Bugünden 1930'a 5.321.106 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

jıiudl Bağdad Meclis Adalet Savunma ¥i!döntimiiPaklının I . "Harbiye,, nin tanzimi münasebebütçelerîni dün görüştü tüe dün yayınîanan için müsabaka açılacak Baştarafı 1 inci sahifeâe mevruunda kendisinden beklenen işleri yapamadığını aöyledikten ıon r« kızıl tehlikeye de temasla, bunun önünü ancak ve ancak genelerin kalbine Allah korkustmu sokmakla geçilebileeeğini ifade etti ve Diyanet fsleri bütcesinin 40 milyon Hrava çıka'ılmasını istedi. Aynt mevztı etrafında konuşan Sinan Tekelioğlu, Hüseyln Çimez, Hulusi Bozbeyoğ!u. dinin kudretinden, büvflkm»ündenfcahsettilerBu arada Osman Turan, din meselesi •trafında iMvoIojik ve psikolojik bakımdan seniş izahatta bulundu. Diyanet İslerj bütçesinin fasıllanna eecildiği zaman lıe, verilen bir önerpenin kabulü flrerine hademM hayrat maa«lanrun 75 lirsdan 100 lirava çikanlmam ve aynea yeniden 100 lira maafll 250 hademei hayrat kadrosu kararlaştmldl. İststistik, Meteoroloji ve Toorak tskân büteelerinin tümü üzerinde ise soz istiyen bulunmadığı için doğ njdan dogruya fasıllarına eeçildi ve bu beş bütçenin kabuiünden sonra sabah oturumuna nibavet verildl, Atîalst Fakanhjp bütçesi Medisin c^Ieden «onnki oturumunda Adalet Eakmlı'h bütceainln müzakeresine geçildi îlk «Bzü C. MJ* Grupu adına Mehmed Mahmudoglu aldj ve ezcümle şunlan söyledi: € Rejlm davası bh» kanun meselesi olduğundan, Adalet büt"esi muhalefetlmiz için bir husuiiyet ar zetrnektedir. Bu kürsüdan daha evvel, «teminat, hâkimlerin vicdanıdır» denmişti. Bunun bilfcil tahakkuku serekir. Adîlet müessesesinîn istikbali sarih ve kat'l bir teminata raptedilmelirlir. Hâlen mem!"kette slyas! huzursuzluk devam edegelmektedir • Antideraokratik kanunlar Bundan sonra hatib. zaman zaman çıkanlan kanunlarla adaletln baskı altına ahnd'Şını, D P. iktidarırm grünah'nın büvük. sucunun ise iki katlı olduğunu tövledi ve saveılarm birer ispat mekanizması gibl işlediğini, bir yüksek hâkimler şuraai kurulmaıına ve Anayasa mahVemesine ihtiyaç olduğunu, anüdetnokratik kanunlarm vaidlere rağmen kaldınbnadıgım ve miktsrının mütemadiven arttıihnı söyledikten aonra hukukf olmıyan kanunlardan şikâvet etti ve konuşmasını şöyle biürdi: t Adaleti «aelam temeller üze» rinde olmıyan bir rejim. medeni olÇÜler dışmda, bir mücadelenin harb meydanı olmaktan kurtulamıyacaktır.» Hürriyet Partisl sSzeflsUnün tenkidteri Bundan sonra kür^üve ?elen Behçet Kayaalp, Hür. P Grupu adıu» konuçarnk Adnan Munderesin vaidlerile millete borçlu oldu?unu, hâkim'erin terfıini, istinaf rnehkemelerinin kaza blrliğini, adlt Utikbali, Anayasa tadiîâtm!, Merderesin sağlıyamadıŞmı söyledi Kayaalp, hükumetin adalet cihazmdaki yJııntjyi görmek istftnedigln!, münbal ve iitifalann her RÜn biraz daha arttıŞını, nahive »ulh mahkemelerinin kurulmadığını, tanu kayıdlannm hâlâ Arab harflerile ya«ılı olarak durduŞundan şikâyet etti Basm suçlan içln jöri gistemlnln kurulmasım İstedi ve «basrn hürri» yetini bütün hürriyetlerin teminatj sayıyomj» ded. Emeklüere yılda 3 maaş ikramiya kabal (Baıtaraft 1 inci tahlfede) nn gezip ticaret ytpıyorlar, sonra yı okuttu. Mazbatada, komisyonun Dün Şehir Meclisinde, Harbiye Mektebinin bu, M (Telefonla) CUDH de vuku bulan t»h»lenln ina buraya geüp ağız dolusu nasıhatler da. dün kabu] edilen ve flcramiyehurreısi Celâl Bayar ve refakatinda bttyuk maddî zararlar karsıauıH» Alunduğu sahanın imar plânı mevzuunda de bulunuyorlar» dedi. lerln »enede üoe çıkanlmamıa dair ki zevat bu sabah saat 03.45teşeh merikan Buyök ElçiHği ve AmeTlkan Bajfaroft 1 fnci sahiffde Hatibin bu sözleri alkışlara seolan takrirler* iltihak «ttigi belir rimİM gelml|lerdir. Celâl Bayar sa yar«J»m heyetı mumessillerindejl H»ühararetli görüşmeler cereyan etti lerini belirttikten sonra şSyle debeb oldu. ti'ivordu. Mazbata ve müteakıben bah «aat 9 30 da istaayonda zıyaret> teşekklJ W» heyet bugün şehrİBUze Cezaevlerindeki hâdiselerin sebebi miştir; madde yeni şekll ile kabul edildi leri kabul ettikten ve i*ehat aldık gelerek Kaiar Wlg»«jn) geımı», Vaf BOyük bir roemnunlyctle lfaBelediye Meclisi dün saat 1$ te fikrine müraeaat oluanıwj tavuye e^ Buna gSre emekli, dul vt yetlm tan eonra telsele aahannda ıneele liyı /'yateöe Amevjka hükunsetl aAntalya DP. milletvekili Bnver duıa teessullerinl bildirmiş ve bu Karan J»e cen gürel «öz, en k«» de edebiMrim ki. tahakkukundan toplanmıı, ilk olarak Akaf yskıt te dıliyordu. lerle vatan! hlzmet tertiblnden ma meleı yapmısUr. Üyelerden Alâeddin Nasuhioğlu, beri bir sene eibi kısa bir zaman sislerinin ınşa tarzı, naklivdt ış'er» Cumhurreısi, çadırlara yerteştırıi felâket karsısında Eskisehjre gçnij olanıdır» diyerek kısa konusac^ğıhakkında BeleHnp Makıı= >»e Sanayi Harbive Mektebınm tarihi bir âbide aş ilanlara vılda üç maaş ni^be miş bulunan halkla konuşmua, /ali iniktarda yardrnı etmek ajTUİarau nı belirtıp söze başladj ve 42 bin üeçtiti halde. Bağdad paktı, onun Islerl Müdürlüâü tarafından haıırla oldufunu göylemiş, mektebin olduğu tinde ikramiy* »«ileoektlr. Bunu den lıkân ve laşe *a*iy*ti hakkında belirterek burtu »• »ahılde yepabile» mahkum olduğu halde 22 bin kifi alevhlne tevclh edllen slddetli t«n nan talimatnameyl müzakereye başla gibi muhafaza edilmesini, bu husus müteakıb ta*«nnın Ikinci maddeai etraflı malumat aln»ı»tif. eeklerini Vali Knt özgenden sorma. lık yer olduğunu sövliyerek «ha Vidler, t»«vikler ve faalivetlere mıştır. Makine ve Sanayl tslerı Mti ta bir kat'iyet ifade etmijen îmar "tn tadilln* dalr veHlen bir takHr Celâl Bayar oJJe uaıri »•»«»««»•>« |a memur edıldıklermi bjlçljrmiştir. rf&nen. bu gayenin tahakkuku uŞ dürü yüksek mühendıs Muzaffer Ut Komisyonu mazbatasının reddini ıspisanelerdeki hâdise'er gıda az'ıkabu] edilerek mebuı elmu* «n*k »n çok wımr ««ren Çukurhiıer »e 8a runda büvük adımlnr atmış, geniş kan haıırlanan taümatname hakkın temıstir, Diğer uyeler da Alâeddin ğından decil, gardiyan acUğından Hlerin bu ikramlveltrden tıtifıHe tılmış kflvVrin» Ribrıis, her ailenn H8lne ve derinliğine inklşaf ehniş da geniş izahlarda >ıiı'vi'mv!«*ıır. Nasuhioğlunun fkrini deste'<!iy3i ek dun'mlarile ayn ayrı »likalsn*.« ileri gelmektedir» dedi. Gündüzleri şehir dahîUrıdi benjin Harbiye MeMe^lnln tarihî leğeri ü edpmemeleri kararlaıtınldı, bııhmmaktadır.» kend'lertne •aeemi$ oljtın» d#ml»»ir Adalet Bakanı ktirstide Bunu mflteakıb açık reye konan Bu liyaretlnden ve alâka*tndan (evoakliyatını menedea, büyuk ve ku zerinde durmuslardu". Bu vıldönümü münascbetile PaAdalet Bakanı Hüıeyin Avnl Saim Nuri Uray, tarihi blna üe ta kanun tMantı kabul edilerek t kallde mUtehaaei* aian kOylö vitankistan Basvekl'l Muhnmmed Ali çük tesi*lerde «antima Knrşı grrekli Göktürk kürsflye geldi. «Adalet İran Bssveklli Hüseyin A18 Irak tedbirlerin alınmasını tart k>'Şan ye rihî hâtıralarla dolu blr.anın ay«d mekli, dul ve vttimlerle. vatan! hlı Haılar, kendlatae teeekkOr etnılılff bütçegi üzerinde konuşanlara pesl H riciye Vekilj Burhaneddin Başa ni talimatname "taoul edıldıVten «un edilmesi lâzun geldiüni »öyliyerek met tertiblnden maaı alımlann w dir. Saat '2,30 da MvleHe,^ dânrn OSn »h.»»n:ıj mttbareM ve ad»U nen teşekkür ederim» dedi. Bu sı van ve tnşilİ7 HanVive Nazın Sel ra, İmar Komi»yon'ina aM »pîhnıa demiftir ki. n»de üc Ikramlye «lmalan takar ReMeumhur Celll Bayar VUAyete ların KSrüşülme^'/ıe i'eıîlbniîtlr. SSz • gehri imar arzu»u kanuında eelmls. hılAhare şeker fahrikostni ri tf> tışma üvertüranSn c.t(ÜKoduUn rada D.P. li bir mllletvekiH «pekl wyn Lloyd da blrer mesai yayınla alan bir k5'm Cvıler. 1ı.tr Mii(i3r önümüıe bir çok mâni çıkıvor, «şu rür etti. ^ ^ ^ ^ yaret etmlf ve burada Blleeik he bugün hv»reUe eewam cdıyor. konuşmıyanlara,» diye bajırarak mışlar ve paktm Ortadoğuda, sul lüğünde halka «huî'ı'n git, vaım eel» r«gı tarlhi, buraıı tariht. gibi blr tayetlni kabu! etmlttir. Iktıdar perö»ıre m«nrub mftfrtt sordu Bakan «onlara da diiledik hun id?mesi b?k'nvndan. lüzum ve muamelesl yapıldığmdan, hatırdan, kım esbabı mueibeler, Beledıyenin Cumhurreial nat 14 te Boaoyuke n <i etvei.ıilerl yeos!»nı az iahl g*r. r iltimastan, kaçak inşaatm alıp yürü elini, kolunu bağhyor. Bu sartlar leri için teşekkür ederlm» diyerek ehamnılytti Ozerinde durmuflardır hareket etmUUr. B««dyüktek» h«f nrekte \e ıUf« »PTI.I lopıbnadığı. düeunden bahsetmisterdir. içinde, bizzat tarih demek olan lsgülüşmtler arasında »özlerine dehakkmda Kaymakamdan isahat alen na O) hayıfianmaktadular. Mut«. Vali ve Belediye Reisi Profesör tanbulu, sbu güzel şehrl nasü iınar Celil Bavar ne gibi tedbirlcr a!m dıllsıin, yem f. r1 irınrie ıslahat ta» vam etti, 1 Gokay, kaçak inıaatla mücadele bü edebıleee iî' Harhıye Mektsbini can> raftarlarınm flkri ise hSdlsenin u» Hüseyin Avni Göktürk, «hâkim1 ind tahHedt dıfimı da »ordu. rosunun faaUyette bulundugunu, fa lı bir lekilde ayakta tutmak, bu kfvh r>Vlwhlre »vdt* eden la mumi afkâr karsısmda hıç de ıç »çıc» r lerin teminatnıın hukuJt nizamı ' at buna rağmen bir kıırni kimsele ramanlar ocaihnı nasılden r e»le in vizane sözleri BM.M. nin varlıgını yar, »thrtn yukan kııımlannda ha olmadıiı meıkezmdedir Smı'ar u« içinde derlnleştlrllmesi herkesin arrin mühflrlü oldulhı hBİd»" tatll pün tikal ettırmV i ç j n elbette tedblrler tamamlayan muhalefetin tenkid ve •ar gören mahallelerde He Urtkikler mumi mahiyette ızhar sjılen ıranaat* zusudur. Teminat, hukukî nizam lerind» kacak \p?a*U devam ettikle alıraeaktîr. Fokat »ehrin en giızel mütalealannı «vatanperverligt uy ynotıktan ionra hava alantna gide lercilr. rlnl ««"leiıiştir. Ookay imar l|!erinin blr mevkünl bu sekilde lhmsle ter mıyan hareketter» olarak vasıflançeroevesi içinde genişletileosktir. Bir de polıtıka bakınından hâ<ük parnlzon kumandanlığını zlyaret fBojforoft ! Inrt tnhiftrte) ehemmiyet!» t>\e t)wntvtını, kaçek ketmek. asla deînj de|ildir • Esasen Anayasanro tâdili mevzuu nin kjymetlemilr!ntiJ mcteiuri v«r dıraeak kadar Utri «ötürmesı Meç etrni'jtır. Vali ve Belediye F.els vekilı Profesör Oeceyi EıkisehiHe eeelreeek olan ki: her kafadan hir sesm çıkmasına ile blrlıkte bu mesele de ele alın B?rutçu, General Kâıım özalp, Ge. intaatla mütaftale nıtvruunun daha lis tarihiroizd* «sefk kaydedilecok ia ıJdrtetUtıH'tile'p'Iıl hüdlrmi», t Gökav, mazhatan'^ bir ilmî heyete Cumhun»l«l yann aıbalı Ankaraya gösterilen tipik nu^al vıcaic t>un}ar mijtir.» dedi, neral All Rıw Artunkal, Numllah •nar Müdttrlüğılnde 1600 doıya mev havalesini u^klif etmiı, sehrin ima bir hâdise teşkil ettiği muh=ikkak hprpket edecektir. olabiUr. Yeni kanun tasarüan Esad Sümer, aJbay CelAI Dora ve cud oldujımn, huıuarı tetkık etmek rile. tarihî âbidelerin jnuhaf»w>sını Ur. Hâdisenin politik ölçüler içmde Dün gece «ehirde t hafrt «eUele ve vı>'"" 'tn ijinl t'« «n evvel ne e^as tutan bir »thnlyetle hareket ehaıırlanıyor < başkanı Muhllı Sırmalı hazır bu1 Normal sartlar altında söylenm»' daha hıstpdılmiltir. Normal nayît he Ubii b M ı kuUanuan tciçuk politiHeelendlrtnelr !«!n <;eee mesaUİ ya dilecepinf'en Meelisin emin oimaıını Bakan, müteakıben «hukuk tah lunmuşlardır. ka ölçüleri İçinde. tetkiki sjrasuıda dığı asikir olan bu ithamın soyie nüz tamamen avdet etmemlş l sövlemiştir. tuu aç»kkn»W, inaan yanhı veya Ho»rıı Wayll »n<etilinm hâkimliğe kifayet etmedıği Son oolitik hAdiıeier k»r»umda nen sozlenn gen ahnmak turetile beraber halk ynvaş yavna Netlcede. îrnr Komlsyonu mazbaMüteakıben, h»ıbfyo Mektebinın bulmaktadır. resan netıcelere varmaktadır. kanaatlndeylm» dedıkten ionra bu Halk PartİRİnin vf diŞer partileHn tası, Harbiyo sahasmm pl*n'nın hir tsshihini beklemek hakkımızdjr. 1P hn1iındu)u imar ıktjdar partıslnin bötçe jnü^a Amertkanm al&kata konuda genis izahat vermeden di durumu R8rüş01mfl| v» muhtemel HnVV>rtria<<l ! ^ jKBhsnınmP7bata»ıplânı mö«fb?ka netıcesinda tanzimi sekün Bu yola gıdılmedığı takd;rd« ou '\ ,n göAnkara, M (Telefonla) Hariciye rinin birinci gününde kuliaodıklan ğsr Adlıye personelinin de duru bir seeim k»r«ifind» hs*ır!ıklı bu rüşölmfljtür. Bu mazbatada, Harbiye de tSHil erfilerek kabul olunmuttur sozlerin bütün şiddetıle kendisine Vekâleti Matbuat Bürosundan veri takUk CH.P. ve C.MJ». yı «oıla.ı»k muna işaretle «zabıt kâtıbl, kâtib, l"nulma«ı lOzumu 'leri lüriilrnü» Me''t««binln ve Atatiirk hevkp'i » Beiediye Mecligi daha aonra, BÜn raci olacağı tabiidir. len malumata Eöre Amerikanm An suretüe Hürriyet Partisine hueum *.fi7ası k;ıvdile o sahanın imar "VmH^Vi ^ " r~ "*' t<i'f»ı ın'^ "*'•*»« lcra ve infaz memuru yetiştirecek tür maslahatgü*an, HarWye Vektlı şeklinde idi. O gün, Basbakan Ad> Diger taraftan Riyaaet Divannun k nlânının hazırlanması u>gun görü v^ kp^n' »•"!<;. saat 19 da oturumuna nan Menderes, tanet Pa$a i;(n dahl Toplantıvı müteakıb Kasım Gütek bir mekteb kurmak üzereyiz. Emin KrtnHilüve birzat tevdi Emır» Kalafata karşı iç tüzük hü tııbda, yangın, eel veettiŞi bir mek alışık nlmadıgımu ciimlel»» kuUa». son vermlştir. »eİMİelerin ve serl ealışan blr adalet cihazı Halk Partisinin E^k'sehir Beledive lüvor. bu husıısta r>'f ilim h«yetinin kümlerini tatbik edecek yerde or Türk milletme verdlft ıstırabm A mıştı. Hürriyet Partjsin» ırır?ı ptrjr kurm2k için gereken kanun taşan ReUine. zelzele fel8k"+i dolayıslle tada bir tecavüz olmadığına karat mcrikada büvük teeasür uyaBdırdığı şllen »aar^u »vünüleeek MT netîc» ları hazırlanmaktadır. Bu arada di p«ktl?i telgrafa f«vab alı^dılmi bil v«rmesinl, bu makarnın tarafsızlıgı b«!ir+i!mektedlr. MekruMa Baskan | vermeyince iktidar parti'i taj ha»« dfrmlstir fîfllek, son hndiselere He 1 ğ«r karnın tasarılannn t^mas etmek ile kabili teUf gönneroekteyu. Bu El»enh<»wer in, felâkeftedelerin müs mj olarak eördügü CHP. yj lahrik lsterim. Bir ay zarfmc'a Borçlar Ka temasla m bevanatt^ hııl'i^rpu'tur halleri protesto maksadlle dünktt kül vaziyetini haflflftmek ietn yenl için çareler aramağa ve o*z\ Ka*4bf Halk, 8 »eneiik iktidar ieraayardımlar yarımağa hazır ve anulu ler vaaıtstile çıkular yapmiığ) bat» nun.a hem âhenk olen bir Tica. tından Vter bnkımdan büvük haval müzakerelerden çekllen C. M. P. lduğu da ilâve edilmektedir. ladı. ret Ksnun taıarısn Meclise sevke ktrıkhğına ujjramıştır ve sıkmtılarMeclis Grupu, milletvekilHği vazikesif bir tecavü* ılıl arkasına sakDost ve müttef Amerikanm gosBu taktiği sezmesi lâzım g;;en !». dilecektir. Medeni Kanunumuz ih dan kurtultnanın vollar<nı «••amükta süden sarfedip itirazlanmız ve ti lıyarak vazfelerini yapmaktan alı fetinin her türlü müşkülata gögü^ • ri^j h u alâka An ' ırada memnu met Paşanın dunku yum ıjalç vasetln müdpbf'e'erlle geri aHıgı tlvaclarımızı karşılıyacak şekılde dır. Halk Partkintn, memleketi (çiıvetl» kareılanmn, Batvekfl, Amf. mam iae muarıslarını hayli «»kir kovma tejebbüsür.f'e bulunuyordu gererek aenuna kadar lfatı Itzım ah edilecektjr, Ceza Kanunumuzu ne düştüSü çıkmazdan kurtararak •îözlerini bu defa geri almıyaeağın! Burun son tezahürü, Başvekâlet büt geldiği hususundaki görüşüne sa rıka MaslahatgOzannı nezdine davet olaeaktır. Zira beklenlyordu Vj, da millî hüviyetli blr cara kanunu parti olduSuna dair mevcud tema tasrih ederek tekrar ettiği, umumi resi müzakerelerinde kendiıini gös dık kalarak, Meeiis müzakerelerine le bhkAmaı ve mllletin Uhaiaflı v< ta hüeuma (eçsin ve buna n ekkitrlerlm İfade etmistir. e«phe CHJ. ye îevrilmek •.urMUe halinde h'i7urur>uza fetireceğız. Hu yülü kuvvetlendirmek ve kanaat vptle muhaîefeti. aynra partim'îl termlitir. Millet meselelerinin hiç devam etme karanna varmıştır Blf AmeHİMh mr&ım heyetl çıkaeak gürültü ve patırtıdan aonra vç Genel Baskanımızı «vatanpervebir noktj>«mın murakabe dısj kals Saygılarımula. kuk ve Ceza Muhakemeleri Usul haJinp eetirmek çalısma kontımuzhem bütçeler, hem baıı «aounlar ıtlrane olmıyan, memlekpt»p»^';Vir K?nunu. Hava Seyrü$efer Kanunu dur Bu hususta aayet reallatiz tellf chınamıyan» tarzındaki ıtham mjyacaŞına kani bulunan Grup C.M.P. Meclis Grupu adına 24 («jı 1 Vllâyetlmr*. rassa kabul edılsın, hem de gnıp ile İcra İflâs Kanununu tadil eden «Hprkes. Halk Partisine döndü, is ve iftiralarla tahkir ettiŞi net!ee« sözcümüzün 67 eylul hâdiseleri derlenip toparlansın. Ahmed Mlgln oldu bittı« dive düşüneoek de&iliz nç vararak bu <>fatlan Emin Ka münaaebetile il*>n edilen orfî idare tasarılar da hazırlanmaktadır. Kalbuki tnonunun daha uy^cie Jüya Termenin tenkidlerinl lıedef tuMer'i kanunları içinde toplıyacak Öniimüzde çetin calı=ma ve müca lafata nefretle red ve iadeye karar kararlanndaki uBulsürlüklerî beHrtmesinl bahane ederek Devlet Ve tarak yaptıgı konuıma ou njnid«ri bir kanun mece!le*i yapılmsına da dele yollan vnr Secimlerin vaktln i'ermistir. kırmiftır. Ve «ktamkı drtı*ınanw •• » kili Emin Kalafat daha sözünün rlep evvel vapı!ma"îi ihtimaline Itaroalışılmaktadır. Antidemokratik kafBaytaraft I tnct sahtiprtet Bu hareketin sadeee ">ahs! halile basında ogeeenlerde geri aldığrn tıamadas daha ileri gibnnmtn ıet»>bi nunlarm roiktan iddia edlldigi ka fi hazırlıklı olmak gerektir ı> mayı kfrsr alttna almıştır. FTLA olan itham da daha siyade U ruh u izah ve tevili kabil olmadığı ve bu Genel sekroter, Emin Kalafatın nun ancak gerek BavinYavm bıit s&ü bugtin seri almıyacagım» d:ye icra komitesi de tstanbulda 2324 dar fazla değildirs dedi taammüdünü saklamağa lünım gör~ Baştaraf\ 1 inci nhiUde ~ haleti içind» yapılmısttr <ı; bi t*h" Mecliste muhalefet haVkındaki aftır epsinde, Tııriem Bankası luilstimaSiyasî mahkflmlarjn s*elan Hemen taırih edeyun meden «muhalefetin hareketlerini mayısta blr toplantı yapacaktır kındaki kanun tasann mfizaker* minler gaıeteeiler locasınlan kujbaC. M. P. grupu adına konuşan söıleri etrafında şunlan sBylemls H neşriyatına ve BasırYavm mev vatanperverlikle kabili telii görme Kongrede, hazır bulunan Türkive kabul olunmustur. kıaı bakarak var>ılan 'ahmuıİJf M< Mehmed Mahmudofiiu Adalet Baka tir: zuıtndaki hükumet faalivet'erine ve diğini», bundan ev\el bu »özfln ha ye, İngiltere, Mısır, Finlândiya, Bu tasanva göre. kara ve kıva iıldir, muhalefet menrjhNrıatün ek « Bir devlet adamıntn m«m!e ?erekse difpr bfiteeler üz<"iTie m"nının konuşraasını bir noter aenedi Franaa, İran, Japonys, Hollanda, karetftmiz tellkkl edilmiş elmasına »erisi bu jekilde veva hun» yekm olarak kabul ettiğini ifade ettikten ketin railyonlarca r«yini temsil ed«n Vı»l«*etin yaoaeaS' murakabe ve mü rajhnen beyandan çeklnmemlstlr. P.usya ve tsveç delegeleri cumartesi subay, as&ubay ve aıker! mernur dUfünuyor. Ben de onları hu'lsa e» vatanperverliŞinden dahalelerl bertaraf etmrte matuf sonra cez« evlerinde siyasî mahkumla muhslefetin, günü Melbum da yapılacak Olinv lanna 110 lira, deniz subay. assu diyorum. Gnıpumıız. Dartlmiz proçrammın pıyad oyunlan hakkında müıake bay ve asker! memurlarma 135 lira, nn saçlarının kesilmesinin bir vakıa şöphe etmesi aeıdır ve kendisfnin bir taktik olrhı»u kar<?atindeyiz Bu **• kara ve hava »ivil personebne 35 r u olduğuna isaret etti. Bu sırada D vatanp^rverllgi İle kabtll te»f de hareket tara ile dün gece müza va .4*Trif%iAtik j^'tmin esaslann^ sa, fMor vapacc klardır. Dfln gcee saat 24 te evincien befa tfiüTölarak vatanperverliğı hiç kîmlira, deniz sivil personelıne de 50 koja Meellse felen CH.P. üçne) S » f P. ııralarından protesto sesleri yük «ldir. Ümld ederiz ki bu sörler sa kere edilen MitrpVrdo m»>^°1el»risenin inhisannda saymadığı gibi 12 yaşmda bir tnz, 16 lira tayın bedeli verileeektir. kanı tümet lnönü grup adaımda ba< seldi ise de, hatib. Sadık Aldoğanm dece onundur ve iktidara aid de miıin münnka|a ve murakabeslne inlusaıcüıiuu ta ğildir.» ,. ,r,,.. ondan fırsat verilmemiş olmasına feessüf ihtiyar ytşında saçlarınm kesildiy^înda bir erkeği kaçurdı! Tasan önümüzdeki ırünlerde Mee hat aldı. dinledı, dinledı. Ve fnırushammülle knraılamağa ' mUtemayil Buffiinkii ve vannkl ioplantliar lis umııml heyetine aevkolunaeak »OBre yüzÜBU 8yle bir .janb edivoruz ğini sSyledi. Antalya, 24 (Telefonla) Ahatlı bulunmamaktadır. turdu ki; gayrilhtiyari yaptıgı kar CHP Genel Sekre+eri Kasım Gü Piyaset divanmm dün pece bu Hürriyet Partisi gurupu adına kokelvaauıdan bir kasık alan NaaredBüyük mületimizin dikkatinin koyunden 12 yasında FJL adlı bir lek buaün saot 14.30 da Fnt'h Fev hâdiselerden sonraki okudugu zanuşan Behçet Kayaalp ise Adaleı kız, aynı köyden II yaşında Arif Adin Hoeayı hatırladım. zipasa ocak lokallnln aeılı» tnera bıt, Devlet Vekilinin (hattâ tktHnr Meclis müzakerelerine tevcih edıl ! yazı kaçırmış, fakat iki küçük aevBakanının knu|masının diğer JSg. *** dlgi çu anlarda grupumuz, hükukanlara nümune olmasını temennl sim'c''» hszır bulunaeak ve b« mü «aeetelerlnde intisar eden) ifade metin murakabe mekanizmasını in gilı bilâhare yakalanmı^lardır. AdaBugün iyi bir gununde olan A4n< ? let Bakanı Hüseyin Avnj Jöjıtark İş ettl Ac:k, Bakan tarafından verl na=pbetlf blr koni" ma vaniraktır lerini noksan aöîtermıştir. Bu hal lemeSe matuf hareketleri ne sekıl leta sevkedılen sevgilılerden Arıf tevkif edihnce F. ağlamağa bj^laGpnel Sekreter KP*"« Gülek İle lerden çok sikâyetçiyiz. basma geldlglndenberi megerso. r.e len sözlerin yerlne getirilmesini de tecelli ederse etsln vazifesiri j mış ve (beni de hapıshaneye götüMki Baıb^kan S»trnprMin Gönsltay Riyaset divanmdan tarafsız ve a kemali cesaretle yapmağa kararlı rün, Arifımden ayımıayu») d*»nıı«tir bekledlklerini söyledi Dün sabah Pendikte bir trafik tasarılar hazırlamış. Bl' çok ka \ n, | lar «leüşiyor, yeni yeni 4ey.nr geti"ene busün saat 1910 dn Be^iktai daletli blr muamele gdrmek ve is bulunmaktadır. 8ırn Atalayın sözleri F. hapıshaneye giremeyinee intıhar e kazası olmuş, 3 kişi ölmüs, 3 kişi 1 riliyor. Y''dız oc?k konpreslnde birer ko temek hakkımızdır Buniara rağmen Kars C. H. P. milletvekili Sım Hiir. P. Grup Reis VekiU deceğini veya suç ışliyerek eezaeviııe ağır, 7 kişi de hafif varalanroiştır i Prof. Gekturk nnki l»S0 1* yeni vazife ve mes'ulivet hissini her şegireeeğmi »öylemektedir. Şoför Hasan Yörük Hareslndekl iktidara gelmiş, DP nin ilk »ıHalet Atalay uıe Mehroed Kartal gitügi Fethl Çelikbaa ÇH. P. »özciisü kürsürte Ypnn snat 10 da E»enk8v oeaŞı ye takdim eden Grupumuz, bütçe Mengen 938 plâkab otohüs. dün »a; Bakanı gibi konuşmaktadır. h n n p. ıçın grup adına konuşacağını »byMüteakıben CHP. adına Adüye bah İstanbuHan aH'h 37 yolcu ile lamasa bütün kanunlarm değıştirinın kon°rpfl!ide de Kasım GüleV müzakerelerinı muhalefetsiz geçir Müstehcen film seyircileri Veklleti bütçe<;ini tenkid eden Meh ledi. Başkqn Agâh Erozn «Si» İthalâtçıların n a n n Zonguldağa hareket etmiitir. Oto : leceğınl dahi söyliyecek k*<}ar he. le Semseddin Günaltay konuşa mek için Devlet Vekilinin harekeıned Kartal, hâkim temlnatı ve roev da söz almıştmız. Bu sebeble tevkif edildi tile meydana çıkan tertibe uymabüs, saat 8 sularmda Pendikte Taş | yecan duyuyor. Pekı ana, \a ar?1a| rdına konuşamauuut. tç tÜTİik ma caklardır DİKKATÎNE zuu üzerinde ıararla durarak «hâmağa karar vermiştir Bu karar ve hbavir mevkHnde Yakaeık y©lu öıej leeen I yüî O ne elaeakî ie.neyrrtla. Maebashi, (Japonyal 24 (AJ.) kim teminatı demek, kararların bir cidir ı beyanımızın zapta dercini arz ve ri Hususi bir lokalde hepsi erkek olan rinde bulunan kumlara saplanarak Malum ya, bizde her ^ren^^fs t^aPolanya, Yugoslavya, RuHatıb şahsı adına konusaeağmı binesile kabin» ara' ,> Bİvaset ıdamran nüfuzundan uzak ca ederiz. 83 sejırciyi ve 6 çıplok dansözü poüç takla atmıştır. Kaza «rasmda o» daki fikirbir evvelki farkı en az D F. manya veya Çekoalovakyadan tasrıh ederek şunlan söyledi: ve gorüs kalmasıdır» dedi lis, müstehcen film seyroderlerken tobüste bulunan Cavrumalı yol | İle C.H.P. a/««ndakı fark s vardır İthal Usansı olanlann 2388 04 « 1950 den sonra bir çok antiC.H.P. Türklye B.M.M Grupu tevkıf etmi?tir. Mehmed Kartal, bundan ronra culardan Fatm;) Akkaş thsan Kan de telefon etmelert riea olunur. *** Başkan Vekili Poüse rüşvet vermeyl eklif edenmahkeme teşkilâtının iyi i;lemedl demokratik kanunlar çtkarılnufür ve Mehmed Göktürk, aldıgı yaraler de tevkif edilmiştu1. Adalet Bakanmdan sopra kürsüye Nüvid Yetkln ğini, bu yüzden işierin sürünceme Memurlarm gorülen lüzura üzerinc lann teaırile derhal olmüftür. g«!en ve iyi bir hatıb olabllreefclni de kaldığını, mahkemelerin kalem Vekâlet emrine almmasını temenni Hüseyin Çakır. Hsvati Ereil ve gösteren Behrat Kavislp •/* di&af kadrolanam ıslah edilmesi lâzıra eden kanun Kırşehir Kanunu, ÜniMustafa Gökçesulu ağır, 7 yoleu da milletveki"eH mnhal'.fı ın'jvafıkl geldiğini söyliyerek bunlann dü versite nıuhtariyetinı tenkid eden ' Prof. Hüffsin \\n> Gol:tur|îe 1H0* hafif yaralanmi|lardlf Londra, 24 (A.P.) Batı Almanv» selmeaini »aâlıyacak kanunlann çı kanun, 6334 numaralı kanun bunYarahlar, Haydarpaşa Nümune cam» dive hitsb etmekte «ul'4fUt« kanlmastnı istfdi ve mahkumlarrn liur arasındadır. Evvel emirde bu ve îngiltere hükumetleri bugün Rus r n i . Slerin hastanesine yatınlarak tedavi altı> tüer P'^n V vanm, dünyanın muhteîif yerlerinde laüstahsıl hale getirilmelerialn fay kanuniarın kaldırılması lâzımuır.» kalkmmamıs mernleketlere karsj gin almmışlardır. Yaralılardan Hö 1 h«cası ırudır, değil mldtr* Bılmem. dah oîaeağma işaret etti. Hatib, basuj suçlannda jüri usuI Eğer övîeyse. bilha=sa sert t^nkidr ekonomik taamısu karşılaseyin koma halinde bulunmaktadır. lere ji'^cnler». im*thanlar4a >»e:d«ÇI Iünün faydfsına jşaret etti. HâkimDJ\ sozeiisliniin miitalealan karar vermlşlerdir. Kaza etrafında Kartal Müddeiumu I numaraiann dnlgunhıfuna hw fea'de Batı Almanya Ekonomi Bakanı ITr. DP Meclis Grunu adına »ös! alan lerin maddi bakımdan tatmin edümiliği tahkikat yaproaktadır. T bir havh hayıflanrntstir. Deni»!i milletvekili Hamdl Ssnçar melerinin elzem olduğunu ifade Erha d ile tngiliz devlet adamları aetti. Hâkim teminat;mn artık zarurî r»<;ında yapılan görü?mel<»rde bu yol ise «milletvekillerinin de kanun tek da bir karar alınmı?tır. tngılter* ve tif etme hakjan Anayasa tarafından bir hale geldi|[ini söyledi. Rah Atalayın konuşmasıııan sonra Barılı Almanya bundan böyle diğer tanınmış iken muhalefet hatiblerldevl(tlerle temasa geçerek tiRettoran Gagino Qtel nin kanunlan hükumetin tek'if et Adalet Bak.nhgi bütcesinin fasılla cari fj>h?da Rusyaya karjı genif çap* Her akeam İspanyol dans ve sarkı yıl mesini İstiyen zihnivetlerînin sami nna geçildi, aynen kabül edildikten ta mücadpl» edeeeklerdir. CARMEN de BRONS • CARLOS BERNAL mî olduğunj inanmak mümkiiıj de snra Mülî Savunma bütçesine geçilv« ğıldır» dadi ve konuFmaaı bu tik meden oturum saat 21 e bırakıldı. ri etrafmda dovam etti. M t R K A üzerinde, daha sonra Fahri Belen, Millî Savunma bütçesi Basm suç'uîannm saçlarmm sesüe b«ynelmilel rep«rtu8riP(!a KOKİNAKÎ Ankara 24 (Telefocia) Bu ak Sinan Teielioglu ve kom'syon a' kcsilmesi §am saat 21 de akdedılen bütçe mü dma da Sebati Ataman blrer ko» Orke«trasjmn iftlraküo. Tel: 49 44 46 Hatıb, bundan sonra «basm s^Ç zakerelerinde Millî Savunma büt nusma yaptılar. o lularmın saçlarınıu kesilmesmi ten cesinin gdrusülmesine baslandı. Müteakıben kürsüye gelen Milll kid etti. Arkadaşlar, btz, şu veÜ Ssvunma bütçesi üzerinde ilk Şavumna Eakan vekili Şem'i ErgİB ya, bu çekilde bazı kimselerin imsözü alan Kırşebir C^li 3 . mılletve etraflı bir konufma yaparakr tiyazlı muameîeye tâbi tutulmasmı 25 v» 26 »ubat 195« e«m«rtefj ve »asar günlerf Tak« « tstifa eden subaylanmıı Östikabul ermivoruz, ederaeyiz. Af bu kili Mehmed Mahmudoğlu Türk sadî durumumuzun ınkişafı karşısim Cumhurlyet caddeai Gezi Aot, No. T Belediv^nin B«hyursunlar, biz büt«n vatandaşlarm silâhU kuvvetletirıe aid bir teşki smda jerbest sahada iş bulmaktaçeji karpsı Rönesanı yem«H od» takım» L«uU XV y»t*k eyıu muameîeye tâbi tutulması ta lât kanunu tedvin edilmesini, piodası Tönet salon tskımUn y«ni halete Oeneml Elektrlk dırlar. Dışarıdaki geeim sevîyeslnl yade tümenlermln ıtandard NATO raftanvız» dedi. buz dolabı Katologe UbWar avic«ler ve saıre ve aaire ordu camiası içinde de temin ederBu sırada mıidahale edsn Kars birlikleri haline getir.lnıesini, Millî sek subavlarımızın ord'idan avnlCH.P. mlletvekili Sırrı Atalay «si Savunma hizrnetlerinin modern bir ması bahis mevzuu olamaz» dedi. SARAY STIL v« AMERİKAN yasî suçlulann saclarmın kesllmi plâng bsğlanmasını istedi ve Türk ; Daha sonra tayın bedeîlerin n art yeeeği hakkıpda hüküm vardır» di sılâhlı kuvvetlerıne bagarılar ditınlması ve subay meskenlerir.e ledi. ye müdahale etti. Çocuklarınız sınıfta ve oyunlarda, devamlı surette, büyük insanlardan üç temas eder Sem'i Ersin çeleoek yıl Hür, P. Mecli* grupu edsıa konu Hâkimler ve avnkatlar 26 jubat 1956 pajar günü, «aat 10 da, Harbiye, Çumhuriyet defa fazla miktqrda, enerji sarfederler. Bu sebeple, kgvvetli ve sıhhî bir universitede okuvan subay cocukMaras milletvekili Abdullah Ay şan Mustafa Ekincı Anayasadaki ları için Istanbulda 500 kişijik bir caddesi 269, Elirak apartırnam, dalre 5 fOrduevt karşifingıdaya ihîiyaçları vardır. , temiz ise, adaletin tenıini iç:n hâ sarahate rağmen Millf Savunma Ba da) saraylardan çıkma Tuğralı muhtefem ealon takımı, $«> yurd açılacaeını söyledi. kimlere huzursuz'uk veren kanun kardığmjn uzun Zîman tıiyabetle Sabah ve akşam kahvaltılarda, lezzetli ve besleyici olqn A,D vitaminledefli kavukluklar ve panolar, LouU XV ve XVI yaldızlı Aynı mevzuda bir kaç hstibin lann kaldırjlması lüzumuna ten sslonlar, Viyria konsol v« Bahülar, Alhatr masa ve kolanidare edildiğini, dördüncü Adnan riyle, günsş şuaındaki vitaminleri bol bulunan SANA sürülmüş birkaç daha konu^masından sonra Mill! etti ve hâkimlenn avukatlardan da Menderes kabınegi lar, Hereke Irnssalı ve Şark h*lıları, gee^ade \e heybe, bror» kurulduktan dilim ekmekten iyi ne olabilir?... ha bilgili olması lüzumuna i"aret sonra dah1 aynı yoldan vazgeçilme Savunma bütcesinin fasıllarmî geve krUtal spliklerile harika avUeler, sarı mağundan y». Bu suretle, sarfettikleri enarjiyi kolaylıkla tekrar toplgygcoklardır. ederek «böylece hâkimler avukatm mesindeki h kmeti anlayamadığını çildi ve kabul olundu nıek odası takımı, Ferforje antre eîyagı, Lake çocuk odaaı, Orduya sclâm ve sevgi tesirinden kurtularak karar vermek bildirdı ve askerî uçaklann hususî Amerikan yatak v« açılır kanapeler, rahat keltuklar, plâsImalinde kullanılan, birinci nevi sâf yağlar sayesinde, SANA çok besle Ankara 24 (Telefonla) B M imkâmna sahib olacaktır» dedi, tik ve krom dinet »et takım». eskj bron» v« bakırdan tabak, islerde kullarılmaları meselesıne de M. nin bu seceki toplantısında Millî yici, çok ucuz ve hakikî enerji kaynağıdır. Bir CHP. li milletvekilinin D.P. kısaea temas etti. tepai gücu heykel jamdarslar, ijUmeler, yaylı yastıklarij* Bisküvi ve pastalarınızda SANA kuüanınız. Fevkalâde neticelerden sonra Savunma bütcesinin kabulünü müliler tarafından elkıslanan sözleri veranda takıraı, portatjf koltuklar, Amerikan ya^ıhanejer, CHP. Meclis grupu adma konu teakıb Riyaset Divanına B. M. M. bizzat hükmünüzü vereceksiniz. tablo ve minyatürler, 12 kislîik Rogers çatal, bıçak takı. Daha sonra söz alan Bîalatya C mı, beyaz madenden kupa ve satre aşya, plâsîık »ofra taH.P. milletvekili Nuri Oeakçıoğlu, san Aslan Bora ise ordunun sağhk nin selâm ve svegilerinin Türk orkımı, meşhıır Amedeusun Alman n»»lı yatak odası takım», Kcjprülü dahil, D P milletvekille ve eğitim sartlarına, subay evleri dusuna iV.âğ edilrresini temin için elektrik süpürge, Kbhler harifca <Hkif rrtakinesi, havagan rinin de aîkışladjkları br koniusma nin ınşasına, ordu perjsoneline bu mulvtelif muhalif ve muvafık miloesğı, Mayonez makinesi, porselen ve; cam ejya radyo pt« yaptı#Ocakçıcğ!u, her meslek erba günün ihtiyaclarjna uygun bir şe letvekillerl tarcfından üç ayrı önerkap, plâklar v.s. v.«. PORTAKAL bının, bılh:ssa hâkimlerin bu mem kil verilmesine dair temennilerde ge verllmlstlr. Aynı mahlyette olan leketin şurası iyi, burası kötö diye bulundu. bu üç önerge birlikte oya konnıus genç yaşta yer beğenmemezlik huD.P. grupu adına konusan Seyfi ve ittifakla tasvib edilmiştir. yundan vazçeçmeleri lüzumuna te Kurtbek diğer muhalif parti grup Müteakıben söz slan Millî Savunffiil etti. Milletvekilleriııin avukat ları adır.a yapılan konusmaiarı çok ma Bakan VekiH 8emi Erşin bütün hk yppma^aları tezini de savura seviyelı buldugunn ifade ettikten milletvekillerine teçekkür etmiş ve rak «ben de bu seçimlerin başında sonra Millî Savunma »ahasmdak: TOrk erdusuna selâm ve şükrsn Zelzele sebebile Eski^chir kongremiı tehir edilmiştir. avukatlık ruhpatını aldım, fakat yap geÜsmeler hakkıada izahat verdi. kjialerile me$bu olduğuau ifade etj Zir* »vukatük yapanlar yamiftir. ' Milll Savuasu bütçesini» tümü mesajSar Eskişehirde normal hayat avdet ediyor Dünkü Mscüsten nollar G. Millefparflıinin neşrefflâri bıyanname O.H.P. muhtsmel bir «eolfns hazır duraoak r s CH.P. nin Mecüs Tîyasetine müraeaatf Hürrjvet Pariislnin î^i beysnnams Diînya güreş kupası Snbayların tayın bedelleri Pendikte dün feci bir k9za oldu Rusyanın ekenomik taarruzuna karşi tet&irler alınıyor L İ D O PAZARUKU EŞYA SATIŞI İyi bir kahvaltı ettikten sonra... Kendimi tamamen formumda hissediyorum mmm EŞYA MÜZAYEDESİ f Türkiye Ulosa! Verem Savaşı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog