Bugünden 1930'a 5.330.929 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

8AHİFE İKt CüMHURtYET 8 Ocak 1965 tı>|ıiııııııımifiııııııııııııııııııııııııınııııııııııııııııııııımıııiHiııııınifiııııınnnııiMiıiiiıııııııııııı=ıııı Haralar beni pek etkilemez. Ama havalarla pek nkıfıkı inttnlar tanınm. Âdeta birer hava göstergesi gibidirler. Soğnk ol•s boznlnrlar, sıcak olsa boznlnrlar. Hele Iodos, çevremde çok kisiyi tedirgin ediyor, sinirleri bozayor. Dofrnsn ben pek anlıyamıyornm ama, çok defa : Bngün gene Iodos var, kendimde değilım diye yakınanlan dnymusumdur. Bu lodos'nn asap bozdugn, inganları perisan ettiği öteden beri söylenegelir. Rivayete göre, eskiden kadı'ların lodosln havalarda karar vermeleri nsulden değilmiş. Yani gağ TB saglam karar verebilmeleri için sinirleri yerinde olacak hazretlerin . Bnnnn için de poyraza çevirmesini bekliyecekler. Şaks degil, beş yıl yerine yedi yıl dese kadı hazretleri, açıktan iki yıl yatacak hüküralü Zaten baskalannın kaderi bakımmdan etkili işlemlere girismek jetkisinde olanlariD sağlık durumları çok önemli. Geçen gün dolmustaydım. Trafik polisinin hısmına uğrıyan şoför, fırtına geçtikten lonrs : Ne olacak, dedi, ya evde karıyla kavra etraıştir, ya da midegi boznktor, hıncını bizden çıkarıyor. Trafik polisi nevse Bir de daha btiyıikleri var; dünya poiitikssına karısıp görüsenler, milvonlarca kisinin hayatını elinde tntanlar Voltaire : < Bir ulusun kaden, Başbakanın hazıra organlarının iyi ealısıp çalısmamasına ba|lıdır » demis. Bu söze gore tıp bilginleri insanların mntlu yaşamalarına bir ikinci yoldan da hizmet edivorlar demektir, mide ilâçlari ve mti•ekkinler icat ederek Devletlulann bedenlerinden ve sinirlerinden ne kadar ax şikâyetleri olnrsa dünyanın işleri o kadar iyi gideeek. Şıipbesiz biitün bn düşüncelerde gerçek ps\ı yok değildir. ikinci Dünya Savasmdan sonra Sovyetlerle Batılılar arasında yapılan anlasmaları beğenmiyenler, o sıralarda Roosevelt'in hasta oldnğnnn ve Stalin'in oyunlanna bu yüzden düstüğiinü bile ileri (ürdüier. Böylesine mübalâğayı bir yana bırakırsak, saglıgın aile hayatından devlet haystına kadar önemi yadsınamaz. Meslek hayatında da ajnı sey söylenebilir. Meselâ yazarlık konnsnnda Yaıarlık bir akıl, mantık, sağdnyu ve bilgi isi oldufundan, satırlann üstünde sinir krizleri geçirmek çoğn zaman fayda vermez. öyle lodosa povraza, basağnsına, tansivona prim vererek yazmak veya konuşmak endazeji şaşırtıyor. Politikacılann konuşmaları da öyle Artık ülkemizde anlamını yitirmis birtakım kelimeler var : Solcular, komünistler, anarsistler, azgmlar, asırı folcnlar . Bnnları tersine <re\iriniz, yelpazenin öteki ncnndaki itbamlar ortaya çıkar. Ne olacak yani, almışsımz birbiri nenna eklemissiniz bn kellmeleri, çıkmıs ortaya bir kelime cnrcnnası Peki, faydası? Dün akşam Ulvi Uraz'ın tiyatrosundaydım. Haldnn Taner'in «Göılerimi kaparım, vazifemi vapanm» oyann, bir yanm yüzyılın panoramasım pek güzel çiıiyordu. Bn yanm yüzyılda tek degisenler kelimeler . Değişmiyenler, kelimelerin anlamını bilmeden tekrarlıyan birtakım insanlar Dünkfi ve burünkü toplnm hayatında bn çesit insanlann ödevi sadece bir plâk olmak. Oyunnn sonanda Ulvi ITraı seyircilere dönfip : Lâtfen plâk olmayın diyordn. tkl gflnlflk gazetelere sabata söyle bir baktım. Bir ınrü plâk : Komflnistler. anarşistler, solcnlar, «sın solcnlar. . diye dSnflp dnrmüs. Sinirleri bozulmuş olanlar, bu kelimeleri yayıkta döve döve yagını çıkarıyorlar. Oysa bu plâk aşındı. Rem kelimelerde öfkenin kfipfine binmek, artık insanları gfllflnç etmekten baska bir l$t yaramıyor. Soyleşi r t.&r •» Nodir Nadiw Son eseri ARMIĞINOAN Bir devrin hikâyesi | KİTABIÇIKTI dalet PartısıŞehrın trafik akımı yenıdeı nın Sayın Geduzenlenecektır. Bu amaçla nel Baskanı. dun Beledıyed Iscan'ır: bas Partının Genel kanlığında bir toplantı yapıl Kongresındekı se mıstır. Bu toplantıda, trafik isaretlerının gecelerı gorune çım soylevının bır yerinde, söyle bılecek hale g»tırılmcsi ve kav konuşmuçtu : «~ Ben Mason değılım Ben, şaklara otomatık ışıkh ışaretlerınin konulmîü kararlaştırılsabah kahvaltısına Kur'anı Kemıştır. Bu arada tikanan yol rım okunmadan oturmayan bır ların, tek ıstıkametlı hale geaılenın çocuğujum. Mason olma tmlmesı etud edılmıştır T«k dığıma daır cemıyetten aldığım istıkametlerde hu yollari dıke> belgeyı dıvana veriyorum » ve paralel yollardın favaalanı54 yıl oncekı ıç polıtıka hayatılacaktır llk tatbikdt Halâskârmızı anlatan Huseyın Cahıt Yalgazı caddesınde den~necektır. Tatbıkat başarı gosterdığı tak çın'ın anılarında da. ?u satırlar vardır. «Fikir Hareketleri» derdırde, diğer yollara. da bu sekıl gısınde «Mesrutiyet Hâtıralan» uygulanacaktır. nı yavınlayan rahmeth Yalçın bu anılann, 88 incı bolumunde şoyle dıyor : «Şevhülislâm Musa Kâzım E fendinin Masonlnğunu, Ittihat Terakkiye hücum için en birinci silâh olarak kullanıyorlardı. O llk Sağlık ve Sosyal Yar derecedeki, zavallı hoca nihayet dım Muduru Dr. Zekı Bılgın, bir genel açıklama vavınlıyarak Alı Samı Yen sstadyomu fa gevelemeve mecbnr oldn ve imacıası sırasında, radyonun yaptığı çağrıya uyarak kan ver nının saglamlıgı hakkında teminat verdi.» mek uzere hastanelere ba»vuranYukarıdakı yazılar, Islâmıyetın ların doktor bulamadıklarına daır soylentıler üzenne dun açıklama su temel kuralı uzerıne dıkkatımizı çekmektedır. Gerçek Musluda bulunmustur. Sağlık Muduru, manlıkta ıman ve ıbadet, Tanrı olay gunu kan merkezlerınd» 207 şışe kan bağışı temın edıldığmi, bu ile kul arasındadır. Iman ve ıbamiktarın ıhtıyacın çok ustunde ol detin açığa vurulmasını zorlama, duğunu belırterek «Bu arada bazı gunah sayılır Ancak, Tanrıya hevatandaşlarımız teknık bakımdan sap verılebilır. kan almak ımkânı olmayan hasMusa Kâzım Efendı, bu temel tanelere de muracaat etmişlerdır. kurallara aykırı davranmak zoBu vatandaflarımıza kan bağı<sı runda bırakılmıştı. Çunku medkabul eden rnuesseselenroiz hatırresecıler. Turkıyeyı yenilestırlatılmıştır» demıştır. mek ıstıyenlere. ya zındık, ya Sanayi bölgesi için yer gâvur yahut Mason dıyorlardı. Cahıl halkı kışkırtma ve onlara aranıyor duşman etme usullerıni kullanıtstanbulun sanayi nâzım plânnı jorlardt hazırlamak için kurulan komısyon çnhşmalarına devam etmcktedır. Bu. tarıhten gelen bır hareketPlânda, her geçen gun gelışen sa tır. Akıl sahıplerı bılırler ki. Tur nayıe yer gosterıiecek ve dığer sa kıyede emekçılenn sırtından genayi mıntakalarının bu yerde top çınen, ne topluma, ne de mıllî ulanması sağlanacaktır. retıme yararlı olmıyan bır zumBeledıve Plânlama Mudurluğu re vardı. Bu zumre, halkı somutarafından hazırlanacak tasarı 27 rebılmek ıçın, medrese kalıntılaocak gunu Imar ve Iskân Bakanrını da alet olarak kullanmaktayhğında yapılacak toplantıda gorudı Medrese kalıntıları, alet olma gorevını sadakatle yerıne getırı\orlardı Halkın taassubunu. kı nını kışkırtıvorlar, yurda hayır getirecek her ısın karsısına çıkıyorlardı Trafik yetıiden düzenleniyor haberlerf f D Ü Ş Ü N C E L E R | HllElllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllEllll İki yıl önce üç ayda tükenen Türk dilinde basılmıs en güzel Genel seçimler huzur getirecek mi? i KUR'ANI KERÎM Mütcrcimi tarafından yeniden gözden gcçirilip, pek anlaşılmayan öz rurkçc A Prof. Reşat Kaynar Sağlık Müdürüniin açıklaması ivar beklenıyor Bugun doğu ve güneydogu Anajolo"b^rfeleri çok bulutlu kar yağıslı, ort» Anadola bblgesi p»rçalı bulntla, zaman laman hafif kar serpintili, Marmars ve Karadeniz bölgeleri çok bulutlu yer yer ve karls kansık yagmarla, difer b5!geler psrçslı bnlntln geçeeektir. Rüzgirlar genel olarak knzey ve batı yönlerden hafif, batı Karadenizde orta kavvette esrcektir. Ha\a sıcaklıkları szalmasına de\am edecektir. OCAK 8 RAMAZAN 5 r u E I 1 o c 1 2 27 7 241 948 12 00 I* <! * M 1 38 12 3» ] 2 27J 7 24 9 48 12 00' 138 12 30 Aradan 54 \ıl geçtıkten sonra, lâısızmı temel taşı >apan bır devletin, siyası faahyetınde gorev alan bir partı lıderı de, asnı basfcı 41e karşılaşmı? görunujear. Fakat mesele bununla bıtmiyor. Bu olavdan bır ay bile geçmemistır kı, Meclıs Butçe Komısvonundakı Halk Partılı mılletvekıllenmız de, Diyanet Islerı bütçesinin *o31 nıspetınde artırılmasına çaba har cıyorlar Bu davranışlar ov hesapları ıle tavız vermek davranışları mıdır*1 Bu konuda partılerarası yenıden bir varisma başlıyor mu' . Bunu zamanla oğreneceğız Fakat. hulus ıle behrttığımız su husus unutulmasın Bu yollar hiçbir devırde, ne yurdumuza, ne de siya<et adamlarına, buyuk zararlardan başka, hiçbir şey getırmemistır ve sonu her zaman ağır acılarla bitmistir S DUNYASI Geleceğinizin Bekçisidir. RUH e yazık ki, 54 yıl Snce, Iç politikamın çıkmazlara sürükIeyen gerl nsnller ve ılhniyet, henüı itibardadır. Seçilme hırsı yüzünden, ekonomik dertler (Yüce Alemden Büyuk Parlak Varlıkların halkın karşısında tartısılamıyor. bu seslenişmı mutlaka okuyunuz). Siyası partılerın en son fıkir basamağı sayılan kurultaylarını goruyoruz. Halk Partısinın kurul tayını da, Adalet Partisinın Genel Kongresıni de seyrettık. Halk Partisi kurultayında, iktısat poHtıkasının yeter derecede tartısıldığım gorduk mü?. Saatlerce tartışma konusu olan sey, Ocak, 1965 Sayuı, hayatınızda bir dönum noktası olacaktır bır dersten kalan ögrencılerın, yukarı sınıfa devam etmeleri reCumhuriyet 305 ya etmemelerı .. Gerisi de, genel Kendinizi Yalnız Zannettıniz... >^ Sizi çok yakın duyanlar var*.. n N UÇAN DAİRELER GELİYOR Kalpte sevgi güneşi doğunca RUH DÜNYASrmn Bu alandaki ıveYazan: kelimelerin yerine anlaşılanlan konarak dılık, tarun yapı sında sarsmtılar yaratır. Bugun• kil üretım duzeyım de sarsar merkezde yer alacakların kulıs Ama, 1858 de yanı 106 yıl once oj ıınları yururiuğe gıren, «Arazi Kananname» mızdekı hukumlerın de Adalet Parti'inde ıse, Baskanın Tanınımf dll inmt«rimizd«n S«yın Saslm Atday tırafından 15 mn* gerısınde kalmak yakısıjor mu' seçılmesı uzennde ıkı gun uğracm«k «rfiyl» v» 10 «>ırd«n b«ri itlim lllmttri Urafından muhtolif Bu kanunnameye göre. toprakTSrit l«h{*lırin« tmcüm* edilmış m mutMta Kvr'anı Karim m t i n U r i şıldı. Partinin ekonomik sıyasegöz enunda lutularak Arapçadın dilimizt çevrilmlf lar, mıllete maledılmıstı Bugun tıne gelınce, bu konuda genış tarku deyımle, NASTONALÎZE etışmalara yer verılmeden, tuzuk dılmıstı. Tojjrağın gerçek sahıbı maddelerinin kabul edıldığı goolan Devlet, tarım yapanlara bol ruldu Do£*n Kardcf M«ıb*«ılık Sanayii Anonlm Jirlcetlnln wı ve jyı mahsul vermelennı sajlıAma Turkıyenın ekonomik oftd t*»itl*rind* uzun zamandan btri itin» il« b*<ılmaku olan Türicf* jacak koiullarla, bu toprakları dertlerı, her geçen gunde ağırlaşkıralıyordu. maktadır. Ekonomik sorunlar, bırbirinı izlemektedır Şımdı toprak ağaları, Devletın III yerını almıslardır. Bunların çourkıyenın kalkınmasını sağla ğunluğu, bol ve ıyı mahsul almak mak dâvasını guden ana par yolunda gereklı araçları sağlatılerımızın, ekonomik sıyasetmak soyle dursun, sadece istısleri nedır? mar ediyorlar ve somürüyorlar. Adalet Partısinın ıktısat polıtı Mübarck ramazan ayı münasebetiylc Toprak reformu. vergı reformu kasında temel, liberal ekonomı Ikti'adi Devlet Tesekkülleri redır. Öze! tesebbuse dayanılacak formu gıbı, buyuk reformlarla haJkımızın istifadesine. arzedilmiştir. tır. Bu yoldan ulasmak istenılen sağlanacak gelırden yoksun kabır refah devletı bahıs konusulan Devlet de, yatırımlarını yapTürklyad* Itk daf* Anpfa ti fmtmtı Kur'aıtı Karimlar* gM«rılwı dur mak için; ödunç verme kurumIhlimunla, tan k l f ı t faarlna, •kuncklı h«rfl«ıi« bmlmif, dert renkli Turkıvede boyle bır sıyaset, larına el atıyor. Sermayeyı pahaMahlpll, Hyfalan yalda ç*rf«««ll. hiılp v» Hcd* itarvthri y«rli y*jakın tarıhımızın pek yakın yıllandırıyor. Ciddi ış adamlannın rind*. »J«ın ftUaiı motifbrf m6z*dcn «lıntnı» r*fft bir eilt fffıtd* vt larında da yurutulmüştü. özel istedıkleri sermaye, bu suretle kvtvv» fcommtt elarak takdim •rfiltm işbu Tfirtrc* tesebbuse dayanıldığı bildırılmış• 2 faız ıle ortaya çıkıyor.. oO tı. Plân fıkrı reddedılmışti. Ne Bız, anonım şırketlerin kurulvar ki, bırkaç yılın sonunda, fım w m kolayla'îtırmak, hisse seyatlann emirle tesbitine gırisılınetlermden vergi almamak, harç yordu. Yapılan enfiâsyon, emeklan azaltmak ve bır kısım denele ilgısi olmıyan ve millt üretime tım kurumlan kurmak gibi, ikinde yararlı bulunmayan mılyotabı bakımından ustun bır sanat,eseri nerlere yaramıştı. Dış borçlar ço ci tedbirlerle, sermaye piyasasının kurulacajını sanıyoruz . ğalmıç ve di5 politikamızın Atakıymcti caşımaktadır. Ne acıdır kl, bütfin partileriturk devrındekı ozgürluğu zedemiz, ekonomik refonnlann gerlenmi^ti. MaMııt miictarda old^vndan •dfiMMh Mlytntorin kltıpçeklesmesine elbirligiyle çalısıp, Halk Partısının ekonomik sıyaM çıUr» ujnyarak memlekete hnzur yetirecekleri hututund* »cab *tm«i«rini uvtiy* •dtriı. »etı ıse, ozel sektorle devlet sekverde, seçimlere girip iktidsrı 55 lirtdır torunun elele çalışmasına dayan kazanmak yarıaına baslamavı, ÇH maktadır Bu çalışma, hurrivet karUnna daha nygun buloyorUMVMİ TSVZt TBBLduzenı içinde ve bır plâna gore lar. Bcttl B^IBk T^lkUâtı. Kjimhk Bam. Ct«ml««la islıvecektır. Bu sıyaset yurutulurken, sosyal adalet kuralları da uygulanacaktır. 1 ster istemez. ?entl seçimlere Halk Partısı bu ekonomik sıjaI ridivornz. Mevdana geleeek «etı, ıçtenlıkle ve enerji ile yuveni parlâmento, hnzur getirutememıştır. Boyle bir sıyase recek midir? tın başarıya ulasabılmesi için, re$ımdıve kadar \apilan seçımformlara gırısmek zorunluluğu lerde gorduğumuz manzara. dini vardır. Bu konudaki çeşitli ^opolıtıka\a âlet edenlenn, kın güSeri daktılo bilen, elyazısı duzgun, askerlıkle ılişıği olma | runlardan yalnız birini ele ala denlerın, yanı duvgu gruplarının yan genç bir eleman, büro işlennde çalıştırümak üzere aranlım • her yen goz gozu gormez bir dumaktadır. İsteklılerin elyazısı ile yazılmış hâl tercumesi ve foDevlet sektorunun yanında oruma sokmaları ve bırbırıne ofke toğrafla «ELEMAN» PK. 24B ~ İstanbu) adresine müracaatları. zel sektorun de çalısması ıstenııle bakan, ıkı cephelı bır parlâyor. özel sektor her seyden once mentonun mevdana gelme«idır guven aramaktadır. Sermaye pıBunu onleyebilmek için vürürCumhuriyet 289 yasasının hazırlanarak, bugun luktekı kanunları, ke«in olarak o •*<••••••••*» o2O ıle temın edılen faızin, uzun uygulamamız ve du\gu grupla^ıbır süre ve 'o8 ile sajlanmamm nfn "»*ın ffavranıslarını onlemebeklemektedir. Getek guvenın miz gerekir Bunu yapabılir Ve sağlanması, gerek sermaye piyahalkın karşmnda sadece, ekonosasının kurulması için toprak re! mik reformları tartısabilırsek, formu gerekir. Vergılere elîstibu havayı teneffus ederek verikıyet verme ve randımanı artırne oturan parlâmento, memlekema reformu yapılmalıdır. Iktisate bereket getirebılır. 1 Fabnkamız ihtiyacı için 25,000 ton toz linyit kömür dı Devlet Teşekküllerınde, kavNe yaıık ki. bn konndaki nmoahnacaktır. naklar meydana getırmeyı sonuç damuı zayıftır. Seçim alıskanlandıracak, reorganızasyon refor2 İhale 20 1 1965 çarşamba günü saat 15 00 de kapalı zarf lıklanndan vazgeçerek. doSru yomuna girışilmelıdır ve bunun gıusulu üe yapüacaktır. la girecetimizi sanmıvnrnz. ötebı buvuk hareketlerın gerçekleş3 Tahpler ıhaleye aıt şartnameyi TÜRKİYE ÇİMENTO ki seçimlerde eördiiŞümüz halıne'ine çalısılmalıdır. ler. süriip gidecektir. SANAYİİ T.AŞ Genel Müdürlüğü Kavaklıdere IV Ankara, İstanbul Galata Güzel Izmir Han No: Bdyle durumların karşısında ayın lnönü'nün kurdufn kar3334 Alım ve Satım Mudürlüğü ile Balıkesır Çimenvapılacak şevlerden bırı de, Anama hükümetler ve Halk Parjasanın gozden geçırılmesine gıto Fabrikasından ücretsiz olarak temın edebilirler. tisi hükümeti, çeşitli nedenrismektır. Halk ile dinamık kuv4 Fabnkamız ihaleyi yapıp yapmamakta ve en az fiat ler yüzünden, reformlar* girişevetler arasındakı dengenin, memfarkına bakmaksızın dıledığine vermekte tamamen memiıtir. leket hesabına hayır getırmesini serbesttır. Turkıyedekı topraklar, dunya»ağiıyabilecek bıçimde ve demoknın en ılkel usullerıyle isletilratık gelişmemizi kösteklemiyemektedir. Büyuk arazi sahıplerıcek derecede bir Anaya<;a düzelt(Basın 24566/280) nin çogunluğu, toprağı ufak parmesini, düsunmemiz gerekecekçalara bölerek, yarıcılara ve or tir... takçılara kiralamaktan başka DENİZCİLİK BANKASI T. A. O. bir rol oynamamaktadırlar. Emeğıyle geçinen kdylulere, ıleri aDenizyollan İşletmesi Müdürlüğünden SATILIK ÇİFTLtK raçlar sağlamamaktadırlar. DENİZCİLİK BANKASI TA O denız yolu ıle HACCA gıt™ Bu topraklar, tarım teknolojiÇorlu ile sahil yolu arasında mek ıstıyen Turk Hacılannın naklı ıçın «GİRESUN» tıpı bır gesıne gore, birleştirilecek veya içinden asfalt yol geçen Yumısmı kıraya vermeyı kararlaştırmıştır Teklıf şartları, Denız ayrtlacaktır Birer isletme halme karı Çengelli Çiftliği satıhktır yollan Isletmesı Kıralama Servısınden temın edılebılır tlgılı getirilecektir. Kurulacak koopetızet ve Râsfan Volkan fırmaların mukabıl teklıflerıni en geç 20 Ucak 1965 Çarşamba ratiflerle tsraelde olduğu gibi, ÇORLU gunu saat 12 00'ye kadar Denızyolları f?letme*ı Mudurluğune büyuk işletme köyleri yaptınlaist. Tel: 22 44 60 dan 279 Şevvermelen rıca olunur Bu tarıhten sonra alınan teklıfler, mutecaktır. thracat işleri, bu işletmeket Aydınbeyli. ber olatnıyacağı gıbı, Banka, gemıyı dilediği fırmaya feırslamakta lerin durumuna göre düzenlenemuhtardır llân edılır. (Basın 146/282) cektir. Cumhuriyet 302 Diyelim ki bunlar hayaldir .. Tarım politikamız henüz ilml araştırmalara dayanmamaktadır. •J 1 ikinci defa basıldı T KUR'ANI KERÎM (İkinci baskisı) KUR'ANI KERÎM ELEMAN ARANIYOR Bahkesîr Çimento ; ^; ! Fabrikası Müdürlüğünden Tefrikası: i Cumhuriyet'e BOZKIRDAKİ ÇEKİRDEK Bozkırdaki Çekirdek Yazan : KEMAL TAHİR Bozkırdaki Çekirdek 79 80 Borkırdaki Çekirdek 81 Türkiyedeki Hava Trafik Kontrolörleri soruyor. mektuplar Bu davir ne zaman geleeek ••• Bilmero ki Ne desem boş Bu kadar çok olmasa Kolaydı. Tombakoğlunu sıkboğaz eder, binini on kavmadan bilemedin on iki kaymadan alırdık. Çok olması daha iyi değıl mi? Iyidir ama. Ankaraya, Istanbula göre Bizim Anadolumuzun adamını kendin bilmez deçilsin ya Terstir bizim adamımız Nerde, ne halt edeceği bilinmez. Goruşsek! Aşağı yukan bir şey öğrensek! Elbet Ben gorüşürüm. Baktım hık mık etmekte Toparlarım vakasını «Sen Ilgazın altın adını bakıra mı çe\ireceksin, rezil» dlyerek sarsalanm ki, krmık çuvalına çeviririm gövdesini, ferah ol! Nuri Çevık listeyi Hacının önune sürdü. Hacı bunu hiç beklemiyormuş gibi, gövdesini geri alıverdl. Sonra bu ürkekliğine kendisi de güldü. Kur'an yazısı yazmaktaki ustabğını bu kadar övdüğii halde, Nuri Çeviğe kanı kaynamamıştı. Bu soğukluk belki de, Nurinin başındanberi gösterdiği uzaklıktan geliyordu. Hacı, kâğıdı aldı, katladı, bir an «Ha bereket» diye sakalına sürecekti. Kendisini zorla tutup gülmeye çalıştı: Allah işinizi rastgetire Müdür Bey Bizden dua, sizden çabalama Çarşılı bilir. üğurlayumdur ben Ne demişler? «İyi olacak hastanuı ayağına gelir doktoru» demişler. Namaz dönüşü Taze aptestirale Emine Hanım kızıma rasthyacafım da .. «Çayı kahveyi vesikaya bağlıyacakmı? hükümatımız doğru mu? Siz tuccar anbarlannı yazmaya mı geldiniz» diyeceğim de Tanışacağız da Toprağınuzs kondurulacak esdüdüde bizim de tuzumnz bulunacak Allahın bir işi canım. kurban oiduğnnı Allahın bir i?i Hacı, «âmln» e benzer btr ses çıkararak içlni çektl. Listenin yazımı ba^ladı basiıyalı yalnız iri sayılarda biraz kımıldıyarak dinliyen Zeynel Ağa İle Muhtarlar da iç çekmede Zekeriya Efendiye kosuldular. Han kiracısı kanbur Şaban «Ugnru yamandır bizim Hacı Ağamızın ve de Ilgaz toprağında kaç kez denenmiştir» derken Murat egitmen koşar adırn geldi, Müdürfi a«kerce selâmlayıp masaya büyük bir zarf koydu: Kâgıtlar faunam Müdürüm!.. Eğitira memuru da yemek yiyip geleoek . Sen? Bana bakmayın Olmaı! İçeride peynir ekmek Tar. Çay gflyle! Çabuk doynr karnını Cipin isi uzadı. Bakıver bir ara .. Sonra, bak bakalım, Omal Bey bir sey yemis mi? Halim Akın zarftan kftğıtlan çıkardı. Tazılarla ilgilenmiyor, resimlerl dikkatle gözden geçiriyordu. Yüzu ciddileşmis, bakıslanna aşın keskinlik gelmişti. Üçüncti resimde biraı faıla durdu. Bırakacakken vazgeçip yanlan okudn. Sonra kftfıdı, gülumsiyerek Emine ögretmene uzattı: Bakın bakalım tanıyacak mıaımsT Emine ögretmen hemen t ınıdı: Aaa Esef değil ml bn? Bizim çocuklardanmı öyle mi? Demek bunun için görür görmeı kanım luynadı. Esef adıyla Zeynel Aga da iltUendi: Hangi Eaef beyim, Yusuflu Esef ml? Evet, tanıyor musunuı? Tanımaz mıyim? CSncinln yanına ben koydum. BisJm Dumanlı Boğazm ilerisindeki Tnsufln kftyündendlr bn of lan . Babasu bâyüdfi fukara .. Yifitti babası Çakır Kadir... Ananna kalsa, bunn köy okulnna da salnuyacaktı. tnattır bu köpoğlugu . Sırtında §n kadar sopayı paraladılar da, kâ|idj, tritabı buna bıraktıramadılar. Peminl, dagda, bayır da döl güderken ezberledi bu oğUn, nnaTİarına girip sınıflaruu geçi geçiverdi. EsdüdO isine de çok ağladı bunun anası, çok uğrastı, olgörüp söz geçirrmedi. Baktım, kasabaya gelmls kendl basına.. «Bir yanüflık olur da, esdüdüyfi kaçınrım» korkusuy la göçmen olmu* . Kıvranmakta ki it gibi inliyerek kıvranmakta Yürefim acıdı, Cincive çırak verdira. Bu oğlan giinde fiç kez «Benim kafıtlanm ne oldu?» diyerek eğitim memurluğuna kosar. beyim! Emine ögretmen, Esefi ne kadar sermisse Cinciyi de o kadar sevmemişti. Adamın yanında bir gfin daha kalsa, çocuğun ahlâkı dinelmemecesine bozulacakmı» duyguauyla birden tclâşlandı: Birini yollayıp çağiralım Müdttr Bey, nygunsa alıp gidelim! Halim Akın, Emine Ağretmenin sesindeld telisın sebebini hemen anlayıp güldfi: tyi olur. Zeynel agaya rica etti: Birini yollıyamaı mıyn Aga? Haber Tersinler .. «Enstitö Müdflrfl gelmif, »enl gfitfirecek» diyelim. Serlnir. Se raptır. Sevinlr fukara, eret.. Zeynel Aga, bin» geride elpençe divan duran. Eğitmen Ömer Akpınara tcalenecekken Durall atıldı: Ben gider getiririm Esef ağamı . Kuı gibi gider gelirlm Emml? Höst Köpek!.. «Şuraya buraya İt gibi segirtmo demedim mi?> Zeynelin yefeni olduğunu unutma!» demedim mi? • Elmt efltmen Ötnere salladı: duydun ya. Müdür Beyin dedlftnl . Dnydum aga!. Cmdyi de blldln üısallah!. Btlinmt ml? (Arkaaı r«r) Tüccann Türflslne esaı olmak ttIP Barem ıçi bır memur, sece zammı ve fazla mesaı primnede iki ay haıtalık re bir ay leri verilmesi kabol edılırken; zere Devlete beyın ettip rellı mlktemlnJ da senelik lıin alabilirken; Ha Havs Trafik Kontrolörleri, gözle tan Ue Bankalardan kredl alıçkaniçin btlânçosnnda eösterme va Trafik Kontrolörü, barem dı rini kırpmadan sababiara kadar, lıjınd» bnlundu£n çelir mifetan a• bir memar oldofa için iki ay hava ülkemizi kontrol ederek; riTindaki bflyiik fark erbabının maı dan fazla hasta olamaz; olursa hava müdafaasında da bn ka lumndflr. tşine son verilir ve 15 giinden dar Snemli vazife yaptıkları halTicarette dürUstlük devrtnl açmak fazla senelik i»ni yoktnr. NI • de, gece zammı, yıpranma \eya Istiyorsalt ditrflrt tflcean. Terplstn) ÇÎN? prim alamazlar. NİÇÎN? kacamak Tollar aramııdan ırtiharla 9 Barem içi memur ve her @ T.H.Î. personelınden me veren I; adamını kıvdl mn^lnktan türlö isçinin, bütün hastane ve sul servislerde çalısanlara, her fllnd* bnlnnan Devlet maddrfen ve ilâç masrafları, knrusuna kadar türlii tatmin edici imkânları manın takvtv* «tmı>Mdlr ödenirken; sinir sistemini tah yanında, bedava yemek ve ıkı Devlel sahıhi hulunduğu Banrip eden bfr işte, ömür tüketen kaUr Tasıtasıyle dürfıst tttccara bes Hava Trafik Kontrolörii, bütün maaş ikramiye verilirken; dev »ne mıiddetle »erri daıresıne !>»bn masrafları aldıgı fiç kurus lete gelir saglıyan bir âmmt ran ettıti reljrtnln toplan» II» mühizmetinde yemek paydosu dalnk maasından ödemek mecburi tenasip mikUrda banka krpdi>d eayetindedir. NİÇİN? hl yapmadan çalışan Hava Tra rantl etmell. devlet krfdlslnln orfik Kontrolörlerine böyle bir tai» «aydıfı bo dflrflst tflccat sını0 Bngün barem içi bir me lır NİÇİN? fını kredl Te difer tmkanUn 1 » da1 mır, hatti bir isçinin bile, isi Normal memur mesaisi h» cok kazanan n daha cok verr) ne keyfl bir sebeple son verile Q mezken; bir kontrolflrün sürül senede 1884 saat iken, kontro reren dnruma îPtlrmeltrtlr. mesi veya isinden atılması sa lörler senede 21M saat (gecelerı i Zekisıyle. bilırtflTle. calısmadece İki dndak arssından çıka dahil) yani 270 saat fazla Çalıs sıyle. sermaTesiTle. tpjrbbOsflTİp cır eak bir kaç söze bakar. NİÇİN? tınrlar NİÇİN? pmıp büyflk ve mesrn kazanclaı te min eden tflrcar eellr »ersiiii beTan Gözü İle görup eli ve ke O Beynelmilel sivil havacı lıkta yapılan istatistik sonunda nameslnl MaltTeTe ?et1rd1£1 rön In ile önündeki otomobilleri i memnrnndan, defterdanndan maldare eden bir trafik polisi, taz ılân edildiği gibi. dünya üzerin mndurilnden îörecefi hnsno Kabul minat ve yıpranma primi alır de en muhtaç durumda olan ve birkac mOltefft kelime calısan da dimafı senelerin tecriibesi ve kontrolörler olarak, Koneonnn dldlnen »e ortafı devlete verrlsln) refleksleri ile uçaklan görme • dahi arkasından sonnncnlnk alır renneye kosan serbest miltesebbl^tn den, kafasında kurduğu plfinlar ken; milli prestişin ve milli en bııvıık manevl mbkafatı olarak. Is sevk ve idare eden bir Hava bsva hodutlarının devamlı bek çok daha cok kazanma ve Devlete Trafik Kontrolörü, bunlann hic çileri olan, bnraSdafaasızkim »ergl verme remlyette btr Iftihar Tebirini almas. NİÇİN? seler İçin, bir knrtancı çaı. dfi silesi olacaktır» 9 Aynı Bakanlıgın memnr şünfllmez. NtÇİN? Tahlr Telci lan elan PTT memorlarına ge(Islm ve adres mahfnz) Tflccar Galata
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog