Bugünden 1930'a 5.325.890 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

BÖRT CTJMHURI11.1 2 Kasun 1958 Doğu Almanvadan ithalât yapacak B U L MA CA Bu hafta PAZAR bir (116320) aded basıldı. unutmayınız Yoktan Gür ültüler Temiziiğini sevsinler Silboz tafitası Acele minganez Bir çocuk fıkrası Uzun lâfların kısaları Hiç yoktan gürültüler Ciyasi hayatımrzda acemilikler pek çok ya .. bımlardan bir liiıırsi, o partiden bu partiye. bu partîcten o partiye mekik dokııyan vatandaşların, haneisine giriyorsa o parti tarafından, böhürlenp höbürlene ilân edilmesidir. Ne çıkar bundan? Cahillijime verin, bir riirlii akıl erdiremiyorurn. Meselâ koskoca Rusyad» Komünist partisiııe fıittelik başkası da yok) kayıtlı â/anın bir milyonuıı biraz üntünde olduğu söylenir. Nüfusuna nazaran solda sıfır. Demokrasilerde de öyle. Amerikndaki Denu.l. ratların yahut Cumhııriyetcilcriıı, İngilterede Muhafazakârların yahut İşçilerin, âza kayıt defterleri, zannederim, beş on yapraktan ibaıetdr. Sizin o «mııkayyed âza» dediğiniz, olsa olM, aidat ödeme hakımından. fiilen çahşmak bakımından filân bir mânâ ifade eder. Ak#i halde esnsen seçimler« liizıım kalmazdı. DcfUrler »rılır. hanri partide daha çok âza varsa (h'n de fena fikir değil galina!) o parti kazanmış sayılırdı. Hepimiz de rahat rderdik. Hakikatte, bu partiler tıpkı fııttml kuliipleri gibidir. Defterleri öylc pek fazla ciHHive almıya felmez. Stndyuma çıktıkları zaman, lıalk en çok hanırisiııl httuyor? Siz ona bakın. *** karahorsası olacak, diye millet topluyor. Buna karşı ne tedhir alalım? Fiatı bir miklar daha mı arttıralım. Belki de arttıracağız. Ve Nasmdd'm Hocanın escşi misali. tam bir istikSrara vHiarağımız gtin de. elimizdeki kahve hiBelediye narhlarından ba^Iıyarak. ithalâta, ilırarata, pıimlcre. toptancı perakendeci kârlarma kadar her işimiz bovle. Bilen yok. Boyıına denemck, boyuna yoklamak. İİ S AN A YİCİT ERİMİZİN NAZÂRI DİKKATİNE 1 Ticaret Vekiletince neşredilen 14/10/1958 tarih ve 1 sayılı sırkülcre tcvfikan Doğu Abnanyadan yapılacak ithalâta müteallik beyannamelerin kabulüne 20/10/1958 tarihinden itibaren başlanıl. nrnftır. 2 Adı geçen beyannameler, 1 üra mukabilinde kat 3, No. 24 te verilmektedir. 3 Beyannamelere 1/8/1958 tarihinden sonra alınmış iki nüsha oroforma fatura ile iki nüsha tasdikli türkçe tercümesi eklenecektir. 4 Müracaat müddeti 1011/1958 akşamı nihayete erecektir. 5 Mülga 678 sayılı sirkülere göre mezkür memleketten ithalât iı,'in doidurulup, 10 9 '1958 akşamı n» kadar Odamıza tevdi olunan hcyannamclcr Kat 3. No. 24 te Tahsis Büromuzdan eeri alınabilir. 6 Muhtcrcın sanavicilerimizin bu esaslara göre haıeket ve iazld malumat için Tahpis Büromuz» miiracaat etmeleri lüzumu ehemmiyetle tebliâ ve ilân olunur. 58053 tstanbul Sanayi Odü«ı • • • • 1 1; m 1 •! Bugün PAZARalmayı 1i 1 1 SI1» Acele minganez gnn. Diyarbakırdan Batmana gidcn ^ ^ Ireniıı 6.5 saat gecikmesine tahammtıl edenıiyııı yulrular vafonlarından inmişler ve gidecekleri yerlcre yaya olarak gitmişlcr. Doğrudur. Hakları var. Tiirki> rmizde nakil vasslalannın gideccklcri yere ge<; varmaları, âdcla bir huy. hir tabiat halini Hİmıvln. Öylr ki. artık. saatinde. dakikasında hir yere ^idcbilmrk. mr.cize olmuş sribi. hayreticrlc karşılanıyor. Bir vakitler, geçcn asır sonlarıııda. Avusturyada iki küçiik kasaba arasında işliyen dckovilin'M bir tren rnuntazaman grcikirmiş. Her gun üç ^aat. Hps saat teahhur. Derkcn hir dcfasında, nasıtsa. tam zamanında istasyona tirmi?. Yolcu karşı'amıya eelenlerden hiri, KÖzlerine inam.rnıyarak. gar memuruna »ormuj: Hayır ola. Nc oldu da bugün zamanında geldi? Memur. mütevekkil: Yok. demij, bu trenin diin bu saatte jrlmovi lâzımdı. Yiiriiyüp gitmek kâfi değil, Gidecekleri yen' illâ vaktilp varmak istevrn \»land»»lar yıumcyi. haHâ hiraz da. ııçmayı nğrenmelidirler. Şimdilik haşka çare yok. *** «SİTE SİNEMASI Sit# Site Site Site Sin»m»ı hir ihtişamm iembolüdür... Sincnıasi Vüksek zevUcrin kaynsgdır... Sineması Tckânıülün, Işığin zaforidir... SincmaFi Milynnlann kurduğu hir sanat âhidcfidir... Sinenıan Yılın rn glizfl film lcrini göstrrtcrk bir zcvk cennetidir. RİKKAT Mağazamız bu defa eski Mali yct fiatlarından bol çejidli Battaııiyelerini satıa arzctmiştir. Fiatlannı emsallcrile mukayese ediniz. Yeni Karamürsel Mağarası Toptan kısmı Çultarıhamam 2 nci Vakıf Han ROI.DAN IAĞA: 1 Mısır diktatörü Nâoır İle arasi a<;ılmif Müslüman bir Afrika memltketinin D«vlet Reisi. i Ced n«sıhiü (iki k'lime). 3 tb*r yann) adssındaki memleketlerdcn birinin büi;kenti. 4 Bir edat, tnhisarların eski tütün vç sigara çegitlerinden biri (mür^kkep kelime) 5 «Eide «•dip nahip oll» kırjılıgı bir emir kolayca kalb df kırar gonül de ala bilir. 6 Denizlrrdeki yükıelme hari'kttı. bir fiilin kııalülmifi. 7 «C'alıçıp meydana koydugu işi mevcut» mânasma iki keîime. 8 Cimrinin rüvada bile vermpkt#n üîüldUgü. YUKARIDAN AŞAGlYA: 1 Çok «bki devırierd* kulUndıgımıı toplardan birinin adı (mürekkep kelime). 2 «Yorgo Baeanns'un ııstahkla çaldığı musiki âletinin |f<Ti vrrtlmeJİ* karçılığı iki *elim«. 3 Sır (eski terim). ter»i ılünyadaki acaip çeylerin tayiFidır 4 914 yıhnda Karadenize çıkıp üfmanlı hıikumftinin Birinci DUnya Savaşına girme t sine pcbrb olan Almsn harb gemileriıidtn birı lwnra bizrlekı adı Yavuz olmustuı I. «ıki bir Tann. 5 ve meçhur Japon kumandanların Uunku ftulmaeamn d»n hiri belirir. h»llrı«llınl» »ekll bıtki ipliği. R Ter»i Tuna nehrinin fmıkç» »dıdır. hir edat. T Hepinıu nnunla »nılırız. çevrilinre h»r h^ngi hir şeyı d<"giştirip düzeltme nıanaMna fellr S A»k»ri toplanma merkezı f\ut eder minasını milrekkep bir fiil. Ç"vriliııvP PSUI LJİ. Ümit Yaşar OĞUZCAN'ın kısa zamanda tükenen Dillere Destan Domuş Aşkımızın Son Çarşambası Bir Daha Ölmek Kör Ayna isimli kitablanr.dan en sevdiği şürlerini yrni bir kitabta topladı Temizliğini sevsinler Toptan Fiatlar ALTIN YTLDIZ KULA YÜN KULA TİFTİK ADALKT JAKARLI JAKABLI EN 2 METKE LÜKS BATTANİYE BOR BATTANİYr 8073 68.02 82.P0 1<M.OO 13R.31 32.51 Tstanbulda, bir r.amanlar, Mtimtaz Tarhanın giriftigi temizlik kampan.va&ına, Belrdiye yeniden başlamıya karar veımiş. llani, $u, sokağa kiğıt vey» izmarit atana 150 lira reza kesrne aie*cl««i. GOIT) Mtimts* Tarhan bu işle alsy edenlere sinirlenirdi ama, galiba, o hıksudı da alay edenler haklıydı. Şehrin temizliği bir belediyenin esasli varifelerindendir. Malum. Fakat, İstanhul gibi ana caddelorinde atiarın (arahah). eşeklerin (kiifeli), kedilerin ve ba^ıbnş köpeklerin dolaştığı bir yerde temizliğe bunışuk kâğıttan veya sigara izmaritinden mi haşlanır? Zira alt «arafı hayvan hunlar. Ne kadar terhiye ederseniz edin. meselâ, bir ata «sahahleyin ahtrdan çıkmadan tuvalctini yanaraksın. Artık akşama kadar hir daha yok. Şayet pek sıkısırıuın ıımumi helâya gideceksin» gibilerde la( anlalmıya imkan var mıdır? Bizim nunım izmıtritten 150 lira kcs. nndan sonra. her hayvanın pc^ine bir tcmizlik amrl^i koy. Yağma yok! T E Ş E K K Ü R E(im« >«ptıjtı muvaffıtkıyeUİ a»uri. y#n ameli.vatı n»'ic«md« et'umun dotumunu Umin ve «»iınl »ur atlt ııh. hatm» kavusturan llk.vardım HatUha. nesi kt.vnınli NiM'v» Mütvhamn Oper ' r 7.1yv« A ' ^ u : ' i Dr Raıf TJFAN. net Bcyköylü. Eb« Hadlye lejekkurü borc biliılm MRKKİ KESKİN * * * A;ne!iyatım bUjat yaparak b»ni y«. niden h'y»ta kavustıırın C»ırahpa?a Haslahanesi 1. c; Cerrahi Kliriği Dirfktörü Oi"'ln»r>Ti'5 Prnfeor Dr Ope j BEI\İ AJANS TÜRK YAYINLARI: P.K. 1091 Ankara Tanesi: 5 Lira. UNIJTMA Bir çocuk fıkra»ı P<*f va?lannda hir tortık »okakta yüriirken hir röprii (törür. Bir müddet baktıktnn sonra yanıııdaki anncsine: Annerij;im. dpr, hıı »dam her halde mektepte imtthanlarında muvaffak nlamaın!ş. Anııpsi vaziyeti pek kavrıyamaz: Onu da nereden çıkardın? Baham bana, her zaman. imtih»nda muvaff&k olamıyanlar çöpçü nlur, diyor da .. *** Dr. VEFİK AĞAR Yarın Aksamdan ttibaren Bu Çarşamba KÜCÜK EMEK Sinemasında (Sarışın Bomba) .Tanr Mansfield'in hn rnrvaHınp vo Kpt'Orn O' • '^v ilo birVktp yaratt'»ı 2 nei MARMARA SOĞUK BÜFESİNİ takdıni ctınekle şeref duytr. SÜRPRİZLİ ZENGİN EÛLENDİRİCİ vc OYUNLAR ATRAKSYON Uzun lâflann kısalan HANİ MKMNV İnİ! ... eivarında bir telefon. Devren satılıktır. D A M n<ımaraya ba^vu04 ıulma<ı (Gaıetplerd* ilân edildl). ÇOK EVVELDEN DE SÖYI.ENMİŞ Trk listeti seçim. yumurtayı kiifr ile satan ve bir tfkitıi»ı dahi taze olııp nlmadıemı muayene ettir miyen, satıcıyı hatırlatıyor. (Yazan: Alphonse Kaır Sene 1843). K2ELİ VE EBEDÎ HAKİKAT Kamıraızı duyurıın. o »»man hiz de s'zden ohırtız. (Adanada. Ziıaat Vekili N'edim Ökmene soyliyen: Sülcyman Ramazan<ı«lu.) VEKİI. GİTTİ. ŞAİR GFXDİ Balıkesir mcbusu Sıtkı Yırcalının virlerindcn bir kısmı »Kilitlpumis dünya.. ismi altuıda bir araya getirilmişlir (Ajans Türk yayınları). CILDIRTAN (Female Jungle) İlâvctcn en son dünya hâvadislcri. İİ KÂZIM İSMAİL GÜRKAN'a Dr. Sukru EiReı^y». Jale Dilmen». dı. ğer doktor. n«î.«tn v* lıem«.r*lert. gos. terdikleri büyıik aUka v* ihtimamdan dolııyı ctndan lesekkürü v*ıîf« bilir. minnett*rlı§ımı »rı ccterlm. «d CAVtn?: M E N U : 30 TL. Masalannızı metrodotelden 1215 ve 1924 arası ayırtabilirsiniz. Ycşilköy Tel: 73 85 93 Silboz tahtası D i z i m meşhur kahve meselesi, dondii hcmen hemen milli bir illetiraizin timsali hilıne geldi. Şoyle ki: Kvveia aylarea ritmriikte bekleyen 30* «u kadar ton kahveyi ne yapacağımırı bilemedik. Sonra. Kızılay vasıtasile (kazancı bu hayır müesseMr&ine bırakılmak iizere) kilosunu 80 kütur lirudan satmıya karar verdik. Öyle de vaptık ama. bir de baktık ki, müştcri yok. Meeer karaborsada daha ucuzmuş. O halde ne yapalım? Fiatmı indirelim (aman yarnbbi. tek inen flat!) dedik. Nitekitn indirdik de. İndirdik ama, gelgelelim, bu sefer de kapanın elinde kalmıya haışladı. Nasılsa bunun gene İstanbul Tektıik Univer sıtesi Rektörlüğüsıden: 195819Ö9 öğrctim yılının başlaması münasebetile 3 Kasım 1938 pazartesi günii Faat 10,30 da Üniversitemizin Gümüçsuyu biı.bsındaki spor «donund* yapılacak açılış töremnı. Istanbuldı. bıılunan iayın !T.tbuslr,ılr. mczunlanmızın tcşnflerı nca olunur. "'eni üoğacak Bebelere Kutu İçinde Kompl^ Takım c Aded Cins A«<d »" 3 Kundak lîattanivesi 1 Kalın Battaniye 1 Önliik 3 2 2 2 2 2 Kundak Entarisi Gecelik Tulurn Plastik Kiil'it Yatak Mıışamhası Tırnpk F.ldivcni Mcrmcr Bche Şapkası 1 3 3 6 6 6 6 12 12 Banyo Takımı Cöbck Pağı Bebek Scpeti Çarşafı Salya Bezi Mermcr Zıhın Fanilâ Zıbın No. 1 Fnnilâ Zılnn No. 2 Üçgcn Kiüot Çocuk Ara Bezi M E V L1D MçrhtmT Tufetarı Emin BffniU «. FRANSIZCA DERSLERI Yazan: Maurice Journe Fransuca Öğrcniminde tek kitab Az sayıda basılan 3 üncü ekli baskısı çıktı. Fiah 650 Krş. Satış ycri: Martı Yayınevi: İstanbul Matbaası Nuruosrnaniyc caddesi No: 90 ŞADİYE Benüoğlu'oun velaUnın 40 ıncı gününt raıdiysn 5 1 1 1938 Çarşamba günü otle ramazını müleakıp Kadıköy Oimanağa Camtuıd* ariz nıhu icin Mevlit o'cunacaktır. Akr»b«, doçt ve arru buyurnnların teşrifleri rie» olunur. Eviidları l V EFAT Kıbrıs'ın Zaimogullanndan mertvjm Faik beyln ve Konyalı Hacı M»ndi ailesinden merhume Aliye hanımın o»lu. Y. Ziraat Mühendiıi Tevfik nündar'ın »Eabeysi. eski Konya Belcdlye : h Relsi ve Mcb'usu. Ernckll B nbatı. Har Malulü Dr. Operatör MUHSİN FAİK DÜNDAR 1 Kasım 1958 Cumartesi riınu I<un İKiı'da Hakkın rahmetine k»\fusmu!tur Cenaze merasirr.i Konya'da icr^ kılınacaktır 75 Büyiik kutu 75 parça 295 T.L. Küçük Kutu 51 parça 215 T.U Yukanda «österilen parça'ar teker teker de satıhr. Ödcmcii ş'pariş için 15 T.L. kaparo göndcrilmesi rca olunur. ve Kamyonefe İİT "'»nların s'raya kaydecülmek üzere TÜRKİYE EMLAK nın ic«fal«tini n« ait KREDİ BANKASI EÛİLMEZ MAĞAZASI tstanbui Belcd'yesi TİVATROSU •I « k * tı» **^*t ?ı» :io r i a FİÂT ACENTASI Âletleri Konferansı Rumeli Cad. No. 88. Osmanbey Tei: 18 65 46 DRAM KISMI ^rtrsı ukçamları sıl yı>kluı Cum«ı ve Çdrjamhj gun , :t(! da C»<"i'k Tiystrofu ••f|"t«ın »« :'' !>'• haiz ,/" 5 faizlf, hamili ÎTHÂL MALI EGE P E T R O L T.A.O. Taksim. Cumhuriyc* c?c'dcsi No: 31 e miiracaat etmeleri ilân olunur. 1 inci Beynelmilel Ölçü münasebetile İSTANBUL BELEDİYESİ Otto Bach Alman Piyanosu Toptancı sıfatile yalnız toptan kârı ile satılıktır. Müracaat: Saat 1018 Tel: 22 10 48 22 83 03 ıı ,. . • J 9 5 8 TAHVİLLERİ SEVGİLİ KARISI Salı akîamlan tem^ii .»"ktur Dranı taat: 21 dr ISTANBUl. BÖLt'MtNUE Kticük Hanımın Rahası rem»il günltri: Cumı, cunıarteıL pazar matin» ve suvare Tiyatr..lardn giseler *aat 12 de açılıı *** T YENİ TİYATKÜ tertib edilen : ve Knmrclidc paîaı eünl^rı «^MI 15.:so matine rjU'l.n 44 04 nn 6u tahvillerin FAİZLERI Devlet tahvil Ü Â F f Û BUGUNKU PROGRAM S»rbest saat 13.00 M. S. ayarı. Ha. ISTANBUL berler ve hava raponı 13.15 Les Paul' 127 Açılıs v« program »30 Tatil dan melodiler 13.30 Melodiler ı için müzik 9.00 Habcrler 14.00 E>en Altan'dan şarkılar 14 30 915 Percy Faith orkestrası 9 30 Se. Percy Faith orkestrası 15 00 AV.ye vlimiş Sesler . Sevilmiş Sarkılar Akkılıçtan türküler 15 15 Dündar 10.00 Melodi Kervanı ıTakdljn eden: Balkan'dan iarkılar 15.30 Tony Ben. Hulki S^nerı 10 30 Çocuk saati net'den melodiler 16.00 Program ve 11.00 İstanbul Beledly* Konservatuarl kaparrş. konserinin naklen yayını 13.00 Şe.r+ kılar: Perihan Sözeri 13.30 Haberler 16.57 Açıhs ve proeram 17 00 Ha 13.45 Tatil günü melodileri 14.30 fif müzik 17.30 Nevin DemirdöverT Sarkılar: Sami GöSüs 15.00 Pazar den sarkılar ıs.no Konusma: Kızılay konserl 15.45 Şarkılar 16.15 Ope. Haftası münsşebetiyle J8.10 Piyano ra ve operetlerden 16.45 Türk musl ile jR.30 Spor haberleri: Kemal c a z Wsi dinleyict istfklert IT.15 Perez Denlz 1S.40 Turhan KarabuluVtan Prado orkestrası 17.30 Oyun hara tirküler 1R.55 Serbest s»al 19 00 ları 17.45 Dans ve caz şarkıları Haberlcr 19.15 Tarihten bir yaprak 18.00 Avni Atun Fasıl Toplulujhı 19.20 Billy Eckstein'dm iki melod: 18.30 Dans ve caz müzigi 19 00 Sar. 19.25 Muraffer Birtan''İ5r, şark'lar kılar: Mualli Mukadder 19 30 Ha 1S.50 Radyo Koy Postas; 19.5." berler 19.4S Bajlamanın tellerinden Türküler 20.0« K ı b n s saatl 20.15 20.00 Kıbrıs saati 20.13 Radyo Ga Radyo Gazetesi 20.30 Serbeıt «aat zetesl 20,30 Beyaz perdeden müzlk 20.35 Müzeyyen Senar'dan şarkılar (Çeşitli film melodilerl» 2100 Şarkı 21.00 Melodi »lbümü 21.30 Ka'nra. lar: Muıaffer Birtan 21.30 Spor ve manlar Geciyor: Feıidun Fazıl TülMüzlk: Sulhi Garan 21.45 Piyano bentçi 21.45 İsmet Yazar'd»n sarkıdünyasında gezintiler: Cemal Reşit Key lar 22.10 Gecentn karmft müzijH 22.00 Kitapseverle basbasa: Türker 22.45 Haberler 23 00 Tatil bitiyor : Acaroğlu 2J.10 Şarkılar: Miirsld* 5e F:lm melodileri. dans ve caz müziği rer 22.30 Vlyoionist Lili Sckey Sıat 24.00 Proeram ve kapaniî. rer 22.45 Kon«erto 23.15 Hab*rl*r 23.30 Program 23.33 Dans Müziği 24.00 Kapanıs. SP\*2: M Anamız 7.27 Açılıs ve program 7.S0 Yurt. ta sabah 7.45 Hab«rler 8.00 Pazar LÂMİA TEKELİ'nin sabahı için mu7ik 8.30 Çe?:tli sarkı vefatı dolayısile bizzat cenazesinde bul 5 r g.45 Hafif müzik 9.P0 Dirüe lunarak ve gerek telefon. telgraf ve yici istekleri ı Türk ve hafif Batı mü mektupla Uziyette bulunan akrab» ve ziği) 10.00 Komısma 19.10 Fama dostlarımıza ayrı ayrı teşeklcür» bü. zl şarkılar 10.45 Serbest saat 11.80 yuk acımız mânl oldufundan gazetcni. Mikrofonda t>u pazar 12 20 Serbest zln biMusutunu nca ederiz. saat 1 2 . » Yurttan «esler 12.35 KEÇECİ AU«a stanbul Opereti •r akfam »aat ^1 de • E!h»mra«1a» III. cü MÂCAR ÂLETLER 24 Kasım 7 Aralık 1958 Sergide sanayie âletleri aid Macar hass?s ölçü ] teşhir edilecektir. lerinde olduğu gibi VERBJDEN MUAFTI». Istanbul 8«iediyesinin VE EICSİLTMELERİNDE 6EÇİCİ OLARAK a l ı n ı r . h e r t ü r l u ARTTIMA VE KAT'I TEMİHAT tstanbul Belediyeainin GAYRUIENKUL SAÎIÇL» JtlNOA BEDEl YE.RİNE ICA6UL EOİLİR. 3 perde Carçamba, cumartejj, pazar 15 30 da matine Tel: 44 43 94 *** ŞAN Sinemasında Reı akçam saat 21 15 dr TEVHtD BİI.GE OPERETt DEI.tDOLU (Jpertt 3 pıTde ^umartegl, pazar «aat 17 de Matine Gündüzleri îinema oynamaktatlır VARAN ÜÇ Budapeşte, Teknik Müessesesi Sekreterlik: Budapest 5, Telegr. : İMEKO B.P. 3 Macaristan Telefon: 1 2 2 4 5 7 \RALIK Keşidesind* 25 ISTANBUL BELEDİYESİ 200. Lirahk İKRAMİYELE?=2 Çirtehavuzlor'do TAHVİLLERİNİ ANKARA TEŞEKKÜR APARTMAN DAİRESİ Çeşitli Dolgun PARA TÜRKİYE EMLAK KREDİ BANKASI bütün $ube!erinden satın alabilirsiniz 1 TAHSİl İkramiyeîeri Şimdiden hesap actırınız.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog