenkulün Posta caddesi ile olan sınırında ve içeribun.nım arka plâmnda, önü tel örgülü, ortalama 12 m2 kadar saha sinde nvjhtehf cınste süs ve meyva ağaçları bulunmaktadır. Gayriıı ve bir bolme halinde kârgir tek katlı tavuk kümesleri vardır. (Bun menkuı dahilınde su ve elektrik tesisatı vardır. Ayrıca parselin kuı lann 88/2 kap sayılı yerde oturan Nuriye'ye ait olduğu beyan edil zey k:smı havasmdan Etibank'a ait havai hat geçmektedir. Bugünkü miştir.) Par;eı dahilinden açılan bir yolla komşu 58 parsel sayılı gay hali ile aylık 2000 (ikıbin), yıllık 24000. (yirmidörtbin) lira kirarımenk'. 1 arasında, ön kısmı Şişli Büyükdere caddesine cepheli, ya mütehrimmildir. Gayrimenkulün tamamına 20000Ü0. (İKİMİLYON) tek kath, beton zeminli, yerden itibaren ortalama 1 m. kadar kısmı .i. ı kıymet tahmin ve takdir edilmiş bulunmakla, karar dairesinde : kârgir duvrr. üzeri ahşap camh vitrin pencereli, ramigani bahçeli İJk açık arttırması 13'12/1965 pazartesi günü saat 15 den 16 ya kagazinosu vardır (bu yapının kiracı Mehmet Karakule'ye aidiyeti be dar İstanbul Adliye Sarayı satış mahallinde, tehiri halinde 2. arttıry<T edılmiştır). Gazinonun arka plâmnda, tetkik konusu yerin, kom ması müıeakıp onuncu 23/12/1965 perşembe günü saat 15 den 16 ya şu 58 parselle olan sınırına yaslı vaziyette ve sıra halinde 88/2 kapı kadar istanbul Adliye Sarayı satış mahallinde yapılacaktır. Arttırma sayılı betun zemin ve hasır kaplama tavanlı bir hol ve mukavva şartnaroesj 25/11/1965 tarıhinden itibaren Memuriyetimizde 1964'180 No kaulı tavan ve duvarlı bir odadan ibaret, tek katlı yapı, briketten tahunda açık bulundurulacak ve istiyenlere 100 kr. luk posta pulu rmmul b^tıal tâvuk kumesi. 88 '3 kapı sayıîı, üzeri teraslı beton ze verılmes: sartı ile bir sureti gönderi'ebilecektir Fazla malumatın Memin v» tava.ılı iki oda üzeri teraslı, müstakil kapılı bir oda, bir mut ınuıiyetimızaen edinılebıleceği ilân olunur. 'Basın : 20843ı 13"69 istanbul Dokuzuncu İcra Memurluğundan SEKRETER
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog