Bugünden 1930'a 5.326.232 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

•DttRT j ReıumU Roman . 3 5 B t l ÇICEKLE U Z CUMHITRfTE» O U 1 A Z Yazan v« çızeo: Saiib ERİMEZ •CLMUURIYET. in ZABITA ROMANIs u i | fuidü Aıkadaşları onları durdurmak lıtedı Dıkkat' diy« Miler duyuldu, daha dcgrusu dıiTulur gıbi oidu Taj aıanlardan biri kulaklar.na kadar kızardı Maigret onu 10la dogru itmı» bayvana yaklasmıştı Şımd: MKizlık daha ba$ka b'r itısız ktı Bır kaç dakıka evvel, aevır erın marazt bır •arhoşluk B!r gÇn Oç »amtmt arkadaaı Şadl vi sivaret» Kanlı vrb. K o u s m n tep*yt u p U •£»#•• tlk fönjer4« düpmanın thra# ordiKV fcar Muharebeyt llk defa Anbumu oda flrdit» içi"dt bulunduklan besbe In dı fplmi'i^rdi Bu K"nç fnn tklsının a^kerlıği teduşırtaDİa kar'ı muharebf er oıdu ik t^rafın da (Kinda çrk tavıf lrrişıı Buna raJmT iki bin mıntakamızı otuı »Pkızhk tnp ıri^ • bombardıYa'nız, bır ıhtıvar kadn perce. c ]ı r'tfprı r^ı,orlu <d! Çadi onlara Çanakkale \e lavlatl agıral DUşmanın cephane^l bol bizın W] h<"\Jz k şil K ni» lcu\vet<rt tki vuz kişılık bir rran eder dü'man »aarruza hazılanıyorn uf reden bagın\ordu gJ**ığı gı.nden yaraisr.dıgl lamnın kadar bütiin bo ügür uz saat'prce karşısında tutup ilerlptmeBa\ilı idı Blr taarruzda takımımıza kuru bir Bolük kuT ndnr jru bombardman dururm I Avıp avp Bır zab t *utun oJ^nı tw»enı »rlstmsfg bışjpdı Çck hfvfcaniı. m g İki bın b«>ş yuı kı«:ı\e karçı ikt \üz M«>mdere yatagından ilerlevıp duşmarı çevırmek \a düsmand ır PVVPI bizim taarruz edecPöırmzi ebyc c k u r u Sifjaranın bırım «ondürdp birını lpk^t açkı ÎIÎI rı olan Vahraınan kendinfi^n 13slifesi v*ıljniftl Dtisraanı a kadar kovalarmEiı ifdı Bu cph*nnrmd'ln r^ıl fag çıkt'k bilmivo Mufettış sâkın çıkmasını temenni kom ser be\ Hep bırden ju za >akı\orau tün kuvveti hırpalar jzimet ve trurunınu yerki bırden ıpı c ma\i denj karsıırıza çtkıv<~rdi çullandılar ruml Tasrruza g<=çtik »üngıJ Fungüv bogaz ettığı sesın heyecanlı çıktığırı duy vallı havvancağıza ler« Srktz eslr üç mitraKBı yirml beç bomba lle bogaza Mhavei dL»manı ter» yüı ettik Sankı \a»alanan bu sprı kopek Ben bılıiorum nıje yaon^rlar budnndük' (Arkası var) Ondan korkuvorlar bır ha>\an dejıl de ln«anu«tu bır nu mahluktu Sılah atan kunduraeı ezıle ruI Pencereler adam dolu Soyle zu e dukkânma gırdı Mııgret eyın komı&er, kopeft cldürtyim miT ğııdı kopefın başını ok^ddı H Doktor benzi mosmor oımuş van komısere haj ret dolu fa at Maıgret nın erkasında ayakta duhenuz mımet ıfade etnjnen hr ru\o'du Çekme çekınp «crdu bakıj fırlıttı Mufett 5 Ler^y te 'Neı.mif'' Ne dıvor' b«rl*r S 14 Sao&h L.^ki«i • 35 Emma da dırseklerı ha'S kaja^a lefon etmek ıçm gırdıjb kahveripn ANKARA MGztkll s«.b»h çıktı Sejırcıler ı<=ternı\e T<teıni)e dgvalı dalgın duruvordu T. İKtNCI PSOGKAM uzaklaşı>or'ardı IV «E*ken uyananlann Çalış rken mjfik 9 » C D» Bır el arahası getırın ı 8 00 Haberl»r • îft Me bu«y Maıeret kopruden geçti tabvalar 3 rnlctj"» 10 00 S a ı « e r «17 Bugur Pencereler bırer bıre^ kapanıer 10 5 B«ethov«n ıDo mj/ıar dai sona gelen egrı bugru >arı 1 f <¥> rk'Trt prowam 12 06 *«ut«t» 10 40 Henrfe Ran» O*e=tra karar ık bır sokaşa daldı Corcar vordu Fa it perdelenn arja^ında Hst\t i>fti« muTİjSl 1* 39 Neod«t T» iı 11 00 P Çavko\»Vd ıl No u p neaj iular n kapalı şehır adını ver mcrakh golgeler »ezılıvordu tarkılar 13 O Habarltr vano k o n ç e n ^ u » 11 30 Çe^ tf or dıkleri e;kı manalle C henuı eskr Konek kırlı idı sert tuylerı kin Metf orn n)i 13 17 FranM» ke tralardan nruök 1ÎO0 Ortnc pr g sula'ın ırırde jehrır en kalabaıık leke'er ne bulanmı^tı Karnı cs 13 30 Ksdmlar raı r kapanıp »erntlerınden bırıdlr arkıla.r M0O YUPmur ıçmde\dı Sırndı etraf rı'a, 1Î27 Açı ıs ve profrarr 12^1 5ar Buna rajmen komiser ilerledik kendmv'p meşeıl kınTîe »r gr>rı nden hab«r 14 10 Ww Kif *• (rip BlrblrİBdcn sanlınnu mı ııJandıT 1 T « dftnar nuycrsa aspırni «rıtt »inl» kılar (MufJU Muk^^erv IS 00 Ha. çe pıtgıde daha ?upheli halt ge• Kanınııdalri oksıjeni t«k««PTl 1 4 » U afnlmaj oldular Adına o dnnmez ücak »u ddu bir H T* bır fimrfık b)karbon«t b»rl*r 13 15 R»dyo Salon Orke«trasl len ır se^^ızlık bolgesıne gırivor ce rahatlamıjtı Ye de «urunmeee Kİeyinıı Bjnun ıçın Yogslaçabalaraıvordu Atılan ta«lar etkadar «Uatık ki ufak »ofuk alJfnde 10 dakıka tutuauı Si> ' 3 IS 5»rkılar (Mjıaffer Bırtant du Dphsct verıcı bır franzara Var nıd atınız na yaptıg nı yapmıı Sabahla g C>!v««Ke kanotri 14 10 Orran A v t v T,,n#o Ork«~tra»l çısında pnotıze olmus tlrtır tıtre ra'ında birıkmiçti jınhklann» bil» •jHp» ilyi»*Tun ıçıne I çorba ka;ıjı har S«vırun 1 kı»r**t Frhı rıi« Erk'n a«n 4 Evınızın hava«ını temiz n penctr, a tl «çıp 4cnc neriforuı Oy«« yu* çe»it rirtiıdai tozu da atınız Kan dolaıı Nerey» goturelim kom'vr' pfra^o «ol^'arı) 1« 90 B'r •»«< mr% U M M l t İle a u ç n ı c naklcn ya ven kokan, ve sabırsızlanan bır lcrnrk ıçın ara ııra bır kaç eu fe«ler alınız V* nefe^mizi içi r ı r ı l« î D«n» müzijl 16 30 Ş«r I n il«ri f«ldij; ajDİ(«ıl«a bu mını kamçılasın kalabaiı» n IP^S zlifti 1* 37 P^c<wn 17 00 Radro Ote'e Yavaç vava^ ATT' anizde tutunu» ealvptj» (okahptuı; vaprajı kı^ar (Mulıcy* Ecev t) 1$ 45 &s? «matl m »0 Ra*vo '!• hastalik r»»tg*lt blr 2 Gecelerı u'tunüzö ııkı Ce&aretll gozukmege kararh tek nın ıçıne et kovui yakınıı Bu riuman kıjın pen s«r erl 1" 10 Bu'ur düTV d a i plâk T U\kusjz kalmamısa diK li« STVH H « l B 7* g.r'.ığından (ok daha «ıkı ortunıjı Hafıf u = jj erek y«t c«rler <apah kaldığı için az tuk bır kaç delıkanlının «e»i duKopeği taşıvan bu kafıle gul t >» Fatı»rl«« 19 S M f ' r « ' VI •r 1" 20 Sarkılar ıMustafa Ko^enc kat «dımz l.ı uyuvamı an ) or dır TutuMuttto »onrasını h? manın zararı olmıjacajını •«IUMÇ olabılırdı fcabahtanberı g t[T Kr«l= P ' yuluvordu çok bozu'an ha\avı temızler 1» 11 Tnrtottfi blr yaprak 19 20 Sr&4 17 «» Vi'ttloz Tiürlğ gun duçer Grıp v^rgun Insanı r kin« bırakalım Tutulmamak nanJar yamlnorlar Azıcık üsö «Cn Tâjnb ırerl. C Cul tEMd fan*JiBır koşevı daha donunce oomiser gıde artan vurek sıkıcı ha\r n y« 4 t*T melod !»r 19 10 G \ dah« çsbık ^aka'ar I Sobaoızın radvatorı.nu lçin nelar yaptbillriz, oıu ba yeceğıniz» a^cık sıcaktan gevziı N Pagarlui «» No lu ltap1 » M d»n Kr*rx 1ar 20 00 D;n>? n tesırı^ le bu gulurçluk jerıne bır «ahnejıgordu Dar b r lokak pen zün u^tunde %u bulundurunuı kaiım * V« sıgsra ıçmıye devam «eMnız Bu daha ı\ı Çunku o Ri\»l .Tncatte 1 IS »0 H Kkı Der k»'p 'nian 20 15 cerelerden uzanmı? baş ar ıçlerın a ıkhhk kaıtn oidu Kuru ha%a nefes vollan ıruko bır gprenın hafıf u^umesı gri edıni7 Bır çok h»k mler grıı 1 Bir nuroaralı duaman 20 'O 7 u Ta^kpnt eta » rk lar zl 00 m i Fasıl H«yet) 18 M Vıi7ik de petrol lâmbaları janan odalar Bır ihtıyann surduğu el aral azasını hınpainr Sudnn çıkan pe kapı aç8bılır Ml«?fr orV«*ra ar 21 20 Blnh'r gB '9 00 1'sVr fr 10 5 Çe* tl müzık »\Jph«ıu »ofuktur Hcr «e>d'>n talgınlannı fi :dsk!srının araodalarda kar\olalar Geçıdı tıka 81 bır çok donemeçLeı olan V K k, O e« rra'al =rı 21 *« Genclar * b«4b« 1» •"! Sark IPT I M I a'? rvsiar» buğa havarın karuiugjnu gı 6nc« *>|uktBn korunnak içın S Ürperme du\ar duMnıı •ırVun ek^ılm *n sıgaralam >an bır kalahaı k bu kalabalıg n *ıoıunca kaldırım taşları uzenr•a tt 1» Ea»n A l ' ı i <Vw ••riulnr 20 00 Kıbrıı saat< *..»î Rad>o Ga• liniıdtn gcleol yapımı Ayakaspır n alın z Mıdenıze dokuderır !• atlatabı'm ş erdır otes nde ou\uk bır boçluk bı? de sıçra\a ıçra\a ılerledı kı n S M 40 0»vamı ynrin *kf«m 23 00 Ha setesl »<l 50 $arx lar ı \f (• EdlboJ lu) J 00 D«re.1en *p««d»n 21 15 İjktan \ukselen bır can çekışme ruden gprtı K mse p«çinden berl.r 21 • Letln Anur'ka ( g iHflt1lff11tltl1ll1llllM1llt111tItIllltfllllJlllflflII1llliIIIIJIIİIIIIJIIIIIIIJNIIIIflIfIllllllllllllllllftflIIIIIIIIIllllllllIIIIIIIIIJIIIIJIIIllllJllJJljJIİIJIIIIIİIfllJIIIlllin ŞarkıUr ıReccp Blrglty 21 41 Sshnc hırıltısı 2" (X) ' i a r n meye cesa'et edemedı Sarı kopek leri™i7Jl« hu hafta 21 59 K ^ hir*Maıgret aeyirci kalabalı(ım yar fiddetle nefe» a n o r ı«pazmozlar 1* M M Müjlk a 44 Vivoaona» e ıde dort a> ağ nı bırden geruor gençtSTANBUL dak k» 23 00 H b r t « 2? 5 dı Bunlann buvuk kısmı lerdı Onu gnrunce çajalamvr ar du T Tl Açıhs \e propan 7 S0 OOn M»lod'd«tı m«l«xl v« Î3 45 Dens» dâ (Arkaaı var) dı Ikıs koapğı tailamakl» m°»vet 24 00 Prograjn ve kapanıı i\n eylcıı*r •ycın Sıu iftıyorlar, komİMT Doktor aapsarı yuzü il«, Maia> r»t yi gozden k«yb«tmivordu AUo1 Kımsınıı' Lorey Eıkı tehırdeyım, d*r« cirarınd* Bır «1 aılih atıldı Bır kunduraeı, pencercsınden ıan kög gormuf Olmus müT Yarah' Bacagınd»* Yirüy»miyor, »jrune ıunın« ilerlemeğ* (•hfiyor Hıç kıma* yanına y»klasnıağa cesaret ederaiyor Sıze bır kahveden telefon edı>orum Hayvan sokajın ortasında Pencereden goruvorum Uluvor Ne yaoınam Hardal, âspirin, sigara 4 1 ' Bu Mn« bütün dıinyı Aüton Tchehov un doğumunuB yüzıincıi yıldnnumıjnu kutlyyor Yatadığı •enpl(>rde vglnız sayılı hayrtnlan tara' rdan anlaşılabılen bu bu 'ik SO vaçında Denı» Dal'.as adında t'dir rip'ekt f h 1 earıp cı<*ev ksrbugun dunyact »»villyor Pi blr îriardalı Biılrken dunvarın en Iihğind* gjnne fü) (yenı) Iran* almuhtelif nn«m)eket]»rde| garip va«i\ etnamelerinden bıHni maktadır Hikiye!*H birakrmstır Ysşer ile ovnarıyor • K *V1 «t^rlin tııtnr Firtaki «er • Lcndrad» rt'lVjri» d^laaan en dılnnr Kerdı devrinde yajıvanl» tfmi çalı«* £ım rrnıe5«e<«>nıtı »ahıp »on ırat «yu7?n k8>?k»tır «Oç rın en kovu en ksranlık bir kn l»rtn« bırak \0r11m Ht7mpti*nn<<» buutlı • blr çıft ka\sk bu A ak takınca jujun u«t ırd? du tı m^er ık »sjdik'arı jarati bogui ı eeçen <^ \ı! bsra kpnd< »rın» 7^ or^uiuı yuni'vebı 1 n nr^ j bi7i m«anlık ka\naklarıra aşk» 'rer vprdıoırnı ftlurkpn bu nıi7 Irrdrada barkpr Heiry Tihs ata ınandınvor B IBU I ın >ıl «arsrı tp Sfı »tmfk isti\rrı kad»r lann hgMİk dei Patronlarına (ySrKİfnnf bakı sk< a Kanariah blr dnstu tarafırtrTan gntirîf rilen nri ITI«I ka\afı \ a> lırsa D^nn riıınrının »n kı 3İ »= h ıbi Hvdf Park'taıct go'ieıv h*>^. un An d^vriTTİeı? Jl#rjde 0U1 #n.n*<iı lx<wrula> mprr, ,ru idi d»n bırmde halka ftjh r ftm «4ır | ın» ıprme) l i z ı m * Go m u^turie canının istedıîı glNe» Ysrk'ta firay»t lavın ırt. O knac k bı dolaîm ştır bır «jjnjsvı dıle getırme^i lifrTi 1 bır feltefeyi vermev) bildi Gunl vıHa 15 lıjk havatın k<ıe(i*»ık bır kaç nıl vı bu«tı nrım ^a r attı5ı kshramsrı1 lara ssMİarMk bır rlenn' k ve kud K'ına Hrntcpv ^ov\«t ka Hınlar n» şu og ırjıı ı »rrr o ktprı r da eahne CPrçeiı ile hsvat gere» «Rj» kad nları ıç ribıe^Vrıni/'n Smı ıi7İ86ti"iı (^latpnııstu hıç bır reraf»t'n» Amenkalı kadınlar gı*ewn ffpçme/i ği bu ovur^am io bı ıtın» piınır • nuflda *evırri omın awlsf<a deha•ına vurulur TVhehov ıın bu* >n e'k'P çoaalmsktsdır Ron 10 vıt »erlennın karakteH^tıft yazarın 17 yn'indan aşajı »\ Uf'un ceekin kahrsmanlarla Her S 000 1 bı Imıjîtur B fil bırtevıve g«lı»1«ruı*l vaıavıp gıden bn'\t Innanlarla ilgitenme Avrupnb goçmenier çok dnderiir Bunlarn ç n | u hayallerihu dı rıım ç ni ctrçekleftiremerniı gftlp»de aiJinip eıtnn'ı incanlardır Fakat va 14 v««m1an 8nre «evlenmeyl yaşfimarın minamnı •• eerçefını • • ak eden» bir knnun çıknrmıştır r»mak»BB «1 eekmerflifleHır « N P Fakat b'r çrk p alotlerde e lpnyaşıver'u bilıtıeli Yokıa her me çaSı 1! \a$ırd a ba^lamaktadır bo< » Tchehov'un §adf inıanı Avnıpada ^ det'Vtıfleri olan kadın'sn erkp^l«n Huvuvorur Mpfhurlprın ço»upun bo^e blrer dpVVtifi vnrrfır Ama bır krfp«Şin ilk defa rrnh« 11 rietektiff oiduSı ilk defa goniltl vor Koppk dıvıp de epçmevırır Bu Î0 tant'mPtre ho>undaH tnpi Hıç bu larkının «Bambıno» kaliı a<ıllı kııcuk ysratık Am»nVx s da «tarı lamplvnnu» urıvarıırn kn d«r ısrar a sevılerpğı O\<îa Avrupa 1 \e» zanmıstır Harımı Mİ'İJ C"ro«s £1 sarılmajdı "»tern Amerikalıdır Bntun \olru nı bir ^arkı »armıva ba^ladı bıle lukiar nHs omı vsnına »lır Kw ık «Marırn Bu yıj modasını çok »eveceksi îarornnn 1'OflO tsvırp fr?rg rs «Mustafa» BambİTo'ju m»şh ır ptr^ı^* niz Çıjnku her zevke uygur Bır ^le^rtalıHır H j< ni rtotpMtfl M v Marını» kııartptı tanıtan levdıren dp kalabahk ıçınde bır lalona gıre tpr AlbPrt Row Tpnından hlr da Mugtafa'yı Bob Aızam «sek«tpt»i Daha şımccjınız «ırada grizlerin tiıe çpvnl Hka a%nlrri»r G"7il hpp ondfidır tneninden ho;lanıvorsanıı g"ze çar Snranlara T S Î I I J «HPT raiınnH l | diden Transada 200 000 pla< aatıl mıj tş n doğnısu bu «efer nrkespscak renk, blçim bu morisda lcrim* p#k tra farkıyı değü ;arkı orkeıtravı Zeraietınizm baktık<a anlaşılma dunjaja tanıt'ı îîustafa dan once sını iıterseniz dejısik fakat ladc Zevknize ve tipinıze g>>re bu aekıtet ın adını bilan yoktu bu'uşlar da bu modadt * DuğmelerİPi7İ deg ştıriniz Bu Arada bır turneve çıkaraa ba»^rı Son yeiılıkleri bir kaç çizgl ilt ıpne duSmeler g6r« çarpmadan o ta1 îyordu behrtehrr larnı>arak Deı tahta haiır i v * Kollar çıplak Azzam (adından da anUjıhyor) lem« çesit çejlt çevden yapılacak4c Gunduz gıvilen «lbiselerde lar Fakat HuÇmesız eiblse de gı Mısırlı K.nırf kahve'trinden bıka'ça'ar hemen hemen »ılındi Ak T.ebıhr«1rız Onlan Tt bir b s i d nl rındc garip bir ttirkü duvuvrr Bir Fokt flr ?am elbı^elermde, terslne genı? tırda gızliveceksiniz ya da fpr Orke«*rp a alıvor dolgun goz ahcı mefur kullanarak«ınız ^raa mev yantal yapıyor AHını Mustafa ko 1 Şımdl her verrie Ttrsa sj: Dekclt°ler tamamhle d°5ıs dara çıktılar mı 507 s maları şart' vu\nr + Azıarr l Elbı<;e arkaiş doğru âdeta tar* Bol kahar k pt'klprm dp?' M ı^ta'a vnks» Mustafa tılai?k açılıjor rtolu hav»»ı verındp »ımHİ Hpha orkp'tra'inın 8z*l bır yonu d» (\ % Yaşa^m plıoe Sabahtan ak ' i u d « kalcalan «sran vuvarlak Altı kışıden altısı da a y n mi'let kadar hep o Ince «ık ak"r çı»eıh al":ari elbı«e1pı gnrerpgi7 tpn B n Danmarkalı biri Alrnan bıçımınde Elbtçeıvn bp'den B ıfun b ınlanrt tsm 7Hdın« ra^t bıri Yugo« av bın Hn lândah bı M hep«ı \aınız onu ^alni7 rı *»alvan n rı dp M'sırlı Yarı pkleme parça^ı plıse olabıh.ni Mnda dar mr finırda (iırnur tam mıtletlprarası b r »ey Büyükluğü =Kadın * Gâzü ile öldükten sonra Ahş veriş anlaşılan yazar Ölürken bütün servetini eski patronuna bırakan mesnu? GfiRİP GEfiCEK Bir Mısır şarkısı Avrupada dülerde "Musiafa,, 1960 mouasını . seveceksiniz Moda J Vapurda fay lçrork iıtedim Bardak \apıı vapıı Çay bır çalkantı Oargona aıslca *ÇaTinıı ivı dfiılmn.» dedıjtımı bılnorum (Kanl bır İki ınvlenırse duzeltırlpr [ib\ bir haval üe^erlik «ok mu va ) On mı M «teden damlacak bir eevap aldım «Senın ça1 d»i anladıjhn' y»kj Ra^tum Bn aesle haslay<sin nerrdp hıtpreft k'«tırlle BIM Polme «Cavdan anladıfı* mı» mı iap%t e < ım? d> R>r deFtnm anıattı (Avrapa da ><>tısmı« e$ı aı bolanyr er keklenmııden bırl) « k ı n yemifcMen < kprnclaık hstık iaM tedim Aldırmaaı Duvma4< •andım ya\a»ça tekrarladıra Yılıöme hlr batırmn«ın mı «Patlamadın r ı he adam M knmılbk futık alaeaksın dı y* • Itana mı >Rrl8%er dfve bakındım n<)ka ma<terl vsk O »ajkınlıU'a mı o afi llp rai kendimi t« Takaimde bnldam >>;m<fı Intıııdpn cec*rUpn kaldı rım dpfıstırnoram Haşka hir dn<t (vnUnek tah Rı 1 gfirmııs Aİfun bır kadin ar kadas) da şunu anlattı «Pazardan ntvTt aldım Fıleve ko mvordum Tan vatmif hlr etı ket fHrdnm M knrua ekiik «Bannn detil ml ba etiket*» «Havırj «BnnnnKI neredeT» • Anil d!te h.ıf rmuın mıT t flmi7 >ok da sana h>»ap mı verecegiı şimdı"'» Flimde fı'r hllmem kaç nıpt re ö*pd»Ki karD'.o|a jıtsem Gıtsera ne olarak'' «Hesap verp ceSını» ml B*"Ptehilpceğım* Ne I oidu i»e bizim pazara oldn O "'inde"bprı adım atmıvorum » Etrafı dnlPTiniz Ba şehrın ali| renş komediai bufdn ba arlık Satınmn gdHlnda Insan lık de^erinlz rczii tapalı O7ata eaCınız knrosl»nn »avımna k»t İı Rır dr medeni fehri düfünü nuz Torist gıbi geçerken pek ] f?rk Ptmez*ıniı arrs haikla yan vana O7nn U7nn va^idınız mı «i7İ hir sa1 ınlıktır alır Na«ıl MrraMn" Kataba fidernınır I fi bnratnvarrH tibi hpmhpvaı 5n luklıı «atıcıdan 100 gram et iı ter«lnlı Fıet En »eçrnpaınden 1W rrameık Yflıfi blran kırışmaı «ıranır hlr s»nfre cerik mez Pakptinfz, kilolann mü» terilerl sıb! «t»«ekk3r» le nza, tılır Kpnar mahallc pazarma t fr«r«ıpi7 Fn kaha laba »atifi nın lıportaıına el'nlı çekinmt(ipn nzanır c<>pçtln, ellrrlfti» hıİTiez Malını hnv boy «yırmış etıket'emıştır Ke«enİ7e Bian «izidır Hiç kimıenln hrtenmiTecefini • herk«rt«n once ayıklamı» atmı»tiT, Blrlm de kendlmlıc gKre bir "irlınım 7 \ardı nu'pnsiı e8m IPIJBIT blra? «allapatl Irif ama np ge«i ne nAxü ne de davranı « hu idı 1 Onu nerede ne taman vltir NEYYtRE Fevkalâde Yempkleri VİTA ile pişen evlerde bu sözler sık sık duyuluyor. Çunku kocasını ve çocuklarını memnun etmek Istıyen her ev kadını bılır kı VİTA ile pısen her yemeQın tadı ve kokusu daınna nefıs olur Böylece herkesın takdırını de kazanır Hakikt VİTA vitamin garantisldir. lllllillllill.lllllllllllllllllllllllliHlllllllllUllllilllllllilllllllllllllllllllillllllllilillllll.lliUliılllllilllllllllllllllllilillllIilllllllllllllllllllllllllllllllllll r^ K O R U Y U C U M E L E K L E R ?ATONUÎSİ KlRALIÇESt 74 B>C2 INSAN k'KUF. NlAIBÜS'un MALfcKALAKü
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog