Bugünden 1930'a 5.325.890 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

DOKT Resunlı Bemao 270 B A î? K A S I N I N G D N A H I CUMHURÎTET Çızen : YVES S A Y O L Çevuem : Mazhar KUN'l CÜMHtlKllEriıı edebı teırikası. 38 1 Otak • 'vıid lutuı • ıitfiı Muhidi Peh nan asaaını tahtalara vu ra Tura kapıya yurudu «Bır ba bakasını çıkarıp attı Yaraya tutun basıp sardılar kayım'» şını v ıkdrı rtnndnrrtnVr üba Kadını goıen Luııen hemen atılaralc çuvah başına geçııdı Kadın eüeiindekını bırakarak çırpınmaga basladı Fakat Lucıen lahzede ıplerı boynuna baglıvarak adamakıüı dugumledı Bu durumr'a Madd.ni Tamırpl m çırpınmaMna u u u n kalmamıştı Lucıen kddı ı onıuzlaıındtin \ak<ı ıvdrdtt 7indan.n dıoıne ıttı Kadın bır fervat kopaıdı \e vere vuvarlandı Lucıen «Iste bojle savın Madim dedı * a şımdı bende» Sonta bır teuaduf tserı sonmemı= bjlunan fener' \ ı k a l ı u ı a i kopıva dog ru llerledı ve çıkaıken kadına «Hosça kal» demevı de unutmadı Mdüdm Ttinurel \erden dogruımasa vakıt bulrradan LuLien suıgulerı suıdu mahzenı koarak ktnet'ı ve meıdıvene dogru at dı Dukkanm arka kı.mi"d ° dıgı zaman kapagı ındırdı ve elınde Ma | bıçagı oldugu halde ılerıemege başladı Fakat evvela ara kapının «urçulerını de «urnıecı unutmadı Sonra oddvı muaveue ettı Buraia pencere namına tavana vakın ufacık bır menfez vardı Lucıen orada bulunan masavı duvara davda uze ıne bır ıskemle verlejürdı ve tırmannıaga başladı (Arkası var) OKUYUCULARLA i «Sundurma» da bir gece Yazan: Burhan Feîek b ı m e v a r n v o r n m TantMi o l d a d* > c tanam oldn* *M papel Afabey Mı «Sandnrma* va eıdeeegiz Vedır o sundnrma" Amsn agabev senın i e dfinvadan bahrrın vok' nnmar u ı var Hani. «Balkon» otelı n*n dıbinde. Haa! Lokanta Gece lokai tası. AJabev, ne olnrsun? Beraberız değıl mı" Pekı berartcrız ama ne «n mısuiıda If te randnrroa da. Ne »Ucak? \ e o'ur agabev Evlenerrk degiltz va' VılDaşında be rkber gpdelım dıv«w«u Brn tılbasın4a Wr jere Gıtmezsın t t ' , Beraber »undıifmaıa gıdelım. Çsk ısti \oruw affabev ( « / ı a aeık gi dettk Mia be' Pu p » konafna' Ne fJacai jıdeifcfK Agabe\ a\ıptır •övlemesı, goltek atan bır kadın varaif Bana ne ıarsa* A|abe%, bız erkek Atğı) miMr" Bınra de carumıı \ok B I ' tkı iuz papel cebunde. Bende«n açab»»« Ralımı sen İM>\ardalıta ba^laraıssın" 4»abey' ÖUımla dunvada bır kere de Mz rfleııelını yahu' Haklıgın ama bo aaaa T *kışır mı" 4fal>eı Ben hesabtını bılı rım Bfiı bu paraw bej lıra, beş lıra hırıktırdım Benım baska param da ı ı r Allaha şuknr t Mirf dokunma? Herkes fidı Kir Rcn nıır (itmıvei m (• akv'tti Kafantı T tnınıs ıdı Br\a? bır ç kırmızı bır kraıat bır de l*r»\prt kostum Sıkı perdahlı bır tra« \hmrt de k«M fi\ •nıstı Kah\rde bulo^tular ^aat dokuzu eei,'ivordn Kecfp sordıı HaA rola Ahmel a^abe^ Rahmn ı so^ucu^e m çıkamor sun" \hmpt m a p (eraı«4ı Rab mı F«k sannet dutunune rı dnoruz ( lan Recep eea dr zurna çıbı laf edııorsan" \ e dedık" (lanı gı\unlı godum de Temız urba gıı«»ıv*JuB mı* Ahmet Kes! (dfdtK*» sonra Re cebe) Yıtt>a*iM e*4ıvar«z Be ğenemeiuı mı" Recep perdevı ındırdı Yok 4hmet Se\ Ben 'aVa etöJB Gulegule Nere^e gıdı \»rgu>ıu? Spor Saraıına mı' Rahmı \oK stadı oma gıdeccgız Mac var da sahı raı" sahı \a' fenerbahce « T nı^acak'' Rumnlen* Dızım'ep Gulduîer Ahmet Hddı cıdeiMB artık TaksMe bınelım ag he> Ka^ para*a çı4er oraıa On ka^ıt verselc oJur s Otobu len çıderız Agabe\ APIZ tadıvla eı delım Mmdı otobus beklerken ıslanırıı Kec°be bır se> detneden çık tıUr "5ır taksne atladılar Yır n>ı dakikada «Biikon» oteiıne vardılar ParaM \hmet odedı Rahmı Ben sana sonra terınm a ğabev dedı Doner kapJia >urud«)er Ah met oııden ifirerkeu Rahmı de onun gırdıgı b ö l m o e gırme!» ıstedı \hmet \rkadan gcl! dive sesleıı dı. \hmet obar tarafa e>4ece suıı nmdu Doner kanat sırtı rii çarptı. \ e ıtnorsnn' dı>ecek »I du Fakat otekı çelenlerın hı /ı^la donen kapı kanadı bır dihı ıtınce orta\a fırladı Ahmet İı üoderiman'iar meseîesi ne oldu? K ' a n t u 1 dan S e v f ı \ ı maz \a? VOI 3S * S S E S ğj C S S 5 r E S jS Z E = 2 5 Ş = S 2 £ X Beeev, agabev' ta iamam. diy* gıren Ratunı elını sol (ojsinün ustune vuruvorda. Ahjnet efendı, earetedeo bafinı kaldırdı \ e o" Gofsuııu dovuvorSUB Rahmı4. (Gulerek) Yok agabev.. Ce ~ ~ ~ ^ Ş ~ kurusa da bo\ !e bır fıat ı;o ıılmu? tnuılur'' CK\ AB1MIZ. tnk ap o'du >. uce Dnan kuıu' ÜzulmeMnız1 Rekor "5 kuıula du davalara bas andı Bunlann I epsı guzel Ancak guzel olmıvan Ei7urumdadır bır şev \ar kı o da ^ndenman lar "^ının hala a\dınlanmamı^ Bir haksızlığın düzeltild\r Bıhndığ' u?ere, du«uk mesi istenivoı ! leıden bazıları Tokjoıu îivaret k rınde ne \apmısUr«a vapmışlar t tdnhu dan «bır \«/ı donus'erınden kısa bır zatnan son la Tıı kıvenın Tok\o Bu\uk Elçı :AT\ *.n rı »m ı Uıın lehı meıhum Sjrejsa Anderıman ıle re çıkarıian ba'i kanunların ma esı ıntıhar etmıslerdı O umanın kablıne samıl olmaraası vuzunden ıdarecılerı bu hadısevı avdınlat memurlarm b r Kismı sevınırken n aktan kaçınmı^lar ustelık Ja bır kısmı magdur duıuma duse pon hukumetının ofop<ii raporunu rçk uzu'u\or Mesela su \ı\ nlsmamiMnı da saıjlami'îlardı bavlıkta geçen surn ın runıuıla bı » dedı Hüiasa 27 Mav « tnkılabı oldu ln rın terfıınde gozonunde tuîulma«ı se • sa hır zaman sonıa v enı Dıs Işlen Rdkanı sflvın Selım Sarper gaze terılerın sorduğu bır soru uzenne • Bu ısle ılgılı bır sorustı.rma açı 'acagını netıeenın umumı efkara bıldırıleceg nı» sov lemıtı Aradan ""in gun gecmıs olmasına raemen bu mpse'e fula bırl^r »çın esrarını kılab hukı metı ıse hasladıktan kı jhakkında bır kanun çıktı Bu ka nun 1939 dan sonıa askere dlınan ların vedek subd\ lıkta ge<,ı dıkleıı muddetı terfılerıne «avdıeı halde 1939 dan once sılah altına alınan ları bu haktan mahrum edıvoıdu Sonradan bu haksızhk 6274 savılı KanunIa du7eltıld' Ajna bır h«k s /lık u ı kı hala devara edıvor Memuıların namzttlıkte ( f ' r i ı . ' d e *td7 demek ıstenıvor Cumhjmet) peoırdıklerı muddet 1943 tar hıne kadar terfuenne esas tutuluyordu Sonrarlan çıkan bır kanunla bu ıs duzeltıldı Ancak bu kanun 1945 oncesını ıçıne almaf'ı Bu dureltılme«ım 194^ t e i once mpmtırluga çırenlenn de staı muddetlerının terfilerınde g o ' o i ' i n de tutıılmasını rıca ederım vılından lardı Muhtdi «Bır ric bacaklarına cAğlavın agtavın > dedı £gıt bakmavalını mı'» oVdl men «Dova dova aglavın Ben ve «Çuruk fılan vardır bakalım » retı olacagım as.amıva aelamı derlı Pphlnan \a Pantalonunu smnp baktılar tçerne Mtıvenı gırcıı «Mulı'dr Balrlırları mnrsımıstı 'enturotulan p«ımuk soıu\oı » de «BPS nn eun vatnw«ı gerck hj dı spkılde > ripdı Mııhtnr Dorduncu sıt ftan O<m«n kalk Ke^ıhdtı sah«nı alıp ciitı Mprtı veıdı \Ier\en sı^eletı pamu^u be,:ı vem dt (,am*iMi ldrını toplav ıp ı,ıt tı aldı gıttı Muhtar «Once şu gocugu hn Kezıban «Gı? eltım bır parca 1 çıkaralım sırtından » dedı cnrb» kpvnatsak ıçm«»7 mı nla" » Pehlıvan «Ceketı de çıkaralım riprlı odsnın ıçı evı » >At( vakıp kavnatalım » dedı Inlcmelrrı artnıı^lı Mprvem «Par<*sı fılan vdi nıı duru.nı Mııbisr «Sımdı otıırııp hır fmu bdkııı » dfriı Muhtaı bıt tutnıalı kalıvor » dedı «OtuBdktıUr duıuvurdu rup olanı bıtnm hn bır vazmak «Speiı fılan • T« bastan baslaMp v s t s c a vpt ı O (1H duruv nılu • Pamufu oksiıtne batırıp u m^mı/a k« iwr » F F Osmsn Hdfı/ «laıtlp f k ıun> dedı Peiıiıvan «Gdvuruı • Muhtar Ûnce sıcak suvla ka btı gun Haiti'in nn dnkur'» rlp^ı bd kdnını çamurunu bıı sılelım • Yft/mik *^»ıpk » Pehlıvdn «Ysrslsrı su kapdi » Pırp Kı/ı Uıkıvpıun tnıldd^n dedı vurrlıı E*ıtmpnın volundan okula Muhtar «i.\Ke kdvnattık ca Heldı Diha kapırian «raan v av s can' » dıvp ha ırdı «Rpn spna nını dgısını aldık • dedı «YdiMİan su kaparsa eyı oimaz » habpr vermpdım m ı ' Bpn sana 1 kenriım kolia demedım mı"> \ »ı «Meıvem sabun bul, bez bul Heç olmaıs» elını VUEUDU sıle dı ı i 7 ' n n f stıldı lım • dedı Muhtar C*ıtmen turtu «Ysvu se« etme' Pehlıv«ın «Mutfaktadır her se Uvn^ıın bırp7* » dpdi vı» dettı «Mendıilerınden bırmı Dıkilıp hıçkira hıçkıra agadııslatın • «Al'sh b o i l e kovun belftsını v prGT7'eıını a p kapa\vcıdu Ag sıtı' Ro !p dunvanın Ha bela« nı ^ıııdakı toprdkian tııkurmek ıstı venîtn' Tav"îan b»»runlu durzuvoiflu ; nım erine «taslar du" ursün' • «Hoca » dedı Pehlıvan «Bır dıl K»pıdan Kılcı kansı eorundu ver Hota » Ne dıl ne bır se> ' Baktı bos «D»ma*ı'nın adamı edepsız Danıa buş Tekrar gozlerını tavana dık lı'nın arlamı vorrlamsı?' Ksfasın da altı okks bu? vardır Damalı tı Tukurmek ıstedı 1 adamının Ne bılır bunlar okul ı «Baişıncıakı vaıa boyuk mu?» Osman Hafız «Gıymatı yok $p ne bılır o k u m a v ı ' ^îe bılırler Ög «I v Piıve farla ı lemedıv rftm»nm eıvmatını'» Elektriği en pahalı kullanan yerlerimizden biri Ordu dan Osman Nun Umur y t zn or Ordu da elektııgın kılovatı füf kurustur Bu fıat sanavıe de ç«mıliı B lm \cruiı Turkıvede eleklııgı bırrîen paha ı oldn ver var mıdır'' Bır zamanI ır kılovatırıı 22 Dudu "Su« te^ 7p \a\as ol » «Oolavldrınddkı sa<,iarı kesın >! denı Yavas oldu «Her vanları m < dedı Pehlıvan rarmıs dıvorlar ovie mı'» Kapı\Ierv.em makası buldu nın riıbıne oturdu «Karnçı bovlu «Yuz aşağı dondurelım » dıken sımalı h e n f E l l e n kırılı Muhtar «Dondure dondure işı versın ısatiah' UVUT uvlculannda m bıtırdık adamın'» dedı «Don bıılsun' Hekım bilme? dertlere durmeden yapın » u}ra«îtn' Allahım da kalkar zen Mervem « S u basını şoyle çevı 7ilpn haska ver'ere veıır ver bu rın de saçını ben kesevım • dedı ralara rta b^tsın bataM merrı'p tnleterek ç e v m ı l e r ket' » • K.emıklerınde bır eıv&n var Biı dcaDold'» dedı P e h l n a n Arkası var Altıparmdk çıgnını çektı «Ka ranlık • dedı Muhtar «Şeheıe endırıp lotge ne katmalı » dedı Pehlıvan «Avna gıbı gosterır • «HangiMnde zıvan var hangısın de vok 9 bır bır ını.ele » Ke.'ıban sahanı getırıp masava kovdu Sabunlu be?le ellerını «ıl mege ba^ladı Ç»lılar (icrısını çırmı?tı Derısi s ı v n k ıçındeydı Çamurlarını kurumuş kanlarını «ıldıler Teaıızledıler Muhtar, pamuğu oksıjenı «Idı Başın yara«ını temızlemeğe başladı Dokunduk fava«, raha' Dıkkat rtse ne' Hıç mı kapı gormedtn" AfabeT bo kapı defıl doıı me delap. Arkamdan b:r ıttı ler Yörudüler. Rahmı ıordn A^abev sundurraa nerede' Bılmedigın vere nasıl ge! 4wı? >*en de ananın karnından çıkarken büıysr muyduD? Aîzını lopla Yılbaşı ge cesı ters t e n kvnnşma' Done rım gerhe vallaba' Pekı ajahev Benım kusu ruma bakma' teım tıtrı\or val laha' Merdnendeıı ındıler Dondu ler Lokantata pırdıler. Masalarda mumlar \annor ^uala ç»m dallaruıa pırıl pırıl par lıvan \aldızlı >uvarlaklar asıl mı?tı L*kal loştu Saat doku? bucuja \akİ3ştığı halde bıraz da fcostu Ahmet bır garsona Btt ıkı kışiMi !?o»lr ra hat bır ^ere bizı yerteştır de dı GarstMi Makalarımız tntulnıuştur. ilahmı Kıme tutulrau^. paratnız IAJI defıl mı" Tutmlduiga salupkrı Ahmet e l n l e RafamiM ıttı Ogimn bıze ıkı u r bul r 17la da kwı«sma' dedı Oıadakı masalardan bırıııe o tura* Rahmne Nen de otnr' dedı Rabım Agabe\ Burası ı\ı degil Uaha one gKİelmı Tlan dataa \er bulamadık Burada mahsus otnrdum He nfler bızi bHaiı sanırlar aa ^pr \enrter d n e sen ne sov luvorsun" Parasnlen Sns be' Bo^Ie \erlerde ev \elden masa tntulur Ev tutar çıhı ha' Ne sandı» Hnr*»ıl Bo^ İe \erlere çelaıedeıı evvel nasıl gelıpır onu oğreuırler tşte va\as \a\aş ofrtımo O sırada bır metrdotel geidı Kac kısısınız" Ahmet tkı kışıvtz ama daha «e lecekler var t ç kısı daha ge lecek Kım çeletek azabev dı ven Rahmınin avağına bastı M»trdotel masaiara bakıvor du Aftedersınız. Bız sıze ancak ıkı kışılık yer verebılınz Başkaları eelırse ganuıti ede mem Pekı hele ıkı kışilik vfrı gorelım Pıstın sağ tarafında bır arka roasada ıkı kışılık yer verdıler Bıyımkıler karşj karsıva otnr duiar Lokal dolmn^tu. Rahmı ıı,tı Jı votkalartn t e s ı n v l e (;akır kevıftı Ahmet de fena degıldı BulundBkları masa muşterek bır masa ıdı Yanındakıler vas lıca Hir karı keca, orta ha!1> kadndar ve erkeklerden ıbaret tı. Onlar da ver tutmamıslar bu vedek masaya gelmışlerdi Yemek vemyordu. Rahmı me kık bBreğı yiyerdu Masanın at kası Boğaza nazır camlıktı. So tak gelıyordn Arada bır Rah mı Ensemden bir esıvsr ki. Bıraz ısınavım harı dıve vot bafırıv ordu vanındakıler «n« kava vapısıvordu B«rek»en da subturdulaı j~j soııra >.inındakılerııı vedıgı lıır Ahmet vemek dıkkatını ^ektı Oarsonu Gorduıı m u u l a n r e z a l e t ı " ~ çağırdı Ktn naoptım agabev.. ben jj Bana bak hem«ehrım ( A6 sarkı sov ledıuı dnerek agU S zını flıjle kapıvarak) Şu vanı vordu mızdakıler vok mu" Çaktırma Sulu henf davanacaçın ka ~ dan bak. fşte onların vedığı ve dar nsene' ^ mekten istnoraıa. Bfrıım ı< ım vanıvor Para ^ Basustune . lafı dusunııvorum O «ıtU. Ahnıedın «nundekı \e « sıraci.ı daasez don<ıu do • ; • •arap kadehjnı gorunce Rahmı Hsıp ba ı'atu r ı , ı ^ Asabev B<n <!e sar ı ıstf dı Rahmı M vakaladı Yın *:ıı X sem Ne dersın" tçım çektı val d tıı operkeıı bır de fotoTif «.ekmedıier mı° Çoeuk cok nnh la Ne olur Ahmet onun da bardağına lstanbul BeledivesJ SFHTR TİYATROLARI TEPEBASI T^YATROSÜ İJniversiteli gencler, bir an önce askere alınmalarını istiyorlar M EK TE P ARKADASI Bu Melek Satılık Değil Tem«il <0nİpn Paidrtefft Salu Car^amrid Cıımj Parar kovdiı K >hmı bır vudu«ıda va rısını ıçtı Yavaş bc' Ne oluvorsun'' mekten Herkes alkısHdı Rah mı bıraz kıiıdme geldı Kad n tıftetellı o v n u ' « r d u Rahmı da t o p oldu. Ahmet kitıldı gul X Açabev Bız burava ejlen •neve geldık Paramlan değıl mı" Nah Burada dıve elını cebıne attı ötekı cebıne attı Pantalon ceplerını aradı Kızar dı, bozardı Hav Allah' Nereve kov dumdu Ne eldu" Paravı lıu'i'nadım da Bır>k hoş lafı Ben raete lık vennem \ allahı dezıl tkı sozuııı kor «lsun kı Nah (ekmeŞı ala rak) !>u nımet çarpsın kı der ketı şarap kadehını devırdı Ahmet uerledı Sen sarboş oldun çılıb? Rahmı ağlamava basladı Ben sarhoş deSılım Ben vetıtn bır <,ocu£um ASabev Çok kırıldırn degrusn Benım ıçım vanıvor ParaTi çarpnrn lar Allah askın.ı saka etme' Ahmet ışın cıddı oldaeunu anladı. Nereie ko^dundu Bu cebıme Haa' GalıİM atekı s e t f d e kaldı Haclı sıde lım e\e Paravı bulmadan Bnradin para vermeden gıdılır mı' O da var va' Ben sıdevım Paravı alıp O sırada orkestranın gurultu lu bır havası ıle »rtava, gobek ataıı varı çıplak bır kadın geldı Ahmet Sımdı bırak onn da Kev fımıze bakalını Bakalım asabev Bakalım Bız burava lokantava mı geldık mektebe mı" Sııs voksa kalkar gıderım Rahmı sııstu Kadın eobek at mava devam edıvor. Rabmı bı raz daha şarap ıçtı Gozlerı su zöldu Bıraz kederını nnuttu Derkeıı v emek geldı Rahmı ta bafın ıcmâe torpıl gıbı vatan ğ tavuk budana baktı Bu nasıl yenecek yahu dedı. Ahmet de Yemesını bılmedigın sevı neden ıstedın' Rahmı sustu. Yanındakılere baktı Onlar vemekleruu vemıs ler veause gırnuslerdı. Kadın gobege devam edıvor, halk t& lemvorda. Bızımkıler bır muıl det sustular derken orkestra «Mustafa» yı çalmava basladı Herkes avnı şarkıyı soyluvor do. Rahmı bıraz dnrdaktan soı ra: r Ya Mııstafa' nakaraünı h e kesle beraber tekrara basladı ima hep, avnı sevı sov luvordu derken auttı Yuksek sesie l l a n Mustafa' dıve bagır Hı Uzaktan bır ses Ne var hemserım ne ıstı vorsnn? dıve seslendı Ahme utandı. Snssana be' dedı Rıh > > sustu ama otekı ada» bes ald masa oteden Kım ça^mvor benı dıve ı ınamadı Ortav a tifHdı Kıvı r 1 ' kıvıra cı tetel'ı " " » 'a' ı • bas adı Ahmet bıra7 sakıniestı. «^n «I «'.tu Ta«« ı •»*» de vnktu ~ m o sırada ı^ıklar soıı ıhı ve hemen arkas ndın Rah mı ımı Ahınet apaN' \ ) .ı ı sarılıvorlar dıv e sesı ısıtıldı Herkes katıldı ?nl«Bekten Isık lar açıl nca dansozun (Rahmı ı!e) opustuğu soruldu Ahmet hpm memnun hem mahcııp Rahmı haiırdı A a'ıev vıldızımız fok bi rıstı Orkestra tekrar ciıt°tellı ve gecınee Rahmı daniozle bır ı ıU t e çobek atotıva basladı U 1 adar suritlı ovnu^orlardı kı «ha^el R)hr««iiın dızlerı ^07Ul du verr vıkjldı eulıısıneler Ahmet ırınden Tuuu' RCMI olduk be' dı vordn Rahmıv ı kaldırdılar ^ersemlıkten gıttı vanlıs ma^a u oturdu Bır vj«lı madamın elını alarak öpevım Ahmet agabev' Rn sura bakma' Bjraz (Bır de t>akU kı Ahmet o>gıl) affeder stiıız Madam fau tıa foıı Iste o kadar Bu gece Malumn ba balınız venı v ılbası senesı dc 6ıl mı va' Avıp vok bırbırımı zın kardesıvız. O sırada Ahmedııı kuvveüı elı koluna vapıstı. Rahmı bak tı, Hıç ses etmedı.. onlara Padıkava dedı Ahraede de Nasıl agabev ıvı eglendık. Hadı gıdelım artık Daha erken ag'be» Mus tafa va Mustafa MusUfa A çabev kım bn Mustafa* Ne bılevun ben.. Agabev. henf cevap da \erdı Yaradana sıg nıp bır ça kacaktım, ama hadı dedım, maraza cıkma'îin. Ulan bunnn bn rası tstanbal» Hırbo ne bafırı \orsun çok ıcerledım ben Derken bır gevseklık geldı Ha = fıf hafıf Mustafa, ya Mastafa . Ulan Mustafa. Suluman ya Suluman Kecep haha' Ya Recep Kahve = cı Recep ve sustu gozlerı ka pandı \hroet hemen hesabı ıstedı. taturava bakmndan odedı Rah nının kolundan tottu otekı aM'dl ızın« akan WAçık mektuplaşma hırlerden btrımn \l\,0n dan Husevın Erdas a halI«Hlmts $rkM eskı adı 8 EeMektubunuz ılgılı servıse verıl kıden kullanılan para mahfazalam dan 9 Ferf mıllette dın ve itikdt mıtır Istedığınız oılgıvı ve taf ışlerivle uşıavanlar (çogul sılatı ancak orası verebılır Dunku bulmdt SOI D\V « 4 Ğ 4 1 \crı derıpleme*;ıne kazıp su merkezı bulma ışı uzm nlan 'çogul) 2 Bır çeşıt kalburdan geçırnıt dmehve^ıne tibı tvıtüia hareketı i Kffiin ıhtıvaç gosterme durumu 4 Belırtı 5 Tek gozlprde bırcr harf b V iUga jatmış olanlard verılehılineLek bır emır bır sav ı Kızını vermfgı müna^ıp gormılen babanın n jst^kbel damada verctıgı cfvao çeklı uzaktan ıızaga < i huc^k haberh ^mevı eaghvan vasıtalardan 8 Tersi düçman rran ibinadır (eskı tfrım) bır pd it 9 m Muezzınlere kür<^l teşktl eden \eriı=r rın heFsının ~sYvV bıttıkten" sonra , f ' < ^ ' I e r 13 15 Haberler 1330 Ç'>gul) b / h , e sıra gelec»ktır Bunun ı ,n i ' > a r k l I l i r < Medıha Demırkıran) \UKAR1D\S NŞAĞIV \ 14 00 Mıflı lı? maçının naklen va\ıI OrU \ » daiu b tuk sı i dc u/ı ıı bır zaman geçecektır Bu nnı , ^ A^ r«.r.«ı. ,studjolardan ı Io45 Çesıtlı . . . J . I l daglardan b ın ıı adı 'murekkt p Zriman zarfında boş olarak b e k l n e 16 15 Orhan Avsar Tango Orkestracegız' Sonra kelımp) 2 « anbul bu kadar =a Bır devlet mues e «ı 1 30 Jo'n Smıthson'la onbeş K vıda t°pp ıi7 " kurulm ^tur ~ dakıka 16 45 Gıtaı kuartetı Bazı ha>vaı ı hovunlarını su^l^r kerlık va/ıfesını vaDmış olmak, ve17 00 Çocukların koşe^ı 17 30 Mahçupluk ı^^ı duv* man ı ına va askerlığını tecıl ettırmış olmak tiır emır f Bılımler <e=ııi usul geıekır Bızler ıçın bu ıkı ımkanın Rddvo Fa<=ıl Hevetı 18 00 Mıkrofon kuh'te 18 10 Turnan Eteke çogull 5 harveı bır sm,*Tn'hıçbııiM olmadıgı iı,ın beklemek Kuartetı 18 30 Turkuler (Turan dolavı r 'e f an ( ten baskd çare kalmıvor Unıversı Lngın) 18 45 Haberler 19 00 'ar 'çogul) fi teden >erı mezun olmus eneruk ftesmf ve bususı Çesıtlı studvo arddn 19 30 Hafta^ier hdkkmda p«. bır gencın bır vılm n kavbolnıaM nın dıs polıtıka knnu^ması 19 45 p=sıf olarak kalma^ı ondan ıstıfa ıden kullanılan . . >...>„ „„,...„.. u u u « . . x,ı,ı. 'Şarkıldi ( Alı Rı a Kopululeroğlu) prımlPiden 7 de edılmemesı, memleket ıçın ne , o n n00 „ 20 n Yavsıada saa'ı «««• r r 20,30 Haov rıhnce tatlı kadar zararhdır Bunu ılgılılerın fıf melodıler 20 4S Kahramanlar * *u \e ümıt halıne takd'rine bırakıjoruz saatı 2100 Şnikılar (Perıhan S o Iır Hazer de Urm ersıteli gençlerden bır grup yazıyor ça mhyordu Sonra tentürdıvot Bızler, 1960 hazıranında unıv»r>ı surduler teden mezun olacak ıken, duşuk «Melhem olacsktı sımdı de sure ıktıdarm unıver»ıte\ı kapatmasın dan oturu bır ay gec mezun olduk cektın » • Bal buldbılsek'. dedı Peh ıvan Devrım hukumetının Mıllı Savun Aitıparmak «Tutun bassak ol ma Bak«ır!ıeı unıvers telere gonder v dıgı bır vazıda, 1960 yaz donemı mj? mı » dedı Muhtar «Valla bılemem • dedı me7Unlarınm ^ubelerınce a^kerlık Pehlıvan «Tutun basalım » de kararı alma an halınde 53 uncu donem Yedek Subay Okuluna gon dı derıleceklerını bıldırdı Bu durum karsısında bız venı mezunlar as kerlık kararı alclırdık \a"=ıl oKa askere gıdeceg z duşuncesı ıle bır k ısmımız ıse gırmedı bır kıs mımız ıse geçıcı bır ı<:e verleştık ISTWBUL •\ralik a ı ıçınde butun e\ rakımızı tdnirfmlavnp askerlık şubelerıne go 7 27 Açıhî> ve program 7 30 fıcı turduk Bızler sev k emrını bekler mai) 7 35 Pazar sabahı plakları ken anı bır tamım hepımızı şaşırt 8 00 Haberler 8 18 Ovun havatı Gelen tamıme gore bu dev re ları 8 30 Plak dolabından 9 00 vedek subav olmak ıçın kaıar a Solodan oıke trd 9 30 Turk mulanların varısı vaş sırasma gore ı sevkedılecek dıger varısı gelecek | " | n s e ç t l g l 10 0 Bır turku oğreğ donemlerı beklıj ecektır t,i"T ka oıuz 10 50 Kıtap saatl 1100 lar Do\le tatbık edılırse askerlıgı Pazar konsen 12 30 Tatıl funu nı tecıl ettırerek be^lemış adav la meiodılerı 13 00 Pıvano ıle hafıf (OPERA) K O N S O L O S Temsi) fSnleri C Pers"tnbe v" Sa»t 21 de Tel 44 21 57 VENtTİYATRO Saa1 18 df BAS SAYFA SEYBABA Salı jflnler) tcm«ıl »nlrtur Tel 44 04 09 Saat ' 1 n» RADYO KADIKOY TFYATROSU =:aat 18 r|» MITTT V G Ü N L E R s ^t zl rtı BÜYUK CINAR Per?emb« jrtınlpri temsl] yoktur Telpfon Sf « 81 B BLLIAH T h UKO*[) KFV<.İI I C.Iİl GE su<r* 21 \i ıbrf cuınnrtp»! pasar 15 Trl 21 «S Kljnhııl Ttvalm^u Hcr »k«anı 21 de C arsjmba tenrllfltn matn e Cumartesı Paz^r 1 T da RO KÜCÜK SAHNE IKrNCl B^SKl Cıuna Sddt î l d< Cuı dr1"=ı P z«ı ma 17 (JP TPI it (13 7* K mı dı i p« rdp Terı) 21 30 Spor haberlen 21 45 Pıvano soloları 22 00 Çeşıth stui volardan 22 30 Muzık mecmudsı 23 00 Haberler 23 lo Tatıl sond ererken 23 55 Program 24 00 Kapanıs I iNHiiiK M ,n ı n ııln'iı Hrı îk<dnı 21 1» ıÇdr=dmbd Ctıırurl «ı ı M imp ifi da T^l 44 P P^ f ÜSCAJt: «5 Jft 5, opera munaı I£'£K! \ Yı/EN Ne var agabev' Bobreğın mı agnvor'' Hadı gıdıvornz. Sabab olu or Gıdelım agabev <pndelıverek kalktı cktılar Ertea gun kahvedc "ahmı \hmede 180 lıra par? / iı Agabev. Paravı ( mısım da cekmenın eu/ur>f kovmu sum. dıve ızahtan s»nra Ijı eglendık degıl nıi aaa bev Ahmet basını salladı Bpn <,ok sn'uluk ettım mı \hniet cevan vprmeriı R'h ı hemen l?tı de* stırdı Retebe kahve ısmarladı PBOF. NIMBUS'ün MACEEALAJU: Copvnght o p e r a rrroı rîtlllllIIIIIIIIIIllIIII'IIIIIIIIIIIIIIIIIllIIIIIı'IIIIIIIIIIIfllfllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIlllilIIIIIIlllilllllillllllIIIIIllllllllliIIIIIl lilllir.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog