Bugünden 1930'a 5.326.232 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

ALTI CUMHURÎYET 1 Eylul 1959 Basketbol liginin sevilen takımı Parüşşafaka yarııı Aînıaııyaya gidiyor Darüşşafaka basketbol takımı, presı ile 14 kişılik bir kafıle halinBremen, Hamburg, Münihte muh de Almariyaya hareket eriecektir. Seyahate umumi kaptan Hüsetelif maçlar yapmak üzere 2 Eylul çarşamba günü Semplon eks yin Tanyü ile antrenör Yalçın Gra nit işleri dolayısile iştirak edememektedir. Harbden sonra gelen ilk Türk takımı olması dolayısile Darüşçafakanm seyahati Bremende büyük bir alâka uyandırmıştır. Yapılacak karşılama töreni ve Beledive Reisinin de iştirak edeTahranda yapılacak dörtlü eskrim ceği ziyafette hazır bulunmak üturnuvasına kaHacak Millî Es zere Hamburg Konsolosumuz cukrim T?kımımız Cuma skşam: saat martesı günü Bremene gelecektir. 21.15 de ekspresle hareket ed^cektir. Türkh'e. tran. Japor.ya ve İtalyanın katılacaklsrı turnuv?"da flöre müssbakslannin elektrikle vapılma sına doir Fedçrasyonumuzun yaptıâı teklife İranlılar menfî cçvab vermişlerdir. Kıfilede 10 eskrimci ve 2 de id'ireri hıılırm «ktadır. Istanbul Tramplen Atlama Müsabakasında Bir Rekor Utku Altuğ büyüklerde birinci olurken, Kızlarda Esra Paşakay yeni bir Türkiye rekoru tesis etti Heybeliada plâjmda yapılan Istanbul Atlama Şampiyonası nihayet lenmistir. Esra Paşakay yeni bir Türkiye rekoru tesis etmiştir. Teknik n«ticeler şöyledir : 1 2 3 4 Tramplen Erkek Büyükler Utku Altuğ (G.S.) Türel Ayğım (M.S.) Mahir Canbakan (G.S.) Zeki Akyüz (Dz.H.Ok.) : 117.15 100.53 92.69 89.53 82.68 im^ Eskıimcileı cuma günü Tahıana gidiyor IJNAL UYGLÇ Türkiye l Selma Hassanm transferi hâdise oîuyor FENERBAHÇENlNr CZEPEL İLE ROVANŞ MAÇIM YApACAĞI BUDAPEŞTE NEP STADYOMU 100.000 KİŞİLİK eylulue IstanbuldaM mühim harştlaşma 5 Gürcan Sarman (G.S.) Tramplen Erkek Ortalar : 3138 1 Alkım Altuğ (t.spori Tramplen Bayan Büyükler 84.34 1 Esra Paşakay (G.S.) (Y.T.R.) Küçükpazar, boks takımı kurdu Küçükpazar kulübü bir boks takı Kısa bir hazırlanmadan mı kurmuş, genç istidatlar eski boksörlerden Adnan sonra kıvmetli vürüvücü rörlüğünde çahşmağaSiralın antrebaşlamışlardır 5. Km. de Türkiye rekoru . tesis etti Yürüvüs rekortmenimiz Ünal Uy | Davis kupası maçlaguç dün Dolmabahçe Stadında 5 rında Amerika ile kilometre yürüvüş rekorunu 25 dakika 39 saniyede kırmağa muvafAvusuralya 22 fak olmuştur. Eski rekor Türkiye durumda atletizm birinciliğinde 25 55.6 üe Eskişehir bölgesinden Sezer Selek tarafından kınlmıştı. Ünal Uyguç 10 günlük bir çalışma ile bu rekoru kırarak klâsını da ispat etmiş bulunmaktadır. Forest HiUs. NewYork, 31 (AP) Perulu Alex Olmedo Davis Kupası karşılaşmalarınds dün 3 saat 20 dakikalık bir mücadeleden sonra Avustralyah Rod Laver'i yenmiştir. OLmedo bu karşılaşmayı 4 sette kazanmıştır Setler 97. : 46. 108. 1210 dur. Bu durumda Amerikan takımı ile Avustralya takımı 22 duruma gelmişlerdir. Olmedo bu maçta çok güzel bir oyun çıkartnıştır. Beşiktaş bu hafta Bursaya gidiyor Beşiktaş bu hafta pazar eür.ü Bursada bir karçılasma yapacaktır. Siyahbeyazlılar Btırsaya cuınartesi günü jideceklerdir. Evvelce k^rarlaşttrılmış olan Gar fcrı tamamlanmak üzeredir. Aynı bis El Mısıri maçı katiyet' kssbet gün bu büyük maçtan evvel Besıkmıştir. Yeni alınan haberlere göre bu taş ve Unkapanı boks takımları ken revanş maçı 12 eylul cunr rtesi günü di aralarındj muhtelif sikletlerde bir Kınabadada yapılacaktır. Bu mülıim hazırlık maçı yapaesklardır. Müsabamüsebaka için organizasyon hazırlık kalar saat 20.30 da ba^lajacaktır. Garbis, E! Mtsrı ile rövansı 12 fo\i\\k Kıpa^ıarfada vaoacak Federasyon Budapeşte. 31 (Hususî) Avru masını istemişlerdir. pa Şampiyon Kulüpler Turnuvasın bu akşam yaptığı toplantıda kat'i da Türkiye şampiyonu Fenerbahçe karan almış ve durumu (23 Eylulye düşen Macaristan şampiyonu deki maç Budapeşte Nep St?dmda Czepel Vasas takımı bu hafta Ma oynanacaktır) şeklinde Türkiyeye caristanin en popüler takımı ile bildirmistir. Fenerhahçe için haıırlık var olan hattâ < Macaristan 8 milyon• Fenerbahce burada Mirgrit ad >dur. Ferenç Varoş'un 9 milyon ta raftarl vardır» şeklinde bahsedilen sındaki Eksgrant Oteünde misafir Ferenç Varoş'a penaltıdan yediği edileeek ve kcndisine spor tpsisleri açık bulundurulac^ktır. Maçın j tek golle 10 mağlub olmuştur. Buna rağmen Czepelin bilhassa hRkemleri olan Leo Temesiç ve kalecisi Toth 1. sol haf Gleiban ve Nedelkovski için buradaki spor çev j solaçığı Füllop çok iyi bir maç çı releri fik'r yürütmemektedirler. I K. Pellosrura tur Bİ'adı ! karmışlardır. Takımın daha ziyade Helsinki. 31 (a a.) Avnlpa Şam ; he' battı form'a girmemiştir. piyon Kulünler Futbol Turmıvasına ı A"trpnör Javor Pall'in sözleri J C' r nelin antrenörü Javor Pall iştirâk edecek olan Frnlan' «,'a fut1 ( maçtan sonra gazetecilere: «Bunlar bol şamn'vonu «Kuopion Pelloseu [ Dörtlü basketbol fnzla bir şcy ifade etmez, takım on ra», U.E.F.A. teskilâtma müracaatturnuvası I.E.D. de gün sonra tamamen form'a girecek te bulunsrak tumuvaya k?tı!nvyaTürkiyenin şohretli futhol tir» demiştir. Czepel haftanm her cağını bilrlirmiştir. Böylece E. yapılacak takımı, 1959 yılının namağlup günü antrenman yaparak Fenerbah Francfort (B. Almanya) tur atlaİstanbul şbmpiyomı. ilk Millî Ekim ayı brşlarmda Tenis Es çe maçına hazjrlanmaktadır. rmşür. lie sampiyonu Fenerbahce kakrim • Dağcılık Kulübü santrkorFederasyonun karan yıptır. Gorenler. bu hususta tunda dörtlü bir basketbol turnu1 Fenerbahce Czepel n^çınm ev Serbest giriş kartları 14 Fenerbahce kulübü idarecilevası yapılacaktır. Bu tumuvaya velee Czepel Stadında oynanması rine rrıalumat verebilecek oFenerbahce. Galatasaray ve Beyoğ istfnivordu. Fakat buranln en bü eylule kadar muteber lanlar mükâfatlandırılacaktır. luspordan başka Yunanistan şampi: yük gazetesi «Nep Spor» un açtığı Yeni talimatname daha böigeye, Hami S. yonu Paok takımı da i«tirâk ede ' bir ankette halk ve otoriteler maçm serbest E'i'W kartları c «ktir. 1100 brn kişilik Nep Stadında oynan 14 Eylule kadar uzatılmıştır İFta'nbul Yüzme Şamniyonası sv rasmda idareciler arasında bazı münakaşaUnn ve bir a r a da e=ki Modall yüzücü Selma Hassan'ın Galatasaray adına müsabak=ılara katılmasına Modalıların itirazda buhınduîu'nu bilclirmistik Dün Moda Kuliibü Reisi Haldun Oksar bir basin toplantısı yaprruş ve bazı açıklamada bulunmuştur. Modalıların itiraz'anna göre 2.111941 do&unılu "^Selma Hassan nüfup memurluğurıa müracaatle kendİFİ'ne verilen nüfus k?Sıdının kendisine ait olmayıp bundan 1? ne önce ölmiiş olan ablası H^tice Selma Hassar.'*t ait bulunrlyj»' ve k»nrlisinrn 1942 doğumlu o'duiju. nüfus kâgıdının buna eöre düzeltilmesi eerektitrni bîldirmiçtir. Bunun üzprine Galatasar=v Kulübü yeni nüfu* kâsıdı ile Bpderi Terbivesine müracaat edçrek sporcunun veni vaşı itibaril» sılıhatini vok edprı Morlal'larin eündeki lisansını iptal ettirmis ve kendi adına hir lisans cıkarmıştır. Moda Kulübü R="=kanı. b?sin top lantlsını, « Hakkım'zı aramak için ilsili mercilere müracaat ettik» diyerek bit'imiştir. Fenerbahce macma iyi şekîlde hazırlanıyor Macar Federasyonu dün toplanarak maçın Nep stadında yapılmasını karar altına aldı Czepelin Ferenç, Varoş'a 10 yenilmesine rağmen Antrenör «Bir gün sonra takım hazırdır» diyor Tramplen Bayan Ortalar : 1 Sema Ertan (İ.spor) 21.44 Kule Atlama Erkek Büyükler : 1 Golyo Çalmof (İ.spor) 97.51 2 Muammer Çolpan (F.B.1 9123 Kule Atlama Erkek Ortalar : 1 Ersin Budak (İ.spor) 48.08 Gençler, sutopu maçlarının 2. devresi başlıyor İstanbul Gençler Sutopu Şampiyo nasınin ikinci devresi 567 Eylul tarihlerinde İ. Y. İhtisas Kulübü havuzunda yapıbcaktır. ESRA PAŞAKAY Kaideleri yanlış tatbik edenler ceza görecekler 94 millî federasyona bağlı hakem lere hocalık yapacak teknık eleman ları yetiştirmek maksadile ağustos «yınrto îs^içre'nin Bıenne şehrinın Maccolen bolgesinde açılmış olan kurs nihayet bulmı^ ve bu kursa k?.tı'mı? olan Türk heyeti memleke timize dönmüşrür. Memleketimize dönen heyet adı na bir basın toplantısı >«3pılmi5 kurs d3 ahnan kararlan ve değişen kaideler izah edilmiştir. Fenerbahce, îstanbulspor, Feriköy kamDa girdiler Kayıp İlunt Bu kursda bfşlıca beş nokta müzekere edilmiş ve karara bp~la'i^ Bilhassa Federasyon hakemlerinin nîsıl yetiştiği ve hakem trlimatnaMilli licin çctin şekilde başlaması i m ^ i n d e yapılacak değişıkKkler kaüzerine takımlar kadrolarmı kampa ! rarlaştınlmıstır. Bu arada S. Garan almay.n başİP'Tiışlardır. j oyuncu drğiştirme meselesin* temas Fenerbahçç j etmiş ve İngiltere. Fransn. Mac»rrisFenerbühce futbo takımı dünaki tan. Polonya. Holanda. Italya. Belçişam yarın Kasımpaşa ile yapacağı i ka ve D=nimarka da Federas>onkrın millî lig karçılaşması için kampa , oyuncu değiştirilme meselesini kabul ', girrriştir. 1 etmediklerini söylemistir. Fertkov Diğer tnraftan FİFA Türk Futbol Yarın tstanbulspor île karşılaşacak olan Feriköy futbol takımı dün ak ( Fedcrasyonuna gönderdiği bir yazı şam Pendikte bu maç için kampa I ''° kaide deeişikliklerinin bildirilmesini i^tcmiştir. Mer'i kaideleri girmistir. Diğer taraftsn Istanbulspnr da bu y«nlış tatbik eden federasyonlar takib edileceklcr ve icabında kendilemîç için Kadıköyde kampa gırmışrindon para cez<>sı kesileeektir. tir. HUR5A ÇUVAL SATiLAOAKTIR MAU Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi ESKİŞEHİR TOHUM ÜRETME ÇİFTLİĞİNDEN 1 Anbarlarımızda mevcut hurda ve parça halinde 7000 kg. çuval 15 Eylul 1959 Salı günü saat 16 da açık arttırma suretiyle satılacaktır. 2 Arttırmaya iştirâk edebilmek için yatınlmasi gereken teminat 1.000, iiradır. 3 Arzu edenler arttırmanın yapılacağı tarüıden önce de Çiftliğimıze müracaatle çuvallan görebilirler. 4 Çuvallar arttırmayı müteakıp en geç bir hafta zarfında alîcı tarafından tesellüm edilecektir. 5 Çiftliğimiz satışı yapıp yapmamakta veya dıledieine yapmakta serbesttir. (47721) BENZiNÜ ve MAZOTLU KAMYONLARI jyarbakır Valiü 1 (91916.82) lira keşif bedellj ve (584584) lira muvakket teminat mektuplu CÜNGÜŞ kazasına bağh GEZO köy ilkokul inşaatı 19 Eylul 1959 Cumartesi günü saat H.OO de kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 2 Eksiltme Vilâyet makam'nda toplan^cak olün Vilâyet Daimî Encümeninde yapılacaktır. Şartname Encümen kaleminde göıüleb'lir. 3 İsteklilerin bu işin Teknik öneminde bir i?i iyi bir surette yapıp başardıklarrna veya idare ve der.et'edikkrni • Vsbsta yarar belgelerini ibraz suretiyle ihale gününden Tetil sünleri hariç en az üç gün önce Vilâyet makamına müracaatle veter'.ik belgelçri almaları ve bu belaelerle 1959 yılında Ticaret Odasma kayıtlı olduklanna dair vesika ve muvakkat teminat mektuplarım havi 2490 sayılı Kanunun 32. ci maddesi hükümlerine uygun olarak hazırlıyac?k1arı teklif mektuplannı vukarda belirtile n 19'Eylul/1959 CUMAPTESİ cünü tâyin olun^n ihale saatinden bir saat evveline kadar Vilâ''et Daimî Encümenine vermeleri lüzumu ilân oiunur. (47635) Birinci kota tamamen teslim edilmiştir. ve ikinci kotadan mazutlu az bir miktar kalmıştır. Acele ediniz. ÜÇÜNCÜ kotadan sipariş kaydına başlanmıştır. ÇİFÇİLER T İ C A R E T T.A.Ş. Şişli meydanı Halâskârgazi caddesi No. 342 Tel: 48 57 53 KANIYONLARI GELMIŞTIR Alman malı SACHSENRING (Saksonya Halkası) marka kamyonlarımız gelmiş ve sal<şa arzedılrrişHr. Sıra kaydma luzum yoktur. Derhal »eslim edilr. 8.25 x 20 ebadmda 14 katlı BUFFALO marka 7 lâstıkle mücehhezdır. Yedi ton hamule yük faj.r, Bu kamyoniar için Anadolunun bülün Vılayetierinde acentahklar verilecektır. İhtiyaç sahıplerinin veya acen^alık talebinde bulunanlann müessesemize müracaatlan ılân oiunur. 'stanbul Sanayi Odası Mensupları fstihlâk Kooperatifindenî \şağıda cins ve miktarları yazılı ma'ldeler ayrı avrı pazarlık suretüe satılacaktır. İhtiyaç sahipîerinın 1 Eylul 939 Sah sünün " dsn 7 Eylul Fazartesi gününe kadar sabahları saat 10 ilâ 12 arasında Sirkeci Kılavuz Han 4 üncü kat 41 No. da Kooperatıf Müdürlüğüne müracaatleri rica oiunur. Maddelerin cinsi Miktarı: Kg. Avrupa selefon kâğıdı (rulo halinde) Muhtelif sun'î ipek iplikleri Rulo. yumak ve makara halinde k°ten ayakkabıcı ipliği Ni^adır 1.343.700 290.580 60, İZMİR FUARINDA KAUÇUK YATAKLAR Poroteks Köpük Kauçuk Sanayii Limited Şirketi, Köpük Kau çuktan yapümış Yatak, Yastık. Minder ve Döşemeliklerini İzmir Fuarı Odalar Birliği Pavyonunda müşahedelerinize arzetmekle iftihar duyar. Karaca Ticaret İstanbul Tel: 22 41 84 Tahtakale Tomruk S. No. 17 IVIÂKİNE SANAYİ LTD. ŞTİ. Dolapdere Kurtuiuş Deresi Cad, No. 611 inci Kat İstanbul' Te!: U 53 53 44 23 43 Telgr. MASANÜT 25. ELEMAN OTEL LOKANTA O K t L HASTAHANE Ç A M A Ş I R H A N E BAKKAL V.S. ARANlYOR manşeli Temi^îeme Tozu 25 kiloluk orijinal ambalâjla satışa arzedilmijtir. B^nka ve kambiyp işlerinde tecrübeli bir elemana ihtiyaç vard r. Taliplerin Dolapdere, Kurtuluş Deresi Cad. 61 No. ya Şahsen müracaatleri. • SAADETİNtZİN: MOTORSİKLET KULLANAHLARA CİLDİNİZİN Güzelliğine I Bağh * Olduğunu BİLİYOflMUSUNUZ? Büyük bir müessesenın Anadoludaki işlerini takip için dolgun ücretle motorsiklet Kdüanan kimselere ihtiyaç vardır. K.efü gösterebilecek isteklilerin bir aded fotoğrafları ile istanbul 72 No. lı posta kutusuna mektupla müracaatleri. I LA Kimya Yüksek Mühendisi Aranıyor İzmirde bir sabun fabrikasında çalışmak üzere askcrliğini yapmış, ingilizce, fransızca veya almanca lisanlarından birini bilen bir Kimya Y. Mühendisine ihtiyaç vardjr. Taliblerin «Sabun Kimyageris rümuzu ve istedikleri ücret bildirilerek aşağıdaki adrese, yazılı olarak, müracaat etmeleri rica oiunur. HidivyaJ Palas kat 3 No. 51 İstiklâl Cad. 465 İstanbul" SABEN KOL. Şti. Taksim Yedikuyu'ar 4'1 (Divan oteli karşısı) Tel:48 56 82 İSTANBUL. Satılık Büyük Kotra İnşası ALMANYA. Tafilât almak için Müracaat : 3 Eylul Perşemhe günü saat 8 12.00 arası Teİ: 55 21 13 KREM İst. Harbiye M.S.V. (3) No. Sat. Al. Ko. Bşk. dan: Demirkapı Buzdolabı onarımı işi yaptırıîscaktır. Keşif bedeli 2450 lira olup kat'i teminatı 375 İiradır. 2. Pazarlıkla ihalesi 4 9 1959 günü saat 10.00 da Demirkapıc" M.M.V. İst. 3. No. lu Sat. Kom. da yapılacak'ır. 3. Keşif ve şartaamesi Kom. da görülebilir. (145047740) 1. PAKîsOY Ltd. Oıt. Fabrika P. K. 144 ADANA GalaU, Rıhtmı Cad. No. 1551 4« 10 34 Pertev
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog