Bugünden 1930'a 5.330.229 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

ı L t „ . », 72 polis doğu îllerine nakîediliyoır (Bajtaraft ! inci sohifede) kdildikieri vilâyetier aşağıdadır: Bas.komiser Zeki Doğan (Tokad). koraiser Faruk Yurdgezer (Tunceli), Hüsnü Akgün (S ird), İsmai! Özbek (MardhV), Cemal Acar (Urfa). muavinler: Mustafa Levend (Kars). Kâzım Alpakut (Bitlis), M. Needet Gültekin (Erzurum), M. Resad D=yı (Bingöl), İ. Hakkı Erdoğdu (Bitlls), Hüseyin Süzel (Kars), Serai Tuğsavui (Erzurum), Orhan Asurer (Van), Tahir Karasüleymanlar (Kars), Osman Koraltan (Van), M Ziya Yazıcı (Erzurum), H. î'ehmi Uzuner (Erzurum), Hüseyin Özkul (Siird), Osman Sevrı (Tunceli). Polis memurİHn Edib Gökal Karahan (Kars), Hü»ey n Mutlu (Van), Niyazl Çelik (Kars), Osman Çevik (Kars), Saadeddin Danyal (Bingöl), O. Renızi Bodur (Erzurum), Necati Yüce) (Urfa), Fevzi Öksüz (Kars). Kenan Öztürk (Bitlis), Şaban Çmar (Kars). Fevzi Ağır (Van), Muzaffer Sütçüler (Erzurum), Şevket Seyid (Van), Fahreddin Sökmen (Kars), Yaşar Kadir Padır (Mardin), Turgud Ardakoç (Eiâzığ), Hacı Karaer (Mardin), Nıhad Çügın (Urfa), Şevki Acar (Urfa), Ayhan Özkoççuoğlu (Hakkâri), Vehbi Tura (Eiâzığ), Receb Bahadır (Erzurum), Muzaffer Düzgün (Mard n), A. Hamdi Ayakan (Kars), Necati Tekin (Slird), Vedad Yaltırık (K?rs), tsmail Çağlayan (Kars), Halid Öznar (Kars), Hüseyin Bulur (Van), Zckl Dalay (Kars), Ahmed Kalafat (Mardin), Kâzım Merlç (Kars), Hasan Bankoğlu (Van), Fehmi Erttınç (Van), Veded Uslu (Kars). TEceddin Kızıl (Mardin), Raşid Özden (Urfa). A. Rıza Hindistan (Erzurum), Hasan Tezer (Kars), Nıhad Meriç (Erzurum), Ömer Ksrataş (Van), İbrahim Göksel (Mardin). Suad Emekçi (Van), Mustafs Kulakoğlu (Hakkâri), Kemal Ergin (Mardin), Faruk Oğuzalp (Muş), Servet Özkan (Kar.= ), Raşid Kocabaş (Van), N. İrfan Arseven (Muş), Hüseyin Balaban (Van), Düaver Acaı (K'rs), Hayri Ulusoy (Erzurum). Kudret Savaş (Mardin). Bir avokatın Başbakana çektiği telgraf İzmir, 5 (Telefonls) İzmirli avukatlardan Ahmed Elifoğlunun 25/4/1955 tarihinde İstanbulda yapmi} olduğu bir basın toplantısmda sarfettiği, «Türkiye en yakın bir za ıcanda ıktisad! istiklâlini tamaralamış olack» cümlesi etrafında Başbakan Adr.an Menderese yazdıgı ve bugUnkü mahalll gazetelerden birinde neşrolunan açık mektub buıeda günttn hfidUesi haline gelmi|tir. Elifoğlu, kendi cümlel«rile ezcüm le sunları yaımı^Ur: "Sayın Başbakan; Bu cümle ile gayet ssrih olarak iktisadî istiklâlimizin henüz tamam olmadiğı kat'i şekilde ifade edilraektedir. Ben mutlak istiklâlimizin kayıdsız şartsız Lozanda kazanıldığını biliyorum. Acaba Atatürk, «İstiklâl hiç bir zaman ve hiç bir şekilde cüzülere ayrılarraz. O mutîakür. Biz bu mut !ak istiklâlimizi kayıdsız şarUız Lozanda lcazandtk» derken yanılmış mıdır? Atatürkün beyanaü bir tarih! vesika olduğuna ve sizin beyanatınız da tekzib edilmemiş ve bilâkis gerek sizin, gerekse resm! sözcüler tarafınden radyoda veya diğer yerlerde teyid edilmiş bulunduğuna göre, biz iktisadî istiklâlim:zi ne zaman, hangi şartlar alünda kısmen veya tamamen kaybettik de, şimdi bunu tamamlamağa çslışıyoruz. Bu nun Türk efkân umumiyesine hükuıret Başkanı olmanız itibarile açıkça izah edilmesi lâzım olduğu kanaatindeyim. Gene kanaat m sudur ki; iktisadî istiklâlimizin kısmen veya Umamen elden gitmesine sebebiyet verenlerin de isimlerinin açıklanması ve buniarın tecziyesi yerinde olur.» Izmitte battı kctranın komik hikâyesi (Baştarafı 1 ınct sahtfede) j Aradan 4 gün geçip de Salâhadtopu gibi yavrulan var. Biri oğlao, dinden hiç bir haber almamayınca üçü kız. Arife günü dolmuşlar kot İzmitte bir telâştır abp yürüdü. raya, yelken açmışlar Adalara... Hattâ i« o derece üeri gitti ki, iki Derinceyi, Değ rmendere, Gölcük çocugun cesedüıi bile sabile çıkave Herekeyi durgun, şıpır şıpır bir , ranlar oldu!. Bu aa haberı alınca havada geçmişler. Tavşancıl sahil j paçaları sıvadık. Eyyy, bir tarafta lerine geldikleri zaman havanın ve gazetecilik, öte tarafta 20 yıU bulan denizkı rengi bir hoş olmuş. Başla arkadaşlık var. En nihayet Tuzlamış yağmur yağmaya, dalgalar yük da bir ipucu bulduk. Tuzla jandarması denizde batık bir kotra olduselmeye... Vaktile baııa Bekiye Özdeniz an ğunu, bir kadınla erkeğin ve iki latmıştl. Salâhadduı soy ada alınır çocuğun kurtarıldığını Hereke jan ken Den z nemiş. Nüfus memuru darnjasına bildirdi. Biz de müjdeyi kırpış kırpış gozlerini yummuş. verdik. Bir başka kotra aOlmaaaazz» demiş. Sonra ilâve et Verdik ama içimizde bir şüphe de miş: «Denız» soy admı bir başkası aldı da. Salâhaddin heyecanla söy akabiîîde belirdi. Salâhaddin Ozde nizn iki değil. 4 çocuğu vardı. ya lenmiş: ikisi ne oldu?. Meğerse aynı gün « Oyle ise, demi;, Özdeniz olgene Tuzlada bir başka facia ceresun.> yan etmiş. Avukat Suad isimli bir Tavşancılı geçince Özdenizin de zatın kotrası îçmeler önünde batnizc lik hü'nerleri seferber 'olmuf. j mış. B:z de batan bir kotra anvoFakat işin şakası yok. Hemen yel ruz ya. O kotrayı Salâhaddinin kot kenieri indirmiş. Darıca açıklanna rası sannvşlar... gelmiş. Sahili takib etraiş. Etmiş B zim Ozdenize gelince, o Izmitama sular da küçük kotrayı beşik teki vaveylâdan habersiz içmelere gibi sallamaya başlamış. Ana, baba, çıkmiş; yorgunluk kahvesi içmiş, çocuklar heyecan :çinde bir an ev coluk çocuk yemek de yemişler. vel karaya çıkmak için çırpmmaya Gene o fırtına, bora içinde Büyükbaşlamışlar. Tuzla önlerine gelmiş adava ver elmi demişler. ler. Gel gör ki aradaki mesafeyi aşHer şeyin bir kurdu olur ama, maya imkân yok. Azgın dalgalar deniz n böyle soğukkanlı bir kurdu dağ gibi yükselip yükselip rnıyor. daha yeryüzünde yok gibi... Karşıdan hali ballkçı Kâzım denilen Elâlem deniz safası yapıyor böybir vatandaş görmüş. lAman bre le. Cefasını onun sayısı binleri aş=n kotra batıyor» diye feryadl basmış. arkadaslan, dostlan çektl; Kurb» Hemec komşular Özdeniz ailesini Bayrammds Özdeniz ailesini kursahili selâmete eristirmişler. ban verdik diye... Izmitteki endişe Cevdet Takub (Bajtaraft ! inci sahliedt) zuatta hiç bir değişiklfk yapılmıDış tşleri Bakanı Stefanopulos, girmemesi kararlaştınlmıştır. Mec yacağı açıkça ilân olunmuştur. Yeni rejim Başbakanhğa namzed gösteriliyor lısin karan, hazırlanan beyanname Atina, 5 (T.H.A.) Başkentin yetkili siyasî çevreleri son günlerde gittikçe artmakta olan Bas,vekil Papagosun hastalığı karşısında, hükumetin ciddi bir buhran karşısında kaldığını ısrarla belirtmektedirler. Bu arada, aylardanberi iyilesemiyen Mareşal Papagosun sıhhî durumu hakkında takınılan tavır, ve açıklamadan kaçınılmasl karışıklıklann devamına sebeb olmaktadır. Ekali sayfiyesindeki evine çeKilmış olan Papagos, hükumetin gerek dış, îerekse iç meseleleri ile kat'ıyen uğraşmamakta bu suretle hükumeı «b=şsız» kalmaktadır. Bu meyanda, Heyeti Vekile aratlnda bazı «pazarlıkların» başîaa^gt da Atina gazeteleri tarafmdan b'ıîdirilmekted r. Buniarın arbsınd'1 Dış İşleri Vekili Stefanopouijs jn «kuvvetli bir namzed» olduğunu ileri sürmeğe başlıyan bazı grup'.aı meydana gelmiştir. ile Tapagosrun hastalığı ve Yunan kabinesi C H; F. seçîmlere girmiyecedini bildîrdî Cumhuriyet Halk Partisi, essfle müşahede etmiştir kl, iktidar, demokrasinin esas mefhumlsrile telifı müıckün ohnıyan bir yeni rejimi mevzuatı ve tatbikatile tesis etmis bulunmaktadır ve demokrasiden başka bir mahiyet taşıyan bu yeni rejime muhalefetin nza ve tes* limiyetini istemektedir. Cumhuriyet Halk Partisi büyük inkllâblarcan sonuncusu olan demokratik rejimin tesisine ve gelişmesine çalışmış, her iktidann bu rejimi tekâmül etürmekle vazifeli olduğuna inanmıştır. Bu sebebledir ki, demokrasinm zıddına olarak ku rulmak istenilen nizamlara rıza ve kabui reyini hiç bir zaraan venniyecektir. Son zamanUrda ise iktidar, 1952 denberi kendini gösteren iktısadi buhranın bu yü hâd bir şekıl alması uzerine muhalefet aleyhine, hiç bir memlekette, hiç bir zaman tnısli görülmemiş bir tecavüz siyaeetine geçmi^, bütün ikazlara rağmen ısrar etüği hatalı iktisadî ve malî politikasının neticelerinden muhalefetin mesul olduğunu iddiaya kalkışmıştır. Bu yersiz iddiaya vatandaşı inandırmak gayretile şim di muhalefetin şerefi ve hakları aleyhine her türlü tecavüzleri yapmağa devsm etmektedir. Hükumetin resmî tebliğinde yer alan ve muhalefet aleyhine demokratık rejimlerde eşme rastlanmıyacak derecede haksız olarak sarfoiunan suıkasd ve hıyanet gibi sözler Bakanhr tarafmdan devlet radyosunda her gün tekrar olunmaktadjr. En yüksek makam sahibleri, m«ıhalefete mensub vatandaşlann ^şerefi aleyhine en ağır sozleri sa^etmektedirler. ;. Pütün bu tecavüzlere karşı muhalefet, vstandaşı aydmlatma imkânı çöyle dursun, iman hakj^rırun başında gelen ve her medenl cemiyetin en mukaddes düstur^olan, «ithama karşı müdafaa» t^klundan mahrumdur. Radyo tecavüzlerine, radyoda n cevab verilemez. Gazetelerle c^y^ab vermek ve tecavüzleri reddeyiıek suçtur. Buna mukabil, t<.cavüz.,.edenlere karş.1 hiç bir tak.bat yagjidığı görülmemiş ve isitilmemışUı,. ToplanUİarın kapall yerlerde^yapılması id;re tarafından menaiilmiştir. İspartadaki, kanunun yapılmasını emrettiği il kongreouz za bıta tarafından, hiç bir kanunî sebeb olmaksızm, dağıtılmıştır. Genel Sekreterimiz zorla kürsüden uıdırilmiştir. İdare âıtlri, toplantıda muhalefstin konuşccagı mevzulan tanziıa etmeğe dahi kalkışmıştır. Yalnız bir kısmı sayılan olaylaıln açıkça gösterdiğı vaziyet şudut ki, siyasî faaliyetleri her türlü eniniyetten mahrum eden bir devir «ıj.imış. Anayasanm ve ınsan hakhn beyannamesinin teminatı altında bu lunan siyas! hakların kullanılm'ası imkSnı, toplantı ve söz hürriyetleri engellenmiştir. Bu şartlar karşısmda Cumhuriyet Halk Partisi önümuzdeki il genel meclisi ve belediye mecHsi seçiırlerme girmemeğe karar »«rmiştir. ^• Cumhuriyet Halk Partisi, rri'eycud imkânlar içinde, siyasi vuiifesıni azim ve sebatla ifaya devim edecektir.» Kpylü Partisi istişarl konferafen açıldı ~Z' Türkfye Köylü Parrlsi istişÜrî konferansı, dün saat 10 da Ankara caddesindeki genel merkezde âydli mı^tır. * Parti Ueri gelenlerinden 35 « şinin tştırak ettiği konferansta rfmh telif meseleler müzakere edilm^ür. 'Konferansm öğleden sonraki töplantısında; C ü . Partisinm de Ç.M. Partisinden sonra seçimlere gıritîeme karan aldığı haberi mevznilbahs olmuştur. Bu haber üzerine, Türkiy« Kdylü Parüsının diğer ^*u halif partüere yapacağı teklif "g»rüşülmüştür. Teklif seçime jMni alışmış olan vatandaşın, seçim^bı uzaki şmamasını ve gene oy ssâıdığı başma g tmesinı teminle Ufilidir. Diğer muhalif partiler tetUfi kabul ettiği takdirde, müşterek«n aynı şekle gidilecektir. CJVU*. genel idare he.veü toplantısı sona erdi CJJ. Partisi genel idare heyeti toplantısı, dün akşam nıhayete ermiştir. ı• . Parti Genel Başkanı Osm?n Bölükbaşı, 20 ağustosta çıkacağı Trak ya seyahatinden evvel bir basın toplantısı yaparak, partilerle ilgüi muhtelif memleket meseleleri haskında görüşlerini sçıkhyacaktar. İzmirde 100 tacirden Fransız Basbakanı 30 u beyanname ekitüffe ftaskovaya vermemiş harekef ecLiyor İzmir. 5 (Te'efonla) Ticaret vt Ekononr Bakanlığı müfettişleri bugün, beyanname veren firmalarıa depolannı kontrola devam Mmis,lerdir. Neticede, bir finnanın deposunda bevannamesinde gösterdiği çnrHen 190 kilo. demir borudtn da 2P3 metre fazlalık görülmüştür. Firma, hakkında gereken muame'e yaplldıktan sonra savcılığa verilmış,tır Diğer taraftan İzmirde hangi 'rm^lann beyanname vermedikleri hâlâ tesbit edilememiştir. Müfettışler bu mevzuda sfrfettikleri oütüa gayretlere rağmen işin içinden bir tiirlü çıkarramaktadırlar. Müfetlişlerin idd a ettiklerine göre, Ticare* Odası, isim vermekten çekinmekte ve müzahir olmamaktadır. Gens müfettişlerin iddia ettiklerine göre K'982 sayılı koordinasyon kararının veriimesinl emrettiği bey;nnameleri vermiyenler n yekunu yüzde 30 u bulmaktadır. Paris, 5 (a.a.) Fransız Başvekili Edgar Faure, Frînsız Meclisinin bugünkü toplantısmda söz alarak, siyaset âlemindeki son oUylar hakkında izahatta bulunmuş ve Sovyetler tarafmdan vâki davete işaretle. «Dış İşlerî Vekili Antoine P nay ve ben. Sovyet davetini ksbul ettik Ekim ayı başlarmda Moskovaya giderek Sovyet revlet adam ları ile muhtelif konulan gozden geçireceğiz» r Ptîfîîn tarifı kiteblarım Havayollarında yeni değişHrecck bir ksş'f zamlı tarifenin metni (Snş'nroft I inr> «n»ııfede) hassa d'kkati çekmektedir. Foçada hafriyat yapmakta olan Türk ve Birlesik Amerikall arkeologlar bunun Romalılar devrinden kalma şövalye misafirhanelerinin mozaik zemini olduğunu söylemişlerdir. Şimdiye kadar an!attı*ımız keşif ju iki tarihî hakikatten birini aydınlatmaktadır: 1) 12 İyon sitesi Romalılar tarafından isaal edilmiştir. Romalılar, burada İyon medeniyetînin üzerine kendi medeniyetlerini kurmuşlardır. Halbuki şimdiye kadar tarihçi ler 12 İyon sitesinin Romalılar tarafmdan işgal edilmedıği ve Romahlam burada İyçg. .jngdaniyetınin üzerine kendi medeniyetle rini .kurmadıkları fikrinde ittifak hH'inde Idiler. 2) Eritfea'sîfesinde'kâin bulunduğu Ildır köyünde elde edilen mozaik zeminin Romalılardan kalmadığı ileri sürülür ve İyonlara mal edilirse bu takdirde şimdiye kadar tarihçilerin ittifak hslinrle olduğu fikrin hilâfına mozaikle tez yin sanatının öncülerinin Romblılaı değil, İyonlar olduğu meydana çıkar. Bu şekilde mozaikle tezyin ssnatmın mebdeini Müâddan önce 700 senesinden ahp 1200 senesine kadar geri götürmek icab etmek tedir. Diğer taraftan Eritrea sitesinin kâin bulunduğu Hdır köyünde devam edilen kazılar neticesinde 2 mozaik zemin daha bulunmuştur. Bir tanesi 3 metrekare olan bu mozaik, zeminler mahallinde muhafaza altına alınmışlardır. Yeni bulunan mozaik zeminlerin dünya ölçüsünde bir hâdise yaratması beklenmektedir. Afyon Aydın 66 T.L. Afyon İstanbul 50 T.L. Afyon İzmir 51 TJL. Ağn Ankara 135 T.L. Agrı Elârğ 49 T.L. Ağrı Erzurum 19 T L. Ağn İstanbul 170 T L. Ağn Kars 12 T.L. Ağrı Malatya 62 TI* Akhisar İstanbul 40 T.L. Ankara Antalya 72 T.L. Ar.kara Avdın 100 T.L. Ankara Bolu 20 T.L. Ankara Diyarbakır 107 T.L. Ankara Eiâzığ 90 T.L. Ankara Erzurum 122 T.L. Arkara Gazianteb 100 T.L. Ankara î'kenderun 90 T.L. Ankara İstanbul 72 T.L. Ankara îzmir 85 TL. Ankara Kanf 135 T.L. Ankara Malatya 78 T.L. Ankara Samsun <J1 T.L. Ankara Urfa 114 T L. Ankara Van 144 T L. Antalya tstanbul 82 T.L. Aydın İstanbul 75 T.L. Aydm İzmir 15 T.L. Bahkesir İstanbul 30 T.L. Bandırma tstanbul 20 T.L. Bursa İstanbul 18 T.L. Çanakkale İstanbul 37 T.L. Divarinkır Eiâzığ 16 T.L. Diyarbakır Gazianteb 35 T.L. Divarbakır İstanbul 150 T.L. Diyarbakır ' Malatya 29 T.L. Diyarbakır Urfa 20 T.L. Divarbakır Van 41 T.L. Eiîzıi* Erzurum 33 T.L. Elâzıg İstanbul 135 T.L. Eiâzığ Kars 49 T.L. Eiânğ Malatya 13 T.L. Eiâzığ Van 55 T.L. Erzurum İstanbul 154 T L. Erzurum Kars 19 T.L. Erzurum Malatya 46 T.L. Gaziantebİstanbul 141 T L Gazianteb Urfa 16 T L. Gazianteb Van 75 T.L. İskenderunİstanbul 139 T.L. istanbul Izmir 60 T.L. İstanbul Kars 170 T.L. İstanbul Malatya 125 T.L. İstanbul Samsun 103 T.L. İstanbul Urfa 154 T.L. İstanbul Van 171 T.L. Kars Malatya 62 T.L. Malatya Van 70 T.L. Urfa Van 61 T.L. (Bas'arafı 1 inci mhtfprie) Kazab!ankata beş Faslı idam hiikmü Kaz'blanka, 5 (2a.) Kazablan ka askerî mahkemesi, cinayet işlettıek, infilak maddelerile binalan tahrib etmek, ruhsatsız silâh taşımak ve silâh çalmak suçlarile beş Faslıyı ölüme mahkum etmiştir. Diğer b'r Faslı da silahlı isy^n suçuyla W*y hapse mahkunftdilttiştir. j Hükumelin mahkeme ye verdiği 18 rahibe (Baştarafı 1 inci sah\\ede) Manastırda Ikfmet eden 18 karmeliç rahibeye mesken temini için hükumetçe 150.000 TL. sı teberru edilmişti. Fakat, kolejin açılma zamanı vak laştığı halde rahibeler manastırı terketmemekte ve bunda bazl tesirlerin âmil olduğu bildirilmektedir. Bu vazyet karşısında hükumet, mahkemeye müracaat etmeğe ve kalmakta ısrar eden 18 rahibeyi bu Sekilde çıkarmağa karar vermiştir. Fransız âlimi dün tonlanîsı yanh Kıymetli ARSA Satışı Sişlide, İskenderoğlu sokağı ile Sıracevizler caddesl arasında' fabrika, gara] veya apartıman Inşaasına elverişli, üç sokağa cenheli gaz. su ve elektriği mev cud 1535 metre murabbaı arsanın son ve kati ihalesi 8 ağt'Stos 1955 pazartesi günü saat 10 11 de Vilâyet yanmda İstanbul Üçüncü Sulh Hukuk | T'ıhkemesinde yapılacaktır. Tafsllât Istiyenlerin (40934) telefon numarasma başvurmatan. (Baştarafı I tnci sahifcde) ia bulunmak üzere bugün Karacenize hareket edeceğini söyliyen Cousteau, yapılacak araştırmaiar hckkmda şu izahatı vermiştir: ı Bu gem: her türlü denizaltı ve denizüstü araştırmaları yapabiîecek tesisaU haiziir. Yapacağımız hidrolojik sraştırrnalara bir Türk mütehassısı ile yüksek rütbeli bir subayınız da k:tılscaktır. Karaienizde 2300 metre derinliğindeki bölgede hususî fotoğraf cihazlarımız la renkli resimler çekilecekt r. Zira elimizdeki makinelerin biri 2000, diğeri de 11000 metreye kadar derinlikte resim çekmektedir. Karadenizien döndükten sonra da Msrmarada ve Eğede biyolojik araştırm.larda ve dahş tecrübeıerinde bulunacağız. Boğazlarda da akıntılann stikametini tayin etmeğe çalışacağız.» Cousteau Ruslann Karadenizceki arEîtlrmalara mâni olup olamlyacaklan hakkuıaaki suali şöyle cevablandırmıştır: « Karadeniz beynelmiîei bir de nizdir ve kimseye sid değildir. Rusya kendi karasulan dışindaki arastırmahra karışamaz » Pariste bışa edilmekte bulunan ikı buçuk ton ağırlığmdaki ve 600 metreye inecek cüce denizaltıyı gör mek üzere bugün Fransaya giclecek olan Cousteau, buradaki araştırmalann Prof. Lacombe ile Amerikah âlim tarafmdan idare edileceğini söylemistir. Fransız deniz âl ml, Calypso'daki balık adamlann Dumlupınar denizaltlîinın battığı yere inip Inemiyeceklerini sor'n gazetecilere şu cevabı vermiştir: <' Eğer denizaltı 8090 metreden fazla derinlikte değilse ve akıntının sürati 3 mili aşmıyorsa balık adamlanm Dumlupmarm battığı yere inebilrler ve denizaltmın mevkiini tesbit edebilirler.» Tiearef Vekâlefi yeni sîrkîiler hazırlıvor Veni b"luç1ardan En kuvvetli haşarat öldürücü muşamba ve mobilya cüâsı hadlerine tâbi tutulmıyan ban ihtiyac maddelerinin de muayyen b'r kâr haddine Vğlanması hususu istibdaf edilmektedir. İktisad ve Ticaret Vekâleü K/944 sayılı koordinasyon karanna istinaden kâr hadlerine tâbi tutulmıyan ve dün neşredilen sirkülerde mevcud 50 kadar mah tesbit edecek ve kâr had'erin: 7 sayılı sirkülerle ilân edecektir. (Baştaraft J inci sahiterie) Bllylik Fsrsat Yeni Belediye Sarayına üOO. metre mc3afede 320. ?.I2. Konak, arsa fiatma satıhktır. Telefon: 16179 3 subayımızın bindikleri uçak mecburî iniş yaptı Ankara, 5 (s.a.) MM.V. Temsil Bürosundan bildir lmiştir: Amerikadaki kurslardan dömıekte olan 3 subayımızın bulundı iıv bir uçak. Trablusgarb civar.nda bir ânza dolayısile denize mecoıırî inis yspmış ve uçğm mürectsbrtı ile subaylanm:z ârızanz kurtu'muşlar ve ilk uçakla dün Ankaraya gelrrişlerdir. Yurda dönen bu subaylar binbaşı Sacid Gürünlü, yüzbaçi Kemal Çam ve üsteğmen Behçet davajdır Ayrıca Mrmaris açıklarında cüşen bir uçak yoktur. Ecnebi Eir Eay siyonrîa daiml bir oda aramaktadır. Müracaat: Telefon: 26758. Bir pile nez'VnJe veva pan SATTLIK 1955 CADİLLAC İC Semiramis ramis Garajı I • Bahkesir 5 (Telefonla) Şehrimizde pancar ekicilerinin bayramı başlamıştır. ilk mahsulü çıkaran îv rindi ekicileri ellerinde çalgılar olduğu halde mahsullerini şehrimize. getirip törenle teslhn etmişlerdir. Balıkesirde ilk pancar mahsulü yayınlannuştır. C.HP. Meclisinin toplantm;; gerek diğer muhalif partiler ve gerekse iç, dış basın tarafmdan merakla takib edilmiştir. Toplantı neticesinde, dış nvemleketlerin basın raensvblan Genel Sekreter Kasım Gülekle temas etmijlerdb1. Beyanname ile yayınlanan karar, C. M. Partisi vi Türkiye Köylü partisi tarafmdan büytik mem" nunlukla karşı'anmıftır. C. H. P. Meclis» tebliği C. H. P dün şu tebliği yayınlamıştır: Cumhuriyet Halk Partisi Meclisl, 5/8'1955 cuma günü saat 10 da, tstanbul il merkezinde toplanmış, sündemi gereğince çalışmalanna başlamıştır. Geçen parti meclisinden bu yana cereyan eden politik olaylar ve iktidann parti olarak çalışmalanmıza çıkardığı güçlükler birer birer îözden gec"ilmiş, vazifeli arkadas" !ann bu husustaki müşahede ve : zah!arı dinleni'miştir. Bugünkü siyasî şartlar içinde, önümuzdeki mahallî seçimlere gi (Baştarafı 1 inci sahHede) rilip girilmemesi mevzuu, parti kezini muhalefetin hükumete kar meclisince ehemmiyetle ele alınşı t*'mdığı son tavır teşkil etmiş TIIŞ ve aşağıda açıklanan görüşler tir. Bu arada Başvekilin yurd için ile varılan neticenin umumî efkâra de yapacağı seyahat bahis mevzuu arz'ıa karar verilroi?tir. edilmiş, iktisadî meseleler üzerin1954 mayısından sonra, çıkanlan de durulmuş, ihtiyaç mallannın kanuclar uzerine, muhalefetin setevzii meselesi görüşülmüştür. Top çimlere girip girmemesi münakaşa lantıda Ankara İstanbul turistik sı siyasî partilerin ve umumî efkâyolunun inşa durumu ile hastane nn başlıca meselesi olmuştur. ler meselesi de tetkik edilmiştir. Bu mevzu Cumhuriyet Halk Par İyi haber alan çevrelerden elde tisi 1954 kurultayuıda ele ahnmışedilen malumata göre muhalefet ür. Basın hürriyetini, hâkim temipartilerinin son kararlan ve muh natını, üniversite tnuhtariyetini ze(Ba$taraU l mci sahHede) (BasttiTafı T inci <mhifed>) telif toplantılarda yapılan konuş deleyen ve vatandaşın iradesıni ser ayrıca kok fabrikaslna aid Ktezu Güleği sectiğini bildirmi? ve bu malar hükumet tarafmdan dikkat bestçe belirtmesine meydan vermive benzol stoklarının da zarara \\ğ intihabının partinin mes'ul kade le takib edilmektedir. Gene bu çev yecek şekilde seçim usullerinde deradığı söylenilmektedir. Bugün ya melerine siyas! vasiyeti olarak ib reler içtimaatı umumiye kanunu ğişiklik yapan, Kırşehir vilâyetini na aykırı hareketlere hiç bir şe Urtidara ov vermediği iç.n lâğvdea pılan rasadlara mzaran 1 saat 20 lâğmı istemiştir. dakika zarfında şehrimizde 1 metİsmet İnönü. emlâkine aid de bir kilde müsamaba edilmiyeceŞini ve I kanunlardan sonra artık serbest ve re kareye 35.5 milimetre yağmur vasiyetname tanzim etmiştir. U kanunlann tatbikine devam olu cezasız bir seçime inanmanm imkânsız!ığı üzerinde ısrarla duruldüştüğü tesbit edilmiştir. zun seneler BaşvekilHk ve Reisi naoSmı bildirmektedirler. Diğer taraftan muhalefet parti muştur. cumhurluk yapmış olan İnönünün Buna karşı Genel baskan Ismet iktisad neticesi meydana gelmiş bu sözcülerinin konusmalan ve seçimlunan varhğını kanunî varisleri a ler hakkında verilen kararlar önü tnönü, tahmin olunan mahzurlar ve rafinda mütesaviyen taksim ettiği müzdeki eünlerde Basvekil tara çüclükler tecrübe ile teyid edilmefından yurd gezisi sırasında cevab den seçimlere katılmamak karan söylenmektedir » landınlacaktır. Başvekil Adnan verilmemesini ve siyas! haklarla **# Haber hakkında dün çece mü Menderesin bilhassa muhalefet Dar ilgili şikâyetlerin scr. imkâna kadar (Baştarajı 1 ıncı ?a"ı?/r<Ie) taleasmı sorduâumuz İnönü bize tilerinin seçimlere istirak etmeme seçmenlere anlatılmasmı müdafaa 95.010380 lira ödenmiştir. hususunda aldiklan kararın ve teb etmiştir. aynen su cevabı verdi: Ayrıca bu ır.üddet zarfmda AmeKuruitay bu husustaki karan « Bu mevzuda söylenecek sö liğlerin üzerinde duracağı. aynca rikac'an 73.402 ton buğday ile 5.080 züm yoktur!» C. H. P. Genel Sekreteri Kasım parti meciisine bırakmıştır. ton :rpa ithal edi'.miştir. Güleğin basın toplantılarile, TrakDiğer taraftan ahm yılı başından ya seyahatindeki iddialanna cevab , Parti Meclisi, 308.1954 tarihli tebüğinde mevcud imkânlar içinde vereceği anlajılmaktadır. itibaron İsraele 230, Yugoslavyaya ve seçmenler huzurunda mücade32 ton pirinç, Avusturyaya 40 bin leye karar vermiş ve muhtar seçim ve Belçikaya 10 bin ton arpa satışı lerine girmiştir. (Baştaraft 1 inci sahtfede) yapılmıştır. Bu ratışlrdan 9 821.944 Cumhuriyet Halk Partislnin. maTürk lirasl karşıhğı döv'z temin e oldukları, bizzet tarife tesbit edebaUJ^eçimlere girme karannı verdümistir. Bunlardan başka 179.^80 miyecekleri neticesine yprmıştyr. di&T taribten sonra hal ve şartlar de kilo afyon satısl yapılmış ve karDevlet Şurası kararı, her iki taKismiş ve ağırlaşmıstır. Bu ağırbşşıhğında d; 6.776İ244 Türk liralık rafa da bild rilmiçtir. (BaftoraU I ıneı Şsa *nv«ruatın tahmin oluııamtyacak döviz elde erHîmi^ttr. | Anlaşılacağı gibi, karar, beledtye Sigortaları ve Ç a ^ Geçen'sene 1 haziranla 31 tem daimî komisyonlarının tarife yap de hazır bulunduğu toplantı ikı derecede şiddetle tatbiki şeklinde tecelli etmekle kalmamış, iktidar muz arasmdki iki ayhk müddet ma yetkisini baltslamaktadır. saat devam etmiştirartık mevzuata da bağlı olmıyarak zarfınc'a Ofis, müstahsilden 222563 Devlet Şurası, meseleyi her ne Gündemin birmci maddesini teş keyfî hareketlerle vatandaşların katon hububat mübayaa etmişti. Mah kadar hukukî bakımdan inceliyerek kil eden grev hakkı mevzuunda nuna dayanan haklannı ihlâl etsulün hâd derecede bol olduğu 1953 karara varmışsa da, kararın sebeb yılınm «ene synı iki avhk devresi olacağı karışıklıktan korkulmakta Hayreddin Erkmen şunlan söyle" mekten çekinmemistir. miştir: Muhtar seçimleri, eski dertlere esna=ında mübayca edüen hubu dır. t Grev, esasen bizim öteden son kanunlardan ve tatbikattan dobat ise bu yıl müstahsilden satln Bu duruma göre, tarifeye tâbi beri kabuı ettiğimiz bir hakür. Bu §an mahzurlan eklemiş, yeni sikâr rlınsn miktardan 40 bin ton kadar esnaf, ıstedikleri fiatlar üzerinden na hiç bir zaman, hayır demedik yetlere yol acmıştır. Bu cümleden fazlalık arzetmekte idi. Diğer taraftan ekmek paçahmn hazırlıyacakları tarıfelerini beledi ve demiyeceğiz. Ama, kanun ne olarak, sandık kurullanna adliye değiştirileceği yolunda bazı gazete ye daimî komisyonuna tasdik etti zaman çıkar, orasını ben bilmem. taraftnrian tevdi edilen mühürlü lerde inti=ar e'en haberler dolayı receklerdir. Daimî komisyon, tariYann (niçin grev hakkı verildi?) zarflaı iktidar partisi mensublansile malumatma müracaat ettiğimiz felerde herhsngi bir değişiklik ya dedirtmiyecek. yadırgatmıyacak nm ellerinde bulunmuş ve bunlar yetk:li bir zrt, bu haberlerin asılsız pamıyacak, yalnız teklif olunan ta bir halde ve şekilde, kanunu tat hskkmda ne rauamele yaptldığt bu güne kadar malum otmamıştır. olduğunu ve ekmek paçalmı değiş rifeleri tasdik edecektir. b3t m«vkiine koymak lâzımdır.» Esnaf dilediği fiatl tarlfesinde tirmek için gerekli çavdarm mevDiğer işçi meseîelerinin de gö~ Muhtar seçimlerine ne kadar seçcud olmadığır.ı bildirmistir. Öğren belirtebilecek, ancak tarifede belir rüsülmesinden sonra söz alan, bir" menin kabldığı ve oylann bafımdiğimize göre, ekmek paçahnm de tilen fiattan fazla para taleb edil lik idare heyeti üyesi Celâl Beyaz. sızlar ve siyasî partiler arasında nasıl bölündüğü bugüne kadar açıkğistirilmesi icin yılda en az 60 bin diği takdirde Belediye müdahalede bütün meselelerin halli için grev lanmamıştır. ton çavdara iht yac vardır. Halbuki bulunabilecektir. Halen, belediye daimî komisyon hskkmın şart olduğunu ileri sürbu yıl çavdar mahulü iyi olmaCumhuriyet Halk Partîsfaıe menmı=tır. Bugüne kadr mübayaa e Urının tesbit ettiği tarifelerin tat nıüş ve işçi ücret düşüklüğüne sub muhtarlar seçim esnasmda ve öilen çavdann 4.410 ton olmasi da biki icab etmektedir ki, bunun tat temasla demıştir ki: «eçimden sonra partilerinden aynlt Asgarî ücret, azam! ücre» malan için devamlı baskıya uğraçavdar istihpalinin normal olmadı biki hususiHida müşahede edilen başarısızhk bütün ilgililerin malu haline gsliyor. Günden gür,e sefa rr.ışlardır. Bunun gibi, diğer mağmı göstermektedir. let artıyor.5 Vekil burada müda" hallî heyetlerin Halk Partili başTarifelerin tamamile başıboş bl hale ederek: kan ve üveleri avnı muamelelere rakılması halinde ise, meselâ tstan « Hayır, böyle tavsif etmeyin maruz bırakılmış, mevkilerinden vebulda vaziyetn ne hal alacağı şim S"falet artıyor ne demek? Nerede ya paıti'erinden ayrılmağa mecbur r diden kolayca kestirilebilir. sefalet? Me ıfî elemsnları besleDevlet Şurası karanna uyularak yecek tarzda konusmaktan, vatanı OnÜT.üzdeki mahallî seçimlerden Ankara 5 (Telefonla) Valiîer tarifelerin ne zamwdan itibaren nı seven herkes sakırmah.» demiş, sonra iktidann aynı usuller! muhaarssmda yeniden bazı nakil ve ta serbest bin kılacağı henüz belli degrev hakkımn her şeyi hailedemi !lf parti mensublanna tatbik edeyinler olmuştur Bu cümleden ol ğildir. yeceğini söylemiş ve ancak bu hak ce5i sîîphesirdir. msk üzere Zonguldak Valisi Kâzım Mevru, bilhassa tstanbul için hu kın dişrer işçi meseleleri için bir Gene büyük seçimler sırasmda Arat Seyhan Valiliğine. Bilecik susî bir önem arzetmektedir. söylenen sözîerin. muhalefet aleysüpab olabileoeğini belirtmiştir. Karann tatbikına fırsat verilmeValisi Ekme! Çetiner Zonguldak Teksif Başkanı Bahir Ersoy, Sov hıne takibatı bitip tükenmemiştir. Valiiiğine, Bitlis Valisi Nadir Tü den, teşehbüse geçümesi için BeleMuha'efet yazarlan ve hatibleri zün Bilecik Valiliğine nakledilmiş diye çevrelerinde hazırhklara baş yet radyosunda mevzuu bahis olan, aleyhindpki davalar hâlâ devam mebuslara soğan, ekmek gönderil" lerdir. AvTica Urfa Valiliğinde is lanmıştır. etmektedir. Mahkeme mevzulan Biünd ği gibi mesele bir kanun mesi meselesitım bir aile meselesi ve kararlan üzerinde Büyük Miltihdam edüen mülkiye müfettişi Fahri Gömülü de Urfa Valiliğine nıevzuudur. Belediye daimî komis olduğunu, Türk işçisinin ve mil îet M'eclisi kürsüsünden iktidann tayin edilmiştir. Karar bugün açık yonlarına gerekli yetkilerin verile letinin komünizme karşı daima •yaptığı bazı tenkidlerin mabilmesi için B.M. Meclisinin açıl göğüs germesini bildiğini söyle hiyeti ve hâkimler teminatmın te'anmıştır. masma intizar edilmek mecburiyeti mistir. meline dokunan yeni hükümlerin vardır. Ancak, Dahiliye Vekâletinin Kolombiyada kapatılan tesirleri siyasî davlarda her türlü mevcud talimatn?me ve karamaendiseleri hsklı çıkarmıstn. gazete me'ere müsteniden belediye daimi Artist Karmen Demokasin<> uğradığı bu muaBogota, Kolombiya, 5 (A.P.) komisyonlarma yetkiler vermesi im meleler vatan içinde ve medeniyet Miranda öldü Kolombiyanın en büyük gazetesi feânları araştınlmaktadır. Beverly, (California) 5 (AP.) âîeminde geniş ilgiler uyandırmi}olan muhalif ve liberal El Tiempo Meselenin ehemmiyeti gözönünde gazetesi. ordu tarafından gönderi tutularak Şehir Mecl:sinin olağan Tanınmış aktris şarkısl ve dansös tır. Bir ara iktidar, evvelee parti olaevinde len bir tavzih yazısını neşretmediği üstü bir toplantlya davet edilmesi Karmen Miranda bugün rak temasa dahi lüzum görmediğini ölmüştür. için hükumet tarafandan kapatıl muhtemeldir. mıştır. Brezilyah dansöz 1914 te Porte ifade ettiği muhalefetle yeniden mü Kâzım Kip kizde dünyaya gelmi^ti. Ylldız bu •ı??ebete girişmiştir. Muhalefet de bütün ıztırsblannı gece evvel Jimmy Duranti ile birlikte hazırladığı televizyon yayı unutarak normal münasebetler yoBu fırsatı kaçırmayın, çünkü bir defa daha gelmez mından cıktığı sırtda başmın îğıı lu ile siyasî rejimde düzeltme ve dığı göğsünde sancı olduğunu b')y iyileştirme beklemiştir. Fakat, ay7 Ağustos 1955 pazar sabahı saat 10 da Mecidiköy Zincirlilemiş fakat bugün tekrar iyileşerek larca devam eden bu ümidlerden kuyu durağında Merkez Bankası evlerinden 1 No. lu villâteievizyon yayımını tekrarlamıstır hiç bir müsbet netice zuhur etmeda mevcud nadide eşya, biblo, tablo, avize v.s. açık arttırKendisin1 muayene eden doktor'ar miştir Aksine olarak muhalefet ma ile satılacaktır. Emsalsiz bir yemek oda takımı, PaKübada geçenlerde fena halde so mensublan eşit haklardan mahrum ris'in yegâne fonderisi Barbedienne'nin imzasmı havi hağuk almış olduğunu ve ağır bron bırakılmakta devam edilmiştir. rika bir bronz heykel, güzel bir kütüphane, meşhur Ferry şite rağmen çalışmağa devcm etti1954 seçimlerinde muhaleist aimzalı katologe iki aded natürmort tablolar, floranten 6 ğini söylemıslerdi. ' dayı olan vatandaşlardan meslekparçalı oymalı stil bir salon takımı, Paris mamulâtı 2 aded rr.arketeri Etajer masalar, bronz kristal avizeler ve duvft Karmen Mirandanm kocası aro lerinde ve maisetlerinde zarara aplikleri, çift çift berjer ve koltuklan, hayli mermer bisküi düktör David Sebastian, Miranda uğrayanlarm halleri tamir edilmenm bu geceki yayından sonra eve miştir. Kırşehire kesilen ceza kalbronz vesair boy boy hejkeller, masif gümüs. çatal bıçak neşe içinde döndüğünü, tam ya*:a dınlmamışfcr. takımı ve hayli Avrupa gümüşü parçalar, bir vitrin, hayli eağı sırsda yere düşüp kalb krizinmineli ve minesiz bronz ve kristal vazo ve blblolar, stirahiBüyük Millet Medtatne takdim den öldüöünfl bildirmiştır. ler, yemişlikler, lâmbalar. bohem kâseler, bronz ayaklı olunan ve sdalete, basma, seçime bohem lâmbalar, 2 karyolalı 4 kapıh dolap, tuvalet vesaidair acele ve asgarî mahiyetteki Hoîljrvvood'da grev reyi havi bir yatak oda takımı, kristal, halı, biblo vesaire. Hollywood 5 (aa..) Amerikan Ukliflar hiç bir iltifat görmemiştir. Norge markalı 8 ayak bu7 dolabı, Şair Nefi ve Ömer Hayİl Genel Meclisi ve Belediye sefilm ve televizyon artistlerinin greyamın hayatlarına aid yağlı boya tabloları ve Kolemann vi bu akşamdan itibaren başllya çimleri, bilinen bütün kaideler himarka petrol sobası 600 metre murabba bir bahçe içinde caktır Biîindiği gibi artistler fîlm lâfına, fki defada ve blr seneden Linoleum döşenmiş 7 odalı, telefonlu villâ dahi satılıktır. lerinin televizyonda her gösterilişi fazla geri bırakılmışür. • • Muameleyi Yapan. A BABİKYAN Telefon: 41221 İ M , için ücret taleb etmektedirler. Nihayet rejimi zedeleyen bu mev Vekiller heyefi dün âni olarak toplandı Zonguldak dün lekrar sellerln istilâsma uğradı Inönü siyasî bir vasiyefname mî lanzim etti? Köylüden hububal mübayaası Selediye zor durnmda Çahşma Yekili işçüerle «aliler arassnda nakil ve tayinler Devren Satılık Mezeci DÜKKÂNI Karaköyün en işlek yerinde modern tesisatı hâvi, işler vaziyette bir mezeeidükkânı devren satılıktır' Müracaat: Balıkpazar Taşçılar Cad. No. 14 ACELE SATIUK Hususide kullanılnuş ÇOİ4. yeni jeep pikap gene suside temiz kullanılmış 954 Hudson jet otomobil acele satılıktır. Möracaat Telf 22484
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog