Bugünden 1930'a 5.325.890 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

DÖRT CUMHUFtYET 26 Eylul 1959 Geri çocuklar için «ölçü üstüne» eğitim Bır çocjk hastadır dıve fakırdır dıje okumıjacak mı' Fransada yedı sene ev\el kurulmuş hususi sıldp bır Oj^ul «evınızde okulunuz> bu çjrunun <*\ abının «ha "e jır» oHugjnu ıpat ettı Dunvada bır eşı daha bulunmıvan bu okulun ga\»sı herhaneı bır sebepten okuvamamış çocuklan kendı ?artlarına uv gun «ol<u ustune» egı tım e normal tahsıl havatma ulaştırmaktır Fakat b r «mektuplaş ma v o l n l e eg tım» degıldır bu ögrenrmın sahsına eore avarla nan her çoru*a gnre degışen vep enı bır uıeuld'ir Çocuğa ne oğ •etıl^regı *a.iŞl k dosvası ertellek uel ve aıle riurumları mcel"ndık üsn sonra kararlaştırılmak*adır Öğretmenler çocukla muntazam se kılde ve doğrudan rin u\a temas etmektedırler Dırektırler n?s Moda Boyunuz uzunsa... İAZRAİL Türk dilinin gelişmesi DİL VAVAMIZ ~ il lll'llllllllllllılllllllllUIUIİIİIIIIUII Yazan 19591960 R E S I M L I R O M A N YUNUS NADI Ycrzcrn: Hasan Eıgüı 9 <ıııııııııııııi''i|iiMMiiiiıınıııııııııııııınınHuıiMiiıııımııiıııiıııııııııııııııtııııııııııııııııııııııımıııııııuıııııımuı Fransada kurulan bir hususî okul yedi yılda 343 çocuğu cemiyete kazandirdı, okulu Sağlık Bakanl~v Pprî* Beledivesi ve havır sahioleri vasatıyorlar ılerledığını sık sık yoklamaktadır lar Butun bunlar çocuğa çağında kılenn dışında kaldığını unutturmakta bır çalışma neşe«ı vermek tedır «E\ınızde okulunuz» hasta çocuğj yalnızlığın kıskacından kurtanvor Hastahkla normal eğıtım ha\atı arasındakı boşluğu dolduru5 r ı Ve çocuğu eşlenne kavuşturu\or 7 vılda 343 çocuk bu şekılde vefıştırılmışlerdır 1957 S8 vıiı <ıonun da 32 oğrencı bııt'inun %29 u normal havata avak u\durma\a muvaffak olmuştur Okul 3 kategonve avrılmaktaiır a) Hastalık vuzunoer bır zaman ıçın okuldan gerı k«Jıp da ertesı senekı normal sınıf» vetıstırılen ler b) Bır kaç senevı kavbettıkton sona okul Havntına vetıstırı DER K I . . 21 nııumıımıııııımııııımımıım R«sımle;«a HÜSEYtN MUMCU lenler e) Normal nkula gıdemıve ceklen ıçn sırf *• ımzde *> okulu nuz» tarafından vetı$tırılenler Me selâ bevm ıltıhabı geçırmış Ar melle 19S5 denberı bu okul tara fından jetıştırılmekte ve munta zaman ılerlemektedır Onun gıbı daha bır çok kalb hemophıhı gıbı onemlı hastalıklar yuzunden okul \uzu gormıven çocuklar \enı sıstfm savesınde cahıl kalmaktan »urtarılıvorlar Bu orıjınal okula Sajjlık Bakani ğı Parıs Beledıvesı hususı teşeb busler vesaıre taiofından vardırr lar vanılmakıa bj savede fakırlık vuzunden okumıvanlara burslar verılmektedıı Boyıect fakırlık de hastalık gıbı e&ıtım \olunun aşıl ma? gıbı rtjrdi. bı. engelı olmak tan çıkarılmaKtd < r Japon kızları j Dünya hususi detektif Sovyet tutuyorlar Bugunlerde Japonvada bususl detektıüerın 15leri basmdan aşk'ndır On bınlerce genç kız kendılerıne baş vurup t»ı*ar hlarının hayatlarını ınceden u t t v e oğrenmelerını ıtemekttu ' l n \akın vakıHere kadaı Japon kızı ana babasının u' gun bulduğu ad^mla e\len'rdı B J adet sıtgıde or'adan kalkuor j = pon ksdını erkckle eşıt olma volunda Bunun İçın <.enı onfml, bıı problemle kar,ı karş'vo E\ Irneceğı erkeğı kenHi «pceek ama »caba nasıl bır aHana bu' Kı'lar ı«*» hn • runun cevabını < bulmak ıçın detektif tutuyorlar > T 3i Mia' lı 'CM «ovle • •jr Bugune kadar hıs ha\atı maîe alı hevecanlı mı geçmış' Olaylart \ Diktatörü ve nııssr yeîistiren Âme?!ka!ı gorme\ı ı«temıştır \jnı zaraanda Garst ın pek kn met verdığı teorısı de S i \ \ e t h d f n ı çok ılgılendiTn'kVdır Bu nie^hur Amerıkan hububat mut"hab<ii';ına gore m oreanı^e cdılen mndrrn metotNrla \anilan 7iraatte bır memlı»ket halkınm <^l! sı butun nufusu beslıvecek kadar mahiul \etıçtırebılır (Sovyet Rusvada bugun nufusun %b0 « zıraate a^rılmıjtır) 1 üarst la Kru^çef bırbırlerıni zateı ta uyorlar Daha doğrusu johret'ormı 1955 de bır Sovvet eksperler hejetı Jov^a^a Coon Rapıds e, Garst ın metotlarını ıncelemne gıtımslerdır Az sonra da Gar't kendi'i Rus\aıa gıderek Ru« çıftçısıne bunları gostermıştır ve Sov\et Basbakaiının mısafırı olmu?tur Krujçev, «Jowa» da Rosuell Garst admda bır çıftlık sahıbmı bılhassa znaret etmek ıstem$tır Gar";t da bu znaretten çok memnun kalmı^tır Sov\et Bı bakanı ıle ^merıkalı çıftlık sahıbını bırhırlerıne bağlı\an nedır bılir mı^ınız' Mı«ır Gar^t Bırleşık ^merıkanın en buvuk hububatçılarındındır Altı vatak odası altı banvo \e bır vutme ha\uzundan ıbaret çıftlıgının ara?ı«ı 2 000 hektan bulmaktadır Butun bu arazıde mmr ekılır Işlerı 20 sekreter idare etmekte mahsul altı ejalette 1200 mum°=5 hn elıvle «atılmaktadır Fakat Garst ın as:l hu«:uM\etı mi'ir + Içkı ıçer mı' yetıştırme u^uludar Mısır rın^le+ Gelırı nedır' rını karı^tırarak ven> cınsler elde •r Sağlık durumu ı\ı mıdır' ^ + Sereflı bır aıle e\lidı mıdır' etmek'e topragm %erımm artır+ Herhangı bır akıl ha^tahğı madakı tecrubelem le un salmıs"ge'irmış mıdır' tır Her detektif bunlann cevabını Kruşçef 15te bu »ecrübelerın so•«raştıriD b u l u ^ r K'za sunduSu gun 7 000 frank alıvor Klâ^ık lıs nuç'arını ve onun jenı raetotlarım te diîinda sorulanlarm ucretı de avrı Merak genısledıkçe keserlıtı ağzını da açmak ee ekıvor u $eçme,9 ler klübü UUJkMMEK KARACA 3 Ekım Amenkan mılvont'rlPrınden Rav Rvan «Kenyı» da5 rdd 1800 metrede d u n a m en v m e otel ve kulubunu kurmakla meşsuldur Otel 10 mı VPI drbtd çıkacaktır Ultr»modernoi' Riu^terıler ıçın sıcak 1a/ıu, buhar ı.^s^^oları avlanan hay/dn'a ıç r 'oguk oda'ar vardır ' Daha fUnc1 den va/ Un musterı1 lerın iCa a\1a oufun dun\anın taBidığı uımler var W Churebıll Conrad 4Uton V Î ^neter Duku Clark Gaole W B ! ' Pısne\ Joan Crawford Hemıng^dv Kulube u\e \azılma ucretı S O ^ bın franktır Muşterıler Naırobue kadar uçakla gelecekler Orada kendılorını ıçı zebra derısıyle kaph bır Rolls Rojce alacak ve Itulube getırecektır Otelın en luks daıresı gunde 6 500 franktır Willjam Gibson'un Bo\unuz uzunsa sıze bu tunıkler 'vakıjır 1) Omuzlar pap>; Feıenmm ha tırlat r şekılde genişıetılmıştır U zun bır bojda bu çok guzel g o runur Çunku belı ınce gosterır Avrıca sıkı bır kemerle de bu ın eehk busbutun belırtılmı?tır 2) Dıor'un bu modelı de uzıın Gazetecıler tarafından mısafırı haklında ne du^unducu sorulan bovlular ıçındıı an t acaıp gıvın \ apınız Garst «Bu adamla rahat rahat ke mekten korkunu/ vokta nuşulabılnor Jowa çıftcıierınden Yoksa rahat gıverr.e iinız hıç bır fark: yok » demıjtır 3) Ince uzun bıı or\untu varsa bu mod*l tam sınn ıçındır Ikı lanlara kaçık jaka açıklıjı ve el bıiTiııı bel uzenne dokulusu val nız ınce bır sıluete mabıleceğı ıçın benzerıne pel» astlamazsını? 4) Bunda da iri sal >aka bol 1959 Cumartesinden ıtıbarem bu>;t \alnır uzun bo\lul»ra jıder Ikısının ınce sıkı belle yaptıgı tezat çok guzeld r Yuıvıldanberı surege en kultu serler vermıs Turk dılını gerçekrel hatta uîusal dav a'arımızrian ten ıvı bıldıklerıne ınanılmış ışıbırı de dıl meselesıdır Bırçok der nın ehlı vazar eğıtıcı bılgın ve gı gazete ve kıatplar bu mese yabancı Turkolo^ları ıçınde toplık dogrusu akale ıle ılgılı vazılar tartışmalar jan oır Kurul j onsurulerle (hıpotezlerle) doludur de nı çekırdecı Kurulmalıdır Sonakademı olacak Butun davranışların duşuncelerın raları CKS ksi/. canlılıgı sureklılığı sertlıgı me olan bu kuıul çv. ana kollarda çaselenın gerçekten onemlı bır da hşmalıdır va ulusal bır sorun olduğunu ora) Umumı Turk Dılı Tarıhı ve Uvs ko>maktadır ' Esorlerı Turk dılını tarıh«el Ortada bazılarının ılerı sur geıerı\le ıncelemek onun tarıh bog t duklerı fciDi bab= ııe çocuğun bır vunca geçırdıgı merhalelerı tespıt bırıe^ının dılını anlamamaları de etmek Turkçe vazıtları, belgeleıı, recesn ue agır rımamakla beraber kıtapları taramak Elae edılen maldıl meselesı gerçegı vardır Mese zemcM .Tarıhsel tanıklan ıle Turk lenın bır an once çozumlenmesı dılı tarıhı» adı altmda genış bır gereklıdır Gunluk konuşmalarda antolojı şekhnde toplamak yazılarda kıtaplarda eş anlamlı b Turk Dılı Dıyalektlerı ve Agız > jabancı ve Turkçe kelımeler van ları Irılı ufaklı Turk dılı dnelekt vana kullanılıp durmaktadır Bu ve agızlaıını ıncelemek ozellıkleı ını durumu dılın zengınlıâınden çok konuşu'duklan verlerı tesbıt etmek dılde hukum suren karışıklıga (a vazılı ve sozlu e^erler nı derlemek narşıye) bağlamak gerçeğe daha a V rı ayrı sozlukleıını karşılaştırmauvgundur sanırım I U g'amerlerını \azrr>ak Aj rıca bırçok yjbancı kelıme Unıumı Turk Dılı Gramerı ve c) nın ımlasında çeşıthlık gorulmek îmlası Turk dılı dıvelpktlermın a\tedır Kelıme sonundakı (b) ler. r ı ayrı gramer ozellıklerı tesbıt edıl (p) (d) ler (t) v s mı jok«a aksı dıkten sonra toptan buvuk Turk mı olacaktır 7 A\nı harfın ıkı baş d,], g1£>mer!nı vazmak Deği'mez ımka kelımeden bırınde ınce oburun hğ kurallarmı go'iermek Bovlece bu de kalın ?es verdığı behrtılmelı gu,, ı r r ) !ân ızda gorulen kararsızlık mıdır' Belırtılecekse nasıP Gıttık lar Biderılmış olur çe >.a\ lan \aban taklıtçılıgıj le ç) Yenı Kelıme Tuıetme ve Yakısç Batı dıılerınden alınan gpreksız tırma Bence akademmın başarı'ı kelımelerın dk'^ı na^ıl durdurula |sonuçlar olde etmesmoe turkçerrızın caktır' Bunlaı tibı d«ıhd nıce nıce yetkın b r dıl olrrasında en onemlı sorunlar çozumlenmelerını bekle v e r l alacak çalısmaldr bu konudakı ç v e r l b ' t mekted rler ler o'acaktır Bundan once be'ırtıŞuphesız ulusldiın oz benlıkle len çalı«ma kollannda alınan sonuçelden rını korumalarında ulu«al ulkıı e belgt'eıe dd>an laıak rını du\ gu1 ırını dese r lerını ku gtldı,ı kadar ıslek ek ve koHer'e saktan ku^d.a t< ş Tialannda dılın o r t . cTın 17e bnuz gırmıs ve gır pek buvuk z rtv vaıdır Genç ncktı e'an vabancı I t l n ı e k ı e vekuşagın LK'idnlı ne\ıını anlamak nı tfknık ve ku'tuıel kavıamlara ta c<=ktıg guı, u^un sebeplerınden kdişılıklar bulmahdıı Bovlece bıı lıirı budjr Dıl hı. ulusun kultur çok yabancı kelıme daha yerlrşmevt teknık duru .uı.un a>nasıdır | den at Irrış dılırmz bunlardan te L'lusların kulturlerının vavılmasın m i7İeimış olacaktır tkmcı ve sonrada dolavısıvle ustunluk kurma'a kı adımlar daha oncelerı dılımızegıı rında en onemlı oğe'erden bırıdır mış ke1ımclee kar^ılık b Umak ol Ulusal dıl, toplum bırevlerı »ra malıdır sında sıkı bır bağ kurar ulusal Yalnır bu çalısmaldrda bazı hubenlığın teşekkulunde baş >ardım lus'ar daıma gO7 onıınde tutulmalıcı olur dır Bunla aı asında şunlar savılabıYerv uzundekı dıller hep avnı a lır I) Yabancı dıllerden kural ve ek maç'a crta>a çiKmış konuşulmuj ve gelısmışlerd Insanların bır la'ırdktan sakırmalı kaı«ıhklar guçb m e m l e jnla, b ımelerı ancak ' u mandnıcı olmalıdn Y > « gııdu Ka dıl'er \olu\la olaganM,mıstır ko len amaç'a çelıme\e dı «ıılmuş olur lavla«mı!tır Bugunku dıllerın en I Hı Sert bır temızleme tutumu da ılkelı ıle en gpiışmi'i arasındakı buvuk tepkılere vol açar Dıhmızde tek »yrılık gelı^ım zıncırınde bı1 karşılıgı tuıetılemı\en vakıstınla nnın ılk obunıruı son halkavı m\ n yabancı kehmelen elden geldı teşkıl etmelerıdır ğı k?dir tuıkçelestırerek muhafaza b<r «oru »el.bılır Acaba ttnlı ve>ı .!m»lıdır III' Yenı bulunan kar?ıl kları aşıdılıeı.n gel 6v,« »ebebı nedır' Kırı ztılsmalaıld degıl \eı >szılarda a bır cı ıpWm~\la ıhtıjaçtır dıeserlerde I vebılıri7 insanlar yenı OO o a Karı koca dunvada bıılıkte kalmanın «evıncı ile bırlıkU ıoz« ba». larlar iMİık ıçın doğruluk içın, gnzellık lçm yasıjacağUL Karı kora Sozumuz S 7 O Gel gor ki Bunca sevgıve bır omurcuk az! Sevmek vaşamaktır bıldık, Sevmıjen Wışı vasamaz Şukur, Sevgı kurtardı bizi Sukur Sevgıve vrrdık kendırrjzi Sukur Silnıedi olum Can dunvasından roljemırl. Yol<u Aska guzellıge dogruluga iııan! Aşk ıçre doııer devran A^k^ız geçen omur Lzunlu Uısalı bır valan' Dogru soze ne denıı'' Bu dunva boyledır i|t€, gelınır»» bır C«lınır \aşanıısa sevgı ıle yajanır Sevgısız olmeden olunur Fırsat kuşu kanatlanmıva görsvm, k»drı o zaman bılınlr Sevenler murat alıp mu'at vtur sevmı\enler dahavaşarken çurür Sevgi insanın yanı başında Olum derten, canın peşınde Balık *uda, can tevgide S«vgısız can gece gundüz kavguda TİYATRO SAÜNCAKTA Sahnexe Koyarr İKÎ KİŞI MUHSİN ERTUĞRUL 10 Ekım 1959 Cumartesinden ıtibaren John Osborne'un BURADA GÖMÜLÜ Sahnaye Kovan YILDIZ KENTER Her ıkı pnesın bıletlerı satıja arzedılmıstır. Gışe 10 14 16 20 açıktır Tel 44 65 66 K I R A L I K EV r rtbı hu.usl.r» dıkk.» tdılulaştıkları kavramları ıfade eriebiH. £S a koklesmış y bancı bı mek ıçın dılır kurallanndan bu UnmU5 favdalanırlar jenı kelımeler turelik çıkma». esk. , v venıv, tırler vakıştırıridi u\dururlar y l p r a t l c l 5 0 Bır dılın bu v«:«i"de gehşmesınm ılk şarlı konusanlarca dıle beslen , , . . , , , , .. ^ , 1 " % 1 K ınde benrt len 2> 1 noktalann rae^ı Rereken guven ve ınandır , , 1,,,,„,. , . onomı açikça gorulmustur UuvenmedPn ın ınmadan bır şev \apılamaz Dılımı je'erlıgıne gu I d l ^«y"" EHe edılen bılımse! sovennuven ınarını van kışı onun " u / " l a ' ar rm 5 tuıkçcvıe vazılm 5 gehşmetıne v.ıoımcı olama? Bı!a |büınseı ve cHebı va> mlaırak ıçn kıs onu zedei'vıcı koıletıcı h a r e l d e r 8 1 v e kı'apUr çıkırnalı TuıV dıketlerde bulunur Ö>le>^e Turk ''• c a ! | C I ' " ^ları ve suıunları ıle ılgılı renın gelışmesı once bızım onun «vciınlatıcı j j lar hazırlamdlıdır Yorı ( J a p o n v a ) da 7S v A rıca her \\r u konularda ve dalMına Ogava ı d ı n d a bır kadın 35 kurallarına be<;h\ecpsımi7 guvene sene e v v e l kendiMnı bırakan 83 va ınana sajgna ba o lıd r Pek eskl laraa Tuık dılının geltşmesıne ç».ıan ara b c » " ^azanan'ara oduller »ındakı nıjanhsından oç almak bır geçmışe değer 1 anıtlara sahıp » ' ıçın e i ı n ı ateşe vermıştır Ev ta dılı bu guverıe ınanca sav verıİTiel bu ç«baları te'vık etmeıı m a m ı j l e vanmıştır gıva lavıktır Gu\en ve ınancın dır 9 ardından ç a l n n a geıır «^rmut Devl^'e dugen od vl~r de v a r . lar, durumlr, aniatao.'mek ven, V ^ ! ^ Z . * ^ ^.> ,., A " T ' ^ I Carib, fakaf gercek Geçen hafta Vırgın a plajında C h e v a l ı e r otelıne m e n l e r kabul bu rosunda su notu bulmuşlardır Suadıvede altı odalı geni? ıkı teras avrıca bodrum katı ça cBos odalardan bırını s e ç ı n ı ı Ve Ray Rvan bu eserı \ktor Wı! maçirhgı gdrajı ve telefonu bulunan bahçe ıçensınde mustakıl g e l ı p benı plajda b u l u n u z > lıam Holden'le ve b r Is\ıçrelı «a ev fmcblelı) olarak senelık kırava \ erılecekür Tel 55 18 49 sa * navjeı ıle bırlejer»k vucude getır bahları 910 ak amları 1920 arası Bır feza elbısesı 35(1000 Isvıçre mektedır Garıp bır uçken ^ ^ • ^ ^ ^ ^ • ^ • • • ^ • • ^ frangına mal olmaktadır mi'llh'llll'llı " 1' lı i'IHI! !"!!!in!M!"ll ''II' 11 III! l'lllllintlll'İIIIIIIH'l II i III 'illllimi'llllllllHIIIIIII'l l'lllllll'l N'llll II'II'HI!1 llü I II II 111,111lı I ııilllllllll'PIIIII'l llllllllll II llllll I[',!HI!||||||,| i'llll Ül I H!||||| llll lüılll'IIUIIIIIIIIIUIII" III HII'tl'lıllKIIIIIII 1 pış agzıma Juş. atasozunde bebr tılen hazır lop v u cusıınus'» ken dlhgınrien ir' \me\\ bekİPmek çok versızdır aldalır CIT Turkçenm ,e ı, nci yolunda ne Japabılın/ Bu Konuoakı dusuncerımı »ırdıj t lerımı şo\le »ırdı'v t bılırım Önce şu ııt, un^ ıkeye kajıtsız sart<;ız u\u n o Jır dır Esıtım ve og'etım ışleun^e 1 Turk dılı çahsrrıalarını desteklemei deıs kıtfplirı oıl akademı ıne mcelettırılmeiıdıı Devlet vaz'şma'armJ° <"'inf'a \a\ nlarında tuıkçe Sos eımel dıı ' ~ Turk a\aınının da bu a^da k a r m c « kaderınce hatta cok Uzl* t b z u c aD1 1 ' l Yabancı kelıme'eıe r s > g l d a Iad ! K O R U Y U C U tÛRO LOVACE.OTEPANDlRAS KAPI DIŞAR.I CE. P M E L E K L E R SEVİMLİ BALIKÇI 6 sr f DlYECEKSİN BAMA OYL TURNAV" VURD 2 fcrth«ı lurs ve emellere alet etmemek Aksı halde bırçok ger çeklerın kurallanr çışnennesı oCT l(* an savnnnhd r Bu ıcı ana ılkev» uvduktdn son ra vapımızın temellerını vukseltebı r çahsma arımızı ıler'etebıh rız 1 nııı bdsmdo gel=cege hukmedecek olan ordunun subaşılsr jıbı gormek tev ,m Kısaca 07e lemek ge ekırse her tuılu sıvasi d'iîunceleıden ve şahsı h rslaıaan $ıvrılmi| u'kuculerm prog ramlı bıhmsel ve ıvı nıvetlı çabalau tu kçenın bu\uk vetkın gu;lu bır dıl olma=ını sağlayacaktır Kendı aıtnlarında degerlı e Buna butun kalbımle manuorura LUKÇUDA, OYLE. H A D ı L/'SEV BUGL/NKU PROGRAM ISl ANBLH j'.itc.itiiinrijilHtUl.U, , . ^jmııı hll 7 T Aç 1 5 ve Progrsm 7 10 Kar sık sab h r jz s 8 00 Ha > berl«r S 15 Sarkılar 8 30 <^r Van Damn e K»rret 8 45 Saz e»«rl»rl 9 80 k = panı? * 12 27 Açı if v« Propvm .2 30 Yemek nuzığ 12 55 Kuçuk Studvod»n b « dıklka 13 00 B^\rak Torem 13 05 SarkıUr Ahm»t Ustun 13 30 Hıbcrler 13 « Sarkılar Murş de Tan 14 15 Pan Orkestrası 14 30 Haf f I.aUan şakı a n 14 45 Saz ««rlerı (Ç«. lan Fe>zı Ar^lang 11 1D 00 Bır a bum 15 30 Sarkılar Nad r HılJcat Culha 1G 00 Knrışık muz k 1« 30 SarkıHr Guzıde Kasacı Sııkr«n Akm 17 00 Cumate«ı konserı 17 30 HaKkı Derman Fa«ıl Heveti 18 00 ^Kşam melod le r 18 5 Ojjn hava'art 18 30 Oans v* caz m ıziği 18 30 Eg tim Saan 19 00 Sabahattın V o i a n \e Arkadaslarv 19 30 Haber'er T» 45 Gıtar kuarteti Î0 00 Kıbrıs Saıtl 20 15 Radye Gazetesı 30 35 Kıı^uk Stadyod n be? daklka 20 40 Dinlejlct t«te£lerı (Ha'f »atı muzıgı) }1 00 Şarkılar Z»ki Muren 21 S» Muzlk 11 45 Se mıh Aree^e ve Vedı K f n ı p ı Jî 00 Şarltı ar 22 20 Konu'rra 2Î 30 Hafıf me od l e ' 22 45 Cumarte gaee^ı c r m ızik fKarısık ha£ f şar kılar dans ve caz mızıe ) 23 15 Hab«rler 23 30 Program 23 33 Bına muîigi 24 00 Kapanış 1157 Açılrs \e Progran 12 00 Nev n Demırdogen aen şarkılar 12 2o Se'tHst ssct 12 31 Hafıf oğ e mıızjg 13 00 Haberler 13 15 D n h Shr>'e ve Pat Boo"e den »ar kı ar 10 10 Kadıı 1 r Toplulugundan şırkı ar 14 00 K ıba da dans 14 15 Muzevyen Yıldızdofan dsn şarkılar 14 30 Mary Mavod>n hoff melod ler 14 45 Yurtun S « 1 « T Erkettler TnpluİL*u 15 00 Curoartetl konsert 1» 00 K»yıp mektup a n ve kapanış • 16 37 Açılıı ve Prograır 17 00 Radio Çocuk Satı *s 00 Be» se« bes «az 18 25 Serbest iaat 18 30 Spor hib«rl»rı 18 40 Dans muzl© 18 55 Serbest saat 19 00 Habtrler 19 15 Tar hten bır japrak 18 20 Studyo 4 Un nulodılar 19 30 Semal ıt Ergokırer den sarkıl»r 1» 4S S?» »strten 20 00 Kıoru Saaıt 20 15 Ra<J\o Gaw t»sl 20 30 Serbest saat S0 S5 Şarkllar 21 00 B rblr gec« rn» »al a n 21 20 Plak gecidı 22 00 N«f« Candan sarkılar 22 30 M« Jodller »2 45 Haberler 23 00 Gte*nln k»rma mta gi 23 30 Hafta sona erıvor Dans ve çaz mU ııği Î4 00 P'ograın ve kapanif Gelın bız de sevenlerle bırlık olup şu beyıtlere katılalım C ' iMin lı ııı uiiilııuı ılılll uniılt uıllllllllliıl|!'mıll||ll lı,llllllllll!lllllllll!ltllll!llllllllllllir!ll!l!lll!lll!lilllllltlttlllini UlMltitıitUinirMItıJıtJtJltl.UiltiriilllMaiKIItlUUıaLL.IİlUoJ^kliltl^tUrltnuaiM .Ltıl l V OSCAR: ' Hanı dedıgim bev erenler, Dui'va benım dıvenler' Tıe\ aldı >er gızledı Faıu dunva kıme kaldı' Gelımlı gıdımlı dun\a ^kıbct «onucu ol.ımlu üunva Dılcrım larlı kara daglann jıkılmaMii Golgelıce kaba ağacın ke'iınu^ın Kan gihı akan guzel suv un kıiTOma'm, Kanatlarnun uçları kırılm.ısın Ko^tururken ak boz «hn surcniesin Çaldığın 7am*n kara pulat 0/ kılum kedılmesın, Durtuşurken ala gonderin ufannw<ııı Ak sakalh baban verı Ceniıet olsun, Ak purceklı anan verı O n n e t ol 'un Albhııı verdığı umudun kınlmasın Ksdır Taarı Senı Namerde muhtaç ev lpnıc» m SOV |'l> ı..iıı»ı.ı,, 11 iı, 1, li rt.ıll I I PKOF NlMeÜS'iuı MACEKALARL ıllllllmı, ,,ıin:l llımıııınıll,ıılı| l lllllııı l |«l!|||!|i!l||l EIMIIIIHtMIIHITmlttttl lıiUDIIIIIIIIIIIIIıllUMIIlllUilÜİIIUUIİIIIIIIIIIIIIIIII ılllllllllllUlllllllllll.lllllllllllllUIIIIIİNııMllıllHlllllUllllılıMlliaflllllllliilııoilllllılllli İSANBLL Tnatrosu Bu .kşam î l d» E han rsda •t\DIK ZEVCEIE1 Komedi 3 Perde \ ıkleden Toto Karaa ^ hnev e Kov an M ANK^KA Hepguler ( 57 Açılıs v» Program 7 06 Dekorlar M Alâettm Sabah fezel profframı T 45 Ha j ba tenzılâth haîk matıne^ı b*r er S 00 Sabah ozel programı. eumartcsı pazar II da matıne por nın de\amı S 00 Froçram ve şembe « a a r e c u r n a r t e s i KENDİR ELYAFJ ALINACAKTIR Türkiyc Selüloz ve Kâğtt Fab. İ??etmesi Urnum MüdürSÜFÜrrden: İZMİT mo ton Vendır e]jafı »at n îlm»e»K»ır Tek 1 fler 10 ton ıeın de vapıldbılır Tekllf mektupların n «artn'me v» mukavele proie«ı hukumlen dahılınde 1 2 1 0 19D9 pazaıfe^ı şunıı saat 12 00 ve kadar ısletrrede bulan darulma'i gerekmcktpdır Sartnam" ve mukavele projesı I='arb ıl B jronnuzdan Kastamonu Fat<a Ünve Tıesret Odsler nHnn par«ıı I f r n ed Vbıiır îsletıne ıhaleM ı v»
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog