Bugünden 1930'a 5.326.232 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

26 Ağustos 1981 CUMHURtYET «EŞ Baştaratı 1 ıncı »amfede Genel Sekreter Îsmail Rüştü Aksal Baştarafı 1 lncı •ahifede ve K&zım Orbay, Genel Başkan ÎsBaşaran da albayhğa yükselmişler met Înönü'nün geldiğini zannededir. rek ayağa kalkmışlar, fakat bilâBaşbakanlık Basın Bürosundan hare Kasım Gülek'in olduğunu bugün verilen malumata göre, terfarkedince yerlerine oturmuşlarfi edecek olan generallerin listesi dır. Balıkesır, 25 (Telefonla) Şim ağustosuna kadar 13 bin ton çi halen Devlet ve Hükümet BaşkaGülek, salonun ön tarafında otudlye kadar Yuanistan ve îsrael ile mento verilecektir. Bu «atıslar ne nı Orgeneral Cemal Gürsel'in tasran Îsmail Rüştü Aksal, Kâzım Oranlaşması olan Amerikanın Ku ticesinde memleketimize 180 bin dikmı beklemekte olup, yarından bay ile bazı delegelerın elmi sıknutaen firması bu defa şehrimiz dolar döviz girmiş olacaktır. itibaren peyderpey açıklanacağı mış ve sıranın hemen kenarına o çimento fabrikası üe bir »nlaşma bildirilmiştir. turmuştur. Bu sırada delegeler ayaparak ilk parti almıs olduğu Diğer taraftan yarın Deniz ve rasında çıkmak üzere olan bir kav1800 ton çimentodan çok memnun Hava Kuvvetlerimizdeki terfilerin ¥arbayhğa terfi eden piyade binba$ıları (soldan sağa) Hakkı Ersever, ga orada bulunanlar tarafından onkaldığını, dlğerlerine nazaran daCemil Cerev, Hasan Baykam, M. Keskin Aysever açıklanacağı tahmin edilmektedir. lenmiştir. ha iyi evtafta olduğunu bildirmişAlbayhğa yükselen Nejat Yümaz, Fethı Ersu, M. Ke tir. Bunun üzerine bugün yapılan Saat 10.07 de Genel Başkan Îsmet Piyade knrmay yarbaylar mal Cantimur, Selâhattın Eyuı yeni anlaşma ile bu firmaya 1962 Inonü salona girmiş, delegeler ve Bu da Başgîl'in göriişü Halil Akyıldız, Nurettin Atlı, A. Yurdadağ, Abdulcelil Bıçakçı, Ke dınleyıciler tarafından kendisine Rıza Akaydın, Necati îşcan, O. Nu mal Bayraktar, Mustafa Tekinsoj Bastarafı 1 inci sahifede büyük tezahürat yapılmıştır. ri Türkraen, Nejat Onan, Mehmet H. Fahri Sarıkâhya, Hüseyin Bir ınden hiç bir fedakârlık etmediMünih zabıta ve adliyesi Kongre açılıyor özgül, Selman Akın, Orhan Özte kan, H. Mustafa Boğazh, Şükn ğini söylediği C.H.P. ne karşı olSaat 10.10 da kongreyı açan Başkin, Ahmet Gürsel, Faruk Ediz, Rı Guner, Halil Erşan, Şerafettin Bd Vural Bedenli'yi Tiayı gaye edindiğini bildiren kan, gelen bazı temenni telgraflaKonya, 25 (Telefonla) Dün fat Abay, Cevdet Tanyelı, A Hamrını okumuş ve mütaakıben parti ?rof. Başgil ile uzun süren ve sugece yapılan bir baskınla dört di Uzunbaş, Hilmı Gökçen, Selâ şeren, Mıthat Taşkmer, Mustaf tanıımyor öncü, tbrahim Nazlısu, Selâhattı meclisi raporu uzerindeki tenkıdMi cevaplı cereyan eden konuş Baştarafı 1 lncı sahifede nurcu daha suçüstü yakalanmış hattin Tunahgil, Rüştü Naipoğlu, Okan, A. Cemal Çağlar, Besım K lere geçıleceğını, 72 kişının söz alrsamızı aynen bildıriyoruz: Ramiz Yamaner, Hakkı Güngör, zıltan, Necmettin Dölem, Mustaf. dır. Fakat 3 ay kadar önce ikı ka lardır. dığını söylemiştir. Yakalanan Nurculann yanında Halil Kayalı, Fevzı Aysun, Dündar Sual Bilhassa A P. ve Y.T.P fadardan Bedenlı bir yolunu buIşıldar, Şukrü Eryentür, Şerafeı Söz alan Içel delegesi Burhan ysşları 11 ilâ 13 olan dört çocuğun Türay, Bedri Bınyıldırım, Ali San tin Harar, Temel Taşdan, Mustaf ıın aynı fikri tandans içinde karlarak mahkumiyetini çekmekte ol özgüner, Güçbırliğine katılan C.H. ieş birer teşekkul olduğunu »öyduğu Münıh cezaevinden Çiçekya da âyine iştirak eder durumda car, Şevket Gökhan, Remzi Den îlhan, Mehmet Türkan, Şevke P. lilere karşı açılan kampanyayı uyorsunuz. Bu partiler mademki nı geriye bırakarak kaçmış, bir bulunması baskını yapan emniyet giz, A. Faik Kayacan, Ali Bulgan, Türkel, îzzet Üstüner, Yaşar BH tenkid ederek, «C.H.P. saflanna zamensuplannı şaşkına döndürmüş Naıl Atalay, Hüseyin Ergün, Mus şaran, Ahmet Metınkan, Zekeriy oirbirlerine çok yakın inançlara ay kadar önce de Türkiyeye girlimlerle mücadele etmek için gırtür. Şehrimizdeki Saadet Ekmek tafa Fethan, Alpay Günay, Edip Toplamoğlu, M. Necdet Şarmar ahiptirler, ne diye ayrı birer simıştir. dık. Parti meclisinin hazırlamış olFabrikasının özel bir şekilde dö rürkan, M. Ismet Aktepe, Raıf Mustafa Topbaş, Cihat ören, M >asi teşekkul olarak kurulmusAraştınna eklpimizin duğu bu rapor kifayetsizdir. BirBugün ilk olarak Münih Emniyet Müdürlüğüne başvurduk ve şenmiş bir odasında başlarında sa Kurdakul, Nuri Taşdelen, Muam Kâzım Baykent, M. Kemalettin i. .ardır. Bu durum gerek liderleriçok hususlar bu raporda belirtilnın ve gerekse dığer ıdarecileridünkü faaliyeti talebimiz üzerine muntazam sâbı nk, üstlerinde garip bir elbise ol mer Şahin. Mesut Taftalı, H. Şev mırkaya, M. Lütfü Alpay, î. Hakk memiştir. Şurasmı soylemek isteduğu halde Risalei Nur okurken ki Bayrakçı, A Cevdet Lâçın, Hay Tolga, Atıf Er, Muhsın Güreren nin bir takım tatmin edılmemiş ka kayıtlan titizlikle araştınldı. Bastarafı 1 «nei sahKede rim ki, şu anda C.H.P. saflanna ve âyin yaparken yakalanan Nur rettin Erdoğan, Hüseyin Urbey, Necati Gürel, Selâhattın Herguneı sıyasi arzu ve kaprislerini ifade Ne Bedenlinin ne de Çiçekyanın kadar çaldıgı bütün otomobiller girmiş her vatandaşa kollarımızı Lütfü Hamamizade. Şerafettin Aksu, M. Ali Uyguneı etmez mi ve bu ıki partinin se Şevrole markasını taşır. kaydına rastlandı. Kayıtlarm ha cular nezarete alınmıştardır. açmalıyız. Bu arabaya Taninci binçimlerde yapacaklan söylenilen Yapılan aramada Risalei Nur Nurettin Sağlam, Ibrahim Küçük Albaylı|a yükselen tah olabileceğini belirtmemiz üze 2. Gayet güzel ve çok süratli mese dahi yayan olarak da bu dâışbirliği (ki ikısi de D.P. nin deerturk, Hasan Alptekın, İhsan Er Sfivari kurmay yarbaylar rine bize yardım etmesi için gö külliyatı, çeşitli resimler ve garip vaya yardım edecektir.» demesi üvamı olduklannı ve eskı D.P. li otomobıl kullanır. Turgut Alpagut, Sabahattin Gok tuş, H. îbrahim Eroğlu, ömer 0/ revlendirilen Ağır Suçlar Masası tanıtma kartları bulunmuştur. 3. Otomobil hastası olduğu ıçın, zerine bazı delegeler tarafından ıere kucak açtıklarını açıklad;kyürek, îbrahim Kılıç, Vasfi Alpeı seyitoğlu, M. Ali Hedilli. alkışlanmış, bazıları tarafından ise Müfettişi Hans Wagner şunlan alrına göre) memleketimize ne arabasını hiç bir zaman terketmez «yuh» sesleri ile mukabele görmüş Halıt Kancabıyık, Arif özkes. Albayhğa yükselen soyledi: 4. Cezaevi ve polis firarisi olSeçim propaganda süreTopcu kurmay yarbaylar Yarbaylıga yükselen gibi bir fayda sağlıyabılırler?. duğu ıçın kendısıni sakhyacakla tür. «Her şey bir tarafa lkinci DünTuran Orkan, Muştak Kaçmaz, Cevap Bahsettiğiniz bu iki ra bol para verir. Piyade binbaşılar Arazi vergisi ve seçim ya Harbinden sonra Münıhte hiç sinin indirilmesini Mec Cemal özkan, Hıkmet özturk, NeRemzı Yavuz, Suleyman Mekık parti geçe n şubat ayında teşekkul Bir Balıkesır delegesi: «Arazi 5. Sultanahmet Cezaevinde tubir banka soygunu olmamıştır sip Aka, Necati Ulusoy, Ferhat Çe oğlu, Muammer Dulgeroğlu, Rızu ederlerken ben mevkuf bulunu tuklu olduğu sıralarda etrafına vergisi yuzde 10 dan aşağıya indilis de kabul etti Tek soygun hâdisesi 3 sene önce Ankara 25 (Cumhuriyet Te bı, Abdullah Erhan, Orhan Yıldı Erturer, Suleyman Çakıer, Ali Er vordum. Eğer serbest bulunsay topladığı sabıkalılara daıma, kur nldiği halde aradaki fark henüz cereyan etmiştir ve Münih P.T.T rım, Necdet Uğur, Muzaffer Eren gun, Cahit Guremen, Ahmet Er dım derhal Ankaraya gıder ve ne duğu o zamanlar için hayal mah iade edilmemiştir. Bu yapılmadıkMüdürlüğü kasasından 63 bin leks) Temsilciler Meclisi bugün dxl, Selım Alkoç, Şevki Ürgen, Hu tuna, Ata öngen, Mehmet Hasnun yapar yapar bu parçalanmaya mey sulü sayılabilecek büyük gangster ça Balıkesirde kazanma şansımız öğleden sonra yaptığı toplantıda Deutch Mark aşıran 3 Alman birlusi Süer, Kâzım Atakan, Orhan Bağatur, Şükrü Ünsal, Hayrettın dan vermezdım. lik plânları anlatmıştır. yükselemez. Bu hususlar raporda kaç gü n sonra yakalanmışlardır seçimlerde propaganda roüddeti Turel, Münir Güneri, Ahmet Afa özgün, Hakkı Sümer, Mustafa AFakat ışte bu zamanda parti 6. Istanbuldan başka îskende gösterilmemiştır.» demiştir. Bunlar mahkum olmuşlardır ve nin 21 güne indirilmesine dair ka can, Haydar Saltık, Sabri Cerıt, kın, Mahmut Ünalan, îbrahim Gökilerı gelenlerı arasında ne olmuş run, Ankara, Konya, Zonguldak ve Söz alan îstanbul delegesi Şeyda şimdi cezaevinde yatmaktadırlar.» nıınu kabul etmiştir. Necip Aka, Hüsnu Celâsun, NecaSöz alan Sırrı Atalay, ve Emın ti özkaner, î. Hakkı Akgün, Hık del, Talât Eryılmaz, Selim Ünlü sa olmuş A.P. ve Y.T.P olarak Tekirdağ illerini en kenar semtle Güley, parti meclisi raporunun ten Müteakıben îstanbul Emniyet soy, Abdurrahman Göktürk, Sel aynı fıkir ve gayedeki insanlar rıne kadar bilir. kid edilecek yerleri olduğunu fapropaganda met Falay, Selâhattın Çetiner, HuMüdürlüğünün gazetelere verdiği Soysal komisyonun çuk Oran, Hasan Sabahattin No ikiye ayrılmışlar. Ben bunda her7. Firarda olduğu »ıralarda dai kat umumiyetle iyi hazırlandığını mâlumatı aldığını söylediği En nvüddetini neden 21 gune indırdik samettin Ülpınar, îzzet Tümer, Mu yan, Cevat îlgün, Mustafa Arer, hangi bir şahsî ihtiras sezmiyo ma eski hapishane arkadaşlan ile belirten konuşmasında, raporun terpole gittik. Münih, Almanya lerini kanunun gerekçesinde izah affer Tımur, Hilmı Haktanır, Kâ Muzaffer özenç, Faik Şahinoğlu, teması kaybetmemiştir tasvip edilmesini istemiştir. etmediklerini, eğer inecek olursa zım Avdan, Nıhat Yıldız, Nejat Nihat Yüksekkaya, Ali Erguneş, rum' nin Bavyera eyaletinin başkenti8. Eşini ve çocuğunu çok sever. Şeyda Güley, 27 Mayısa kadar oNihayet aradaki fark bir mizaç dır; Enterpoldeki arşiv daha ge bunun geçici madde olarak kabul Akkurt, G. Cevat Gültekin, Hay Kenan özbeykal, Hayrı Duru, Yurettin Dural, Halim Bozkurt, Hay nus Bergulgen, Kasım Tokdil, Rıf ve görüş farkıdır. Bugün Türki Tekirdağ Cezaevinden firar etme lan mücadele devresi ile 27 Mayısnişti ve sadece Münih değil btitün edilmesini istemişlerdir. Müteakıyede parti bakımından realite şu sinin sebebi, tevkif edildikten son tan sonraki devrenin ayn olduğuBavyera eyaletindeki sâbıka ka ben söz alan Cemil Sait Barlas rettin Hanağası, İhsan Adıyaman, kı Ersen, Cemil Bozkurt, Bedrettın dur ki ortada ötedenberi devam ra eşinın boşanma dâvası açmıs ol nu ve artık omuzlarda dolaşmakla (C.H.P.) «Bu kanun daha evvelce M Ali özuz. 1 yıtlarını kaplıyordu. lnce elenip Edip Yeğın, Rıfkı özkan edip gelen bir C.H.P. ve bunun masıdır. meselelerin halledılemiyeceğini görüşülürken 21 güne indirilmesisık dokundu ve gene ne Bedenli9. Sanığın eski dosyalarını ince söylemiştir. benimsemıyen kalabalık bir vane dair bir takrir vermiştim. Ko ye ne de Çiçekyana tesadüf edilElâzığ delegesi Necati özkaya, tandas kütlesi vardır. Bence A.P liyen ekipimiz, taklit kabiliyetinin çok yüksek olduğuna kanaat ge parti meclisi raporunun iyi oldudi. Enterpol Bavyera eyaleti şefi misyon o zaman bunu reddetti. karşısında da C.H.P. prensiplerini tirmiştır. Şimdi tekrar 21 gun olarak karsı Thurner Eduare karannı verdi ğunu fakat tenkid edilecek tarafY:T:P: ve C.K.M.P. işte bu vatanBu arada, Konya Ereğlisinde ba«Hayır» dedi «Bedenli ve Çiçek mıza getirdikleri için teşekkür edaş kütlesıni temsil etmektedir. zı Belediye memurları ile anlaşa larının da bulunduğunu söyledikderim. yan, değil banka soymak BavyeBu itibarladır ki ben bu partiler rak çaldıgı otomobillere temin et ten sonra, «Ben bir köylüyüm. ABu ihtilâlden ders alınmadığıns ra eyaleti dahilinde zâbıta veya hakkında aynı gaye içinde yürü tiği «Temiz kâğıtları» ve «Belediye nayasa oylamasında köyüme bir adliyeye intikal eden en basit bir inanıyorum. Siyasi partiler iktidatek partili gelip propaganda yapyen kardeş partilerdir diyorum. Başkanlığı mührü» hakkında bilirra geldikleri zaman ne iş yapa suç dahi işlememişlerdir.» Seçim zamanında A.P. ile Y.T.P kişilerin «Sahteligi % 100 anlaşı mamıştır. Seçimler yaklaşmış buDaha sonra muhkem Münih ce caklannı löyliyeceklerine din ve nin birleşmesi mevzuuna gelince, lamıyacak derecede hakikate ya lunuyor. Henüz seçim beyannamezaevi kapısmı çaldık zira îstan dil meselelerini döviz yapıyorlar takdir edersiniz ki birlikten dai kın» şeklinde rapor verdığini tes si hazırlanmamı* ve bizlerin ne gibi propaganda yapacağımıza dair bul Emniyet Müdürlüğüne göre, Gayelerinin bir siyasi partinin ikYarbaylığa terfi eden piyade binbaşıları (soldan sağa) Şefik Orkun, ma kuvvet doğar. Bu iki partinin bit etmiştir. herhangi bir açıklamada bulunulBedenli ile Çiçekyan orada ftapis tidara gelmesine set çekmek olbirbiriyle mücadeleye girişmeıi Hakkı Gürbüz, Ali Bulutsuz, İbrahim Özgen Bu bakımdan Necdet Elmas'ın mamıştır,» demiştir. yatmışlardı ve Çiçekyan hâl» Mü duğunu töylüyorlar. Bu eşit prorakip partiye yani C.H.P. ne ka kendisine bir nüfus kiğıdı ve hatöğleye kadar 40 ı mütecaviz hanih cezaevinde idi. Cezaevi Müdü pagandalar İçin 21 gün değil, hat Bahaettin Kasacı, Mustafa Çağla lı, Cemal Tosun, Hıkmet Sezen, zandırmaktan başka hiç bir netice ta pasaport bile yaptığı kanaatine tibın, raporu tenkid etmesi sürmüş rü Dr. Joseph Weber emir verdi, tâ propagandaya dahi lüzum yok yan, Hasim Uz, Besin Akalın, Ah Zeki Yüce, Sabri Alasulu, Hakkı vermez. Esasen ben bizim memle varılmıştır. met Yıldız, Mustafa Sayınlı, Sup Ersever, Emin özer, M. Sadi Kamahkum ve mevkuflann listeleri tur.» demiştir. Polisin, bütün unır kapılannda ve vakit gecikmiş olduğundan öğle Kürsüye gelen Muammer Ak hi Karaman, Abdullah Kuloğlu, rayavuz, Niyazi Nebol, Muhittin kette ötedenberi partiler arasın çok sıkı tertibat alması şayanı tav den sonra toplanarak tenkidler» gözden geçirildi fakat ne BedenliYalçınkaya, î. Hakkı îçöz, Cemil daki münasebetlerin tarzından ve devam edümesi için sabah oturunin ne de Çiçekyanın izi ile karşı soy (C.H.P.) bu memlekette fikir Refet Aksoylu, Faik Cömert. Gerer, Selâhattın Kurşat, ö . Zeki gidişinden hiç memnun değilim. siye görülmüştür. Albaybfa yükselen muna nihayet verilmiştir. mücadelesine gidiliyorsa, rahat ra laşıldı. Memleketianizdeki partileTüfekçioğlu, Mahmut Tutuş, Nuri tstlhkfim kurmay yarbaylan Necdet Elmas Ceıaevinaen Kurultayın öğleden sonraki otu hat konuşma fazlalığı verelim. Dr. Weber dedi ki: Adem Gür, Kemal Güner, Müna Aygün, Nevzat Odacıoğlu, Nazım rin aralarındaki görüş farklan rumunun ilk dakikalan delegelenasıl firar etmifti? «Çiçekyan isminde bir zat her Kötü de olsa fıkir mücadelesine cettin Şensin, Turhan Sökmen. i Günalp, Rifat Sayın, Asaf Alpay, aslâ birbirlerine karşı düşmanlığa tasarrufların Tüberküloz olan azılı otomobil rin bir kısmının komisyon çalışma hangi bir milletten olursa olsun başlamalıyız. Bazı ' Vahdettin Pamir, Edip Menteş, kadar gitmemelidir. îngilterede Albayhğa yükselen hırsızı, Îstanbul Gureba Hastaha larında bulunması sebebiyle sönük Münih cezaevinde bulunmadığı gi halk efkânnda yaratacağı tepkiler Sulhi Kılıçoğlu, Nuri Üstüner, E ıktidarda bulunan parti muhalefet Mmhabere kurmay yarbaylar delegenin nesinde ayak tedavisi görmekte geçmiştir. Fakat bir bi şimdiki vazifemi devraldığım düşünülerek seçim propagandasıHasan Varınlı, Şahap înci, Selâ sat Bora, Şahabettin Kayan, Mus partisine karşı dostça hareket et idi. «Genel Sekretelrikten istifa eden nı daha şuurlu bir günde başlata1960 yıh iptidasından itibaren mütafa Boysan, M. Hayri Bayraktar, mekte ve büyük memleket mesehattın Kahraman. 17^.1960 çarşamba günü iki jan şahsın yenne parti meclisine yeni Muzaffer Sülün, Îbrahim Top, M. lelerinde de birbirleriyle basbaşa essesemizde her hangi bir firar hâ lım ve 9 gün sükunet istiyorsak, Albayhğa yükselen muhafazasında Gureba bir şahsın getirilmemesi ve bu ko seçim tarihini değiştirerek 29 ekiKemal Madazlı, Arif Hikmet Tü verip her ilri parti birlikte karar darma disesi vukua gelmemiştir.» Tank knrmay yarbaylar Hastahanesıne gönderilmiştı. Bu nunun parti meclisi ile Gülek tame alalım» demiştir. remen, Haydar Savaşer, F. Orhan almaktadırlar. îddiasını garantiye bağlamak için îhsan Sürek, Osman Arkun, Tursırada bir fırsatını bularak jau rafından açıklanmasım istemesi ha Tekrar söz alan Sırrı Atalay han Olçaytu, Mehmet Banş, Zeki Atak, Murat Yazıcı, Mehmet Ok1934 yıhndan beri Münih eezaHer memlekette vatandaşlar darmalan kandıran Elmaa onlan vayı birden alevlendirmiştir. tar, Sabahattin Türkeş, Necip Göevinde görevli bir yardımcısına «Daha evvel 21 güne muhalif olan Neğiç, Orhan Yapgu. zer, M. Rıdvan Onan, Bedrettin muhtelif şekillerde düşüncne, gör Emirgâna götürmüş, içki içirmiş Usul hakkında söz alan Avni telefojı etti, o da hizmeti sırasın komisyon, bugün bunu karşımıza Yarbaylığa yükselen Hürkan, A. Rıza Temiz, M. Ali Er me ve hal sureti tasavvur etme ve sonra da ortadan kaybolmuş Doğan'ın da «bu açıklamayı parti getiriyor, gerekçe söylemiyor. Ko da hiç bir firar hâdisesini hatırla temayülündedir. Bu bizim mem tur. Piyade kurmay binbasılar tuğrul, Tevfik Erdoğdu, Orhan Armeclisinin değil istifa eden şahnn misyon saygısızhk yapıyor.» deme mıyordu O tarihten itibaren gerek polis yapması» gerektiğı fikrini savunHüsamettin Sevengül, Nevzat can, Asım Gündoğan, Hüseyin Ak leketimiz için de bir realitedir. Son olarak Münih Ceza Savcı si üzeerine Komisyon adına söz Bölügiray, 1. Etem Tiryakioğlu, ö şan, îsmail Kalay, Muzaffer Sağve gerekse jandarma teşkilâtı bü ması siddetle alkıslanmıştır. BurParti dediğimiz teşekküllerde lığına uğradık. Münih ceza savcı alan Sahir Kurutluoğlu (C.H.P.) mer Kurtdereli, Osman Ergun, M. lam, Mesut Erkan, Rahmi Çağlar bu muhtelif görüş ve anlayışlar tün aramalara rağmen izine tesa sa delegesi Ünal Korman da usul şunları söylemiştir: lığının arşivi yıllıktı sene dolunFatih özsu, Mahmut Tamer, Ne oğlu, Dursun Altındağ, Ziya Ak dan ayrı veya benzeri olanlannın düf edememiştir. hakkında söz alarak: «Kasım Gü«Saygı ölçüsünü herkes kendi cati Irmak, Suleyman Tunçer, Is soy, Ali öcal, Hasan Bayrakçıoğ bir araya gelip teşkilfttlanmalaBu sıralarda Ankaraya giderek ca sâbıka kayıtlan Münih Emnihuduta met Küçüktüzen, t. Muhittin Yur lu, A. Refık Ulun, Halit Eti, Su nndan ibarettir. Bütün mesele bir Amerikahnınl959 yeşil renkli lek'in derhal konuşması için kurul yet Müdürlüğüne devrediliyordu. fikrt anlayışı içind e bir tayın kara ralması gerekir.» demiş leyman Güneri, Ethem Tanutku, prensip ve esaslı bir şekilde vaz Şevrole otomobilini çalan sanık, tir. Keza iddia olunan banka soygu bağlıyabilir. Komisyon, Meclisin dukoru. bir cüzüdür. Komisyona saygısızkardeşiyle birlikte Alemdağında Hasan Alptugay, M. Saffet Tuğsal, etmektedir ki bunun etrafında en nu 1953 de yer almıştı amma BeYarbaylığa yükselen Divan ikinci başkanı îbrahim M. Nuri Güngör, Hakkı Acaralp, kalabalık bir vatandaş kütlesi top şebeke kurmuş, çaldıgı otomobilledenlinin takriben 3 ay 8nce Mü hk isnadı bizzat Mechse saygısız Topcu knrmay binbasılar Saffet Omay, teklifi oya koymuş nih cezaevinden kaçmış olduğu id lıktır. Biz komisyon olarak buna Ruhi Soyuyüce, F. Nazmi Dinç, Zikri Dursun, Şefık Orhun, Muam lanabilsin ve bu suretle garbın rin radyo ve diğer aksamını sökdia edildiğine göre ikincl bir kay çok üzüldük. Propaganda müdde Münir Onat, Osman Deniz, M. Hu mer özen, Rahmi Sarıyıldız, Mus eski ve büyük demokrasileri gibi tükten sonra arabaları gelişiguzel e Gülek'in en kısa zamanda konuşması çoğunlukla kabul edilmiş dının bulunması lâzımdı. O ise çık tini 30 gün olarak kabul ettiğimiz lusi Acan, Rüştü Kazandağ, R. Or tafa Kalender, Nurettin Ayan, Ze bizdeki partiler de nihayet 2 veya bir yere terketmiştir. tir. madı. Münih Ceza Savcı Yardım gün ile 21 gün olarak kabul ettiği han Ergün, M. Avni Elevli, N. Ce ki Ünaltay, Mehmet Ersoy, 1. Hak 3 e inhisar etsin. Pollse tavsiyelerlmiz Müteakıben söz alan delegeler cısı Richard Spanseldzer entere miz gün arasında, bu memlekette mil Bektaş, Ali Armağan, Erdoğan kı Gürbüz, Reşat Sakaryah, MehSual Y.TJP. ve AJ>. hderleNetice olarak Ekipimiz polise parti meclisinin çalışma raporumucip sebebinin yazılmaması ikti Karabulut, Turhan Yaltan, Murat met Demirutku, Recep Tarcan, îb riyle jnüşterek bir toplantı yapsan bir noktaya işaret etti: rahim Özgen, Ferruh Orbey, M. Ebazı tavsiyelerde bulunulmasını « Siz bana Bedenli ile Çiçekya za eden bir takım hâdiselerin ce Ersengöz, Remzi Kalaycıoğlu, 1. min Ersin, Y. Ekrem Çukurova, mak istiyor musunuz?. Bundan lüzumlu görmüştür. Ancak, poli nu tenkit etmişlerdir. Bu arada verilen yeterlik önergesi kabul ereyan ettiği hepimizin mâlumu Hakkı Şenyuva, O. Lütfü Erol, M. nın Alman Kanunlarına dayanılane gibi bir netice bekliyorsunuz? simizin bu hususlan daha önceden dilmiştir. Aynca verilen diğer bir Mustafa Erdal, T. Vasfi Hamarat, rak 16 şar senelik ağır hajpse dur. Bir tarihî dâva, karara bağ Nihat özer, î. îlhami Akseylu, îh S. Samı Özarmağan, Lutfü Güngör, Cevap Bu iki siyasî teşekkü düşünüp tatbik plânına koymus önerge ile çalışma »üresinin uzamahkum olduklannı söylediniz. anmak üzeredir. Hepinizin bunla san Güleç, Nihat Evren, Ali Elver î. AdU Kevenk, Rıfat Bayraktar, lün liderleri veya mümessilleriyle olması da muhtemel görülebilir: tılması kabul edilmiştir. rı anlatmadan anlıyacak fikri ıd di, Abdurrahman Acar, Fahri Ka Abdullah Kadırbeyoğlu, ö . Galip önümüzdeki hafta içinde îstanbulHalbuki imkânsız. Zira Alman Ka 1. Elmas'ın resimleri gazetelere Divan 2. nci Başkanı ömay, Kanunlanna gör e bir suçlu en fazla rakte olduğunuzu kabul etmeyi vukoğlu, Emin Sezgin, A. Rıza öz Kazancıoğlu, Hüseyin Ünal, Haşim da bir toplantı yapılacaktır. Ben verilip, vatandaşın tanımasına imsım Gülek'in konuşmaya gelmedi15 sene veya müebbed hapse mah dahâ raakul bulduk ve gerekçe demir, Ali Aytiş, Cemal Bayn, Akmirza, M. Hadi Piker, Rıfat A şahsen bu toplantıdan bir fayda kân hazırlanmalıdır. Şükrü Basbuğ, Veli Kayabaşı, taç, A. Ruknettin Ataçer, Hamdi ğini ve yarı n ilk konuşmayı yapkum olabilir. 15 sene ile müebbed yazmadık.» uımuyorum. Hepsi o kadar. 2. Gangster zanlısını aramak ması gerektiğini ve böylece Genel Cevdut Gebologlu (Y.T.P.) ise Hamdi Kızgınkaya, M. Reşat Gül Yalçm, Ahmet Aksu, Naci Dizdarhapis arasında her hangi bir hör*Sual Zayıf bölgelerde A.P. ve için teşkil edilen ekipe gerek İsSekreter îsmail Rüştü Aksal'm riyeti men cezası olamar. Bîz bİT bu arada valilerin bir ay nezaret tekin, M. Meriç Gürkaynak, M. oğlu, ömer özkan, Sedat Özkan, Y.T.P. nin birbirlerini nasıl des tanbul Sultanahmet ve gerekse tenkidlere cevap Suphi Gürsoytrak, Necip Yusuf Hamza Güngör, Ali Cengız Tasdeverebileceğini insanin ya cemiyet hesabına kay altına alma selâhiyetinin kaldırıltekliyebileceklerini izah eder mi Tekirdağ Cezaevindeki gardiyanlar oglu, C. Tahir Taner, Cemalettin söyliyerek saat 19 da bugünkü otu bedildigine veya en fazla 15 sene masını ve 150 sayılı kanunun da Korkut, N. Turhan Toruntay, Mu rair, Mehmet Kâhinoğlu, Nihat Ak •niz?. dan bir kısmı dahil edilmelid;r. uma son vermiştir. man, Mevlut Goksu, Tevfik Bayiçinde islâh olabileceSine inanıyo tekTar gBTÜşülmesi icap ettiğini zaffer Samuray. Cevap Bu durum tamamiyle Zira gardiyanlar, Elmas'ı çok iyi sal, îdris Guclüeı, V. Lütfü Ercan, Knlislerdeki faaliyet ruz. Üstelik târif ettiğiniz şekilde söylemiştir. Yarbaylığa yükselen Şükrü Kâhyaoflu, *lehmet Şen tatbikat meselesine aittir.. öturu tanımaktadır. Abdullah Ipşıroğlu (AJ.) yeni bir banka soygunun cezası Alînan lur, realiteler üzerinde düşünülür 3. Bu kabü olmadığı takdirde Ankara, 25 (CumhuriyetTeleks) Mahabere knrmay binbafilar turk, Zühtü Çağatay, Hüseyin Hikmevzuatma göre hiç bir şekilde kurulmuş partilere faaliyetlerini Hüsnü Çelenkler, A. Naci Dik met özerdem, M. Sabahattin Aşar, ve incelemeler yapılır. Hangi şe eski sabıkahlardan yardım isten C.H.P. nin 15. Kurultay çalışmaizah edebilmeleri için 30 günün ka 23 senevi geçemez.» men. Reşat Çataltepe, Selâhattin Dor kil mümkün ve faydalı Ue ona ka meli ve tanıyanlardan faydalanma larının devam ettiği Alemdar Siyoluna gidilmelidir. nemasmın büyük salonunda deleAnlaşı1an böyle bir durum kar bul edilmesini ve teklifin bir kar Yarbayhfa yükgelen Jrip, Asım Türker, Turhan Suley rar verilir. 4. Ercüment Koray ismi altında geler konuşmalar yaparlarken, koSual Karde? telâki ettiğiniz şısında îstanbul Emnivet Müdür ma komisyona gönderilmesini tatstihkfim knrmay binbasılar man Ergündüz, Hayri Üstünçay, lüğüne yeni bir gangster namzeti lep etmiştir. Selâhattin Berkin, Hüsamettin Ar bu üç partinin aralannda birleş gezdiği ve belki de bu isme hazır ridorlar da mahallî politikacılann A. îhsan Çakır. Başkan yeterlik önergelerinin aramak kalıvor. pat, Hikmet özdemir, Sami Yolaç, mesi halkın C.H.P. ye karşı olma lanmıs bir nüfus kâğıdı bnlundu gövde gösterilerine ve kulis çalışYarbayhğa yükselen malarına sahne oluyordu. bulunduğunu söylemesi üzerine Îsmail Yüksel, Rıza Alptekin, En sını tetnin bakımından memlekette ğu dikkate alınmalıdır. Tank knrmay binbasılar 5 Üzerinde gangsterlik olayınSırn Atalay «şahsıma karşı tecaGülek taraftarlannın tâbiriyle ver Koşer, Suleyman Yolluoğlu, yeni bir ikilik daha doğur maz mı? M. Kemal Erocak. Alican hakkında takiba vüz vuku bulmuştur.» diyerek söz Nusret Gürbilek, Suleyman AkarCevap Muhakkak ki CK3>. da kullandığı sten makineli taban «Merkezciler» in kulis faaliyetine Binbasıhğa yükselen istemiş ve Başkan Atalay'm israrı tuna, Niyazi Tuncer, Fecri Alya ile bundan başka olan siyast te ca bulunmasa bile mutlak surette raslanmıyordu. Kulis, daha ziyade Piyade knrmay yüzbaşılar ta mahal olmadığına Tarafsızlar üzerine Atalay'ın konuşup konusnak, M. Fazıl Ayaer, Seyfi Orhon, şekküller arasında derin görüş silâh taşıdığı hususu daima gözö Gülek taraftarlariyle Yaşar Güler. mamasını oya koymuş ve konuşma Naci Danışman, Ş. Seyit Keleş, farklan vardır. Bence CJI.P. se nünde bulundurulmalı ve hattâ bü arasında cereyan ediyordu. Adanakarar verilid Binbaşıhğa, yükselen Şevket Tannöver, Îsmail Kandılci neler içindeki prensiplerinden hiç tün polis, jandarma teşkilâtına lılar konuşuyor, tarafsızlar dinliTopçn knrmay yüzbaşılar Hastaraf] ı ıncı sahifede sı kabul edilmiştir. Kürsüye ge«Vur» emri verilmelidir. yorlardı. Gülekçüer, tarafsızlara llhan özcan, Selâhattin Yomralı oğlu, Mustafa Bilgetür, A. Fethi birisini feda etmiş değildir. Bu Ekrem Alican'm durumu M B K. sı len Sırn Atalay «Komisyon oladaha ziyade, Merkezin teşkilâta otarafından Temsilciler Meclisi rak Meclise vazifenizi yapmadığı oğlu, Arif Eryılmaz, Kâmil Kara Sümen, A. Fethi Pelit, Tayyar Er sebeple C.HP. tekâmül kanununa lan ilgisizliğini, Merkezin topyeBulhas, Vecdi Uysal, Osman SezerSONDAKİKA: Adalet Komisyonuna sevkedilmiş nızı saygısızlık yaptığınızı söyle velioğlu. kun Temsilciler Meclisine girişini, ler, Hasan Baykan, Niyazi Tug, aykırı bir teşekkul olarak bugün medim. Tekrar ediyorum, yaptığı Binbasılığa yükselen ti Dün gece yarısından Bonra Îs Merkez adayı genel sekreterliği kaMuzaffer Kayman, Celâletün Kıl karşımızdadır. nız, yüksek Meclise karşı saygılı tstihkam knrmay yüzbaşılar Adalet Komisvonu, bugünkü top Sual înönü, C.H.P. Kurulta tanbul polisi Gangster olduğu tah zanırsa, partinin Güney, Güneydokış, Talât Sander, Hayrettin Hilmi Soyaslan. lantısında Ekrem Alican hakkın :bir şey değildir. Bu çatının altınSuveren, Nüzhet Arçak, Tahsin yında «Siyasî hayatımızda iç hu min edilen Necdet Elmas'ın izini ğu ve Doğu Anadoluda genel seBinbaşıhğa yükselen da her hangi bir takibata mahal da gorüşülmiyecek bir şey yokPekerten, Y. Rahmi Ergöz, Hü zur yeni Anayasanın samimî tat tesbit etmış fakat bir talihsizlik çimleri kaybedeceğini söylüyorlar Mnbabere knrmay yüzbasılar olmadığı gerekçesı ji e durumu ko tur. Eger varsa bir gizli celse ile gerçekleşecektir. Buna eseri olarak elinde kaçırmıştır. ve «Yaklaşan seçimlerde mücadeseyin Ünlüyol, Ş. Nevzat Alp bikında n bunu bize izah etsinler. Bu 10 gün Güngör Cebecioğlu. miteye bıldırmıştir tekin, A. Faruk Selcanoğlu, Ce inanıyoruz> diyor. Gece saat 12.45 sıralarında Nec leyi idare edecek olan kurmay heAlbayhğa yükselen içinde ne gibi hâdise cereyan etBu mevzudaki görüşünüz nedir? det Elmas'ın otomobiligin peşine yetin yegâne başkanının Kasım GüPiyade yarbaylar miştir, bir gizli celse ile bunu gö Cevap Bu mevzuda ben de düşen polis ekipleri Kartalda da lek olduğu fikrini telkin ediyorlar Kanser virüsü bulundu rüşebiliriz» demiştir. Remzi Tırpan, Tevfik Türünk, dı. 1 b r a h i m înönü ile aynı kanaatteyim. lâl Numanoğlu, yolu kesmişlerdir. Bu arada sür Bastarafı 1 incı sahifede Yapılan açık oylama sonunda ka Necati özcan, Sacit Erdener, Ha T ü z e r , M. Semai Tümer, Sual Devlet Başkanı Gürsel, atle seyredeen otomobile birkaç «Merkezciler» günlerini, konuşan Dolayısıvle bu vırus, çocuk fel nun 58 red 7 çekimser oya kaışı lil özlem, Şerafettin Yücesoy, Nu Mustafa Amaç, Mahmut Karaca, Cento'ya mensup gazetecilere verel ate? edilmiştir. Polisler, otomo hatipleri dinlemeye ayırmışlar ve ri Atasoy, Şerafettin Uğurlutekin, ci veya kuduz gıbı sâri hastalık vi 109 oyla kabul edilmiştir. Dilâver Çağatay, Nail Keskinay diği beyanatında; îslâm dini Arap bilin içinde bir iki şah««n daha ol kulise pek yanaşmamışlardır. Bu ruslerine benzetılebılmektedir. Bu Temsilciler Meclisi yarın sabah Necdet Gürkan, Hayrettin Çakmak, sever, M. Osman Güvenatam, Tah dilinin esaretinden ve müstemleyanaşmamada Înönü'nün dünkü virüs bu>utülup çoğaltılabildiği saat 10. da toplanmak üzeree otu Tank Uluer, A. Zeki örgen, H. sin Yücearda, M. Hikmet özkan, kesi olmaktan gereği gibi kurtul duğunu görmüşlerdir. Gangster olduğunda israr »edilen konuşmasının tesirleri açıkça götakdırde ılerde bir kanser aşısının ruma 16 35 de nihayet verilmiş Hindüz Bora, Hasan Güray, Cahit Sadi Gökkusu, Adnan Sağla, H. madıkça müslüman milletlerin haAlpugan, Sabahattin özdemir, Necdet Elmas'ın otomobilinin yolu rülüyordu. yapılması da mümkündür. tir. CHJ?. U temailcilerin gizli Mehmet Ali Kavafoğlu, M. Suat Hakkı Ergin, Cihat Cihanoğlu, Ali reket ve faaliyetleri gerçekleşe nu n kesilmesi için bütün güzertophmtua ve Gülek Şahin, Vedat Kınık, Reşit Batıyel, Bulutsuz, H. Basri Kunt, M. Agâh miyecektir» diyor. gâh boyundaki polis ve jandarma Halbuki devrik D.P., iktidan ka karakollarına emir verilmiştir. Y" Muzaffer özdoğan, Mustafa Erse Gürkan, Ertugrul Aydın Onat, Se Kurultay kulisinde dikkati çeken M O N Z A (prov. Milan) ve, Kemal öğütgen, Şükrü Alpan. lâhattin Şeneş, N. Turhan Selçuk, zanır kazanmaz Türkçe olan ezanı Ayrıca îzmit Emniyet Müdürlü en önemli konuşma Temsilciler XVI. MtLLETLERARASI EV EŞYASI SERGlSt Cevdet Kurtulay, Hayri Göğüs, H. Rahmi Usluer, Ebubekir Tetik, bile Arapçaya çevirmişti. Bu ha ğü yola bir polis ekipi çıkarmış Meclisi üyesi Hızır Cengiz ile. KaZ Z4 Evlftl 1961 A. Suavi Tuncay, M. Şefik Baym reket düşük iktidarla şimdiki inMuhtar Okvuran, Fethi Gönen, sım Gülek arasında cereyan etmişREALE DE MONZA VtLLASINDA Mustafa Ercan, Hüseyin Avni A dır, H. Avni Ergin, Ah Çakın, Ah kılâp idaresinin dinî mevzularda(Milanodan 12 Km. mesafede) Dün gece yarısından sonra gö tir. Temsilciler Meclisindeki 42 C. met Demir, Mehmet Peker, A. Ga ki güzel bir tekâmül örneğini verral, S. Şükrü Erdoğan, Sıtkı ÇamH.P. li üye gizli bir toplantı yapEv eşyası, halı. kumaş, seramik. gümüş ve kristal işleri v.s. gibi ev eşyası ve mobılye Imal eden fabrika ve zanaatkârlann lıbel, M. Şevki Çelikset, H. Hüse rip Atap, Zeki Ökem, N. Cezmi miyor mu? Bu mevzulardaki gü rüstüğümüz Îzmit Emniyet Müdür mış ve aralarından 6 kişiyi temsillügünde bir yetkili gangsterin îz ci seçerek Kasım Gülek'e göndermaınullprinı teşhır eden en komple sergi.. yin Doğansal, Muzaffer Soyberk, Ayodğan, Ahmet özturk, H. Tah rüşünüzü de açıklar tnısmız? Zıyaretçıler ve yabancı alıcılar için heT türiü kolaylıklar. Ali Akm, Tevfik Ülgen, Osman Sa sin Erünlü, 1. Etem Sayın, A. Alp Cevap Evlâdım, artık politi mite doğru geldiği haberini teyid mişlerdi. îstekleri, yaklaşan seçimFazla malumat için: Segreteria Generale della vaş, Ethem Ünver, Ziyaettin Ulu tekin Esin, Yaşar Karagöl, Bahat kacı olduk. Hangi mevzularda na etmiş ve yolların kesilmesi için bü lerde genel sekreterlik mücadelesiMostra Intemazlonale deirArredamento özyurt, Akkaş îsmet Bağatur, Ak tin Bavtaş. M. Kâmil Sağlam, Ha sıl konuşulması gerektiğini de öğ tün tertibatın alındığını söylemiş nin partiye pahalıya mal olacağı Vılla Reale Monza (prov Milano) kaş Bahri Karakartal, Ahmet El lil Eıiuğ, Ali Demirel, Mazlum rendik. Bu konu benim için bir tir ve Oülek'in fedakârhkta bulunaItalie gin, M. Melih özgüven, Mustafa Bingöl, A Osman Süalp, H. Suat tabu olmuştur. Cevap veremiyeBu duruma göre gangsterin ölü rak adayhğını koymamasıydı. Hıadzesine müracaat Caneğin, îsmail Tüzüner, Hayri Altuğ, Celâl Çığız, Mesut Sözer. veya sağ olarak ele geçmesi an zır Cengiz ile Kasım Gülek arasınceğim, kusura bakma. (Basın 3660) 3827 (Arkası var) Sümerkan, Davut Çetinberk, M. da geçen konuşmanın konusunu meselesidir. Muammer ERÖL Âmerikalılar 12 bin ton çimento alıyoıiar Konya'da âyin yaparken yakalanan Nurcuların arasında dört de çocuk var Ordu Subay ve Âstsubay terfi listesi acıklandı Uyuftarucu madde kullanan Amerikalt nlçanlık r dün kefaletle tahliye edildiler ÜTUsturucu madde kullanmaktan sanık, Richart Hartunian ile Joan Meek adlanndaki Amerikah nişanh turistlerin yargılanmalarına, dün devam edilmiştir. 2. Toplu Asliye Ceza Mahkemesinde yapılan duruşma sonunda mahketne, Joan Meek adındaki heykeltraş genç kızm bihakkın, ressam Richart Hartunian'in da 2000 lira kefaletle tahliyelerine karar vermış tir. Kalabalık bir dinleyici kitlesi nin, tıklım tıklım doldurduğu mah keme salonunda, Amerikalılara has bazı artistik jestlerle kendisini savunan sanık Richart Hartunian, dınlenen tanıkların ifadeleri in kabul etmemiş ve, daha önce vermiş olduğu ifadeleri tekrar « derek, yakalandığı zaman odasın da ve sıgara izmaritlerinin içinde «Hint kenevıri tohumlarını» resim yapmakta kullandığını söylemiştir. Ancak, hâkimin bütün israrla rına rağmen Richart, resim jşinde münhasıran Hınt keneviri tohumu nu kullanmasındaki sebebi sormuş fakat sanık bu suale tam cevap verememiştir. CHP Kuruttayında mücadele kulislerde cereyan ediyor temsılcıienn bu teklıfı teşkil etmekteydi. Hızır Cengiz Beyefendi, biz düşündük, parti ıçin seçimler arefesinde böyle bir mücadele pek ıyı olmıyacak. Kasım Gülek Seçim yapılacak, kazanan kazanacak, kaybeden kaybedecek Kaybetmek ayıp değil kı, üstelik mıllete tek adayla ort^ya çıkılmıyacağını gdstereceğiz Bu her halde herkesin hakkıdır Pekı nıçın bu ışi tek taraflı yapttnız? Noksan ış yapmışsınız.. Hızır Cengiz öyle münasip gördük. K. Gülek Noksan ış Halk ile en yakından temas eden, halkı en yakından tanıyan benım. Hattâ, hükümet de, devlet de halkla benim kadar temas etmez Dınliyenlerden bin Beyefendi, benim anlamadığım nokta, nıye bu kadar genel sekreterlık üzerine düşüycrsunuz? Partisınj seven her kademede gorev alır. K. Gülek Gazetelenn yazdıklarına bakmayın. Parti meclisine de adaylığımı koyacağım, Her zaman söylerım, nefer gibi ç«lışmaktan zevk duyarım. (Hızır Cengiz'e dönerek) Bu husuıu bana gelen murahhaslarınıza da söyleyin. Tavzıh edin.. Bir Amerikah profe»örün siyasî gelişmemizle ilgili düşünceleri Bastarafı 1 inci sahifede mensuplarına, Türkiye'nin siyasi bir analizini yapmıştır. Prof. Frey, «Türkiye'de siyasi durum şimdi saat 11 i gösteriyor. Bu bakımdan bu kurultay, diğerlerine nazaran daha önemlidir.» demiş ve Türkiye'deki siyasi oluşun izahını şöyle yapmıştır : «Atatürk inkılâplannın ilk hedefi Batılı anlamında bir münevver zümresi yaratmaktı. Bu düşünce çok akıllıcadır. Topyekun bir hareket, fikir değişikliği sağlamak doğru olamazdı. Bu birinci hedef gerçekleşmiştir. Türkiye'de 1948 den sonra bir ulaşım ihtilâli olmuş tur. İşte bu ihtilâl sonrasında ikinci safha yani topyekun fikir değişmesi halka intikal ediyor. Bu »afha gayet tehlikelidir. Eğer, ihtiraslar, fazla çabuk yükselme temayülünde olursa siyasi iktidar bozulabilir. Türkiyed» siyasi ihtiras gittikçe büyüyor. Halbuki demokrasi için olgun bir halk lâzımdır. Çok vaitlerda bulunanlar, iktidara geldikleri ııman uygulıyacaklan yatınmlar için halktan da çok fedakârlık iıterler. Bunun için demokratik, fakat kuvvetli hükümetler gerekir. Üstünkörü bir demokrasi çok fenadır. Gerçek demokrasi için de parti disiplini lizımdır. Siyasi ihtiraslann böyle bir toplum içinde büyümeri ileriıi için tehlikelidir. 5 8 yıl sonra ikinci bir ihtilâl daha olabilir. Bu seçimlerda pcrtllar aratında yaklaşık bir tflb"1^ ve aicpl listemin ölçüleri içinde CJIP. nin kazanma şann 210 v« 230 adaylık sının içindedlr.» diyen Prof. Frey, 27 Mayıttan bu yana CJI.P. nin pek çok oy kaybediş febebinin «Halkın, M.B.K. ile CHP. arasında münasebet fikrinin olman ve bu süre içinde tabit birtakım olayların yarattığı nkıntılar* olduğunu •öylemistir. Seçimlerde partilerin yer abş sırasımn cCJIJ*. d«n «otura A.P. ve C.K.M.P., sonra da Y.TP. şeklinde» olacağını Ttot. Fı*y, basın mensuplanna bir tabmin olarak söylemiştir. 2 kifiyi öldürüp, 2 çocuğu yaraladıktan sonra karnını yardı Basiarafı 1 inei sahifede dürmüştür. Kaatil, cinayeti işlerkea 2 çocuğunu da muhtelif yerlerinden yaralamış, sonra da kendi karnını balta ile yarmıştır. Zabıta, kaatili Tunca nehir kıyısında ağır yaralı vaziyette bulmuştur. Cinayetin katt sebebi tesbit edilememiştir. Devlet Başkanı dün Alicanla görüştü Baçtarafı 1 incı sabiterie zetecilerin «Memleketin siyasi duru munu nasıl görüyorsunuz, bir kelime ile söyler misiniz?» sorusunu : «Orta görüyorum» diyerek cevaplandırmış ve kendisinin Karamanda yaptığı konuşmanın basında yanlış anlaşıldığını, kendisinin Y.T.P., C.K.M.P. ve A.P. nin birleşmesini teklif etmediğini, sadece gayelerinin bir olduğu felsefesini ileri sürdüğünü anlatmıştır. Yeni Türkiye Partisi Genel Başkanı bun dan sonra kendisine tevcih edilen bir soruya cevaben de: «Yuvarlak, masa, partiler samimîyetle çalışma dıklan takdirde başarıya ulaşamaz, başarıya ulaşmak güçtür.» demiştir. Alican'a «öyleyse ümidiniz yok?» diyen bir gazeteciye de Ekrem Alican şu cevabı vermiştir: «Evet, ümitsizim.» Gürsel'in sözleri Ankara, 25 (CumhunyetTeleks) Devlet ve Hükümet Başkanı Orgeneral Cemal Gürsel bugun Başbakanlıktan aynlırken, sorulan bir soruya cevaben, gayesinin daima memleketi iyi görmek ve iyi idare etmeye çahşmak olduğunu söylemiştir. Saat 12.10 da Başbakanlıktan ayrılan Gürsel, her gün olduğu gibi bugün de basın mensuplannın çeşitli sorularım cevaplandırmıştır Bu arada bir gazetecinin «Az önce Y.T.P. Genel Başkanı Ekrem Alican, memleketi siyasi bakımdan orta olarak gördüğünü söyledi. Sizin fikriniz?» sualine Gürsel: « Benim memleketi orta görmeye tahammülüm yok. Ben iyi görmeliyim ve işleri iyiye götürmeliyim. Böyle müphem sözlerın söylenmesi iyi olmaz.» cevabını vermiş ve başka bir gazetecinin «Y.T.P. Genel Başkanı Alican, yuvarlak masa toplantısından ümitli olmadığını söyledi, siz ne dersiniz?» sualini de şöyle cevaplandırmıştır : « Olabilir. Bu yuvarlak masadan hiçbir fayda çıkmasa bile gene de parti liderleriyle fikir teatisinde bulunmakta fayda vardır.» Bundan sonra Gürsel, «Bayındırlık Bakanlığına tâyin yapıldı mı?» sorusunu da gülerek cevaplandırmış ve arkasında duran General Sıtkı Ulay'ı göstererek: «İşte Bayındırhk Bakanı burada» demiştip.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog