Bugünden 1930'a 5.325.890 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

ALTf CUMHURtYET 10 Aralık 1960 Earaıı Güven, Cenap ve Ayhan verecekler Terfi tenzil esası son şeklini aldı. Amatör futbolcularm transferlerinin dondurulma kararı 1 ocaktan itibaren kaldırılıyor Ankara, 9 (Telefonla) Merkez Istişare Heyetı bugün toplanmış \'e oybirliğiyle Futbol Profesyonel lik Talimatnamesinin 7. maddesine muvakkat madde i!e amatör aktarmaları 1960 1961 futbol sezonunda dondurulması mecburiyetin den doğan ihtilâflarm halledilmesi için 114 ocak tarihleri arasında bir defaya mahsus olmak üzere : a) Amatör futbolcular ile amatörlüğü ihlâlleri gizli kalmış fut. bolcular kendi kulüpleri ile Futbol Profesyonellik Talimatnamesinin hükümleri gereğince mukavele aktedebilirler. b) Amatörlüğü ihlâl etmiş ve bu sebeple cezalandmlmış futbolcular Futbol Federasyonu Talimatnamesı gereğince mukavele aktedebilirler. c) Amatörlükten ıskat edilmis ve kulüpJer arasında aktarmaları lig takımı ile 18., 19., 20. takımlaı.r, bir şampiyona olacak ihtilâfa mevzu olmuş futbolcular, katılacağı ihtilâflannı halledip herhangi bir ve birinci geleceK takım 18. takım kulübü temsil hakkı verildiği tak olarak milli iige iştiraka hak kazadirde, ihtilâfh kulüplerden aldığı nacaktır. Önumüzdeki senede ayayni ve nakdi transfer ücretlerini. nen bu şekil tatbik edilecektir. 1963 senesinden sonra terfi tenbizzat iade etmedikçe futbolcuya yapılacaktır. Futbol Federasyonu lisansı veril zil otomatik olarak Bu esnada Adana D.Spor Takımı mez. Ankara Mali mevzulardaki ihtilâfları hal ligden düstüğü takdirde le Futbol Federasyonu yetkili olup mahallî lig takımları arasında yer alacaktır. vereceği karar kati ve nihaîdir. Güven, Cenap ve Ayhan için kaBundan başka Heyet. Sicil ve Lisans Talimatnamesinin 21. maddesi ti karar pazartesi günü burada yanin son bendini tâdil etmiştir. 1.7. pılacak olan açık oturumda veri. 1960 tarihinde alınan bir kararla. lecektir. Hakkaniyet esaslarına uyamatör futbolcuların transferinin gun kararların alınması maksadıyle Futbol Federasyonunun hakem dondurulması 1 ocaktan itibaren rolünü oynıyacağı bu oturumda akaldınlacaktır. dı geçen futbolcular inandırıcı ve Diğer taraftan 1962 1963 senesin. tatmin edici sebepler ileriye sürde milli lig 16 takıma indirileceğin •dükleri takdirde. hangi renkleri den bu sene sonunda üç mahallî temsil edeceklerı hususundaki ka:rarı kendıleri vereceklerdir. Bu sebeple pazartesi günü yapılacak olan açık oturumun çok enteresan geçeceğine ve bazı mühim iddiaların ortaya atılacağına muhakkak nazariyle bakılmaktadır. OLIMPİTAT KÖYÜNÜN I M I M İ GÖRÜNÜSü İnandırıcı sebepter bnldnkları takdirde IstanbulsporŞ. Hilâl Fenerbahçe P.T.T. ANKARA'DA Adana Demirspor ile Kasımpaşa, Gençlerbirliği ile Karagümrük oynuyorlar. İZMİR'DE ise güniin tek maçını Altınordu ile Karşıyaka yapacaklar Millî lig'e bugün yapılacak olan rimizin kuvvetli takımlarından Ka ri olacak bu karşılaşmada kat'i maçlarla devam edilecektir. Bu ragümrük iie oynayacaktır. Bu favori gösterilemez. Normal netıgün üç şehirde beş maç yapılacak haftantn en çetin maçlarından oice beıaberliktir. tır. ŞEHRİMİZDE tstarbul'da günün ilk maçını ja at 12.00 de Istanbulspor ile Şeker hilil yapacaklardır. Son haftalarda iyi oyunlar çıkaran Sarısiyahhlar saha ve seyirci avantajı ile birlikte sahadan ga lıp aynlabilirler. Ancak vasatın üzarinde oynadığı takdirde Şekerhilâl de puvan alabilir. İkinci maçta Fenerbahçe P.T.T. ile oyrayacaktır. Hâlen formda olmamasına rağmen çok iyi futboıculardan kurulu Sarılâcivertlilerin kolayca iki puvan almaları bekîı'nmektedir. P.T.T. nin puvan alması sürpriz sayılır. tZMİRDE Izmir'de iki mahalli takım Altınuıdu ile Karşıyaka karşı karş>ya fieieceklerdir. Her ne kadaı ŞEKERHİLALLİLERTOPLU HALDE Karşıyaka müsabakada daha şanş lıysa da normal netice beraberliK tır. ANKARADA Başşehirde günün ilk maçında Adana D. Spor, Kasımpaşa ile kar jılaşacaktır. Tarafsız bir sahada oynanacak oian bu maçta Kasımpaşa rakibine nazaran daha şans hdır. Buna rağmfn Demirsporan Pari?. 9 (R) Pazar günü (ya|Dünya Kupası eleme maçında son puvan alması sürpriz sayılmaz. rın) Paris'in «Colombes» stadında j yüların muvaffak takımı Bulgaris İkinci maçta Gençlerbirliği şeh. ~ ~ ~ ~ ^ ı tan ile karşılaşacak olan Fransa milli futbol takımı şu şekilde tes bit edümiştir: Bernard Wendling. Rodzik Senac, Bieganski, Marcel . Wisnieski, Fontaine, Donis, Piantoni, Cosson. Buna mukabil Bulgar takımının kadrosu şöyledir: Naydenov Metodiev, t. Dimitrov Largov, Manolov, Kovaçev Diev, Abaciev, Yordanov, Yakimov, Kolev. Geçen sene Sofyada iki takım arasında hususi mahiyette yapılan maçı 1 0 Bulgaristan kazanmış I tır. P. T. T. LtLER DÜNKÜ GEZİNTİDE Oliısıpiyat Köyünde "Türk Caddesi,, Roma. 9 (Hususi) kullanacaklardır. Binalara yerleşeEvlül ve açustos avlarında Ro cek olan memurlar arasında evler ma da yapılan Olimpiyat Oyunları kura usulü ile tevzi edileceği için sırasında sporcuların kalmaları caddeye en yakın olan Tiirk Cadiçin yapılan Olimpiyat Köyü öııü desi büyük rağbet görmektt, her müzdeki çünler içinde devlet me Romalı burada oturmak için can murlarına teslim edilecektir. O atmaktadır. limpiyat Ovunlarından sonra kısa bir tamirat çören kövde 9000 memur ve ailesi barınabilecektir. Bu arada Olimpiyat sırasında her ka. filenin kalmış olduğu bloknn onündeki caddeye verilmiş isimler avnen kalacak ve memurlar yerleştik ten sonra cadde isimlerini aynen Dz. Sankasmda çalışan güreşçiler miişkii! durumdalar G. Saray takımı dün İzmire gitti I Yann Göztepe 3e karşılaşacak olan Sarıkırmızılı takımda Kâmil de bulunuyor Denizcilik Bankası Kasımpaşa tersanesinde çalışan güreşçilere bir müddetten beri antrenman için izin verilmemektedir. Tersane Müdürü izinlerin Umum Müdürlükçe kaldırıldığını bıldirmesi üzerine, Umum Müdür ile konuşan güreşçilere tebliğin doğru olduğu anlatılmış ve bu durum karşısında gü. reşçiler antrenmana çıkamamak tehlikesi ile karsı karşıya kalmışlardır. Bir müddetten beri çalışma larını yapamıyan güreşçiler dün kendileri ile konuşan bir muhabirimize şunları söylemişlerdir : « Bizim antrenman yapmamı/.a dahi izin verilmezse. biz bu millete nasıl faydalı olabiliriz?..» Denizcilik Bankası Umum Müdür lAtina KALOCERüPULOSI lüğünün Müzahir Sille. Niyazi Ta9PARTAK TUR ATLADI Çek Spartak ile Yunan Panathiya nelli, Yaşar Yılmaz ve Tan Tarı kos arasında Atina'da yapılan maı,ın 00 bittişini ve Spartak'ın tur gibi milli güreşçilerimizin atrenatlıyarak Barcelona ile oynama hakkını kazandığını bildirmiştik. man yapmaları için kısa zamanda Yukarıdaki resimde SpartakPa lathıyakos maçmdan önc? yapılan kendilerine izin vereceği tahmın edilmektedir. seromonide takımlar görülmektedir. llllllllllllllll I |l Fransız ve Bulgar takımîan açıklandı Bu hafta yapacağı milli lig kar ket etmiştir. G.Saray'ın îzmir kadrosunda ?u fil**malan için G.Saray Futbol Takımı dün Izmir'e gıtmıştir. Saat futbolcular mevcuttur : Turgay, Bülent, Candemir, B. 18.30 da Ali Sami Yen Stadında yapılan son antrenmana bütün fut. Ahmet, K. Ahmet, Suat, Ergun, bolcular katılmışlar ve bilâhare Mustafa, Samim. Bahri, Metin, Reterminalde bulujuldukUn sonra cep, Mete, Niyazı, Ayhan, Kâmil, 19,15 uçağiyle takım tzmir'e hare Cenap. IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIMIIIIIIIItllllllMMIIIIIIHIIIIIIIIIMItllM IIIMIIHIinMII • ! I lllll 1 1 1 1 1I 1 1 1 1 II DEBOBAH KERR diyorki: t # SÖKEN S Sökenin. sbkemiyeceği nasır yoKtur Her eczanede bulunur. Yenı Eczane Beyazıt rr'jho? Dişlerinizin çDrOmesini istemezseniz Yeni Koku ve Yeni Formülle Hazırlanmış "Ben, " Ne kada* da tiak?»,"ziro LÜKS tuvalet sobunu ile yıkanmak harikulâde bir tarzda güzeileşmek demektir. Insan kendini dirt hisseder ye ten fevkalâde yumuşak olur. Bakınız LUKS tuvalet sabunu ne kadar beyazdır! Beyazlığı sâflığına delâlet eder. Ve LÜKS tuvalet sabununun çok sâi olan köpüğü ile cilt yumuşak ve pürüzsüz olur. O halde, siz de sinema yıldızlonnm güze;iık tatbik ediniz çunkü, tedavısini fâiynos SUPER V/HITE kullanmanız lâzımdırl tuvalet sabununu kullanmm!' Avrupa Asansör 7 katlık komple «atılık T e l : 44 50 S5 Diş Macunu ZAYt Îzmir Trafiginden aldığım ! 1728 sayılı Trafik ehliyetimi kaybet ! tim. Hükrnü yoktur. Polis memuru Halil öczan Uzar | ^ ; ACASOL Hârika Yapıştıncı t Yandakı reamde, İşte ispatı: görüldiŞO gibi, laboratuarda Mikrop muavenesı için kuilamlan Petri kutusu içıne ekilen mikrop üzerine 3 çulmr açılarak bunlardan birim Kolync» Super White diğer ilosine d« baçka iki mtcun konur. KolynM Super VUte Diş Macunu konulan çukunın etrafında bütün mikropiann ortadan kalktığı geni? bir dairenin teşekkül etügi.diğrr iki macunun bulunduğu çu> kurlar etrannda ise daırelerin yok denecek kadar az olduğu görülür. Böylece yeni formülle haznianan Kolynos Super White'ın çok daha büyük mikrop öldürücü tesire malik olduğu ispat edilmış olur. yıldızların onda dokuzu LÜKS Sabununu kullamrlar. İLÂN beri born« ıolel ,odö • ..i* ,.} . <Si s*; ,\« " ,. . . ÎTHAL MALI Plâstik Mukavva Kâğıt Her türlü Kumaş Tahta Maden . Cam Porselen Seramik Deri Taş Suni kumaşlar Kauçuk Oto Fitilleri v.s.. Yapıştırır. Sanayi ve Marangozculuk işlerine fevkalâde yarar. Benzine . Suya • Yağa Mukavimdir. tthalâtçısı : ŞEFtK KESTELLt Halâskârgazi Cad. 258 Şişli Tel : 48 23 74 CUMHURİYET MATBAACILIK VE , GAZETECÎLlK Tt'RK ANONİM ŞİR | KETt tDARE MECLİSÎNDEN: Şirketimizin 16 Mart 1960 gününde adi surette toplanan umuml heyet kararı gereğince 1959 senesi temettüü dağıtılacağından ortaklanmızın hisse senetleri kuponlarını himilen şirket idare merkozine müracaatleri rlca olunur. LT608S îstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğü ASKERI KONTROL GRUPUNDAN Aşağıda cins ve miktarları ile cif kıymetleri yazıh eşyaların 19 '12/1960 tarshinde saat 1 da Top îıane Nusretıye camii arkasındaki 0 satış salonunda açık arttırma suretiyle satışlarının yapılacayı ve teminatının 17 12/1960 gününe kadar kabul edileceği ilân olunur. Satış K. 3651 Eşyanın Cinsi 1960 model ÖPELKAPtTAN t.narka 9001300 Klg. a kadar, radyolu, kaloriferli, 4 kapılı binek otomobili (stepnesile) Motör No. 260039896, Şasi No. 211527292. 1950 model BUİCK marka eski binek otomobili (boyası bozulmuş, karosörünün muhtelif yerleri ezilmiş ve çürümüş), Motör No. 5044690, Tipi = 950 510. 1960 model FORD marka (Preffect tipi) 4 kapılı. kaloriferli. yedek stepneli binek otomobili (900 Kg. a kadar), Motör No. 105, E 8919. 1960 model FORD marka. yeni binek otomobili, ön tarafmda alıcı ve verici b i r tulu.nba takıhdır ve üzerinde etfai projektörü vardır. Motör No. EBP6015. 1960 model PONTİAC marka az kullanılmış binek arabası. Motör No. W 21730, Şasi N. CA 077393854. Tam tamyon (karasörü kısmı yok) küçük tip 1959 model DİAMONT, yeni arka tekerleklerde tek lâstikli, şasi N. 5310801, Motör No. 159206. 1959 » DtAMONT Şasi N. 43106842, Mot. No. 572687 1959 • DİAMONT » 4310644, » 572680 1959 . DİAMONT » 4310643, » 572695 1959 7 DİAMONT » 5310801, » 159202 1960 model ü ç tekerlekli ÜNİVERTEN marka kapalı karasörüle yeni kamyonet (bağajı açıktır), Motör No. 100361, Şasi No. aynı. Miktarı Cif kıymeti Lira K r . Temiııatı Lira Kr. Ambarı 1 1 Adet 24475 00 3671 25 Salıpazarı 3 3727 Trabzon Yapuru Büyiikavarya İlânı 2 9/1960 günü 17 sayılı Karadeniz seferine hareket iken 2 numaralı ambarında yangın çıkan. edecek M/S TRABZON 3726 4000 00 600 00 15000 00 2250 00 3725 33250 00 4987 50 3724 50000 00 1 1 1 1 1 » » » » » 57000 57000 57000 57000 57000 00 00 00 00 00 7500 00 vapurunda yükleri bulunanla rın nazarı dikkatine: Denizcilik Bankası T. A. Ortaklığının sahip ve donatanı bulunduğu TRABZON vapurunun 2 numaralı ambarında 2/9/1960 tarihinde zuhur eden yangının söndürülmesi hâdisesi ile alâkalı olarak, 1950 YORKANVERS kaidelerine tevfikan hâdisede büyükavarya bulunup bulunmadığına karar vermek ve mevcut ise dispeçini tanzim etmek üzere konşimentonun 22 nci maddesi dairesinde İstanbul Asliye Dördüncü Ticaret Mahkemesi Riyaseti tarafından, yükü temsilen tstanbul Asliye Üçüncü Ticaret Mahkemesi Reiji Hayrj Aksoy ve Denizcilik Bankası T.A.O. tarafından gemi ve n avlunu temsilen Denizyolları İşletmesi Müşavir Avukatı Dün dar Devres Hakem dispaşör tâyin ve intıhap olunmuşlardır. 8/12/1960 tarihinde ilk toplantılarını icra eden Hakemdispaşörler müteakıp toplantılarını 30/12/1960 tarihinde saat 17.30 da Denizyolları Işletmesi Müdürlüğünün bulundjğu Sirkecide Yolcusalonu binasının ikinci katında (50) numaralı odada icra etmeğe karar vermişlerdir. Alâkalıların sahsen veya vekîl mârifetiyle tâyin olunan zaman ve mahalde toplanacak olan Hakemdispaşörlere taleplerini bildirmeleri ve hâdisenin mahiyetine göre basit usulü muhakeme tatbik edileceğinden alâkalıların bilcümle evrakını ih?ar ve birlikte ibraz etmeleri lüzumu ilân olunur. KOLYNOS SUPER WHITE Diş Macunu ALTIN KÜPÜ BİLGİ YARIŞMASININ 7 aralık 1960 tarihinde yapılan çekilişinde kazananlar: 1 Bayan Tülin Orhun. İç Mimari. Tatbiki Güzel Sanatlar Okulu, Akaretler, Beşiktaş, TL. 600, İstanbul 2 Bayan Mahmure Uzel, Hüsrevpaşa İlkokulu . 200 Öğretmeni. Van. 3 Bay İbıshım Sınmaz. Üsküdar, Salacak, TL. 200 Arka sokak No: 5/3 İstanbul. 4 Bay Murat Kumuşoğlu, Levent, Lâle sok. TL. 200 No: 12, İstanbul. 5 Bay Erdoğan Örge. Gv. Sınıf Okulları TL. 200 K, Gv. Yzb.. Derince, İzmit. Suallerin cevapları : 1 Akasya bir ağaç ismidir. 2 Akbaba bir kus ismidir. 3 Sarıkanat bir balık ismidir: 4 ocak 1961 tarihinde yapılacak bu defaki yarışmamızda TLt lUOU dağıtılacaktır: 3297 ı n 11 7 8 9 3293 3295 3294 3296 3742 8550 8550 8550 8550 8550 00 00 00 00 00 Hazır veya Yüklenmiş 1 Kizelflür (Sodyum flür silikat) 2 Potasyum nitrat (Kali salpeter veya kaliyum nitrat) Satın alınacak. Müracaat: EMAYETAŞ. Bakırköy, Yenimahalle. Tel: 71 65 30 71 66 19 Sualler: 1 Süleymaniye Camıini hangi mimar yapmıştır? 2 Komite kelimesi hansı yabancı dilden '^elmiştir 3 Yıldırım Beyazıt'la Tnnürlenk nerede muharebe etmişlerdir? Yarışmaya iştirak etmek için zarfın icine KOLYNOS SUPER WHITE Diş Macunu kutusunun iki ufak baş kapağını veya tarifnameyi ilâve etmeniz şarttır. Cevaplarımzı en geç 2 ocak 1961 tarihine kadar aşağıdaki adrese göndermenizi rica ederiz 6500 00 975 00 KÖLYNÖS \ SÜPER WHİTE DİŞ MACUNU Altın Küpü Bilgi Y&rışması P:K: 91, İslanbuL
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog