Bugünden 1930'a 5.326.232 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

31 Mayıs 1960 CUMHURİYET ÜÇ yapılan Dönen Yeni hükumeti büyük şenlikler birçok devletler Cezavir secimleri Çarklar • & DtiNYÜ Hİ1BERLERI resmen tanıdılar Londra 30 (R.) General Gürgel tarafından kurulan yeni Turk Hükümeü, Türkiyenin CENTO'da müttefiki olan îngiltere, Pakistaı, Iran re ittifakın tam üyesı olmamak!» beraber, Komitel^rde temsil edilen Birlesik Amerika tarafından resmen tanınmış bulunmaktadır. önümüzrieki 24 saat içinde Yeni Türk Hükümetıni bir çok memleketlerin tanıyacağı anlasılmaktadır. Amerika ı resmi çevreleri. Amerikanın Türkiye ile sıkı ve dostane münasebetler idame ettirm^yi iımit ettiğini söylemişlerdir. Diğer taraftan yetkili Fran.MZ idarecileri Fransa ile Türkiye ara sındaki münasebetlerin aynen devam edeceğini ve btınlarda hiç bir değisikltk \ apılmıvacağını beyan etmişlredir. Başmakaleden devam iler Çankava'ya çevrildiji halde jCel&l Bayar bu kanunların istisnası» hepsini tereddütsüz onaylamıştır. Partilerarası miinasebetler eıkmaza lirdiîi sıralarda, seklen kendi pertisinin basından ayrıldıei halde, Celâl Bayar, bir defa olsun Önemli bir deneme olarak telâkki edilen' ve üç gün süren tnahalli parti liderlerini yanına çagırıp seçimler nihayetlendi. Oylama neticesi bugün belli olacak.'Seçimlerde arabncııluk görevini yerine getirmege lüzum görmemistir. en yüksek iştirak nispeti yüzde otuz beş oldu Meclis Baskanlıfı müessesesi de Anayasa ve iç tüzük hükümlerine göre partiler nstü ve tarafsız bir Cezayir 30 (AP) Cezayirde, mektedirlar. tedir. Cezayirin güneyinde Blida kas» | "»akam nlmak jerekir. Başkanhk Fransa tarafından Cezayirin lüküBu koneeyltr mahtllf valilerin na kavuşması için en önemli bir istişaer heyeti olarak vazife gör basında »eçmenlerin bir çoğu as I kürsüsüne çıkan zatlar. hem orada deneme olarak telâkki edilen ve mekte, »e Kazaların bütçelerıni tas kerierin refakat ettıkleri kamyon i bn'undnkları sfırece, hem de BaşDivanı tnplantılarında üç gün süren mahallî seçimler ni dik etmektedirler. lara bindirılmiştir. Kasabayı bir kanlık hayetlenmiş bulunmaktadır. Oylam» neticesinin bu gün bel liklerin kuşattığı gazetecilerin se •partili» hüvivetlerinden sıynlmak objektif 13 Kaza konseyi için gösterilen li olscagı büdirilmektedır. çira sandıklarına yaklaşmalarına ve Mecü* calısmalarını adaylardan yüzde ellisinden fazl» Cezayir şehrinde seçmenlerin polisin mâni olduğu CezayirMler bir sekilde yfırütmekten sorumlosı, Başkan De Gaulle tarafından yüzde otuzbeşinin oylarını kullsn tarafından bildîrilmiştir. Milliyet dnrlar. thtiraslan dinriirmek. 7aiieri sürülen Selfdetermination si dıftı, diger mahallerde de seçime çiler bu secimleri «önceden hazır man laman reriien sinirleri yatış' yasetini desteklediklerini bildir iştirakin yüksek olduğu sövlenmek lanmıs» olarak tavsif etmişierdir. tırmak. mpm'eket idaresinde yumrnk rücüniin deSıl. saSduvunnn eçe menllfinl »?ıilamak onların îörevidir. Bn miiesse^e de on yıl boynnca fonksi\onuntı vapamamıs, Başkanhk Divanı iktidar partisi: jnin sanki Biiyök Millet Meclisin•j deki bir suheti haline eetirilmiş|"jtir. (HSkrmivet Milletindir) levhasının lam altında yer alan Sayın Baskan Vrhilleri Meclise karsi Petrol tankeri veya yolcu gemisi şeklinde »eyreden davranıvlarında her hanei bir tnçlnie niradıkları veva tereddüdej Sovyet gemileri, Corporal tipl füzenin atıhşında diistükleri an. İc tiiziiîe degii, »ol; tarafiarında otııran iktidar biiyök; radar tâkip tesislerinin çahşmalarmı Jcarıştırdılar ° lerine bakarak otıların Isaretle.j Lefkoje. 30 (T.H.A.) Baçpapaz "»••* kimi zaman vazılı pusııla ile Londr» 30 (AP) Bügün Ingi alan kayn»kl»r bunisrın dogru •!• ,, , » , ıı verdikleri dirketiflere kavılsiı liz gazeteleri tarafından »çıklandı dugunu belirtmektedirler. . . ,. , "" l l s " Harb Dairesi yetkiülerinden bl Makarios, Ingılız hukumetının tuÜına göre Sovyet casui gemileri sartsıı« anvmavı l tısn dedinmıslerdır.i l e t Bn rtHr a ı a Büvük Mi tngiliz roket üssündeki radar ta ri bu haberleri yalanlsmak veyâ tumu değişmedıkçe Kıbrıstaki In, bunların neşrini önîemek için hiç giliz üsleri ile ilgili görüşmelere Merlisinin kendi fonksivomınn «;8kip tesislerinin çalıçmsBim bozsadece iktidar j bir harekette bulunmamaya karar yeniden baçlamak niyetınde olma rebilmesi imkânı muşlardır . , . , , . , | partisi Mecli« Grnpn rojonlntnverdik demiştir dığını tekrarlamıştır. ! . , . . . . . . . . Petrol tankeri veya yoleu gemisi nnn ivl nıvetlenne haflı kalıyorSovyet gemileri lngilterenin roçeklinde seyreden Sovyet gemile ket üssünün bulunduğu mahalden Bılindiği gibi Kıbrıstaki raüza dn. Dört yfiz kisi irinden bn duri Corpoıal tipi füzenin »tılıtı'sı 60 mil mesafedeki St. Kilda adast kereler bundan üç haft» evvel in " > m n düzeltmeve kararlı bir avrasında ortaya çıkmıştır. dınlar takımı cıkmıvaeak mı idi? açıklanna gelmişlerdir. Bunların kıtaa uğramıştı Millet hnnu vıllarca hekledi. On açıkça îngiliz sazetelerinde intişar * buraya muvasalatı Corporal füı«M akario,'un belirttiğine yıl içinde Hürriyet Partisini knden bu haberler resmen teyid edil sinin «teşlenmesinden k ı u bir zagöre, müzakereye devam edilmesi ran otnz hm kisiden tayri dise memıç olmakla beraber iyi haber man öne« olmuçtur. Mazur görmeli afalladık nn sabah Cumhuriyet'i »Çtım. Benim sütunda geçen baskı devrine yakısır bir konserve yazı.. şaşaladıra.. saat erkendi. gazetede alâkalı arkadasları bulap dün için vazılmış asıl vazımın ne olduğann sormaşa vakit bulamadan bir iki telefon oldu. Okuyucularıtn benden soruyorlardı. önceden hazırlanmış Diinkü şenliklere Hava H rb Okulu, İzmir Barosu, Ebe Hemşire Okulu ve Kore değiştirme birliğimiz de katıldı ri almışlardır. Avukatlar yolda ve donüşte Adliye Sarayı önünde ve içinde marşlar söyleverek bu gü Bu ne biçim yazı? Sİ2 olan binü kutlamışlardır. Öe!eden sonra heykele giden gruplar arasında Ebe tenlerden habersiz gibi, bunlann Hemşire Okulu öğrençilerı ile Ko ehemmivetinı kavramamış gibi göre Değiştirme Birliğimiz de bulun runüvorsunuz. maktadır. Halk ordj mensuplanHele bir doçent oknyncuaı pek na görülmemiş derecede coşkun sinirlpnmıs olmalı ki beni âdeta atezahürlerde bulunmaktd, general zarladı. Özür dıledinı. Bn yazınm leri ve yüksek rütbeli subayları inkılâotan evvel vedek olarak müomuzlarda tasımaktadır. Şenlikle rettiphanede bekliven vazılardan re akşam da devam edılmıştir. biri oldujunu ve vanlışlıkla gazeBugün şehrimiz Ticaret Borsa teve çirmiş olacaiını söyledim. tsında da küçük bir tören yapılmış zahatıma memnun oldu. ve silâhlı kuvvetlerimi^in başarısı Simdi burada bir hasbıhal yapdana gıdi«ı esnasında limanda bu kutlanmıştır. Saat 12.40 da pamuk mak zorundayım. lunan Turk ve yabancı bandırah salonunda günlük muamelelere Hâdiseler o kadar âni oldu. o kabütün şüepler düduk çalarak se baslanmadan tebrikleşime'ie bululâmlamada bulunmuşlar. avrıca 20 nulmuş ve mütaakıben hâdiseler dar ı,abuk ınkişaf etti ki. ne fikrî kabilivetimiz. ne maddi 1 uçak da filo halinde uçarak fore esnasında şehit düşen hürrıyet ihata şaa imUânlarımız bunları lâyıkiyle ne iştirak etmiştir. Italya'm.i yeni Türk reiimini kahramanı gençler için bir dakika tanıdığını vakında resmen ilân etÖğleden sonra İzmir Barosu avu saygı duruşu yapılmıştır. Daha kapsamaya kâfi gelemedi.. yani bimesi beklenmektedir. katları da 200 kişilik bir grup ha sonra Türk Ordasu ve Orgenera! zim kap bu kadar genis. bu kadar linde Atatürk heykeline bir «Şük Cemal Gursel ile Türk Gençlıği şe miibim ve kesif hâdiseleri ala"iaBatı Almanya, Ankards vukuneticesidir bulan hiikümet değişıkliginin iki diye dı. taştı. tste bunun ran Yürüyüşü» yapmışlar. çelenk refine hir ağızdan «Sağul> ki hepimiz afalladık. Bizi mazur memleket srasındaki münase'netler koymuşlar ve bundan 15 gün basnlmış ve tören salonda bulııgörmek lâzım. Buçün basında hizlere tesir ctmiyeceğini belirtmişkadar evvel yaptıkları protesto nan tüccarların hararetli alkışları tir. na ve tezahurlerıne vesıle olmuş met görenlerin yıllardır başlayıp yürüyüşü sırasmda heykel önüne ; şu son bir kaç ay zarfında artık bıraktıkları avukat cübbelerini ge ' tur. en şiddetli derecesine vşran aeır i tazvik altında gece gündüz bir taı raftan okuyucularına bir şeyler i verebilmek, öte vandan meslefia | haysivetini korumak. bir yandan | da çazeteve ve gazetecive keder 1 selmemesine dikkat etmek eıbi «ıt : tasalar içinde ne kadar ger?in v« j üzçün halde olriuîıınu okuvucular Bastarafı 1 Inci sahffrdf i tahmin edemezler. tste bu yüksek î) P. hipre muhtelif cinste 7000 ! tansivon en hâd mertebesine varsilâh dağitılmıs re Kazlıçeşmededıîı anda birdenbire kontu ve hüki 950 D. P. liy* de asker elbiseai kiimet, idare. sistem. zihniyet. her ve makineli tüfek Yerilmistir. şey defişiverince hepimirde bihük Bazı tacir ve sanayiciler Tasarlanan plâna göre. sivil re Hatay Vali I Alutıet Topal hir $ok oldu. Hâlâ kendimizi bn Millî Birlik Komitesine asker kıhğına sokulaeak bu sişokun tesirirıden tamamivle kuroğlu da muhafaza altına Iâhlı D. P. liler. 27 Mavıs 19«0 cumüracaat ediyorlar tarmış deSilız. Bunun vanıbasında, ahnarak Ankaraya ma günü Atatürk'ün Taksim'deki ne esa» mâni uslerın i?e yaramaz doknnnr hemen hiç bir hareket şünlük hâdiseler de mütezavit bir MiııiHinmımmımıııımnmınııııııııııııınıııııınıın'i Geçen aylarda DP. li idarecileâbidesine eeîpnk knvmakta kararh goııderildi . . . . • u i J ı. ı belirmedi. sürat ve kesafetle gelişmektedir. rın. bazı milli bankaların • iîeri ueolan Ünivpr^iteiilerin arasina kabir h.l« gelmes! halinde bunların ^ ^ Koml^onn lenleri ile işbirliği yaparak. muh'eS o r n s t n r m , rışacaklardı. Diyaıbakır, 30 ( (Telefonla) O kadar ki bir haberi vakalamak Kıbn* Cumhurıyetıne devredılece „„ ro\ s c a n s o n olavlar karşısında mel seçimlerde kullanılmak üzere • Şthrımızde normal hayat devam için pesinden yetisiemiyoruı. ÜstePek t»bit olsrnk askerler toplan ğin« dıir tngilterenin teminat ver millet. iktidar partisl on bes çojan bir çok tacir ve sanayicilerden pa i etmektedır. Bugunku uçakla şehrıluŞhından vazeecmiş. grnp yirml makta olan gençleri dajıtmak islik nerşembevi cumaya baglıyan meyi reddetmesidir. ra topladıkları ve bu yolda D P . kisilik iilkürö bir azınlıfın olsnn tesküâtına mılyonlarca lira sağla [ nuze gelen dunku îstanbul gaze safaktanheri hâlâ hiç kimse nortiyecek ve bu.ıu fırsat bilen D. P. Başpapaı, Ingilterenin «linde • telerını almak için halk, saatlerce mal havatına dönememiş, çalışma, «esini duvıırmasına razt olmnstn. dıkları bilinmektedir. lilerin sivi; süâhlıları askerlere ğemtn tisler tutmaaı için Uk tebe Ha«re«lf beklenen bn ses de spn • evvel bayı dukkânları onunde yuz dinlenme, tıvuma saatlerini birbi' ates acacak asker »Ibiseli silâh'ıBu kampanya sıras:nda kendılealrı ' ise buna mukahele edecekbin »skerl ihtiyaçlar olduğunu. bu dakikava kadar rıkmadı. rinden zorla ve çeşit"i tehditlerle lerce meuelık kuyruklar meydana rinden ayıramamıstır. tste bunlarBu sartlar altında riTnokratik para alındığını ileri saren bazı ta getirmışler ve gazeteler ancak as dan dolavı böyle yanlışlıklar olnlerdi. Bu kanh faciavı na«ıl bir yözden bu üsleri ba$ka bir memİngiltere'nin taTassuhı ile Amerikı'nm pek yakında idarenin Btekl müesseseleri ne vaneticenin takıp etmesinin kararkeri nezaret altında satılabılmış yor. belki daha da olur. Bunlan leket* kiralamağa veya devretme nabilirlerdi ve ne rantılar? Bn cirler, bu paraların kendilerine la tır. Fransaya da atom sırlannı a^ıklıyaeağı hakkındaki la^tırıldığı ise henüz anlaçılmı? maznr görmek lâzımdır. desi için Milli Birlik Komitesine deâıldir. haber icin Amerika «hilafı hnkikat» dedi ge hakkt slamıyacağını «oylemış konnyn da »yrıra inrri(. r i 7 . garnızon kumüracaat etmeyi kararla$t:rmışlaı j Bugun şehrimiz Biz, oknyucularımızın yazılarımı tir. NADİR NADt dır. Tacırlerın eiinde nu konu ile j maııdanlıgı tarafından neşredılen za ve fikirlerımize karşı gösterdikilgili bir çnk vesikanın 6ulund.iğu 15 numaralı teblığde, (DıyarbakırWashington. 30 (â.a.) Bir Lon çevrelcrindt <tam*mcn hilâfı haleri alâkadan dolavı memnunuz. bildirilmektedir. da muhıt ve hareketleri ile gayeye İstanbulda mubafaza dra gazetesinde intişar eden. A kikat» olarak t»vsif »dilmektedir. Talnız istediğimiz bir şey var Yiraykın tutumlarını ve şahıslarına Renml mi çenedir bu sütunlarda, 35 senealtma alınanlann sayısı merikanın Ingilterenin tavassutu pazaran. çevrelerde belirtildiğine muleveccıh herhangi bir tecavuzu ile pek yakında Fransay» dt »tom Londr» ilt Washington dir de Babıâlide her gün okuduk| oniemek makbadı ile) dort kışının »ırlarını »çıklıyacaeı hakkındaki arasındaki ınlaşma feregince, în40 a yükseldi ları bir kalem sahibinin seciye ve nezaret altına alındığı bıldırılmek bir haber, Amerikan »«lâhiyetü giltere, Amerikadan aldığı ttom '• tedır. Ayrıca Munıh plâkalı bir kanaatleri hakkında elbette edinkı?la.«ında muhaffza sırlarını, yine Amerikanın rızası otomobıl ıie Ankaradan kaçan Bıt dikleri bir kanaat vardır. Bu kaaltîna alınanların sayı«ı dün w"vkil* üçüncü bir memlekete verebi! lıs miüetvekili Salahattın İnan naati, bövle vanlışlıklarla değiştiredilen altı kisi ile kırka ynk'pllecektir. Fakat bunun için Amerijanında bir fılınta, bir otomdtık memelidirler. lnsanların insanlar mistir. Dün fabah erken laatlerde k»nın da bu öçüneö memlekete tabancalı baston ve 1500 mermi ile hakkında hüküm verirlerken terakıilsya testim edilenler «unlardır: tngiltere ile arasındaki »nlasmava kinli ve âdil olmaları lâzımdır. yakalanmıştır. benzer bir anlaşmaylt bağlı olmaSamt Çelikbas (B. M. M. TahkiEskişehir rolundaki kazada Bilecik ailesinin ve o Selâhattının aıabasında ayrıca Cnmhuriyet yazı 5i j«rttır. Re<mi çevreler ise Fran kat Komisyoru kâtibiK Adem milletvrkili Mehmet Erdem basınbol rakı ve domates de uulunmuş meyanda nâçiz şahsımın herkesçe lanın durumunun bu jartı uymıPnçer Kara Yolları Genel Müdüdan, .landarma Alay Kumandanı ve her tarafça bilinen inkılâpçı ve tur. dıgını hatırlatmaktadırlar. rü soförü («onradan şoför olarak Tb. Cemal Balkanlı da ayagından hürriyetçi hüviyeti böyle bir yazıTahkikat Komisyonu emrine veHatay valisi Topaloğlu muhafaza Umumt olarak, Amerikanın, NAyarslandılar nın ancak vanlışlıkla neşredilehilerilmiîti). Muzaff'r Gülçelik (Emaltına alındı TO'daki müttefiklerine ve bu mecefini takdire kâfi bir unsur olriuBilecik, 30 (Telefonla) Bilecik niyet Birinci Şube Knmiser muyanda Fransayı »tom ıırlan rey» Iskenderun, 30 (Telefonla) avinii, Muzaffer Tunçbilek (polis Askeri Valılığine Eskişehir Hava Kurtuluş hareketi Hatayın her ta |una inanmıs olmama raŞrnen bu silâhlayı vermt mevzuundakl tuLondra 30 (a.a.l lngiliı gazememuru). F.7.alettin Yojar (Birinci Kuvvetlerine mensup kurmay al rafında büyuk bir sevınç yaratmış satırları yaıarak özür dilemekten tumunda Frannanın SahradaH » • makalelerinde Şube A Grııpu şefi). Prof. Dr. Ali teleri bu sabahki bay Recai Atasavun ve muavinli bulunmaktadır. llçtieıde yer yer kcndimi alamadım. Ho? çörünüz! tom denemelerindenberi herhangi bogulmaktan yeni E?at Birol (Eminönü D. P. llç* dünya meseleleri ile ilgili Yüksek gine de yine hava üsteğmeni Süha kurbanlar kesılmekte ve gençler Hâlâ denizde bir değişiklik olm»miîtır. Kademe Konferanslarına Komünist Baskanı V Güçkaya tâyin edilmişlerdir. Der mıtınjıer yaparak buyuls kurta kıırtulmuş kazazedeler gibiyiz. hal vazifeye başlıyan Kurmay Va rıcı Atatürk'ün heykeline çeienkBu arada dıin epre seç vakit Çin'in dahil edilmesi fikrini müdaB. FELEK li. gördüğü lüzum üzerine Jandar ler koymaktadırlar. Koylerden geIstanbul mılletvekili Muhlis Er faa etmektedirler. Bu arada ManeAskeri Valinın, Belediye ısl enne hakan musvini dünkü ma Alay Kumandanı Yarbay Ce ; len davullu zurnaiı ekıpler ıitedener ve tanınmi!' tücoarlardan hester Guardian Komünist Çin'in basın to plantısında mal Balkanhyı ve sabık milletve lerde dolaşarak kurtuiuşu tezahuthsan Doruk da muhafaz altına dahil edilmediği konferansların tesirli olmayacağma işaret etmekte ahnmifl«rdır. kili Mehmet Erdem'i muhafaza al ratla kaışilamaktadırlar. Dıger tave hattâ Cenevre'de cereyan eden tına almıştır. Ankaraya götürül raftan Iskenderun Dijer taraftan rlün Davutpaşa nükiear denemeler müzakerelerine Garnızon Kumek üzere Eskişehir istikametinde mandaniığına Tuğgeneral Cemıl Bastarafı 1 inci sahifede kısla«ı muhafara altına alınanların de bu memleketin iştirak ettirilme yola çıkarılan Yarbay ile millet Uluçevik'in yerine Akdenız us koziyaretcileri ile dolup taşmıstır. bedel mukabılınde namus. şeref ve sini istemektedir. vekilini hâmil araba, yolda bir a mutanı Amıral Haydar OlcaynoFakat biliıdiĞi gibi. ziyaretçiler itibarlarmı kurtarma yoluna girğaca çarpmıştır. Kaza neticesi Jan yan getirılmış ve kaza kaymakamberaberlerinde getirdikieri yiveManila su baskınında Viyana, 30 (AP) Avusturya m:ş bulunmaktadırlar. İşte bu hadarma Yarbayı bacağmdan, sabık lıklarına da yeni tâyınler yapılcek ve eiyerekleri subaylara teslim Başvekili Juliu» Raab dün gec« yasızca hiylekârhk halk efkâr;na miüetvekili rie basından yaralan mıştır. etmis ve riyaretiıe gittikl^ri kim ölenlerin sayısı artıyor yapmı» olduğu r»dyo konuşmasınpek haklı olarak giran gelmektem'.ştır. Yaralı milletvekili Eskişeselerle yazı=ma suretiyle görüşManilla, 30 (AP) Cumartesi da, îran Sahının geçen hafta Avusbır çare Hatay eski valisi Ahmet Topal dir. Bu işe tez elden Mıll! Komıtenin aldıjı bir ka devam edeceğiz. Bunun dışında B hir Hava Hastahanesine, Yarbay İ müşlerdir. Bu arada. dün. eski günü Manilayı silip süpürmüş olan turyaya yapm:s olduğu ziyaretin inceden da yarası hafif olduğundan neza oğiu bu sabah Ankara ya goturul buluıımalı, toplanacak 40 • 50 bin rarla bütün Belediye Meclisleri rişilecek her teşebhüsü Belediye Başkanı Kemal Aygün'ü suların sebep oîduğu zayiat gittik tam bir ırnıvaf ikiyetle geçtiği ve liranın 40 50 millet hsininin alıninceye hesap edip karara varaca rete sevkedilmiştir. muşlur. fesh edilmiştir. ajabeyi Şina«i Aygün, eski Erani çe artmaktadır. bunun iki memleket arasındaki larındaki lekeleri temizlemesmin yet Müdürü Faruk Oktay'ı da karDün bu hususu Istarıbul Be'.ediHatayda bazı kimseler muhafaza önüne geçilmelidir. Filipinler Milll Savunma Vekâ bağları kuvvetlendirmeye yarıyaca Halk, asker Valiyi ve muavinini deşi Rıd^'an Oktay ziyaret için letinin bugün bildirdiğine göre ölü Sını belirtmiştir. ye işlerini tedvire memur Albay . Bü t ii n külfeti bu neslin üzerine bağnna basmakta ve nerede gör altına aiınmış bulunmaktadır. Bun Durum üniversitelerimızde de Sefik Erensü resmen açıklamıştır yüklemek niyetinde değiliz.» kıslaya gitmişlerdir. sayısı 100 ü geçmiştir. se büyük tezahür^t yapmaktadır. ların içinde D. P. llçe Başkanîarı aynı tepkiyi Başvekil bu ziyaretin iki memyaratmış olmalı ki Bilindiği gibi 1 Haziran tarihinda bulunmaktadır. Ölü sayısının daha da artmasın leket arasındaki ticareti de gelişDaha sonra memurların bu ay Bu arada Denizcilik Bankası dun Üniversite Rektörlüğüne çu den itibaren bütün Belediye Mec normal zamanda maaşlarını alacak İzmir Fuarını bundan böyle Butun Hatayda gece sokağa çıkdan korkulmaktadır. Sular en az tirecefini kaydetmiştir. Umum Müdürü Sami Şehbenderdilckçe sunulmustur: lisleri dönem toplantılarına başla larını. Belediye borçlarının tetkik Ticaret Bakanlığının hazır ma yasağı 23 den 5 e kadar olmak ler de bazı hu«uslarda izahat ver 5000 kişinin evsiz kalmasına da seAvustluryanın îrana 1955 den 1959 • tstanbul Üniversıtesi Rektörlüvacaklardı. Şehrimizde de yeni ya edildiğini ifade eden Albay «Her ü?ere yeniden kısaltılmışllr. mek üzere Vilâyet'e davet edilmiç beb olmuştur. » kadar yapmıs olduğu ihracat allaması muhtenıel ğüne, i r a r l i a Halk normtl işleri ile meşgul Maddi hasar da büyüktür. Ban tı milyon dolara yaklaşmıştır. Bu pılan Belediye Sarayı 1 H " v" bilâhare yerine Deniz Kurmay f a a H v e t h e r gB z l i i k a ] m l ş ş e v a ç l U İzmir Mıiletlerarsı Fuarındaki Sabık iktidar başındakilerinın resmen açılacak ve Belediye Mec• Albayı Sermet Gökdeniz getiril liyölerde halk ölülerini gommeye sene bu miktarın daha da artmaOdalar Birliği pavyonunun bu olmaktadır. malum davranışları ile meydana lisi Haziran dönemi toplantılarına başlamıştır. miştir. sı beklenmektedir. yıl dah geniş ölçüde terti'p ediietir.» demiştir. gç.'en buhranın halk vıcdamndakj bu binada başlıyacaktı. ıstıraplanna, ilk defa 28 nisan 1960 Erensü, gecekondu kurulmasına ceği ve bu suretle Türk sınai maBelediye Meclislerinin feshine mullerinin tanıltılması için çok p.erşc:ıı!ıe günü üniversite gençliFransa demiryolu m u k a t ı l Encümenler vazifelerine asla müsaade edilmiyeceğini, tapu ği tercüman olmuştur. Mılletimimeselesinin yeniden ele alınacağı m'ihim imkânlar sağlanacağı bildidevam edeceklerdir. rilmektedir. işçilerinin grevi /in destek ve tasvıbı ile karşıUnı ve Belediye zabıtasının en kısa Gecekondu kurulmasına bir zamanria vazife görür bir du Bu yıl sınai mamuüerin ihracı ABPURRAHMAN SAYIN lan bu hareketlerde kanını döken devam ediyor miimkün gdrülmekte olduğundan. azız yavrularımızia ve kardeşleri Ksmyon Kamyonet ve Lâstik I müsaade edilmiyecek ruma getirileceğini ifade ederek Fuarda yerli mamullerin teşhiri Bey ile rf fikaları Paris. 30 (a.a) Bırkaç haftam;^de, büvük evlâi yetiştırmekte sözlerine son vermiştir. ihtiyacınız için dan beri î'ransa Demiryolu işçiledış pazarlar için daha büyük bir ZEKİYE SAYIN j rrüstesna bir mevkii olan Türk Îstanbul Askeri Vali ve Beledicnem tasımaktadır. rinin yaptıkları grevler. her gün Hanımm aziz ruh.lanna ithaf | milîetinin ruhu ve karakteri şemye Reisi muavinlerinden ve Beleedilmek üzere 31 mayıs 1960 \ hılleşmiştir. başka bir kesimde tesirlerini gösDiğer taraftan öğrendiğimize diye işlerini tedvire memur Kursalı günü cBugün» öğleden sontermektedir. Bugün Paris garında; may Albay Şefik Erensü dun saat Sabık Cumhurbaşkanı da göre İzmir Milletlerarası Fuarı teş Bu muhte;;em tablonun gelecek • ra ?aat 3 te Şişli Camiinde ki ve memleketin batı bölgesi dekilâtının mahalli bel^diyeden alıMevlidı Nebevî okunaoagından. Desoto Volksvagen Samsun if | 16.30 da Belediye Sarayında bir nesillere intikalinde muhım bıı mı tesebbüs etti? 1nıp Ticaret Bakanhama verileceği sayın dost ve akrabalarımızın miryolu kavşaklarındaki işçiler ! basın toplantısı yapmıştır Havalisi Acentesi: unsur olacak olan cHürrıyet Ambahis konusu olmaktadır. Fuara grev halindedir. Bu durum. Paris ve arzu buyuranların teşrifletskele caddesi No. 30 j Bu toplantıda Erensü, ezcümle tı» nı gerçekleştirme işinin hususi Bastarafı 1 inci sahifede böyle bir mahiye*" verildiâi takrîni ric3 ederiz. yakınlannda oturanların şehre gel i şunları söylemiştir: teşekküllerın tasarrjflarından çıÖğrendisimize göre. Adnan Men j dirde daha büyük sümul kazanaSAMSUN Telefon: 2242 Telgraf mesine ve civardan başkente nakAlLESt ! < îstanbul halkına hizıset vazi deres sabah, sabık Tarım Bakanı cağı belirtilmektedir. karılarak derhal iğıetim uyeleri liyat yapılmasına engel olmaktaLÜTFI i fesi bana düştü. Vatandaşa hiz Nedim Ökmene bir pusula gönde ve öğrencilerden .eşekküt edeceü dır. j met uğrunca çalışacağız; bu daj rerek traş makinesi ile bir jilet bir komiteye tevdiini arz ve teklif i vada basından da yakın alâka gö Iyollamasım. kabilse jiletin yeni ol ederiz. j receğimizi ve bize yardım edeceği j Beşiktaş YlLDlZ Smemasında bu hafta Hi..rmetlçrimizle.» masını istemiştir. Ancak Mendere î ni ümit ederek nikbinim. Kısa bir j 2 TÜRKÇE ŞAHANE FÎLİM BİRDEN sin jiletle traş clmasına müsaade zamanda bütün işlerı benim kadar \ 1 K A A T İ L E V L A D (Renkli Sıneraaskop) edilmemiş ve kendisine elektriklı «izler de bütün açıklıîı ile bilecek j Renkli ç ı n e m a s k o p ı bir traş makinesi gönderilmiştir. Ankarada şehri heyecana siniz. Vatandaşla en yakın temasta ', VAN HEEFLİN TAB HVNTER Menderes bu makine ile traş ololan Belediye karşısında Îstanbul ' düşüren bir rivayet 2 T A M A N H A F İ T E ( K a h k a h a Tnfanı) halkı, Türk vatandaşı vardır. Bizce , muştur. Gömlek lerinde Bugünden İtibaren Tekrar J E R R T L E W t S hiç kimsenin mâzisi bizi ilgilendirGörüştüğümüz bazı subaylar, Ankara, 30 (CurnhuriyetTeleks) Seanslar: 11 12.50 2.50 4.4(1 6.40 ve 8.30 mez.» i Adnan Menderesin çok sinirli ol Bugün öğle üzeri şehrimizde Erensü. mütaakıben vâki sualleri | duğunu, âdeta «diken üstünde osütlere zehir karıştırıldığı haberi cevaplandırmış ve Imar hareketle turduğunu» ve odaya bir er bile bir yıldırım sür'atiyle yayılmış ve rınin durdurulup durdurulmıyaca girse derhal ayağa kalkarak «Ne bilhassa küçük çocuğu olan aileler ğı mevzuunda, ölçmeden. biçmeden o? Bir şey mi var?» diye sorduğubüyük bir heyecana kapılmışlarMeıkezı: İSTANBULDA Subesi: ANKARADA bir şey söylenemiyecefini söyle nu bildirmektedirler. dır. Hemen hemen hütün hastahaD İ N Ç E R M A G A Z A S 1 S t G t L t M A G A Z A S I dikten sonra sözlerine şu şekiîde nelere acele müracsatlar yapılmış Sultanhamam Rızipaşa yukuşu No. 99 Sabık Meclis Başkanı Refik Korl l u s Bankalar Cad. No. 36 devam etmiştir: ve fakat kısa bir süre sonra sütlealtana gelince, yine oradaki subay Rakipsiz D İ N Ç E R Gömlek ve re zehir karıştırılmadığı anlaşıl« Başlanmış bulanup da dönül ların ifadesine göre, kendisi sık Pijamalarınin tenzilâth yeni fiyatlarından bazüan mıitır. mesi halkın zararına olan işler» sık ağlamakta ve bazan sesi odaTOPLAMA Emprime çizgili gomiek 10 95 Çizgili emprime pijama 22.30 Orman ç'iftüâinden verilen bilgismdan koridorlara taşmaktadır. ÇIKARMA Fıle kısa kol ceplı gömlek 12.25 File uzun kol cepli gömlek 24.50 ye göre. Milli Kurtuluş hareketi ÇARPMA Öğrendiğimize göre ierek Bayar, Fıle kısa kol spor gömiek 15.75 Hakiki çizgili king gömiek 28.50 dolayısiyle vollann kesilmesi üzeBÖLME'y Koraltan ve Menderese. gerek diYun tıpi karelı comlek 18.00 Çizgili poplin pi]ama 2P.75 rine kövlu'.er piyasaya süreceklesuralle ğer sabık hükümet erkânma lüzum Fiie ceplı uzun kol gömlek ,8.50 Fitilli poplin pıjama ri sütlerin bozulmaması için içine lu ihtimam gös'erilmekte. radvo File yazlık kısa kol gömlek 21.50 Ithal mah spor gömlek 35.00 soda karı.tırmiKİardır. Mesele bun Yazlık yün spor gömlek Beyaz poplin gomiek 22.50 dınlemeleri ve gazete'ıeri okumala 39.50 »n ihaıettir. Ancak. içınde her ne 9.75 13.75 16.75 ÇOCUK UUilLEKLERİ rı temin olunmaktadır. Ancak saolursa olsun bir yabancı maddenin Avrıca fresko psntalonlar, trer.çkotluk popiinden kanadiyon veMongomeryier, şort ve kadın en kuvVetli en hesoplı dece ziyaret'.ilerine görüşme mumevcudiveti dolayısiyle Orman erkek mayoları tenzilâtımı^a dshıld'r. saadesı verilmcmckte ve dışardan Çiftliğı Müdüriveti. beledıyenin NOT: ANADOLU İÇİN ÖDEMELİ SÎPARİŞ KABUL EDİLİR. eöndenlen yemekler. emniyet. mü de vardimiyla. piyasava arzedilen 22 7g 76 lahaza;ı ile kabul olunmamaktadır. sütlerı kısa zamanda toplatmıştır.. îzmir S (Telefonla) Turk SiO lâhlı Kuvvetlerının başardığı inkılâp bugun de Izmirde sabahtan itibaren gecenin geç vaktıne kadar coşkun şenikierle kutlanmıştır. Başta Hava Harb Okulu ve Ha va Lisesi öerencıleri olmak üzere çeşitli teşekküller. üniversite pro fesör ve talebeleri. Ulaştırma Yedek Subay ve Sıhhiye Er Eğitım Okulları öğrençilerı halkın çok ha raretli tezahüratı arasında Cumhu riyet Mevdanına giderek Ataturk hp>keî:ne cp'pnkler kovmu>larriır Hava Harb Okulu kafilesinin mey Sovyetler, Ingiliz roket îstanbulun geçirdigi korkunç tehlike! Makarios, üssündeki radarları bozdular görüşmelere taraftar değil DP ye zorla Bitüs Milktvekili verdikleri Salâhaddin inan paraları geri 2 sila; ve 1500 istiyeıtler mermi ile tutuldu Amerika atom sırlannı Fransaya vermiyecek İngiliz basını ve Komünist Çinin durumu Muhafaza aîhnduki iki kişiyi götüıen aıaba kazaya uğıadı İran Avusturya münâsebetleri gelişiyor Bütün Belediye Mecüsleri Millî Komitece feshedildi İşte bu olamaz! a m s u n da Lütfi Bakır I \ I I: II % 55 TENZİLAT İ! * * NIŞKOZ • DEKSTRİNİ YflPIŞTIRICIDIR
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog