Bugünden 1930'a 5.330.929 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

tıuuran Hür. P. liler Bölttkbaşıyı miidafaa ediyorlar 1 »nci lahiftdt HOr. P en fatla, fikirlerinin «ağlamlığına ve mücadele kabiliyetlne güvenmektedir. Menderes, simdikinden çok daha agır şarilar yaratabillr. Fakat Türk milletinin topyekun adalet duygusunu ve siyasi luurunu kontrol altına alamaı. Hür. P. Türk mil letine yardım etmek Için, hiç bir fedakârlıktan kaçmmıyacaktır. Edırne milletvekili Cemal Köprülü, B M. Meclisinde reyinl Bölükbeşının dokunulmazlığının kaldınlmaması lehinde kullanacağını açıkladıktan sonra. hazır bulunanlardan tuttueu yolun doğru olup olmadiRinı sormustur Hür P. ye gönül vermis ve mernlekete Hür P Içinde hiımete azmetmiş kalabalik bir topluluk. tetahüratl» Köprülüyü tasvib etmiştir. Tokad milletvekili Hasan K&ngal ise, çok »ert bir konuşma yaparak, Menderesin B. M. Meclisi kürsü^ünden Hüf. P için cçete» gibi ağır kelimeler sarfettiğini hatırlatmı?, o zaman D P. milletvekillerinln neden inflal göstermediklerlnt sormuştur Zonguldak milletvekili Cemal Kıpçak da, hükumet lcraatını tenkid rtmif, büyük işler yerinde dururken. küçük işlerle ve sahıslarla uğrasıldığmı söylemiştir. Beşiktaş ilçe kongresinde aynca, h^pisanede bulunsn gazetecilerden Ziya Handsn. Metin Toker. N Ş Berker, Y Z Ademhan ve R T. Burak ile kapatilmus olan «Demokrat Izmir» in sahıbi Adnan Düvenciye birer c««geçmiş olsun» telgrafı çekiimesine ittifakla karar verilmistır. Türk Yunan miinasebatı yeniden düzenlenecek Ba*ttrafı l lnei tahifed» Bor!» Podtseroö'u gert ç«lrml?. vertne bir «giyasetçl T» lktlaaâçı» ol»n Nlklta SemyonoTİç Rljofu Ank»r«va BüvükEl çl ol&rak g6nderm!?tlr Bk*el&ns RİJof SoTTet RuaTanın Hsflf 8ar.avi ««tt Bakanlarmdan Idl İilnrt DQn»» Harbtnden »onra. Türk.Tunan manasebeHerlndelci ger glnllk. »»krlben 2 »y kadar önce Sad safhas'na erlşmlçtl TOrk hükömet!nln Atlnava gonderdlŞl bir noa Ue mevCTKl (nOnasebetlerlnt ventden eös den geçlrmetl düşünaoeOnü blldlrrae el ve & »onra da YunenlBttc D's Is« lert Bakanı Averofun btr bevanat.nda avn; arz1ıt*u ArAarava h'tabei »ekrar lamuı. z'nev' 'eşkli »tır.iş'l O fa mandan Itlbaren retlricl bir yumuşa ma (Jevresl baş'amışttr Kavnak blre. yukarıda •nlattıklarını t*v!d mahtret'nde btr h8dtse<1en daha l»h»e f m'.ıtlr Î8 haıiran cuma ?Onü »Adsna» vapuru İle Atlnay» mü'evec. clhon Is'anbuldan svrılacak ol?n An kara sabık Büvük Elçî*' JohT Kaler. ei^'ln »v*ıı r^man'ia Yunan^tanın Yeni Dehl!d»kl elyasl temsllclil'lnl deruhte et'l*tn' hatırlsıtnnıs »Fk«el8ns Pesmaz. o?1u bııtthı mesalstnt Yunemıtanın Ankara Bllvtlk ElciltSlne h!«red»cek. t'r» jekllnde konuîmııştur Kavnaîın kanaatTe bakılacsk olursa hadlsevl Atlnanın teırelleri Atatürk 'le Venl'» ln» tar^fındatı atılan do«tluîu verlden ıhva mev'i'in^skl »az'm vt clddlver!» ola rak tefslr e'mek gereklr EVselSrs Pesmaîoflu'nıın slvasl Mha dakllere paralel olarak, son gunlerde aralmif bulunPn Tlirk . Yunan ticart mOnaiPbetlfrlnl tekrar canlandırmak üzer« iktlsadt sahada da tpşebb'i«'err'» bıılunm;>':ı beklenllmektedlr 1955 F» ne'lnde Türklve Yunaristandan ?' «"ÎOOO l'ralık lthalSt vaprni'stır Mu. kab'lın'iekl Ihracatımızın deferi de sncak 6 5<;* 000 !lra»a Tük>elebU'nl«tiiFTalbukl 1953 seneslnde z memleket arasındakî ttcari mubadeienln mecmuu v n>iiha7irdakinln ajaSi TUka'] 2 m!«'l J • TTrklvf . Yuna"'«tsn T'caret ve • Ödeme Anlaşmo«, 1953 seneslnde lmea linnnstır ve T kasım 1917 de sona erecek tlr Ttlrkivenln dıs polltikasını Idare eden yevata Takin çevrel*»r. z korrmi m«rr> ket ara^'ndaki mtınA^ebetlerir bszt rrıls Hpt ıreli«m»lcr» etbt oldııîıtmı kibvıl ptTrlsler v? dıınımu *evinç ve memrtu nHPt Ue ka>MHriıklaTını bellrtTnlsl'r dir P»k uwlden oİTiadıSı haM». Dıs T«I*TI Rak^nı Vpfcî'l F M<*ntiei"^**Ti ev \fYk\ g»ce Ankara harlc'Te kO5kün''ç Ek«Ha"rn Kal«>rKiç> bir vpdn VPTTIP5I verTTMİn* ve Bı5dad Paktı Bakanlar K ^ i M ' r h %ar K'rad toplantılarından Bmcf Basbakan Mer.deresln BaSdadda \ trf ^ ^p Y ınan'^t^nt itham eder ma hlvattekl nnfkııl ve mantıkl konujmn smı Atlnanın m u ' ı d n ı n d'.smds rcvabl^ndırmatrıasınu «tvi bir îstikbftl hakkında (ıaher veren M emareleT» k olarak vi«ıflandırm!Slardir Nlhayet NATO lttlMkımn sar^ümamasını ve Dofu Akdenİ7tn frtnenllk ve Istlkran nı dfiçlnen Blrleslk Amerikanın yap. makta olduju Iksı ve ba«kılara. Yu nanntanın daha farla mukavemet ede •nedlglnl 7!kretmlsl<rrtir Güleğin dün Bursada yaptığı konuşma Ba»farofı I inrf tahifed» laması gerektiğlni söylemlşttr Korgre m jnâ«ebet'le Bursaya gelen Kony» C H P tl Başkanı Takıh öıden de heyecânlı bir konuşm» yaptı v» de di kl tBugun ytlnız C H P nln ve val. nız muhalefetin değil, bütün Türk mll letinlr. ekseriyetinln »öylemek istedlgl soylüyemedikleridir » Seçim emnlyeti Müteaklben C H P Meclls Oye«l Ek rem Amaç koiuşru Am*ç konusma<!inda. bllhas« seçlm emniyetl Icln perekll sartlardan bah<settı ve nSeçim lster nisbl. lster ekserivet l«terse dar bölge slstemlne dayansın hersevden e\^'el «eclm emnıyeU bahls mevzuudur» dedl Dah« «onra Amaı Anavasa üzertnde yapılabılecek deglsik llklerden bahsettl ve dedl kl «B M Meclisinde üct» Ikl ekseri yetle Anavasanın blrçok m^ddelerl de ğlçt rlleb'lir Anavasanın bir tek ma< deslne klmse dokunamaz O da, Türkı ve Devlet nin Cumhurıyet «Utemlne da janan bir tooluluk olduğudur Bu nok tavı bugunlerde Bursada tekrar etmek t« fayda vardır • Amacın bu soz'.eri slddetle alklflan dı Bu arada yeni devre İçin tl tdare Kuruiu BaşkanlıSı seçlml vapıldı Ve eskl Başkan Dı? Tablbl Edlb RüstO Ak yurek kâhir bir ekserlyetle tekrar vazl fe başıra getirıldt Gülek'in konn;masi , C H P Genel Sekreteri Kasım GOlek saat 15 Z5 de buvıık tezahürat arasında •;a!nna gırip kursuve çıktı ve tam bır sast komısHı Gu^k bu konuşmasında bllhasaa seç'mlerden bahsettl Ve hem seçım emiivetınîn eerekîl sartları Üze rinde durdu. hem de C H P lktidara geldigl taktlrde ces<dll »ahalarda yapa caSı Is'ahntı anlattı Genel Sekreter son ramanlarda Iktı dar partlsınln çıkarttıgı çestdll kanun lara tema» ettl ve «tktldar Partlst kor kuvor t?*e onun Içlndlr kl bu kanun. ları çıkarıyor. dedı Gulek leçlm'.er bahsinde çınları sovledi' Secimlore lıazırlık «Beçlmler millet Iradeslnln tecelIlildlr Bu aebeble parti olarak leçlm lerde çok sıkı ve çok lyl çalıjrnsk ro njndayız. Vatandas olarak buna mıc. buruı ÇUnkl Türklyedekl «eçimleri bü tün dünya merak!» taklp edecektlr Bu Stin medenlyet âleml Türklyede demnk raslnln nasıl kuriıılacaSını merak etkte'ilr Türklyede teçlmler hür ola rak vapılacaktır Hür olmayan teclmler le Iktldarda kalaraklannı unnedenier h<ıv»l içlndedlrler Demokrasl Ideallerl uftrunda buKtin ba»\nın bir çok kıymet 11 mensubları. hapl<hnne köşelerlnde bulunmaktndırlar Onlnr da flnümür. dekl «eçimleri hepishan» peneereslnden taklp edeceklerdlr Bu blılrn 1çln d« nsanlık İçin de çok OtOcO blr h»dl«e dlr tdare âmlrlerlne bu «eçlmlerde çok agır me^ullyet dUstlvor En ufak memıı rundan, hâklmlne kadar vatlfell ve res nt bıltUn llnllller en ufak yolsuJİujhı vapmnm«kla v»rlfelldlrler Kendllerl nirltl b"?kılar altına ahnmak Istenebı lirler Fakat buna bovun eSıp yol«uzluîa teve«ul eden. dolavnlle mllM Ira denln aleyhlne çalısan klmseler dünva nin en bllvük elnavetlnl Işlemls olac«k laHır Seçlnıler n* laman Tapılacak' Ne ramatı olursa olsun Ama anlasılıvor kl. IktMar Ilderlerl bu bahiite anlasa mıyorlar Seclmlerln yapılacıgı r n l l n HSnı bir dpvlet sırrı mıdır? Bunu bil • e vstanrlasm hakkı dejil mldir? mk Seçlmlerın en büvttk emnlvetl seç. men kütültlerdir Onlarsa karmalcarısik bır durumda Eskl ve merhum blr Ada Bölükbaşı hâdiseti muhalefet partilerini birbirine SERBESTTÜfÛN TTÜ n İstanbul turnuvası ve Boks Federasyonu Ankara 23 fHususl) Gül kupası boks müsabakalan cereyan ederken boks federssr\onu beşkanı Hakkı Yücesov kendi'ilç görüşen bir arkada•ımıza: «Istanbul bölgesintn entemasyonal boks samnivonnsı orpsniıe edeeefinl ögrendim. Bu Türk boksu lçin çok faydalı olacsktır. Boks Federasyonu olarek böyle bir tes»bbüMl aıamS şekilde destekliveeek ve eamDİvonava bir çok milletin i$tirakini sa$1ama&a çalısscafiız Bu hareket boks sporuna en büvük hıizmet olacsktır îstnnbul böluesinin umum mödürlüğe müracastlni bekliyorum» demistir. Doğu Almanyada seçimler BerMn 23 l u ) Dogu Almanya »eçmenlert Komıinlst kontrolundaki mllll cenhenln koymus oldu&u adavlara reylerinl vermek Ü7ere sandık başma Bİtmlslerdlr. Ru seçlmleT Nazlle'in rtovrıiı'e va 1 ^.r>1«Ttl«n btie daha *n7fhat| fcır hava Içlnde geçtijUhden dolayı takbıh edllmektedlr B*zı böİReierde halkın vüzde 95 n!n sandık basına e1tmçj> mecbur kaldıgı b'Idlnlmektpdir Berlln r»dvr^> seçtmlet eırasirda hlç b!r v?ka çıkmidıBını. katt jıeticele rln vsnn sabah belll ol»cagıni sbvlemlstlr NATO Müsabakaları Neticesi Atlantik Andlaşması Birliği Türk Grupundan Bildirümiştir: 1) Grupumu2un, Llse ve muadil okullar son smıf oğrencileri, Üniversite ve Yüksek Okullar öğrencıleri, gazete ve dergi yazarları. ve ressamlar arasmda olmak üzere dört kategori Üzerinden tertiblemiş olduğu müsabakslar neticelenmistir 2) «NATO barış VP güvenlik yoUında bugüne kadar neler yapmıştır"' NATO camiası mdşterek medeniyetin terakkisi istıkametinde daha ne gibı hizmetler yapabilir7» konusu üzerine Lise ve muadıli okullar son sınıf öğrencileri arasında tertıblenen mıısabakayı kazananların isımleri aşağıdadır: Derece 1 Vehbi Adı Kıhçkay» Llsesi Pertevniyal Mükafah 500 lira ve tzmir NA TO karargâhının l ır hafta misafiri 400 lıra 300 lira 200 lıra Kavhan SAĞLAMER 2. Ertuğrul Soyer 3 Ertuğrul Do;"ru 4 Oktay ının Antalya Lisesi Konya Lisesi Pertevniyal ısesi Bu Ilk dört dereceden sonra (100) er lira kazanan diğer onbir öğrenci şunlardır. ADt L1SFS1 Türkân Bakaner A!ı llhan Beyhan Hüteyin Çetin Osman Demirçin Enver Ertekin Aylâ Gökçek SüteMnan Göksel Mişel Laskaris Suad M??i Cünver Turan Ilhan Zeybekoğlu mükâfat Hür. P. Genel Başkanının İzmirdeki konusması Baştarafı 1 inei mhıfed* medık Partilenn programlan iyn, fıkrı>atları ayrıdır. Benım işbirliği deviree anlrdığım şey bu memleketin. d*>mokrasinin müemmen bır h«le gelmesi için lârım gelen zihmyetı Utihsalde. biînun için bır kurucu meeli5 teşkılinde ışbirlai? yapmsktır Yeni bir niramı teminatlarıle getirmek ısliyorsak. bilhassa Meclıste partıler arasında bir muvB2r"nenın mevcudiyeti lüzumuna kail ısek tek bir saf olalım dedık Bu safa muhalif partililer. hattâ muvafakat partısinin hü«nuniyet sahibı efradı ve müst'killer bir mil'i cephe halinde ıltıhnk etsinler. Hurrivet nizamına mânı olmak istı\enk?re karşı mu^adele edelim dedik Mıllî cepheden bnhsedilince, bundan mılletvekıli Dazarl ğı manası çıkarm=malıdır. Işte bİ7im yapmavi ta«8rladı6irmz sey, bö, 1° bir mıllî eepheyi mevdana getirebilmek ve bovle b r neticeve varmak icin b^nçi esaslar dairesinde hreket etm^k lâzımsa bunlan bulabi!m<»k*ır. Hop hırhkte olacağımız z?mn i=tih<al edeceğimiz netice mu a7?am olacpktır » Amasya Lisesi tsparta Lisesi Ivris İlk ögretmen Okulu Atatürk tlk ÖSretmen Okulu Daruşçaf^'ka Lisesi İzmir Arrerıkan Kıx Koleji Konya Li>:esi Sen Mi«el I.İJesi Snrd Lisepı Trfbzon Lisesi Ankara Atntürk Liîesi 3) ıNATO Camiasının inkişafı ne çekilde olmalıdır ve bu inkişafta Türkiyenin rolü ne olabilir''» konusu uzerinde Ünıversite ve Yüksek Okullar oğrencileri arasında tertiblenen müsabnkayı kazananlann adları aşağıdadır: Derece 1 Gülgun Adı Fakulte /eya Yüksek Okul Mukâfatı 1000 lıra ve P ır^ste bir hafta NATO'ı.un mısafiri vlerln saklnlerl. kuçuk çocııklar seç | m"n kflrıiklerine yazılı da C H P ve mensub olanlar yarılı deBıl B°cmen kuvıiklerfnln bu hftll ile seçime glr'r dtirO't ve tam seçim yapılamaz. Bu I •iusıısu B M Mecllsire ak5etttreceîİ7 Bu memlekette en snglpm kajıd =ec men kaîidı de|ıl nüfCıs kajıdıdır Se çitıe. «eçmen kifıdlan İle degll nüfü« kaSıdları Ue gdıimelîdlr» Oönenç Sıyasal Bılgıler Fakvi tesı doktora öğrencisi 2 Turgud ApaydınSı>aS£İ Bılgıler Fnkultesi ıdarî |ube oğrencısı 3 Luttü Tenkor Ankara AKşaın Yvkgek tktısad ve Tıraret Okulu Jr ıcısi Necati Eğıtim Kn«*ı4 Ali îhsan tüsu oğrencisi Şahin "50 lira 500 lira 400 lıra » Bu ilk dört derecfcden sonra (100) er lira kazanan öğrenciler şunlardır: j Fakulte veya YukscJc Okl. AD Cevat Akgonül Mustafa Bulent Arık Taner Baytok N Sinası Bıyıklı Ergin Ertem Refık Öıdinç Halu'c Or\ılmaz Ali Fıtırlı Taner Tımur Tanju Ülgcn Mestıt Ülkü İstanbul Hukuk F kultesı tstanbul Teknık Okulu ' Anksra Hukuk Fakultesi Sıvasal Bılgıler Fakultesi tstanbul Hukuk Fakultesi IstanLul Eczacıhk Okulu tst. Hukuk Fpkültesi Siyasal Bil n W Fakultesi Sıyasal Bılgik?r Fakultesi Pıvasp] BİITOU Fskıiltin Tcknik Üniverrsite MnVtine Fakultesi Suba>lara ov hakkı Glllek bu 8r"da. VPi'eni b'r pr«nMp daha ortaya attı Ve dedl kl »Türk subayına ov hakkı vermek 'Szımdır Dıınyanın her tarafında. ne I fer bile ov verir. Memleketin mtıhim Mr rıunevver kı'leslni tem«il eder Turk rubavtna bu hak n^den tanmmıvor C H P . bu hakkı ilk fırsatta sağlamayı kent'lne VS7ife bllecekt'r» Ouîek bundan sonra lkt dan kaybet m^k end'^esi iclnde bulunan D P nin VITS Pe ov safın ?lmnitsn bsşlıvirak I tı rlu çarelere baç\o:rabı;e'eğinl be".lrt tl. ( H.P. nın propfrfltnı Müteak'ben C H P Genel Sekreteri pa'tısin'n prograrrınfan bahsettl ve K=raosmanoğlu. Hıirriyet PartisiezcıiTnle şunları soyledı* nin süratle inkısaf etmekte nld'"sunu «Yolsuz. susu7. okulsuz kov biVl'r+'ıkton «onra tekrar Bölukbası r:kmamak kararındayız U7un vade İle mev7uuna gelmiş ve şövle devam et fai7Jlz ve ufak tak'idler'e kojlü borçnvştir «Butün muhalifler .müstpkiller ve hattâ Dpmokrat Partinin bu memleket» acıvai bu memleketin ivıliğini ktiven ziimresi kür^ü masunivetinin uğr makta oldr*u vahim M ı like kprsısınia hetj ber^ber olmalıdırlar Onun miHifaa'ina kosmalıdırl?r Biz isbirlisini bovle sevler icin knru'tuk; seeim endıseleri içın d"îil ifbirliŞ! reümi kurtarmak ıçin 7İlırn\et ve emel birligi yapmak de Battaraiı 1 tnci nhiftd» j larının odenmesl çarelerlnl arayacagız n n duyan, duşunen ve acıyan memGellr verg'.sinln aksıyan taraflarını dü leket evlâdlarının artık her zaman zelteceğiz Tam blr adalet 'stlklâll sağ ve her yerde beraber olmalarını zarurJ kıldığına bir kere daha inanaım. j lıyacajıı • Hürmet ve muhabbetle gözlerınden Hayat pahalılıjh nlspetlerln» Alkolizmln ferd ve »osyal hayat uze l.zmden blenlerln 81üm Gülek bundftn sonra havat »ahalıl! operım > rln« olan teslrleri çeşidlıdir Maksadımı gore hükum verılecek olursa. yukanda [ğından bihsettl Ve dedi klıı ifade edebllmek ve mumkün olduğu saydığımıı d n « e n intlbataıızl»kların I ı C H P İlk fırsatta bu h«ll Ue Ml'lt kadar objektlf olab lmek için bu sahada , evlllere nazaran bekâr. dul ve bosanmı» Korunma Kanununu kaldıracaktır Ek yapılmıı blr Ikl araştırma Ue iöze bas kimselerd* daha yaygın olması. h'ozur mek ufala ufala simlt o'.du 1950 seçim saSlıyan bir muesMse olarak aüe le l l v a i l m le1 arlfeslncle pahaiıhktan dem vu. r?rak ucurlııgu sembollk b'r tabut hâll Bundan başka, şair Namık Kemalm ne sokup bunu topraft» gömenler bilsln doğduğu şehır olan Tekirdağdan da îer k!. ucuzluk şımdi cehennemde» Namık Kemalm şu mısraları ile bır ı OIUTI >aşının elh 'k ] Köylii ve Işcl meseleleri lık halıdır Şahts am VkArtarmda., telgraf gonderılrniştır bulunmuştur Keîa bu alkollklenn vuzde ar»dıklar 6evgı ve şefkatı oulamamak ! Genel Sekreter, bundan sonra köylü «Felek her turlu esbabı cefasın on bırln'n tntlhar ettığı \uzd» altısının tan dolayı zımmen de olsa kendllerl , ve isçi meielelerlne tema» etti• toplasın gelsm, b'r ruhl hastalıktan aolayı öldüğu yuz ] n l n kontrol edllebllecekıerl glb; blr ] «1949.50 de ortalama lsçl ılcretl Dönersek kahbeyız millet yolunda de on dokoıunun evlıhk hayatıarının vaE.yetln bulunmayışı. onların lçkl. »atte 60100 kurustu. Ocretler bugün bir azimetten » berbat bır safhava gl'mesi yuzunden bo kumar ve kadın gibı blr üçlü glrdaba. de avnıdır tsçiye peclnece^l kadar pa Bu telgrafm altmda müteaddid va şandıkları ve >uzde beşının ise kîmse fapılmalanna sebeb oluyor NewYork r» venrek İB7.ımdır Blz TUrk lsçislni tandaşın ımzası bulunmaktadır siz ve terkedılmlş msanlar olarak bir evaleticde temslli bir yılda alkolızm Herl dünya Isclslnln ref^h sevlyesine oekâılarda. jkoşede Blduklerl ne\ dana çıkmıştır Bu dan ölenlerln nLspetmin ve htlrrivetleriie kavuçtunnak kararır esaj üıerlnden huküm verilecek olursa, erllllrtn ücl mlslınden daha fazla olduğu bulunmuştur Şüphesız bu. evll davız Tnrk lscist. hür dünva isçi'ert alkolizmln ferdin kendl saglık durumu birlljlne katllabilınelidlr tsçi Birlıkler Diğer taraftan, C H P dun bır tel na bıyük zararlar getlrdigl onu ceml I1k hayatının dalma huzur ge'lrecefl ve Federa«yonları kapatıldı Grev TUrk graf gonderilip gönderilmedıği husu yetten uzaklaştırdığı ve bır çok vaka demek deSlldlr Evlllık havatmı ta b'O^dukları ıjcl'inln hakkıdır Kollektif mukavele sunda Bolukbaşıya sorulan bir soru da sosyal ve cemtvet 'ç>n kaybedtlmlş bir hammül edilemez olara* tçta lçklye vi Türk lsçlslne hak olarak tanıtrak ya C.M P. Genel Başkanı şöyle cevab gereklr Bunlar blzlm Turk Işçisme vaad vermiştır: gö lu takdtrde bu lnsenlar ken 'erlmlîdlr tççl Slgortalarının paralan t Herkes dostluğunu aynı şekilj dl nevrotik çatısmalarını alkolızm ne oluvor İsttn'âk problemlni Kri'tof de izhar etmez JCIml nişanda, düğüntsveç t« yspılmıs diger blr araştırma. sekllnde Ifade ediyorlar d«nektlr Kolomb'un yumurtası He çözduğunü Oorülüyot kl, me»elenin *»u seklld« ddla edenler bu vumurta yere vunıldu de buket gönderlr, kimi cenazeve keıa alkolizmln fert ve cemiyet üzert ne olan koru tesırlerlni açıkça goster mutalâası alkolızml cemıyettekl bozuk îu zaman Içfnden TQrk lsçl«!n'n alın çelenk » Parti genel merkezinde partililerle mektedir Eu araftırma. 1952 yılında lukları aksettlren bİT tezahür şeklinde, terlnin çıktığını gormedı'er ml? Ham •nadde sıkıntısı yuzünden blr çok îab yapılan bir sohbet sırasında da söz zuhrevi hasuılıklara tutulmus bln dort bir Iraz olarak ortaya. kovmaktadır Al r kalar kapanıp Issizlik artıyor Turkl Kırşehirin vilâyet haline getirılmesi yuı küsür şahsa que»tionnaire tatbik kol zm blr bakıma yukarıda anlattı ve Netice gımız glbl. blrçok bozuMuktann vede blr lşslzlık s'gortası kurulmalı. mevzuuna lntıkal etmiı. Bolükbaşı edılrr.ek suretlyle yapılmıstır olarak. kötü kadınlarla düşup kalktık kötülüklerin sebebl oluyor. bir bakıma dır tnsaallah 1958 seçimletlnden sonra. da: iarı sırada hastalığa yakalanmıs olan da, uaha büyuk olr t h t ü a l l e . cemlye Turk lsclsl İcin tallh devrl başhyacâk € Kırşehir kaza olma sırasını tin bozuk düzenlnln ferdlere lntlbak ve bu arada TUrk foforu de sikıntıdan savdı. Şimdi kaza olma sırssı Böluk erkeklerln beşte dordunun munasebet guçlüklerl yaratmasınm blr netlc«sl esnasıt.da alkollü oldukları anlM'lkurtulacaktır » aeklinde tecelll edlyor başı'da » demiştir. mntır Alkoldn idrak zaafı. tefrık güç Ferdler lçtlklert zam»n büytüc blr C H P Genel Sekreteri yarın Blleçlğe lüğu yaratması. lradî kontrolü zayıflat çogunlukla ferdl Intlbaksızlıklannı ha hareket edıp sall sabahı Bıleçlk n kong rrası ve cinst arzuları başı boş bır fifletmek Içm içlyor görünüvorlar. reslnde konusacak n a,ynı (Un Anka hâle getırmesi sebebivle bu erkeklerden Hayvarrlar üzerlnde yapılmı^ olan bır rayı gedecektir yüzde altmıslan tazlası bu hastalıkları ar&stıraıa da bu keyf'.yetl deetekJer rastgele yahud arada sırada temajlaş mahiyettedlr Kedller uzerlnde v«püProf. Feyıioflu. dün de C.H.F. Ankara 23 (Telefonla) Blr möd tıkları kadınlardan kapmıslardır Ke mı« blr arastırmada gorOlmOştür kl. Bevoçhı knnjre^lnde konuîtu O HT oeak »e bucak konerelerlne dettenberl Almanvanın MUnih «ehrinde zâ zuhrevi hastalıklara rutulan kadın alkol almıs kediler. nonnal halde ken dOn sehrtmlzln muhte'.lf semtlertcde. tedavi edlmekte olan C M P G«ne! Bas ların yüzde kırk lkısınln de rastgele dllerlni nevrotik haıe getlnnı» olan kan Veklll Fuad Arna son hâdlseler bulunan eslerle duşüp kılktıkları v» bu tecrObe durumlannda müteesslr oıma. devam edilmlşlr Sa» 11 de baslıyan Beyoîlu ilçe kon dolavıstle yurda dönmeSe karar ver. sırıd» alkollu oldukları anlaşılmıstır mı» ve nevro"'.k olmamışlardır: buna bır mukabll. nonnal vaziyetlerlnde nev gresl çok hararetll ve mtlnakaBslı geç mlftlr Bugün uçakla MUnih'ten hare Bu araştirmanın o.ğer enteresan mlıtlr Kongrede hazır bulunan sabık ket ettljtl haber ver'len Arn^ Parfs ve tarafı da Cumartesi ve Pazar günlerl rotlk hale getırttatt olan kedller ıae. Bakanlardsn Fu»d S'.rmen Ue Profe Romaian eeçerek perseiibe günü An hasulığa yakalanan şahısların sayısı I ıçkıll oldukları zaman nevrotik zorluk nın haftanın bütün diğer gunlerınde •ör Turhan Feyıloglu. blrer konuşna kcrava geiecektir yakalananlardan daha fazla olduunun dır Diğer taraftan yaparak lkidarı slddetl* tenkid etmlş nevTotık kedijitlur.msıdır ler T» C H P nln ıde«llerlnl anl»tmıs. ler alkollü sütteri lçmeyl tercllı etmls lardır ler, tedavl edîld'kten sonra İse bu Bu Ikl arastırmanın ortaya koyduğu tem«TüllerınJen vszgeçmışlerdlr Altlk olara» konu»an Puad Slrmen sonuçların gençleri lçkl kullanmakta kol. cemiyet ıçerlslnde blr ferdî lntl bugünkO ağır S1TB»1 havanın önümuz u\anık ve temklnli bulundurmaya sev tftüuızlık vazlvetlnde. bu lntıbaksızlı. dekl günlerde daha da aSırlasapaîına Ankara23 (Telefonla) Osman BB kedece$ini umıd ederim ğı psikolojık bakımdan haflfletmek dalr emareler bulundu^unu söyleiıtş Mkbasının B M Meclisi Mlrsüsimden Içm kullanılan blr vasıta oluyor. bu r* C H P llderl O»nan BölOkbssnm Umum yetle alkolızm sahasmda yamssunlvetlnltı taldınlması hakkmda B M Mepllviın m?iev' 5»h«lveMnt tah pılmıl araıtırmalırda ısrarla ortaya bakımdan fazla alkole karsı duyuian Mecllse netltl'en raporun Anav»*aT& klr ettlgl esbabı mu »Ibeslle dokunul çıkan gerçek şu olmuştur' Fazl» blr lhtlyaç intlbaksızhk ıçin blr âraz ola I blltr Bursda mühlm olan elhet şudur ma7İıîınn kaldırılması yoljna «Idll »yktn olduSunu İfade etmistlr şekilde alkole muptelâ olanların çoğu kl. alkolün btr patolojlk halden do'ayı Turhan Peyılo«lu ls« »u kon\ı»mayı meslnln siyast çevrelerde vgrattıgi mü ilk ıçkılerinl ılmadan ev\'el hayatu alınmasmın bu hall geçlcl ve ferdin nakaşalar devant etmekiedir yıpmıştır 1 karsılaştıkları engellerın emnlyetsız dalma zaranna olarak ftnba* etmesl, Bır mllletveklllnlr B M Meclls! d» • C H P n l n bugun eemrtl utlgt 116ın ve nevrotik zorlamaların eslrı ol ferdl glttlkçe gerçtkten uzaklaçtırm»Idesllen bailıet dBrt noktada toplava hlllndekl mütalsa ve bevanlarından v) mujlardır Bu gibl kımseler ıçin alko sl ?Matmisı g fıkçe daha zayıf ha rumlu olamıvacagı flkrtni Anava«anm Bllirlt lırm bir ârazdır bır neticedır Alko. le ge';rme»l ve o şair.slan o b«» yüz Btıincl tdeal: bu topraklar UstUn sSrlh htıkTTiüne mü«tprı(dpn sa\tın"nlar lıım, bunların hayata olan intlbaksız aliollğln kotü tecellıslne »ürüklem». de demokratik rejimı bütün lcabları daha evvel B M WecHsinde eerevan lıklarının bır tfadesi olmu|tur Alko sldlr İle kurmak. bütOn TUrk vatandaslarını eden ve Inzlbati ceza tatbiklle netice. ana haklanna kavuBturmak Bunun lenen muhtellf hâdlselerl öne sürmek Icln ik'ldar 1950 de D P ye devredt tedirler llrke n mevcud hürrlvetler Hde edile. FUhaklka hSlen Afvon D P MİUetve cek fakat bununla yetln'lmevlp CHP kıll olan KeTial özçoban hakkında B programmdaki »arlh tahnahhütler ye C H P lktidirı devr'ne tesaduf eden rine ıtetirllerek yüksek h&klmler su IS'12'1948 tarih'nde B M Meclisinde rası. 'kmcl Meclls. adll seçim slitpnl hiıkumeti tahkı^den inrlbatl ceza tat Aiavaa* mahkemesl elbl mOeaseseler bik edllmls ve kendlslnln oto>jTidan kuruiacaktır Bu taahhUtlere sadftkat Parıs Ünıversiçıkan!ma>!i t! e l'ttıfa olunmuştur C H P tçln n&mus borcudur te«i Hukuk FdKeıa 8 mart 19M tarihinde Cezml külteslnde «Tür C H P nln temstl ettı?i lklnd ıdeal Londra a (A P > Bir Londra ga kıyenin 1950 den Turk hakkında B M Meclisine haka lkttsadl kalkınmayı trerçekJrstirmekzetesı, pazar gunkü sayısında Kra 1953 e kadar Di' tlr Ancak C H P maceraperrst blr retten Inzibatt ceza tatb'k edılm ştlr Kurulu lıçe Elızabeth ile kocasını Prens Phi Sıyasetı» adll tez lktl*adî po'ltlk» taklb etmlyecektlr Slmdl C M P Genel Idare Memiekettn ve halkın menfaatlerinl Üve«i bulunan Ahm»d Tahtkılıç hak lıp'in bcşanmış insanlara karsı sara J ile Hukuk Dök çok geft davranması gerektiğı toru unvanını ka her şevm Osfünde rutan 61r polıtlka kında mllletveklH olarak va7İfe gSriuîu ym Küdecektlr Zenglnt daha »engln. f» 29 12'1948 tarlhinde B M Meclisine hususundaki kaıdeleri yıkmağa ça zanan avukat Nec klrl daha faklr TRpan utullere baavur hakaretten Inıibatl eeıa tatblbkl voluna lıştıklarmı jazmaktadır. ' det S Yelmer mıvaraktır gıdllmıştır dör.müş Sunday Express gazetesi bunu de yurda CHP nln temstl ettlgl OçUncO H'ir P Gene! Başkanı T L Karaos lıli olarak Kralıçenın, her ıkısı de tür, ideal. lçtlmal adatetl sağlaTaktır mpnoglu ah?yhınde Toplantı ve Gosterl bir kaç defa boşanmış, evlenmiş olan I Jtlrl başkanı o Bu par'l adı Ustünde. halk parttsi. Yurııvııslerı Ksnununun muzâkere edil Douglas Fairbanks Jr. ile karısına lan ve memleke dlr. halkm partlsldlr 1BS0 d e n berl dlğl 27 hazlrın 1956 tarıh nde hukume tlmize de blr kac gr"v hakkını beklemekte olan Türk te hpkaretten Inzlbitı ceza ta'bık olun gösterdığı açık alâka ve yakınlığı i defa gelerek ver lerı surmektedır. Işçlslne grev hakkını tenıvacaktır. mustur dlgi konferanslaDar ^ellr'l vatandaşlann lşçılerln. Kraliçe bu çıfti bir gün at y a n ş rıle tanılan meşhur hUKuk anBu mı^allerl uzatmak mümkundür küçük çlftçl'ertn. top'iksı* kövl lleCharle» Rousseau ayrıca J J. anlasıldığına larında mukemmel surette ağırladık mt rln küçük tlcaret erbnbınm refnhı Zabıtların tetkıkmden tan başka ertesi günü sara\ın iç bah ve korunmaıı C H P nln ana dara nazaran Turkıye Cumhurlyetınde Os çesinde vapılan bir toplantıva davet Chevallcr ve Mne Bast'de huzurunda veren Necdet S Yelmer. bu tezind» man Bo'ukbaşma gellnceje kadar 33 lanndandır yıl mnddetle hiçbır mi!let\ek lınlı B etmıstir Burada yapılan toplantılaıa Tjrklvenin Kore harblndekl durumu. C H P nin dordüncö büulk ideall M Mecllsınde sarfettığı sozler dolayı. bugüne kadar boşanmış nlan l.iç rir Nato'va glnçl Ankara paktı, TOrk'v» hududlarımiM bekçlMk eder glbl insan almrrıazdı üe Rus^a Arab Devletler1 Israel İtal Türk Inkilablanna bekçlllk etmektlr slle doKunulmazlığı kaldırılmattııştır. Gazete «Bu çok sayanı dıkkat blr ya arasmdv<l mun^se^e•ler U7Pr'r1e Onu daha çok kök'cşt'rmekt r olavdır» dıye devam etmektedır nSa eeniş döküman ve b'rçok nutuk noC H P bu topraklar tıstunde bütün ta ve deklirasyonlan da zikrederek rayın çok karısık ve mSnâsıı olan bo clhazıarı ve bütün uzuvları Up m o . durmuş ve bu konu ile Parıate grnlş janma rrese>":ine k'r?ı tuiısunu deît": dern bir (''»Tİet kurmuştur Bu 27 yıl. ücl ve teokl jjandirmistır da yapılarlan^ treyvestni toplamak. tınrek kararında olduğu açıkça belll Bllindlgı gibı N«cdet S Telırer ev. kurdeîa ke.imek kadar baaıt blr 1 » olmaktadır > ve'ce Londrada Hueo Oro'lUs IHukuk C M P ocak ve bucak kongreledeS'.ldir arkadas'ar • Bazı Irg 1 z gazetelerl otekı sevlerln î'.nî Cmiveı) ne üye seci'Tlş ve Prof FeyzloSIu aözlertne su şe'îil rine dun şehrımızm 11 semtinde de yanı stra boçarırısla'a karşı Sar^yda vam edılmıstir Küçukpazar bncak mevcud çekıngenlıği ş ddetle tenkıd et ruhtolıf T»m'eke'ler a'asır'iiki Bey de son verm ştlr: nelmılel Avuk^flar B rllel» konare'eyapan mekte ve bunun deftlstirtlmes.ıni iste « Oilışkan partılt arkidaşıarımı konprp^mde bır korupsma rlne katılmıştır. daha Takından tsnıdıkça doğru yo'u genol kurul aza<;ı Ahmed Oğuz şun mektedir seçTils olramn ?erlnçlni dahi lv du ları sn' 'emı?tırtngıllz KiUse'sır» gore. blr ınsanm yujorun ŞereHi w vatansever bir tVatandaş'n geçim sıkıntıları daha ev\el ayrılmış, boşanmii olan blr camlaya katılmış olmanin haklı guru runu her geçen ?tln daha çok hlsse. içınde kıvrandığı bir zamanda, mem kımse le evlenme«ı yaıaktır Prenses leketin idare me=ul^etinı üzerine Margaret m Pe'er Townsea Ue e\len dlvorum • Saat M 30 da yapılan Galata flçe clan 'k'ij^r panısı çok mühım dava mesi de en çot seneD >uzunden mum taraîa kun olamamıştı kongresinde de hazır buiunan Prof lar üzerınde düşünmeği bir Galat?sarav dnn «îabah Mecidıve Turhan Fe(Z!o*lu dün akşam uçakla bırakarahk, C M P mn genc ve kbvurıdekı Ali Samt Yen stadında II. Ankarada eltmışt'r hürrıyetsever baskanmı yere sermek Profesvonel kııme sampıyomı Ga'ata için tedbirler peş'nde bulunmakta'le b'r antrenrran macı vanrntsî'r Her ! dır. lki tarafın da venl oyuncuları dened gl Âlkolizm ve Cemiyet Yazan: Dr. Turhan Yörükân Tekirdağdan gönderilen telgraf «Kaza» olmak sırası Fuad Arna yurda dönüvor Siyasî revrelerdeki İngiltere Sarayı bo i r hukukcumuzıın sanmıslara karsı sert Paristeki başarısı davranmıyacak mı? Dünkü CM.P. kongreleri G. Saray Ga'alayı 2î yendi Hürriyct mücadelesi kurban istea mektedir. T rih göstermıştır ki kurbansız hürriyet elde edilememıştir.» Hidrojen bombası bir diktalörlük alâme dıınkü karşılasrıavı SarıkımıızıUlar 2 . 1 ka?anmıslardır 4) 4 Nisan 10 Mayıs 1957 tarihlerl arasmda her hangi bir gazete \eya dergide NATO konujunda vaymlanan yazı sahibleri aranndakı musabakavı kazananlann adları aşağıdadır: Derece Yarann adı Garetenin Ga^etenin adı Mukafatı yaym yeri 1 2 3 4 5 Mumtaz Soysal S. Örbek Orh^n Çulîaz R Mustafa Muvaffak Ihsan Gar?n İstanbul Beşıktal Gireaun Aydın Yeni istanbul Giindut Yeni Ileri Kiraba Zafer 4.WJ liıa 2.500 lira 1 •)«> l i i i ' Bîcki Kitabları ttadın elbıselerıne aıd olanlar Kı rerrrel Bıçfcl 5(J0 Hnkı latbıkatı. Dikis ve Provalar 500 Hocasız «apkacılık 150 KrkPkıere aıcl olanlar' Hırkı O r s l e n 50ü Gomlek »e Püamalar 300 Baslıcs oüvük kıtabçılards bulunıır Tasrs sıparıslen ' S u k ru Canal oosta knrusu 173 t=tan htıl* s d r e s m e vaDilmalıd'r Pa rası oesır> efin^erilpn titablaı taahhiıdlu Sönderilir Ödemelı ırsalsttsn V) \rn™* ''.«. îW P tı KKt* CANAI ın 1 000 lıra 751 l i m Birinciliği kazanan makalenin yayınlandığı Yeni İstanbul Gazetesine de ayrıca 4 000 lira mükâfat verilecektir. 5) NATO fıkrini izah ve ifade eden resim ve afış müsabakasını kaıananlar aşağıda gösterümiştir: Derece 1 2 3 4 5 Re^amın adı Cavid Bozak Cemal Bâki Jale Gün Salih Acar Beşlan Birand Diyarbakırlı Resmin geldiği jer tstanbul İstanbul tstanbul tstanbul tstanbul Mükâfat 4 000 lira 2 j00 lıra 1.500 lira 1000 liıa 750 lira D O K T O R 61 Her kategoriden birinci olanların mükâfatları Ankarada tevzı edileeektir Birinci olanlardan Ankarada ikamet etmiyenlerin Ankaraya gelişdönüş seyahat masrafları ile Ankaradakı ikamet masrafları grupumuzca ödenecektir Bu sebeblc her kategoriden birinci olanların. en kısa zamanda hâlihazır adreslerini «P K.. 17, Bahçelievler Ankara» adresine bildirmeleri rica olunur 7) Her kategoride diğer kazananlann mtlkaiatıarı, Grupumuzca bildireceklen adreslerlne gbnderilecektir. 8) Resim ve afiş kstegorisinden mOsabakaya katılıp da kazanamıyanların eserleri peyderpey adreslerine iade edileeektir. Hamza Z. Ayberk Dahillye Mulehassısı Şışli Hasad sokak No 26 Telfon 47 39 41 DOKTOR Maktav Kulak, Btırnn. Boğaz (Ağız Oiş) HastaUkları MÜTEHASSIS1 Taksım Recebpaşa Cad Park Apt 61, Tel: 48 30 98| Manches»«r S3 (AP) tnglli» tşçl Partlslnln Dı s Islerı mütehaBSisı AneUrln Bev»n burada yaptıiı bir konuş masında hldrojen bombasının İngıltp'p>kl demokmsıve son verdlğmi sövlenl». »Hldrojen bombası bir dlk. tatorlü* sllâhıdır » demlstır Işçl Part'.sl Ikt'da'a Mldıjl zamıa Dıslsıerl Bakanı olacağı muhakkak Bosfaratı I ınc< sahıfede olan Bevan konuşmaaına devamla «Her hangi blr devlete karşı hsrb aça bedlldıklen de Herl sürUlmekted.ir Ürdünde bueün neşredl'.en bır res lım mı açmıyahm mt dıye Parlâmenmi tebllgde. teskll edllen öıel tahküs toda münakasa ve müzakere lmkSnla komlsvonunun çiılşma'arm'.n sona er rı ortadar, kalkrnıştır > demiştir «Her dlil ve son hadlse'erde dahll bulu hangi btr lhtıalfı barışçı yollarla hal de vere. î n?n trtllervekı İ€rl ve Bakanlann da İcin 24 saatlik bir muhlet ' hil bulundukları bazı zevatın askerl mezslnlz Usulll dalreslnde harb Uân ı mahkenıe huzurunda hlyaneti vata etmek de rr.ümkün değıldir. Zıra düş. j nlve suçundan yareılanccakları manın slzden evvel davranıp sıljha blldırllmektedır Bunlar arasmda. gı «anlması mümkundür Bu sebeble bu toplantıda tekllf edl ' yaoen yargılanacak olan eski Genel Kuraay Bsşkanlan Abu Kuwar ve AH yorum Demokraslnln devamı İçin tek yol kalmıştır Bir nlâhsız'anmaya glHavall de bulUTnakfadırlar Dıjer taraftan, Lübnan umumi se dllr.Tiesl ve h'.drojen bombasından vaz cimlerlnin üçüncü me>halesı bugün geçilmesl • Bekaa Bölgeslnde vapr.mışHr 161000 seçmen. 25 aday için oylarını ku lanmışlardır Nefıcelerln varın sabih ll&n edılece»! blldirllmıştlr Fakat ne olur sa olsun Bo*ı taraftan Saml El Solh li.B.C. tele\iz>on ekıpi. Talebe Federasyonunda geııçlerle lktidarı şlndıden yeni Karlâmen'oda. roportaj yaparken ekserlyetı sa^la.mış durumdadır Roma 23 f a a l İatlyanın ArnaÇok sıkı emn'yet tedblrlerl alıncnış ve Lübnan.Suriye hududu kapatılmis vudlufa 2 600 000 dolar tutarında taz olması na rağmen, bazı hadlseler ce I îninat oaemesı Ikl memleket arasın. reyan etmlştlr Gergra blr hava Ue j da dün lmzalana n anlaşma hükümbaşlıyan umumi seçimler S'rasında lerl arasmda yer almaktadır Bu taemlnat Mussolinl'nln Arns Baştarafı 1 tnci sahifede zınlığınm vaziyeti meydaalıöu. H«T vukua ge'.en çarpış*nalarda 1 klşl öl an ığrenç emeller besliyenlerüi has müş ve 30 k şl de yaralanmıştır vudlufa işeâll sırasmda lka eöllen da tedhiş havası \ar tmajı v zarar ara kars'l.k 'eskil e*m"S'edtr lara karşı daha cezrî tedbirlir al kılarına maruz kalmaktadırli' KıbMezkur anlaşmanm bır maddesı de rıs ıçm de aynı durum mevıubchis ması lâzımdır kanaatindeyiz. Amavudluk tODraklarmda OTIÜŞ o'ar Sual Turk taJebclerı Kıbrısla ıl olabılır. Ita'van askerlerln.n kemık'.erinln İade Sual Rumlarla Turkle' prn^ında gilenijror mu? slne dalrdlr. 1 Cevab Muhakkak ki cendılorm bu mevzuda bır goruşme y ı r ı l ' ' ir mi? den daha fazla. Cevab Rumlar, Türklere maha Sual Kıbnsın yüzde ••ek'rni BaştTrafı î tnct »ahıfşde Rum blduğuna göre Türkler, Kıbııs tab değıldir Mesele ancak îr.jiUere rısta tngiliz mahallî ldaresl tarafınile aramızda hal'edılebıhr Ia neden ılgılenıyorlar'' dan Kıbns halkma Insan H=ıkl?n beSual Rumlar, Kıhrıs çın Ingil ç"namMlne avkın olarak euva işlen Cevab 79 sene ^\\pline ' c'ar Turkıin Szbeöz malı olan "ıoıif'.i l?0 tere sıze üç milvon dr^r vprırs*», bu mpkte olan «clnivetler» ve 't~^ence Paris. 23 a a ) Genç Türk pi ddia rdi ler» ile ılzllldır bin Turk yasamaktadır Fıç bir za dâvadan vazgeçeceğinizi Bildlrildlâlt^ şöre yes yazarlarından Adalet Aâaoglu 0 Yunan murahnas beyetl geçenı»de man Yunanlıların olmıyan r vîtan >or!ar, ne dersıniz j nun yazdığı «Le Soleil est pour DeCevab Kıbrıs ıcin b r liat bic K.zll Baspapaz Makarios tarafından parçasının geleceği de ancak ;e En crrtaya «tılan '.ddta ve dö'<Jmanları main« (Yarın Gunes Doğacak) ısımmek Icab ederse. bu kimsenin odi c=ık bİ7i :i~ı!oııiıerı bir mes" cd'r İnsan Hakları Kom'.svonu huzurunda li radyoforuk temsıl. Paris radyosu Sual Oradaki Türklerden ncden yemiyeceği bir îıat olabilir tekrarlıyacak ve Kıbrıstakl duruaıun tarafından yayınlanmıştır. Bu roportaj. 1 temrm'z tprihinde B tetklkl İçin ö n l btr tahklk heyetinln endışe edıyorsuruz? Eser, sanat muhitlerinde genis a Cevab Batı Trakyadaki urk a B.C. den yayınlanacaktır. teşkllıni istlyeoeitlr. lâka ve takdir toplamıştır. Lübnan umumî seşimleri gene hâdisaSi geçti Dünkü blssklel yarısları Topkapı Çekmeee ar^^nr^a giditj eelme obrak vapılam I^tanbul Yol Mukavemet Bolffe bir'"r''ıeı rlun cok sıcfik bir havada yapılHı Yarışa ıki kıtegonve 8 l o i i c ı ı fırdi. 2. katesori 75 kılometre TopkanıÇekmece 3 tur1 Asob Kosici 'Ga'atasar'y) 2 «aat 39 35; 2 Avedis (Sıslıi 2 saat Diğer ıki koşucu sıcakt?n y?nşı terkettiler 1 inci kateson 1 C kilometre Top5 kapı Çekmeee 6 tur1 Havrı Uvar <Sı<=lil 5 s=it 3d 17, 2 !\Tehmed H=sbek (Fenerbahçe) 5 saat 53.40 Bu vanşa giren Emilios Saridis (G. S 1 ile Muh=ırrem Saray (Vardar) 4 üncü turda yarışı terkettiler Opcrator l'rolos Dr İtalya Arnavudluğa ödiyecek Kıbrıs Rumlarınm bir hezeyanı daha HAGLAR Idrar Yollan ve Tenasul Hastalıkları Müteha^sısı Galata«arav Suterazı So No 1? üğur ADt Tel 44 14 % ZAYİ Muhaclr iâğıdını ve s'hhat cuzdan'nı dun saat 811 aas,nda Carşkapı ctjar'nda kaybettim bula n ı n insanlvet njmna aşaŞıiaki adrese getlrmelerl rıca olunur Esad Baymak 8 Çarsıkapı paz?rnda yoğurtçu Yusuf Yıldız ellle jpül 1t lillh «ı '• ı li. ^ ' Jl lUlllıl It III11 I D l l ^ İngilterenin yeni Orladoğu askerî üssü Bir Türk piyes yazannm eseri Paris radyosunda yayınlandt | Kullanılmış | I YÜN İPLk ve \ 1 BOBİN MAKİHESİ 1 aranmaktadır. 44 65 52 11 m IBITI ııı loı mnımriEuauniü nıcaıınC
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog