Bugünden 1930'a 5.325.890 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

ALTI 1 Eylftl 1959 Voleybol millî takırnımız Arnavutluğu3setteyendi Uikncülügü garuntiledih Çarşamba günü Rusya ilc karşı!aşacağıx Pdrdubıce 31 (HUTJSI 5 Avrupa, vole\bol şampıvonasının ikınci gu1 nunde vo e^ bıl mıllL* takımımıı bu sabah karşılaştığı \rna\utlugu 3 sette 17 1516^14 ve 15 g nvglub etmeve muvaffak oldu Şevket, Yalçın Deger A'ıllâ Cafer Nasuhı» tertıbmdekı takımımız bu*un maç bovunca çok guzel o>nadı Se\ırcıler hep bızı tuttular voleybolcularımızra morallerı çok ı\ı\dı Bırıncı ve ıkıncı «etler çek şmolı geçtı Uçuncu «et tak mımızd« t«a lat >apılarak Erdogan Aral ve Önd»>r gırdıler Bu setı takım m T rahatça kfizandı Yann Avu«tur\a ıle karşılaşacoğiı venilsek bıle gurubumuzun öçuncülu&ö garantilıdur Ivl blr maç çıkarscagımızı tahmin edlyoÇocuklar muh«kka> so^lu\orl^.^ Bugün Rusv» Yugo'laviavı 32 maglub ettı İS 10 5 15 V> 7 8'1515 8 Rusya bugun ga ıb gelerpk şampnonluju garantıledı tkıncı Yugoslavva oljvor Çarşamba gunü Pr»g ta Ru« m 11! takımı 11» karşılaîacağız GM\TAS\RA\ FORVETt PÜN tSAVBULSPOR K4LE«tNÎ Slk «IK ZtHRET ETTt F\KAT SABİHÎ MAGLÛB KDFMEDt Ligin birinci haftasn sona erai yener G.Sarayı 20 ıgın Hkjurprızını yapt ı SanKırmı»hlaT, Kadrinin yokluğunu hıssettiler Galatasaraylılar hâkım oynamasına rağ^men netıce alamadılar İ9tanbul«porun gollerini ilk devrede lhsan ve Yüksel atfılar Oeçen K>n«nln h* Uderl Gal*'«aaray •eeonun daha Lk maçırda ku»T«tll T» en«rjlk raklbt I»t»nbul«por» 20 mag up olarek ilgin 1k bftft&sinı kapadı G*la*aa&r»y bu maftlubtyctü* p»abr çalıakan *• «irt ttJumı lçta »Tn«y»n Xadı4 fibi bdr fuıbolcuyu da |ar*dı Oeçm aenelerd» K»drl fc» ı bınd* tek tM*mt da ttkimmı ga| lip («tlrmlytt Â.m* ptendt Bu oyunını nun yerln» Krtaa aiuuu«tı Suat K*d rinln v«Blf»«lnl Tapıyo'du Co#kurjun çok boruk bir gürıünde o'maaı Ertanın »vru y«rdf> ka m«*ı hlc geriT» gtt memesl M^ftaln ihTnal «<jllıc«al ı» nJıaTet Bustıo fmierden topları «ad«ce lBffn<Uy»T 11« M«tlnln p*yln»rn*aı, hit*m WT orunun ma(!lub*TWtl« «o nuçlanmasını lntac ««ttrdl Dalma aaS )wn»tt»n akınl«r tertipleran forrft r» klp mtl<lafa*rı <»• b« terafa tin m m C.İ.S.M. atletizm şampivonasında AN4DOLUNUN 11 OALtBt'V FTll F S İH \ ^ FTI ENEN DÜNKÜ BtR F. Kupasınm îkinci gunünde de de elendi Avrupa yüzme şampiyonasında Galatesaray neden mağlub oldu? FikirciHassanÖclelli derece alamadılar Bruksel 31 tHusustl Bueun b ı racıa vapılan Avrupa Ordulaaa<ı af letızm sampnonasında Turk atle'lerı elenmışleraır 100 metrede Avdın Onur 10 9 ile altmcı, 800 metrede MuharTem Dalkılıç da pozJavondin poal«yon« giılyorlarSTAD dı GalataearaT saiifln »amai bOtün 1 "ft 3 ıle \edmeı 5 * l metrede Abdullah Gokpınar 0K SEYTRCI 24 »35 )Ü$l ha'Iarı İle rak'p ka ev« yüklenme«ln« HVSILAT 53*61 M » r 15 0fi ıle cnuncu HAKEMLER Falk G^kay A l Bun» mukabll L«tanbuV»par gerl erGu'le atmada M All Aydede 13 96 den top tajıvan forvet l.e dah» teh ıle aıtıncı olmuşlardır JBTANBTTLSPOR teblh Q«rV | llk«ll oluvordu B'tanın lkl »utu dlrak'en döndtl teta.nbulapo" 30 daklîör KaaaboS u ATdemlT Ibmhlm ' kada ilk aa' yı ç iadı GerHfrden blt rhaarı Ytljteel top alan îprahln fcsleye kadar »okul GALATAS\RAY Turaay Baltn du Brgunu goçralj olmaaına r«4men ImnAİl Cofkun Brgun Oandetopu mueaJt porlsvonda bulunan Ih aıir İBtendlyor 8uat Metln fc »an» aktardı Ibaanın sutu Gs!a*aeaan, M»t« ay fl elelnde Go y^pilal henüz al *ı d«klk» olmuştu İatanbuL«îporun fir GOLLER M dak thsa.il M aatçı *or*t' Rpn« mkp ka ed« pozls (t Spor) Sarıyer, Galata ve Pasa elendiler Ikıncl profe'ivorel kunıenm feriıvs kus\etl! bır takım man arası arze'len vnn kupnsı fııtbol eleme maçlarına Tal^sım ıle Galata takımlan >aptılar dıin de $er»< stadında yapılan 3 kar Trfk« m Metln Koço Kamık . KSîiîaşrra ıle devam edfldl mıl A\Tam Nevzsd . Nejad Yafa, Vproj an Yaman Ne<îim Tak^im 3 Galata 1 Galata Gun«r . Kava Şakir Iz7et, Gun in nk musabaka«;ını hakem Mu Cpmal Fıkret . Erdoğan Adll Adnan, zaffer Turçalpm idare^mde bu sene Se m Yılmaı nk devresl karjılıkll hucumlarla geçen maı~ın tklnd vavrm Tak« m takımmiTi dsh» te^rli «kın an ara'inda gol'ertle 1 1 kapanan nvnabakanın ik n cl devre^inde Tak": mlıler Yafa v» \e«!İmln avakanndan kazardık'aı çollerle sahadan 3 1 gallb a\rıldı ar Avrupa kiirek şampiyonasını 3 birinciükle Almanlar aldı E\ııh 2 Samer 8 kale vaknırdan çektia jut «TUta gi R^kem Cihad FrguTHirı Mareslrıde ^ aAvusturya, ltaîya ve Rus\a bırer bırıncıhk Tunçer BENOKAN d«rk«n Tükaelln anl »utu kalere glrl pi an Evilb Sarıvjer maçı harekeüi TunraT bu golde ha'a ırdı DPT aeb*b« çok a g ı ı n bo« U i ı n Sr v» 7?vkll eeçtl k a z a nd ı da «ırf »ahalligl ytteunden yakal» T* *• bim tklnd deTre İateobıılapor ar F\üb Sülevmım . Tevflk Hlkmet T3Ûdaf«« OTnadı GalataaaraT çok fına'lann h»paim beb« *tü M* Vedad Yavuz DeArfm F'lsnO Hü"=akı yapmıunna •mSmen tek »avı c'ka d« |ut at»cak ı*m»n bJİamadı Poznan S1 (Hususil 27 agusto^ta ] Avu»turslv«h Mac Keı aıe gene blrlnd meddln K^vhan Ömer S»fik d'Tekten Defan» çok eedlk TVH P\klp for raiTWKlı IsfendİTsın »utu Sarıver Turan Keran rihnml • d<jnd1lk*fn »onra Metlnln »u+unu d» burada baş avan Avrupa kılrek »an olmustur Ra5^a ancak 2 ç ft«de blr »erın aiın «rına karşı kovamadı GENCT.ER VE BAYANLAR Garbls kaleden çıkardı D'r^k^er» caT phonası bupun yapılan flnal müsaba şamp\onluk alabılm çtır Kurekte bu. 7 ıif kar MtnacedfHn Yuk<:el YılTnaz. ıutanbuLpor hjfcettı Musabakalaı , Mik Iddıa tıjn n Alman'ar bu »ampı HıK»\ n DoSan Çettn Cnrb' 7 »ansaızdı kaları İle sona ermıstir GfM^n fn'' d» cüfün kulübleri t«r pan toplarda Ga a'a.sarsv De^T^M 00 kaparıan htı mtı«abnkalet«n Sarı «lyaniılar dün d« bltmpı ÇMnkü b\ınla.r (tol olshlllrdl Ovun da baştan «ona kadar kalabalık bır se jonada da tıç bır ncıl k eld# etmlş'er nın İk ncf devTfimi» Fvubluler Kavene'iUert da ı^ı oyunlan 1 « Galat* netır* d»tlşmerien 20 Ga ataaerav n vırcl kııtl»s1 ta<lb etmlstır Tek çıfte dir A manlar 2 tek dıımenc 11 4 tek h?nın attıgı lkl golle maçı 20 kazan1 d« dvlmyanın bır numaralı kurekçısi dumenctll v« 4 tek dümencUızde bıearay müd»fs?* >pr an a»'ıl»r y« ma«lublye*U« bltH rincl gelmışlerdır 8 tek yarı^maları dılar • »dıvian fımaUan <te degprlendl r > büvtık blr hevecan Içlıri» ««^mi» ne•inı Mldtler De ı * r k>p 'orMtln a• Anadoia ! TVıvndpıtşa 1 DÜM BLDAPEŞTEUE YAP1L<VV M LSAHAKA1.A ROA tic«d« ttalva blr nrl Atı»r ıta lklnc! kmların» k»rfl korarkan ArdPrnlr tb BLKNF.N SEbMA HA8BAN G'tnün »on karj'ljjniamnı hakern Rusva da ÜÇÜTICU olmujlardır mbJm b ı u n tr'asu akm'.an 11* taın Ferih F<5İn'n ldnresinde Anadolu Dablr tehllk» t««k» »dlyordu Takımın Budapeşte, R fRusuat) Bugun Maeftr Stro^i vl tstenbuiv\ıdpaja tskımlan yaptılar b«r oyuncuıu bllh»Mtın ı«Mif«emi ya burada yapılan Avrup« yüzm» şam da,, Maoar antrenör Molnar An^dolıı F^ıad Kenan Yılmn* • ' Gtnc'er r* bayanlar tstambul kürek pıvordu Kenan »antrahaft» yprlnl etmiçttr pıvonasuıda musabakalara ıştırak eNamık Eiofidu Muvaffak . Orhan, blrtndHJl dün Haydarp*»* . Salaeak bulmustu Metlnln ber harekettn* ma den uç Turk yuzucusu elenmıştır Bihrl A%han Musa Ergun arasında vapılmıytır \eticede Ga.ata nl o'uvordu rbrahlm İle rhaan lyly100 metre serbestte Ünsal Fıkırcı Da\Tidpa$a Alaeddln . Müfld . Hü«aray S blraıdllk Refiispor i blrmc İlk dller tameddın . Nevzad Bahrl Mehmed 103 Ilk deTrecln bftçlannda lkl t*kım Fenerbahoa t b rıncüık almıslardır Dlncor D"rran Repeb frmer Eml 200 metre kelebelrte özer ödeUı Bö^lelık e G Sa^ay çampl\on olmuş»03 7 tur Ba\an ada G Sara> raklbslı biK nkkale 31 (T» pfonlai tkl m»ç B davette lyi görtıren Davudpasa'ılig puan cetveli rinol gelmiştir Neiceler »oy'edlr Tapmak üzere gelen profe»vot el An lar Bah"inln golune Ömer Tasitasıla Bayanlar 100 metre serbestte Selma O GB M A \ P Gençler, dun tatmin edıci bır ovun çıkardılar karasücü *a*]nı buguıı K rıkkalerü cevab verdller I>e\r« 1 1 kapandı GENVLER Hassan 1 22 ıle elenmışlerdır Ahmed BeslktM 1 1 0 0 S 0 1 cü 1 » TapMîı maçı 1 0 kavbetm şttr tk nc de\rede hakem ReoeM o^TrP'ian 1 4 tek dümenc !• 1 Refllapor (Sıt Istanbulspor Güçluoflu ile Utku Altuğun yarışı ı 8 • N4açın yegâne golünü ıkıncı de\rede Tarık yaptı çıkardıktan sonr* Davudpasahlar gevkı, Abdullah Tunçer Acar bhant Kenerbahc« Isn ıse varm (bugfin) yapılaeaktır 1 1 0 S Komunıst Çın, brynelmılel sed'îer v« bundan tatlfade eden Ana2 G Sarav (^vram Yıldırım Bu Karagümruk TüBOcUIcrİTnİBİn öçö de »lendtkten 1 1 0 0 doHılar §ık ıık yapt kları akınler e * ttmn burün 100 m«fe aer^eat erıcftk lend Özer Irfanl Adalet 1 1 0 0 10 evlulde Sofvada vapılacak olan nın 35 daklkisında yapılmıştır Okta olimpıyad komıtesınden ve nasmda Mu« re Bahrinln aTa,klarm. l»r »ram dömlflnal onüsabakalan bas 2 tek durnencıs z 1 G Saray (Fa Kasımpata 0 0 a ç'arı 2 sa>ıdan »onı Turklve Bu'gsrıstan genc mfllî takım vın sagdan orta adtSı topu \akalnan ladı ruk Zuhtu I 2 Bevko» 0 0 Be^ koz ları maçı lçtn hazırlarmakta olan genç Tarık attıgı «ert sıı*le namzed'enn ga diğer spor tesekkullennden I ^ " ^ ' Dömlflnallerd» İtalyım yüıücO Puo Tek çirte 1 F B<.hçe (JUber Al \efa 0 0 mılll namzedlerimlz dun sa^ah Do ma llbı\et golanu çıkartmı«tır t* M1 ı e yenl Arrupa rekoru kırdı tmok) 2 G Sarav (Rereb Ocandan) Gal^ta^arav Asaf AYÇIL çekıldı 0 0 Dömlflnaller lkl sert üE«rtnde yapılbahce stadında Be. f>»l ı«por İle br an Takım'ar 3 B'vkoz (Serefı 0 0 Bevog j^por dı Pinaller bugfln TapılaoaOrtiT treımpn m^çı vaomıs'ar ve mıısabaPekm 71 <a a ) «Çxn Haberler 2 tek dumenc 11 1 G Saray (A\Genç mıll! takım ftzcan (Necml) TöTk yürOcü'elnden trampl«n atıc^^ ı 1 0 kazanmaga muvaffak olmus Kârml Gazanfer Tuncar ram, Faruk Zuhtü) 1 Fenerbah<je (Avhan> Ajansı» tarafından verılen bır habeGencler ligi puan ceUeli ]«mada Utku Altu? 400 metrede On 3 Beykoı | B M A Y P lardır Yıldırım (EKırsun) Turgar . Tarık re gore Çın atletızm federasvonu ve eal Flklral w 100 metr» Brtüstöd» Ah 4 tek dümeneiıİE 1 O Sar»y (A Beşıkta* Gerçl«r dün h«r bakımdan tatmln fOktav) A Ihsan (Erhanl 0 9 S • 1 Erfnm Çın olımpı at komıtesı bevnelmılel m«t OflçlflOf u bugfln Te y»nn y*n« olımpıvat komıte'mden çekılmege ka ttllâ Günay Senvurt Korel) 1 Sü Istanbulspor * 0 1 « 3 ka blr ovun ç'l«Brtm şlardır Avdın (Tarıkl İM» l*tlTak edeoekler<«T rar vermışlerdır Müdafaa a^ır^arı kesmec e güçlük merspor 3 RfMspor Berkor Aynoa borsda yapılan «vto^v m«<; Bevofiluipor Cemal Aleko Dev»d. f çekiıeZ'îerj frvr\e hattı h " Taman gol » 0 2 çift» 1 Fen*rbahç« (Jilber Sa Fenerbahçe l»nnd» Mancand > Marull Mlçakı» . Knplan lst Spor genç takımı da pnz'svonuna gımeğe muvaffak olmuş0 0 bahaddln) 2 G Sarav (Önder Re ^da et M«aarlat«n Belçüta'n T« Kıru™s Erazın, Hajr) •ur 0 ceb) 3 Bejkoz Kq.ınipaîa Holanda. ln*U*f?<e vl 4Î G Sarayı 20 yendı Genç mlllıler Sofvava gid=n« kadar 0 Buna raSmen Be\oğluspor müdafaa8 tek 1 Refııspor fSıtkl, Abdul Kefa Polonya Almanya"yı t 0 maalup et F»ı eosıho» P'af'ironel takımı aelı sını gecmek ancak b r sef»r muırkün bır hazırlık rraçı daha >apacnKlar v* Ntanbulspor genç takımı, Dolma rünl aaat 16 da kendt Btadında Ge^ç Mlşlerdır lah Tuncer Guneş Tukay Erdem Galatasarav 0 0 olmustur Müeabakaların bltirnlııde Türk yUrt Vi^ro ancak bu maçtan sonra belU o bahç» «tadmda G Sarav genç ıle yap miUi takım n«m?PdleM ıle bir hazır Gungor llhan Oktay) 2 G Saray Karagu»nrı< 0 0 eüiertnl Macar Intrenor Sarosl ç« ıa FlKtRCİ İ3 S iı»rpnr BevoEluspor 0 0 tıgı macı 20 karanmıştır S S Iık ka«ılftşmn«ı yapacak+ır O unun yegan« golu lk nci devre olaca^tır , İ s t Kürek | Şampiyonasını : G. Saray kazandı Genc mills namzedler ' Ankaragucu, ... B. Sporn 1 0 yendıler Kırıkk,ıede BHİgarislan milü maçına hazırlanan Fenerbahçe saiı günü genç millî namzedlerla oynayacak EKİNDE EKİNDE EKİNDE BU, APART İKRAMİYE AiRESi Y 1 L L 1 K B t Rİ K R A M İ Y E P L A N I D E C İ L D İ R BUYUK 1 ÇEKİLİŞTE 1 MÎLYON. NE KFEDÎ NE BORÇ: TAMAMI İKRAMİYE İKRAMİYE 'psnaauuJ&iilıballnizin emnıyetı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog