Bugünden 1930'a 5.320.785 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

T AlustoalSM SON Moskovadan gelen sesler... Kremlin'in kızıllara gönderdiği talimat! Ingiliz Enteüicens Servîsinin elîne geçen bir «irkü M. Kemalpaşa kazasında büyiik bir yangın oskovadan gene garib lerde (taraftız bir Avrupa) kurulması Uteniyor ve 4 ev, 3 dükkân, 1 havra sesler geliyor. Sovyet Mısır Bajbakanından da tngiliz Ajanı) ve 1 medre»e yandı Yüksek Şurasında ban kbnseler «yağa kalkdiye bahsediliyor Bursa, 6 (Telefonla) Evvelki mışlar. komışmiışlar ve demişler ki: gece Mustafakemalpaşa kazasında « Rusya, Türkiye ile iyi komParis 6 (R ) Fransız gazeteleri, arasuıda tarafsız ve aracı rolünü bütün kaza halkını heyecan ve kor şuluk münasebetleri knrmak istikuya dügüren büyük bir yangın >or. Rusva bumı temin için müte Sovyet komünist partisi genel sek oymvpbilecek bir Avnıpa!* Diğer tsraftan bahis merzuu olmuş, ateş. ancak Bursa ıtfaiye reteri Krutçef tarafından, yabancl aıidid tesebbüsler yaptı. Şimdi benliyoruz. Türkiye bu te^ebbüsleri memlekelterdeki komünist partile. kâğıdda bazı «izahatın» da veril sinin müdahalesüe güçlükle önlena bılmi^tır. nne yeni talimat gönderildığini | miş olduğu kaydedilmektedir. drMeklesin! a yazmaktadırlar Talimat sekiz cüsl 1 Hindistan: Nehru dostumuzYangın, sabaha karsı M.Kemal İkide bir bahsetrikleri bu (teşebha halinde hazırlanmış ve bizzat! dur, son derece dikkatli davratul pasa çarşısına yakın bulunan evbıUler) d« nedir? Knrrçef tarafından imzalanmıştır malı ve Pakistana, Amerikadan lerden birinden çıkmış ve kısa z&Geçenlerde bir Sovyet tefsimsi Bir Fransız dergisine göre. İngi yardım istemek fırsatı verilmeme tcanda büyüyerek bitişijpndeki eve bıınlan şu ^ekilde sıralı>ordu: atlamıs, kaza itfaıyesinin bütün liz entelhjans servisi bu nüshalar İidirl 1 30 ma>ıs 1^53 te verilen notn! 2 Mısır ve İran; İngiliz kon gayretlerine rağmen «tej önlene dar. birini ele geçirmeğe muvaffak Ruslar bu tıotalarında Türkiyeden olmuştur. Verilen yeni talimat şöy trolu el'an mevcuddur (Bandung'da meyince Bursadan yardun isten Kars. 'Vr<'>han \e Artvini i«temiledir: bvte bir bans havası yaraü gÖTÜlmüştür ki Nasır Londranın mışür. Yardım haberi üzerme Bur^eceklffini. hu topıaklar iızerinde sa Valisi, Emniyet Mudürü, tümen nız ki. ingiltere ile Amerika yeni taak idriia etm?kten vazgectikleri3 Formoza ile Vietnam 1956 ya ve jandarma korautanlan derhal silâhlanma faaliyetlerini mazur sösni f!) hildirijorlardı. teremez hale gelsinler. Parola «Bır zına doğru sulhcu çarelerle halledi Kemalpaşaya hareket etmişlerdir. î Gecen yaz Mnskovadaki Scv lcşilî Amerika ile Sovyet Rusya' lebilir. Yangın, 4 saat devam ettıkten »on >et ziraat sergKine bizleri de d?ra Bursa itfaıyesinin müdahalesile bastnlabilmis ve kasaba çarsısı vet etmişler. fakat bİ7 bu daveti mutlak bir felâketten kurtarllmıskarul etmemişir'. Bo da kaçınlmıs ür. bir fırsatmış! 3 Taşkentte bir (Doktnriar Yangjn neticesindo 4 ev. 3 dükKongresi) olmuş Ora>a da Turkije kân ve bir havra ile bir rnedrese temsilciler gönderrrıemis. Bo da tamamen yanmıstır. Yanan binalakaçırılmış diğer bir fırsat îmH! nn biçbiri sigortalı değildar. Zarar 100 milyon dolara mal olacak büyük olmakla beraber henuz mık İste bonları sıralıj orlar, spor tebinada h*r şey elektronik tan kat'ıyetle tesbit eâ lemeınıştir. maslan \apmak istediklerinden beyinferle işliyecek Tahkikata devam olunmaktadır. bah<;(*diyorlar ve hemen arkasından İzmir 6 ı'Telefonlai İzmir Radda (tck tntafiı olmaz ki. Turkive Ne\vYork 6 (AP.l Dünyanın sosunun maruf ses = anatkârı Kede tesobbiislere katılmahi dtyorlar! en büyük ve harika binası yakınma! Mısırlı bvıgüri sulh ce?a mahBir çok Avrupa memleketlerinden. da NewYork'ta vTİkselecektir. 100 kemesi karari'e tevkif edilmıştir. Orta Doğudan, Asyadan hevetleıin milyon dolâra mal olacağı tahrnin Mısırlı aleyhine resid olmıysn bir Moskovaja kosmakta olduklarun edilen bu binada her şey bir düğkızı kaçırarak iğfal etmek. zina ve belirtiyorlar! Övle bir ha\a jaratı meye basmak suretile elektronik eşine hakaret suçlarından takibat mağa usrasıvorlar ki. sanki yalnız | beyinler vasıtasile harekete geçecekyapılmaktadır. kendileri hanş istiyor, Moskovay» tir. Kopenhag, 6 (A.P.) Hoüandab 7 senedenberi (G ) isimli b;r kakoşanlar banş istiyor da Türkiye Binanın plânlan NewYork ve Los bundan kacıyor! Yok. vaziyet hiç dınla evli bulunan ve iki çocuk Angeles'te aynı zamanda neşredil füze mütehassısj Sirr.on Van Munster bugün yayınladığı bir demeçde öyle değil, Evvelâ suna işaret sahibi ses samtkân aleyhine kanmiştir. Bina Pennsylvania tren is te, dünya milletlerinın simdiden, edelim ki. beynelmilei durum. barıs sı tarafından zina davaı ikame ediı tasyounun yerine inşa edilecektir yckında gıdilmesi beklenen Ay için prensiplerinin böyle döküntü te miştir. Diğer taraftan evvelki gün Konak vapur iskelesinde kar İstesyon yer altında olacak. yukar anla^maya varmalan gerektiğini be sebbüslere istinad ettirihnesirie kat'iyen miisaid değildir. Diğer ta şılaşan karı koca. kısa bir müns da bir televızyon stüdyosu. çarşılar lirtmiştir. Van Munster, şimdiden raftan Sovyet Yüksek Şurasında kaşadan sonra karakolluk olmuşîar vürüyen kaldınmlar ve merdiven yaptığı tavîiye ile hangi memleket diin söz alan mebuslara şu suali ve bu sefer de Mısırh, karısma ha ler, cam bacalar içinde asansörler tarafından olursa olsun. Ay'da mey karet suçundan mahkemeye ver 1 40 000 kişi alacak büyüklükte bir dana çıkarılacok maddî kıymetle sormak ifterİT: miştir. salon bulunacaktır. rin bütün dünya milletleri arasın r Sovyet Rusyanın dış dünya lnşaata ne zaman ba$lanacağ; da paylaşılması düsüncesini savunBir senedenberi 15 yaşında bir Oe teması gayet mahdud ikew kenmuştur. disi ile spor TC kültür temaslannı kızla yaşıyan Mısırll, bugün tevki henüz bildirılmemiştir. fini müteakıb. cezasım seve seve Ay'a kuvvetli bir ihtimalîe 1980 Kenis ölçüde yapan ve bunu vapyılmda varılabıîeceğinl hesab eden maktan kafîyen çekinmiyen mem çekeceğini ve hapisaneden çıkınca Adanada üfürükçü bir bu kız üe mutlak surette evlene bilgin şunlan söylemiştir: lekel haneisi olrouştnr?^ ceğuıi söylemiştir. kadın yakalandı <" Yeryüzüncen dlşarıy» çıktı Lenin*in. ayn «yn rejimlere saAynca, 15 yaşmdaki kızın annehib memleketlerin sulh içinde yanAdana 6 (Telefonla) Emniyet ğımız anda tek bir dünya olarak yana yaşayabileceklerine dair söz si ayrı bir diîekçe .le savcıhğa mü birind şube memurlan vaki bir ih dış yerlerdeki problemleri halle çalerinde samimiyet payını tesbit için racaat ederek reşid olmıyan kmnı bar üzerine bugün gaibden haber lısacağız. Hiç bir mıllet tek başına Uk tecrübeyi de Türkiye Cumhuri iğfal eden Mısırlı hakkmda davacı veren ve insanlan muradlarına ka dünyadan aynhp yeni dünyalan yetl yapmışhr. Spor temaslannı da. olduğunu bildirmiş ve çocuğunun \"usturacağıi3l ıddia eden üfürükçü keşfedemez. Bütun xilletler arasınkültür temaslarmı da yapmıştır. Ve bulunarak kendisine iadesini İste bir kadınuı evıne baskın yapmış da tîra işbirliği yapılmahdır, AvBÖrmüstür ki. Bolşevik Rnsya bun miştir. laHır. Bcl'âı erkeklere zengın ka da. dünyadakinden çok daha değllarla iyi komsnlnk münasebetelerini dınlar. dui kadınlara da beğendik şik maddeler ele geçirilebilir Bun •ağlaralaştırmağa çalışmryor, fakat let. erkekler temin edeceğini iddia lar. hâlen kurulrnus bulunan Bir . J komçu topraklara sızmak, oralarda ederek mu^kalar yszan ve yumur lesmiş Milletler yardjm çerçeve^l .^^boroünfct yuvalan knrmak için ta ile üfüriik yapan 44 yaşmdaki dahilinde bütün dünyaya dağıtıl Hirofirra fJaponya) 6 (AP.l gayret sarfedlyor, geçid bu «dost Bundan tam 10 sene evvel bir atom Ayşe. batıl itıkad sahibleri arasında malıdır. lukn havasmm ileride Bolşevik ih borabasile hemen hemen taraaroen 1 epey şöhret yapmıştır Mahkemele tilâlinin yayümasma imkân verece yok olan Hiroşima şehri bugün J r* düşnüş olanlann da cezaya çarp ğini. müsaid temin hazrrlayabilece nlülerini anmıştır. I tırılmaması için muddeiumumilık 11 yaşında evli bir kadın ğini düsünüyor, hesablıyor! 360 000 Hiroşimalı yeniden doğan I odasına yerleştirilmek üzere üzerle kendisini astı! Şimdi bu te<rriibeyi unutun. tekri yazılı jumurtalarla marifet gösrar aynı tecrübeyi yapın deraeğe sehirlerinde atom bombasının pat termek iddiasmda bulunan AyşeMalatya 6 (Telefdr.lai Akçagetirivorlar! Neden? Lenin ölmüs. jladığı saat olan 815 te 78000 ilâ n'd bu suretle külliyetli miktarda dağ kaz&sınm Eğir kövünden 11 Stalin gelmiş, yerini Malenkov'a bı 260.000 kişi tahmin edilen atom bombasi kurbanlan için ihtir=m para temin ett'ği tesbit olunmuş ve yaşında evh bir kadın bugün evrakmıs. o da çekîlmiş. idareyi Bulbulunrr.uşlardır. Bu tevkif ohınarak Kaduılar Cezaevi lerinin avlusunda kendisiru ıple aeanin ile Krutçef almıs! Adamlar . duruşımda sarak ıntihar etmiştır. arada düdükler ve çanlar bu am ne sevkedilmişır. değişti de ondan diyorlar! Evet ama hn tırlatmîştır. gene Bolsevk rejind, gene dünva Yunanistana 130 öküz Belediye Reisi Tadao Watanbe ihttlâlini programinm başma almıs bir komünist parüsi işbaşında! Bu ce 500 beyaz güvercini havaya bıihraç ettik hedefine varmak için kind sene pül rEkmıştır. Atına 6 (T H.A) Dün Pue miiş. kimi sene somnrtmuş, kimi Resmî merasim, ölüler için bcyaz »ene vaadler. kimi sene de tehdid tastan yapılmış olan âbidenin önün limamna Izrcirden 130 kasablık öler «avurrnnş! de cereyan etmiştir. Âbidenin üze küz gelmiştir. Moskovanm bahsettiği sözümona rirHe şu ibare bulunmaktadır: nMüs Türkij'eden ithal edılen kasabhk ırfcsebbüslem le. banlar unntnlur terih uyuyun Bir daha bu hatayı büyük baş hayvanlann miktannın şeyler mi? islemiyeceğizn B\ı ibaredeki «biz» artırılacağı ilgilılerce b ldirilmektedir. Ömer Sami COŞAR den msksad beşeriyettir İzmirde bir ses sanatkârı tevkif edildi Dünyanın en büyük binası! devam) Garp devletlert seferl knvvet lerlnden bir kıstnını datıtmıslar ve istihsallerinl snlh çartlarına intibak ettirmişlerdlr. Nato'ya asker veren yt silâh yapan mem leketler, glyasî ırörüslerinde tam bir istiklâie sahiptirler ve srf emniyet mülâhazasile bir ittifak bloka kunnaşlardır. Bu memle ketlerden çojhınun Rasya ile ne müsterek bir hndudn ve ne de Asva topraklarında menfaati vardır. Demokrasi rejimlerinde. harici sivaset ve sulh istiven nü fus kütlelerinin temavüllerine çöre istikamet almaktadır. Nato, ancak müdafaa maksadile hare GENÇLIK TEŞKİLÂTININ KONGRESİ Türkiye Gençlik Teşkete g^çirilebüecek bir kurulos kilâtınîn yılhk kongresi. dün saat 15 te T.M.T. Federasyonu merkezinde yapılmıştır Avukat Fahamet Gökehn başkanhğınbunyesi arzetmektedir. da başlıyan kongreye. kuruma bağh teşekküllerin delegeleri Nato'nnn yalnız müdafaa va katılmıslardır. Faaliyet raponınun okunmasını müteakıb soz sıtası olarak müessir hizmetlcr alan delegeler, üyelerin alâkasızhğından bahsetmişlerdir. yörecek bir bünyere sahip bu Innması. Rnsya hesabına fiili bir teminat mahivetindedir. Garp devletlerinin de tecavüz Ierden kendilerini aynı derecede masnn hissedebümeleri için se ferber knvvetlerin azaltılması D. Beyazıd 6 (Telefonla) Ma Berlin 6 (R ) Berlin ha\\anat na. tehlikeli silâhların kaldınl masına ve jayrı askeri mıntaka den Tetkık ve Arama uzmanların jahçe«ı müdürü yeni ve son derece lar kurulmasina ihtiyac vardır. dan İsviçreli Rulument Al başkan mühim bir tecrubeye giristiğini açık Bn husnslar üzerinde taraflann hğında dört kisüik bir ekip Ağrı !amıs*ır. Verilen tafsilâta göre bu mutabık kalmaları. soğuk har dağında aramalar yapmak ve zuve hayvanat bahçesinde bir gergedan. bin sona ermeidni temin edebilir. ve çıkmak üzere kazamıza gebr<i9 bir arslan. iki fil ve bir köpek aynı Fakat zihniyet itibarile iki avrı tir. kafes içinde bırakılmışlardır. Haykutbn tcmâl eden diplomatların vanat bahçesi müdürü, böylelikle Yıldırun isabetile ^aret penN. rrrütcnevri ve nazik hayvanlar arasında dostluk devreölen kız bir mevm üzerinde mutabakata s:nin açılabileceğini söylemis ve varmalan. hakiki iyi nivet ve tzrrir 6 (Telefonla) Kiraz ka bir kaç eün temastan sonra gergehndadsuz emek sayesinde kabil zasırun Iğdeli ko>u sakinlerinden dan ile köpeğin ahbab olduklarmı dlr. 14 yaşında Hatice Dede isimli bir açıklamıştır. Diğer taraftan iki Avrupanın Emniyeti jHaffadan haftaya İ Torunuma öğüt Yazan: Fahri Celâl Hepim, benün minimini yavTUBS, yann altmcı aya basıyorsun. Hak seni nazarlardan esirgesin. Penbecik dudaklanndaki guzel gülüş\inden, dinler gibi bakısından nasihat kabul etmekte tereddüdün olmadlğıru anlar gıbiyim. Mademki gülümsemeği biliyorsun, sevilmekten anlıyorsun, öyle ise, sana söylenmiyecek söz, fısıldarjnıyacak «i* yok demektir. Dedenin ise ne söyliyec«k sözü oldu, ne de fısıldana» cak sırrı... Dilira kötü de »öyledi, dilimden memnun değilim, iyi de söyledi, acaba iyijn söyleyebildi mi dersin? Bazan söylenmiyecegi d« soyledi. ÇcJc kabahatlı, o kadar da kusurluvTjm. Altı kitab yazdım oğ» lum. Elime ne geçtiğinden pek ha« berli degılim. Dci hastane düzelttirn, Aeaba bu iste oVjn Allah razl ol» sun dedirttim mi? Kıtablardan bej sene sonra bile bir iki soz söyle* nirse benım kadar sen de memnun ol. Yari dara üstünde saksağan, tepesine vurdum kazmaylan dnsin den değü oemek olacak. O zaman sana duşecek şey: Eh dedem epeyce bir adamcâğıımış... dersin. Senin nazarmda b'r ehemmiyetım olmasmı isterdiro Hepim. Anana da, sana da ninni söylemek tıasibim imiş. Garib hicazdan bu nınniyi ben de anamdan dinlemiştim: Karça karga gak demis Kalk yollara bak demis Güzel aksam olanca Telli mumlar >ak demis Kanına bu tunnıden nağraeler kanşmıs olacak kı o güzel gözleria beni yormadan hemencecik ÎÜZÜlüyor. Dedenin loıcağı sasa emniyet veriyor olacak ki nasıl da rahat rahat uyuyorsuc. Halbuki benira uykularım hiç seninkiler gıbi değJ yavrum. Başımda nelerim, ne ganalarım, ne kedeılerim var. Bu kadar insanm hastasından sorumluyum, pek de ne ılıp ne sattığının farkında birisi de olmadığım halde... Oyle görünüyor ki sana borc bırakmıyacağım. Bir Allahtan korkar kulu çeşmeden su içerken. a\naciİ9, bardağı bile yokmuş, yalakta k«ndıni görmüş, bakmış, saçı sakalına kanşmış, demlş ki: Rabbim bak bunca senedlr baaa bır tıras parası bile vermemissin, bu olur mu?. Müracast tarzı Cenabı Hakkın hoçuna gitTtüş. çeşmenin üs*ündeîd kuru ağac son yaprağına kadar altın kesilmiş, demiş ki: Senttle de inbisat vözünde» muamele olmazmış a efendim, deyiverip yürüyüvermis. Kapına alaeakh pelmedikten sea ra sana eyvallah demekten başka bir şeyin lüznmlu olmıyacağma inanmanı isterdim. Mal mülktea noflaraniyscak «lmandan sonra sana Lokman hekimin öğüdlerini bırakmakta kâr vardır Hepim... Dinle öyle ise: Ey oğul, kerm olao kimsedea çekin, eğer ona ihanet edersen... Akıllı kimseden korkun eğer OJMJ hiciv edersen... Ahmaktan ürk eğer onunla şakalaşırsan... CahflleTdec hazer et eğer ahpab olursan... Hayır isleyecek olursan acele et. Kimsevi umdurup bekletme... Üç şev sana güzellik verir: Mec'islerde aranılırsan, insanlann nazına, çivelerine t^hamnnü! edersen. dostlan"! kendi kederinle kederlendir» mezsen... Kırmanm iptidası delilik tir. sonu pişmanlık... YavTura üç şev vardır ki üçti de aneak akh başında olanlann haradın Biri beğendiklerinle daruşmak, biri düşmanlara müdara, biri de herkesı sevmektir. By oğul aldaaaa şol kimsedir ki üç şeye inanjr; BJ» risi bilmediğine doğrudur demek biri inanılması caiz olmıyana meyletmek, biri de erisemiyeceği şeye tamah etmektir. Oglum, haseddea sakın, çünkü seni çileden çıkanr, seni zaytf düşürür. sonunda pişrasa lık Hepim eğer bir bü.uk işe hia» met deresetı kimsevi kismeye çekıştirme, çünkü bu huyun ancak onun senden nefretini arttınr. Eğer o senin sBzlerini dinlerse elbette başk*lanmn da seni söylemele^'nl de dinler demektir. Der ki başkalannı gamzettiğ: gibi bana da hürmetsizlik eder diverek senden g5nlü üzülür. Ey o?ul. is sahibinin n«şeli zamanmda onun herkesten zi^ yade yakını ol. gazabı vaktinde ise herkesten daha fazla uzagında bulum, Sana bir şey enanet eders«. ona hiyanet etme Eğer v«rdiM çey az bile olsa alıp kabul eyle ki bv mmla çoklara erişirsm. Nedimlt rine, dostlartna, tnusahiblerine doğ ruca muamele evle. Önun başkalarile mükâlemelertne kulak kabartma. Sırnnı sakla. konusr>an nasib ise aklını basma al. Çünkü elbette • senden eskidir Egri ile doğruvai âlâ bilir. Onur' için her an gazabından BTI'H olma. Ağrı dağında maden Hayvanlar dünyasmda dostlak basladıî aranıyor 1980 yılında aya varılmış olacak! Feridun ERGİN latmalfts :k«»n düşen yıldlrunm te Isn Kayseride iki intihar hâdisesi kız Aktaş nevkiinde keçiler.ni ot yavru filin de gergedana yaklaşükgörülmüştür. Arslan henüz sınle olmuştür Haticenin etrafında , tepkı gost*rmemiştır. Fakat bir buhınan 5 keçi de kömür halice j düşmanhğı da görülmemıştir. gehnıştir. > Hayvanların hepsi de yavrudur. Kayseri 6 (Telefonla) Vilâyetimizde bir gün zarfmda iki intihar hâdisesi olmuştur: Pazarören cahiyesinin Keztepe köyünden 20 yaşında ve yeni evli Ayş* KajTıak. evinin zemin katında ipLe asıh olarak bulunmuştUT. Merkez kazaya bağh Talas cahlyesinden taş yüklenen bir kateyon şehre geürken taşlar üzerinde aturan amele Kemal Birind. kendisini yere atnuştır. Kemal öbnüstür. YAPI ve KREDİ 8ANKASI BU SENENİN İIK AIT1 AY1NDA \1 votondaşı ev sahibi yaptı ve 410.000 liro paro ikramiyesi dağıttı Onümüsdeki Aylarda MEVLİD Blri d»rin ıcılara garkcdcn kıy m«'ll v« se\glli oe'um v» kardesitnlr Plyade kıd«nll Blnbaşı 24 cMpart man Hiroşima yıldönümü vflatının sen«! df\TH«i dolavısıle azız ruhuna lthaf edilmek uî«re 7 ağustos p»rar g*lnO 6ğle namazını mlit«»Jcıb Kadiköy Osmana&a Camiinde okutulacak M«vlldl S«Hfe Mıtiin akraba. dcwt vs sUâh arkadaşlarının ve MevMdde bu'unraak t«tiyen dln kardesltrimlzin teçrlfleri rlca o'.unur. Annesl v« S E D AD YÜCEL'in 190.000 üra ikramiyeM dağıtacak Bütün CCzdon sahiplerite yeniden Hesop octıraniar bv buyük {ırsarton faydalanırlor ı ^ w, ^ TEŞEKKÜR Dr. ŞET\*KET İNCİKAYA'nm cenaze merasim'ne ljtirak etmek. çelenk fröndernek. tp'.graf ve mekrubla taziyede bulunmak lutfunda bu'unan akraba ve dostlarıma ayrı ayrı te?ekküre büyuk aeımız manJ olduğundan garei*nizın tavassuhınu rica ederim. Ailesi adına ey 2C7 195S günü Hakkm rshmettne ka\jşan YAPI ve KREDİ BANKASI Ş İ Ş L İ Ajansımız YARIN ACILIYOR hesab actıranlara mahsus Şişli ve Ortaköy ajanslaruruzda BAKIRKÖY BEYOĞLU Şubemizde ve AJÂNSIMIZ BAKIRKÖY Ajansımızda emrinizdedir 16 Ağustos Salı Akşamma kadar En az 100 Liral ık hesap açarak 18 Ağustos perşembe günü çekilecek olan TUTUM Bankası Apartman DAİRESİ Her 100 Ureya Bir kur'a numarası verilir. 14 Eylul keşidesinde Suadiy: sfaltı üzerinde denize nâzır 20.000 LİRALIK HUSUSÎ KEŞİDE Şişli ajansımızda hesab açtıranlar 1 Hususî ücramiye keşidesinden maada Be^famızın apartıman 'daireleri arsalar, zengin para ikramiyelerini muhtevi bütün umumî çekilişlerine de iftirak ederler. 2 thbarfa hesap açtıranlar, hususî ve umumî çekilişlere kabldıklan gibi, aynı zamanda bütün kazalara karşı IDEALTEPE'de 2 VİLLA ~ 25.000 LİRALIK Muhtelif Para İkramiyelerine BEDAVA edilirler. SIGORTA İİ İŞTİRÂK EDİNİZ . ĞUBANK TUTUM 6ARANT1 BANKASI Bankası Paramzîn. işinizm, istikbalmizin garantisidir. Helâl kazandıgm bir e&mek bulursan ufak ufak dilimlere ayır, < • nunla hastalara ilâç et. tlâç olabileceğini gördüfün her sıkretıya eğ«r pabucsuz koşmazsan sarj hakkrmı helâl etmem. Yalruz dikkat et benim oğlum, senden yardım istemiyenlerin peşirden koşma. Oduna gıdetîm baltası. suya gidenin sopan  olma... Eğer ahval, vakavi, zaman] seni, kanuna inad. kötü ederse bi kötünun dahi yabancısı oima..., Şundan bundan değil ya, Hak seni, i sadece bayağı olmaktan esirgesin' yavrum. Fahri CeJtf Karagümrukte Dokumcüler eaddvslaie i nıanaralı evde oturan Bardlk Aragel otobösie Edmnekapıdan geçerken S00 llrasmı cebinden çalan Sevld O d l k lsmlnd» bir rankeslel «uçüstO ^ Para tahlblne lad* edflTmkesld tevkif olunmuçtur. Bir yankesid saçüstâ vakalan*
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog