Bugünden 1930'a 5.330.929 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

ANNE SİfTİfNE EN YAKIN NANA LA1TG0Z %A u m h u r i yet KURUCUSU:TUMUS NAOI Telgrmi T« mektub «dresi Cumhunyet tstanbul Posta Kurusu tstanbul N<v 248 Telefonlar: Umuml Santral Numaruı 224298 Yazı 15leri. 224299 Matbaa 224290 r e r Aristophanes Eskı Yunanın unlu komedya yazarı Aristophanes 1 hayatı, eserlerı, başlıca komedılerınm konuları ve seçilm.15 bolumlerı ıle tanıtan bu eserı Yunanca asljncıan Azra Erhat hazırlamıştır. Varlık yayınlarının Dunya Klâsıklerı serismm 15 ıncı kıtabı olarak çıkan eserın fıatı 2 lıradır. kullanılana ise yüzde 50 zam Menderes, bundan evvel yoüadığı iki famim mucibînce şimdlye kadar ne gibi gayotohüse, Tünele de zam Dün manılır kavnaklardan oğrenroMer sarfolypduğunn, alınan netieelerin ne oiduğunu soruyor ve «Vatan Gephesi dıfımiıe gore Î E T T Idaresı hava | g»7in« yuzde 100 zam vapmarı karar | »larak butçesını bu zamma ' kîn âzamî gayretin sarfedllmesl lâzım geldi?i «rünteri yaşamaktayız» diyor altın» »varlamıştır gbre 1 Genel Başkan, Partiye yeni âzaların kaydı ile Havagazı fiatlarının yüzde iîgili «Gayretlerin neticesinden sık sık ve her arttırılması kararlaştırıldı zaman haberdar)) edîlmek istediğini bildiriyor Sanayide kullanılan elektriğe yüzde yüz, evlerde eresin D.P.Yeni zam 1 h azırıan 34 PorcPttırıe 4 Aralik flnîJIK § " n l ' e ** Kıbrıs ii | n I' Ç f karar = 1 ( Siyasî Komiiede | 1 yüz bugün reye gidil1 I Riesi muhtsmel 1 "•"" S = 1 Zorlu bir defa daha gö f 1 rıı«:iimn7iı İ7ah etti; karar Ş I suretlerı goru^uluyor 1 Nev, Yoık 3 (T H A ) New York ta Bırleşmış Mılletler S r asî Komıtesı Kıbıı=!a ılgılı goru=melerı ne bugun de devam etmektedır Bugun ılk sozu Turkıve Dış Bakanı Fatın Ru^tu Zorlu almıştır. Bakan, «mevcud muzakere «uresmc«, Komıte nazarında Kıbrıs meselesının ne kadar karışık ve muğlâk olduğu, bunun sadece Turkıve Yu nanıstan \e Ingıltere ara^ında d e ğıl, bılhassa Turkıve ve Yunanıstan arasında ne derece gergın bır hava varattığı tebaruz etmış olmahdır» dıverek «07e başlamış ve şoyle devam etmıştir «Muzakereler esnasmd» konufan temsılcılerın eksenvetı bevnelnulel Kıbrıg me=elesının Turkıve, Inçil tere ve Yunanıstan arasında Kıbns temsılcılerının de ı<:tırak ed»c»ğı gö ruşmeler >olu ıle halledılmesı £ıknnı savunmuşlardır » Fatın Ru«;tu daha ?onra temticılenn ılerı suıduğtı muhtehf fıkırlen ıncehyerek demıştır kı f Kıbrısın hıç bır zaman baş'ıbaşına bır varhk olmadığını tarıh gostenyor Kıbusiılar bır mıllet sayılamaz Çunku muşter»k mefku re ve muştprek ıdeaüerı vokiıır Kıbrıs halkı e*aç ıtıbarıle Turk ve Ri'mlardan mu'eşekkıldır » Fatın Rııştu Zor'unun dpmecı şov le devam etmektedır <rKıbrı<:ta Ingıhz ıdaresı her zaman ba«'ıca ıkı n Sa • Su 4 te > var, tramvaya; yapılıyor wetmenlere dair tasarı •• •• •• Meriisîn dıinkii toplantısında oğretmenlerin ek vazife alabilmelerine dair kanun tasarısının birinci mıırakeresi yapıldı, tasan çonisulurken elektrîkler kesildiğinden Meclis bes dakika karanlıkta kaldı Ankara, 3 (CumhurıyetTeleks) B M M nın bugunku oturumunda oeretmenlerm ozel okullarda ve ozel osrencı yurdlarında ek vazıfe alabılmelerıni mumkun kılan bır kanun tekkfı nauzakere edıldi re muh tar ıken rımmetıne ellı altı lıra ge çırdığı Içm mahkum olan ve ruhMtsız dın»mıt taşıdıgınaan altı av hapce mahkum edılen ıkı kışı affedıl dı Avrıca, Istanbul Teknık Ünıver«itesıne aıd İSM •« 1955 yıllarm» aıd h<"*abi kat t kamın t»s»»rıları kabul ohındu Oturun ••( II d« Afih Erocanm bafkanlıftmda açildı Orurumun açıl Arkan Sa 5, Sü. 1 i» Ankara S (CumhurıvetTeleks) , Evvelkı p n Beledıvede vapılan D P Genel Baskanı Adnan Mende b l r t o p l n r ı t ı d a da bu husu« mu akere* tarafmdan «Vatan Cepbesıle» ılgı „ edıhrnst r İETT zamlarmın h olarak te«kılata 3Tİ9 savılı olan şu „ „ ıtıbaıle kabul edıldıçı valnıı tamım gonderılmi'tır gunden ıtıbaren bu ıdarenın 4 Du «117 1918 gun 2H4 ve 21'10 1958 sene ıtı .ddetle ram talep etmemesının gtln 2510 savılı tam mler mucıb nce jart kofulduğu anla«ılmaktaıiır şımdne kadar ne gıbı gayretler sarDün ald Şımıı malumata gör» | folunmuştur ve alınan netıeeler ne Î E T T tdsresmın otobu? tramvav, lerdır' elektrık tunele vap?cagı ram nı«2 Vatan Cephesır.ın kurulması betîerl «u »"kıldedır hususunda azamı g vretın sarfedılme Otobus Kı«a me^^feler \n7de 100 sı Iâ7un geldızı gıınleıı va«naktaO*obı s uzun meiafeler vuzde 10 vız Te=kılatta v«zıfe almış aıkadası Elektrık (Satıaııde kullanılani larli butun partılı aıkadaşlarırruzın vu'de JM Eiektrık (evlerde kul1?nılan> \uzbuv uk bır faalıvet ve uvanıklık ıçmde bulunmalannın bır zaruret oldu de 50 ğunu takrar etmek ısterım Gerek Arhan Sa 5 S" 5 te ' jımdıye kadar hıç bır paıtıve ıntı ab I etmemış gerekse muhaUfet partvlerıne mensub ıvı nıve'lı vatandaslarıînızın s^flarımıza abnması hususıında sarfolunan gavretlerın ne'ıce ın I den sık sık ve her zaman haberdar ed'lmenıızı 3 Bu ujhırda şımdıve k dar oğj renebıîdıeım 7 ne'ırcler ehemmıvetHAPISHANKDL ZI1AKET Ismet Inonu dun Ankarada Merkez lıdır Bınaenalejh «ar'olun^n bu\\ık Ozaev ıne gıderek uç gun ev\el tevkıf edılen damadı Metm Token zıve semerelı ga\retl»rmi7e te ekkur varet etmıştır Yukarıdakı resımde Inonu ıle hapıshanedekı babasım eder rLım!on'7 *ı mıı^abbe'le ço7İ»r . gortnek ıçm bekhven Gulsun Toker, annesının kucağında goruluyor n)7den opeıım VV) "pvıiıdır Ankara nıılletvekili Hıfzı ZIYARET Bırkav gundenberı Ankarada bulunan Ortadogu LnıverD P Genel Ba kanı» sıtesı başmuşavıri Mr Harold Stassen, dun Başbakanhk bınasında Oğ;uz Bekata son zamların ?'iT>ı*<r r\ ** »• Lıiatınm ı ın # T Başbakan Menderesı zıvaret etmıştir Bu kabulde Mıllî Egıtım Bakanı ÎTmıt 3 'Te1»fonla1 C H P ıl» D.P. programı ve hukıunetın Celâl Yardımcı da hazır bulurtmnştur Resımde, Bafbakan Menderes, Hur P nın mevzmırda programını c ğnedığini Mr Stassen ıl« goruşurken gorulmektedır ArkasıSa 5, Şu 2 dg, ' soyJ.M,jor . j e • Programa aykırı zamlar Memlehette Bir çok ıllere kar yağıyor, Dıyarbakırda şıddetli fırtmada, 60 metre uzunlugundakı Şahveled köpriısu, uat betonu dokiılurken çöktıı 30 metre yuksekten duşen on ışçı koma halınde, bır kışı de o'du. Dıvarbakır 3 ıTelefonla» Üç gun den berı bolgemızde devam eden şıd detlı hrtına buvuk bır facıava sebeb olmuştur Mardın ile Vıranşehır arasırıdj vf Cıpsuvu U7ermde inşa edılmekte olan 60 met'e uzunlug mdakı Sah gazeteoilerle görüşecek C K M.F Genel Baskanı. D P. ile işbirliği yapılacağı haberine: «Bıına kahkahalarla gulerim» dedı C K M ? gen«l ldare kurulu top lantiana dün da n a t İT V\ dan ıtıbaren devsm •dümljttr Toplantıdan 8nee gazeteellerl» konu»pn C K M P Genel Baçkanı Osman Bolükbaşı bugün bir bs*ın toplanhsı tertıblıjerek genlş teahat Tereeeğıni «ovlemı? Arkan Sa S Su 4 te Karamürselde dün bir sinema yandı îstimlak yüzünden j lerdır Bu 10 ısçı koma ha'ındp hi«i ' Arhası Sa 5 Su 1 de •5 kisi bntif varaiandı, ? can kavbı vok îzmıt (Telefcnlai Karamuı «Pİdekı Bahar SmeTiası dun gece fılım lerın tutuşmasıle bırden bır» Tanmıj, bu arada panik başlamıf oldufundan 35 vatandas muhtelıf yerle. rinden hafrf şekılde varalanmiftır Tesaduf e«erı ol»rak can kavbı vok rur veled Kopru«unun u t b e m n u H< ku " hırken fırtmanın şıddetınd^n koca kopru cokmı <>ur Koorııı ıın u z e r ı n . ı de bulunan Ccmal A \ ^ n ıle 10 ı«çı < < 33 metre j u k s e k l ı M p n \ere du =rmı : Ank^ra 3 (CumhurıyetTeleks» Ankara mılletvekılı ve C H P Meclıs Grupu vone'ım kurulu u\e ı Hıfzı Oğuz Bekata muavven maddeler» vapılan zamlar munafcebrtıle bu^un basına as gıdakı vazılı demecı verm ştır «Blr huKumet ıcraatmın o hukum tın da andıaı partı proeıamına ve hukümetın parlamentodan nımad Ad ğı kendı progıamma mutabık olm<3sı şart*ır Eğer bır hukumet bu ana prog" amAnkara 3 (Cumhurı\etAnkara> ları çıânor ve zıddını v ap r=a hakıki olaşanustu demokıa=ıl(=rde bo^ 1» bır hjkumet C H P Mecl ^1 bueı n tiplantısma ba'l?mı« ve naıtı kurul çekılmpge mecbur kalır Bu hakımdan huk "ım"t *arafınri n ta ınm 12 ocakta trplanrraiına ka tatbık ve tahrıkı tevalı <>de" ve v» rar vermı^tır Bugun •vbah ve n<"leden sonı a ol Arknsı Sa 5. Stı 6 da mak uzere ıkı otu ıım devam edn top!ar>»ıdan sonra Vec'ı« azâları Bul var Pala^ta bıılV*» \»mek. vcmış. leraır Bı. vem°k'<* munfesıS Hur P Genel Baskanı F^vı Lutfı Karaosmanoglu ıle Gen^l S^kreter Turan Guneç ve dıçer Hur P lıler hazır bulunmuslardır C. H. Partisi Kunıltayı toplantıya çağırılda C.H.P. Meclisinin dün başhyan oîağanüstü toplantısı bugün sona eriyor. Bir biîdiri yayınlanacak i"ine dair ızahat v»rmı« ve C H P v 1lık bu*çesı uzeıınde goru=ıılmuçtü>Tı plantı varın da d»vam edecek ve bır b İH 11 % ?\ınlanacak+ır v ıl*ıh?k etmıv en Burdur mehucunun durıımu Ankari 1 (Cumhur \»t T"lek«) Hıır P nm guçb rlî^ını taha».kuic *t. CHP ziraî istihsal pro|ramı Aikarü Uzun vâdeli çadırda yaşıyanîar Kâğıdhane sırtlarında yuzlerce kışı çadırlarda barınıyor; bunlar, sularını 3 kilometre mesafeden temin ediyor ve Kastalarmı eşek sırtında dört kilometre nakledıyorlar J fT H A ) HnWhn*t U7im 100 biıt fon buğâay ihraç ediliyor verdlkleri tarıhte^ «onnı blr e»k t» 'çmWer olmus bu arsd» Fv r P nln 1 Bıırdur Mıll»tve't II C H P kadroeun'* dah!l oİTnu«lardır AncaK Bııriur Mıl'»tv»V"l»rtnden B'isunku toplant'da Kuruitav terı Arkası Sa 5 Sv. 3 te hının tesrıtmdn b?«Va tnonu «on ee FaaliyeUen menedilen cemiyet «Kadyo Aians Haberlerini Dinlemivenler Cemiyetî» mabkeme karan ile faaliyetten menedildi Itaha \e Alman>asa 'hrac olunatak hııbubatın se\ki ıciıı vapılan ha7irlıklar tamamlandı Kâgıthan* kopnmlnden k»r?ı y<Sn« tünd» I»e 200 e vakın çadır Kınde vıiir îlçılıler gerek yangın »ebebıle ve geçmeden * a | tarafa »pın Fabrika lerc» vatandaı vaşamaktadır Işte buraii gereksc zarar zivan hususunda tehkı v« bu mak. mıntıkasını bıraz geçnkten K>nr» bal. «madalyanın ter» tarafı» dır istlmlaklerle güı»lle»«ı k«ta bajlamıjlardır çık bır yol ile karsılasırıınız Bu yol Bır tarafu /4rVn<M ?n * ^1/ 'î rla > I Sında olnrik Ztrsst V 11 V0<l»«a« TVsret M»liv. n Vıtn«,t«lAt VekMetl»rl nöt«ha««nl»rı \T» ıiraatçıl«rdan rn ıt»5»ltltll WT hey etf ( tlr H37irlat»na»inıı t»«lanan pllnd» gB« £n md« hulundıın laak b»5İı« *•• ""« z ral l«Hh«l*tı âr*mt hacH» çıVsTnak; tır Bu nukctt'; M 111 Konınma Kanuraüijn 7İ»*fl»"ilar! " » jHhnuhl lçfn» *la1 c»k «»kflde t l t B'i hımnta ea h»^*f!er junlardır 1 Knvlu^utı elınd» bulunan •• Htt)ciimt tsrafmdan kendllerlne TeHlen t.mra'tların b»»i»mahal ekınıl lc'n mec. btıH\Pt konacaktır » Btn ık «ehirlerm eıvarındakı gt nl? 3ahî>l=r \az ve k n mahsul ver^o^k plı» ge* n!»cek bu suretle ^rat mahsullenn tneınm«sındaM münakale w>rlukları nl«be+en gideHlmlf »lacaktır S Zlrsi mah5uU«r<5»n »linaeak «elir verelil 4» ÜİTSI *el1jmey« n«r7«îd rta. rsk «rtnııg ol»c»ktur Adalel Bakanı dün de savcı ve hâkimlerÇohrimbd» bulunmı Adalet Bakam Esad Budakoflu, dün »gleden w>nra tgtanbul Savcıgı Fethl Alper. gın il» Adsl»t Saravma giderek Ora da edevh clan CeTa ve Hukuk HSkımlerı ve Savcılarl» urun «ıır»n bır toplantı ^apmıştır Sadece ılsılılerın gırebıldıSı toplantıda ıdar! v» »dii hususlarla ılgıli me«elel»rm goruşul duğü tahmın edılmettedir • Radvo yavınlarmdan Ajatii Haber lertnı Dmlemıvenler Cemıveh» ad> altında kurulan teşekkul, dun mahkeme kararı ile faalıv«tten men edılmntır Cemıyetın kuruculan d* Toprak Mahaullerı Ofısı tarafınBasın Savcılığın» çağrılarak ıfadele. daa It^lva ve Almanya ya ıhrac •n alınmıjtır Kurucuiar hakkind» dılecek hububatm »evkı ıçın hakovuşturma devam etmektedır nrlıklar tamamlanmıştır Bıhndıgı gıHı Cemıvetrn GalatadaBazı iş yerlerinin de tensikata gidilecek hiç bir Bır av ıçınde bu ıkı memleket« kı merke'i evvelkı gun, Vılavet Hu 100,000 ton bugdav ve JO000 ton sebeb yokken ısçı çıkarmak ıstedıklerı tesbıt kuk Işlerı mutalea«ı ıle kapatümifbeyaz arpa ıhraç edılecektır tır Kapatma ıl» ılffıh kovuşturms Savcıhğa ıhbar edıldi A>fıca Italjaya makarnahk »ert ve dun I Sulh Ceza Mahkemenne sevk buğdav ıhracı ıçın temaslar > apıledıbnış ve Hâkım Muzaffer Üçel, C« maktadır U pıyasasındaki ıssızlık k m ı d« Tek»ıf Federagyonu Baıkanı Celâl mjvetm fralıyetten men ıne karar ver Tam etmektedır Istanbul Bolge Ç«. B e y u acele olarak jehnmlıe gelmı; mıjtır Mahkemenın bu kararınrta Radyonun devletın resml organı ola lıjma Miıdurluğune dune k»dar 2S75 Ur Teksif fcderasyonu Baakanı kendl rak kabul edıldıgı ve bır takım k a . l$çmm çıkarılmatı hususunda ıhbar funları nunl tedbırlerı de h=>lVp duvuırrak. yapılmıştır Yalnıı bır tekmf r»b <ıle koru?an •rkadafimna rıkası durum duzelmedığı takdırd» Arkası Sa 5 Su, 3 te Arkatt Sa 5, Su 6 da Iften 800 ışçısını işten çıkarmak üz« r» prensıp kararı aldıgını bolgey» bıldırmıştır Maden ı; kolundan ham m»dd« te mın edemedığmı ılerı su'en bir r»d yo febnkası 43, bır bakır fabrıkası d« Î2 ıççi'inı çıkarmak uzert ıhbsur. d« bulunmugtur D ı ğ c tcraftan bır kazan fabrıkan Bolge Çal 4 ma Müdurluğune ham madde bulamadıgını dolavi"=ıle 17 15 çi'inı ışten çıkaracagmı bıldırmıştır Mufettışleı m fabrıkada vaptıklan tahklkat netıcesınde tensikata gıdılecek hıç bır sebeb bulunmadığmdan, bu ış verı Bo'ge Çahjma Mudurluğunce savcıhğa ıhbar edılmıj. tır Tcksif Fed«rasvo«u başkara ne dnor' Teksrıl sanavı ış kollarmda son günlerdekı ışsızlık krızı uzerıne Ana doludakı şubelen gezmekte olan İsten çıkanlmak istenen İŞCÎ sayısı 2875 i buldu le göriiştü Eskişehirde bu yıl hiç einayei işlenmedi Eskı^ehir î (Telefonla) 1958 y ı h . I Bin 137 ncı gununtt ıdrak eden Eskısehırd» bugune kadar tek cınavet iîlenmemi'=tır Bu durum E«kışehır i zabıt« taııhı ıçın baıvuk bır ehemmı yet ta?ımakta VP Esk ^chırlıier bu vılm bo>lece bıtmesını arzulamakta 1 dırlar. . SIA lOKt.Nl JJuu isij.uiu.ji ıvız L. >es noe ınmı* K^'iıai Ue ıÇadırb Mahalle» ye gıd en çamurlu yol (solda) ve Kagıdha ne sırtındakı çadırUr ahya Kemalı anmak uzere bır toplantı t°rtıb'enmıştır Toplantıva 'ıof Hümı Z'va Ulken ve Beho»t Kemal Çağlar da katılmi|İ3rdır. Iğrencıler h»r ıkı şaırın e;er!erın<!en parr^lsr oVum'iş bu arada •r f Hılmı Zıva Ulken nıpıhum Yahva Kemalm ha^atını ve edeo! "o aTısıvetını Bchct Kemal Çaa'ar » Namık Kcmalın ceşıdh ' onlerlen d»«erını anlatmijiaıdır Rea^n loplantıdan b r ânı t<»5bıt ej» ncktedır.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog