Bugünden 1930'a 5.326.232 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

27 Kastm 1926 CUMMURÎYET DÜNYİ HABERIERI Cotj'mn aıı küçnk noktalsr» ehe miyet veTiniyormı; halbt küçük sanıUn neler var hakikatte pek büyftkt Cenevre. 26 (a.a.) Eugün Ceolacak mıdır? MaLumdur ki ceta Hücre âlemi, protoıoer âlemi j Denüebiur ki; Brasilia'daki Par nevrede çalışmalanna tekrar baş lamentolararası Birlıi'min Konîe kanunlaSı mahallî ve millidir. Bu ki ancak elektronik mlkroskol reau CtunhoriTMinia 18 hvacak olan 1 üyeli Silâhsızlan7 takdirde, devletler hukuku nam:na altında ne geniş ve m&taim bir IMI Reiıi Rtne Ctrty, » M 0 nun ma Konferammda îngiliz heyetine , ı n d a toplandı. aParla mıUetlar bu mahalluık ve mıllv ha oldnjanu görnrüı. A n * a U u m iarthinde y»ttığ» j ! başkanlık eden Joseph Godber. bmasmda kendi gündemle Uk prensîpinden ne derece tera noktayı mikroskop aUına ««* dan nyanmıyw*k, Sittmle' konferanstan çok kı?a bir zaman r'indeki meseleleri goruçmek üze ğat edeceklerdir? dan tartmaya, ölçmeye artık rin en rahatı ile hay»ta ved» etTabiidir kı bütün bu meseleler malıyız. Batı medeniyeti eatt içinde çok öneml: kararlar belcle re dünyamn dört bir tarafmdan mi? oldo. Coty » e v l e t BaşkanlıSı müzakeresi konasu na jirdik malüra yaî menin hatalı olaeağım söylemiş ve gelen temsiiciler, bâkır ormanla konteransm göreTİni, De GanTle'e teslim ettikkendîlermı bilraz, içine gDrmemıştır. Gerçi konuşHnnemiştir kü ; m orta!!irıda ten Mt»ra, Le Havre »ehrine çekil^M «Nükleer denemeleri durdurma J t e c r j t i edilmiş nalfie buldukları Ur bu noktaiara temas ^tmislermi? ve orada «âkin bir hayata başHıhrıs Devlet Ba'kanım mı başşehır Brasıliada dir fakat eğer bu karar bir andkor.usunda en önemli dâva Rusya Va'Tepyeni lamıştı. Eski Cumîıur Başkanı, on korus ketinıiM dâvet etti|imiıi, bı mürokün olacağı belirtilmektedir. Küba halkına hitaben bir ved nı'n mahallinde teftiç esasım kabul nm Amerika tarafmdan ab laşma haliode vücut bulacak olurHavana, 26 (AP ve Radyo) EÜn evvel karısının yedinci ölüm .... mt .^^*Ü nin mansuırıoe \cıu> o a ^ ü i *vawuı o zaman ilim adaraları, bır tııı Tftrkiyeyi ziysreti müns Bu arada Sovyet Başbakan Yar»= 1U yıldönümünde, daim» yatak odasın Küba Hükümeti bugün, Amerika' luka altma alındığı ve Hindiştan s a dımcısı Mikoyan da dün Havana konusması Birinci Yard.mcısı Birliği ı e d i p e t m i v»ceSi huçusudur. Sov ile Cin sınırında ar'a'a gelerek. nülletlerarası işbır tiyle öğrendik. Bîr Devlet E ş a k a n yapan Sovyetler Anasçarpişmaların Küba'dan çıkanîan Sovyet da tttttugu refikasımn bfistnnün nm Başbakan Birinci Yardımdsı AnasRadyosunda yaptığı bir konuşmada tas Mikoyan, Küba'ya yapmış oi y e , l e r i n n i j k 1 e e r denemeleri tesbit baMadığı haberı ile kaı*ıla?tüar. U5ivun bu alanında bır adım da nı fert nlarak sempatık olur, dibine, bir demet mtnekşe koy menşeli «tecavüıî silâhların», bu Rusyanm, Castro'nun beş talebini için otomatik çMısan istasyonlar hasl duğu ziyaretten, «son derece memha" atmaya tesebbüs edeceklerdir. patik olnr. Bir devlet nınstn; Tefikası raenekştleri çok arada Sovyet füse rampalarınm sö desteklemekte olduğunu açıklamış nun» olduğunu söy'temiş ve Sovyet kurulması tekliîi meseleyi topye Ya sava.i patlar?a7. 24 ekımde bir1 Maksat şudur î? başma gelen sevenler olur, sevmiyenler külüp sökülmediğinin mahallinde birlerine: memleketlerimize nasu geverdi. Coty'yi Sinm döşetinde z\Bunlar tamamen saHsi tasaı bulunmaktadır. Bilindiği gibi bu ler Birliği ile Küba'mn birbirleri kun halletmez. Ancak. belki kontettiji talebine cevap vermiştir. döneceğız"; dıye sormak üzeTe mı insan elinde devlet dizginim tutyaret edenler o menekşeleri de talepler arasmda Amerika'mn ne sarsılmaz bir şekilde başlı ol trol iMasvonlarının sayısını azalttuğu'için kendi ç.kannı düşüne dır. I.âUin bir devlet başkan Küba Hükümeti taraiından yavislerdi"!. jordüler. Küba'daki Guantanamo ussünün duklannı iîade etmiştir. mat bakımından favdalı olabilir.» randevu ka bir devlet baskanını rae yınlanan resmî bildiride, Anverika* rno miyecek i Bu konieran.t^. bix tahliyesi hususu da vardır. tine dâvet ederse onon hiç Amerika Birlesik Geçen euma sünü, kendisini bi nm bu telttş ve kontrol talebinin Vanında tercümanı o'.duğu halde •aletle varatıldı Mikoyan'ın Havana'da yaptığ» •gesi Arthur Dean, nükleer bir tan, S . «nâhoş» hâdiselerle karşıla? raz kınklık içinde taissetmesine ancak Amerika'daki Castro aleyhhaLhklar.ndan televizyon ekramnds gorünen Mıveda konusması olac.ktır. sma hükümetin dikkat etm icoyan. konuşmasınm bir yerinde meleri ya?ak etme konuiunun konrağmen sabah çezintisine yine çık tarları tarafmdan Küba'ya yapuan tedavi edürm* T t otopUnd. p U n d . H pariamen Uaha teda * Havana, 26 U a . ) Dün akşam jes tonunu artırarak, «Bızler, sizle fpransın en önemli me=elesi olduküçük beynelmilel neTaket tı. Ona bakan iki adamı ve şofö baskm ve çıkarmalar için kuHamgöz'.eri dolduran r « k T « r k delegeleri. bu karar surenieabıdü kaldvrılması şaıtı ile Havana ladyo ve televızyonlariyle rin en iyi dostlanmz. Her ikimizin ğunu söylemiş, Sovvet'erin otomaTÜ. bn geıintiden sonra, doktor ge lan üslsrin £ « ol*»k s l hararetle destekleduer, çünku li misafirperverlik de hedefi aynvdır» demiştir. tik kontrol cihazları tekMfinin tet u » • • ; • • hMİar. te.hfımn tet^ ^ ^ ^ . ^ b i ir r aa n dU ? ma tah.kku kk et da ne memleketlerin rejim t.h.kku et tirdi, Coty grip olmoştu. kalbinde n d U ? m a b e .Idu&unu bildirmekie S ^ d e , e g e l e r i i\e tıâi takdirde. Avrupaya para ka lerinin. ne halkvnın karşılı Başbaksn Castro'nun, «Sovyetler kike deâer oldu&xmu bıldırmekıe I g ^ " ' " • • ^ dikkati çekecek biç bir anormallik ann olabıle,hm^ ze ^ ^ ^ ç ] ( r a n l a r ı n > k a ç u d . k l a n para « e n lerinin tesiri olamaz. Keı l Birliği iîe Küba arasında bazı fi beraber bunlaTin yanılf.cı olabilei h m zencı mevcut defildi. d o l u l d v savdırmak istiyenler. baş ' Ü ? t İ T kir aynlıkları bulunmaktadır» şek ceâini belirtmi?tir. I ^ v a n m ' b i r b i r i n e yan bakan ««• gelecek ve eğer b.Syle bır ,«y olBuna rağrnen î ? kasım sabahı sayçı göstermeye alışmalı linde verdiği beyanata tema» eder. Silâhşızlanma konıeran?ınm dort t ^ ^ o ö z l j , , ^ , , ] ^ teşkil ediyor m a m t ş s a siyasî hayatımızda yer ıa yata|ında 5lü bnlondn. Bir kalb Mikovan. bütün meselelerin kon Batıh üyesi t i» i llttc r e . Birle=ik Ah 'i japonlar. FilipinUler, Viet a ı a n v e memteketi cidden huzurkriıi, Fransayı büyük buhranlar* * * d u ferans masasmda çiizüldüğünü söymerika. Kanada ve ttalya dün a namlılar, T h a i l a n d h U r ' b i rr taraf suz kılan böyle b i r konu da artık ada dün a ."•,., T^^iinnrilılar' b i MIZ kılan böyîe bir konu da Bekçi.. dan vatanperverli|i ile knrtarmış lemiş ve Kubah lideîlerie faydalı ralannda aorüşmüşlerdir. Biliyorura b n biçare mı nlart ba dfirüst insam ecelin eline ta kürsüden Rusça koffuşmayı şe agızlarda sakız olraıyacaktır. aöruşmeler yaptığını ilâve etmiş17 üveli . silâhsızianma konferan , v e f telâkki zerine kaç senedir y a n teslim etmişti. ,. „ . eden Mongolistamn tir. Yazımıza başlarken, Brasilia Kon Her halde o t u ı yıl var.. 1 sı 7 eylülde çah?malarına ara ver! m ümessilleri, d i | e r tarafta birbiSrHaUriardadır. Coty, 1958 yılımn Mikoyan kunuşmasına şöyle de diği zaman üc önemli anlaşmazliK • ı ivıe selâm vevmeden oturuyor feıansının, Castro ue Mao'nun göl bu konu artık emekliye 2 mayısını 29 mayısa baflıyan çeK er gesi altmda açüdığmı söylemıştık. vam etmiştir : lıvdı'. Hâlâ aynlamadıys lardı. Hintli siyah hırkasını çvkarkonuşu mevcuttu:. cesinde Ceıayirdeki Fransıı ordnMilletlerarası forum bu meseleler «Küba haikının problomleri SovMünih: 26, (a.a.\ Dün yapüan bah erkenden polis taratından saroamıştı, Seylârvlı, çorapsız giydigi iğini ve kuvvetini sunnn ayaklandığını öfrenmisti. Silâh?ızlanmanın birinci saf l d i Sovyet d l S t ee ndi. görevliler aramada bu yet halkınm problemleri demektir. derhal Bavyera eyalet seçtmlerinde, Sa rılmış ve rediyor demektir. Bırakn ....., yç\ lıaiKUUtl | j n j u ı r u n c ı ı UCIIICMU. ncı üMerin t.»', pabucun O «ünfi «abah, yani 29 mayıs günü a bütün y ^ J{ Meclis Başka,vj vunma Bakanı F r a n z J o ^ S S a lunmuşlardır. Polism idarehaneyi Başbakan Fıdel Castra nun i l tt r zayı, gits'de sivriligi art' topraklarnaki , «an hı,ır h»ıt istekleve yabanr. uss'un Hıristiyan Demokrat parre zorla tekrar sahney* kendi i olurtmu«tu. Bunl.«' ları ile müsavere ettikten sonra. tisinin Bavyera sarnıasına rağmen, derginin bu rini Sovvet Hükümeti her vakiı bütün a ? keri birliklerin ep •a'n terr.a üstünde durduteşkilâtı eyalet da diyebüiriz, d.ır De Ganlleü isbaşma ça£ırmağa ve parlâmentosunda mutlak ço|un günkü sayısının piyasaya çıkması gozönüne alacak ve Küba'yı her m e m ! eke,,erine L e n k a e.peryaHst tavnnı Efendim baxı yabancı Basvekâlet mnlırünü ona vermefce luğu elde etmiştir. Siyasî müşahit na etıgel olunmamışttr. kk • vakit de?tekliyecektir.» tMeb.. mvet talebi, . ! T o ' B l o k u "mensuplarm ekleyiniz, ' te terk edemıyor.. Cuba bekçiler için guıel b i r i karar verdi. Saat sekiîde bütün lere göre. Strauss'un bu zaferinb ! l 2 înha edilen «ilâhlar'.a " * S y i r m i n c ı asr.ın büyük forumunu', bır mülete tahammul edemı>or.> lar Frannc milletine vaıdıÇı bir beden sonra Başbakan Adenauer'in Jedîler. Abiuka zor fijllanmakte ?eri kalan sUahlann da kontro «Türk bülbülö» diyo Boz'.erinizin önünde canlandürabi tır.. îlh.. Halbuki komüni?.m b i t yannamede «Fransrtların en kıykabinede bir değişiklik yapması !u hu?usunda Batılıların ısrarı. manzara'inı !ir?iniz'.. Forumun d i | i gibi «biilbül» 6n .^ raetli evlâdına yüTÜmü çevirdim çok zor hale selmiştir. tamamlamak için göz'erinizi Lay» lnçilacesi hetnen Bu sabah alınan resmi sonuçlave onn vazifeye çaŞırdım'.» diyorsında nükleer silâh nakleden bü 't i n A m e r i k a l ı memleketlerin sıra , kelimedir. Çünkü Anşl dn. De Gaulle işhaşına çeldikten ra gore Hristiyan Demokratlar ( 1 tün vasıtaların da imha tdilmeM ) „ , üzerinde de gezdirmek lâzım. ! caktır .. ,„!„.; Senatör kiinden alınmıştır v < Q jfinra, »nayasayı deçiştirdi ve ay204 üyelikten 1 8 ini elde etmişler \ d e l e l e r ne daîr Sovvet talebi. Batıhlar bu J RrezilvaUla^. Venezuelal.Ur, Gua i Amenkan f . . * ' " " , ^ ••gece öten» mânasına nı yıhn « araUk tarihinde yani ve geçen seçimlere nazaran yedi', safhada Mİâhiarm vüzde otuı n i v , t a m a h " , a r , ş u i l i l e r de a y n b i r i ! Robertson ve Poaoge, bu ıthamlata bekçilerin »adece geee üye fazla çıkartmışlardır. Raşvekil oldnktan bir ay sonra petinde azaltılmasına taraftardır. \ | e r n Bunlara Avustralya. Yeni cevap verdiler: «Castro seçim ya öttüğü için btt adı t a t «Strauss için oylarınızı kullat>«Tİe* Reini «eçildi. 8 o«ak 1959 da rnessVUeri ile. pacağını vâdetmişti, yaproadı, Cu sabet etmişlerdir. nm» sloganı ile seçim kampanyaKanada ba milletinın başında, haîka tağCoty. Blysee »arayını terkediyor, »ım yürüten Hıristiyan DemokLübnan, SuTiye, l?rael ve TürkiBu adlamaktan Iırs men oturmaktadır. Üstelik. Sovyet ve t e Havre'aeki evlne çekiliyor ratlar oyların B's 47.5 ini elde etyeyi de katmız, Rusyaya üsler vermiştir. Bu üsle idare mekaniırnasına dn mişlerdir. 1 5 seçimlerinde i?e 9 8 Konfersnsm gür.deminde önemli rin resimlerı Araerikann elinde hizmet unsurtt gibi g Coty »ek»en yaşında 81dü. S cHıristiyan Demokratların aldığı fkonulalr vardı .. Birincisi, silâhsız dir. Burada bütün kuzey ve güney şan bu «bekçi > kirndi yasî h»v»ata 1WÎ de basladı. Birin oy nıspeti '.'• 45.6 idi. lanma m«sele?i bu mesele ile bır Amerikayı tehdit edecek tüze tam talâa edelim.Bavyera eyaletinde baş muhaleei TMlny» Sava?ı patsadıtı laman. likte devletler hukukuna kuvvet paları yapılmıştır. lstiyenlere buEski devirlerde, S ' feti temsil eden Sosyal Demokolarak Manein'in (Demir \Vashingtrm. 26, (a.a,) Ameri vermek istiyen teklifıer de yernun filmini büe göstermeye âmâ yişi Asesbası ve yeı ratlar 73 üyelik kazanarak oyların bn harbe katıiaı. Mfi kan Uzay Araştırmalan Dairesinin almıştı. Uluslararası bir inzibat dedirler. Meseleleri müzakere yo verilmis idi. Lâkin t '» 35.3 ünü e'.de etmişlerd'.r. Bu dün yayınlanan bir bildirininde a kuvveti kurmak. tarekede yanl 1919 da nmmnî mecMilletleerarası t lu ile halletmek Amer;kanm ria daha ziyade uıniırnî partinin parlâmentodaki üye sayıçıkladığma gore. 27 ağustos'ta Ve Adalet Divanına başvurma kevfi11» flvesi oldn. 1923 de ae millet sı evvelden 65 idi. i arzusudur; fakat, Rusya bilr Kun neıaret idi. Mahalle nüs'e atılan ve 1 aralık tarihinde yetini mecbuiri kılmak aibi... Hükümet buhranma sebebiyet \ evvel RÖyledişim ertesi günü u di. lşte o zamanın bu gezeçenm .U ^ Knomeııe .^A i. v J tW«el y sonra. veren ve Savunma Bakanı Strauss' H7. selışiTviş mıl" nuttuğu için niuzakerenin mâna tiyaç üıerine köyler \ nından geçecek olan Marıner11» rmek. onların ha i sı kalmamaktadır. Amerika karar lerde balk bir erai rvvelâ milıetYekiH olarak Mecli«e un istilasını istiyen HürDemokyat seviyesini yükseltmek için llıdır; Caraibe katıidi. Sonra âa üstîlgte senatör ratlar ise, seçimlerde yenilçeye "ağ denizine Sovyet ces> ile tutar, maha n y 35.960 300 kilometre rıyarak ancak dokuz üyelik kazamtlletlerara^ı tıcaret »elistirme ' emperyaliznıini ındirmiyecaktirl.» emnivet ve müşten oldn. ve V e n ü t e n < 617 625 kilometre » careleri ve bu tıcareti Fransızlar «ıra Uk h8kflmette nabilmişlerdir. i Konferans Sovyet Rusya ve A na tevdi ederlerdi. me.alede bulunmakta irli. .Man«Bavyera partisi» sckiz üye, «Altmar Bakam olarak ç5rdüUr. meıikava ihtilâflann barış yolu • let hiımetinin eksi nerII» bu gezegeri yönünde yolu , y l C 1 «ebeplenn ortadan i man partisi» ise ancak bîr üye çı 1 İSM de Bevlet Rri»i »eçildiiti » • * ! mus bir ihtiyacı k na devam etmektedir, m m , Franna onn yakından tanı Vartabilmiştir. mnşte «Marin'erH* nin verdi»i işaret i Üçüncü ve önemlı bir mesele de i c a a t t e bulunuimasına karar verdi. ! mahaUenin Seçim sonuçiannm açıklanmamıyordtı, ÇeMtli macadeleler orlerin muntaz.aman alınmakta oldu I su idi: Kamu hizmeti iîa ederken i m e t n i , son zamaniarda. bütun mıl knllanmasından ib< smdan sonra bir konuşma yapan tastnda aflaylar blr turta ekseriSovyet ne evveline kadaı Savunma Bakanı Strauss, HiTİ?tiğu aym bildiride ilve ediîmekte1 a t n m e merıfaati aleyh'.ne zengin ] l ı e l ; e ! r a r a s l t.)plantlardn. yti\ ttmin edemîyorlardı. Vvneent i olanlann. para':arını memleket dı j p. u5 yanın dümen suyutıda ş;itmeye Her mahalıenin hi yan Oemokratlann «rouhteşem Atu1«l roadaetini aoianrrnns, veri bir zafer» k«zandı*ım •soylemis ve şma kaçırmalarma ..., mânı . olmak ' başlayan Yugoslavya ha.'.ıriamıştı. 1 bir iki bekeisi v a i "iv için, bu paralaTa el koymanın hu Hür mille'.ler dölegelerı bu karar hallede birer küı •r blr Devlet Reisi aramak lîsnm «Der Spi*iiei olavmın» sççmenleı u«ı »*t.*v* .^.... ..kuki çaresini afraroak... Bu sonsuretı metnini kabui edebılecek ııardu Her ay hı selfttisti. Latiîel He ; N«egelen »nü rin oylarma te?ir etmemiş olriuiukonunun müzakeresinı Venezuela lerini ancak bu metne. Hındistan kuruş alıp geçiml temadiyen çeki?iyorlardı. On defaı na i?aret etmiştir. etmi'jtir. mahal 1 ısrarla istemişti. Lâtin Aroerika v ç i n ihtilafının da sokulnjasını Bekçiler ^ seçime çidilnüş ve on Var e «Der Spiegel» idarehanesi Biricik varlıtımsz. evlâdı. y ihtilâl jstediiar. Başta Rusya Yugoslav bekciyi iyice tanı Y l da sık sık meydana gelen tı Tıalde Devlet ReUİ »fcnememisyeniden arandı mız Perde i ler iktidar deRİşmelevi, büyük 1 y a v e r , uttuurnı Demir Perd bu son hükümrt hurnun' u H. 17 araJık ?flnti. Cotv Vıic bir sev a Bonn: 28, (a.a.) Son.günlerTASTA> ADADEMİR'in • dedikoduların yaratılmasına vesile ] kısn>a itiraz ettiiea:. onla i înlara naza tanzim etmek is den h"abersii olarak Mecllse sel de Federal Almanya'da en şiddetı' çok genç yaşta aramızdan ay ; veriyor. v birçok memleketlerde 1 meseiesi çok inemh idi, sonra çığırından ö e r a n c u b a diti T^nu» arkadaşiarı 011un ad&y siyasî buhtanın patlamasma vben rılması ile bizzat sşelerek veva ne kuştur, nı bi fc maceracıların zervgın oı \ ^ kaTar suretine başk eti başka şey katbir çofc rnaceracıların z.ervgin oı 1 ^ k tıiını koyneaklarıni kentlisine ha olmuj olan «Der Spiegeî» dergİM to'.efon ve yazı ile taziyette idi I ma's için, demagojinin her çeşîdiI m a ı i ? i sulandırmış olacaktı. As kanuarın elinde her v c r d H ^ o bn teklifi Uk aSır Savunma Bakanı Franz Jozef S*rabulunan. cenar.» meraiiminde ne başvurarak iktıdar koltuguna ; j m < ja. Kızı! Çinin ellerini serbest raflı bir araçtır. da yBdıreaaı. fakat ısrarlar birbi uss'un Bavyera seçinvlerinde .bü bulunmak ve çelenk gönder• oturdukları görülüyotdu. Bu hal ^ ^ırakmak istiyorlardı. Onlaira na ye dtvlet teşki rin s kovalayınc». kadere m a *5s yük bir zafer kazandtğı bugün. "mekle acırr.ızı paylaşmak isti. demokrasinin soysuzlaştnasma yol ', 2 a r a n Amerika ablukayı kujd'iğu sinden beslenen tcTaı, i!» noi tnrda 47J ov ile Fran öa siddetle hücum etmektedir. yen yakm akraba. doçt. arka! açan bir sebeptı. tktidsr mücade ! 2 a m a n bu bir teeavüz.dü, takat tniştir. «»n^fcj^evl^. Keyıi olmt»« ve Î3 DerEİnin resimlerle FÜSIÜ onbedaşlarımıza, Alman Lisesinin sahife^inde Federsl Almanya Sa! lesinde. (para vurmak'ı arka ıikı ç j n > Hindt'stan toprakîarına vüıüaraltkt« &*•.< »V «esleri ve Marseelbaşta çok müşfik Müdürleri Bizim otuz se 28 Araliktaki senesonu çeUilişinde şansınuı kaybetmemek | rini ortadan. kaldırmalı idi ki, i? Î^ÜEÜ zarr.an bu hiç bır şey dejilşınıf hocaları ve sınıf arka. ya kaldınlması ı.,in 27 EWim? kadar yatırroı^ oldujiunuz tasarrunarınııı 1 başma geçenlw. nüfuz suiistima 1 ^j daşiarına, izcilik teşkilatma WIİ«Tİ, için yazdıjttfavf • Der Spiege! » bundan ba>ks. İS AraUU taribine kadar muhalaza euini7. ahbapları ! Mııcadele büyük oldu ayn ayrı teşekküre içinde bu' j line bsş vurmaşırılar. nekimse iUifat Tedi senenini floldurmadan .„,...„. 1 hâlen hapishanede bulunan başya20 Marttaki yeni yriın ilV çekilişi için tasarruılannm 18 Oeak i vasıtasiyle, zengin olman.n çare ^ cede Amerikatun lundulumuz büyük acı mâni karar s u r e t i de. Devlet b i r kamını > > Csui !< terketti. C u m j î a r l Rudolf Ausestein'in Adp.nauak«araına kadar "H Bankasında taplamıya devam ediniı. I sine bakmasınlar. v e iızerine tit • nusya ve peyklere raâme! ; oldıağundan, gazetenizin tavas : jjeçirdi mi ons , ••' hwrba*kanlı*ı 7nnanın'la hisleri i 'e r hükümeti sleyhindeki siır b;r 1 fcerneleri lâzırr. ge'.en mıllet hak • =utunu rica «deriz. kabul edüdi. e k s e r ı y e t l e tir... Sadece nı 9 l e defeil, k^nnnl^Ta o ^ n ba^lılıîı yazısını da yaytnlpmaktadır. llannı kendi ^ehlerine istısmar et '. " ^ Adademir ailcsi Öte yandan, derainm Bonn ve devlet «beşer îtf muhabbet vp sevçi kszandı. A Faal 757016319 i i mesinler? navasada t«k knsnrlar bnlnvordu, Hamburç'daki idarp yerlerı bu saPariamentolararası Birligin kon jfcıl, sen, bendı çiler de simi fakat bo kusnritj anavas^va sndatlâncıhk: 3 3 « 16S50 büyük feransîarı, bütün dür.ys milletleBu son RÖİ1U DU SOn H H ^ , kAt eöstermeg^lvemin etmis «ıldo'| rinin, ümitlerini, düşünceleirini, linde b i r knı i ıleı topıaaı. Zannedilivordu ki ts • ilgi topladı. iannecuııvoruu BI l s . ^çişleri teskil (ttJ icin. anayasanın rıatalı trlâUki 1 1 viçre bovle bır andlaşmaya yanaş I: ihtirasıannı. belırtmeye ^yarsyan rakmaz.. Mas ettiji tara'livrııis da savjı sftster1 «>« *°™™ o ^ u | u iç.n dunya me ma'k iftemiyecek? Çünkü bu mem roevi vazif" tel»'\ki pdivordu. seleîerım yakından «leyen mtUet makamlar bı leketin bankaları, bu neviden inlar. Ve bnnu T;.!iatsi7lığmın tah^mmül oriilmeı Basit hayatı hiç hir zaman terksanla'rm mevduatma açıktır. Habir Üzorinr Anknra zamaniarda üç lat'a üzerinde çok raediti etmedi, Elygre'd? yaşadıtı zayır'.. tsviçrede bu gibi servetlerin genişledi, bir kolu Mongolistanda, kamlıtııı av manlarda bile. karısı yemekleri'. takibini ko'ayla'ştıracak bir and^d 11 ir ecliimpx ,,„,„,•,„,„( tavsiye e b i r k o l u Ghanada, bir kolu Şilide, ederler. Ber biııat pişirirdi. 1!'55 te bir kalb I laşmamn ol«un şişli 1 kriâ neticesi bu kadın hayata şoz„ . . . . ,srarU istedi; kürsüye b l r k o ' l u N'jeryada, bir kolu Haî^çhlst knydnVtan s n n n haz.k mişim. Gitn 1 lerıni ynmduiu /aman; Coty çok *»llcriylc ftîTcfîlyat yaparnk T^nçıkan tsviçre temsilcisi «biz, dedi. beçıstandadır. Bujrada Orta Dogukü biiim dı n rmın lnayctlyle Heni ycniden •r sarsıldı, ö tarihtı* Insiliz Kıraliçeibu konu üzerinde ısrarla dumyo' ^ dertleri. Afrikanm meseleleri. iştahla giri hayata ka\ijçtur?ın Ankar» T'.p si ElV*betb'in. hn ıstıraplı insana •rur ve bu andlaşmayı her mem Asyanm buhranlan şözden geçiri On beş güt Fakült^i Ikinci Cerrahl Kiinigi Batı v B Doğu âlemi * «antajt gozyaşları doktüsünn tarih leket fazilet unsuruna dayanıp Profp«orü ktymeili tıerrschri, müddeti bö kavdeder. isterken, biz, hem bu fazilet un rasındaki Irekabet bütün çiplak kesiııleşir.. lığı ile ortaya serilir. svüruna dayanmak, hem de hakktCoty'ye Devlet Keisî olarak ve" MUHİTTİN ÜLKER emval kan> Bu konferanslar, müsahitler içiı muda yanltş bir düşünceyi tashih tat etmedi|i için resmî merasira U^ Diçfnt Dr Sayın OSMAN vautasi?le et»\ek için iki sebeple talep edi sırasma göre, ibret verici oîduâu tar, b u paAKAT. Op. Dr, Demlr Ugur. yapılmıyacaUtır. fakat resmiyeti gibi, bazan da ithamlar kai"şı«ında Dr. H:ımdi Atalay. Anea*.V""l". * çok asan frmhtcşem bir cenaıe töden? Cünl delegeleri. jüri gibi hareket ftmek ji?t Dr t=met Bağcı'sr. la ; ahareni tcrtip edilecektir. Bu meranenin Mesul Mlidürü Dr, Sayın mecburiyeti ile karşı karşıya bıra rar vermiş sîmde Gcneral De Ganlle bizzat Konferans 47 mılletin delegeleri kır. Nazan Akal ile haştah^nc perBurada yarın. Birleşmıs Milh^7ir olacafını ifade etmi«tir. nin oyu île karar verdi ki, hükü letlerin karşısma gidecek dâvala tşte, iki Rotjelino ve h.istiibğımı duyarak metler, cezacılann da çalışmaları rın ipuç'arsm yakalıyabilirsiniz'... larda, bir ziyarctime şelen ve tclofon. tel Fransa hiç şüphesit, büyük ve r \ e* mektupla çok candan alâka Ue bir andlaşma hazırlasmlaîr. El Burada konuşulanlar. yalnız sSy'.i rası olaral çoU düriist evlâtlarından birini gost^ren akraba. srkadsş ve "%et bu mesele göründüğü kadar yenîeri üzam ettiği ve hükümet bin lira I kaybetmiştir. : cioftianma ve Kema .lv°li hembasit değildir. Suçlu, "kendi msrr. leri bağlamadığı için, hattpier, iç , bu bir re M. PtRİ şçhriîertme şütaanianmın iblâleketinin mahkemeşi tarafmdan lerindekini daha serbest dısarı vu I kelinıenin ğını kıymetii Cumhuriyet gazemahkum edilmelidir; her memle rurlar, ve ço kdeîa da hükümetler 1 > orum. I^jiıidon di'^rlrtı. ketin kanuniarmdaki hükümler sonöaj yapmak içîn bu büyük kür \ Kpma'iyeli Dişçl TEVFİ'.v XKTAN bir değiidir. 'Sac.'Jriian haksız ilc süyü bir vokîama vesiiesi yapmak ' edilen be . J bir layd; Sçvş'.lı bibanı. ağabeytm. amtisap mahsulü servetler, bazan si ta tereddüt etmezler. dir, Daln ı'amır. day'.miz. entştemiz. baCumhurtyet 19348 yasî mültecilere ait olabilir, bu Dünyamn hiç bir dâvası yoktur i dede k takdirde servet iade edüirken si ki, burada kor.ı.ısuimasın ve p*> • caddedir E. GeneraV yasi mültecinin iltira hakkı mah limler tesbit edilmesîn'.. N!tf>V'm I îuz kalacak mfdır? Halbuki siyasî Brasilia konferanşı da işte böyle HAKKI ERDENER'in söyledin mülteci aym zamanda bir âmme oldu. 'fiatı dolayısiylc bizzat gelerek 1 Ra< 15 lnci Topçu Alay Kutnaneya telgmf.'telefon, mektujda. suçu işlemiştir. Suçun unsulrlarını clanhgından Emeklt merhum çiye sor rıtTuzı paylaijan bütün akraba. Yarh&y Mehmet Sabri Ertan'm tâyinde de ittifak etmek lâzırfıdîr. Po' cl<ı?t ınpslektaslarıraıza ve büo?i. Eyüp Vertm Dîspan«erl nedir? Merrtleketten kaçmi5 bir i yapalınvüp'iniîzü Ptı mtikemmel bir asB^PbcUimi Dr. Mvı&mrner ErNütuz sjıiiştimalinin. veya âmme 1 kü; k«rî rprrasimle ebedt Utirahatrsn'ın «evgiü annnrl. Arife Errararma servet edinmenin mânasl 1 «Shra» pğurîıyan Merkez Kutsn'ın k^'.nvsllrtesi Geçen hsfla K;ind*" vrfaî eden in^an kendi rr.üdafaa hakkını na i •ıvmdsnlığma. törene katılan tecileri FÂİKAERTAN „ , aüenıltin büyüğu ba^^ınu, ^uhay ve Mehmetçiklerimize. ?ıl kullanacaktır? Suçlu hakkmda, \ varmış 2i.ll.lVP2 pazar günü Hakkın • •andan ttSfkkür edlrîz. hangi mahkemeler k?rar verecek 1 KEMAL HALtM risi, bı rahTtıetinp V;a\nı«muştnr. CenaErdener. Somel Doğrumsn kacaoa GtRGEN'in 7.o«i • 27.11.1962 salı günü ogle | ti!r? Bazan memleketlerde ihtilâl, Knprülü aileleri makan namarır.ı miltaakıp Aksaray ler neticesinde politikacılar mem ; renazpyüK" t^rlf eden vp or.çlVsltti'» Ca)tıüncl»n kaldınlnrnk B UWe taziverV?ri.pi bt!dir"r, î«tanîeketlerini. terk etmeğe mecbur \ Edirnekapı ŞehitU^indekl ?»le Cumhurtyet 16329 | silâh ' ediİmeîftedirleT. ihtilâUerirr çok ', •bu! ErkcVc l,i"sine vc î ' t \r'r»ı'.maUV^resıine deînedileçektir. spor kulübünc teşekkürlf nnAıi defa yıktıkları reiim e . karsı müMevîâ rahmet eyUye. bUdirlriz. çi. 10O sarrıahvRİı olmadıkları vâkidİT. UiOğlu: Dr'. Muaınmer Ertar, cak.. ! vanı Harblerin veya olağanüstü ır' Arife Ertan zaraâı V i mahkemeîeTİn verdikleri karar Mi'rlium Suat Köksal'm eçi. silâh başka memleketler için muteber R?Finı ve Tahir Koksal'tn sevIste ü:H bahaları Rfyhan ve Halideecneh nin k^yınppckTleti. Haiit. Halü» a »jıı "ılfivcm. Srrvet. Mahpeyk«t. Ürfet ve Fatma'mn a|abeylert. pskt Içel nuUetvekıllertndpn Dahiliyp Mütheafsısı Küba kmenkan konlrolu tekrar ba§iandı|Brasilia'da büyük forum B için yeni bir şarl koşuyor Sitâhsıılanma görüşmelerine Küçük noktalar Küba hükümeti Sovyet füze üskrinin sökülüp şökülmediğini raahallindeteftişine; ancak Amerikadaki Castro aleyhtarlanna verilen üslerin kaldmlması şartı ile razı olacağını bildirdi Der Spiegel > olayına ra^men Aiman Savu&ma Bakanı Strauss, Bavyera seçimlerini kazandı mü^ln Venüs'e giden Mariner2 peyki yoluna devam ediyor BANKASINDA TEŞEKKUR AÇİK TEŞEKKUR Kollu hesap makines» PACIT FACIT PACI TEŞEKKUR Tam otomatik hesao makines. Toplama makinesi V EF AT Teksir makinesi AÇİK TEŞEKKUR V EFAT Elektrikn toplama makinesi FACIT Sabit ve portatif yazı makineleri •V Dr. AZİZ KÖKSAL H«kkın rahmftinc Uviütııuş. tur. C'pnazesi 27.11 19fi2 salı g\lnü ıBugünl Kadıköy Osmanaga C <mlincle öğle namazmı rottta»icir» K^noa^hrre+'t^ki aile kab Eli Burla 4917 66 ve Ortaklan c«d. 52 c*iata, seri
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog