Bugünden 1930'a 5.325.890 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

DÖRT CUMHURİYET 24 Haziran 1957 CUMHUBİYET'in MTALIK RADYO PROGRAMI 24 HAZİRAN PAZARTESt Saz eseleri 7.30 Sabeh müzigi • T 45 Haber'.er 8.00 Sanatiirlardaa blrer aarkı 8 30 ÇesldU hanf m ü . zik 9 00 Program Te kapanış. 12 27 Açüıs ve program 12 30 11 57 Açüıs ve program 12.00 Nesahat Bayram'dan türküler 12 15 Dans müzlgl Tt hafll melodıl«r KılçOk konser 12.30 Üç seatezt sar 13.M B m b e r farküar 13.30 Habeıküar B«hlT» Akeoy. Serlm Erdl, Ku: l«r 13 43 S a ı eserlert 14 00 ö f l e hayat Ünsaldl. 18 55 Serbeet saa konserl 14 30 Şartılır 15 00 K s . 13 00 Haberler 13 15 İtalyan yü panış. d:zlen söyluyoı 13.30 8»:on orlces. 1İ.J7 Açılıs T« program 17 00 Jonl 11.57 Açıiıa ve program 12 00 Ha trası 14 00 TOlrn Korman'dan şarJamesden sarkılar 17 15 Şarkılar vay melodi'er: 12.15 Küçük konser k:lar 14 30 Popüier melodter 15 00 Mustafa Geceyatmaz'dan türkü 17 45 Nc Guire kardeşlerden melodi 12 30 Beraber sarkı'.ar 13 00 Ha>r 15 15 Dündar Balkan'dan sar ler 18 00 Hakkı Derman fasu heye berler 13.15 Salon muzlilert 13.40 kılar 15 30 Percy Paith orkestrası tl 18 30 Dans müziğı 18 50 Zlra Yma Sumac'tan meıodiler 14.00 Mü çaîıyor 16 00 Program ve kapanı* at saatl 19 00 Üsküdar muslkl oem zehher Guyeraen sarkılaı 14.30 yeti İdare eden Bnin Ongan 19 30 Operet melodller; 15 00 Nevzat Gü Haberler 19 45 Plâk dolabından yerden şarkılar ve saz eserieri 15.30 Geçmış günlertn « v l l e n meiodilerl 2 1 0 0 3 p O T Dan* 18 00 Ordu »aai ~ 16.00 Prograjc ve iapanıs. p e r ı h â n • aark,l.r 18S0 Türkiy. Or. o r t ı y . n : Adl, Mor.n 22 00 16 S7 Açılıs ve program 17 00> Ce m*iMnl«r Cemlyetl a d ı n . kc.nu.ma roll Basargan orkestrası 17 30 İnce sazdan suzinak fash 18 00 Amerlka nın Sesl Radyosundan hazırlanaa sar kl T» dans porgTamı 18 30 Cevdet BolTadınden şarkılar 18 55 Serbest THrküIer 20.00 Dınl . Ahlâkl mOaa 25 HAZİRAN SALI saat . 19 00 Haberler 19 15 Tarıh nabe 20.13 Tü.k tnüzlgl 20.15 U 27 Açıli) Te program 12 30 Kü ten blr yaprak 19 20 Yurttan se» Radyo gazetesi 30 30 Serbeat saat çOk orkestra tdare eden: Orhan Borar ler 19 45 Badyo köy pos*a*ı 19.55 29 35 Bdebiyattan gUıel sayfslsr Buat Türküler 20.00 Bgittaı kor.uşması Taşer 21 00 Saz eserl»rt 21 13 An 13 00 Şarkllsr Ş ö k m n özer 13 30 Enlse 8üleyman Kazmaz 2010 Serbeat neler saati 21 30 Müaltoeverm kOee hsberler 13.43 Saz eserleri saat 2315 Radyo Oaz«teai 20 30 s! 21 45 SeTim Brdl'den »arkılar C«n Fulya Aksydın 14 00 Kansık orkestr» müzHl 14 30 Sarkılar Serbest saat 20 35 Senfonık müzlk 21.25 Serbest saat 21 30 Serbest saat 23 00 Opera ser»nler saatl 23.45 13.00 Kapaoış Haber.er 23 00 Operanin devamı 22 0© Çeşıtli müzik 22 İS Nesrrn Si 24 00 Program ve kapanış. pahtden şarkslar 22 45 Haberl«r I 16 37 Açılıs Te program 17 00 Tür 28 HAZİRAN CUMA 23.00 G e c , konsen 23 30 D Î C S rnüzi küler Cemlle Cevher Hasac Tunç S27 Açılış ve prcreram 6 30 Kur 17 15 Dans müzlfrı 17 45 Sarkılar ü 24.00 Proçrsjs ve fapanış. acı Ker:m 6 40 Turk rtıOzlŞ! 6 45 Em:n GundüE 18 00 Mehmed Akter 25 HAZİRAN SALI Hafif melodiler 7 15 Saz eserieri kentetl (Cas m ü u ğ n 18.15 Asırlar •.27 Açılış ve proçram 8.30 Tttı 130 Türkuler 7 43 Haberter 890 boyunca. müzik 18.40 Tambur aoloküler 8 43 Haflf me:odller 7.1S Sanatkârlarda n blrer sarkı 8 30 ÇeIsn 18 55 Traflk saatl 19 00 Rad Saz eserleri T3fl Sabah mtlzijı ?:aii haflf m ü ı ü 9.00 ProfT»m ve yo küme fssıl ueve*! 19 3n Haber. 7.45 Haberter 8.00 3snatSârIanSan kapanış , ler 19 45 Her zaman sevllpn plâiî. blrer »arto 8 30 Çeşltll hafll m ü z l i • | lar fHaflf Batı mOziîi) 20 15 Rsdro ».00 Progrnn Te kapaaıs. 11 37 Açılıs Te program l î 0 0 A!'' gazetesl 20 30 Johann 8?rau» ve Cen'öan türkaier lz 13 KflçCk kor Franz Lehar'm opeTetlerlnden me^odl 11.37 Açılıs Te program 12 00 Ke ser 12 3« Beraber çarkılar 12 35 ler 20 30 Ordu saat! 21 00 8«rkı mal Karaaülcjoıanoğludaıı ttlrküler Serbest aaat 13 00 Baber'.er 13 13 lar Receb Blreit 21 30 Şllr düny»13.13 KüçUi konser 12 30 Üj sesten Prank Slnatra v« KaT 8 U r sövlıiyor m:z Behjet Kemal Çaf.ar 21 40 f e c i ü a r J*tizehheT Güyer, Muall» MeT 13 30 Salon orkestra» 14 00 Cev ŞarkUar Şayeste Acar 22.00 Haftaeas, I m t l Oulser 12 55 Seroest saat rlye Ceyhun'dan sarir.ar 14 3n Ha nın mtizlk sobbetl 22 35 Sonat 13 30 Haber.er 13 15 Da? navalan flf şarkıl&r 13 00 VetJa" Gürseî'den 23 00 Serenadlar 23 15 Haberler 13.30 SsJon orkestraaı 14 00 Esen »*rkT!»r ve s s ı eserleri İS'SO A:'en 23 30 Program 23 33 Kansk haflf Altaadan ss.rk:Iar 14 30 Fransız yıl Ro*h Te Koroıarı Clautler oricestralan rrözik 24 00 Kapar.'; dızlan söyHJyor 15 M Zekl Mnren çalıyor 18 00 Pro^ram v« kapazt:s 26 HAZİRAN ÇARŞAMBA dea smrtalar 1530 M a n h a m n mü12 27 Açılı; ve Program 12 30 Ka 14.00 Program T« ksptcı*. 17 80 D a n . rısık hsflf yerreiç müzISI 13 00 Sar Habsrler XSI A«üı» •»• program 17.60 Or. hyuı 8«aen«r d»ta orkeatrası 17 30 •jatl<ıTM t a i ı a ı ı a d » n oyun haTalan Sartcılar Sevim Süer 14 45 Ter Be17.45 Sanly* Candan türkUle r 13.00 Serb==t saat 19 00 Haberler Wal», tango T« bolerolar 18 30 Pikset 1915 TarUıien blr yaprak 19 20 nekt orkestrasından dans mıizlft: 15 00 K = pari5 Kostcogludan «arkılar 18 53 Serbest Yurddan »e»ler 19 45 Hadvo aaat 1»00 Haberler 1915 Tarlh köy • pmtası ı j 55 TürktJler t*a blr yaprak 19 20 Serbest aaat 20 00 T s n m konusmasj Mustefa Sal 16 57 Açılıs ve porgram 1T00 l».3O Radyo 11* İngUızc* 19.43 Rad kaya 20 10 Serbesı saa 20 U l U d XaTİer O j n t orkftrasından Güney 90 İ*y poataat 19 53 Serbest saat vo fazetesJ 20 30 Serbest saat Ameri'o dans mtzîîi 17 15 Radyo 20.0» Duıi . Ablâki muaabab* » 3 5 Kume fas!ı »İ.OO Konujma Çe yurddan sesler ekipi 17 43 Dans mü 20.10 Tılri tnüzlgl 20 15 Radyo ga t ! n Altan 21.13 Cas sanatı 21 43 ztfl ve hafif melodller 18 10 Şarkı. ••tesl 20 30 Serbaat saa, 29.35 Haftanm turıtm ksnossıaaı R a n r l ı . lar Kuıtafa Çağiar 18 3P Hadya n Kiaslk Türk muzijı 21 0S Temsr. yan: Selâhaddin Çonıh 21 55 Ser lon orkestrası 1» 00 Radyo küme 22.00 YlrmLncl yuzyüın aıUzlgi 22.44 b ^ t saat 22 00 Çesldll müzlk fasıl heyeti 1930 Haberler 1S45 Haberler 23 00 Gece konserı 13 30 T H Ffvım Tanjr"k'ter. sarkılar Plyano ile hafif melodiler 20 00 Saz Dacs müzlğl 24 00 Prograra Te ka 22 45 Haberier 23 00 Gece konserl eserleri Erguner ve arkadasUrı 20.15 pani|. 23 30 Dans mflzljl 24 00 Program Radyo gazetesi 20 30 Sarkılar Afife ve k.ipantş. 26 HAZİRAN ÇAR$A>IBA Ediboğlu 21.00 Yenl buluşlar Rıdvan «.17 A«ılı» T« projrajı « 3 0 Ttlr 29 HAZİRAN CUMARTESÎ Tezel 21.10 Şarkılar Gülseren Guvenli kulM S.45 Ha'ıl melodller 7.13 21 40 tlhana Gençer ve arkadaşları »az eaerlert 7 30 Sabaij müzlğl 2?0fl Tarih sohbeüeri Mithat Sert 7.45 Haberler 8 00 Sanstkârtardan Isüler 6.45 Haflf noelodıler 7.13 oghı 22.13 Vlyolonsel melod lerl Mu bUer şari: 8.30 ÇesldJ; b.atll müzl'K Saz eser eıl 7 30 Sabah müzlji h'ttfn Sadak 2Î30 Melodller d'yarma 7 43 Haberler 8 00 Sanatk«r'?cî?n 9.60 Program ve kapanış birer şarkı 8 30 Çeşldlı haflf mfl seyahat (Sevilm'S »aTkılsr. Opera arya • ları. haflf melodtleri Î3 00 Emll 11 37 Açılıs ve program 12 00 Do alk I H Fr(wram ve kapınıs St»m v« Hazel Scott trloları 2915 ris Day ve rrackle Lalne'den melodl Progjram 23 33 11S7 Açılı» Te pro?r»m 12 00 R l . Haberler 23.30 ler 12 15 Kuçök konser 12.30 Armonl mızılCikaı Danj mıizitt 24 00 Kapanıs. Beraber şariı'.ar 12 55 Serbest saa: va*etlrumhur 13.00 Haberler 13 13 Saz eserlerl 12 30 Üç sesten şarkılar Necdet Tokat 27 HAZİRAN PERŞEMBE 13.30 Salon orkestrası 14 00 Behlye lıoğlu. Mustafa Sevran. Vfdat Gürsel 12 27 Açılıs ve prosram 12 30 Hs AkseKdan saritılar 14 30 Polkacılar 12 35 13 13 N 14 45 Şar*ı:ar 15 0» Genç'.er lçın a i i z l k 13 30 Fllm yıldızlan sCy'.O. leı 13 30 Cumartest konserl 14 15 Kadınlar toplulu*undsn ş a r k l s r jor 18.00 Program v« kapanış 14 43 Çesidil muztk 15.00 Fahrlye 14.30 Beraber »arkı'.'r 15.00 Kapanıs * 16.S7 Aç.îış T» proîTaan 17 00 Tur Caner'den şarkılar 15 3tt A^.erllcada 16.57 Açılıj ve pıogram lf.00 Kafcan Karabuluftan ttrküler 17.13 hazırlanan özel haflf oıüzik programı 1S(W Karıb mektublan. program ve rışık mfizik 17 30 Turktiîer Fahrl Ka Arjantln tanaroları 17 30 İnoesaz'yahin . All Kocadlnç 17 45 S?ksofon!a daa rrsâ.iur fasl: 18 00 Dans müzifi kapan:ş. * hafif me'odiler Çalan Fanık Akel 1*30 Mustafa S^vran'dan sarkılar 1»57 Aç ' i ve program 17 00 Rad H 0 9 Kayıb mektubları İS 05 Şarkı v» aaz e»«r.f?rt 18 35 eSrbest »aa! yo çocuk • 1 18.00 Dans muziğl lar Afitab Karacan 18 30 Orhan Av• 1900 Haber.er 19 15 T«nhten bir 5^pr»k 19 20 Tıardda n sesler 19.45 18.30 İncesaz'dan huzzam fajjı sar tonfo orkestra»! 18 50 Konusma Radyo kdy postas. 19 53 TtJrtüler 13 55 Serbest saat 19 00 Haberler 19 00 Melod! kervanı takdlm eden 26 00 Spor haSer erl Haz.rliTOn Ke 19 T3 Tarlhten blr yaprak 19 20 Ser Hulkl San»r 19 30 Haberler 1»4S BUH Denla 20 03 Haflf rn«:t>d:ler Hadvo crkekln fasıl heyetl 2015 20.15 Radyo îaz*:esl 30 30 Serbest 20 30 Sarkılar Tülün I saat 20 35 Od» müzl*l 21 00 Kah 08 Radyo ttvatrosu ] yo gszetesı 2»30 Serbest saat *a*»aBlar geçlyor Perldun FaîU Tü!Sabite Tur Gulerman , 20 35 Spor haberlert Hazırlıyan: K«bentçl 21.İS Fİ11 soloları 21 30 n.a: Deniz 20 45 Mithat Aka'tan 22 30 Scpranu Keti Çürükoğlu 22.45 j 9«rbest Mat 2135 Erkekler Top.u. r '< "•• • i 2ı 00 Şairler ve bc^tekâr Konser salonlarından 23 15 Haberler j lugundan sarkılar 22.00 Çeşldll raü lar Refîk Ahmed Sevengil 21 3» Ser 23 13 PrDgram 23 33 Dans müziği zlk 22 15 G3n.il Söyler'den sarkılar 22 45 Haberter 23 30 Dans mu best saat 21 35 Emn'v»' spa'i 24 00 Kapanış 21 50 Şarkı ve dans 22 00 Şükran aigl 34.00 Frogram Te kapacıı 28 HAZİRAN CUMA Özer'den sarkılar 22 30 Neşe:: me 12 27 Açılıs ve pıogrsm 12 30 Kü 27 HAZİRAN PERŞEMBE '.odller 22 45 Haljerler 23 00 Tâtil 6 27 Açılış ve program 6.30 Tür gecesî programı 24 00 Program ve 5ük orkestra 13 00 Şarkılar Alseddln Yavaşça 13 30 Haberler 13.45 Tur ktH«r 6.45 Haflf melodller 7.1i küler Fatma Turkân 14 00 Orkestra nıuzlgi 14.30 Şarkılar Turkân Dlzer Kapanıı 6.27 AçıUş ve program «.30 Ttlrfctiler 6 45 HafB melodiler 7.15 8az eserleri 7 30 Sabah muzıŞı 7.45 Haberler 8 00 Sanatkar.ardan blrer sarkı 8 30 Çfşttll haflf muz'.l! 9.00 Program ve kapanıs (CUMHUBtYET» in Tetrikası: BAŞBAŞA Memurlyet statMhıde yıllardanbnt halledUecegl söylendlğl halde banem lçl v* barem difi memur tefrtkl glttütçe raüzmirıleferak sürüp gltmektadlr. tagillltTden sonnak lıtlyorum: 1 Barem lçl memur. İki yıla kadar haatalık imi alabllir. Barem dısı memur lse, lkl aydan fazla hastalanamaz. Egrr haftalı|ı lkl aydac fazla sürarse derhal memıırlyetle nijlgl keslllr. Niçto?. ' i Barem lçl memur. yılda btr sy lstlrahat •d*t>lldl|i halde. barem dısı memur. anesk OB bea fün lstlrahat edeblltr NI«lnT. 1 Barem lçl mraur, asker* ç » | ı rıldığı zmman m « a | m . almakta ö». v ı m edsr. Barem dııı memur, aneak 45 güniük roaaı alabillr. Aakerllk müddetl kıtk be; gündtn fazla u ı a n a maaşı kesillr Nisln?. Bllhassa hastahk glbl Insanların lradt v* irzularına baglı o l n ı y a n befert müslbetlerln. memurun kadro duru. m!l» ne alakası oiablllr' tnsanların dtnlenme Jhtlyacı. gene kjdrolarına gflre aıalıp çogalabülr mlf Hiç btr mantık sahlbtnln bu sorulsra ce\ab vereblleeeilnl «nmıyorum. O halde. «»evlet memıırlyetı ıtatOMtn. dekl bu acaylbligl. mantık ölÇAileri i(ln d« mOtaİM ederek ertadan katdırmak nlçln kimwnln aklın» gelmez?. Islm ve hliviyetl mıhfuz blr okuvucu 24 HAZİRAN PAZARTESt Hem casııs, hem kaçakçı ' şoyle bir çakivartcek 3İsa, kayıblara karıştıkları sanılan telefonlar mey dana çıkacak, Kiry* Müminin roas kesi dt bir anda yere Husti\crec«k tir. Aziz karilm, burada blraı durup şöyle bir düşünelim ve bu musttma yaradılıştakl Türk çocuiunun finir kuvvetini gözönüne ^'etiıelim. Kofaman zerzevat sepeti, sahahtan sk}8 ma kadar Müminin' resni makamı nın kapı» yanmda duruyor \e M âtl«rls uzıyan, ve her saniye«i aaırlarca uzun gelen, o beycanh »nlaıda bu sarışm, bir genç kız siması kadar, p«mbe v» melek çehrev"incî« bir kıl dahi kıpırdamryor; iakln vt mü«terlh bir halde resml vazifesile me}gul oluyor. Mülâzlm efendi çaıjıdan evine sebze satın almı^tır, ^irndi sebz* sepcti odasında durmak'adır; akGayet iyi rumca bildiji, tzmlrdt sam olunca da tabiî tvine götür* • ki Yunan subayları arasında da sa cektir. Bunda faşılacak, gayritablf yısız do»tlan bulunduğu için bir a sayılacak n« var sankl?.. ralık garb cepheslndeki kuvvetleriHalbuki i] rneydana çıkmıj olsa miz karşısında mevzi almış Yunan rahmetli Mümin için kurtulus ümidi birhklerinin nıımaralarını, mevcud milyonda bir dahi değildir. Tam milarını bile tesbite muvaffak olmuş, nasile meşhud bir suç vak'ası: Telsbunları cephe kumandanlığına u fonlar sebze sepetinin içinde, ^p«t d* laştırmıştı ki, 0 buhranh günlerde resmî makam odasının kapıaı önünboyle bir hizmetin ne kadar mak de iste durmaktadır... bule geçrniş olduğunu söylemeğe tlâveye bilmem lüzum var mı? Akbile hacet yoktur. şamüzeri sebze sepeti Miimunin *viMükemmel blr aktör îjte Yunan jandarma teğmenl Mflmin Efendi ki, yerli Türkler satılrrus bir hain sandıklan bu alabilcliğine büyük Türk casusuna Yunan taraftarhğından ötürü olacak, cKirye Mümin» lâkabını takmıslardı.. boyle uluorta atıp tutar, sövüp sayar, Mııs tafa Kemal Pasaya ağız dolusu en galiz küfürleri savurur, Padisahın emirlerine aykırı hareket edenlerin karılurı bos, kendileri imansız bir halde öldükleri takdirdt gidecekleri yerin doğruca cehennerain eafclüssafilini olaeağını tekrar edip dunırken bir taraftan da elde eUiği gizli askerl haberleri garb cepheıi Kumandanı lsmet Paş»ya, Erklnıharbiye Umumiye Reisl Fevzi Paşa merhuma uçururdu. KAPA N DI BîR PerdeYazan: NİHAL KARAMA&AKAU Tefrikası: 51 I * •k 18 57 Açıîif ve program 17 00 Kon servatuvar folklar ta'.bikat toplu'ugu | 17 30 Aksam kon<ert İS 00 g.rkılar Nevzad Yaiçınsu 18 1*. Beledıye Zabıtası saatl 18 20 Dans mıızlğl 18 45 Bir varmıs bir yokmu? Eflarun Cem Güney 19 00 Hadlfe Erten 19.30 Haberler 19 45 Ak?am müzlğl ıKarışık hıflf melodiler) 2015 Rad yo f»zet«si 20.30 Gençler İçin yenl i plaklar 20 50 Dereden tepeden Cejrall Cahlt Cem 21.00 Şarkılar Musjtala Kovaneı 2130 Konu»ma 21.40 . Bestekarlarımızı tanıyalım 22.40 Opera konserl 23 00 Al Goodman orkeıtrasından lılm melodlleri 2315 Haberler 23 30 Program 23 33 Dans müziği 24 00 Kapanış. 29 HAZİRAN CUMARTESİ AVRUPANIN EN GENİS HÂVA ŞEBEKESİ Uçakları i.e Avrupanın her yertne gidebilirsiniz SÜRATLİ . SIK MUNTAZAM Günlük seferler En yıkın yetkıU seyahat acenteleriniîe veyı B.E.A. Buroianna mürzcaat ediniz. Telefon . • 48 42 65 • 48 29 82 • 48 23 31 Telefon : Ankara 284*2 BRITISH EUROPEAN AIRVVAYS AVRUPANIN EN BÜYÜK VISCOUNT FtLOSU 12 27 Açılıı ve program 12 30 Ka nsık hafif yamek muziği 13 00 Çar kılar Berrln Erbay 13 20 Üç Calypsa şarkııı 13 30 Haberler 13 45 Sarkılar Mefharet Yıldırım 14.15 Dans ve caz müziği 15 00 Doris Day v ı Bing Crosbyden sarkılar 15 20 Haftanın prograrr.ı 15 30 Şarkılar 16 00 Cumartesi konseri 16 30 Turk mu siklsi dlnleyld lsteklerl 17 00 Üç sazdan melodiler 17 15 Oyun hava :arı gükrü Tunar ve arkadasları 17 30 Plâklarla basbaşa Takdlm eden: Cumhur Alp 18 00 7asıl heyetl lözel Plâk) 18 30 Dans muzigı 18 50 Eğltim saatl 19.00 Sabahattin Volkan ve arkadas'arı 19.30 Haber ler 19 45 Gltar KuarteM 20 00 Şar kılar All Rıza Kbprululeroğlu 20 15 Radyo gazetesi 20 30 Dlnleyici lstek leri (Hafif Batı MUziglı 21 00 Şarkılsr Hıza Rit 2130 Onbe? günde bir 22.30 Cumartesi gecesi lçın müzik (Karııık Haflf Şarkılar. Dans ve Csz Müziğlt 23 15 Ha»erl«r 23 30 Prog ram 23 33 Dans müziği 24 00 Ka <iene bizzat kendisinden dlniedi ne naklediliyor ve iki gün sonra da ğime göre Ç*rkes Ethemin lsyan da telefon makinesi sikıntıtı çeken edeceğini, Yunanlılara sığınıp onlarla Millî Kuvvetlerimızln hizmetinde fabirlikte cephemize saldıracağını, vak aliyata başlıyor. Bu müddet ifiride anın hudusundan on bes gün evvel İJ« Yunan Jandarma teğmenl Klrye ihbara muvaffak olan da gene bu Mümin, âdeti veçhile gene millicilert atıp tutmakta, Mustafa Kemal Pakahraman Türk çocugu idl. saya •§« dolusu küfürler y»l<lır Denizlide yarı harab ahşab evin omakta devam etmektedir. cak başında karsılıkh lâf atarken MüBu macerayı dinledikten «mra ken min merhum, o sakin, mütevazı edasile bunları p«k tabiî, «on derecede | disine »ormuştum: Mümin Bey heyecanını nasıl y«normal şeyler anlatıyormuş gibi tath tatlı nakleder: | nebildin? Geçici bir zaaf ânında heı meydana çıkrnasından hiç Bu iste basarı, benimıenen ro : seyin lün kunırsuz ve pürüzsüz 'ıir sekil korkmadm mı? O, gö>lerini hayretle bana «JlkrRİ? de oynanmasrna bağlıdır. O tarıhte benim hakikî hüviyetimi lzmirde bir re mutad tatlı tebessümü ve f.afif kaç kifiden bajka kimse Mlrondi. sesile: Allah, dogruların yardımcısı oEn yakınlarun bile ^enim boyle Kareketi Milliye aleyhtarhğunı, Mtı«ta luyor, öyle kötü ihtimalleri akla bifa Kemal Paşa düsmanlığımı samiml le getirmemeşi daha muvafık bul sanırdı. Hele kadınlarden annemle mu^tum!.. Cevabmı verdi Idi. Nur kızkardeşimden başka bir ferJ bu lar içinde yat«ın, makamı Cennetialâ sırrıma vâkıf değildi. Bu ciheti on olsun. Mümin merbum neden yakayı ele lardan bile sakîamak isterdim ama verdi? cepheye kaçırdıŞımız silâhh'rı evde Mümin merhum, Türk Lavrensi dedepo ettiâim içln mese'eyi k^ndıle rine çıtlatmak zorunda kalmıştım. necek kadar ehemmiyetli başarılar Yoksa dediğım gibi kndınlırm p«k saglamıs, bu gerçekten büyük Türk sır tutar mahluklar o'i!i;:öıkl>ır.nı bil casunurıu Yunanlılarm eline diisüdi^imden mömkiin OUJ h<<kiketi on ren, onun foyssının meydara çıkmasına sebeb olan âmilt keşfedenler Yu lardan dahi gizlerdim!.. derdi. nanlılar olmam'ştır. Pekl, Mümmın Hem canu, Krm ka^akçı yüîöndeki ms?keyi düsman ze Yukarıdaki cüralelerd<~i He anlafikâsi sıyıramadı Buntı yapan gene bir laeagı üzer» rahmctli Mümin, Mılli Türk oldu, onu bir dindas ve ırkdnsı Kuvvetlerimiz Kumanci'mlığına valyakalattı. Bu hazin nacerayı da genu son derecede ehe 4»rriyei!i askeri ne kendifinden dinle iim. Kendısl fjz haberler gağlamakla kdlmamıjtır. Ken la konuşmayı, başarılarile ^/uıımeyi dısi aynı zamanda iz.rır ve havalı hiç sevmiyecek kadar .nütevazı olsinde, o sıralarda SOK» ve K\u;puası dufu İçln kısaca ınlattıgı nıaterataraflarında harekâna buiı nan çe'enın teferrüatmı, gizli filph kaçıran lerin kumandanı Sarı Efe (1) ye slynrdseverler gizli komltes'ne drlıll lâh kaçıran fedakâriar blrliilne de Kemal Beyrien de dlnlem'.'îtim. dahildi. Nitekim Yunar.lılar tarafmBir çok Izmirlınin yakmdnn tanıdan yakalanmasına bu rilah kaçakçıdıjı K«mai Kâmil Akta» n«rhuın lığı sebetj olmuştur. 1M8 de Tanrısının engin rahmetjıe Rahmetli Mümin, bu Kemali« düsKendisi ajlen lstanbullu manlığı, Mustafa Kemal Pasa aleyh kavuştu. tarlığı rolünü o ıcaJar mükenme] idi ve uzun müddattenberi lzmirde bir surette başarmıstı ki, İ7nirın is I yerleşmi», sehrin en mühim eczahatlrdadı sırasında sayed îzmırde t u j nelerinden «Hilâl» eczahanesinl kurlunup Türk Izmirlilerin eline gcçmiş I muş zarif, nüktedan, güleryüzlü, kah olsaydı. kendisinin didık di'iik par i kahası ve san iıkraları pek bol Lir çalanıp linçedileceğine şuphe yoktu. eski Istanbul efendisi idi. Daima fn, Bereketverıin kı, o ıra'ıaraa M.min her zaman neşeli bu kibar çıtıpıtı merhumu Yunanlılar suçustü yakala | zatın işgal yıllarında, türlü tehlık»leri, çafidli tazyikleri göza aldırıp yıp Yunanistana gotürrıuşlerdi. M:1U Kuvvetlere silah kaçakçılığı >a Çelikten kuvvelli sînirler» sahib pabilecefıne bin sahid itterdi. Hal blr iidam Rahmetli Müminin yüzlervesC ara buki 0, hakkmda söyleneıuerin hepsmdan seçtığım şu ınacerası, rabiiet tıni, hattâ daha fazlasını, en pen a lınin askeri istihbarat işlerimie ol sızlaruı ağızlarınm »uyunu ai.ı'acak, duğu kadar bu silâh ve malzeme ka bir feragatle yapmıs, ıaşa, ı:i'ş ı. İşte gerek Kemal Klmıl n.e'hum çakçılığı alanındaki usta ve fiefse hâkimiyet ve sinir kuvveti h ısu'tn dan, gereks* rahmetli MJmnden el|u daki rnüs'esna yaradılışını ^ö.''nrîe de ettiğim tafsilatı birlfjti.inc» si bakım ndan dikkatle, ıbretie kay gerçek ortaya çıkmaktadır: da değer: *** Günlerden blr gün, bayrak günle Mümin merhumun da yirdınu İle rinde Izmirli Rum dilberlerinin ar rahmetli Kemal Kâmil ve oır ikı armaâanı, ipekten dokunmuj kocaman kadaaı o sıralarda Yıınaniuırj kar|i Yunan bandırasının dalgalandıfı j? Söke taraflarında ç«le ıarbi >apan mır Hükümet Konağında bir kıya Sarı Efe Edib Beye tilah, cephane mettir koptu' Bütün telefon makine kaçırırken. hain padifah Valıideddlleri birdenbire yok okıvermişlerJir. nin lilahlandi'ip Millî Kuvvetl.ti Hattâ düşman valisi Steryadis'in res tırttan hançeılemek «ibi nel'un hlr mî makamındaki Ihtijamh masasmın emelle Anadohıya musallat «ltt,ğiKıı üstünde duran telefdn makinp'cri da vayı lnzibatiye>.<Anzavur Kuvvethi kayıblara karışmıştır. leri. fibi çapulculardan başka bir la« Bre bu nasıl iştir? Bu h; ınl.ği kım ipten kazıktan kurtulmus kalilkim yaptı?.. Buna kim cesaret ede leıi, serserileri de istanbulJa düjbildi?.. man askeri makamlarımn vnıdım ve Hukumet Konağı :.lî<3st olmuşıur gayretile giydirip kusatıyor; bunları ve her kafadan bir ses'çıkmaktadır. Millî Kuvvetlerimizin fer'ljrire yevBağırıp çağıranlar, KÖpüıiıp kiifüt sc kediyordu. vuranlar arasında en 1leri giden de (Arkan vari bermutad bizim Yunan jandarrr.a t"?.â meni Kirye Mümindi.. Atıp tutuyor '1) Sarı Efe lâkabı ile MiUİ Mücabu namussuzluğa cür et eden heı tlele tarihimizde serefli ve ehemmikimse onu elc geçirdigi t.'kdirrie mal yetli bir mevki kazanmıs o!s,n bu kemeye filân lüz'im grtrmeden biı ?at, jandarma bmbaşılarınd^n Edib köpek gebertir gibl hemen oracıkt Beydi. Sonraları her ^denc* siyaiî haklayıvereceğinl. bajıra çafıra id ihtiraslı arkada.şlarının IgVitile l?mir dia eden de odur. suikasdi gibi »öhret v« ^ • terlne Halbuki bütün o telefonlar. Hükfl p?k uymıyan bir meseley* kanşnı; met Konağmm biımci kstındaiti < • ve o karışık inkılib yıllarında İMİkdaaının kapuı yanmda duran büvü' 'al Muhakemesi tarafından Sitirne zerzevat sepetinin ıçındedr. Biri ak' mahkum edilmlş, Idam ılunmuîtur. edıp de sepetten ta»an, ispanak de • Millî Cidaldekl hizmetlerir.in bü^ük metleri. saıata, taze soğsn yığınlarını oldıığu rivayet edlllr. !\EPTU1\ TİCARET AI\0]\İM ŞİRKETİ Mara MMÜSİ Reisliğinıen: Beyoğltı 4 tlncü Noterllğinden 13'6'95e tarih ve 13720 ve 2393 sayılı vekâletname ile vekil tayin ettiğim Yusuf Karaer'i bu defa gördüâüm lüzum üzerine vekillikten azlettim. Nihat Kalkavan AZİL Sünnetçi NURİ EŞSİZ Lâleli Ordu Cad. No: 271 otobüa tiurağına tajındı. NAKİL 20'8/1957 tarihinde yapılan fevkalâde umum! heyet toplantısında verilen karar mucibince Şirketlmiz sermayeginin beherl 1.000, lira kıymetinde hâmiline «İd «E» serili 1500 aded hisse senedi çıkanlmak suretile 3.000.000. liraya t«zyidi ve esas mukavelenamemizin 7 inci maddeıine aşağıda m«tni yazılı «E» bendinin ilâ\esi kararlaştırılmıştır. Sayın ortaklarımızm, Tıcaret Kanununun 394 üncü maddesl mucibince yeni hlsse senedlerinden Şirket sermayeslndeki payı ile miitenasib miktarını alabüeceklerini ve bu husustaki taleblerini en geç 22 Temmuz 1957 akşamına kadar Şirketimize bildirerek taahhlidlerinln % 25 ini yatırmalarını rica ederiz. Esas mukavelenamenin 7 inci maddestne llâve edllen: " DörcHlncü tezyid suretile beheri 1000, (Bin) Türk lirası k'.ymetinde hâmiline aid cE» serili 1500 higseye munkasem ve <7C 25 i hissedarlarca ödenmlş 1.500.000.• (Bir milyon beşyüz bin) Türk lirası. ki cem'an 3.000.000. (Üc milyon; Türk lirasından ibarettir. Komsunuzu size tarif »e tasvire komplosu demektlr. Komşunuz Mehkalksam lâfı U2atmıs oUırıtm. Etkek lika Hanım da beynelmilel hltekârlerin bajına belâ getiren kadm tipl lardandı. Odada hayretin yarattığı bir sünln mükemmel bir nümuneslydi kom iunu2... Btdreddin 3cy yakın dostum kut oldu. oLmasına rağmen, oldu olacaklar... Neden sonra, Yılmaı: Ve olanlar olunca da dizginleri Meh Bu lhtimal pollsln bile henüı lika Hanıma kapUrdık bir kera, • • aklına gelmemijtl. dedi.. Tevekkell fendim .. Arkan çorap soküğu feibi degll o 100 bin küsur liralık hesab .. gitti .. Beynirne kurt miıali gırmiıtl, Son ay içinde S0 bin llra bankaya tâbiri marur görtin... Hariç ınemle yatırmış! ketler ijin dövize ihtiyacı oldujunu lnciye döndü: söylüyordu. «ömrümüzün sonıaıa ka Sen bir mektubunda şflyle bhr dar kâfi gelecek bir pararruz birik kumar lâfı da geçlrmiştm. cAesba sin, yurdumuzu terkedar, gıderiz, Dı evlndeki toplantılar, kumsr toplanlediğimiz memlekette çifte kunaular t:lan mı?» demlstin. Fakat nihayet gibi yasarn» diyordu. Huzurunuzda bu blr lskambil oyunu... Neden bu konuşma ja mecbur kalıyorum, ba * kadar giSlemeğe lilzum görsün diye ğışlayın küçük hammefendi... 8«vda yan çizmlştin. OstOnde durmadık. sarhoslufu ile bu vaidler bana pek înci, avukata sordu: cazib gorünüyordu. Böylece, şırkt Mehllka Hanımm Suriyell dosttt tin alacaklarını, Avrupada kıımen Mehllka Hanım hesabına kırpıyor da Trlpoda mı? Elabaıılarındandır... Avrupanın dum. bütün kumarhanelerinden koğulYılrnaı, Uâve ettl: mustur. Gazinolardan lçerl almazlar. Ve kısmen kendi hesabınıza? tnciyle Yılmaz g8z göze geldiler. Şantaj vesilesi hazırlamak için Mehlika Hanım beni daha ne hare , Manidar, bakıştîlar. ^ " = ketlere mecbur etti. ı tnci, ağabeysi ile Mehlikanın k a . Kaçakçılık, karaborsacılık, falan , çamagını düsünüyordu. Ağabeysi, Torpil «nyonım!... filân' ' geceyarısı Mehlikayı kolunı takmıs, Mall durumııın müsald olrridı. Evet, falan fllân... Maalesef... Suriyelinin evine götürmüştfl . Ağa« gı ifln. oktıl utllUrrmde her. Faaliyetime dalr vesikalan ele geçlr beysinin hiç bir yerde çalışmaması... hangl btr l«d« çalifmak m*ci>u. diği andan Hibaren de, bana sırt je Sözde komisyonculuk etmesi . Otorlyetindeybn Bu nıretlt aldıfım virip Doktor Sedad Beyefendlye ru ;mobill... Kat kat elbiseleri... Herked üç. )Mf k\ırusu taıarruf ederek, yi iltifat gösterdi. Beni dllhun etti. tahsll devreslnd» harear v s Ihti. şaıırtan cömerdliji... lnciye telkinînclj'le Yılmaz, o kadar derdll ol 1 l«ri: «Yoruluyorsun küçük kcrdes... yacımı mümkun msrtebe gtderi. malarına rağmen gülmemek Içln Dldinm» o kadar... Ver sırtmı agaiim. dudaklannı ısırıyorlar, birblrlerine beyine...» Ve arajıra încinin çantaGeçenlerde blr müesseseye bakmıy»rlardı. puvanîör alınacağını duymuştum. sında lüıpriz halinda bulduju paraMUracaat ederek Imtıhanı kazan. Nur Bey, alayn: lar... «Savur, küçük kardeş . Taj dım. Fakat müesseMnln ıslthl Kırkından sor.ra azıtmanın en ] atıp kolumuz yorulmadı, küçük kar» yetll bir ?ahsı bar.a «lintlham kacamı! dedl. lnsan Ifte katfl olur deş...» ve kimbilir hangi kadınlarıO zandın ama, s*nin yerine Imtlçıkar. | çantasına koyduğu parabr... hanı katanamıyan b.r torpllliyi Avukatın gö«leri dehşetle büyüdü; alac?âız.» dedt. ! Bu düşüncelerle artık avukatı faz. yerinden sıçramışken bu sefer kolla kurcalamaktan çekiniyordu. Şu Baska mtıeıseselere d« basvur. tu|a bitkin oturdu: dum, oralardan da blr neMce ala> ! anda ağabeyyinin lsml ortaya atılsın Hâşâ mirim. hist'... Huıuru mjdın Nlhayet blr arkadaş: istemedi. Rabbanide yemin ederim ki, ellml •Tavslyt ve torpil bulamazsın, j Ama Nur Bey, çıb»nı dejmek tabulamadım. daha çok kapılar aıındırırsml.» ı raflısı: Ikazında bulundu Ama benim kafama matragı in Evet. Bizhn Cemll de bana 5yl« Şlmdl blr tavslye ve torptl a. dirdin. mirim! blr şeyden bahsetmiçtl. dedl. S u ramakla me<rı'rnn. Slı n* der O dahi iftira... reddedcrlm. Za riyell zatla fllân ahpablıgı vardır. sinlz?. tıalinizin yavaı yavaı carr.lı kspıyı İnci, babasına hayretle baktı. Bof AMUlkertm Bllgl açmanız üzerine, bir tevahhus gel atıp dolu tutmak mı lstiyor. yoksa Konya Ltsead 6|rencilerlnd«n di .. Batınızm Oftüne kaldırdığınn oğttınım a m n ı haklksten keîfetmif sntır. horoz ibiği gibi gorünüyordu... ml? İn mi cin mi diyerekten tepem attı... | Avukat ta^dlk ettl: «00 • mimaralı servig iyi Ve kendimi havf ile dışarı fırlatıyor i Evet, mirim .. Cemil Bey d« işlemiyor dum ki, kanad kolunuza ve dolayı oyun arkadaslanndandır. P T T. tdaresi. aboneierin» kolaylık i sile gatınr. sapı baçınıza çarpmış .. Yı'msz sordu: olmak uzere blr ttlefon servUİ ihdas Kaptan? ettl. Bunun numarası «06» dır Şehir Kulunuz amıl deiil vantayun .. S « i Avukat rülümsedl: lerarası konuşmaların lehlrini veya ip ben darbetmedim. Geçen sefer tepmenlzl de te&lr talinl bu numara İle temastan sonra te Ona ne şüphe... Mehlfka Hamedin bakalım. m n etmek mdmkim olscaktır mm benden evvelki dHdadesl V9 Topuğu başırıza vurduju nra âzad ksbul etmez bendesl... Sevda Fakat, trt?renin arzu'.adığı bu kolaylık. tatblkatta abonelere zorhık sek da ayakkabım ayağjmda değildi, defaslı bittl. paralan kırışma fash bltllnde tecelll ermlj bulunuyor. MCte rim. medi .. Btınlar aynı muhltleTde g5addld defalar bu numarayı sçtım FaYılmaz, dayanamadı. riinnaemek için, baska memleketlerkat her defasınrta karjıına çıkanlar Bütün minarelere göre kıbflann d*ki trfpolarla da te?r«kl meral ederbana: hazır, O^tad. . Siz ceza avukatı mısı ler. Kurbanlannı blrblrlerlne akta•Bır daklka' • cevabmı verdlkUn nrlar. Damsslamata yOz tutan hîsonra. oradan uzakla^tılar ve böylece nız» Evet... Kartımı takdlm edeyim. lekâr arkadaslanna da ?ehir, memleIşimin gb'rulmesin* Imkân ve fırıat Yılmaz, kartı aldı: ket degi?tirfirleT. Kulağıma çalmdıvermediler Halbuki oncelerl «03» nu. Elimden kaza çıkarsa beni ya ğına f8re, Suriyell, kaptanı son zamarnll »ervls bu lşi daha dlkkatll ve aeelt olarak giSrmckte İdl. zıhanenizde bulursunuı. maniarda uzaklara sflrrnek Istfyorrîu. Bu bakımd'n «06» numaralı servlsin Nur Bey, «gevezeliği kes!> der gibi Çür.kü Mehlika Hanım şikâyet edidaha dlkkatll hareket etmtslnl dlle. yegenine gözucuyla bir ihtar yolla yormuş Kaptan, Doktor Sedadın mekteylz dıktan sonra, avukata döndü: dlkkatint e«kecek hareket ler de buSeyld Dayıgll lunuyormu» . Merhume, zevclnl n»» Devam ediniz. beyim. dedl. yyk«ek .rpühendls ÇaUta. tstanbul • Doktor Sedad Beyin garsonije kikaten se^Tnekte Idi. Marlfetlerinl Aksarav parkı otunılmaz aynbna|a rindeki baskın vakajını elbette duy duyacak da doktoT bey halde... muşsunuzdur, muhterem Nur Bey kalkısacak dlve çok hazer ediyordu. Blr kaç jene vwt\ kurulan Akuray ciğim?. . Efendim, o gün yalnız BedYılmaz, lnciye baktı: parkı. haklkaten o cıvarda otnranlar reddin Bey biraderim değil. kulonuz Arkaa var lc'iı çok fayif.lı olmakta İdl Temlî da aynı derecede büyük bir darb* hava alm?k i<:lpyen ihtiyarlar, çocıık. yedim. Şerikimle birlikte aldatıldığılar. dlnlonmek thtiyâcındı olan kadın. mızı anladım. Hâdi«e üzerine Mehlika erkek yii'lerct vatandaı. bu parkı dol. Hanıma defsatle müracaatte bulundurup. taıırlrdı. sonu Fakat son günlerde lıtlmlâkler dola dum. Mademki bu sevdanın yıılle. bazı e*nafın bllhasu balıkcıla. geldi. evrak ve vesaikımın iadesini r ı i parkın hemfn trkasındakl bir ta intedim. Aldığım cevabla peri?an olhaya yerl*]tikl«rl gSrulmektedir. Sa. dum. Vesikalarm Iadesi lçin benden la> bir n k ı m dükkânların İçinde satı hemen hemen bütün varl'tımı taleb lan bahk ve sebzt gibl çabıık bozu'an ediyordu. N'ııfma razı olmuyordu. v« kokan gıda mıddelerlnln ntfrsttik. Rüsvay obnsm, barodan koğulmam l»rl koku. Ak^arsv parkını otıınılmaT elvermivecek. ömrümün |«ri kalan blr hale ge;lmiıtlr. kısmmı hapi'ierde geçirecektim. Böy Bu «İbi dükk*nların. d«ha müsald lec» is zorbalıfa bind:. Aramızda bir blr mahalle nakillerl. t*mlz hava <'m»k. ittlrahat *tm«k msVsadtle parka mücadele bailayıp tabiriniı veçhile grien AkMT*ylıl»ra btiyük bir hlzm«1 gürültüye pebuc bıraktık. Fakat geolacaktır. Btledlyentn dlkkatinl çek. ne vesaikı elde edemcdim, Nur Beyefendi. •neni'l rtütrlm. Nur Bey, onun sözünü keıti: t«lm ve hüvlvetl mahfuı AkMraylı blr okuvucıı Doktor Sedsd'n evde oldujunu blle bile ne cürettir sizinkisi... Avukat Tahir, mahzıın bir ifadej'le: Hayır. efendim. O gece dok'orun evde bulnnmac''ğır.dan emindim 1 O aksam Mehlika Hanıma bir ahpabın toplantısında rpstladım. Z«vcirln Ark»rada oldugunu, ertesi gün dönecefini sövledi. Tam fmattır diye düsündüm Haneve girdljm zaman yalnız GÜ7İde Hanım var sanıyordum. Nur Bey, batını sslladı: Mesele anlaşıldı. Yılmaz, heyecanla sordıı: Mehlika Hanım bir ahpabın toplantıs'.ndaydı, dediniz. Ne gibi toplantı? Avukat Tahir düşünceye vardı. Ve agır »Jır konuştu: f SOI.DAK SAĞ\: Zannederim ki «fendlm. mwhu1 Kralının yyrdumuzu ziyaret etmekte oldufu meroleketin halkın • memin hayatmdaki bflyük nrra hedan. 1 lsleri guçlen mel'anet y»p ! nüz erismemif bulunuyorsunuz. Trimak olan familya (İkı kehme). 3 podsn habarinlz yok mu? Ozaevleri sıkı blr djsiplır.e tabl tuİnci. merakla: tulmana çrgalaeak olanlar ıço(ul). O da ne demek? d«di. 4 Hafif suçlunun lşiteceği. blr uı Kelimeyi bilmivor musunuz? vumuztın iç tarafı. 5 Rumanyada bir bölge, bir çe^id hayvan yeminin Frannzca bir kelimedir, küçük haHilekâr kumarbaılar yansı. 6 Hiçblr zaman Iraanm, nımefendl... yakınlan glbi oUmaz. muhtelit 7 Şı»e makr.leal. bir harfin okunutAi 8 Ayımn kiflagını pazsra çıkarma hareketi uki keüme) YXJKARID\N AŞAĞIYA: 1 llkckulun llk kitabını vücude gctiren veya bu kltabm ticaretlni yapan. 1 Birikmls parasınm getirdifl nemavı ele geçiren (iki kelime). 3 tA|ır mânamna eski bir terim, btr soru takıaı 4 Isminı yâdetme Ruretile. 5 Bir tane İdi. fakat kabufunu ke«tlm u 1 K A S T bin tane oldu, vesveseli kimseU sK i N A L nin kalhinde daA. 1 T Y ima bu vardır. t r4 a K A L I Terf muay A A N A yen urvu lşe yaN £ N u 5 T ramıyacak kadar E i R hasta Inıandır H L T E P L i yapılamıyacak bir 1|1 teVllf ede Dflnku bulmacanın nln alacafı cevab halİPdllmts sekll töyledir. 7 Tersi «Içıne ekşitici madde kanitınlmı» vaziyette» demektlr. 5 Kabadavı bir erkek ele g»çlrme|e çalışma (İki kelime). B VL MA C Â~ I • I a • i • i ş 1 >1 1 1 • • I• ısasaa »• rajaa CiiinBunyet Matbaacılıt »e Gazeteclllk Tıirls Anonlm Şırteö Cagaloglu Halkevi «okak No K/4İ •aJIIM NÂZtME NADÎ Ifazı ışıerui] I: ıerı trujt ^den Ues'ui Muduı A. tHSAN GÖĞÜS
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog